Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt."

Transkript

1 Referat fra Spidshundeklubbens Generalforsamling den i Vejle. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse. 5) Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingentstørrelsen samt satser for udenlandske medlemmer og intern kørsel. 6) Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller indkomne forslag fra klubbens medlemmer. 7) Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelsen, suppleanter og racerepræsentanter. 8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 9) Eventuelt. Ad. 1: Valg af dirigent og referent. Formand Bjarne Wohlfahrt bød velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne Wilfred Olsen valgt til dirigent. Der var ingen modforslag. Wilfred Olsen blev valgt. Sarah Brandes blev af formand Bjarne Wohlfahrt foreslået som bestyrelsens valg af referent. Da Sarah Brandes ikke var til stede, bragte Georg Carlsen Kirsten Frantzen i forslag til nævnte hverv. Kirsten Frantzen indvilligede herefter i at være referent indtil Sarah Brandes ankoms t, hvorefter Sarah kunne tage over, hvilket accepteredes af generalforsamling og dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet Jf. klubbens love 13, og at der for nuværende var 54 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt. Ad. 3: Årsberetning til godkendelse. Dirigenten valgte ikke at læse beretningen op, men gennemgik i stedet formandens årsberetning punkt for punkt. Det blev, af medlem af sporudvalget, Hans Jørgen Jensen fortalt, at det i årsberetningen oplyste ikke er korrekt idet en sporprøve ikke var blevet aflyst i efteråret. Formand Bjarne Wohlfahrt beklagede. Under gennemgang af afsnittet omhandlende retssagen forespurgte Freddy Jensen til, hvad sagen havde beløbet sig til for Spidshundeklubben. På dette spørgsmål svarede formand Bjarne Wohlfahrt, at det kunne han p.t. ikke oplyse, men han var blevet informeret om, at der kunne gå op til 2 måneder endnu, førend klubben modtog en opgørelse fra advokatfirmaet, men at kasserer, Else Palmquist ville komme nærmere ind på økonomien omkring retssagen under det kommende punkt på dagsordenen - regnskabet. Årsberetningen blev herefter enstemmigt godkendt. Ad. 4: Revideret regnskab til godkendelse Kasserer Else Palmquist gennemgik regnskabet, og redegjorde for, hvad beløbet kr ,83 under øvrige udgifter i regnskabet for udstillingsudvalget var blevet anvendt til. Der er indkøbt arbejdstøj, i form af veste med Spidshundeklubbens logo, til medlemmer af udstillingsudvalget for ca. kr ,- Indkøb af præmiebånd for ca. kr ,- Indkøb af 1000 certkort for kr ,-

2 Derudover er der indkøbt pokaler, dommergaver og lignende. Rose-Marie Carlsen spurgte, om der forelå dokumentation for øvrige udgifter i regnskabet, på hvilket spørgsmål kasserer Else Palmquist svarede, at klubbens revisorer havde godkendt og påtegnet regnskabet samt konstateret tilstedeværelsen af diverse bilag. Freddy Klindrup fremviste herefter udstillingsudvalgets arbejdstøj, og efterlyste derpå noter i såvel dette som i fremtidige regnskaber. Kasserer Else Palmquist oplyste, at de øvrige udgifter under regnskabet for sporudvalget, dækker udgifter til udvalgsmøder og gravering af pokaler. Under regnskabet for bestyrelsen, er den store post generalforsamlingen. Derudover har bestyrelsen haft udgifter til porto til udsendelse af kontingentopkrævning, telefongodtgørelse, forsikringer m.v. Under øvrige i regnskabet ligger udgifter til møder i sundhedsudvalget på kr ,-, udgifter til hjemmesiden kr ,-, udgifter til regnskabsprogram og Norton Antivirus program til kasserer Else Palmquist samt udgifter til diverse gaver. De 5.280,- kr. på indtægtssiden under øvrige, er indkommet ved salg af annoncer for medlemsbladet Spidshunden. Lise Lotte Jørgensen efterlyste et selvstændigt regnskab for Sundhedsudvalget, og spurgte til, hvad det har kostet at sende sundhedsskemaer ud, hvortil Carl Jensen svarede, at disse blev sendt ud sammen med anden forsendelse, så det havde ikke kostet noget. På spørgsmål om, hvad sundhedsudvalget derudover har kostet svarede Bitten Von Aspern, at der er brugt kr. 4,75 pr. racerepræsentant i forbindelse med udsendelse af breve fra sundhedsudvalget. Balance: Kasserer Else Palmquist redegjorde for, at punktet - Diverse tilgodehavender - i. h. t. balanceregnskabet dækker 2 beløb: 1/ I efteråret 2006 modtog formand Bjarne Wohlfahrt et krav om indbetaling af et acontobeløb på kr ,- fra advokatfirmaet som repræsenterede klubben i retssagen. Dette krav er tilgået advokaten. Endelig opgørelse over sagens omkostninger for Spidshundeklubben kendes endnu ikke. Bjarne Wohlfahrt oplyste, at advokatfirmaet havde brugt 36 advokattimer samt 8 sekretærtimer på omtalte sag. 2/ Derudover betaler vi for V.U.A.C/Akita, men får pengene hjem igen. Else Palmquist udtalte, at egenkapitalen var sunket lidt for meget efter hendes opfattelse.. Regnskabet blev godkendt, og bestyrelsen er hermed gjort ansvarsfrie for årsregnskabet. (Decharge). Ad. 5: Forelæggelse af budget for 2008, fastsættelse af kontingentstørrelsen samt satser for udenlandske medlemmer og intern kørsel. Else Palmquist oplyste at budgettet er beregnet ud fra det hidtil eksisterende kontingentgrundlag, hvorfor også racerne Pomeranian og Eurasier har været inkluderet i beregningerne i forbindelse med udarbejdelse af budget for Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse. I det udsendte materiale har bestyrelsen foreslået en forhøjelse på 30 kr., men Else Palmquist og Kirsten Frantzen foreslår dags dato en forhøjelse af kontingentet med 50 kr. samt forhøjelse af indmeldelsesgebyr fra 10 til 20 kr. Freddie Klindrup mener, at budgettet er for optimistisk på indtægtssiden. Kirsten Frantzen erklærer sig enig med Freddie Klindrup i dette synspunkt. Vibeke Bødtger gør opmærksom på, at vi har mistet Pomeranian som race i klubben, og måske mister vi også Eurasier med virkning fra 2008, og opfordrer desuden til debat om Spidshunden skal vi gå ned på færre numre pr. år.

3 Lise-Lotte Jørgensen foreslår at bladet udarbejdes med mindre tekststørrelse, og eventuelt kun udgives 5 gange årligt - i stedet for de hidtidige 6. Rose-Marie Carlsen gør opmærksom på, at hun- og andre, som ikke ser så godt - vil være kede af, hvis tekststørrelsen gøres mindre. Carl Jensen foreslår, at de medlemmer, som måtte være interesseret, får mulighed for at få tilsendt medlemsbladet i elektronisk form. Sarah Brandes foreslår, at udstillingsresultater tages ud af bladet, da dette vil gøre bladet mindre, og dermed billigere både at trykke og sende ud. Sarah Brandes foreslår at udstillingsresultaterne evt. udgives som separat hæfte, som interesserede så kan købe fx en eller to gange årligt. Else Palmquist oplyser, at bladet koster 210 kr. ud af de 270 kr. medlemmerne betaler i kontingent, og at portoen stiger med yderligere 20 % per 1. juli indeværende år. Karina Kofod foreslår, at udstillingsresultaterne udgives i separat hæfte, som man kan tage på udstillingerne, hvis man er interesseret i disse, da der derved spares porto. Lene Wohlfahrt og Nete Helt Hansen synes, at det er forkert, at nogle racerrepræsentanter bruger plads i Spidshunden på oplysning af udstillingsresultater for deres egen race på de sider i bladet, som hver enkelt race får stillet til rådighed. Debatten kommer igen til at dreje sig om kontingentforhøjelsen. Lene Wohlfahrt synes, det er et stort spring at hæve med 50 kr. Rose-Marie Carlsen foreslår, at kontingentet hæves med 80 kr. Birgit Heinrichsen giver udtryk for, at hun er af den opfattelse at medlemskab af SPK max. bør koste 300 kr. Susanne Stig Hansen ønsker præcisering af bladsituationen - hvorvidt det bliver 4 eller 6 blade pr. år såfremt kontingentet hæves med 50 kr. Else oplyser, at der så er kalkuleret med 6 blade årligt. Bjarne Wohlfahrt ønsker at fastholde det oprindelige forslag med en stigning på 30 kr. Freddie Klindrup minder om, at vi ikke kun mister kontingent på at Pomeranian og eventuelt også Eurasier forlader klubben - vi sparer også udgifter! Det diskuteres hvorvidt udstillingen på Bornholm er et underskudsprojekt, og om hvorvidt man evt. helt skal undlade at have en præmiebod på udstillingen i Rønne jf. forslag fra revisorerne. Rose-Marie Carlsen gør opmærksom på, at alle som udstiller på Bornholm, måske ikke kommer til fastlandet, og derfor ikke har mulighed for at hente deres præmie. Per Knudsen opfordrer til, at man helt dropper udstillingen på Bornholm. Sarah Brandes påpeger, at præmieboden ikke nødvendigvis behøver at blive transporteret til Rønne. Folk kan gemme deres boner til næste udstilling på fastlandet, og til de få, der ikke kommer til fastlandet for at udstille, kan man sende en præmie, hvilket vil være billigere end at fragte hele boden til Bornholm. Sarah Brandes påpeger ligeledes, at DKK s kontingent aktuelt er på kr. 325,- pr. år, hvorfor en forhøjelse af SPK s ditto til kr.320,- pr. år ikke bør være noget problem. Georg Carlsen oplyser, at han har tjekket de seneste år. Der er i gennemsnit kun ca. 5 personer, der handler i præmieboden i forbindelse med udstillingen på Bornholm. Else Palmquist fortæller, at udstillingen på Bornholm ikke behøver at blive lukket ned. Det er fragt af præmieboden, der æder udstillingens overskud. DKK s kreds 8 har hævet gebyr på leje af pladsen i Rønne, hvilket har fået udgiften til at stige lidt. Der er 3 forslag til kontingentforhøjelse til afstemning. 1) Rose-Marie Carlsens forslag: En forhøjelse på 80 kr. - til 350 kr. årligt. 2) Ændringsforslag fra kasserer Else Palmquist, Kirsten Frantzen m.fl.: En stigning på 50 kr. - til 320 kr. årligt. 3) Forslag fra bestyrelsen m.fl.: Forslag om en forhøjelse på 30 kroner - til 300 kr. årligt. Forslag 1: For forslaget 3 stemmer. Forslaget bortfalder.

4 Forslag 2: For forslaget 38 stemmer. Forslaget vedtaget. Bestyrelsen foreslår uændret sats for udenlandske medlemmer. Forslaget vedtages. Bestyrelsen foreslår uændret sats for intern kørsel jf. Statens laveste takst. Forslaget vedtages. Ad. 6: Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra klubbens medlemmer. Dirigenten oplyste, at der var indkommet 7 lovændringsforslag, 1 forslag der omhandlende sundhedsudvalget og 5 racespecifikke forslag. Forslag nr. 2 fra Kirsten Frantzen Nedenstående forslag ønskes indsat i klubbens love 2 som nyt stk. 3. Alt datamateriale tilhørende klubben skal foreligge i opdateret kopi hos den til enhver tid siddende formand. Hvilket indbefatter at: Fuldt opdateret kopi af klubbens hjemmeside inkl. Racehjemmesider indeholdende samtlige koder, skal tilsendes formanden 2 gange årligt i h.h.v. Februar og August måned. Fuldt opdateret kopi af klubbens medlemskartotek skal tilsendes formanden 2 gange årligt i h.h.v. Februar og August måned. Fuldt opdateret kopi af datamateriale fra klubbens udvalg skal tilsendes formanden 2 gange årligt i h.h.v. Februar og August måned. Kopi af klubbens regnskab skal tilsendes formanden på en CD-rom 2 gange årligt med ½ års interval. Kirsten Frantzen begrundede sit forslag med, at et lignende forslag blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år, men ikke kunne accepteres af DKK grundet ordlyden ophavsret til klubbens datamateriale etc. Sidste linie: Kopi af klubbens regnskab skal tilsendes formanden på en CD-rom 2 gange årligt - ændres til: Kopi af klubbens regnskab skal tilsendes formanden på en CD-rom i h.h.v. Februar og August måned. Inden afstemningen konstaterede dirigenten, at der nu var 55 stemmeberettigede medlemmer tilstede. For forslaget stemte 53. Ingen stemte imod. 2 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev dermed vedtaget, og sendes til urafstemning. Forslag nr.1 fra bestyrelsen 4 stk. 1 ændres Sidste punktum: Alene letale faktorer betinger avlsforbud udstedt af DKK slettes. Sætningen er del af en gammel overenskomst mellem SPK og DKK fra I den aktuelt gældende overenskomst, som er underskrevet af DKK og SPK i 1995, er sætningen faldet ud og en sletning af denne, vil derfor blot bringe lovene i overensstemmelse med virkeligheden. Freddie Klindrup gjorde yderligere opmærksom på, at teksten er irrelevant efter indførelsen af de etiske retningslinier. Lovændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag nr. 3 fra Lise-Lotte Jørgensen 5 stk. 3 første punktum ændres til Stemmeberettiget i alle k lubbens anliggender er medlemmer, der er fyldt 18 år på afstemningstidspunktet, som i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Birgit Heinrichsen opfordrede til, at man tænker over sit ordvalg. Hun følte sig stødt af ordlyden i forslagene, der, ifølge hendes opfattelse, indikerer at man vil snyde. Freddie Klindrup følte sig også stødt, og gav udtryk for, at han mener, at SPK s medlemmer stemples som snydere og bedragere i det af Liselotte Jørgensen stillede forslag.. Dirigenten opfordrede til, at man holdt en pæn tone. Lene Wohlfahrt stillede spørgsmålstegn ved, hvem der skal tjekke folks alder? Sarah Brandes synes det vil være synd for klubbens unge mennesker, hvis de skal udelukkes fra beslutninger. Klubben har mange dygtige og engagerede juniorhandlere, unge aktive medlemmer. Hvorfor skulle disse ikke kunne stemme? Evt. kunne man stille forslag om, at disse ikke var valgbare, og heller ikke kunne bestride et tillidshverv før det fyldte 18. år, men Sarah Brandes mente ikke, at der var nogen grund til, at de unge ikke skulle kunne være i stand til at stemme. Lise-Lotte Jørgensen gjorde opmærksom på, at hun ikke har til hensigt at støde nogen, men at hun reelt har oplevet problemet i sin race. Freddie Klindrup foreslår, at man ikke stemmer om forslaget nu, men, at man venter til næste år, og der stiller forslag om en tilføjelse til sidste afsnit i 5 stk. 3 om, at man for at være valgbar til diverse tillidsposter i klubben, skal være fyldt 18 år. Dette vil ikke udelukke yngre medlemmer fra at stemme, men de vil ikke kunne vælges til bestyrelse m.v.

5 Grethe Christensen undrer sig over, om det ikke er for stort et apparat at sætte i gang for så lidt. Carl Jensen synes ikke det er ok, såfremt alle medlemmer skal oplyse deres fødselsdato. Forslaget sendes til afstemning. For forslaget stemte 5. Imod forslaget stemte stemte hverken for eller imod. Forslaget var dermed faldet. Forslag nr. 4 fra Lise-Lotte Jørgensen 5 stk. 3 tredje punktum ændres til Ved racerelaterede valg skal det ordinære stemmeberettigede medlem være ejere af racen på afstemningstidspunktet. Ved tvivl om ejerskab skal medlemmer via hunderegisteret kunne bevise, at være ejer af racen på afstemningstidpunktet. Sarah Brandes gjorde opmærksom på, at dette forslag - efter hendes mening - var uretfærdigt overfor fx ældre medlemmer, der har haft, opdrættet og arbejdet for en race i årevis, men nu enten har skiftet til en anden race eller ikke har hund mere på grund af deres alder, boligforhold eller lignende. Flere opdrættere i klubben har også skiftet race gennem årene. Disse medlemmer har ikke pludselig mistet deres interesse for og viden om den pågældende race. Derudover mente Sarah Brandes ikke, at forslaget ville afhjælpe snyd. Det ville være nemt, på papiret, at blive medejer af den race man ønsker stemmeret i, så de der ville snyde ville stadig kunne gøre det. Freddie Klindrup udtrykte enighed med Sarah Brandes. Lene Wohlfahrt var enig med de to foregående og stillede derudover spørgsmålstegn ved, hvorledes dette skulle administreres? Freddy Jensen mente ikke forslaget havde hold i virkeligheden. Da hans hund døde gik der et år før han fik en ny, idet han ventede på det rette kuld osv. I en sådan periode ville man ikke have stemmeret, hvis forslaget blev vedtaget. Karina Kofoed syntes ligeledes forslaget var dårligt. Hun står som ejer af alle familiens hunde, og da hendes mand ikke er ejer af nogen hund, ville han ikke have stemmeret, hvis dette forslag blev vedtaget. Forslaget blev sendt til afstemning. 46 stemte imod. Forslaget var dermed faldet. Forslag nr. 5 fra Lise-Lotte Jørgensen 6 stk. 4 første punktum ændres til: Sammen med det ordinære medlemskab kan tegnes et husstandsmedlemskab, som er betinget af fælles bopælsadresse, og som på forlangende påhviler det respektive husstandsmedlem at kunne dokumentere. Lise-Lotte har i sin begrundelse for forslaget nævnt, at: som reglerne er nu, kan der snydes med stemmeafgivelserne. Hun gør opmærksom på, at hun gerne vil slette ordet snyde, da der jo selvfølgelig ikke kan snydes med stemmeafgivelse. Freddie Klindrup gør opmærksom på, at som lovene er nu, er det allerede sådan, at husstandsmedlemmer bor på samme adresse. Vibeke Bødker informerer om, at emnet tidligere er blevet vendt i bestyrels en, og at bestyrelsen er af den opfattelse, at den der tvivler på et medlem, selv må føre bevis for, at vedkommende ikke har ret til husstandsmedlemskab. Freddy Jensen stiller spørgsmålstegn ved en soldat der udstationeres? Nete Helt Hansen stiller i samme henseende spørgsmål til, hvordan man vil forholde sig, såfremt et barn af familien tager på efterskole. Forslaget sendes til afstemning. For forslaget stemmer 3. Imod stemmer stemmer hverken for eller imod. Forslaget er dermed faldet. Forslag nr. 6 fra Susan Mujak 8 stk. 4 samt 10 stk. 4 samt 13 stk. 3 samt 13 stk. 4 ændres: Ordet 10 dage ændres til 3 uger. Susan Mujak kommenterede sit forslag og fortalte, at der på grund af helligdagene sidste år, var nogle medlemmer, der ikke havde nået at få returneret stemmesedler. Kirsten Frantzen beretter, at materialet til dette års generalforsamling er sendt ud i god tid før fristen for udsendelse udløb. Susan Mujak svarede, at der ikke har været nogen problemer m.h.t. returnering af stemmesedler i år. Vibeke Bødker gjorde opmærksom på, at en ændring her også vil influere frist for indsendelse af forslag m.v. Freddie Klindrup gjorde opmærksom på, at hvis dette forslag blev vedtaget så var det en tvingende nødvendighed, at forslag nr. 7 også ville blive vedtaget. Det blev derfor - med accept fra forslagsstillerne besluttet, at sammenkæde forslag nr. 6 og nr. 7, og sende det til fælles afstemning.

6 Forslag nr. 7 fra bestyrelsen 8 stk. 3 samt 13 stk. 4: Ordet 6 uger ændres til 8 uger 13 stk. 2: Ordet 8(otte) ændres til 10(ti) Joan Hirt spurgte til, hvorvidt disse ændringer er ønsket af bestyrelsen. Bestyrelsen svarede, at det for så vidt er uden betydning. Bestyrelsen vil altid have travlt i foråret, men i hvilke måneder travlheden forekommer, er underordnet. De to forslag sendes til fælles afstemning. For forslaget stemmer 17. Imod forslaget stemmer 24. Både forslag 6 og forslag 7 er dermed faldet. Forslag nr. 8 fra Lene og Bjarne Wohlfahrt Spidshundeklubben etablerer et sundhedsudvalg med følgende formål og retningslinier: For spidshundeklubbens sundhedsudvalg gælder Spidshundeklubbens generelle retningslinier for udvalg samt øvrige retningslinier, der omhandler relevante emner. For sundhedsudvalget gælder desuden følgende. Formål: Udvalgets formål er i overensstemmelse med DKK s og Spidshundeklubbens etiske anbefalinger at arbejde for fysisk og psykisk velfungerende, racetypiske hunde i klubbens regi. Medlemmer/valg: Bestyrelsen nedsætter et sundhedsudvalg bestående af 3-5 personer, helst fordelt jævnt i landsdelene. Udvalget er så vidt muligt selvsupplerende. Udvalget konstituerer sig med minimum formand og kasserer. Udvalget kan, efter behov, inddrage øvrige personer til løsning af konkrete arbejdsopgaver. Opgaver: Sundhedsudvalget skal være Spidshundeklubben behjælpelig med at klarlægge emner, der vedrører helbreds- og avlsspørgsmål. Sundhedsudvalget skal: Orientere bestyrelse samt øvrige medlemmer i sundhedsspørgsmål Følge udviklingen i sundheds- og avlsspørgsmål Efter behov, for eksempel o Tage initiativ til større eller mindre undersøgelser indenfor det sundheds- og avlsmæssige område o Prioritere og aktivt støtte udarbejdelse af racespecifik avlsstrategi for SPK s racer Deltage i nationalt og internationalt samarbejde med andre sundhedsudvalg o Medvirke til indsamling af racedata for alle racer under SPK o Deltage i sundhedskonferencer Økonomi: Dækning af omkostninger fx til større undersøgelser, søges hos bestyrelsen, inden den pågældende aktivitet sættes i gang. Øvrigt: Enhver ret, herunder patent-, mønster- og ophavsret til produkter og promotionsmateriale af enhver art, systemer og edb-programmer m.v., der udvikles eller fremstilles under arbejdet i udvalget, tilhører Spidshundeklubben. Spidshundeklubben har således retten til enhver udnyttelse af arbejdsresultaterne alt med respekt af lov om arbejdstagers opfindelser og anden ufravigelig lovgivning. Bjarne Wohlfahrt begrundede sit forslag med en frygt for, at en evt. ny bestyrelse vil nedlægge udvalget. Rose-Marie Carlsen spurgte, hvem der skal betale det internationale og nationale samarbejde. Bjarne Wohlfahrt svarede, at bestyrelsen, hvis økonomien ikke er til det, kan give afslag på ansøgninger fra udvalget. Jytte Nysom foreslog den nye bestyrelse at nedlægge sundhedsudvalget helt. Jan Buch Jacobsen synes, at der bør være ræson i sundhedsudvalget, og at sundhedsudvalget har overskredet grænserne for dets beføjelser. Kirsten Frantzen mener, at forslaget er alt for ambitiøst set ud fra et økonomisk synspunkt, ikke mindst underskuddet på ca i årsregnskabet for 2006 taget i betragtning og set i relation til de af revisorerne foreslåede besparelser. For at sætte den aktuelle økonomi i perspektiv, minder Kirsten Frantzen om, at klubben for 9 år siden have en formue på kr Freddie Klindrup synes ikke, vi skal forankre sundhedsudvalget i en generalforsamling, da det vil blive for omstændeligt. Birgit Heinrichsen spørger, hvorfor udvalget skal være selv-supplerende, i stedet for at medlemmerne skal vælges ved direkte valg. Lene Wohlfahrt udtrykker ønske om, at ejere af racen Pomeranian ikke anvender deres stemme, når der stemmes om forslaget. Lene Wohlfahrt begrunder sit ønske med henvisning til et tidligere forslag fra en ejer af racen Pomeranian,

7 som havde stillet forslag om at kun ejere af en race kunne stemme ved racerelaterede forslag. Da Pomeranian ikke længere er en del af klubben mener Lene Wohlfahrt pomeranian ejere burde undlade at stemme. Jan Buch Jacobsen pointerer, at det var sundhedsudvalget og ikke SPK, der blev stævnet, at udvalget derfor har kostet Spidshundeklubben en masse penge, og at man kan komme i samme situation igen. Bjarne Wohlfahrt svarer, at sundhedsudvalget er bestyrelsens ansvar, og at en stævning af sundhedsudvalget dermed også er en stævnning af SPK. Else Palmquist foreslår, at vi bibeholder et sundhedsudvalg, men at det jf. 2 i klubbens love ikke bør låses fast i en generalforsamlingsbeslutning, men nedsættes af bestyrelsen og arbejde efter bestyrelsens retningslinier og/eller direktiver. Forslaget blev efter denne debat trukket tilbage af Bjarne Wohlfahrt. Forslag nr. 9 fra Jane og Flemming Håkonsson Forslag til certifikattildeling for Karelske Bjørnehund: Særlige krav for at kunne tildeles certifikat: For at opnå titlen dansk exteriør champion kræves, at hunden er fuldcertet og har opnået 1. pr på 400 meter kaninslæb eller 400 meter 3 timers schweiss. For udenlandsk ejede hunde gælder, at FCI s brugsprøvecertifikat skal medbringes som dokumentation for bestået adgangsgivende prøve. Hunde, som tidligere har opnået de championatgivende certifikater, men som endnu ikke har opnået den krævede præmiering på prøve for tildeling af dansk eksteriørchampionat, kan ikke tildeles certifikat, men vil, hvis de har fået CK, gå videre til bedste han klasse/bedste tæve klasse. Det er udstillerens pligt at gøre ringpersonalet opmærksom på, om hunden har opnået de championatgivende certifikater. Karina Kofoed informerede om, at et lignende forslag blev vedtaget ved urafstemning blandt racens medlemmer i 2006, men ikke kunne vedtages af FCI på grund af ordlyden. Denne er nu afstemt (med hjælp fra gravhundeklubben), så det burde kunne godkendes af FCI. Forslagsstillerne opfordrer til, at forslaget vedtages på generalforsamlingen, da det allerede er godkendt af racens medlemmer sidste år. Lene Wohlfahrt mener, at det er kutyme, at ejerne af de racer forslaget berører, også bør have chance for at stemme om forslaget. Karina Kofoed understreger igen, at forslaget ikke er ændret i forhold til det racens ejere allerede har godkendt sidste år, det er kun ordlyden, der er anderledes. Freddie Klindrup opfordrer til, at forslaget sendes til urafstemning blandt racens medlemmer. Forslaget sendes til urafstemning i racen. Forslag nr. 10 fra Jytte Nysom etiske retningslinier for Norsk Lundehund. Forslag til etiske retningslinier for Norsk Lundehund. Forslagene er ændringer til de retningslinier der blev vedtaget på Spidshundeklubbens generalforsamling 25. marts En tæve bør ikke indgå i avl, før den er fuldt udviklet og kan tage vare på sine hvalpe. For norsk lundehund gælder det, at den tidligst bør parres ved den anden normale løbetid. 4a. En tæve bør max have 6 kuld hvalpe i sin levetid. Efter 2 kuld bør tæven have en pause på mindst én løbetid. 4b. En tæve bør have sidste kuld inden hun fylder 9 år. Dog skal der foreligge dyrlægeerklæring på at tæven er sund og rask og kan klare fødsel og pleje af hvalpe, når den er fyldt 8 år. 6. Parringer der giver en indavlsprocent på over 6,25% bør undgås. 7. En hanhund bør max være far til 28 hvalpe i sin levetid, hvoraf 25% indgår videre i avl. Forslaget tager udgangspunkt i de eksisterende etiske regler, der omhandler samtlige af SPK s racer. Bjarne Wohlfahrt gør opmærksom på, at det er et spørgsmål om, hvorvidt vi ønsker retningslinier for hver enkelt race eller et generelt sæt for alle racerne. Jytte Nysoms forslag går udover DKK s etiske regler og ønsker at løsne disse. Bjarne Wohlfahrt gør opmærksom på, at vi er nødt til at underlægge os DKK. Sarah Brandes gør opmærksom på, at mange små racer har samme problemer m.h.t. de etiske retningslinier som racen Norsk Lundehund, men at DKK er opmærksom dette, og derfor tager hensyn til de små racers problemer - og er elastiske. Dirigenten understreger, at vi ikke kan vedtage ændringer i DKK s regler og etiske anbefalinger. Jytte Nysom trækker herefter forslaget efter tilsagn fra bestyrelsen om, at man vil hjælpe Norsk Lundehund med at kontakte DKK angående etiske retningslinier for omtalte race på grund af dennes lille population. Forslag nr. 11 fra Joan Hirt og Pernille Strikert For Shiba gælder følgende:

8 For racen Shiba gælder, at afkom kun kan stambogsføres såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret. Dette krav gælder per og omfatter alle hunde i racen, uanset hvornår de er født eller registreret, og uanset om de tidligere har været anvendt i avl. Forslaget sendes til urafstemning blandt klubbens medlemmer med racen. Forslag nr. 12 fra Joan Hirt og Pernille Strikert For Shiba gælder følgende: Afkom kan kun registreres såfremt begge forældre før parring er undersøgt for patella-luksation og en officiel status er registreret i DKK. Dette krav gælder pr og omfatter alle hunde i racen, uanset hvornår de er født eller registreret, og uanset om de tidligere har været anvendt i avl. Pernille Strikert var urolig for, om resultaterne bliver offentliggjort. Dirigenten beroligede med, at alle officielle resultater som er registreret i DKK altid er offentligt tilgængelige bl.a. på DKK s database Forslaget blev sendt til urafstemning blandt klubbens medlemmer med racen. Forslag nr. 13 fra Vicki Graversen For Finsk Hyrdehund gælder følgende: Hvalpe kan ikke registreres i DKK, medmindre begge forældre har et officielt øjenlysningsresultat. Første undersøgelse skal være foretaget inden første parring, dog tidligst når hunden er 15 måneder gammel. En øjenattest må ikke være mere end 12 måneder gammel på parringstidspunktet. Skal omfatter alle hunde i racen uanset hvornår de er født eller registreret. Forslaget sendes til urafstemning blandt klubbens medlemmer med racen. Ad. 7: Bekendtgørelse af valg til bestyrelsen, suppleanter og racerepræsentanter. Valg til bestyrelsen: Der er indkommet 157 stemmesedler. Af disse er 7 ugyldige og 29 er blanke. De øvrige stemmer fordeler sig således: Sarah Brandes: Opnåede 88 stemmer valgt til SPK s bestyrelse Jan Buch Jacobsen: Opnående 69 stemmer - valgt til SPK s bestyrelse Mette Antonsen: Opnåede 44 stemmer - valgt som 1. suppleant Da der mangler en 2.suppleant skal en sådan findes, og vælges på generalforsamlingen. Freddie Klindrup foreslår sig selv som kandidat. Vibeke Bødker foreslår Karina Kofoed. Der foretages skriftlig afstemning. På afstemningstidspunktet er der 50 stemmeberettigede medlemmer til stede. Freddie Klindrup opnår 20 stemmer, Karina Kofoed opnår 25 stemmer. Karina Kofoed er valgt som 2. suppleant. Valg til Spidshundeklubbens racerepræsentantskab: Der har været kampvalg i 2 racer Til valget som racerepræsentant for Finsk Hyrdehund opnåede Vicki Graversen at få 9 stemmer. Katja Jerichau opnåede at få 2 stemmer. Vicki Graversen er dermed valgt som racerepræsentant for Finsk Hyrdehund Katja Jerichau er valgt som suppleant. Til valget som racerepræsentant for Norsk Buhund opnåede Kirsten Frantzen at få 19 stemmer Ulla Riise opnåede at få 6 stemmer. Kirsten Frantzen er valgt som racerepræsentant for Norsk Buhund Ulla Riise er valgt som suppleant. Ad. 8: Valg af revisor og revisor suppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af sidste års revisorer Mathiias Larsen og Ann Adrian. Begge genvælges. Revisorsuppleant, Kirsten Jensen ønsker ikke genvalg. Else Palmquist foreslår i stedet Nete Helt Hansen. Nete H. Hansen indvilger. Nete Helt Hansen vælges som revisorsuppleant.

9 Ad. 9: Eventuelt På vegne af sundhedsudvalget oplæser Carl Jensen et brev. Brevet lyder som følger: I lyset af bestyrelsens sammensætning efter denne generalforsamling, ønsker sundhedsudvalgets nuværende medlemmer at træde tilbage med øjeblikkelig virkning. Vi gør dette, da det kan forudses, at vi ikke vil være i stand til/ønsker at samarbejde med et flertal af den nye bestyrelse. Else Palmquist kommenterede, at hun vil arbejde for, at der bibeholdes et sundhedsudvalg. Susanne Stig Hansen spurgte på vegne af Connie Kisselhegn til de kuverter med logo som generalforsamlingen i 2006 vedtog der skulle laves. Bjarne Wohlfahrt informerer om, at de tilbudsgivere han har været i kontakt med, ikke har kunnet acceptere kvaliteten på de grafikfiler klubben kan tilbyde. Økonomien er på nuværende tidspunkt ikke til at lave dem anderledes, og bestyrelsen ved derfor ikke helt, hvordan man kommer videre. Rose-Marie Carlsen foreslår brug af stempler med logo. Susanne Stig Hansen har endnu et spørgsmål fra Connie Kisselhegn omhandlende racehjemmesiderne. Hun forstår ikke, hvornår det er blevet vedtaget, og hvor der findes tilgængelig information om, at racehjemmesiderne ikke må indeholde en gæstebog samt kommercielle links. Georg Carlsen informerer om, at dette blev oplyst på møde for racerepræsentanterne i Nyborg for to år siden. Susanne Stig Hansen henstiller til den nye bestyrelse, at disse regler gøres overskuelige og lægges offentligt ud, så alle kan finde dem. Georg Carlsen sætter link på hjemmesiden til retningslinier for, hvad der kan/må ligge på klubbens hjemmeside inkl. racehjemmesider. Lise-Lotte Jørgensen ønsker at se resultat af sundhedsudvalgets udsendte skemaer. Da udvalget har trukket sig har Else Palmquist overtaget skemaerne. Information om disse kommer senere. Jane Håkonsson henstiller til den nye bestyrelse, at den starter generalforsamlingen tidligere næste år, så man ikke skal sidde hele aftenen. Freddie Klindrup sagde tak til Bjarne Wohlfahrt og Birte Jensen for deres tid i bestyrelsen. Lene Wohlfahrt spurgte Kirsten Frantzen og Vibeke Bødtker hvilke moderniseringer det er de føler ( i henhold til deres indlæg i Spidshunden ), at de ikke har kunnet komme igennem med i den gamle bestyrelse. Kirsten Frantzen mener, at man bl.a. kan gøre kartoteket mere brugervenligt, sådan at forstå, at det bør gøres nemmere at arbejde med for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Vibeke har end ikke haft adgang til at rette i kartoteket, såfremt hun var kommet til at taste forkert ind.. Vibeke Bødker siger, at hun har fået dårlig hjælp i forbindelse med overtagelse af kartotek. Hun var ikke i stand til at rette oplysninger, og hun har ikke fået nogen manual. Birte Jensen protesterer og siger, at hun har hjulpet Vibeke bl.a. pr . Vibeke Bødker er ikke enig, og siger, at Birte efter en telefonopringning fra hende har udbasuneret hendes fejl og fremstillet hende som idiot i der blev sendt rundt til hele bestyrelsen, hvorefter hendes lyst til at bede Birte om hjælp ophørte. Lene Wohlfahrt mener ikke, at problemer med kartoteket kan ses som nytænkning. Jan Buch Jacobsen takker for valget til den ny bestyrelse og oplyser, at hans vision for bestyrelsesarbejdet vil blive at få aktivitetsniveauet op, både hvad angår udstilling, træk og spor. Han opfordrer derudover til at se fremad i stedet for at dunke hinanden i hovedet med, hvad der er sket i fortiden. Freddie Klindrup informerer om klubbens 40 års jubilæumsudstilling næste år. Han opfordrer medlemmer med ideer t il festivitas i forbindelse med omtalte udstilling til at henvende sig til bestyrelsen. Bjarne Wohlfahrt takkede herefter for sin tid som formand. Der blev uddelt gaver i form af vin til Bjarne Wohlfart, Birte Jensen og Wilfred Olsen.

Referat fra Generalforsamling den 10 april 2005 i Slagelse.

Referat fra Generalforsamling den 10 april 2005 i Slagelse. Referat fra Generalforsamling den 10 april 2005 i Slagelse. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse. 5) Forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i Solrød Strand den 5. Juni 2006. Tilstede:

Referat fra Bestyrelsesmøde i Solrød Strand den 5. Juni 2006. Tilstede: Referat fra Bestyrelsesmøde i Solrød Strand den 5. Juni 2006 Tilstede: Bjarne Wohlfahrt Kirsten K. Frantzen Else Palmquist Vibeke Bødger Birte Jensen Nete Helt Hansen Georg Carlsen Afbud fra: 2 Suppl.

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 23.04.06 i Nyborg

Generalforsamlingsreferat 23.04.06 i Nyborg Dagsorden: Generalforsamlingsreferat 23.04.06 i Nyborg 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse. 5) Forelæggelse af budget,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt Referat: Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede tilstede samt 3 fuldmagter.

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C.

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden.

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden. Love Juli 2015 1. 1. Klubbens navn er SPIDSHUNDE- KLUBBEN stiftet den 4. juni 1968. 2. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand. 3. Specialklubben er anerkendt af og samarbejder med Dansk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Spidshundeklubbens generalforsamling. Fredericia 18. april 2010

Referat fra Spidshundeklubbens generalforsamling. Fredericia 18. april 2010 Referat fra Spidshundeklubbens generalforsamling Fredericia 18. april 2010 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Wilfred Olsen (WO). WO er valgt. Han tager over og takker for valget. Som referent foreslår

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

BB-klubbens generalforsamling, den i Silkeborg

BB-klubbens generalforsamling, den i Silkeborg BB-klubbens generalforsamling, den 19.09.2010 i Silkeborg Referat 1. Deltagerregistrering Der er 10 fremmødte til generalforsamlingen, heraf er 9 stemmeberettigede. Der er ingen fuldmagter. 2. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat fra Spidshundeklubbens generalforsamling. Fredericia 7. april 2013

Referat fra Spidshundeklubbens generalforsamling. Fredericia 7. april 2013 Referat fra Spidshundeklubbens generalforsamling Fredericia 7. april 2013 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslår Helle Dyrlund (HD). HD er valgt. HD tager over og takker for valget.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes OES-klubben. Klubben er stiftet den 11. september 1965. Klubbens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af generalforsamling i DSBK 2016 D. 19. marts i Århus. Formand Jesper Thode byder velkommen og er glad for at der er kommet så mange

Referat af generalforsamling i DSBK 2016 D. 19. marts i Århus. Formand Jesper Thode byder velkommen og er glad for at der er kommet så mange Referat af generalforsamling i DSBK 2016 D. 19. marts i Århus. Til stede fra bestyrelsen: Formand Jesper Thode, Næstformand Bent Brohus, Kasserer Liselotte Sønderskov, Sekretær Betina Johansen. Afbud fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Navn & hjemsted 1, stk. 1 Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (- i daglig tale kaldet Tollerklubben ). Klubben er

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub, den 31. marts 2012 i Hotel Villa Gulle, Nyborg

Generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub, den 31. marts 2012 i Hotel Villa Gulle, Nyborg Generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub, den 31. marts 2012 i Hotel Villa Gulle, Nyborg Dagsorden ifølge lovene og udsendt materiale i bladet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Spidshundeklubben. Generalforsamling. Søndag den 19. april 2015 Kl. 13.00 Fjelsted Skov Kro Store Landevej 92, 5592 Ejby

Spidshundeklubben. Generalforsamling. Søndag den 19. april 2015 Kl. 13.00 Fjelsted Skov Kro Store Landevej 92, 5592 Ejby Spidshundeklubben Generalforsamling Søndag den 19. april 2015 Kl. 13.00 Fjelsted Skov Kro Store Landevej 92, 5592 Ejby Side Spidshundeklubben, Generalforsamling 2015 Spidshundeklubben vil gerne invitere

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone Pedersen (LP), Vibeke Vangsaa (VV), Ole Pind (OP),

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Antal fremmødte: 30 + 1 fuldmagt. 1. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark,( fra DKKs dirigentliste) som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere