Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sproglærerforeningens Den 14. april 2012"

Transkript

1 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og budgetter ved det årlige landsmøde. De skriftlige versioner af disse årsberetninger følger hermed til medlemmernes orientering. God læselyst! 4, stk. 2: Generalforsamlingen afholdes én gang årligt i marts/april måned. Dagsorden skal indeholde følgende punkter: a) Valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere. b) Godkendelse af dagsordenen. c) Formandens beretning og godkendelse af denne. d) Udvalgenes beretninger. e) Sproglærerens beretning. f) Godkendelse af Sproglærerforeningens og Sproglærerens regnskab og budget for det kommende år. g) Fastsættelse af kontingent h) Indkomne forslag. i) Valg til hovedstyrelsen plus suppleanter. j) Valg til fagudvalgene plus suppleanter. k) Indstilling af redaktør(er) til Sproglæreren ifølge kontrakt. l) Indstilling af forretningsfører til Sproglæreren. m) Valg til evt. andre udvalg. n) Valg af 2 interne revisorer til Sproglæreren og 2 interne revisorer til Sproglærerforeningen og 1 revisorsuppleant. o) Drøftelse af foreslåede emner. p) Eventuelt.

2 Formandens beretning for foreningsåret april april 2012 På generalforsamlingen d. 9. april 2011 blev Pia Tosti og Helle BKP Hansen samt suppleanterne Ellen Koch og Marianne Ledstrup valgt/genvalgt til hovedstyrelsen. På det konstituerende hovedstyrelsesmøde i maj måned blev det besluttet, at Pia Tosti skal varetage jobbet som næstformand, og at Helle BKP Hansen besætter jobbet som landskasserer. Efter indstilling fra styrelsen blev Kirstine Jordan valgt til ansvarshavende redaktør og Marianne Ledstrup som medredaktør for bladet Sproglæreren og indgik således en kontrakt for det kommende foreningsår. Hovedstyrelsen indstillede Poul Evers som ansvarlig for annoncetegning og som forretningsfører, Karis Rasmussen som korrekturlæser m.m. og Ingrid Stuart som tovholder/ koordinator. Alle tre blev valgt til disse poster i forbindelse med bladet Sproglæreren. Som interne revisorer for Sproglærerforeningen blev Poul Evers og Karis Rasmussen valgt. For Sproglæreren blev Helle BKP Hansen og Bodil Clausen genvalgt som interne revisorer, og Jytte Lund blev desuden valgt som revisorsuppleant. Med hensyn til personvalg og besættelse af poster i de tre fagudvalg henvises til oversigter på hjemmesiden. Vi har i årets løb afholdt fem hovedstyrelsesmøder: To to-dages møder, to én-dags møder samt et aftenmøde. Ved disse møder har Sproglærerens redaktør deltaget i de for bladet relevante punkter. Hovedstyrelsens mødefrekvens er i vedtægterne fastsat som min. fire årlige møder, og med de arbejdsopgaver, koordineringer, drøftelser og beslutninger som hovedstyrelsesarbejdet fordrer, må de ovenfor anførte møder siges at nærme sig et minimum i antal. Ud over hovedstyrelsesmøder har hvert enkelt hovedstyrelsesmedlem deltaget i flere konferencer, kurser og møder, afhængig af hvilke arbejdsopgaver den enkelte har haft. Derudover har vi i nødvendigt omfang kommunikeret via breve, telefon (skype) og . Hovedstyrelsen har bl.a. haft følgende arbejdsområder: Medlemmer Sproglærerforeningens medlemmer kan glæde sig over at foreningen stadig har et rigtig pænt medlemstal. Dette ikke mindst på baggrund af, at foreningsliv og frivilligt arbejde ikke ligefrem er det, der for tiden står særlig højt på listen over populære aktiviteter blandt danske lærere. Derudover kan det naturligvis ses i antallet af skolemedlemskaber, at ca. 300 skoler i løbet af de seneste år er enten lukkede eller fusioneret med nærliggende skoler. Selvom Sproglærerforeningen har et pænt medlemsantal, så er der altid plads til flere! Vi har haft hvervekampagner i bladet Folkeskolen og på udvalgte skoler rundt omkring i Danmark og har via undervisere i fremmedsprog - i forbindelse med læreruddannelsen - ytret ønske om videreformidling til deres studerende (vi er vidende om at bladet Sproglæreren ofte danner udgangspunkt for faglige drøftelser i undervisningen af lærerstuderende med speciale i fremmedsprog) og vi ved også at det er den personlige henvendelse, der virkelig rykker! Derfor bør vi nævne Sproglærerforeningen og dens mange faglige tilbud overfor praktikanter, censorer og for sprogkolleger på egen skole. Årligt medlemskab for lærerstuderende er 150,-kr. inkl. bladet Sproglæreren fire gange årligt, for personlige medlemmer 385,-kr., for seniorer 160,- kr. og medlemskab for skoler og institutioner 475,- kr. Tilmelding kan nemmest ske direkte via vores hjemmeside. Har du brug for yderligere informationsmaterialer kan du rekvirere foldere og numre af Sproglæreren hos bladets forretningsfører: Poul Evers, 2 Årsberetning

3 Sprogpolitik Sproglærerforeningen har som naturligt fokuspunkt: Sprogpolitik. At det er denne del af arbejdet, der har rod i vores hjerter, er forhåbentlig en kendsgerning for alle os, der har valgt at undervise i fremmedsprog og at beskæftige os med forhold vedrørende fremmedsprogsdidaktik og pædagogik. Vi er i Sproglærerforeningen glade og stolte over som de eneste i landet at have en sprogpolitik. Via sprogpolitikken tilstræbes det konstant at udstikke ønsker og visioner for fremtidens sprogundervisning. Derfor er Sprogpolitikken selvsagt også genstand for løbende justering og opdatering. Som helhed ønsker Danmarks Sproglærerforening: en debat om sprogfagene i hele undervisningsforløbet en langsigtet planlægning på sprogområdet at regeringen lever op til EU s og OECD s udspil om mindst to fremmedsprog at vilkårene for fremmedsprog ikke blot er resultatet af en diskussion, der varetager andre fagområders placering i folkeskoleforløbet en politisk stillingtagen til fremmedsprog med baggrund i en kulturel og samfundsmæssig vurdering at eleverne forsætter i ungdomsuddannelserne med det 2. fremmedsprog de har i grundskolen, således at sproget når et højt niveau Det ser ud til at politikere endelig har fået øjnene op for at Danmark bliver nødt til at satse på at: Fremmedsprogene skal styrkes fra folkeskole til universitet Medio januar 2011 kom pressemeddelelsen om at undervisningsministeren og videnskabsministeren nedsatte en arbejdsgruppe bestående af otte medlemmer. Medio juni kom ekspertgruppen med anbefalinger til en strategi for uddannelse i fremmedsprog fra folkeskole til universitetsniveau. Ekspertgruppen pointerede blandt andet at udarbejdelsen af en national fremmedsprogsstrategi skal være slutmålet således at indlæringen af fremmedsprog kan blive en naturlig del danskernes liv fra børnehaven op gennem uddannelsessystemet, ude på arbejdspladserne samt ved efteruddannelses- og fritidskurser. Målet med anbefalingerne er at sproglige og kulturelle kompetencer prioriteres højere i alle dele af uddannelsessystemet både som selvstændige fag og som integreret fagligt element. Et mål, som i øvrigt er indeholdt i de sprogpolitiske mål for Barcelonamålsætningen, der siger at EU s borgere bør mestre deres modersmål plus mindst to fremmedsprog. (En målsætning, som nu efterhånden har mere end sytten år på bagen ). Sprog er nøglen til verden. Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde med en rapport med titlen: Sprog er nøglen til verden i juni Blandt arbejdsgruppens anbefalinger kan uddrages nedenstående for: Folkeskolen der indføres tidligere sprogstart i form af obligatorisk engelsk fra 1. klassetrin i folkeskolen start på 2. fremmedsprog rykkes ned fra 7. klasse til 5. klasse flere og andre sprog udbydes i folkeskolen som 3. fremmedsprog undervisning i fremmedsprogene løftes der etableres forsøg med nye undervisningsformer i fremmedsprog i folkeskolen folkeskolerne får mulighed for, på frivillig basis, at oprette udskolingslinjer i klasse, herunder bl.a. en såkaldt international linje, hvor der undervises på engelsk De Gymnasiale uddannelser nærliggende gymnasier skal samarbejde om udbud og oprettelse af mindre søgte fremmedsprog der indføres en bonusordning for valg af flere fremmedsprog Læreruddannelsen der oprettes forsøg med en læreruddannelse som særligt retter sig mod sprogområdet engelsk permanent kommer til at indgå i gruppen af obligatoriske linjefag i læreruddannelsen Årsberetning 3

4 udlandsophold i videst muligt omfang indgår i uddannelsen for lærerstuderende, som har et sprogligt linjefag Universiterne universiteterne styrker sproguddannelserne gennem øget samarbejde både internt på det enkelte universitet og på tværs af universiteterne universiteterne tilrettelægger sproguddannelserne så reglen bliver, at undervisningen i et eller to semestre foregår i et land, hvor sproget tales Tværgående fremmedsprogsindsatser Danmark ansøger om medlemskab af European Centre for Modern Languages fremmedsprogsundervisning på alle uddannelsesniveauer i videst muligt omfang foregår på fremmedsproget undervisningen er aktuel og varieret og at de anvendte undervisningsformer er baseret på opdateret viden om pædagogik og didaktik kommunerne sikrer, at folkeskolelærere har tilstrækkelige kompetencer til at undervise i fremmedsprog Formand for arbejdsgruppen Dr. phil. Bodil Due, Aarhus Universitet udtaler med henblik på folkeskolen: - endvidere skal de særligt talentfulde og interesserede elever kunne vælge et 3. fremmedsprog det kan evt. være spansk, kinesisk eller indvandrersprog som tyrkisk eller arabisk Men det kan i første omgang kun blive som valgfag og forsøg. I læreruddannelsen findes der kun engelsk, tysk og fransk, så det vil tage tid at uddanne lærere, der kan undervise i andre sprog på kvalificeret vis - og på den måde bider alting sig selv i halen: Sproglærere i gymnasiet bliver uddannet på universiteterne, hvor sprogfagene er trængte og man kan ikke løfte det ene sted uden at understøtte andre steder - blandt andet skal lærerstuderende kunne læse sprog på universiteterne og de universitetsstuderende skal kunne lære pædagogik på læreruddannelserne Sproglærerforeningens formand Jeg har med stor interesse læst rapporten: Sprog er nøglen til verden og under læsningen været nysgerrig efter at se, i hvor høj grad Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2011, indgår i arbejdsgruppens anbefalinger. Jeg mener helt sikkert at vide, at der er flere direkte aftryk (også selv om det ikke fremgår af rapportens litteraturliste). Det er godt og i allerhøjeste grad tiltrængt, at der er kommet fokus på fremmedsprogsundervisningen i Danmark. Men uden at lyde for negativ er der ganske få af anbefalingerne, som kan siges at være ny viden. De ting som rapporten peger på har været anført og undersøgt tidligere og utallige forslag til ændringer har været givet fra andre grupper. Da samtlige tiltag, der iværksættes med baggrund i anbefalingerne samtidig skal være udgiftsneutrale, kan jeg befrygte at der ikke kommer så megen konkret handling ud af anstrengelserne. Det var den gang må vi sige - for så kom et regeringsskifte i oktober måned. Vi har efter folketingsvalget fået delt undervisningsministeriet op i to afdelinger: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Ministeriet for Børn og Undervisning. Dermed har vi også fået to uddannelsesministre, henholdsvis: Morten Østergaard samt Christine Antorini. Og hvad er der så siden blevet af anbefalingerne fra den nedsatte ekspertgruppe? Procedure omkring national fremmedsprogsstrategi Før den nye regering trådte til ville proceduren omkring en tiltrængt national fremmedsprogsstrategi være, at der ville komme en offentlig høringsrunde omkring de forslag som regeringen kunne stå inde for. Blandt andet ville relevante organisationer blive bedt om at give deres vurdering af arbejdsgruppens resultat. Senere ville en national strategi blive endelig udarbejdet for sluttelig at komme til behandling i Folketinget. Dette arbejde er absolut ikke forældet og kan ikke uden videre fejes af bordet af en ny regering. Sproglærerforeningen har gentagne gange overfor Christine Antorini nævnt at vi var glade for hendes indlæg på Landskursus ikke mindst fordi hun under indlægget lod deltagerne komme til orde med deres ønsker for fremtidens sprogundervisning. Vi må således gå ud fra at Christine Antorini har en mappe liggende med friske ønsker fra de deltagende fremmedsprogslærere. Begge ministre har fået remindere og opfordringer fra adskillige sider (inkl. Sproglærerforeningen) til at tage initiativ til at regeringen formulerer en national strategi for fremmedsprog og til efterfølgende at få den ført ud i livet. Svaret fra Christine Antorini lyder (citat): Jeg er helt enig i, at fremmedsprogsområdet er væsentligt for at styrke elevernes uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i en globaliseret verden. Vi skal have en faglig stærk skole og her har sprogfagene deres særlige plads. Endvidere (citat): I regeringsgrundlaget fremgår det, at vi vil invitere de politiske partier til forhandlinger og indbyde folkeskolens hovedinteressenter til et partnerskab om skolen videre udvikling. Det er i disse fora, at jeg vil drøfte ambitionerne for folkeskolen og de konkrete indsats- områder, som vi fremadrettet vil arbejde med. Det er også i denne sammenhæng, at jeg vil drøfte overvejelserne om undervisningen i fremmedsprog. Udmeldinger til pressen fra Christine Antorini Af de udmeldinger fra Christine Antorini som muligvis kan omfatte fremmedsprogslærere er nogle af punkterne: - den nye regering vil først og fremmest udvikle skolen gennem forsøg og udviklingsarbejder - vi skal sikre at lærerne underviser i de fag, hvor de har kompetencer svarende til linjefag - vi kommer blandt andet til at ar- 4 Årsberetning

5 bejde med spørgsmålet om hvordan it og digitale læringsmetoder bliver en helt naturlig del af den måde vi lærer og arbejder på. Hvordan kan vi fx bruge de sociale medier og internettet til at arbejde med sprog, kultur og samfund - undervisningsministeren udskyder ny folkeskoleaftale OG: - på sprogområdet vil regeringen styrke folkeskoleelevernes muligheder i en globaliseret verden, for eksempel gennem udvidelse af sprogundervisningen, så der tilbydes undervisning i op til tre fremmedsprog De gode viljer Målsætningen i regeringsgrundlaget er ganske vist at kvaliteten i folkeskolen skal øges og at praksis og teori, leg og læring skal forenes. Det udmeldte mål kræver unægtelig flere timer og timer koster penge. Det kan derfor godt være, at det på grund af økonomien, vil komme til at gå langsomt med det fælles mål om at løfte folkeskolen og investere i uddannelse, men det er det, der er målet udtaler Christine Antorini. Ministeren tilføjer endvidere: Men hvad der end sker, bliver det i samarbejde med lærere, pædagoger og kommuner. Man plejer at sige at hvor der er vilje er der vej, men hvor fører dén vej mon hen? Løfter har vi fået nok af fra forskellige beslutningstagere gennem tiderne. Sproglærerforeningen vil naturligvis håbe at der er substans i de aktuelle løfter. Lad 2012 blive et år hvor fremmedsprog bliver prioriteret så højt at det kan mærkes! Sproglærerforeningen Der er sket rigtig mange positive ting i foreningen i årets løb som er værd at huske tilbage på. For at nævne blot et par af de glædelige ting blev foreningens Sprogpolitik 2009 revideret til en opdateret udgave: Sprogpolitik Desuden forblev medlemskontingentet uændret for 13. år i træk. Vi kan også glæde os over det tættere samarbejde mellem DLF, hvilket blandt andet har givet sig udslag i et møde omkring sprogfagene i folkeskolen. I bladet Folkeskolen har vi fået sat spalteplads til rådighed til blandt andet en stilekonkurrence i både fransk og tysk. Ydermere har vi budt velkommen til to nye redaktører: Kirstine Jordan og Marianne Ledstrup på bladet Sproglæreren, samt fundet en god afløser som korrekturlæser: Karis Rasmussen. Også arbejdet som landskasserer er i de bedste hænder hos Helle BKP Hansen. Vi har måttet tage afsked med vores meget dygtige og professionelle medlemskasserer gennem de seneste tre år Connie Kruuse, som ønsker at prioritere sin tid anderledes. Vi har været så heldige at posten er blevet overtaget af endnu en kompetent person: Lone Carstensen. Alt-i-alt: Sproglærerforeningen lever og har det godt. Hjemmesiden Det er med stor glæde at Sproglærerforeningen kan konstatere at foreningens hjemmeside har fået et markant stigende antal besøgende. Det er blevet besluttet at hvert fagudvalg skal kunne bestyre deres egen del af hjemmesiden for på den måde at få mulighed for hele tiden at komme med NYT og at sørge for en konstant opdatering af de pågældende sider. Via sitets webmaster er der i det hele taget sket en generel opdatering med henblik på øget overblik og indbydende lay-out, hvilket har resulteret i en mere brugervenlig hjemmeside. Skolekom-konferencen Vi har i årets løb bemærket at der er adskillige fremmedsprogslærere, der har sat Sproglærerforeningens Skolekom-konference: Sproglærerfor FSK på deres virtuelle skrivebord, således at de nemt kan komme på daglige besøg i konferencen. Årsberetning 5

6 Samarbejde med UVM - grundskoleafdelingen Sproglærerforeningen værdsætter at Ministeriet for Børn og Undervisnings fagkonsulenter i fremmedsprog - for engelsk Rita Mogensen og for tysk/fransk Lore Rørvig - gør deres til at holde Sproglærerforeningens medlemmer orienteret om centrale og relevante ting inden for deres arbejdsområder. Udover informationer, som kan kaldes Nyt fra UVM, har fagkonsulenterne været villige til at øse af deres egne erfaringer fra fremmedsprogsundervisning samt at give Sproglærerens læsere forslag og anvisninger på, hvordan love og regler kan fungere i praksis. Fagkonsulenternes artikler i bladet er et must for de fremmedsprogslærere, der ønsker at holde sig ajour om de ting, vi bør vide. Vi har absolut et ønske om, at dette samarbejde må fortsætte. Vi er særdeles glade for, at fagkonsulenterne er villige til at bidrage med dagsaktuelle indlæg på vore landskurser samt at være instruktører på fagspecifikke kurser i fagudvalgsregi. Samarbejde med UVM - i øvrigt I lighed med tidligere år har Sproglærerforeningen og fagudvalgene modtaget økonomisk støtte fra ministeriet. Denne støtte er øremærket kursusvirksomhed. Udover støtte til kursusvirksomhed har foreningens blad Sproglæreren via Tips- og lottomidlerne fået økonomisk støtte. Trods nedskæringer i tildelte beløb gennem de senere år, vil jeg her takke for den økonomiske støtte fra UVM, en støtte, som vi er glade for og til dels afhængige af for at kunne opretholde Sproglærerforeningens nuværende aktivitetsniveau. Ny struktur i Undervisningsministeriet - UVM Primo år 2011 kom meddelelse om at der pr. 1. marts ville blive gennemført en ændring af Undervisningsministeriets struktur. Denne nye struktur (citat): Skal ses i lyset af at ændringen skal realisere tilpasningsbehovet på ministeriets interne bevillinger. Ny regering og endnu en ny struktur, der trådte i kraft den 1. januar Begrundelsen for skiftet er (citat): Ønsket om en fladere organisation, der står bedre rustet til at løfte fremtidens opgaver. Uddannelsesstyrelsen er blevet nedlagt og konverteret til afdelinger i departementet. Afdeling for Børn og Grundskolen er stedet, hvor du fremover skal henvende dig, hvis du skal have informationer som for eksempel indhold i og styring af folkeskolen, inklusion, specialundervisning, vejledning og kontakt til Skolerådet. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen På Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens website: (Tidligere Skolestyrelsen) kan du stadig. holde dig ajour med Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Her kan du klikke dig frem til: Evalueringskultur og test i folkeskolen og Folkeskolens afsluttende prøver. Du kan læse om indholdet af prøverne i de enkelte fag og om prøvevejledningerne, såvel som prøvebekendtgørelsen og du kan finde rettevejledninger. Der er endvidere linket til UVM herunder anbefalinger om prøve- og eksamenssystemet. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside må absolut siges at være nyttig for alle lærere. Samarbejde med DLF Traditionen tro er der blevet afholdt to årlige møder mellem de faglige foreninger og DLF. Møderne har, udover meddelelser fra DLF til faglige foreninger, gruppe II, til formål at bidrage til erfarings- og inspirationsudveksling mellem de faglige foreninger. Sproglærerforeningen stod for tur til at være den ene af de to faglige foreninger, der skulle arrangere novembermødet mellem GruppeII medlemmer og DLF. Repræsentanter fra tysk fagudvalg var til stede og skrev referat fra mødet. Da den anden arrangerende faglige forening ikke mødte op, blev det Åse Bonde fra DLF, der var mødeleder og stor TAK til Åse for hendes medvirken til at mødet forløb godt og professionelt. Efterfølgende udarbejdede Åse Bonde en overskuelig skematisk køreplan for fremtidige møder. På mødet fik samtlige faglige foreninger tildelt en kontaktperson til DLF og i øvrigt også en kontaktperson til bladet Folkeskolen. Det blev ved den lejlighed meddelt at Undervisere udgår og at Folkeskolen overgår til 14-dagesdrift. Brugen af den elektroniske arrangementskalender via blev også drøftet. Sprogforum Sproglærerforeningen har i mange år haft et forbilledligt samarbejde med et andet af Danmarks få tidsskrifter for sprog- og kulturpædagogik, nemlig Sprogforum. Sprogforums redaktionsgruppe har adresse DPU, København NV og udgives af Århus Universitetsforlag. Sprogforum udkommer fortsat med tre årlige temanumre. Den Europæiske Sprogdag Den Europæiske Sprogdag d. 26. september har til formål at sætte fokus på fremmedsprogsindlæring. Sprogdagen eksisterer således, lever og har det godt i EU-regi, mens dagen her i Danmark hidtil udelukkende er blevet markeret ved lokale initiativer. Goethe Instituttet har markeret Den Europæiske Sprogdag med blandt andet en konkurrence for tyskelever. Nordisk samarbejde SPLF samarbejder fortsat med det norske Fremmedspråksenter. Centret blev etableret i 2005 som et led i det norske folketings udmelding om Kultur for Læring. Det norske undervisningsministerium meldte Kundskabsløftet ud (Læreplan i fremmedsprog). Til at stå for implementeringen af dette blev Fremmedspråksenteret dannet og er organiseret som en selvstændig enhed. Fremmedspråksenteret er et nationalt resursecenter for fremmedsprogsundervisning og har som målgruppe: Elever, lærere, studerende, lærebogsforfattere og læreruddannelsen som helhed. For at opbygge et positivt syn på fremmedsprog i samfundet er også 6 Årsberetning

7 forældre, medier og befolkningen generelt målgruppe for centerets virksomhed. Fremmedspråksenteret har elleve personer tilknyttet på heltid og til fuld løn. Lyder det som et center vi godt kunne tænke os blev etableret i Danmark? Ønsker du at se mere, bl.a. om centerets publikationer, forsknings- og udviklingsprojekter etc. kan du besøge: En trist følge af det velfungerende Fremmedsprogscenter i Norge er desværre at vores norske søsterorganisation Landslaget Moderne Språk har set sig nødsaget til på en ekstraordinær generalforsamling at nedlægge LMS. Det nordisk-baltiske samarbejde (NBR) fungerer stadig. Styrelsen for International Uddannelse (IU) Styrelsen fremmer internationaliseringen af de danske uddannelser på alle niveauer. Styrelsen har som mission at bidrage til at styrke danmarks position i det globale samfund ved at fremme uddannelsernes internationalisering, interkulturelle forståelse, integration og globale udsyn. IU er derfor den institution, du skal henvende dig til vedrørende programmer og tilskud til dig og dine elever, når I ønsker at samarbejde med skoler i andre lande. Også hvis du selv vil på udveksling med lærere i andre lande, have besøg af en gæstelærer eller har interesse i job-swop. Studiebesøg og efteruddannelse i udlandet er IU også behjælpelig med at arrangere. Styrelsen for International Uddannelse er også ansvarlig for tildeling af den europæiske sprogpris. Portoudgifter Efter at overgangsordningen hos Post Danmark ophørte pr. 1. jan. 2006, har vi skullet betale stadig mere for at få udsendt vort foreningsblad Sproglæreren. Heldigvis har vi siden via Bladpuljen fået bevilget et beløb, der nogenlunde dækker udsendelsen af ét årligt nummer af bladet. Som noget nyt indgik vi en aftale for år 2011 med firmaet Portopartner. Der er hermed tale om en mindre besparelse på portoudgifterne til udsendelse af Sproglæreren. Besparelsen fremkommer ved at Portopartner samler udsendelser fra adskillige forskellige afsendere, så firmaet kan indlevere et kvantum forsendelser til Post DK, der berettiger til en form for mængderabat. Du vil som modtager ikke mærke nogen forskel, bortset fra at Sproglæreren vil blive sendt til dig i en lukket A4 kuvert med Portopartner som afsender. Vi har besluttet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at forhøje medlemskontingentet for at få dækket de stigende portoudgifter så længe foreningens økonomi kan løbe rundt ved hjælp af besparelser på andre områder. Dette er én af dem og det har vist sig i årets løb at besparelsen fungerer til alles tilfredshed. Meddelelse om for eksempel adresseændring foregår som hidtil til foreningens medlemskasserer: Økonomi Foreningens økonomi er hovedstyrelsens fælles ansvar. Et ansvar, der naturligvis altid er blevet og fortsat bliver taget meget seriøst. Med megen glæde og faktisk også stolthed kan jeg på vegne af alle, der på den ene eller anden måde har med Sproglærerforeningen at gøre sige, at Sproglærerforeningen og dermed også bladet Sproglæreren har en sund økonomi. Med baggrund i ønsket om at hverve endnu flere medlemmer har vi valgt ikke at foreslå en forhøjelse af medlemskontingentet. Dette vil således komme samtlige medlemmer til gode. Med hensyn til den konkrete økonomi for regnskabsår 2011 samt budget 2012 vil jeg henvise til regnskaberne for Sproglærerforeningen og Sproglæreren bragt på side 14 i denne folder. Også i år har vi valgt ikke blot at formidle formandens beretning via Sproglærerforeningens hjemmeside, men ligeledes at medtage beretninger fra fagudvalgene, fra bladet samt regnskab og budget for Sproglærerforeningen og Sproglæreren, idet vi hermed ønsker at give medlemmerne større mulighed for at engagere sig i og orientere sig om foreningens arbejde. Tak Til sidst en tak til vore samarbejdspartnere I.F.S.C. (Institut Français), STD (Sammenslutningen af tysklærere i DK) og til Goethe-Instituttet for stor støtte ikke mindst til fagudvalgenes arbejde. Også tak til forlagene, der har støttet os omkring landsmødet i form af deltagelse, samt annoncering i Sproglæreren af nye materialer til brug i fremmedsprogsundervisningen. En stor og varm tak til foreningens mange medlemmer, som i allerhøjeste grad har støttet og bakket op omkring Sproglærerforeningen. Ligeledes vil jeg gerne takke alle i hovedstyrelsen og fagudvalgene, redaktionsgruppen, de interne revisorer samt udvalgsmedlemmerne for et godt samarbejde og for deres støtte til Sproglærerforeningens arbejde. Alle har ydet en stor og seriøs indsats for at synliggøre behovet for en faglig forening som Sproglærerforeningen. Lad os også fremover arbejde sammen for at fremme fremmedsprogene. Ingrid Stuart Formand for Sproglærerforeningen Årsberetning 7

8 Sproglæreren Redaktionsgruppen består af følgende medlemmer: Ingrid Stuart (tovholder/koordinator), Karis Rasmussen (korrekturlæser m.m.), Poul Evers (forretningsfører), Marianne Ledstrup (med-redaktør) samt Kirstine Jordan (ansvarshavende redaktør). Årets gang Siden 1. maj 2011 har redaktionen for Sproglæreren haft nye redaktører. Men allerede forud for denne dag, var redaktørerne i fuldt sving, godt hjulpet på vej af den afgående redaktør Lise Stampe Rasmussen, som beredvilligt delte ud af sin 7 år lange erfaring med at få bladet Sproglæreren på gaden til tiden. En stor tak til Lise for den gode og værdifulde overdragelse. At få numre af Sproglæreren på gaden indebærer et stort arbejde. Men heldigvis er vi to om at dele det, og heldigvis bor vi tæt på hinanden. Vi har afholdt seks redaktionsmøder men klarer selvfølgelig så meget som muligt via og telefon. Vi bruger meget af vores tid ved... Redaktionen arbejder! computeren. Der skal skrives rigtig mange s til forfattere, fotografer, grafiker, hovedstyrelsesmedlemmer m.fl. I det forgangne år har vi udover dette: - udarbejdet en arbejdsplan for redaktørerne og alle der bidrager til udgivelsen af bladet Sproglæreren - ændret procedure omkring korrekturlæsning - udarbejdet en forfattervejledning /kontrakt Vi er også i gang med at udarbejde en vejledning til anmelderne, således at anmeldelserne i Sproglæreren, kan fremstå mere ensartede i bl.a. længde, og meget meget mere. At gå til møder og konferencer er også en vigtig del af arbejdet som redaktør. Det er bl.a. her, vi bliver opdateret fagligt og kulturelt på fremmedsprogsområdet og her, vi får mulighed for at lave aftaler med kommende skribenter til bladet. I det forløbne år har Kirstine deltaget i Ja til sprog s gå hjem-arrangement Sprog som strategisk værktøj hos COWI i Lyngby og Marianne i konferencen Hvorfor skal børn lære fremmedsprog?. De to sidstnævnte arrangementer har haft et afkast på hele tre artikler. Det personlige møde er vigtigt. Derfor har vi, som nye redaktører, været til møder på hhv. British Council og Goethe Instituttet i København, og håber at disse vil få en positiv afsmitning på bladets indhold. Derudover har vi samarbejde med Institut Francais, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (tidligere International Uddannelse) samt fagkonsulenterne i Ministeriet for børn og undervisning (tidligere Undervisningsministeriet). Kirstine deltager fortsat i Hovedstyrelsens møder 5 gange årligt. Men nu som ansvarshavende redaktør og ikke som tidligere landskasserer for Sproglærerforeningen. Medlemsbladet Indhold: Et af de mål vi har sat os er, at bladets tema skal være tydeligt og belyses fra flere forskellige vinkler og helst af både teoretikere og praktikere. Det er ikke sikkert, at det lykkes lige godt i hvert nummer, men vi bestræber os på det, ligesom vi også bestræber os på at have en nogenlunde ligelig repræsentation af de tre fremmedsprog. Vores første blad Sproglæreren nr. 3, 2011 kom på gaden i uge 38 i 2011 (omkring midten af september) med temaet IT og medier. Vi er begge stolte af bladet, som vi heldigvis også fik mange positive tilbagemeldinger på. Det samme var tilfældet med blad nr. 4, hvor temaet var Sprog og Sprogbrug. Layout En af de første ting vi gjorde, som nyvalgte redaktører var at holde et møde med to af Sproglærerens meget vigtige samarbejdspartnere, nemlig bladets grafiker Karl Stentoft og Jyderup Bogtryk/Offset i Holbæk. Det er ulig meget nemmere at e og tale i telefon sammen, når man har ansigter på. Læg i øvrigt mærke til blad nr. 1 der udkommer i uge 9. Her har flere af artiklerne ændret udseende og er gjort mere læsevenlige med fremhævede citater og tekster under mange af billederne. Nu bliver det spændende at høre om læserne også synes, at det er en god ide. 8 Årsberetning

9 Samarbejdspartnere I skrivende stund er vi i gang med vores tredje blad Sproglæreren nr. 1, 2012, med temaet Sproglærer 2020 Hvor er vi på vej hen? Temaerne til årgang 2012 har vi i sagens natur selv været med til at bestemme, i nært samarbejde med Sproglærerforeningens hovedstyrelse. I det hele taget har vi til hvert nummer og hver gang vi har haft behov for det, fået god hjælp og sparring fra både Hovedstyrelsen og fagudvalgene. Engelsk fagudvalg: Engelsk fagudvalg består af: Aase Lomholt Thomsen, formand Charlotte Urup, næstformand Inge Laursen, kasserer Jørgen Skjoldborg, sekretær Frank Lacey, menigt medlem Susan Pamperin, suppleant Hanne Feld, ekstern konsulent Engelsk fagudvalg ser tilbage på år 2011 med gode engagementer, bundet sammen af vores to fysiske møder, kontakt i intern skolekomkonference og telefon-skypemøder.der er afholdt et kursus og afviklet nogle temadage med workshops med engelsk ungdomsforfatter. Vi har deltaget i landskurset, hvor både vores egne 45 minutter og sprogbadet havde god tilslutning. Sprogpolitik og national sprogstrategi har også været en del af programmet. I løbet af året overtog vi praksissiderne i SPROGLÆRE- REN, noget vi har skullet lære at time rigtigt. Artikler i bladet er med stor indsigt leveret af Frank Lacey. Desuden har vi i Hovedstyrelsen bidraget i forhold til justering af Sprogpolitikken og arrangement af landskurset Praksissider og boganmeldelser Fagudvalgene yder også en stor indsats, når det gælder bidrag til praksissiderne. De sider ligger også de nuværende redaktører på sinde, som en vigtig brik af de mange i puslespillet, der skal gøre Sproglæreren til et brugbart blad for landets fremmedsprogslærere. Det samme gælder de personer, der anmelder nye materialer, og vi er sikre på, at mange læsere har stor glæde af deres arbejde. Tak til alle bidragydere Vi vil gerne rette en rigtig stor tak til alle, der har hjulpet os med at få Sproglæreren på gaden i rette tid. Både forfattere herunder boganmeldere og fotografer, Hovedstyrelsen og fagudvalgene for gode input Engelsk din fremtid vores fremtid er titlen på vores inspirationshæfte som udkom for et år siden. Artiklerne om behovet for at blive dygtigere til engelsk i en globaliseret verden og idéer til dagligdagens differentiering, målfastsættelse og evaluering er fortsat yderst relevante. Hæftet er revet væk. Kan stadigvæk downloades fra vores hjemmeside under Sprogpolitikken i Sproglærerforeningen blev justeret i foråret 2011 så der er rum til engelsk fra 1. klasse og tidligere start på 2. fremmedsprog. Sprog er nøglen til verden er titlen på den rapport arbejdsgruppen for uddannelse i fremmedsprog, juni 2011, afleverede til de to ministerier Videnskabsministeriet og Børne-og Undervisningsministeriet. Her et par vigtige konklusioner fra sammenfatningen: og sparring, Karis, der gør en kæmpe indsats som korrekturlæser, Poul, der holder styr på den økonomiske side af bladet og tegner annoncerne og sidst men ikke mindst grafikeren Karl Stentoft på Jyderup Bogtryk/ Offset i Holbæk. Vi glæder os også fremover til arbejdet med Sproglæreren og samarbejdet med alle der bidrager til udgivelsen af bladet. Marianne Ledstrup og Kirstine Jordan Bedre beherskelse af engelsk for alle, dansk plus to fremmedsprog for alle og bedre sammenhæng på langs og på tværs i uddannelsessystemet. Arbejdsgruppen anbefaler, at der indføres tidligere sprogstart i form af obligatorisk engelsk fra 1. klassetrin i folkeskolen. Vi føler os i tråd med arbejdsgruppen og afventer spændt de reformer af folkeskolen som børne- og uddannelsesminister Christine Antorini har bebudet i Kurser og engagementer: Lærernes efteruddannelse: DLF, Danmarks Lærerforening har i en undersøgelse i samarbejde med analysefirmaet Megafon påvist lærernes behov for relevant efteruddan- Årsberetning 9

10 nelse. Iflg. FOLKESKOLEN 01, jan 2012 er behovet stort inden for mange områder. Og størst inden for fagspecifikke fag som bliver trængte fremover p. gr. a. bortfald af støtte til fagspecifikke kurser gennem Statens Voksenuddannelsesstøtte. Dette forstærker behovet for kortere kurser i kommuner, på CFU og i Sproglærerforeningsregi. Kurser i 2011: Engelsk fagudvalg har haft to kurser på bedding i 2011: Martskurset omkring engelsk og den internationale dimension og kurset med ungdomsforfatteren Tim Bowler, sidstnævnte i samarbejde med British Council. Martskurset blev med god opbakning og gode evalueringer afviklet tæt ved den CO2-venlige jernbane i Middelfart. Tim Bowler i november: Elever, lærerstuderende, lærere og engelskvejledere fik glæde af workshops med ungdomsforfatteren Tim Bowler. Selve kurset blev ikke til noget p. gr. a. for få tilmeldte. Det beklager vi dybt. De der oplevede Tim B. fik en stor oplevelse og god indsigt i det at være forfatter på sine egne tekster. Eleverne var begejstrede, blev fulde af skrivelyst og gåpåmod, hvilket fremgår af artikel og praksissider i SPROGLÆREREN nr Kurser 2012: Når årsberetningen lægges frem har fagudvalget afholdt kurset: Film i engelskundervisningen klasse hvor begrebet film bliver foldet dygtigt ud af Lisbeth Møller Madsen fra UC Lillebælt. 26 kursister er tilmeldt inden deadline. I november hedder det FIRST CLASS ENGLISH- engelsk fra første klasse med to unge, dynamiske instruktører. På landkurset præsenterer vi Poetry for piger og drenge med Helle Kirstine Pedersen. Kurserne i 2013 er allerede på planen, bl.a. prøver vi med endnu et samarbejde med British Council. Samarbejdspartnere: British Council har neddroslet deres aktiviteter i Danmark. Håber dog fortsat på godt samarbejde. Øvrige samarbejdspartnere: Mest kontakt har vi haft med forlagene og modtaget de nye materialer, de trods krisetider, dygtigt udgiver. Tak for stor inspiration. Generalforsamlingen: På generalforsamlingen er Charlotte, Frank og Susan på valg. Frank er villig til genvalg. Susan har skiftet til UU og vil derfor gerne give pladsen til en ny hvis der dukker en op. Charlotte har valgt at trække sig efter en lang og enorm indsats for engelsk fagudvalg og Sproglærerforeningen. Vi vil savne Charlottes engagement og myndige ordstyrerarbejde meget! Vi vil tage godt imod en til to nye kandidater. Aase Lomholt Thomsen Formand engelsk fagudvalg. Tysk fagudvalg: Tysk fagudvalg består af: Jytte Lund, formand Annette Daugaard, kasserer Eleonora Duarte, kontakt til diverse interesseorganisationer Ingrid Kjærgaard, sekretær Eva Flensted Nielsen, kursusarrangør Susanne Hviid, 1. suppleant, hjemmesideansvarlig Sergio Pulli, 2. suppleant Endnu et år er gået, og det er tid til at se tilbage og berette, hvad vi har brugt tid på i det forløbne år. Januar 2011: Susanne Hviid var til møde med DLF Faglige Foreninger og fremtidens skole sammen med Ingrid Stuart, Åse fra (eng), Leon fra (fr) samt Peter Brun Jepsen fra Tysklærerforeningen for Grundskolen. Annette D. Sørensen var til møde med Faglige foreninger Gruppe 2 med UVM og DLF (UVM s indsatsområder) Susanne har med tilladelse fra Goethe i Sverige ændret og tilføjet en del, så vi i blad nr. 2 kunne bringe et fint materiale til brug for lærere, der skal repræsentere tysk som 2. sprog for 5. og 6. klasser. Dette materiale kan man downloade fra vores hjemmeside. Eleonora Duarte har brugt meget tid på at sammenskrive indlæggene fra Peter Brun Jepsen og hende selv med henblik på fremstøddet Arbejdet med skriftlig tysk med afsæt i Folkeskolens konkurrence. Goethe har fået ny daglig leder Petra Klimaszyk. Vi har afholdt et møde og givet forslag til et samarbejde og forslag til temaer til deres kurser. De er dog kede af, at der ikke melder sig ret mange lærere, når de udbyder kurser for os! I januar har vi fået en forespørgsel fra en tysklærer i New Zealand, der gerne ville have hjælp til undervisningsmaterialer. Susanne arbejder videre med dette. Arbejdet med vores kursus i Lübeck okt er så langt, at vi kan annoncere desangående i Sproglæreren nr. 2, og vores Bademeister til det kommende Landsmøde 2011, Karen Springer, Hamburg, er på plads til kontraktskrivning! Februar: Susanne deltager i Hovedstyrelsesmøde i Korsør. Marts: Jytte Lund deltager i Programrad -møde i Århus. April: Landsmøde og Generalforsamling her bliver en ny suppleant Sergio Pulli, Odense valgt ind, og Susanne Hviid ønsker grundet et stort arbejdspres på sin skole at fratræde som formand og indtræde som suppleant i stedet for. Dette var vi naturligvis alle meget kede af, da Susanne 10 Årsberetning

11 har været en formidabel god formand med masser af energi, godt humør og mange gode idéer til gavn for tysk. Ved det efterfølgende fysiske møde i Nyborg måtte vi konstituere udvalget anderledes, og jeg (Jytte Lund) overtog formandsposten. Dette betød, at kassererposten gik tilbage til Annette, som også er næstformand. Overleveringen af regnskabet voldte store problemer! Alle i Sproglærerforeningen er gået over til Summa Sumarum. Et fint regnskabsprogram, men det tog mange timers arbejde at flytte regnskabet fra Nyborg til Farum. De andre fagudvalgsmedlemmer Eleonora Duarte, Ingrid Kjærgaard, Eva Flensted Nielsen, Susanne Hviid og Sergio Pulli udfører forskellige opgaver afhængig af opgavernes karakter, tid og sted, de skal udføres på! Henover foråret planlagdes i samarbejde med Fransk Fagudvalg 2 fælleskurser 1 i Jylland og 1 i Solrød med den skriftlige prøve som indhold. Lore Rørvig var foredragsholder begge steder, og kurserne var en stor succes. Især i Jylland er der vist et stort udækket behov for kurser! August: Tysklærerforeningen for Grundskolen havde inviteret samtlige foreninger - Gymnasiet, Handelsskolerne, Seminarierne og os til et møde, hvor vi skulle lære hinanden at kende og tale om mulige samarbejdsområder. Her deltog Jytte. Der var en god debat, og man var enige om, at man ikke skulle oprette endnu et forum for tysk, inden man havde fundet frem til nogle konkrete nye ting at samarbejde om. Ting vi ikke allerede havde andensteds! Et nyt møde blev aftalt til feb September: 14/9 kunne Goethe fejre deres 50 års jubilæum. Et fint arrangement, hvor Elonora og Annette deltog. Oktober: Det har været en travl, men dejlig måned i Tysk Fagudvalg. 12/10 deltog Annette og Eleonora igen i et arrangement. Denne gang kom invitationen fra Studieskolen i København. I Dansk Designcenter satte de fokus på tysk sprog, erhverv og kultur Lost in translation? Danmark i Tyskland, var aftenens titel. Uge 43 er altid en dejlig uge, for her finder vores årlige kursus i Tyskland sted. Denne gang gik turen igen til dejlige Lübeck, og som altid havde vi et godt samarbejde med den meget energiske og dygtige Martin Herold fra Deutsche Auslandsgesellschaft. Når han er med, borger det altid for kvalitet, og endnu engang var successen hjemme dejligt! Når vores oktoberkursus er godt overstået, kan vi trække vejret lidt men inden længe skal vi have planlagt næste års kursus, og det er dejligt, hvis vi har idéerne og de foreløbige planer klar, inden det nye år starter. Vi kan derfor godt meddele, at næste år bliver det Bremen uge 37, også denne gang i samarbejde med Deutsche Auslandsgesellschaft. Udover de mange ovennævnte arrangementer og møder, som vi deltager i, holder vi mindst 4 SKYPE-, og 2 fysiske møder. Formanden deltager tillige i 4 Hovedstyrelsesmøder + Landsmøde og Generalforsamling. Vi anmelder ligeledes nyudgivne materialer fra Alinea. Da vi jo også skal passe vores daglige undervisning + hvad der følger med, behøver man ikke kede sig, hvis man er medlem af Tysk Fagudvalg. Men vores udvalg fungerer fantastisk sammen, og da jeg for mange år siden invilligede i at træde ind, fandt jeg her et forum, hvor jeg havde mulighed for sammen med meget dygtige og kompetente folk at udvikle mit eget potentiale, og det er jeg jer dybt taknemmelig for. TAK til jer alle både i Hovedstyrelsen, men ikke mindst i Tysk Fagudvalg. Jytte Vibeke Lund Formand for tysk fagudvalg Årsberetning 11

12 Fransk fagudvalg: Fransk fagudvalg består af: Leon Aktor, formand Hubert Trigalo, kasserer Charlotte Burkal Cohrt, sekretær Jette Mitchewa Marianne Kærslund Suppleant, Jane Lund I forbindelse med generalforsamlingen 2011 blev Fransk Fagudvalg sammensat som nævnt ovenfor. Organisering og kommunikation Det har haft førsteprioritet i FF at skabe mest mulig samling af fransklærerne. Vi har derfor arbejdet for at flere fransklærere organiserer sig i Sproglærerforeningen hvilket er lykkedes i et omfang som giver grund til optimisme. Vi vil fortsætte dette arbejde og er specielt opmærksomme på at det er vigtigt at de yngre og de nyuddannede fransklærere organiserer sig hos os. I samarbejde med pædagogisk konsulent, Danièle Eychenne fra CFU København, har vi oprettet nationale og regionale maillister for grundskolens fransklærere. På den måde kan vi nemt sprede relevant information om fx kurser og tilbud til franskundervisningen i grundskolen. Situationen for de fleste fransklærere er den at de sidder alene på deres skole med ringe mulighed for kollegial dialog med andre fransklærere. Fransklærerne har udtryk stor tilfredshed med disse maillister, og vi fortsætter derfor med at udbygge dem. Samarbejdspartnere Vi har et godt samarbejde med Fransklærerforeningens formand, Frank Østergaard, og med formand for dens folkeskolefraktion, Helle Boelt Hindsgaul. Fx tilrettelægges og gennemføres kurset Fransklærernes Dag i samarbejde med folkeskolefraktionen. Desuden forsøger vi at holde hinanden ajour med vore aktiviteter. En anden vigtig samarbejdspartner er Institut Français som i disse år udmærker sig ved at arbejde opsøgende og produktivt. Samarbejdet bestod bl.a. i udarbejdelsen af det præsentationsmateriale som fransklærerne nu kan downloade fra foreningens hjemmeside i forbindelse med valg af 2. eller 3. fremmedsprog. Ligeledes bliver vi inviteret til at deltage i planlægningen af det seminar som Institut Français afholder hvert andet år for fransklærere i uddannelsessystemet. Via Hubert Trigalos medlemskab af Opgavekommissionen for Fransk er Fagudvalget godt orienteret om nye tendenser for afgangsprøverne i fransk. Desuden har vi en nem kontakt med fagkonsulent, Lore Rørvig. Samarbejdet med og i Hovedstyrelsen fungerer glimrende. I hverdagen er det en stor støtte at Ingrid som foreningens formand tager hånd om tingene og på en diskret og meget venlig måde giver et praj når det er tid til at gøre dette eller hint. Vi glæder os til samarbejdet med de nye redaktører af Sproglæreren og vil gerne bidrage med vores vinkel på de forskellige hovedtemaer. Sprogpolitik Vi glæder os over at der tilsyneladende er ved at være politisk forståelse for at situationen for 12 Årsberetning

13 fremmedsprog i uddannelsessystemet er kritisk. Bodil Due-udvalgets rapport, Sprog er nøglen til verden, er god inspiration for regeringen til at vedtage en tidssvarende sprogpolitik for Danmark. Ligeledes glæder vi os over at Sproglærerforeningens sprogpolitiske holdninger tydeligt afspejler sig i rapporten. Samtidig med at vi erkender at det nok er urealistisk at forvente store ressourcekrævende ændringer her og nu, vil vi fortsat arbejde for at forbedre rammerne for franskundervisningen i grundskolen og argumentere for foreningens sprogpolitik. Kurser Det var meget trist at vi måtte aflyse fransk sprogbad på landskurset i april pga. for få deltagende fransklærere. Nu håber vi på succes på landskurset i 2012 hvor en virkelig kapacitet, nemlig Danièle Eychenne, er hyret som bademester. Til gengæld var de to kurser for tysk- og fransklærere i 10. klasse som vi gennemførte sammen med Tysk Fagudvalg, vellykkede med et deltagerantal der oversteg vore forventninger. Hver især har de to fagudvalg svært ved at trække nok deltagere til deres kurser, men sammen kan det åbenbart lade sig gøre. Det inspirerer til en gentagelse. Vi ved at fransklærerne er interesseret i at komme på fagkurser, men at det ikke prioriteres højt af skoleledelserne. Derfor vil vi gerne udvikle nye idéer til kurser som ikke er for dyre. Hjemmesiden Langt om længe er den franske del af foreningens hjemmeside nu under udvikling takket være Marianne Kærslund som er Fagudvalgets it-ansvarlige. Hun har bl.a. oprettet en side med Actualités om begivenheder og tilbud som man kan benytte sig af i undervisningen. Desuden er listen over nyttige link blevet udvidet. Møder Vi har holdt tre fysiske møder. De er placeret med et straks efter foreningens generalforsamling i april, et i august-september og et i decemberjanuar. Ud over meddelelser og eventuelt er de faste punkter på dagsordenen: økonomi, hjemmesiden, Sproglæreren og evaluering af Fagudvalgets arbejde og arbejdsform. Telefonmøder holder vi kun hvis der er behov, og kun om konkrete emner som vi skal tage stilling til her og nu. Vi har stor fornøjelse af at kunne mødes på Charlottes og Huberts skoler Christianshavns Døttreskole og Henriette Hørlücks Skole. Det er rigtig hyggelige omgivelser at være i, så det håber vi at kunne fortsætte med. Tak for godt samarbejde til alle i Fransk Fagudvalg og tak til vore samarbejdspartnere! Leon Aktor Formand for fransk fagudvalg Årsberetning 13

14 Sproglærerforeningen Budget Regnskab Budget 2012 Tekst INDTÆGTER Kontingenter Andre driftsindtægter Indtægter ialt UDGIFTER Styrelsesmøder (rejser, ophold, fortæring) Stipendier Kursus Honorar formand Honorar kasserere og redaktør Tryksager og kontorhold Hjemmesiden Telefon, internet, porto og gebyrer Revision Repræsentation og gaver Diverse udgifter Udgifter ialt RESULTAT FØR FAGBLAD UDGIFTER Bladet Sproglæreren Trykningsudgifter Distributionsomkostninger, porto Fremmed assistance & artikelhonorar Øvrige administrationsomkostninger Udgifter ialt Resultat før fagudvalg Tilskud fagudvalg Resultat før Landskursus og fagudvalg Landskursus Engelsk fagudvalg Fransk fagudvalg Tysk fagudvalg Resultat før renter Renteindtægter Renteudgifter Landskasserer: Helle BKP Hansen - Medlemskasserer: Connie Kruuse Forretningsfører: Poul Evers Årsberetning

15 Notater: Årsberetning 15

16

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Mødt: Merete Bagger, Annette Gregersen, Lisbeth Verstraete-Hansen, Kathrine Henriksen, Anne

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere