50 forslag til en sports- og fritidspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50 forslag til en sports- og fritidspolitik"

Transkript

1 Århus Kommune Sport og Fritid Vestergade Århus C Århus d. 8. maj forslag til en sports- og fritidspolitik er endog meget glade for konstruktivt at indgå i et samarbejde med Sport og Fritid om at gøre Århus til et fyrtårn for fritids- og foreningslivets udfoldelse i fremtiden og konkret inden for de næste fem år. Dette notat bygger på ÅUFs bestyrelses tanker om, hvordan vores område kan udvikle sig de næste fem år. Vi har tidligere pointeret, at der efter vores mening mangler visioner for den del af fritidslivet, som ikke omhandler idræt, og med dette idé-katalog håber vi, at forvaltningens opæg til fritidspolitikken kan blive mere nuanceret og bredere favnende. Og vi indgår meget gerne i en konkret debat omkring de enkelte emner. Vi har allerede holdt et møde med udvalgte medlemsforeninger, og vi vil i den kommende måned forsøge at få flere tilbagemeldinger fra medlemsforeningerne til de idéer, vi nu kaster ud. Når vi i det kommende skriver ÅUF kan bidrage med, dækker det både over opgaver, som kan løses af ÅUF s bestyrelse og sekretariat, og opgaver som medlemsforeningerne vil være hoveddrivkraften bag. Vi har været påpasselige med ikke at love en aktivitet, som, vi ikke mener, er realistisk i forhold til medlemsforeningerne. Først har vi dog en overordnet kommentar til forvaltningens oplæg: - Overordnet set mener ÅUF, at der i hele oplægget skal stå frivillige foreninger i stedet for idrætsforeninger, således at man ikke som udgangspunkt indsnævrer det område, som politikken vedrører. Idé-kataloget har følgende overskrifter: Administrative lettelser... 2 Vedligeholdelse af bygninger... 2 Nye byområder... 3 Aktivitetskorridorer... 3 Spejder/rollespilscentre... 3 Samlet foreningshus... 4 Kystnære arealer... 4 Sund mad... 5 Aktivitetsbegrebet... 5 Motion... 6 Foreningernes egen indtægt... 6 Ungdomscafé... 6 Store events i Århus... 7 Pulje til bedre fordeling på lokaletilskudsområdet... 7 Uformel læring... 8 Bilag 1- fra ÅUFs høringssvar til Århus Kommunes Sundhedspolitik... 9 Side 1

2 Administrative lettelser Forældre til børnefamilier bliver i dag mere presset på tid og aktivitetsniveau i forhold til deres børns fritidsaktiviteter, skoler og klubber, end man tidligere har været vant til. Samtidig er kravene til organiseringen af fritidsaktiviteter højnet, og børn og forældrene stiller større og større krav til spændende og dyre aktiviteter samt en mere professionel håndtering af de unge. Det større arbejde og de ændrede adfærdsmønstre har gjort det svært for de frivillige foreninger at finde forældre og andre voksne, som vil påtage sig det administrative arbejde i bestyrelser og udvalg. Aktive foreningsledere må ofte støtte forældrene, for at de administrative krav bliver opfyldt, og det er en ond cirkel, der bevirker, at også de aktive ledere holder i kortere tid end før. Konkret kan vi se: - At det er svært for foreningerne at finde egnede kasserere - At 63 foreninger i alt ikke har søgt aktivitetstilskud til tiden i år Konkret kan vi forslå, at den kommende fritidspolitik indeholder visioner om, at: - Ansætte administrativ hjælp i ÅUF og Idrætssamvirket, dog med delvis brugerbetaling - Alternativt give tilskud til kommercielt administrativ hjælp på lige vilkår med rengøring til lokaler. - Udvikle web-baseret indberetning af aktivitetstimer, lokaletilskud, tilskudsregnskab mv. - Datoen for tilskudsregnskabet for lokalestøtte flyttes en måned frem fra 1. februar, hvor meget få foreninger har nået at lave regnskab mv. færdig og derfor kommer til at lave dobbelt arbejde. - Kommunen tilbyder de frivillige foreninger et gratis web-baseret regnskabsprogram, hvor de relevante støtteopgørelser nemt kan trækkes ud. Konkret kan ÅUF hjælpe med: - At organisere og lægge arbejdsplads til en administrativ medhjælper - Via spørgeskema og rundringning at indsamle oplysninger hos foreningerne om, hvor stort behovet er for hjælp, hvornår det især brænder på, og hvordan hjælpen kan ydes mest effektivt. Vedligeholdelse af bygninger For en stor del af foreningerne i ÅUF-regi er lokalerne ikke i en nutidig standard i forhold til de krav, som nutidens og fremtidens børn og unge sætter. Mange spejderhytter er f.eks. bygget i erne, hvor aktiviteten var væsentlig anderledes end i dag. Mange af de politiske ungdomsforeninger og de mellemfolkeligt arbejdende foreninger holder til i små dårligt vedligeholdte lokaler. På samme måde som idrætten har ÅUF-foreningerne behov for i de kommende år at vedligeholde og renovere lokalerne, så de også er brugbare i fremtidens foreningsarbejde. Nogle foreninger har ligefrem et behov for at bygge nyt. Konkret foreslår ÅUF at: - Anlægspuljen defineres bredere så andre end idrætten kan søge - Arbejdsmiljø for børn og unge tænkes ind i politikken, så de forhold vi i øvrigt ønsker at give børn og unge i skoler og institutioner også er tilstede når børn og unge samles i frivilligt regi. ÅUF kan bidrage til at gennemføre visionen ved: - At kortlægge standarden af medlemsforeningernes lokaler og bygninger samt deres ønsker og behov. Side 2

3 Nye byområder Århus står over for en omfattende udvikling i nye by- og beboelsesområder ifølge Plan agenda 21. I disse områder er det afgørende, at man allerede på planlægningsstadiet sikrer arealer til både idræt og øvrigt foreningsarbejde, også selvom der går mange år, inden brugen bliver aktuel. Denne arealsikring skal ligge som et centralt element i fritidspolitikken, da der ikke er andre forvaltninger i kommunen, som sikrer jorden ud over som hensigtserklæringer. Konkret skal det indføres i politikken, at: - Man sikrer jord til idræt og foreningsaktivitet i de nye byområder - Spejdere, rollespilsforeninger mv. på sigt vil komme til i nye børneområder, og det bør der tages højde for. Aktivitetskorridorer Ideen med bevægelseskorridorer igennem kommunen er så god, at ÅUF gerne ser, at man tænker det bredere og omdøber dem til aktivitetskorridorer. Det vil ændre bybilledet til det positive, hvis vi på vores vej gennem korridorerne møder andre århusianere, der dyrker deres form for aktivt fritidsliv. F.eks. kan vi forestille os flere små udendørsscener til musik og amatørteater i de kommende korridorer. Spejdere og rollespillere kan lave deres aktiviteter i det offentlige bybillede i stedet for at gemme deres aktiviteter i skovene. ÅUF opfordrer til, at: - Man ikke kun tænker bevægelse, men aktivitet - Åbne pladser i byen udstyres med scener til musik og amatørkultur, f.eks. til religiøse foreningers aktiviteter - Der skabes grønne korridorer fra midtbyen og ud til forstæderne med plads til rollespil og spejderaktiviteter - Oprette en Speakers Corner i Rådhusparken til politiske ungdomsorganisationer osv. ÅUF kan styrke visionen ved: - I samarbejde med Sport og Fritid at identificere mulige steder sammenholdt med mulige aktiviteter. - At arrangere dage hvor de forskellige foreninger rykker deres aktiviteter ud i korridorerne til gavn for de færdende. Vi arbejder netop nu på et lignende arrangement på Store Torv og håber, at det kan blive en tilbagevendende aktivitet, som evt. kan flyttes rundt i kommunen fra gang til gang. Spejder/rollespilscentre Det vil efter ÅUFs holdning udvikle spejder- og rollespilsaktiviteterne markant, hvis man laver 1-2 centre f.eks. i Marselisborgskoven og omkring Hasle Bakker-projektet, hvor der er plads og faciliteter til spejdere og rollespillere, og hvor deltagerne i dagligdagen kan være fælles med andre, der dyrker de samme aktiviteter. ÅUF opfordrer til 1-2 centre med: - Primitiv overnatning - Evt. primitive patruljehytter til børn og unges egen overnatning, og hvor de kan møde andre børn og unge. - Aktiviteter som træklatring, hytter, bål, rafter. - Bynær beliggenhed, så børn og unge kan cykle til og fra centrene - Permanent tilladelse til at bruge de omkringliggende naturarealer Side 3

4 Konkret kan ÅUF bidrage til visionen vedt: - At søge at finde frivillig arbejdskraft blandt f.eks. spejderne og rollespillere til at opbygge og indrette centrene med hytter, bål osv. - At identificere mulige steder - Projektledelse sammen med frivillige om at finde delvis ekstern finansiering, f.eks. gennem Lokale og Anlægsfonden Samlet foreningshus Planerne i kommunens oplæg med Sct. Anna Gade Skole er ifølge ÅUF rigtigt gode og visionære. Vi har selv arbejdet med en tilsvarende ide sammen med FO-Århus og Folkeoplysningssamvirket. Alternativer til Sct. Anna Gade kunne være at gøre et foreningshus en del af det kommende godsbaneprojekt eller at bygge det ind i et multihal-projekt eller de kommende havneprojekter, fx i forbindelse med et vandkulturhus. For ÅUF-foreningerne er det vigtigst, at der er fleksible rammer det behøver ikke at være så pænt et sted. ÅUF ønsker, at der i Århus Kommune kommer et foreningshus med: - Samarbejde med daghøjskoler - Kontorfællesskaber for mindre foreninger - Fællesskab for politiske ungdomsorganisationer - Egne lokaler til hver forening samt fælles lokaler og faciliteter - Værksteder, cafe mv. - Udenomsarealer Det vil være naturligt at ÅUF også flytter med, hvis vi samler en stor del af vores medlemsforeninger på et sted. ÅUF kan være behjælpelig med: - At gøde jorden blandt medlemsforeningerne i forhold til at se det positive i et samlet hus, hvor man kan dele gode faciliteter og hente inspiration fra foreninger i samme situation. - At være facilitetskontor for de tilknyttede foreninger og brugere samt påtage sig administrative opgaver Kystnære arealer ÅUF er enig i at udnytte strande og kystnære arealer bedre. Ideerne i kommunens oplæg kan suppleres med: - Primitiv overnatning langs kysten i forbindelse med de bådebroer der foreslås i kommunens oplæg. Helt konkret kan ÅUF hjælpe med: - Knowhow i forhold til, hvor og hvordan man etablerer faciliteter til primitiv overnatning for sejlere, kano og kajak og byens øvrige borgere. Side 4

5 Sund mad ÅUF har i sine høringssvar til hhv. Børn og Unge-politikken og Sundhedspolitikken sat fokus på, at kommunen skal tænke hele barnets dag ind i de to politikker. En del børn og unge kommer direkte fra skole og fritidsordning til fritidsaktiviteter, og disse børn og unge er mellem aktiviteterne tvunget til at købe hurtigt og let mad, som typisk også er usund mad. Man kunne forestille sig, at barnet i skolefritidsordningen/klubben kunne købe og lave sund mad til resten af sin dag. Foreningerne kunne også komme med i en madordning, hvor børn og unge kan købe sund mad om eftermiddagen i foreningerne og ikke kun i haller, hvor der er cafeteria. ÅUF opfordrer til, at Sport og Fritid har: - Fokus på hele barnets dag - Samarbejder med Børn og Unge magistraten - Visioner for at tilbyde sund mad i foreningerne, - Har fokus på de kost og sundhedsmæssige konsekvenser af ændringer i tilskudsmodellen. Vi har ved lagt et bilag, som vi lavede til vores høringssvar til sundhedspolitikken. (bilag 1) Helt konkret kan ÅUF: - Via nyhedsmails, hjemmesiden osv. komme med gode tips til, hvordan foreningerne laver sund mad i hverdagen og til arrangementer. - Koordinere forsøg med sund mad til foreningslivet - Arrangere sådan laver du sund mad-kurser gennem Århus i forening. Aktivitetsbegrebet Aktivitetsbegrebet tolkes efter ÅUF s mening for snævert. Bl.a. er leg og uformelle aktiviteter også en del af den helhed at være aktiv barn og ung i en forening. I nogle af de idébestemte foreninger er det endda den tid, hvor børnene får mest motion. Det er derfor efter ÅUF s mening forkert at definere den tilskudsbestemte tid som voksenunderstøttet aktivitet. På samme vis er vi uforstående overfor, at aktivitet og lokaleleje i udlandet ikke støttes på lige vilkår som aktivitet i Danmark (og Sydslesvig). Det har den konsekvens, at der ud over de store rejseomkostninger, der ved at lave internationale aktiviteter, også er en forhøjelse af aktivitets- og lokaleomkostningerne, med det resultat at en del gode aktiviteter og lejre ikke bliver til noget. Det er også vores opfattelse at den manglende støtte til udlandsaktiviteter er i modstrid med Århus Kommunes vision om at orientere sig internationalt, samt udkastet til den kommende tværgående Børn og Unge-Politik, der tolker visionen så det er vigtigt at børn og unge bl.a. kommer ud i verden gennem udveksling og studieophold. ÅUF opfordrer til en bredere tolkning af aktivitetsbegrebet, så det også omfatter: - Leg og uformel aktivitet i foreningsregi og i sammenhæng med planlagt aktivitet - Ture og lejre til udlandet, så lokaletilskud og aktivitetstilskud opretholdes, uanset hvor man vælger at lægge sine aktiviteter. Side 5

6 Motion Det er ikke kun idrætsaktiviteter, der skaber motion og sundhed. Også det idébestemte arbejde opfordrer til leg og aktivitet blandt børn, og disse foreninger kan netop få fat i nogle af de børn, som ikke bliver fanget af den traditionelle idræt. Derfor mener ÅUF, at spejderforeninger, rollespilsforeninger osv. også bør involveres i opgaven med at gøre børn og unge sunde og raske medborgere. Efter ÅUFs opfattelse er der megen motion og fysisk aktivitet i: Rollespillernes fysiske kampe og liv i skoven. Spejdere der marcherer, løber O-løb, klatrer, sejler: både, kano og kajak, bygger med rafter og flytter og løfter tunge træstammer, saver og hugger brænde. De religiøse foreninger der synger og laver sceneshows med dans. ÅUF har følgende visioner for politikken på området: - At man udvider opfattelsen af, hvad der kan kaldes motion - At kommunen tænker i alternative samarbejder med f.eks. spejdere og rollespilsforeninger for at få alle unge i gang med at røre sig - At vi får sat fokus på de unge som ikke passer ind i de etablerede idrætsforeninger, så de også bliver aktive. ÅUF vil kunne bidrage til at udføre visionen ud i livet ved: - At formidle kontakt og udarbejde samarbejdsaftaler mellem kommunen og foreninger omkring sundhedsfremmende projekter. - At gøre børn og unge opmærksom på de alternative muligheder for at få motion, f.eks. ved at uddele foldere og hænge plakater op på skoler og fritidshjem. Foreningernes egen indtægt Der er et sundt princip, at foreningerne selv er med til at tjene penge til deres aktiviteter - ikke mindst så børn og unge oplever, at pengene ikke kommer af sig selv. ÅUF mener, at foreningerne fortsat skal have mulighed for at skabe deres egen indtægt i Århus Kommune. ÅUF s vision er: - At foreningerne kan hjælpe med at varetage mindre kommunale opgaver og til gengæld tjene penge til aktiviteter - At der laves en gennemgående redegørelse for økonomien bag Loppehuset og foreningslivets øvrige loppemarkedsaktiviteter, og disse tal sammenlignes med kommunens fordele fx nytteværdien af genbrug, mindre affald, kørsel mv. - At der tages nye initiativer til aktiviteter, som foreningerne kan være med til at drive. Det kan f.eks. være kanoudlejning ved havnen/åen eller driften af en ungdomscafé i midtbyen (se næste punkt), som forskellige foreninger kan gå sammen om. I den forbindelse kan ÅUF være behjælpelig med: - At gøre foreningerne opmærksomme på, hvilke muligheder de har for at tjene deres egne penge, f.eks. gennem nyhedsmails og på hjemmesiden. - Samle flere foreninger om større opgave Ungdomscafé Et af forslagene fra det nyligt overståede Børn- og Unge-byråd, som ÅUF stod bag, var at oprette en ungdomscafé i midtbyen. De unge mellem 13 og 20 år gav udtryk for, at de mangler et sted at være ung i Århus et mødested, der ikke er pædagogisk ledet, og hvor mad og drikke er til at betale for dem. I den forbindelse ser ÅUF en god idé i, at forskellige foreninger byder ind på at drive caféen, hvis kommunen stiller centralt beliggende lokaler til rådighed. Side 6

7 Visionen er: - At give de unge et uformelt mødested i midtbyen - At give foreningerne en indtægtsmulighed og samtidig et muligt rekrutteringssted - At udnytte de mange kræfter i kommunen, som er vant til at have med børn og unge at gøre, og som evt. kan få dem til at engagere sig i foreningslivet og demokratiet ÅUF kan hjælpe med visionen via: - Kendskabet til målgruppen og dens behov - Overordnet koordinering af arbejdet med at få caféen op at stå Store events i Århus Ifølge ÅUF er det en god idé at tiltrække større events til Århus-området for at vise byen og dens fritids- og foreningsliv frem. Helt konkret opfordrer ÅUF til, at man arbejder målrettet mod at få den store fælles spejderlejr i 2012 til Århus. Der er både plads og ressourcer til en sådan lejr i kommunen, og det vil f.eks. kunne bane vejen for et DGI landsstævne nogle år efter Derudover er det ønskeligt at få bedre konferencefaciliteter, da flere større kongresser på nuværende tidspunkt går Århus næse forbi. Det kunne f.eks. være en del af planerne ved Godsbanegården eller i en multiarena. Visionen er: - At gøre Århus mere synlig og vise, at byen er i stand til at afholde større events - At sætte positivt fokus på forenings- og fritidslivet i kommunen Helt konkret har enkelte af ÅUF s medlemsforeninger allerede nu tilkendegivet, at de vil arbejde målrettet for at få en spejderlejr til byen i Derudover kan ÅUF hjælpe med: - At skabe positiv interesse for projektet hos sponsorer, beslutningstagere og presse. - I samarbejde med foreningerne at identificere andre mulige arrangementer, fx rollespilssamlinger, ungdomspolitiske kongresser mv. Pulje til bedre fordeling på lokaletilskudsområdet Der er stor fokus på udnyttelsesgraden i de lokaler, som foreningerne benytter, og ÅUF er indstillet på at kigge området efter i sømmene. Nogle hytter og klubhuse står tomme i dagtimer og weekender, hvor der vil være mulighed for at stille lokalerne til rådighed for f.eks. skoleklasser og institutioner på udflugt. Desuden ser ÅUF muligheder i at indbygge multifunktioner i forhold til byggeri af nye spejdercenter og klubhuse. Dog mener vi, at udnyttelsesgraden skal hæves over hele linjen, også på sportsområdet, ligesom lokaledeling bør bygge på frivillige ordninger. Man bør også nøje overveje, hvordan udnyttelsesgraden kan hæves, uden at det ødelægger foreningssamarbejdet og ånden i den enkelte forening, samt hvordan man klarer det rent logistisk og rengøringsmæssigt, hvis flere brugere benytter de samme lokaler. Derudover mener ÅUF, at kommunen bør oprette en pulje til engangsinvesteringer, der på sigt kan spare på lokaletilskuddet, f.eks. ved at isolere lokaler bedre eller installere alternativer til elvarme. Side 7

8 Visionen er: - At udnyttelsesgraden på spejderhytter o.l. hæves i dagtimer og weekender - At de større indtægter resulterer i tilskud til nyt byggeri eller renoveringer - At sikre, at den enkelte forening kan opretholde ånden og samarbejdet. - At sammentænke idrætten og ÅUFs medlemsforeninger i nye byggerier fx i de nye bydele. - At foreningerne kan se en fordel i at indgå i et partnerskab med kommunen og ikke kun opleve det som en forringelse af lokalernes fleksibilitet Helt konkret kan ÅUF bidrage med: - At indlede en proces med de foreninger, som i dag kan se fordele ved at indgå i partnerskaber, om udnyttelsen af deres lokaler og sammen tænke kreativt i forhold til udnyttelsen af lokaler. Uformel læring Generelt bør sports- og fritidspolitikken i Århus Kommune lægge mere vægt på betydningen af den uformelle læring og demokratiøvelse, som børn og unge opnår i de idébaserede og samfundsengagerende foreninger. Det styrker børnenes realkompetencer, som også Undervisningsministeriet har fokus på. Visionen er: - At foreningerne medtænkes som aktive medspillere på alle de politikområder, som vedrører børn og unge i Århus Kommune - At kommunen vægter en mangfoldighed af tilbud, som kan sikre børns og unges uformelle læring. - Gennem Århus i Forening laves der et forsøgsprojekt med unges realkompetancer, som tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets materiale. Konkret vil ÅUF: - Skabe mere synlighed omkring foreningerne og deres aktiviteter via f.eks. pressekontakt, udbredelse af det gode eksempel på hjemmesiden samt arrangementer som foreningsbasar, hvor de mange forskellige aktiviteter for en enkelt dag rykker ud i byen. - Via initiativer som foreningsbasar, ungdomscafé og Børn- og Unge-byråd forsøge at rekruttere flere børn og unge til de idébaserede og samfundsengagerende foreninger i Århus Kommune og derved styrke børnenes uformelle læring. - I samarbejd med de øvrige deltagere i Århus i Forening arbejde med Unges realkompetencer Side 8

9 Bilag 1- fra ÅUFs høringssvar til Århus Kommunes Sundhedspolitik Et regneeksempel 20 børn på en uges sommerlejr. Brutto budget regler i år 2003 regler i år % besparelse på variable udgifter Hytteleje Aktiviteter Kost Transport I alt Sommerlejr tilskud Netto udgift Pr. deltager , ,5 Forudsætningerne er: - Alle udregninger i nutidskroner - Hyttelejerefusion er ændret fra 75% i år 2003 til 70% i Sommerlejrtilskuddet er faldet væk fra år 2003 til 2007, her 15 kr. pr. deltager pr. dag. - Kost er sat til 45 kr. pr. deltager pr. dag - Aktiviteter er sat til 25 kr. pr. deltager pr. dag - Transport 200 kr. pr. deltager, fast udgift påvirker ikke beregningen Konklusion: Udregningerne viser hvor meget en sommerlejr for fx 20 spejdere er steget pga. de økonomiske ændringer, dette burde kun vedrøre Magistraten for Kultur og Borgerservice, men da foreningerne er nødt til at sætte en øvre grænse for prisen, kommer det også til at påvirke det sundhedsmæssige område. For at alle i foreningen har råd til at deltage, opererer en del foreninger med en psykisk øvre grænse fx 100 kr. pr. dag. For en række foreninger er denne grænse væsentligt lavere, afhængigt af befolkningssammensætningen i deres lokalområde, alderssammensætningen mv. Hvis eksemplets forening har en øvre grænse ved de ca. 675 kr. for en uge, som er forudsætningen fra år 2003, hvor de brugte til de variable udgifter: aktiviteter og kost. I dag ville den samme sommerlejr kun have kr. til aktiviteter og kost, hvilket er en besparelse på 25%, som alt andet lige vil gå ud over kvaliteten af kosten og dermed bidrage til sundhedsproblemerne, både konkret og ikke mindst som signalværdi. Side 9

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Fremtidens spejderbyggeri

Fremtidens spejderbyggeri Fremtidens spejderbyggeri Indhold Om Lokale- og Anlægsfonden Spejderliv og friluftsliv To eksempelprojekter Spejderhytte Spejder lejr Spørgsmål Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder:

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Samarbejde mellem skoler, Sfo er, daginstitioner, m.m. Vort underlag giver en unik følelse af frihed, så selv meget små børn føler

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 17.00 20.30 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening.

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening. Klik og læs mere Ud i naturen - det er sundt og sjovt Formål 4H - også for dig der er ung 4H har plads til dig - for vi har plads til alle Lav din egen mad - sund og lækker Værdier Kort og godt Brug dine

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur

Socialt Konkrette tiltag: Ikke direkte rollespilsorienteret: Web og Struktur Vision Overordnet strukturel vision: En veletableret forening med et aktivt medlemsmiljø, som tilbyder en bred række tilbud, og en øget kvalitet af aktiviteter for vores medlemmer. Socialt Medlemmerne

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Tlf. 86 14 52 52

Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Tlf. 86 14 52 52 Høringssvar på Aarhus Kommunes kommende handicappolitik fra 2013 Aarhus, aug. 2013 / SR Idrætssamvirket Aarhus har med interesse læst forslag til kommende handicappolitik. Det er positivt, at det virker

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Nørrebro Lokaludvalg Nørrebrogade 208 2200 København N Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Med Folkeskolereformen og følgevirkningerne af denne,

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere