50 forslag til en sports- og fritidspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "50 forslag til en sports- og fritidspolitik"

Transkript

1 Århus Kommune Sport og Fritid Vestergade Århus C Århus d. 8. maj forslag til en sports- og fritidspolitik er endog meget glade for konstruktivt at indgå i et samarbejde med Sport og Fritid om at gøre Århus til et fyrtårn for fritids- og foreningslivets udfoldelse i fremtiden og konkret inden for de næste fem år. Dette notat bygger på ÅUFs bestyrelses tanker om, hvordan vores område kan udvikle sig de næste fem år. Vi har tidligere pointeret, at der efter vores mening mangler visioner for den del af fritidslivet, som ikke omhandler idræt, og med dette idé-katalog håber vi, at forvaltningens opæg til fritidspolitikken kan blive mere nuanceret og bredere favnende. Og vi indgår meget gerne i en konkret debat omkring de enkelte emner. Vi har allerede holdt et møde med udvalgte medlemsforeninger, og vi vil i den kommende måned forsøge at få flere tilbagemeldinger fra medlemsforeningerne til de idéer, vi nu kaster ud. Når vi i det kommende skriver ÅUF kan bidrage med, dækker det både over opgaver, som kan løses af ÅUF s bestyrelse og sekretariat, og opgaver som medlemsforeningerne vil være hoveddrivkraften bag. Vi har været påpasselige med ikke at love en aktivitet, som, vi ikke mener, er realistisk i forhold til medlemsforeningerne. Først har vi dog en overordnet kommentar til forvaltningens oplæg: - Overordnet set mener ÅUF, at der i hele oplægget skal stå frivillige foreninger i stedet for idrætsforeninger, således at man ikke som udgangspunkt indsnævrer det område, som politikken vedrører. Idé-kataloget har følgende overskrifter: Administrative lettelser... 2 Vedligeholdelse af bygninger... 2 Nye byområder... 3 Aktivitetskorridorer... 3 Spejder/rollespilscentre... 3 Samlet foreningshus... 4 Kystnære arealer... 4 Sund mad... 5 Aktivitetsbegrebet... 5 Motion... 6 Foreningernes egen indtægt... 6 Ungdomscafé... 6 Store events i Århus... 7 Pulje til bedre fordeling på lokaletilskudsområdet... 7 Uformel læring... 8 Bilag 1- fra ÅUFs høringssvar til Århus Kommunes Sundhedspolitik... 9 Side 1

2 Administrative lettelser Forældre til børnefamilier bliver i dag mere presset på tid og aktivitetsniveau i forhold til deres børns fritidsaktiviteter, skoler og klubber, end man tidligere har været vant til. Samtidig er kravene til organiseringen af fritidsaktiviteter højnet, og børn og forældrene stiller større og større krav til spændende og dyre aktiviteter samt en mere professionel håndtering af de unge. Det større arbejde og de ændrede adfærdsmønstre har gjort det svært for de frivillige foreninger at finde forældre og andre voksne, som vil påtage sig det administrative arbejde i bestyrelser og udvalg. Aktive foreningsledere må ofte støtte forældrene, for at de administrative krav bliver opfyldt, og det er en ond cirkel, der bevirker, at også de aktive ledere holder i kortere tid end før. Konkret kan vi se: - At det er svært for foreningerne at finde egnede kasserere - At 63 foreninger i alt ikke har søgt aktivitetstilskud til tiden i år Konkret kan vi forslå, at den kommende fritidspolitik indeholder visioner om, at: - Ansætte administrativ hjælp i ÅUF og Idrætssamvirket, dog med delvis brugerbetaling - Alternativt give tilskud til kommercielt administrativ hjælp på lige vilkår med rengøring til lokaler. - Udvikle web-baseret indberetning af aktivitetstimer, lokaletilskud, tilskudsregnskab mv. - Datoen for tilskudsregnskabet for lokalestøtte flyttes en måned frem fra 1. februar, hvor meget få foreninger har nået at lave regnskab mv. færdig og derfor kommer til at lave dobbelt arbejde. - Kommunen tilbyder de frivillige foreninger et gratis web-baseret regnskabsprogram, hvor de relevante støtteopgørelser nemt kan trækkes ud. Konkret kan ÅUF hjælpe med: - At organisere og lægge arbejdsplads til en administrativ medhjælper - Via spørgeskema og rundringning at indsamle oplysninger hos foreningerne om, hvor stort behovet er for hjælp, hvornår det især brænder på, og hvordan hjælpen kan ydes mest effektivt. Vedligeholdelse af bygninger For en stor del af foreningerne i ÅUF-regi er lokalerne ikke i en nutidig standard i forhold til de krav, som nutidens og fremtidens børn og unge sætter. Mange spejderhytter er f.eks. bygget i erne, hvor aktiviteten var væsentlig anderledes end i dag. Mange af de politiske ungdomsforeninger og de mellemfolkeligt arbejdende foreninger holder til i små dårligt vedligeholdte lokaler. På samme måde som idrætten har ÅUF-foreningerne behov for i de kommende år at vedligeholde og renovere lokalerne, så de også er brugbare i fremtidens foreningsarbejde. Nogle foreninger har ligefrem et behov for at bygge nyt. Konkret foreslår ÅUF at: - Anlægspuljen defineres bredere så andre end idrætten kan søge - Arbejdsmiljø for børn og unge tænkes ind i politikken, så de forhold vi i øvrigt ønsker at give børn og unge i skoler og institutioner også er tilstede når børn og unge samles i frivilligt regi. ÅUF kan bidrage til at gennemføre visionen ved: - At kortlægge standarden af medlemsforeningernes lokaler og bygninger samt deres ønsker og behov. Side 2

3 Nye byområder Århus står over for en omfattende udvikling i nye by- og beboelsesområder ifølge Plan agenda 21. I disse områder er det afgørende, at man allerede på planlægningsstadiet sikrer arealer til både idræt og øvrigt foreningsarbejde, også selvom der går mange år, inden brugen bliver aktuel. Denne arealsikring skal ligge som et centralt element i fritidspolitikken, da der ikke er andre forvaltninger i kommunen, som sikrer jorden ud over som hensigtserklæringer. Konkret skal det indføres i politikken, at: - Man sikrer jord til idræt og foreningsaktivitet i de nye byområder - Spejdere, rollespilsforeninger mv. på sigt vil komme til i nye børneområder, og det bør der tages højde for. Aktivitetskorridorer Ideen med bevægelseskorridorer igennem kommunen er så god, at ÅUF gerne ser, at man tænker det bredere og omdøber dem til aktivitetskorridorer. Det vil ændre bybilledet til det positive, hvis vi på vores vej gennem korridorerne møder andre århusianere, der dyrker deres form for aktivt fritidsliv. F.eks. kan vi forestille os flere små udendørsscener til musik og amatørteater i de kommende korridorer. Spejdere og rollespillere kan lave deres aktiviteter i det offentlige bybillede i stedet for at gemme deres aktiviteter i skovene. ÅUF opfordrer til, at: - Man ikke kun tænker bevægelse, men aktivitet - Åbne pladser i byen udstyres med scener til musik og amatørkultur, f.eks. til religiøse foreningers aktiviteter - Der skabes grønne korridorer fra midtbyen og ud til forstæderne med plads til rollespil og spejderaktiviteter - Oprette en Speakers Corner i Rådhusparken til politiske ungdomsorganisationer osv. ÅUF kan styrke visionen ved: - I samarbejde med Sport og Fritid at identificere mulige steder sammenholdt med mulige aktiviteter. - At arrangere dage hvor de forskellige foreninger rykker deres aktiviteter ud i korridorerne til gavn for de færdende. Vi arbejder netop nu på et lignende arrangement på Store Torv og håber, at det kan blive en tilbagevendende aktivitet, som evt. kan flyttes rundt i kommunen fra gang til gang. Spejder/rollespilscentre Det vil efter ÅUFs holdning udvikle spejder- og rollespilsaktiviteterne markant, hvis man laver 1-2 centre f.eks. i Marselisborgskoven og omkring Hasle Bakker-projektet, hvor der er plads og faciliteter til spejdere og rollespillere, og hvor deltagerne i dagligdagen kan være fælles med andre, der dyrker de samme aktiviteter. ÅUF opfordrer til 1-2 centre med: - Primitiv overnatning - Evt. primitive patruljehytter til børn og unges egen overnatning, og hvor de kan møde andre børn og unge. - Aktiviteter som træklatring, hytter, bål, rafter. - Bynær beliggenhed, så børn og unge kan cykle til og fra centrene - Permanent tilladelse til at bruge de omkringliggende naturarealer Side 3

4 Konkret kan ÅUF bidrage til visionen vedt: - At søge at finde frivillig arbejdskraft blandt f.eks. spejderne og rollespillere til at opbygge og indrette centrene med hytter, bål osv. - At identificere mulige steder - Projektledelse sammen med frivillige om at finde delvis ekstern finansiering, f.eks. gennem Lokale og Anlægsfonden Samlet foreningshus Planerne i kommunens oplæg med Sct. Anna Gade Skole er ifølge ÅUF rigtigt gode og visionære. Vi har selv arbejdet med en tilsvarende ide sammen med FO-Århus og Folkeoplysningssamvirket. Alternativer til Sct. Anna Gade kunne være at gøre et foreningshus en del af det kommende godsbaneprojekt eller at bygge det ind i et multihal-projekt eller de kommende havneprojekter, fx i forbindelse med et vandkulturhus. For ÅUF-foreningerne er det vigtigst, at der er fleksible rammer det behøver ikke at være så pænt et sted. ÅUF ønsker, at der i Århus Kommune kommer et foreningshus med: - Samarbejde med daghøjskoler - Kontorfællesskaber for mindre foreninger - Fællesskab for politiske ungdomsorganisationer - Egne lokaler til hver forening samt fælles lokaler og faciliteter - Værksteder, cafe mv. - Udenomsarealer Det vil være naturligt at ÅUF også flytter med, hvis vi samler en stor del af vores medlemsforeninger på et sted. ÅUF kan være behjælpelig med: - At gøde jorden blandt medlemsforeningerne i forhold til at se det positive i et samlet hus, hvor man kan dele gode faciliteter og hente inspiration fra foreninger i samme situation. - At være facilitetskontor for de tilknyttede foreninger og brugere samt påtage sig administrative opgaver Kystnære arealer ÅUF er enig i at udnytte strande og kystnære arealer bedre. Ideerne i kommunens oplæg kan suppleres med: - Primitiv overnatning langs kysten i forbindelse med de bådebroer der foreslås i kommunens oplæg. Helt konkret kan ÅUF hjælpe med: - Knowhow i forhold til, hvor og hvordan man etablerer faciliteter til primitiv overnatning for sejlere, kano og kajak og byens øvrige borgere. Side 4

5 Sund mad ÅUF har i sine høringssvar til hhv. Børn og Unge-politikken og Sundhedspolitikken sat fokus på, at kommunen skal tænke hele barnets dag ind i de to politikker. En del børn og unge kommer direkte fra skole og fritidsordning til fritidsaktiviteter, og disse børn og unge er mellem aktiviteterne tvunget til at købe hurtigt og let mad, som typisk også er usund mad. Man kunne forestille sig, at barnet i skolefritidsordningen/klubben kunne købe og lave sund mad til resten af sin dag. Foreningerne kunne også komme med i en madordning, hvor børn og unge kan købe sund mad om eftermiddagen i foreningerne og ikke kun i haller, hvor der er cafeteria. ÅUF opfordrer til, at Sport og Fritid har: - Fokus på hele barnets dag - Samarbejder med Børn og Unge magistraten - Visioner for at tilbyde sund mad i foreningerne, - Har fokus på de kost og sundhedsmæssige konsekvenser af ændringer i tilskudsmodellen. Vi har ved lagt et bilag, som vi lavede til vores høringssvar til sundhedspolitikken. (bilag 1) Helt konkret kan ÅUF: - Via nyhedsmails, hjemmesiden osv. komme med gode tips til, hvordan foreningerne laver sund mad i hverdagen og til arrangementer. - Koordinere forsøg med sund mad til foreningslivet - Arrangere sådan laver du sund mad-kurser gennem Århus i forening. Aktivitetsbegrebet Aktivitetsbegrebet tolkes efter ÅUF s mening for snævert. Bl.a. er leg og uformelle aktiviteter også en del af den helhed at være aktiv barn og ung i en forening. I nogle af de idébestemte foreninger er det endda den tid, hvor børnene får mest motion. Det er derfor efter ÅUF s mening forkert at definere den tilskudsbestemte tid som voksenunderstøttet aktivitet. På samme vis er vi uforstående overfor, at aktivitet og lokaleleje i udlandet ikke støttes på lige vilkår som aktivitet i Danmark (og Sydslesvig). Det har den konsekvens, at der ud over de store rejseomkostninger, der ved at lave internationale aktiviteter, også er en forhøjelse af aktivitets- og lokaleomkostningerne, med det resultat at en del gode aktiviteter og lejre ikke bliver til noget. Det er også vores opfattelse at den manglende støtte til udlandsaktiviteter er i modstrid med Århus Kommunes vision om at orientere sig internationalt, samt udkastet til den kommende tværgående Børn og Unge-Politik, der tolker visionen så det er vigtigt at børn og unge bl.a. kommer ud i verden gennem udveksling og studieophold. ÅUF opfordrer til en bredere tolkning af aktivitetsbegrebet, så det også omfatter: - Leg og uformel aktivitet i foreningsregi og i sammenhæng med planlagt aktivitet - Ture og lejre til udlandet, så lokaletilskud og aktivitetstilskud opretholdes, uanset hvor man vælger at lægge sine aktiviteter. Side 5

6 Motion Det er ikke kun idrætsaktiviteter, der skaber motion og sundhed. Også det idébestemte arbejde opfordrer til leg og aktivitet blandt børn, og disse foreninger kan netop få fat i nogle af de børn, som ikke bliver fanget af den traditionelle idræt. Derfor mener ÅUF, at spejderforeninger, rollespilsforeninger osv. også bør involveres i opgaven med at gøre børn og unge sunde og raske medborgere. Efter ÅUFs opfattelse er der megen motion og fysisk aktivitet i: Rollespillernes fysiske kampe og liv i skoven. Spejdere der marcherer, løber O-løb, klatrer, sejler: både, kano og kajak, bygger med rafter og flytter og løfter tunge træstammer, saver og hugger brænde. De religiøse foreninger der synger og laver sceneshows med dans. ÅUF har følgende visioner for politikken på området: - At man udvider opfattelsen af, hvad der kan kaldes motion - At kommunen tænker i alternative samarbejder med f.eks. spejdere og rollespilsforeninger for at få alle unge i gang med at røre sig - At vi får sat fokus på de unge som ikke passer ind i de etablerede idrætsforeninger, så de også bliver aktive. ÅUF vil kunne bidrage til at udføre visionen ud i livet ved: - At formidle kontakt og udarbejde samarbejdsaftaler mellem kommunen og foreninger omkring sundhedsfremmende projekter. - At gøre børn og unge opmærksom på de alternative muligheder for at få motion, f.eks. ved at uddele foldere og hænge plakater op på skoler og fritidshjem. Foreningernes egen indtægt Der er et sundt princip, at foreningerne selv er med til at tjene penge til deres aktiviteter - ikke mindst så børn og unge oplever, at pengene ikke kommer af sig selv. ÅUF mener, at foreningerne fortsat skal have mulighed for at skabe deres egen indtægt i Århus Kommune. ÅUF s vision er: - At foreningerne kan hjælpe med at varetage mindre kommunale opgaver og til gengæld tjene penge til aktiviteter - At der laves en gennemgående redegørelse for økonomien bag Loppehuset og foreningslivets øvrige loppemarkedsaktiviteter, og disse tal sammenlignes med kommunens fordele fx nytteværdien af genbrug, mindre affald, kørsel mv. - At der tages nye initiativer til aktiviteter, som foreningerne kan være med til at drive. Det kan f.eks. være kanoudlejning ved havnen/åen eller driften af en ungdomscafé i midtbyen (se næste punkt), som forskellige foreninger kan gå sammen om. I den forbindelse kan ÅUF være behjælpelig med: - At gøre foreningerne opmærksomme på, hvilke muligheder de har for at tjene deres egne penge, f.eks. gennem nyhedsmails og på hjemmesiden. - Samle flere foreninger om større opgave Ungdomscafé Et af forslagene fra det nyligt overståede Børn- og Unge-byråd, som ÅUF stod bag, var at oprette en ungdomscafé i midtbyen. De unge mellem 13 og 20 år gav udtryk for, at de mangler et sted at være ung i Århus et mødested, der ikke er pædagogisk ledet, og hvor mad og drikke er til at betale for dem. I den forbindelse ser ÅUF en god idé i, at forskellige foreninger byder ind på at drive caféen, hvis kommunen stiller centralt beliggende lokaler til rådighed. Side 6

7 Visionen er: - At give de unge et uformelt mødested i midtbyen - At give foreningerne en indtægtsmulighed og samtidig et muligt rekrutteringssted - At udnytte de mange kræfter i kommunen, som er vant til at have med børn og unge at gøre, og som evt. kan få dem til at engagere sig i foreningslivet og demokratiet ÅUF kan hjælpe med visionen via: - Kendskabet til målgruppen og dens behov - Overordnet koordinering af arbejdet med at få caféen op at stå Store events i Århus Ifølge ÅUF er det en god idé at tiltrække større events til Århus-området for at vise byen og dens fritids- og foreningsliv frem. Helt konkret opfordrer ÅUF til, at man arbejder målrettet mod at få den store fælles spejderlejr i 2012 til Århus. Der er både plads og ressourcer til en sådan lejr i kommunen, og det vil f.eks. kunne bane vejen for et DGI landsstævne nogle år efter Derudover er det ønskeligt at få bedre konferencefaciliteter, da flere større kongresser på nuværende tidspunkt går Århus næse forbi. Det kunne f.eks. være en del af planerne ved Godsbanegården eller i en multiarena. Visionen er: - At gøre Århus mere synlig og vise, at byen er i stand til at afholde større events - At sætte positivt fokus på forenings- og fritidslivet i kommunen Helt konkret har enkelte af ÅUF s medlemsforeninger allerede nu tilkendegivet, at de vil arbejde målrettet for at få en spejderlejr til byen i Derudover kan ÅUF hjælpe med: - At skabe positiv interesse for projektet hos sponsorer, beslutningstagere og presse. - I samarbejde med foreningerne at identificere andre mulige arrangementer, fx rollespilssamlinger, ungdomspolitiske kongresser mv. Pulje til bedre fordeling på lokaletilskudsområdet Der er stor fokus på udnyttelsesgraden i de lokaler, som foreningerne benytter, og ÅUF er indstillet på at kigge området efter i sømmene. Nogle hytter og klubhuse står tomme i dagtimer og weekender, hvor der vil være mulighed for at stille lokalerne til rådighed for f.eks. skoleklasser og institutioner på udflugt. Desuden ser ÅUF muligheder i at indbygge multifunktioner i forhold til byggeri af nye spejdercenter og klubhuse. Dog mener vi, at udnyttelsesgraden skal hæves over hele linjen, også på sportsområdet, ligesom lokaledeling bør bygge på frivillige ordninger. Man bør også nøje overveje, hvordan udnyttelsesgraden kan hæves, uden at det ødelægger foreningssamarbejdet og ånden i den enkelte forening, samt hvordan man klarer det rent logistisk og rengøringsmæssigt, hvis flere brugere benytter de samme lokaler. Derudover mener ÅUF, at kommunen bør oprette en pulje til engangsinvesteringer, der på sigt kan spare på lokaletilskuddet, f.eks. ved at isolere lokaler bedre eller installere alternativer til elvarme. Side 7

8 Visionen er: - At udnyttelsesgraden på spejderhytter o.l. hæves i dagtimer og weekender - At de større indtægter resulterer i tilskud til nyt byggeri eller renoveringer - At sikre, at den enkelte forening kan opretholde ånden og samarbejdet. - At sammentænke idrætten og ÅUFs medlemsforeninger i nye byggerier fx i de nye bydele. - At foreningerne kan se en fordel i at indgå i et partnerskab med kommunen og ikke kun opleve det som en forringelse af lokalernes fleksibilitet Helt konkret kan ÅUF bidrage med: - At indlede en proces med de foreninger, som i dag kan se fordele ved at indgå i partnerskaber, om udnyttelsen af deres lokaler og sammen tænke kreativt i forhold til udnyttelsen af lokaler. Uformel læring Generelt bør sports- og fritidspolitikken i Århus Kommune lægge mere vægt på betydningen af den uformelle læring og demokratiøvelse, som børn og unge opnår i de idébaserede og samfundsengagerende foreninger. Det styrker børnenes realkompetencer, som også Undervisningsministeriet har fokus på. Visionen er: - At foreningerne medtænkes som aktive medspillere på alle de politikområder, som vedrører børn og unge i Århus Kommune - At kommunen vægter en mangfoldighed af tilbud, som kan sikre børns og unges uformelle læring. - Gennem Århus i Forening laves der et forsøgsprojekt med unges realkompetancer, som tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets materiale. Konkret vil ÅUF: - Skabe mere synlighed omkring foreningerne og deres aktiviteter via f.eks. pressekontakt, udbredelse af det gode eksempel på hjemmesiden samt arrangementer som foreningsbasar, hvor de mange forskellige aktiviteter for en enkelt dag rykker ud i byen. - Via initiativer som foreningsbasar, ungdomscafé og Børn- og Unge-byråd forsøge at rekruttere flere børn og unge til de idébaserede og samfundsengagerende foreninger i Århus Kommune og derved styrke børnenes uformelle læring. - I samarbejd med de øvrige deltagere i Århus i Forening arbejde med Unges realkompetencer Side 8

9 Bilag 1- fra ÅUFs høringssvar til Århus Kommunes Sundhedspolitik Et regneeksempel 20 børn på en uges sommerlejr. Brutto budget regler i år 2003 regler i år % besparelse på variable udgifter Hytteleje Aktiviteter Kost Transport I alt Sommerlejr tilskud Netto udgift Pr. deltager , ,5 Forudsætningerne er: - Alle udregninger i nutidskroner - Hyttelejerefusion er ændret fra 75% i år 2003 til 70% i Sommerlejrtilskuddet er faldet væk fra år 2003 til 2007, her 15 kr. pr. deltager pr. dag. - Kost er sat til 45 kr. pr. deltager pr. dag - Aktiviteter er sat til 25 kr. pr. deltager pr. dag - Transport 200 kr. pr. deltager, fast udgift påvirker ikke beregningen Konklusion: Udregningerne viser hvor meget en sommerlejr for fx 20 spejdere er steget pga. de økonomiske ændringer, dette burde kun vedrøre Magistraten for Kultur og Borgerservice, men da foreningerne er nødt til at sætte en øvre grænse for prisen, kommer det også til at påvirke det sundhedsmæssige område. For at alle i foreningen har råd til at deltage, opererer en del foreninger med en psykisk øvre grænse fx 100 kr. pr. dag. For en række foreninger er denne grænse væsentligt lavere, afhængigt af befolkningssammensætningen i deres lokalområde, alderssammensætningen mv. Hvis eksemplets forening har en øvre grænse ved de ca. 675 kr. for en uge, som er forudsætningen fra år 2003, hvor de brugte til de variable udgifter: aktiviteter og kost. I dag ville den samme sommerlejr kun have kr. til aktiviteter og kost, hvilket er en besparelse på 25%, som alt andet lige vil gå ud over kvaliteten af kosten og dermed bidrage til sundhedsproblemerne, både konkret og ikke mindst som signalværdi. Side 9

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Idrætslegepladser i. Danmark

Idrætslegepladser i. Danmark Idrætslegepladser i Danmark Idrætslegepladser i Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Danmark Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Benny Schytte Benny 1996 Schytte 1996 1 Idrætslegepladser

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere