50 forslag til en sports- og fritidspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50 forslag til en sports- og fritidspolitik"

Transkript

1 Århus Kommune Sport og Fritid Vestergade Århus C Århus d. 8. maj forslag til en sports- og fritidspolitik er endog meget glade for konstruktivt at indgå i et samarbejde med Sport og Fritid om at gøre Århus til et fyrtårn for fritids- og foreningslivets udfoldelse i fremtiden og konkret inden for de næste fem år. Dette notat bygger på ÅUFs bestyrelses tanker om, hvordan vores område kan udvikle sig de næste fem år. Vi har tidligere pointeret, at der efter vores mening mangler visioner for den del af fritidslivet, som ikke omhandler idræt, og med dette idé-katalog håber vi, at forvaltningens opæg til fritidspolitikken kan blive mere nuanceret og bredere favnende. Og vi indgår meget gerne i en konkret debat omkring de enkelte emner. Vi har allerede holdt et møde med udvalgte medlemsforeninger, og vi vil i den kommende måned forsøge at få flere tilbagemeldinger fra medlemsforeningerne til de idéer, vi nu kaster ud. Når vi i det kommende skriver ÅUF kan bidrage med, dækker det både over opgaver, som kan løses af ÅUF s bestyrelse og sekretariat, og opgaver som medlemsforeningerne vil være hoveddrivkraften bag. Vi har været påpasselige med ikke at love en aktivitet, som, vi ikke mener, er realistisk i forhold til medlemsforeningerne. Først har vi dog en overordnet kommentar til forvaltningens oplæg: - Overordnet set mener ÅUF, at der i hele oplægget skal stå frivillige foreninger i stedet for idrætsforeninger, således at man ikke som udgangspunkt indsnævrer det område, som politikken vedrører. Idé-kataloget har følgende overskrifter: Administrative lettelser... 2 Vedligeholdelse af bygninger... 2 Nye byområder... 3 Aktivitetskorridorer... 3 Spejder/rollespilscentre... 3 Samlet foreningshus... 4 Kystnære arealer... 4 Sund mad... 5 Aktivitetsbegrebet... 5 Motion... 6 Foreningernes egen indtægt... 6 Ungdomscafé... 6 Store events i Århus... 7 Pulje til bedre fordeling på lokaletilskudsområdet... 7 Uformel læring... 8 Bilag 1- fra ÅUFs høringssvar til Århus Kommunes Sundhedspolitik... 9 Side 1

2 Administrative lettelser Forældre til børnefamilier bliver i dag mere presset på tid og aktivitetsniveau i forhold til deres børns fritidsaktiviteter, skoler og klubber, end man tidligere har været vant til. Samtidig er kravene til organiseringen af fritidsaktiviteter højnet, og børn og forældrene stiller større og større krav til spændende og dyre aktiviteter samt en mere professionel håndtering af de unge. Det større arbejde og de ændrede adfærdsmønstre har gjort det svært for de frivillige foreninger at finde forældre og andre voksne, som vil påtage sig det administrative arbejde i bestyrelser og udvalg. Aktive foreningsledere må ofte støtte forældrene, for at de administrative krav bliver opfyldt, og det er en ond cirkel, der bevirker, at også de aktive ledere holder i kortere tid end før. Konkret kan vi se: - At det er svært for foreningerne at finde egnede kasserere - At 63 foreninger i alt ikke har søgt aktivitetstilskud til tiden i år Konkret kan vi forslå, at den kommende fritidspolitik indeholder visioner om, at: - Ansætte administrativ hjælp i ÅUF og Idrætssamvirket, dog med delvis brugerbetaling - Alternativt give tilskud til kommercielt administrativ hjælp på lige vilkår med rengøring til lokaler. - Udvikle web-baseret indberetning af aktivitetstimer, lokaletilskud, tilskudsregnskab mv. - Datoen for tilskudsregnskabet for lokalestøtte flyttes en måned frem fra 1. februar, hvor meget få foreninger har nået at lave regnskab mv. færdig og derfor kommer til at lave dobbelt arbejde. - Kommunen tilbyder de frivillige foreninger et gratis web-baseret regnskabsprogram, hvor de relevante støtteopgørelser nemt kan trækkes ud. Konkret kan ÅUF hjælpe med: - At organisere og lægge arbejdsplads til en administrativ medhjælper - Via spørgeskema og rundringning at indsamle oplysninger hos foreningerne om, hvor stort behovet er for hjælp, hvornår det især brænder på, og hvordan hjælpen kan ydes mest effektivt. Vedligeholdelse af bygninger For en stor del af foreningerne i ÅUF-regi er lokalerne ikke i en nutidig standard i forhold til de krav, som nutidens og fremtidens børn og unge sætter. Mange spejderhytter er f.eks. bygget i erne, hvor aktiviteten var væsentlig anderledes end i dag. Mange af de politiske ungdomsforeninger og de mellemfolkeligt arbejdende foreninger holder til i små dårligt vedligeholdte lokaler. På samme måde som idrætten har ÅUF-foreningerne behov for i de kommende år at vedligeholde og renovere lokalerne, så de også er brugbare i fremtidens foreningsarbejde. Nogle foreninger har ligefrem et behov for at bygge nyt. Konkret foreslår ÅUF at: - Anlægspuljen defineres bredere så andre end idrætten kan søge - Arbejdsmiljø for børn og unge tænkes ind i politikken, så de forhold vi i øvrigt ønsker at give børn og unge i skoler og institutioner også er tilstede når børn og unge samles i frivilligt regi. ÅUF kan bidrage til at gennemføre visionen ved: - At kortlægge standarden af medlemsforeningernes lokaler og bygninger samt deres ønsker og behov. Side 2

3 Nye byområder Århus står over for en omfattende udvikling i nye by- og beboelsesområder ifølge Plan agenda 21. I disse områder er det afgørende, at man allerede på planlægningsstadiet sikrer arealer til både idræt og øvrigt foreningsarbejde, også selvom der går mange år, inden brugen bliver aktuel. Denne arealsikring skal ligge som et centralt element i fritidspolitikken, da der ikke er andre forvaltninger i kommunen, som sikrer jorden ud over som hensigtserklæringer. Konkret skal det indføres i politikken, at: - Man sikrer jord til idræt og foreningsaktivitet i de nye byområder - Spejdere, rollespilsforeninger mv. på sigt vil komme til i nye børneområder, og det bør der tages højde for. Aktivitetskorridorer Ideen med bevægelseskorridorer igennem kommunen er så god, at ÅUF gerne ser, at man tænker det bredere og omdøber dem til aktivitetskorridorer. Det vil ændre bybilledet til det positive, hvis vi på vores vej gennem korridorerne møder andre århusianere, der dyrker deres form for aktivt fritidsliv. F.eks. kan vi forestille os flere små udendørsscener til musik og amatørteater i de kommende korridorer. Spejdere og rollespillere kan lave deres aktiviteter i det offentlige bybillede i stedet for at gemme deres aktiviteter i skovene. ÅUF opfordrer til, at: - Man ikke kun tænker bevægelse, men aktivitet - Åbne pladser i byen udstyres med scener til musik og amatørkultur, f.eks. til religiøse foreningers aktiviteter - Der skabes grønne korridorer fra midtbyen og ud til forstæderne med plads til rollespil og spejderaktiviteter - Oprette en Speakers Corner i Rådhusparken til politiske ungdomsorganisationer osv. ÅUF kan styrke visionen ved: - I samarbejde med Sport og Fritid at identificere mulige steder sammenholdt med mulige aktiviteter. - At arrangere dage hvor de forskellige foreninger rykker deres aktiviteter ud i korridorerne til gavn for de færdende. Vi arbejder netop nu på et lignende arrangement på Store Torv og håber, at det kan blive en tilbagevendende aktivitet, som evt. kan flyttes rundt i kommunen fra gang til gang. Spejder/rollespilscentre Det vil efter ÅUFs holdning udvikle spejder- og rollespilsaktiviteterne markant, hvis man laver 1-2 centre f.eks. i Marselisborgskoven og omkring Hasle Bakker-projektet, hvor der er plads og faciliteter til spejdere og rollespillere, og hvor deltagerne i dagligdagen kan være fælles med andre, der dyrker de samme aktiviteter. ÅUF opfordrer til 1-2 centre med: - Primitiv overnatning - Evt. primitive patruljehytter til børn og unges egen overnatning, og hvor de kan møde andre børn og unge. - Aktiviteter som træklatring, hytter, bål, rafter. - Bynær beliggenhed, så børn og unge kan cykle til og fra centrene - Permanent tilladelse til at bruge de omkringliggende naturarealer Side 3

4 Konkret kan ÅUF bidrage til visionen vedt: - At søge at finde frivillig arbejdskraft blandt f.eks. spejderne og rollespillere til at opbygge og indrette centrene med hytter, bål osv. - At identificere mulige steder - Projektledelse sammen med frivillige om at finde delvis ekstern finansiering, f.eks. gennem Lokale og Anlægsfonden Samlet foreningshus Planerne i kommunens oplæg med Sct. Anna Gade Skole er ifølge ÅUF rigtigt gode og visionære. Vi har selv arbejdet med en tilsvarende ide sammen med FO-Århus og Folkeoplysningssamvirket. Alternativer til Sct. Anna Gade kunne være at gøre et foreningshus en del af det kommende godsbaneprojekt eller at bygge det ind i et multihal-projekt eller de kommende havneprojekter, fx i forbindelse med et vandkulturhus. For ÅUF-foreningerne er det vigtigst, at der er fleksible rammer det behøver ikke at være så pænt et sted. ÅUF ønsker, at der i Århus Kommune kommer et foreningshus med: - Samarbejde med daghøjskoler - Kontorfællesskaber for mindre foreninger - Fællesskab for politiske ungdomsorganisationer - Egne lokaler til hver forening samt fælles lokaler og faciliteter - Værksteder, cafe mv. - Udenomsarealer Det vil være naturligt at ÅUF også flytter med, hvis vi samler en stor del af vores medlemsforeninger på et sted. ÅUF kan være behjælpelig med: - At gøde jorden blandt medlemsforeningerne i forhold til at se det positive i et samlet hus, hvor man kan dele gode faciliteter og hente inspiration fra foreninger i samme situation. - At være facilitetskontor for de tilknyttede foreninger og brugere samt påtage sig administrative opgaver Kystnære arealer ÅUF er enig i at udnytte strande og kystnære arealer bedre. Ideerne i kommunens oplæg kan suppleres med: - Primitiv overnatning langs kysten i forbindelse med de bådebroer der foreslås i kommunens oplæg. Helt konkret kan ÅUF hjælpe med: - Knowhow i forhold til, hvor og hvordan man etablerer faciliteter til primitiv overnatning for sejlere, kano og kajak og byens øvrige borgere. Side 4

5 Sund mad ÅUF har i sine høringssvar til hhv. Børn og Unge-politikken og Sundhedspolitikken sat fokus på, at kommunen skal tænke hele barnets dag ind i de to politikker. En del børn og unge kommer direkte fra skole og fritidsordning til fritidsaktiviteter, og disse børn og unge er mellem aktiviteterne tvunget til at købe hurtigt og let mad, som typisk også er usund mad. Man kunne forestille sig, at barnet i skolefritidsordningen/klubben kunne købe og lave sund mad til resten af sin dag. Foreningerne kunne også komme med i en madordning, hvor børn og unge kan købe sund mad om eftermiddagen i foreningerne og ikke kun i haller, hvor der er cafeteria. ÅUF opfordrer til, at Sport og Fritid har: - Fokus på hele barnets dag - Samarbejder med Børn og Unge magistraten - Visioner for at tilbyde sund mad i foreningerne, - Har fokus på de kost og sundhedsmæssige konsekvenser af ændringer i tilskudsmodellen. Vi har ved lagt et bilag, som vi lavede til vores høringssvar til sundhedspolitikken. (bilag 1) Helt konkret kan ÅUF: - Via nyhedsmails, hjemmesiden osv. komme med gode tips til, hvordan foreningerne laver sund mad i hverdagen og til arrangementer. - Koordinere forsøg med sund mad til foreningslivet - Arrangere sådan laver du sund mad-kurser gennem Århus i forening. Aktivitetsbegrebet Aktivitetsbegrebet tolkes efter ÅUF s mening for snævert. Bl.a. er leg og uformelle aktiviteter også en del af den helhed at være aktiv barn og ung i en forening. I nogle af de idébestemte foreninger er det endda den tid, hvor børnene får mest motion. Det er derfor efter ÅUF s mening forkert at definere den tilskudsbestemte tid som voksenunderstøttet aktivitet. På samme vis er vi uforstående overfor, at aktivitet og lokaleleje i udlandet ikke støttes på lige vilkår som aktivitet i Danmark (og Sydslesvig). Det har den konsekvens, at der ud over de store rejseomkostninger, der ved at lave internationale aktiviteter, også er en forhøjelse af aktivitets- og lokaleomkostningerne, med det resultat at en del gode aktiviteter og lejre ikke bliver til noget. Det er også vores opfattelse at den manglende støtte til udlandsaktiviteter er i modstrid med Århus Kommunes vision om at orientere sig internationalt, samt udkastet til den kommende tværgående Børn og Unge-Politik, der tolker visionen så det er vigtigt at børn og unge bl.a. kommer ud i verden gennem udveksling og studieophold. ÅUF opfordrer til en bredere tolkning af aktivitetsbegrebet, så det også omfatter: - Leg og uformel aktivitet i foreningsregi og i sammenhæng med planlagt aktivitet - Ture og lejre til udlandet, så lokaletilskud og aktivitetstilskud opretholdes, uanset hvor man vælger at lægge sine aktiviteter. Side 5

6 Motion Det er ikke kun idrætsaktiviteter, der skaber motion og sundhed. Også det idébestemte arbejde opfordrer til leg og aktivitet blandt børn, og disse foreninger kan netop få fat i nogle af de børn, som ikke bliver fanget af den traditionelle idræt. Derfor mener ÅUF, at spejderforeninger, rollespilsforeninger osv. også bør involveres i opgaven med at gøre børn og unge sunde og raske medborgere. Efter ÅUFs opfattelse er der megen motion og fysisk aktivitet i: Rollespillernes fysiske kampe og liv i skoven. Spejdere der marcherer, løber O-løb, klatrer, sejler: både, kano og kajak, bygger med rafter og flytter og løfter tunge træstammer, saver og hugger brænde. De religiøse foreninger der synger og laver sceneshows med dans. ÅUF har følgende visioner for politikken på området: - At man udvider opfattelsen af, hvad der kan kaldes motion - At kommunen tænker i alternative samarbejder med f.eks. spejdere og rollespilsforeninger for at få alle unge i gang med at røre sig - At vi får sat fokus på de unge som ikke passer ind i de etablerede idrætsforeninger, så de også bliver aktive. ÅUF vil kunne bidrage til at udføre visionen ud i livet ved: - At formidle kontakt og udarbejde samarbejdsaftaler mellem kommunen og foreninger omkring sundhedsfremmende projekter. - At gøre børn og unge opmærksom på de alternative muligheder for at få motion, f.eks. ved at uddele foldere og hænge plakater op på skoler og fritidshjem. Foreningernes egen indtægt Der er et sundt princip, at foreningerne selv er med til at tjene penge til deres aktiviteter - ikke mindst så børn og unge oplever, at pengene ikke kommer af sig selv. ÅUF mener, at foreningerne fortsat skal have mulighed for at skabe deres egen indtægt i Århus Kommune. ÅUF s vision er: - At foreningerne kan hjælpe med at varetage mindre kommunale opgaver og til gengæld tjene penge til aktiviteter - At der laves en gennemgående redegørelse for økonomien bag Loppehuset og foreningslivets øvrige loppemarkedsaktiviteter, og disse tal sammenlignes med kommunens fordele fx nytteværdien af genbrug, mindre affald, kørsel mv. - At der tages nye initiativer til aktiviteter, som foreningerne kan være med til at drive. Det kan f.eks. være kanoudlejning ved havnen/åen eller driften af en ungdomscafé i midtbyen (se næste punkt), som forskellige foreninger kan gå sammen om. I den forbindelse kan ÅUF være behjælpelig med: - At gøre foreningerne opmærksomme på, hvilke muligheder de har for at tjene deres egne penge, f.eks. gennem nyhedsmails og på hjemmesiden. - Samle flere foreninger om større opgave Ungdomscafé Et af forslagene fra det nyligt overståede Børn- og Unge-byråd, som ÅUF stod bag, var at oprette en ungdomscafé i midtbyen. De unge mellem 13 og 20 år gav udtryk for, at de mangler et sted at være ung i Århus et mødested, der ikke er pædagogisk ledet, og hvor mad og drikke er til at betale for dem. I den forbindelse ser ÅUF en god idé i, at forskellige foreninger byder ind på at drive caféen, hvis kommunen stiller centralt beliggende lokaler til rådighed. Side 6

7 Visionen er: - At give de unge et uformelt mødested i midtbyen - At give foreningerne en indtægtsmulighed og samtidig et muligt rekrutteringssted - At udnytte de mange kræfter i kommunen, som er vant til at have med børn og unge at gøre, og som evt. kan få dem til at engagere sig i foreningslivet og demokratiet ÅUF kan hjælpe med visionen via: - Kendskabet til målgruppen og dens behov - Overordnet koordinering af arbejdet med at få caféen op at stå Store events i Århus Ifølge ÅUF er det en god idé at tiltrække større events til Århus-området for at vise byen og dens fritids- og foreningsliv frem. Helt konkret opfordrer ÅUF til, at man arbejder målrettet mod at få den store fælles spejderlejr i 2012 til Århus. Der er både plads og ressourcer til en sådan lejr i kommunen, og det vil f.eks. kunne bane vejen for et DGI landsstævne nogle år efter Derudover er det ønskeligt at få bedre konferencefaciliteter, da flere større kongresser på nuværende tidspunkt går Århus næse forbi. Det kunne f.eks. være en del af planerne ved Godsbanegården eller i en multiarena. Visionen er: - At gøre Århus mere synlig og vise, at byen er i stand til at afholde større events - At sætte positivt fokus på forenings- og fritidslivet i kommunen Helt konkret har enkelte af ÅUF s medlemsforeninger allerede nu tilkendegivet, at de vil arbejde målrettet for at få en spejderlejr til byen i Derudover kan ÅUF hjælpe med: - At skabe positiv interesse for projektet hos sponsorer, beslutningstagere og presse. - I samarbejde med foreningerne at identificere andre mulige arrangementer, fx rollespilssamlinger, ungdomspolitiske kongresser mv. Pulje til bedre fordeling på lokaletilskudsområdet Der er stor fokus på udnyttelsesgraden i de lokaler, som foreningerne benytter, og ÅUF er indstillet på at kigge området efter i sømmene. Nogle hytter og klubhuse står tomme i dagtimer og weekender, hvor der vil være mulighed for at stille lokalerne til rådighed for f.eks. skoleklasser og institutioner på udflugt. Desuden ser ÅUF muligheder i at indbygge multifunktioner i forhold til byggeri af nye spejdercenter og klubhuse. Dog mener vi, at udnyttelsesgraden skal hæves over hele linjen, også på sportsområdet, ligesom lokaledeling bør bygge på frivillige ordninger. Man bør også nøje overveje, hvordan udnyttelsesgraden kan hæves, uden at det ødelægger foreningssamarbejdet og ånden i den enkelte forening, samt hvordan man klarer det rent logistisk og rengøringsmæssigt, hvis flere brugere benytter de samme lokaler. Derudover mener ÅUF, at kommunen bør oprette en pulje til engangsinvesteringer, der på sigt kan spare på lokaletilskuddet, f.eks. ved at isolere lokaler bedre eller installere alternativer til elvarme. Side 7

8 Visionen er: - At udnyttelsesgraden på spejderhytter o.l. hæves i dagtimer og weekender - At de større indtægter resulterer i tilskud til nyt byggeri eller renoveringer - At sikre, at den enkelte forening kan opretholde ånden og samarbejdet. - At sammentænke idrætten og ÅUFs medlemsforeninger i nye byggerier fx i de nye bydele. - At foreningerne kan se en fordel i at indgå i et partnerskab med kommunen og ikke kun opleve det som en forringelse af lokalernes fleksibilitet Helt konkret kan ÅUF bidrage med: - At indlede en proces med de foreninger, som i dag kan se fordele ved at indgå i partnerskaber, om udnyttelsen af deres lokaler og sammen tænke kreativt i forhold til udnyttelsen af lokaler. Uformel læring Generelt bør sports- og fritidspolitikken i Århus Kommune lægge mere vægt på betydningen af den uformelle læring og demokratiøvelse, som børn og unge opnår i de idébaserede og samfundsengagerende foreninger. Det styrker børnenes realkompetencer, som også Undervisningsministeriet har fokus på. Visionen er: - At foreningerne medtænkes som aktive medspillere på alle de politikområder, som vedrører børn og unge i Århus Kommune - At kommunen vægter en mangfoldighed af tilbud, som kan sikre børns og unges uformelle læring. - Gennem Århus i Forening laves der et forsøgsprojekt med unges realkompetancer, som tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets materiale. Konkret vil ÅUF: - Skabe mere synlighed omkring foreningerne og deres aktiviteter via f.eks. pressekontakt, udbredelse af det gode eksempel på hjemmesiden samt arrangementer som foreningsbasar, hvor de mange forskellige aktiviteter for en enkelt dag rykker ud i byen. - Via initiativer som foreningsbasar, ungdomscafé og Børn- og Unge-byråd forsøge at rekruttere flere børn og unge til de idébaserede og samfundsengagerende foreninger i Århus Kommune og derved styrke børnenes uformelle læring. - I samarbejd med de øvrige deltagere i Århus i Forening arbejde med Unges realkompetencer Side 8

9 Bilag 1- fra ÅUFs høringssvar til Århus Kommunes Sundhedspolitik Et regneeksempel 20 børn på en uges sommerlejr. Brutto budget regler i år 2003 regler i år % besparelse på variable udgifter Hytteleje Aktiviteter Kost Transport I alt Sommerlejr tilskud Netto udgift Pr. deltager , ,5 Forudsætningerne er: - Alle udregninger i nutidskroner - Hyttelejerefusion er ændret fra 75% i år 2003 til 70% i Sommerlejrtilskuddet er faldet væk fra år 2003 til 2007, her 15 kr. pr. deltager pr. dag. - Kost er sat til 45 kr. pr. deltager pr. dag - Aktiviteter er sat til 25 kr. pr. deltager pr. dag - Transport 200 kr. pr. deltager, fast udgift påvirker ikke beregningen Konklusion: Udregningerne viser hvor meget en sommerlejr for fx 20 spejdere er steget pga. de økonomiske ændringer, dette burde kun vedrøre Magistraten for Kultur og Borgerservice, men da foreningerne er nødt til at sætte en øvre grænse for prisen, kommer det også til at påvirke det sundhedsmæssige område. For at alle i foreningen har råd til at deltage, opererer en del foreninger med en psykisk øvre grænse fx 100 kr. pr. dag. For en række foreninger er denne grænse væsentligt lavere, afhængigt af befolkningssammensætningen i deres lokalområde, alderssammensætningen mv. Hvis eksemplets forening har en øvre grænse ved de ca. 675 kr. for en uge, som er forudsætningen fra år 2003, hvor de brugte til de variable udgifter: aktiviteter og kost. I dag ville den samme sommerlejr kun have kr. til aktiviteter og kost, hvilket er en besparelse på 25%, som alt andet lige vil gå ud over kvaliteten af kosten og dermed bidrage til sundhedsproblemerne, både konkret og ikke mindst som signalværdi. Side 9

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

ledelsessekretariatet@mbu.aarhus.dk

ledelsessekretariatet@mbu.aarhus.dk Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C ledelsessekretariatet@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Aarhus d. 14. maj 2014 Høring af udkast til økonomiske rammer for klubrejser Århus

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

En helhedsorienteret børn og unge-politik

En helhedsorienteret børn og unge-politik Århus Ungdommens Fællesråd UDKAST til kommentering i ÅUFs medlemsforeninger En helhedsorienteret børn og unge-politik Resume Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) ønsker en helhedsorienteret til gang til en

Læs mere

Fritidspolitik

Fritidspolitik Rådmand Marc Perera Christensen Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice Rådhuset 8100 Aarhus C Mail: amvej@aarhus.dk 13. december 2012 HØRINGSSVAR Fritidspolitik 2013-16 Århus Ungdommens Fællesråd takker

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

Indstilling. Areallejeaftaler vedrørende spejderhytter i Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Areallejeaftaler vedrørende spejderhytter i Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 30. august 2010 1. Resume I juni 2009 nedbrændte en spejderhytte beliggende på Bjørnbaksvej 5B i Viby tilhørende Hyttefonden for

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte. Resume af høringssvar

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte. Resume af høringssvar Notat Emne: Høring vedr. regler for aktivitetsstøtte Side 1 af 6 Resume af høringssvar I forbindelse med revision af reglerne for aktivitetsstøtte har foreningerne haft mulighed for at afgive et høringssvar

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Hermed fremsendes forslag til ændring af aktivitetsstøtteordningen for børn og unge i høring.

Hermed fremsendes forslag til ændring af aktivitetsstøtteordningen for børn og unge i høring. Notat Emne: Til: Revision af aktivitetsstøtteordningen Foreninger der modtager aktivitetsstøtte Folkeoplysningsudvalget, Idrætssamvirket, ÅUF, Samvirket for amatørkultur, Sammenslutningen af uniformerede

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl

Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl Referat 3. møde i Børn og Ungebyrådet Århus Rådhus - Tirsdag d. 5. februar 2008 kl. 16.00-19.00 1. Velkomst Peder byder velkommen. 2. Debat med Rådmand Louise Gade Louise Gade fortalte om arbejdet med

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Foreningsarrangementer i foråret 2017

Foreningsarrangementer i foråret 2017 Foreningsarrangementer i foråret 2017 DGI Storkøbenhavn (DGI), (IFK) under Danmarks Idrætsforbund og Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) i s Kommune har indgået et strategisk samarbejde for at arbejde

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 TEMA 1 EN KOMMUNE I ØJENHØJDE Tema 1 1) For meget fokus på økonomi Penge kommer til at fylde for meget, hvilket betyder, at kreativiteten dør Kommunen skal hjælpe

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune

Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune Indledning Den foreliggende Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune er udarbejdet i henhold til beslutning i Natur-, Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om idrætsfaciliteter En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

AKTIV BY. AKTIV FRITID. AKTIV BOOKING.

AKTIV BY. AKTIV FRITID. AKTIV BOOKING. AKTIV BY. AKTIV FRITID. AKTIV BOOKING. FÅ MERE LIV I DIN KOMMUNE MED A-BOOK a-book er et intelligent og brugervenligt mobilt bookingsystem skræddersyet til de danske kommuners administration af kulturog

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Indstilling. Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr Til Magistraten. Den 31. oktober 2013

1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Indstilling. Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr Til Magistraten. Den 31. oktober 2013 Indstilling Til Magistraten Den 31. oktober 2013 Forsøg på hvervning af Spejdernes Lejr 2017 ønsker at indlede en proces med at hverve Spejdernes Lejr 2017. Aarhus Kommune 1. Resume ønsker at indlede en

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen På baggrund af en analyse af spejder- og samrådsforeningernes vilkår i København har Fritid KBH i Kulturog Fritidsforvaltningen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Fremtidens spejderbyggeri

Fremtidens spejderbyggeri Fremtidens spejderbyggeri Indhold Om Lokale- og Anlægsfonden Spejderliv og friluftsliv To eksempelprojekter Spejderhytte Spejder lejr Spørgsmål Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter.

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler.

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. juni 2014 Økonomiske rammer for klubrejser Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere