Pædagogisk tilsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsynsrapport"

Transkript

1 Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Strandmarken Tilsynsbesøg Dato: Den 20. marts 2012 fra kl Tilsynsform: Besøg på alle stuer i institutionen og efterfølgende dialog. Deltagere: Jan Hansen (leder), Carsten Sørensen (souschef), Troels Munk (forældrebestyrelsesformand) og Susanne Bertelsen (pædagogisk konsulent) Fokuspunkter Valgt af Strandmarken: 1. Inklusion og hvilken betydning det har for Strandmarken som selvejende institution 2. Madvision og hvilken betydning det har for Strandmarken som selvejende institution Valgt af pædagogisk konsulent: 3. Læreplan, herunder BMV, børnemiljø og evaluering. Særlige opmærksomhedspunkter 1. Der er pt. ingen tilsynsrepræsentant. 2. Det ledelsesmæssige fokus på - og arbejde med organisering samt den pædagogiske udvikling i Strandmarken, særligt i forhold til læreplan, børnemiljø og eksklusion/inklusion. Resumé af samlet konkluderende vurdering På mit besøg på alle tre stuer blev jeg mødt af et imødekommende personale, der alle var meget åbne for dialog. På alle stuer var der aktiviteter i gang, og der var en god omgangstone mellem børn og voksne og blandt børnene indbyrdes. Dele af personalet gav udtryk for, at de oplevede udfordringer med den nuværende fordeling af børn på de tre stuer, hvilket blev inddraget i dialogen på det efterfølgende tilsynsmøde. I dialogen med ledelsen og forældrebestyrelsesformanden blev der givet udtryk for, at opgaverne 1

2 generelt bliver løst godt og at Strandmarken er et godt sted for både børn og voksne. På den anden side opleves Strandmarken også som en noget traditionel institution hvor der savnes en vis dynamik. Der er derfor også en række ledelsesmæssige udfordringer i forhold til den pædagogiske udvikling og organisering, hvilket er drøftet på dette tilsyn. I forhold til den pædagogiske udvikling handler det særligt om at fortsætte med at udvikle en inkluderende pædagogik samt at have et øget fokus på børnemiljøet. Det vil i den forbindelse kvalificere Strandmarkens pædagogiske virke, at inddrage et børneperspektiv. Både i forhold til planlægning, udførelse og evaluering af de pædagogiske aktiviteter, samt i det pædagogiske arbejde med børn i vanskeligheder/udsatte positioner. Det er endvidere væsentligt, at organiseringen af børn og voksne fremadrettet tager udgangspunkt i, den til en hver tid aktuelle børnegruppe, da det ellers kan være vanskeligt for Strandmarken at sikre, at alle børn gives samme muligheder for trivsel, udvikling og læring. I en organiseringssammenhæng bør fokus således altid være på børnenes behov. Der bør i den forbindelse rettes en særlig opmærksomhed på hvad det er man som institution tilpasser børn til og særligt hvilken betydning det har for det enkelte barn og/eller børnegruppen. Strandmarken har p.t. en udfordring i, at de tre stuer har en tendens til at fungerer som tre selvstændige enheder, hvor forståelsen for den samlede institutions funktion og opgaver nødvendigvis ikke er overensstemmende. Det var en meget aktiv, åben og reflekterende ledelse og forældrebestyrelsesformand der deltog i dialogen på tilsynsbesøget. Begge parter ønske selv en fremadrettet kvalificering og udvikling af arbejdet i Strandmarken. Der er indgået aftaler omkring det fremadrettede læreplansarbejde i forbindelse med inklusion, BMV, børnemiljø, og evaluering, der er afsættet for det fortsatte udviklingsarbejde. Der er aftalt opfølgning på aftalerne primo 2013 med deltagelse af forældrebestyrelsesformand og pædagogisk konsulent. I de fremadrettede udviklingsprocesser er det vigtigt at ledelsen fortsat er opmærksom på det der fungere godt i Strandmarken set fra et børneperspektiv. Ligesom et fortsat ledelsesmæssigt fokus på medarbejderinddragelse og ejerskab er væsentligt. Samlet set, vurderes det at Strandmarken har et rigtig godt fundamentet for det kommende (udviklings)arbejde, da der både er et engageret personale og en ledelse der har blik for hvor der skal sættes ind - og som bakkes op af en aktiv forældrebestyrelse. Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Susanne Bertelsen, den 20. marts 2012 Dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent har haft dialog omkring tilsynsrapporten den 9. maj

3 Børnetal Antal børn kvartalsvis: for , 53, 52, 57 Institutionsprofil basiskvalitet Er der børn på venteliste til institutionen?: 10 stks Oplever I, at børn bliver overflyttet fra jeres institution til en anden?: sjældent, hvis børnene flytter til anden kommune Hvis ja hvor ofte: Hvad har begrundelsen været? Økonomi Økonomisk rulning sidste år (underskud/overskud): Der var et lille overskud sidste år. Hvordan ser budgettet ud pt.? Det ser udmærket ud, vi kommer ud med et overskud for Personale Er alle TUS- samtaler blevet afholdt? Hvor mange samtaler mangler evt. at blive afholdt: Det var planer om afholdelse af MUS-samtaler i efteråret 2011, det er blevet udskudt til vinteren Hvis samtaler mangler at blive afholdt, hvad er så grunden? Det er blevet afholdt trivselssamtaler og omsorgs- og sygesamtaler. 1 samtale Hvordan var institutionens fravær pr. kvartal sidste år? 1. kvartal: kvartal: 2 3. kvartal: 8 4. kvartal: 5.6 Hvordan ser fraværsprocenten ud i år pr. måned.? 4.75 procent Har I udarbejdet jeres egen fraværspolitik? Ja Er omsorgssamtaler blevet afholdt:? Ja Har I udarbejdet jeres egen personalepolitik? Ja Hvornår er der senest udarbejdet APV herunder beskrivelse/retningslinjer for psykisk arbejdsmiljø, trivsels- og antimoppepolitikker? I efteråret 2011 Hvad viste APV en? At alt er tilfredsstillende. Hvornår er der senest lavet trivselsmåling, og hvad var resultatet? Efteråret Trivslen er god Normering 60 børn i første kvartal af 2012 Hvor mange pædagogtimer i procentsats?: 70 3

4 Hvor mange medhjælpertimer i procentsats?: 30 Overholdes administrationsgrundlaget med fordelingen 60/40? Ja, 6 pædagoger og 3 medhjælpere Har I studerende? Ja, Pau-studerende Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? Pædagoger der er stoppet: souschefen er stoppet Medhjælpere der er stoppet: nej Andre der er stoppet: nej Har I ubesatte/vakante stillinger? Pt. søger en barselspædagog Årsag til at personale er stoppet: souschefen fik lederstilling Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? På p-møder, konference dage, foredrag, kursusdage, vidensdeling, sparring mv. Hvordan arbejdes der med fastholdelse af personale? Meget stor fokus på trivsel, anerkendelse, samtaler, sparring, blik og indsigt i personalet. Hvordan arbejdes der med at rekruttere personale? Via netværk, opslag, nettet mv. Har personale været på kursus i gennem de seneste år? Ja Er der specifikke kursus- uddannelsesønsker i personalegruppen? Ja, om arbejdet med børn med behov for en særlig indsats. Politikker/retningslinjer Har I udarbejdet en kostpolitik for institutionen? Ja, den ligger på vores hjemmeside Har I udarbejdet retningslinjer vedr. brug af seler til børn? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til sikkerhed? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer vedr. sundhed og hygiejne? Ja Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til brandsikkerhed? Ja vi har en brandplan, øver brand/evakueringsøvelser Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer for legepladssikkerhed? Ja Er institutionens hjemmeside opdateret i forhold til gældende kommunale retningslinjer? Ja 4

5 Forældresamarbejde Hvordan er forældresamarbejdet? Rigtig Godt Hvor mange bestyrelsesmøder er der afholdt det seneste år? 4 For selvejende institutioner: Har den kommunale tilsynsrepræsentant deltaget, og hvor ofte? Der er ingen pt. Kontraktstyring Er kontraktmål afleveret? Ja Er målopfyldelse i forhold til kontraktmål afleveret? Ja Læreplaner/børnemiljø Er der særlige opmærksomhedspunkter til den vedlagte læreplan? Inklusion og børneperspektivet Overgange Hvordan arbejdes med overgange - både internt og eksternt? Ja samarbejde stuerne imellem, samtale om skolerne Sprog Hvordan sikres, at børn der har behov modtager sprogstimulering? Vi har to sprogpædagoger, fokus på sprogets vigtighed i dagligdagen, i legen, fokus på sprog i samlinger og aktiviteter og hos førskolebørnene Inklusion Hvordan er der opmærksomhed på ekskluderende og inkluderende mekanismer i børnegrupperne? Ja, Vi arbejder med fællesskaber, og hvordan alle indgår i fælleskaber Børn i udsatte positioner Hvordan arbejdes der med børn i udsatte positioner? Individuelt med børnene, handleplaner hvordan, hvorfor gør vi, på stuerne og på tværs i huset. Ledelse Hvordan organiseres ledelsesarbejdet? Leder og souschef fungerer i ledelsesteam, og tager sig ledelsesarbejdet. Bestyrelsen og formanden orienteres.. og giver feedback Hvordan organiseres møder med deltagelse af personale i institutionen herunder personaleinddragelse, videregivelse af information m.m.? på p-møder og i det daglige, gennem dialog og fredagsmøder Hvor mange ledelsesmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? 10 Hvor mange netværksmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? 10 5

6 Konkluderende egen vurdering Har I oplevet særlige udfordringer i institutionen, når I kigger et år tilbage? Udfordringer med normeringer og flere børn på stuerne Oplever I særlige udfordringer pt.? udfordret på personalenormering Hvad er jeres egen vurdering af institutionen? Rigtig velfungerede hus med en god stemning, e På baggrund af denne vurdering hvilke fokuspunkter vil I da pege på til jeres kommende pædagogiske tilsyn? Tale om inklusion og madvision, hvilket betydning har det for os, som (selvejende) institution. Har I særlige ønsker til metoder i forbindelse med jeres kommende tilsyn?nej Ledelses- og institutionsanalyse (kan vælges at vedlægges) Leder og souschef lavede en institutionsanalyse i Den er væk.. Leder/souschef påbegynder arbejdet på en ny institutionsanalyse i

7 Status Evt. bemærkninger til Institutionsprofil - basiskvalitet Børnetal Ingen bemærkninger Økonomi Personale Politikker/retningslinjer Forældresamarbejde Kontraktstyring Læreplaner/børnemiljø Overgange Sprog Inklusion Ledelse Ingen bemærkninger Mangler MUS-Samtaler fra Der var oprindelig planlagt MUS samtaler i 2011, men blev udskudt pga. manglende ledelsesressourcer. MUS samtalerne er påbegyndt i marts 2012 og forventes afsluttet i maj Ingen bemærkninger. Der er pt. ingen tilsynsrepræsentant. Efter at den tidligere tilsynsrepræsentant stoppede pga. sygdom, er der ikke kommet en ny. Jan vil prøve at forhøre sig. Ingen bemærkninger Læreplan er ikke færdiggjort uddybes under dialog omkring fokuspunkter. Generelt gode overvejelser og rutiner omkring overgange både internt og eksternt. Der er dog p.t. to børn der ikke er på stue med de øvrige kommende skolebørn, hvilket er uhensigtsmæssigt ud fra et børneperspektiv. Uddybes under dialog om fokuspunkter. Ingen bemærkninger Uddybes under dialog om fokuspunkter Der er kun tre ledelsesmøder + ledelseskonference pr. år Der er kommet ny souschef, Carsten Sørensen pr. 1. februar Dialog om fokuspunkter 1. Inklusion Strandmarken har taget punktet med, for at drøfte hvilken betydning inklusion har for dem som selvejende institution. Her tænker Strandmarken særligt på inklusionspædagogens timetal. Jeg oplyser, at fordelingsnøglen er blevet udmeldt lige inden sidste ledelsesmødet den 9. februar, hvor temaet på mødet netop var omlægningen af det specialiserede område. Herefter fortsatte vi med at drøfte inklusion i en pædagogisk kontekst: Strandmarken har tre stuer. De store fem til seks årige børn er alle samlet på den ene af stuerne. På mit besøg rundt i huset, blev jeg dog bekendt med, at der på hver af de to andre stuer (begge for 3-4 årige børn) gik henholdsvis en pige og en dreng, begge på seks år. Både personalets og 7

8 ledelsens forklaring på dette er, at det er børn der er kommet midt i året og at der ikke er plads til dem på stuen for de store børn (der er p.t. 20). På baggrund af dette havde vi en drøftelse af hvad det kan have af betydning for de to børn der også er kommende skolebørn. Der blev givet udtryk for, at de to børn havde vænnet sig til det, at de legede godt med de mindre børn de var på stue med og at de indimellem også blev inddraget i aktiviteterne på storebørnsstuen. Vi drøftede efterfølgende denne organisering i et børne- og inklusionsperspektiv, hvor det blev tydeligt at det er en uhensigtsmæssig fordeling. Vi nåede frem til, at der ligger en selvmodsigelse i at fremhæve den pædagogiske vigtighed af at have en storebørnsstue for alle institutionens store børn, samtidig med at to andre børn er ekskluderet fra dette særlige børnefællesskab. De to børn gives således ikke samme muligheder for at profitere af de pædagogiske aktiviteter på storebørnsstuen, ligesom de heller ikke får samme muligheder for at danne venskaber med jævnaldrende. Herefter gik vi over til at drøfte inklusion i relation til læreplanen. Jeg anbefaler, at Strandmarken sætter fokus på afsnittet vedr. Institutionens læringsforståelse: Børn med særlige behov (side 8), hvor der er en tendens til at børns vanskeligheder fremstilles som værende iboende hos barnet, frem for at se på børn i vanskeligheder altså at de vanskeligheder børn periodisk eller mere permanent kan være i, også er kontekstbestemt. Det vil sige, at forskellige sociale og læringsmæssige sammenhænge kan skabe eller fjerne deltagelsesmuligheder for børn i vanskeligheder. Dette perspektiv betyder, at fokus i overvejende grad bør rettes mod den pædagogiske praksis, og dermed også mod hvilke deltagelsesmuligheder de voksne kan skabe for de enkelte børn og grupper af børn. Det skal fremhæves, at Strandmarken i afsnittet har en god beskrivelse af hvordan mistrivsel evt. kan komme til udtryk hos det enkelte barn, ligesom Strandmarken også belyser vigtigheden af at se på egen pædagogisk praksis. Den voksnes rolle er endvidere i fokus enkelte steder i læreplanen, bl.a. på side 18 i relation til børns venskaber. Strandmarken har i læreplanen (side 14) et godt illustrativt praksiseksempel på hvordan der pædagogisk kan arbejdes målrettet med at vende eksklusion til inklusion. Med afsæt i inspirationsdagene omkring inklusion, hvor også Strandmarken har deltaget, drøftede vi hvordan man via beskrivelser af eksklusion kan udvikle en inkluderende pædagogik. Afslutningsvis havde vi en dialog om et praksiseksempel i læreplanen på side 19. Eksemplet handler om en såkaldt vild og udadreagerende dreng på 5 år, der ekskluderes fra det daglige frokostmåltid, da personalet mener det er til gavn for både drengen og de andre børn. Drengen henvises i første omgang til at sidde i et tilstødende rum helt alene og spise sin mad. Jeg foreslår, at Strandmarken kan bruge denne praksisbeskrivelse som afsæt til den fremadrettede dialog om og udvikling af en inkluderende pædagogik. Følgende undersøgelsesspørgsmål kunne evt. anvendes, med udgangspunkt i et børneperspektiv: - Hvilke intentioner kan det tænkes at drengen har med sin adfærd? - Hvad tænker I, at drengen (med)lærer af situationen? - Kan man forestille sig andre pædagogiske metoder/aktiviteter end at ekskluderer drengen fra fællesskabet? (som f.eks. en anden opdeling af børn og voksne under måltidet?) - Hvordan er der sammenhæng mellem det ovenstående afsnit vedr. Det særlige pædagogiske: Børn med særlige behov (2.b. side 19) og de pædagogiske metoder og valg i praksiseksemplet?. Alle deltagere på mødet var enig i, at eksemplet faktisk var en beskrivelse af hvordan personalet (utilsigtet) kan være medvirkende til eksklusion. Ledelsen gav udtryk for, at de ville arbejde videre med eksklusion/inklusion, og i dette arbejde inddrage et børneperspektiv. Vi blev enige om, at det nævnte praksiseksemplet var et rigtig godt afsæt for det videre inklusionsarbejde. 2. Madvision Vi havde kun en kort drøftelse af hvilken betydning Madvisionen har for Strandmarken som 8

9 selvejende institution, da Strandmarken ikke mente at punktet var så relevant mere, da der afholdes ledelsesmøde den 24. maj 2012 om emnet. Medvisionen er en langsigtet vision, hvor formålet bl.a. er at udnytte der hvor der allerede er bygget køkkener. Ledelsen gav udtryk for et ønske om ombygning af køkken, hvilket skal drøftes med Trine Schandorff. Også Strandmarken skal tage stilling til mad igen til efteråret. Da Strandmarken ikke har køkkenfaciliteter til at lave mad selv, vil Strandmarkens forældre stadig skulle tage stilling til få mad ude fra eller fortsætte som nu, hvor madordningen er valgt fra. 3. Læreplan, herunder evaluering, børnemiljø og BMV 3.1. Læreplan: I Strandmarkens læreplan er der flere gode praksisbeskrivelser under det almen pædagogiske. En øget udfoldelse af analysedelen efter nogle af praksisbeskrivelserne vil dog kunne tydeliggøre refleksioner over de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter, der er belyst i eksemplerne. På side 9 og 10, ses f.eks. et rigtig godt eksempel på en analytisk tilgang til egen pædagogisk praksis. Det belyses her hvordan de voksne, ved at beskrive og analysere den aktuelle situation, formår at reflektere og ændre praksis, så der fremadrettet kan etableres en mere rolig spisesituation for alle børn og voksne. I læreplanen er der endvidere beskrivelse af to projekter som eksempler på hvordan Strandmarken arbejder med kulturelle udtryksformer og natur/udeliv. Via eksemplerne ses det tydeligt hvordan Strandmarken gør sig en række kvalificerede pædagogiske overvejelser i forhold til projekterne. Flere af de seks læreplanstemaer er således tilstede på forskellig vis i projektbeskrivelserne. Vi drøftede efterfølgende hvordan Strandmarkens læreplan kunne kvalificeres yderligere ved at arbejde videre med nedenstående punkter: - Fokus på inklusion og børn med behov for en særlig indsats. Et perspektivskift, jf. dialog om fokuspunktet: Inklusion (se ovenstående). - En øget udfoldelse af Strandmarkens læringsforståelse i forhold til: Hvad er læring? Hvordan lære børn? Samt en beskrivelse af det pædagogiske personales position i børns læreprocesser. Strandmarkens læringsforståelse kan således kvalificeres ved at inddrage teoretiske perspektiver på læring. F.eks. ved at udfolde et begreb som medlæring, der anvendes i læreplanen på side En uddybende beskrivelse af de 6 læreplanstemaer. F.eks. hvad er særligt vigtigt i relation til børns sproglige udvikling og hvordan kan Strandmarken skabe gode sproglige rammer. Endvidere kan mål for børns læring inden for temaerne også uddybes (det fremgår dog flere steder i praksiseksemplerne, her er mål for børns læring dog udskiftet med Intention?). Særligt savnes der konkrete mål for de to temaer: Krop og bevægelse samt Kulturelle udtryksformer og værdier. Målene er dog delvist tilstede under de to projektbeskrivelser og kan derfor med fordel udfoldes under mål for temaerne. - Jf. Dagtilbudsloven skal det endvidere beskrives i læreplanen, hvilke relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, hvilket Strandmarken også til dels gør under praksisbeskrivelserne (her er mål for børns læring dog udskiftet med Intention?). Det vil dog, særligt i en evalueringssammenhæng, være nemmere at gå til, hvis der er en mere tydelig sammenhæng mellem læreplanstema, mål for temaet og en belysning af hvilke metoder og aktiviteter der anvendes for at nå målene. Det hele er sådan set til stede i praksisbeskrivelserne, men kan måske med fordel (om)struktureres lidt. 9

10 - En kobling mellem børnemiljø og læreplan gerne i relation til praksiseksemplerne samt en indskrivning af BMV i læreplanen (se nedenstående). Vi drøftede, at det væsentlige i overstående punkter er, at læreplanen og arbejdet med læreplanen giver mening. Læreplanen er tænkt som et målrettet arbejdsredskab der kan bruges i praksis. Læreplanen skal derfor også ses som et fagligt afsæt for refleksion over praksis samt evaluering af institutionens pædagogiske praksis. Det er således vigtigt, at både medarbejdere og forældrebestyrelse er inddraget - og har ejerskab - i alle processer i læreplansarbejdet BMV: Strandmarken har ikke en færdig BMV i læreplanen, men har valgt en række områder ud, der skal sættes fokus på i den kommende BMV. Vi drøftede krav om inddragelse af børnenes perspektiv i BMV, jf. dagtilbudsloven. Et børneperspektivet vil ofte vil kunne berige og supplere det voksenperspektiv, som ofte præger læreplanerne generelt. Ledelsen gav udtryk for at Strandmarken løbende ville inddrage børnene i BMV ved at tale med dem på børnemøder. Jeg anbefaler, at det kan overvejes også at supplerer med praksisfortællinger (for de mindre børn) og/eller at tjekke på (for børn over 4 år) fra DCUM. Det væsentlige er, at man som institution er nysgerrig og undersøgende i forhold til at indfange børneperspektivet så det er muligt at beskrive det Børnemiljø Jeg orienterede om, at jf. Dagtilbudsloven skal arbejdet med læreplaner og børnemiljø knyttes sammen og forstås i tæt sammenhæng. Det betyder, at det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø sker som en integreret del af det pædagogiske arbejde. Læreplanen og børnemiljø skal således sammentænkes i praksis såvel som på skrift. På baggrund af dette, drøftede vi hvordan børnemiljøet kan kobles med læreplanen fremadrettet. Konkret kan BMV f. eks. indskrives løbende under hverdagslivstemaerne, dvs. en belysning af hvordan det kommer til udtryk - og til sidst i læreplanen som en samlet børnemiljøvurdering. Se f.eks. også Vedbyholms læreplan for inspiration og/eller drøft det i eget netværk. Endvidere blev publikationen fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø): Børnemiljø og læreplaner idéer til at skabe sammenhæng, november 2011, præsenteret og anbefalet i det fremadrettede arbejde. Kan rekvireres på Evaluering Der foreligger ikke en evaluering af Strandmarkens læreplan hverken af den nuværende læreplan eller af de tidligere læreplaner. Det fremgår dog af læreplanen side 23, at Strandmarken på personalemøder og konferencedage vil arbejde med en gennemgribende revidering af læreplanen 2012, med udgangspunkt i de tre kontraktmål: 1. Inklusion, 2. Kulturelle udtryksformer og 3. Udeliv. Det fremgår endvidere, at Strandmarken vil arbejde ud fra hvad huset/stuerne pædagogisk står for, og hvordan det udmønter sig i den daglige pædagogiske praksis og aktiviteter i huset/stuerne. Vi drøfter derfor evalueringsrammer og formål i relation til Dagtilbudsloven. Jeg gør opmærksom på, at læreplanen skal evalueres mindst hvert andet år. I den forbindelse skal det dokumenteres om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter fører til de beskrevne mål inden for de seks læreplanstemaer samt hvordan arbejdet med et godt børnemiljø er en integreret del af det pædagogiske arbejde. Endvidere skal forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. En revidering af læreplanen foregår således på baggrund af en evaluering og/eller hvis der sker væsentlige ændringer i institutionen. Evaluering af læreplanen handler således om, hvorvidt det man gør i praksis, har den tiltænkte 10

11 virkning i forhold til de opstillede læringsmål. Hvad fungerer godt og hvad fungerer mindre godt? Hvad kan vi gøre anderledes og hvorfor/hvordan? Det er i den forbindelse en fordel at have udarbejdet delmål, der kan evalueres løbende. Så kan planerne revideres hen af vejen. Godt at gøre hvert år, da den læringsproces der ligger heri er vigtig i det videre pædagogiske arbejde og det kan i øvrigt virke uoverskueligt og langt væk fra den nære hverdag med børnene, kun at skulle revidere læringsmål hvert 2. år. Jeg anbefaler, at ledelsen udarbejder en evalueringsplan, hvor det fremgår hvordan læreplanen fremover skal evalueres i samarbejde med personale og forældrebestyrelse (en tids- og procesplan for arbejdet). Fremadrettet skal det endvidere fremgå af læreplanen hvad evalueringen viste og hvad der evt. er revideret på baggrund af evalueringen. Ledelsen tilslutter sig anbefalingen. Jeg gør afslutningsvis opmærksom på, at forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelse, evaluering og opfølgning af læreplanen, jf. Dagtilbudsloven. Hvidovre Kommunes skabelon til Læreplan samt uddrag af Dagtilbudsloven i relation til ovenstående fokuspunkter er udleveret på tilsynet. Gensidige refleksioner over dagtilbuddets pædagogiske praksis Fokus på hvilken betydning dagtilbuddets pædagogiske rammer har for børns trivsel, læring og udvikling generelt samt for børn i udsatte positioner: Både ledelse og forældrebestyrelsesformand giver udtryk for, at langt de fleste børn trives, udvikles og lære i Strandmarkens Børnehave. Børn i udsatte positioner bliver set, og der bliver reageret på evt. bekymringer. Personalet modtager bl.a. supervision af egen psykolog. Der ses tegn på forandring i forhold sager hvor personalet er bekymret for et barn, bl.a. i forhold til at der ikke er berøringsangst i forhold til at gå i dialog med forældre, og alle sager bliver fulgt til dørs. Der gives endvidere udtryk for, at personalet optræder professionelt i relation til det generelle forældresamarbejde. Personalet er gode til at tage kontakt til forældre, hvis de oplever at et barn er i vanskeligheder. Overordnet set betragtes Strandmarken som et godt sted for både børn og voksne, da der er tryghed og gode forhold. På mit besøg på de tre stuer oplevede jeg en god omgangstone mellem børn og voksne og indbyrdes mellem børnene. Personalet var imødekommende og åbne for dialog. Der var forskellige aktiviteter i gang, nogle igangsat af de voksne, andre på børnenes eget initiativ, samtidig med at der var plads til at andre børn legede rundt omkring i små grupper. Nogle børn var på legepladsen med voksne og en gruppe piger var på tur. Både ledelse og forældrebestyrelsesformand giver samtidig udtryk for, at Strandmarken er en meget traditionel børnehave, og at der savnes en vis dynamik. Begge parter ønsker således at sætte fokus på en kvalificering af organiseringen og den pædagogiske udvikling, bl.a. ud fra et fokus på hvad der er daginstitutionernes opgave og funktion i dag. Ledelsen har i efteråret 2011 været udfordret i forhold til en række konflikter mellem personale og ledelse. Ledelsen er særligt udfordret af, at der er en tendens til at de tre stuer fungerer som små selvstændige institutioner, og ønsker derfor at arbejde hen i mod én samlet institution med fælles pædagogisk udgangspunkt. I min dialog med personalet på en af de stuer der har de tre til fire årige børn, blev jeg også gjort opmærksom på denne udfordring. Personalet gav bl.a. udtryk for nogle vanskeligheder ved den nuværende stuestruktur og organisering. Herunder at de to småbørnsstuer har alt arbejdet med indkøring af børn og et øget forældresamarbejdet i forbindelse med opstart i børnehaven. Endvidere var der en oplevelse af, at de to småbørnsstuer lagde (grund)fundamentet for leg og læring, herunder sprogarbejdet, hvorefter 11

12 de så leverede børnene til storebørnsstuen. Der blev endvidere givet udtryk for, at det var godt for børnene med en storegruppestue, men at arbejdsfordelingen måske ikke var helt ligeligt fordelt, da antallet af børn på de tre stuer er det samme (ca. 20). I den forbindelse blev det fremhævet, at der er stor forskel på tre-fire års og fem-seks års børns behov, hvormed også et børneperspektiv blev inddraget i dialogen med personalet. Ledelsen giver udtryk for, at de er meget bevidste om udfordringerne og på hvordan børnehaven kan blive endnu bedre sted at være for alle parter. Der har i den forbindelse hele tiden har været et tæt samarbejde mellem ledelse og forældrebestyrelse. Ledelse og forældrebestyrelse vil således fremadrettet drøfte den ledelsesmæssige strategi for Strandmarkens organisering og pædagogiske udvikling. Heri vil bl.a. indgå de fokuspunkter vi har drøftet på dette tilsyn (se indgået aftaler). Jeg opfordrer til, at der i de fremadrettede udviklingsprocesser er opmærksomhed på fortsat medarbejderinddragelse og ejerskab, og at Strandmarken i den forbindelse kan overveje at nedsætte en læreplansgruppe, så det ikke kun er ledelse og forældrebestyrelse der oplever ejerskab af læreplanen. I den forbindelse er det vigtigt (også) at være opmærksom på og fremhæve - det der fungerer godt i Strandmarkens pædagogiske praksis, og som dermed er til gavn for alle børns trivsel, udvikling og læring. Der er bred enighed om, at Strandmarken har et rigtig godt fundamentet for den fremadrettede udvikling, i kraft af et engageret personale og en ledelse der har blik for hvor der skal sættes ind - og som bakkes op af en aktiv forældrebestyrelse. Som en sidste refleksion, gav lederen udtryk for ærgrelse over, at de ikke havde valgt at prioriteret deltagelse af en medarbejderrepræsentant ved tilsynsmødet, da dialogen havde bragt væsentlige perspektiver og refleksioner i spil, der i høj grad (også) var vigtige at medinddrage personalet i. Uddybning af særlige opmærksomhedspunkter 1. Der er pt. ingen tilsynsrepræsentant. Efter at den tidligere tilsynsrepræsentant stoppede pga. sygdom, er der ikke kommet en ny. Leder undersøger. 2. Se punkterne: Gensidig refleksion over dagtilbuddets pædagogisk praksis, Aftaler på kort og lang sigt, samt den Samlede konkluderende vurdering. Aftaler på kort sigt Det blev aftalt, at Strandmarken arbejder med BMV på den kommende personaledag den 24. marts Publikationen fra DCUM: Børnemiljø og læreplaner idéer til at skabe sammenhæng inddrages i arbejdet. Ledelsen udarbejder en tids- og procesplan for det fremadrettede læreplansarbejde, med udgangspunkt i de forhold der er drøftet under de enkelte fokuspunkter samt de gensidige refleksioner over Strandmarkens pædagogiske praksis, inden sommerferien Tidsog procesplanen udarbejdes således på baggrund af den pædagogiske tilsynsrapport. Aftaler på længere sigt Den nuværende læreplan for 2012 evalueres, med inddragelse af både personale og forældrebestyrelse, i september Læreplansarbejdet følger den udarbejde tids- og procesplan. 12

13 Opfølgning Der følges op på aftalerne primo Ledelsen af Strandmarken inviterer den pædagogiske konsulent og forældrebestyrelsesformanden til en status på aftalerne. Samlet konkluderende vurdering På mit besøg på alle tre stuer blev jeg mødt af et imødekommende personale, der alle var meget åbne for dialog. På alle stuer var der aktiviteter i gang, og der var en god omgangstone mellem børn og voksne og blandt børnene indbyrdes. Dele af personalet gav udtryk for, at de oplevede udfordringer med den nuværende fordeling af børn på de tre stuer, hvilket blev inddraget i dialogen på det efterfølgende tilsynsmøde. I dialogen med ledelsen og forældrebestyrelsesformanden blev der givet udtryk for, at opgaverne generelt bliver løst godt og at Strandmarken er et godt sted for både børn og voksne. På den anden side opleves Strandmarken også som en noget traditionel institution hvor der savnes en vis dynamik. Der er derfor også en række ledelsesmæssige udfordringer i forhold til den pædagogiske udvikling og organisering, hvilket er drøftet på dette tilsyn. I forhold til den pædagogiske udvikling handler det særligt om at fortsætte med at udvikle en inkluderende pædagogik samt at have et øget fokus på børnemiljøet. Det vil i den forbindelse kvalificere Strandmarkens pædagogiske virke, at inddrage et børneperspektiv. Både i forhold til planlægning, udførelse og evaluering af de pædagogiske aktiviteter, samt i det pædagogiske arbejde med børn i vanskeligheder/udsatte positioner. Det er endvidere væsentligt, at organiseringen af børn og voksne fremadrettet tager udgangspunkt i, den til en hver tid aktuelle børnegruppe, da det ellers kan være vanskeligt for Strandmarken at sikre, at alle børn gives samme muligheder for trivsel, udvikling og læring. I en organiseringssammenhæng bør fokus således altid være på børnenes behov. Der bør i den forbindelse rettes en særlig opmærksomhed på hvad det er man som institution tilpasser børn til og særligt hvilken betydning det har for det enkelte barn og/eller børnegruppen. Strandmarken har p.t. en udfordring i, at de tre stuer har en tendens til at fungerer som tre selvstændige enheder, hvor forståelsen for den samlede institutions funktion og opgaver nødvendigvis ikke er overensstemmende. Det var en meget aktiv, åben og reflekterende ledelse og forældrebestyrelsesformand der deltog i dialogen på tilsynsbesøget. Begge parter ønske selv en fremadrettet kvalificering og udvikling af arbejdet i Strandmarken. Der er indgået aftaler omkring det fremadrettede læreplansarbejde i forbindelse med inklusion, BMV, børnemiljø, og evaluering, der er afsættet for det fortsatte udviklingsarbejde. Der er aftalt opfølgning på aftalerne primo 2013 med deltagelse af forældrebestyrelsesformand og pædagogisk konsulent. I de fremadrettede udviklingsprocesser er det vigtigt at ledelsen fortsat er opmærksom på det der fungere godt i Strandmarken set fra et børneperspektiv. Ligesom et fortsat ledelsesmæssigt fokus på medarbejderinddragelse og ejerskab er væsentligt. Samlet set, vurderes det at Strandmarken har et rigtig godt fundamentet for det kommende (udviklings)arbejde, da der både er et engageret personale og en ledelse der har blik for hvor der skal sættes ind - og som bakkes op af en aktiv forældrebestyrelse. 13

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Willer Tilsynsbesøg Dato: Onsdag den 28. marts 2012 Tilsynsform: Besøg på alle stuer med efterfølgende dialog. Deltagere: Lene Jensen (leder), Martin

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 10. september 2012 samt tilsynsdialog den 11. september

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kærgården Tilsynsbesøg Dato: Besøg i institutionen 3. marts 2014 og tilsyn 5. marts 2014 Tilsynsform: Dialog på baggrund af institutionsprofil, fokuspunkter

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 2. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Susanne Brandt (leder), Karin Kristensen (Pædagog+AMR), Anne Jægerstrøm

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Tinsoldaten Tilsynsbesøg Dato: 7. maj 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Marianne Pedersen (leder) og Gertrud Jacobsen (souschef). Fokuspunkter 1.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparkens børnehave Tilsynsbesøg Dato: 4. februar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Elin Palm, Lise Johansen, Helle Vestberg, Margrethe Ostenfelt,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 4. september 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (leder), Anne-Marie Asmussen (daglig

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 29. august 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef), Rosmarie Andresen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Cirklen Tilsynsbesøg Dato: 27. november 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde, samt indledende besøg i Cirklen 25. november 2013. Deltagere: Jette Lunddahl Mathiassen

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Torsdag, den 23. september 2010 kl. 11.00 13.00 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Tilsyn foretaget af: Pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Lodsvej Tilsynsbesøg Dato: Den 5. februar 2014 (er flyttet fra den oprindelige tilsynsdato 4. december 2013, hvorfor den tidligere institutionsprofil

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Strandhuset. Tilsynsbesøg Dato: Mandag den 21. november 2011 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog mellem nedenstående deltagere.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 9. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 07.september 2010 Institutionens navn: Kragebakken Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Susan Salk,

Læs mere

Børnehaven Stribonitten - 1 -

Børnehaven Stribonitten - 1 - Børnehaven Stribonitten - 1 - Profil Børnehaven Stribonitten her har hjertet plads. Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Løvfrøen Nylars, Bøgevej 11, 3720 Nylars Dato for tilsynsbesøg: 19. januar 2015 Forrige tilsynsbesøg: 7.maj 2009, 3. maj 2010, 23.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Egevolden Tilsynsbesøg Dato: 1. februar 2012 fra kl. 9.00 12.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog. Deltagere: Mette T. Nørregård

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Æblehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009

Tilsynsrapport, Piletræet, 2009 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 3 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 11. november 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Ærtebjerg Tilsynsbesøg Dato: Den 2. oktober 2013. Tilsynsform: Besøg i hele institutionen tirsdag den 1. oktober 2013 samt tilsynsdialog onsdag

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusion er det bærende princip i Salamanca-erklæringen, som Danmark tiltrådte i 1994, og i FNkonventionen som Danmark ratificerede den 13. juli 2009. Samlet

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014

PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014 PLR9 Stevnstrup Børnehave 2014 Punkt 1 status på det overordnede arbejde med læreplaner. I Dagtilbud Sydvest er det at arbejde med læreplaner en helt naturlig del af det pædagogiske arbejde. Didaktikken

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Nordstjernen, Thorkildsvej 57, 3700 Rønne. Telefon: 56 95 33 20 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Vuggestuen Manegen Tilsynsbesøg Dato: Den 19. august 2014 Tilsynsform: Institutionsbesøg i begge afdelinger den 18. august 2014 samt tilsynsdialog den 19.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Vandkunsten & Regnbuen Dato for tilsyn: 26-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla Kjær, Kim Kristoffersen, Pernille

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Børnehuset i Hasle, Hasselvej 8, 3790 Hasle. Telefon: 56 96 46 00 Dato for tilsynsbesøg: 25. september 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. februar

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehaven Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 16. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Karin S. Gülstorff (leder), Nete Niebur Storm (souschef)

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Tusindfryd 23 Leder: Marianne de Place Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 77 77

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE Samarbejde og udvikling jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Lillemyr Adresse: Kannikegårdsvej 17. Povlsker 3730 Nexø Telefon: 56 48 98 28 Leder: Birgit Dam Tilsynsdato: 6. november 2012 Tidligere

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Bakkegården Bakkegårdsvej 14 9640 Farsø Normeret

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Afdeling: Sirius Udfyldt af gruppe: Fisk Dato: 31.12.2015 SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper.

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud 2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud Indhold... 1 Indledning... 2 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune... 2 Formålet med tilsynsbesøget... 3 Tilsynets tilrettelæggelse... 3

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Morbærstiens Børnehave, Morbærstien 2, 3700 Rønne. Telefon: 56 92 44 80 Dato for tilsynsbesøg: 6. november 2013, klokken 9.00-12.00

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Kontraktmål 2011 for institutionerne på social- og sundhedsområdet - i overskrifter

Kontraktmål 2011 for institutionerne på social- og sundhedsområdet - i overskrifter Kontraktmål 2011 for institutionerne på social- og sundhedsområdet - i overskrifter Kontraktmål for daginstitutionsområdet 2011 Baunevangens Vuggestue 1. mål 2. mål 3. mål 4. mål Miljø Inklusion: registrering

Læs mere

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011

Det generelle pædagogiske og administrative tilsyn. Tilsynsrapport 2010/2011 Det generelle og administrative tilsyn Tilsynsrapport 2010/2011 Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Tilsynet skal ses som et redskab til dialog mellem tilsynsmyndighed og institution. Dette er for at

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 6. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef) og Carina Von

Læs mere

Ledelse og pædagogisk udvikling. Søren Smidt UCC sm@ucc.dk

Ledelse og pædagogisk udvikling. Søren Smidt UCC sm@ucc.dk Ledelse og pædagogisk udvikling Søren Smidt UCC sm@ucc.dk Tendenser Mere fokus på kvalitet Større sammenhæng mellem mål og praksis Struktur, organisation, ledelse som grundlag for pædagogisk udvikling

Læs mere

Tilsynsrapport, Børnehuset Ørnebo, september 2010

Tilsynsrapport, Børnehuset Ørnebo, september 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 4 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 4 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Digterhusets Virksomhedsplan 2014-2016

Digterhusets Virksomhedsplan 2014-2016 1 Digterhusets Virksomhedsplan 2014-2016 Forord: Digterhusets virksomhedsplan afspejler de værdier børn, forældrebestyrelse og forældre lægger vægt på i Digterhuset. Virksomhedsplanen afspejler de erfaringer,

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Orø Enhedsinstitution for 2011

Kvalitetsrapport fra Orø Enhedsinstitution for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Orø Enhedsinstitution for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Orø skole og Børnehus Leder, mail, tlf. Bjarne Kyhnauv, bjk@holb.dk,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Hverdagslivstema i Spirens vuggestue

Hverdagslivstema i Spirens vuggestue Hverdagslivstema i Spirens vuggestue Måltidet som en pædagogisk aktivitet. Beskriv vores praksis i forhold til hverdagslivstemaer. Hvad foregår der? Hvem bestemmer hvad? Hvilke regler er der? Fysiske rammer

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset

Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset 1 2 Virksomhedsplan 2013 Børnehuset Kastaniehuset Indholdsfortegnelse 1. Centeret for uddannelse og pædagogik: CUP 2. Taske force 3. Inklusion 4. Kastaniehusets pædagogiske Handleplan 5. Indsatsområder

Læs mere