Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat"

Transkript

1 Finess 18 Toaster oven L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd :39:11

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page _UL_0513.indd :39:11

3 OBH Nordica Miniugn Finess Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. När stickkontakten ansluts bör den vara lätt tillgänglig för att kunna bryta strömmen. Det rekommenderas att ugnen kopplas till ett jordat uttag. Fråga en installatör om råd. 3. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 4. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används. 5. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 6. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 7. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 8. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 9. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om de är under 8 år. 10. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 11. Placera aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 12. Apparaten får endast användas under uppsyn. 13. Under användning kan ugnsluckan, höljet samt ugnsfönstret bli varma. Undvik att beröra dessa ytor. Öppna endast ugnsluckan med handtaget. 14. VARNING! För att undvika farliga situationer som följd av oavsiktlig aktivering, får denna apparat inte anslutas till nätet via en extern anslutningsanordning såsom t ex en timer eller vara ansluten till ett kretslopp som startas och stängs av automatiskt _UL_0513.indd :39:11

4 15. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 16. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 17. Apparaten är endast för privat bruk. 18. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Innan användning Innan ugnen används för första gången ska allt förpackningsmaterial avlägsnas och ugnen torkas av med en fuktig trasa in- och utvändigt. Diska medföljande ugnsplåt och ugnsgaller och torka torrt. Ugnen placeras på en plan och stabil yta med minst 10 cm fritt utrymme mellan vägg och ugnens sidor samt baksida. Apparatens delar 1. Handtag 2. Hölje 3. Temperaturvred 4. Funktionsvred 5. Timervred 6. Smulbricka 7. Ugnsgaller 8. Ugnsplåt Generella säkerhetsinstruktioner Använd aldrig ugnen till annat än tillagning av matvaror och inte till att torka kläder, papper eller andra icke ätliga produkter, eller till att sterilisera saker. Använd inte ugnen till att förvara saker i, t ex papper, böcker eller liknande. Ventilationsöppningarna får inte täckas. Stick ej in föremål i höljets öppningar _UL_0513.indd :39:11

5 Ugnen får inte övertäckas. Det får heller inte placeras något föremål ovanpå ugnen när den är i bruk. Försök aldrig avlägsna delar från ugnen, så som fötter, skruvar, sladdar eller dylikt. Tillaga aldrig mat direkt i ugnens botten. Råvarorna bör placeras på ugnsgallret eller ugnsplåten som medföljer. Använd endast ugnssäkra köksredskap, tallrikar och kärl. Om det uppstår rök eller om något antänds i ugnen ska kontakten dras ur. Om möjligt ska ugnsluckan hållas stängd så att röken kvävs. Häll aldrig vatten på ugnen. Ugnsluckan bör inte öppnas förrän ugnen svalnat helt. Undvik att torka av ugnens glasruta när den är varm. Detta för att undvika att glaset spricker. Temperaturen på de tillagade råvarorna bör kontrolleras, speciellt vid uppvärmning till barn. Använd alltid ugnsvantar eller dylikt när råvaran/kärlet tas ut ur ugnen. Så används miniugnen Sätt kontakten i ett vägguttag. Placera kärlet på ugnsgallret eller på ugnsplåten i ugnen. Gallret/plåten kan placeras i tre olika nivåer i ugnsutrymmet. Välj önskad funktion med FUNCTION vredet (undervärme, övervärme eller under- och övervärme). Vrid medurs till önskad inställning. Symbol Funktion OFF Ugnen är avstängd. Undre värmeelementen är aktiverade. Övre värmeelementen är aktiverade. Både undre och övre värmeelementen är aktiverade. Välj önskad temperatur genom att vrida TEMP vredet medurs till önskad temperatur C. Ställ in tiden genom att vrida TIME vredet medurs till önskad inställning (0-60 minuter), signallampan tänds. Notera att ugnen inte startar innan timerfunktionen är inställd. Om du vill ställa in timern på mindre än 5 minuter, vrid först förbil 20 minutersmarkeringen och sedan tillbaka till 5 minuttersmarkeringen. Detta för att försäkra korrekt inställning. Tiden kan när som helst justeras under tillagning. När inställd tid har passerat stängs ugnen automatiskt av och en signal hörs _UL_0513.indd :39:11

6 Notera Det medföljande handtaget kan användas när den varma plåten/gallret ska tas ut ur ugnen. Vid tillagning av större råvaror som t ex bröd eller hel kyckling, rekommenderas det att vrida kärlet en gång under tillagningen för att försäkra ett jämnt resultat. Rengöring och underhåll Miniungen bör rengöras efter varje användning. Stäng av ugnen och dra ur kontakten före rengöring. Låt ugnen svalna helt. Använd aldrig repande rengöringsmedel, lösningsmedel, ugnsrengöring eller liknande då det kan skada ugnens ytor. Följande delar kan rengöras med en fuktig trasa: utvändiga ytor, ugnsutrymmet, kontrollpanelen, ugnsluckan och tillhörande delar. Ugnsgaller, ugnsplåt och handtag diskas för hand. Var speciellt uppmärksam på följande: Undvik att det kommer vatten i ventilationsöppningarna på ugnen. Låt inte kontrollpanelen bli våt. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel Tekniska data OBH Nordica V ~ _UL_0513.indd :39:11

7 1300 watt Ugnsgaller Ugnsplåt Handtag Kapacitet: 18 liter Rätt till löpande ändringar förbehålles _UL_0513.indd :39:11

8 OBH Nordica Miniovn Finess Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Ved tilslutning af ovnen bør stikkontakten være let tilgængelig for afbrydelse. Det anbefales at få monteret dansk stikprop med jordben, såfremt stikkontakten er med jordtilslutning. Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 3. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 4. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug. 5. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 6. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 7. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med elapparater. 8. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 9. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter. 10. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 11. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 12. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 13. Under brug kan ovnlågen, ydersiderne på ovnen samt ovnvinduet blive varme. Undlad derfor at berøre disse. Åbn kun ovnlågen ved hjælp af dennes håndtag _UL_0513.indd :39:11

9 14. FORSIGTIG: For at undgå farlige situationer må dette apparat ikke kunne tilsluttes ledningsnettet via en ekstern indkoblingsanordning, som f.eks. en timer, være tilsluttet et kredsløb, som tændes og slukkes automatisk, eller et særskilt fjernstyringssystem. 15. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 16. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 17. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 18. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Før brug Inden miniovnen benyttes første gang, fjernes alt indpakningsmateriale fra ovnen, og ovnen aftørres ind- og udvendigt med en fugtig klud. Bageplade og bagerist vaskes og tørres grundigt. Ovnen placeres på en stabil og plan overflade med min. 10 cm luft mellem væg og ovnens sider samt bagside. Beskrivelse 1. Håndtag 2. Kabinet 3. Temperaturknap 4. Funktionsknap 5. Timerknap 6. Krummebakke 7. Bagerist 8. Bageplade _UL_0513.indd :39:11

10 Generelle sikkerhedsinstruktioner Anvend aldrig ovnen til andet end tilberedelse af madvarer og ikke til f.eks. at tørre tøj, papir eller andre non-food produkter eller til at sterilisere ting. Brug ikke ovnen til at opbevare ting i, f.eks. papir, kogebøger eller lignende. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes Der må ikke stikkes noget ind i åbningerne i det ydre kabinet. Miniovnen må ikke tildækkes og der må ikke stilles noget oven på miniovnen, når den er i brug. Forsøg aldrig at fjerne dele fra miniovnen, såsom fødder, skruer, koblinger etc. Tilbered aldrig mad i bunden af miniovnen. Maden bør placeres på risten eller bagepladen, der følger med miniovnen. Anvend kun køkkenudstyr (som fade og beholdere), der er egnet til brug i miniovn. Såfremt der opstår røg eller materiale i ovnen antændes, skal strømmen afbrydes. Om muligt skal ovndøren holdes lukket, hvorved røgen kvæles. Hæld aldrig vand på miniovnen. Døren må ikke åbnes, før ovnen er nedkølet. Undlad at aftørre ovnens glasrude, når denne er varm. Dette for at undgå, at glasset går i stykker. Temperaturen i de tilberedte madvarer bør altid kontrolleres. Specielt i forbindelse med opvarmning af mad til børn Anvend altid grydelapper e.l., når råvarer/køkkengrej tages ud af ovnen. Sådan bruges miniovnen Sæt stikket i stikkontakten. Stil fad eller skål på bageristen eller på bagepladen i ovnen. Risten/bagepladen kan placeres på tre forskellige niveauer i ovnrummet. Vælg ønsket funktion med FUNCTION knappen (undervarme, overvarme eller under- og overvarme). Drej knappen i urets retning til ønsket indstilling. Symbol Funktion OFF Ovnen er slukket. Nederste varmelegeme er aktiveret. Øverste varmelegeme er aktiveret. Begge varmelegemer er aktiveret. Vælg den ønskede temperatur ved at dreje TEMP knappen i urets retning til den ønskede temperatur C _UL_0513.indd :39:12

11 Indstil tiden ved at dreje TIME knappen i urets retning til ønsket indstilling (0-60 minutter), kontrollampe tænder. Bemærk at ovnen ikke tænder, før timerfunktionen er indstillet. Hvis timeren skal indstilles til mindre end 5 minutter, drejes knappen først forbi 20 minutters markeringen og derefter tilbage til 5 minutters markeringen. Dette for at sikre en korrekt indstilling. Tiden kan justeres på et hvilket som helst tidspunkt under tilberedningen. Når tiden er gået, vil ovnen automatisk slukke og der vil lyde et klokkesignal. Det medfølgende håndtag kan benyttes, når den varme plade/rist skal tages ud af ovnen. Ved tilberedning af større madvarer som f.eks. franskbrød eller en hel kylling anbefales det at vende bageformen, pladen eller skålen en gang under tilberedningen for at sikre et ensartet resultat. Rengøring og vedligeholdelse Miniovnen bør rengøres hver gang, den har været i brug. Før rengøring slukkes ovnen og stikket tages ud af stikkontakten. Lad ovnen køle helt af inden rengøring. Anvend aldrig skrappe rengøringsmidler, opløsningsmidler, ovnrens eller lignende, da det kan beskadige ovnens overflader. Følgende dele kan rengøres med en fugtig klud: Udvendige flader, ovnrum, betjeningspanelet, ovndør og tilstødende dele Bagerist, bageplade og håndtag vaskes af i hånden. Vær specielt opmærksom på følgende: Undgå at der kommer vand ind i ventilationsåbningerne. Lad ikke betjeningspanelet blive vådt. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: _UL_0513.indd :39:12

12 Tekniske data OBH Nordica V ~ 1300 watt Bagerist Bageplade Håndtag Kapacitet: 18 liter Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _UL_0513.indd :39:12

13 OBH Nordica Miniovn Finess Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Når støpslet tilkobles bør den være lett tilgjengelig for å avbryte strømmen. Det anbefales at ovnen tilkobles en jordet kontakt. Sjekk med en elektrikker. 3. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 4. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk. 5. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 6. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn som er 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 7. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevist forhold med elektriske apparater. 8. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 9. Oppbevar apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år. 10. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 11. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 12. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 13. Under bruk kan ovnsdøren, overflaten og ovnsglasset bli veldig varme. Unngå og røre disse deler. Åpne døren kun med håndtaket. 14. ADVARSEL! For å unngå farlige situasjoner som følge av uansvarlig bruk, må ikke dette apparatet tilkobles via eksterne tilkoblinger som f.eks. timer eller være tilkoblet en kontakt som slår seg av og på automatisk _UL_0513.indd :39:12

14 15. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 16. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 17. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 18. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk oss på vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Før bruk Før ovnen brukes første gang skal alt innpakningspapir fra ovnen fjernes og ovnen tørkes inn- og utvendig med en fuktig klut. Vask medfølgene ovnsplate og rist og tørk de deretter. Ovnen plasseres på en stabil og slett flate med min. 10 cm luft mot vegg på sidene og bak. Apparatets deler 1. Håndtak 2. Base 3. Temperaturbryter 4. Funksjojnsbryter 5. Timerbryter 6. Smulebrett 7. Ovnsrist 8. Ovnsplate Generelle sikkerhetsinstruksjoner Bruk aldri ovnen til annet enn å tilberede mat og ikke til f.eks. å tørke tøy, papir eller andre non-food produkter eller til å sterilisere ting. Bruk ikke ovnen til å oppbevare ting i f.eks. papir, kokebøker eller lignende. Ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes _UL_0513.indd :39:12

15 Stikk ikke noe inni åpningene på utsiden av ovnen. Ovnen må ikke tildekkes og det må ikke settes noe oppå ovnen når den er i bruk. Prøv aldri å fjerne deler fra ovnen, slik som føtter, skruer, ledning etc. Hvis det oppstår røyk eller noe i ovnen antenner skal strømmen frakobles. Hvis det er mulig skal ovnsdøren holdes lukket slik at røyken kveles. Hell aldri vann på ovnen. Døren må ikke åpnes før ovnen er avkjølt. Unngå å tørke av ovnens glassvindu når den er varm, dette for å unngå at glasset sprekker. Temperaturen i de tilberedte råvarene bør kontrolleres spesielt i forbindelse med oppvarming av mat til barn. Bruk alltid grytekluter e.l. når råvarer/ former etc tas ut av ovnen. Slik brukes miniovnen Sett støpslet i kontakten. Sett formen etc på ovnsristen eller ovnsplaten i ovnen. Risten/platen kan settes i tre ulike nivåer i ovnsrommet. Velg den ønskede funksjon med FUNCTION BRYTEREN (undervarme, overvarme eller under-/overvarme). Vri med klokken til ønsket innstilling. Symbol Function OFF Ovnen er slått av. Undervarmen er aktivert. Overvarmen er aktivert. Både over- og undervarmen er aktivert. Velg ønsket temperatur ved å vri TEMP bryter med klokken til ønsket temperatur C. Innstil tiden med å vri TIME bryter med klokken til ønsket innstilling (0-60 minutter) og signallampen lyser. Husk at ovnene ikke starter før timerfunksjonen er innstilt. Hvis du ønsker å stille inn timer på mindre enn 5 minutter, vri først forbi 20 minutters markeringen også tilbake til 5 minutters markeringen. Dette for å forsikre at innstillingen er korrekt. Tiden kan når som helst justeres under tilberedningen. Når innstilt tid er oppnåd slås ovnen automatisk av og det høres et signal _UL_0513.indd :39:12

16 Merk Det medfølgende håndtaket kan brukes når den varme platen eller risten skal tas ut av ovnen. Ved tilberedning av større råvarer som f.eks. brød eller hel kylling anbefales å vri på formen en gang under tilberedningen for å få et godt resultat. Rengjøring og vedlikehold Miniovnen bør rengjøres etter hver gang den har vært i bruk. Slå av ovnen, ta ut støpslet og la ovnen avkjøle helt før rengjøring. Bruk aldri ripende rengjøringsmidler, oppløsningsmidler, ovnrens el. da det kan skade skade ovnens overflater. Følgende deler kan rengjøres med en fuktig klut evt. tilsatt litt zalo: utvendige flater, ovnsrom, kontrollpanel, ovnsdør og tilhørende deler. Ovnsrist, ovnsplate og håndtak vaskes for hånd. Vær spesielt oppmerksom på følgende: Unngå at det kommer vann inni ventilasjonsåpningene på ovnen. La ikke kontrollpanelet bli våt. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av det gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica volt ~ 1300 watt Ovnsrist Ovnsplate _UL_0513.indd :39:12

17 Håndtak Kapasitet: 18 liter Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes _UL_0513.indd :39:12

18 18 OBH Nordica Finess -miniuuni Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Sijoita miniuuni niin, että sen pistotulppa on helposti irrotettavissa pistorasiasta. Uuni on suositeltavaa liittää maadoitettuun pistorasiaan. Käänny tarvittaessa sähköasentajan puoleen. 3. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 4. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun laite ei ole käytössä. 5. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 6. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 7. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 8. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. 9. Pidä laite ja sen liitosjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. 10. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 11. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 12. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 13. Uunin luukku ja ikkuna sekä laitteen ulkopinta voivat kuumentua käytön aikana. Vältä siis koskemasta näihin osiin. Avaa uuni aina käyttämällä uunin luukun kahvaa. 14. VAROITUS! Vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan esimerkiksi ajastimen tai muun ulkoisen kytkimen välityksellä. Laitetta ei myöskään saa liittää automaattisesti kytkeytyvään virtapiiriin. 6557_UL_0513.indd :39:12

19 15. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 16. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 17. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 18. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata laitteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Suosittelemme tutustumista kotisivuihimme joilta saat hyviä vinkkejä ja tuotteitamme koskevia lisätietoja. Ennen käyttöä Poista ennen ensimmäistä käyttökertaa kaikki pakkausmateriaali uunista ja pyyhi uunin sisä- ja ulkopinnat kostealla liinalla. Pese laitteen mukana oleva paistopelti ja paistoritilä ja kuivaa ne huolellisesti. Aseta uuni tasaiselle ja tukevalle alustalle niin, että uunin molempien sivujen ja seinän väliin sekä uunin taakse jää vähintään 10 cm tyhjää tilaa. Laitteen osat 1. Luukun kahva 2. Ulkovaippa 3. Lämpötilan valitsin 4. Toimintovalitsin 5. Ajanvalitsin 6. Murualusta 7. Paistoritilä 8. Paistopelti _UL_0513.indd :39:12

20 Yleiset turvallisuusohjeet Älä koskaan käytä uunia muuhun kuin elintarvikkeiden lämmitykseen ja kypsennykseen, älä esimerkiksi vaatteiden, paperin tai muiden vastaavien tavaroiden kuivaamiseen tai steriloimiseen. Älä käytä uunia esimerkiksi papereiden, keittokirjojen tai vastaavien tavaroiden säilytystilana. Älä peitä uunin ilmanvaihtoaukkoja. Älä työnnä mitään vierasta esinettä uunin ulkovaipan aukkoihin. Uunia ei saa peittää. Uunin päälle ei saa myöskään asettaa mitään tavaroita silloin, kun uuni on käytössä. Uunista ei saa koskaan irrottaa osia kuten jalkoja, ruuveja, johtoja tai vastaavia. Älä koskaan valmista ruokaa suoraan uunitilan pohjalla. Ruoka tulee asettaa uunin mukana toimitetulle ritilälle tai paistopellille. Uunissa saa käyttää ainoastaan uuninkestäviä keittiövälineitä, lautasia ja astioita. Jos havaitset uunissa liekkejä tai savua, irrota pistotulppa pistorasiasta. Uunin luukku on pidettävä suljettuna mahdollisen palon tukahduttamiseksi. Älä koskaan kaada vettä uunin päälle. Uunin luukun saa avata vasta uunin jäähdyttyä kokonaan. Uunin luukun lasia ei saa puhdistaa sen ollessa lämmin. Muussa tapauksessa lasi saattaa särkyä. Valmistettujen ruokien lämpötila tulee aina tarkistaa. Tämä on erityisen tärkeää lastenruokaa kuumennettaessa. Käytä aina uunikintaita tai vastaavia ottaessasi ruoan tai valmistusastian pois uunista. Miniuunin käyttö Liitä pistotulppa pistorasiaan. Aseta valmistusastia uuniin paistoritilälle tai paistopellille. Ritilän tai pellin voi asettaa uunitilaan kolmeen eri tasoon. Valitse FUNCTION-valitsimella haluamasi toiminto (alalämpö, ylälämpö tai alaja ylälämpö). Kierrä valitsinta myötäpäivään toivottuun asentoon. Symboli OFF Toiminto Uuni on poissa päältä. Alavastukset ovat käytössä. Ylävastukset ovat käytössä. Sekä ala- että ylävastukset ovat käytössä _UL_0513.indd :39:12

21 Valitse lämpötila kiertämällä TEMP-valitsinta myötäpäivään haluamasi lämpötilan ( C) kohdalle. Säädä aika kiertämällä TIME-valitsinta myötäpäivään haluamaasi asentoon (0 60 minuuttia). Merkkivalo syttyy. Huomaa, ettei uuni käynnisty ennen ajastintoiminnon asettamista. Jos haluat asettaa ajastuksen pituudeksi alle 5 minuuttia, kierrä valitsin ensin 20 minuutin merkin ohi ja sen jälkeen takaisin 5 minuutin merkin kohdalle. Näin varmistat, että asetus on oikein. Voit säätää aikaa milloin tahansa valmistuksen aikana. Kun asetettu aika on kulunut, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja antaa äänimerkin. Huomaa Kuumaa paistopeltiä tai -ritilää uunista pois otettaessa on suositeltavaa käyttää uunin mukana toimitettua kahvaa. Suurempia elintarvikkeita kuten leipää tai kokonaista kanaa valmistettaessa valmistusastiaa on suositeltavaa kääntää kerran paistamisen aikana, jotta lopputulos olisi laadultaan tasainen. Puhdistus ja hoito Miniuuni tulee puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen. Katkaise virta uunista ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta. Anna uunin jäähtyä täysin. Älä koskaan käytä puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita, liuottimia, uuninpuhdistusainetta tai vastaavia, sillä ne saattavat vaurioittaa uunin pintoja. Seuraavat osat voidaan puhdistaa kostealla liinalla: Uunin ulkopinnat, uunitila, ohjaustaulu, uunin luukku sekä siihen liittyvät osat. Paistoritilä ja -pelti sekä kahva tulee pestä käsin. Puhdistuksen yhteydessä tulee erityisesti huomioida seuraavaa: Varmista, ettei uunin tuuletusaukkoihin pääse vettä. Varo, ettei ohjaustaulu pääse kastumaan. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu _UL_0513.indd :39:12

22 OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V ~ W Paistoritilä Paistopelti Kahva Tilavuus: 18 litraa Oikeus muutoksiin pidätetään _UL_0513.indd :39:12

23 OBH Nordica Mini Oven Finess Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use. 2. When plugging the oven, the socket shall be accessible for immediate disconnection. We recommend that you plug the oven to an earthed outlet. Ask your installer for advice. 3. Plug the appliance to a household outlet of only and use the appliance only for the intended use. 4. Always unplug from the mains supply when the appliance is not in use. 5. Never immerse the appliance in water or any other liquid. 6. This appliance can be used by persons (including children from the age of 8) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience with/knowledge about the appliance, if they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety and when they are aware of possible risks. 7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 8. Cleaning and maintenance shall not be made by children under the age of 8 and they shall be supervised. 9. Position the appliance and the cord out of the reach of children under the age of Check that the cord is not hanging free from the edge of the table. 11. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 12. The appliance should only be used under supervision. 13. During use, the oven lid, the housing and the window can get hot. Do not touch these surfaces. Only open the oven door by using the handle _UL_0513.indd :39:12

24 14. WARNING! In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as e.g. a timer, or be connected to a circuit that is regularly switched on and off automatically. 15. Always check the appliance, the cord and the switch before use. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 16. Extra protection can be obtained by installation of a residual current device of 30mA. Check with your installer. 17. The appliance is for domestic use only. 18. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages as a consequence of the above to the product are not covered by the warranty. You are welcome to visit our website for inspiration and further information about our products. Before use Before using the oven for the first time, remove all packaging material and wipe the oven both on the inner and the outer surfaces with a damp cloth. Wash the delivered oven plate and the grid and wipe. Position the oven on an even and stable surface leaving at least 10 cm between the wall and the sides of the oven and the back. Parts of the appliance 1. Handle 2. Housing 3. Temperature knob 4. Function knob 5. Timer knob 6. Crump tray 7. Oven grid 8. Oven plate _UL_0513.indd :39:12

25 General safety instructions Never use the oven for other purposes than the preparation of food and not for e.g. drying of cloth, paper or other non-food products or for sterilizing objects. Do not use the oven for storage of e.g. paper, books or similar. Do not cover the air vents. Do not insert any object in the openings of the compartment. Do not cover the oven. Do not place anything on top of the oven when in use. Never try to remove parts from the oven, such as feet, screws, cords or similar. Never prepare food directly on the bottom part of the oven. Put the ingredients on the delivered oven grid or plate. Use only oven-proof kitchen utensils, dishes and bowls. In case of smoke or if anything catches fire in the oven, switch off the appliance. If possible, keep the oven door closed to extinguish the smoke. Never pour water on the oven. Do not open the oven door until the oven has cooled completely. Do not wipe the glass door of the oven when it is hot. This is in order to avoid breakage of the glass. Check the temperature of the prepared ingredients, especially when heating food for children. Always use oven gloves or similar when taking the ingredients/the bowl out of the oven. How to use the mini-oven Plug the switch to a wall outlet. Place the bowl on the grid or on the plate in the oven. The grid/plate can be positioned at three different levels in the compartment. Choose the wanted function by means of the FUNCTION knob (bottom heat, top heat or bottom and top heat). Turn clockwise to set the wanted position. Symbol OFF Function The oven is off. The lower heating elements are active. The upper heating elements are active. Both the lower and the upper heating elements are active _UL_0513.indd :39:12

26 Choose the wanted temperature by turning the TEMP handle clockwise to set the wanted temperature C. Set the time by turning the TIME knob clockwise to the wanted setting (0-60 minutes), the signal lamp goes on. Note that the oven does not start until the timer function has been set. If you want to set the timer at less than 5 minutes, first turn past the 20 minute marking and then back to the 5 minute marking. In this way you are sure to have the correct setting. You can adjust the time whenever you want during the preparation. When the time set has elapsed, the oven switches off automatically and you will hear a signal. Note The delivered handle can be used when you remove the warm plate/grid from the oven. For preparation of more voluminous raw materials, such as bread or a whole chicken we recommend that you turn the bowl once during preparation to ensure a homogeneous result. Cleaning and maintenance Clean the mini oven after every use. Switch off the oven and unplug. Let the oven cool completely. Never use scouring detergents, solvents, oven cleaning means or similar, as such products may damage the surfaces of the oven. The following parts can be cleaned with a damp cloth: outer surfaces, the oven compartment, the control panel, the oven door and corresponding parts. The oven grid, the oven plate and the handle should be washed by hand. Please pay special attention to the following: Never let water get into the air vents of the oven. Do not let the control panel get wet. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Warranty according to current law. The stamped cash receipt with purchase date shall be handed over together with a possible claim. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase _UL_0513.indd :39:12

27 OBH Nordica AB Löfströms Allé 5 SE Sundbyberg Tel Technical data OBH Nordica V 1300 watt Oven grid Oven plate Handle Capacity: 18 litres These instructions are subject to alterations or improvements _UL_0513.indd :39:12

28 Finess 18 SE/UL/6557/UVN/ _UL_0513.indd :39:14

Kitchen. gourmet 23 // toaster oven // Type Convection feature // Capacity 23 L // Easy to clean cavity // Variable thermostat 100 C C //

Kitchen. gourmet 23 // toaster oven // Type Convection feature // Capacity 23 L // Easy to clean cavity // Variable thermostat 100 C C // Kitchen gourmet 23 // toaster oven // Capacity 23 L // Convection feature // Easy to clean cavity // Variable thermostat 100 C - 250 C // Incl. baking tray, wire rack and handle // 60 min. mechanical timer

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK).

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK). DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com ART.NR. 751-019 DK UK Toasterovn...2 Toaster oven...5 www.ideline.com DK INTRODUKTION Før De tager Deres toasterovn i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler Dem tillige,

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Model nr. TO-30AB-1 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960!

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960! Materials supplied: 1. (10) Zip Ties 2. (4) Hose Clamps 3. (2) Brake Duct Hose 4. (2) Brake Shields 5. (2) Front Brake Ducts ( Stock Fascia Only ) 6. (2) Washers 1 OD ( Stock Fascia Only ) 7. (8) Shims

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Brugervejledning / User manual

Brugervejledning / User manual Brugervejledning / User manual No. 8700032 Airtracks til hjemmetræning og sport AirTracks for home and sport 2 Indholdsfortegnelse / Index Anbefalinger til brug af airtracks... 4 Sådan pumpes airtracken

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 Bruksanvisning - svenska...sida 4-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-21 Bruksanvisning - norsk...side 22-30 Käyttöohjeet - suomi...sivu 31-39 Instructions of

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Assembly Instructions. ROLZ-2 Portable AV/Conference Center

Assembly Instructions. ROLZ-2 Portable AV/Conference Center 1 Assembly Instructions ROLZ-2 Portable AV/Conference Center Rolz-2 Portable AV/Conference Center Part Drawing Description Qty Part Drawing Description Qty Hardware List A 1 ½ Flat Head Screw 2 EA P-1

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400

BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400 BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400 BETJENINGSVEJLEDNING 1. Vigtigt: Før du tilslutter spændingstransformerne til stikkontakten i dit hjem, skal du sørge

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

MS-H280-Pro Magnetic Stirrer

MS-H280-Pro Magnetic Stirrer MS-H280-Pro Magnetic Stirrer www..com Copyright: No part of this manual may be reproduced or transmitted without prior written permission of. VERSION201407 CONTENTS Chapter 1: Working Principle... 3 1

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

Formula 500i TS steam iron

Formula 500i TS steam iron Formula 500i TS steam iron 2119_IDV_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 9:35:03 PM Bruksanvisning svenska...sida 3 12 Brugsanvisning dansk...side 13 22 Bruksanvisning norsk...side 23 32 Käyttöohjeet suomi...sivu

Læs mere

Ventilation. Du skal selv være med til at holde din lejlighed sund You are responsible too: keep your apartment healthy

Ventilation. Du skal selv være med til at holde din lejlighed sund You are responsible too: keep your apartment healthy Ventilation Du skal selv være med til at holde din lejlighed sund You are responsible too: keep your apartment healthy Ventilation Ventilation Din lejlighed er renoveret, for at du skal have et sundt indeklima.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance Stick mixer SLIM BRUSHED CHROME Mix, blend, chop and whip with elegance Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 19 Käyttöohjeet suomi...sivu 20

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of

Læs mere

Instructions for use www.nilfisk-advance.com 1 2 3 PRECAUTIONARY MEASURES If the opening that sucks in the air, thesuction pipe orthe telescopic wand on pipe are blocked, you should switch off the vacuum

Læs mere