Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen"

Transkript

1 UDKAST Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen

2 Indhold 1 Indledning Kommissorium Afgrænsning Sammendrag af konklusioner og anbefalinger Værdiskabende rammeaftaler /fælles udbud Specialkøretøjer Materiel Personlig udrustning Mulighederne for at indgå forpligtende rammeaftaler Forpligtende aftaler Ikke pligtige aftaler Udvalget anbefaler Afklaring af juridiske forhold samt muligheder og begrænsninger ved fælles udbud af indkøbsaftaler Juridiske forhold og deltagere Forslag til proces ved fælles udbud af indkøbsaftaler Fokus på teknologisk udvikling af udbudte produkter Initiativer der kan sikre større kendskab til nuværende og kommende rammeaftaler

3 1 Indledning Logistisk Koordinationsudvalg (LKU) nedsatte i oktober 2012, med reference til møde i Kommuneudvalget den 22. juni 2012, et underudvalg til at afdække muligheder for og begrænsninger ved indgåelse af fælles indkøbsaftaler for de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen (BRS). Dette dokument sammenfatter udvalgets analyse samt anbefalinger til det videre arbejde. 1.1 Kommissorium Følgende er et uddrag af Kommissorium for udvalg vedrørende analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen : Formål Udvalget har til opgave at analysere og vurdere mulighederne for, at de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen kan foretage fælles indkøb af materiel, køretøjer mv. Opgaver Udvalgets skal i sit arbejde lægge vægt på: At undersøge inden for hvilke varegrupper det forventes at være værdiskabende af indgå fælles rammeaftaler. At undersøge om mulighederne for at indgå forpligtende rammeaftaler er til stede. At undersøge hvilke juridiske forhold der er gældende ved fælles indkøb for kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen, herunder også at klarlægge begrænsninger/muligheder. At klarlægge hvorledes beredskaberne kendskab til nuværende og evt. kommende rammeaftaler kan øges. Udvalget refererer til Logistisk Koordinationsudvalg (LKU). I udvalget deltog fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Beredskabschef Sven Urban Hansen (Sorø Brandvæsen), Beredskabschef Niels Christensen (Ikast-Brande Brandvæsen) og Projektchef og Områdeleder Beredskab og Sikkerhed KBH Brandvæsen, Niels Ole Blirup. Fra Beredskabsstyrelsen deltog Sektionschef Lennart Kvist Sørensen, Fuldmægtig Michael Strand samt Ingeniør Merete Them Kjølholm. 1.2 Afgrænsning Udvalgets analyse omhandler varer, der indkøbes af de kommunale beredskaber og det statslige redningsberedskab. Analysen omfatter ikke den del af vareindkøb som foretages direkte til beredskabet af entreprenører som f.eks. Falck. Analysen behandler kun beredskabsspecifikke varer, der i denne sammenhæng defineres som alle varer der primært produceres til og anvendes i redningsberedskabet, se evt. eksempler i tabel 1, på side 5. I redningsberedskabet anvendes tillige materiel og udstyr, der ikke specifikt er målrettet beredskabet, men også anvendes bredt udenfor det beredskabsfaglige område. Dette materiel er kendetegnet ved en let og bred tilgængelighed, og kan derfor ofte anskaffes ved anvendelse af almindelige bredt dækkende indkøbsaftaler og er således ikke omfattet af analysen her. 3

4 1.3 Sammendrag af konklusioner og anbefalinger Med baggrund i udvalgets arbejde konkluderes, at det er værdiskabende at udbyde fælles indkøbsaftaler omfattende specialkøretøjer til beredskabet. Udvalget anbefaler specifikt at der indledningsvis fokuseres på at udbyde fælles indkøbsaftaler omfattende autosprøjter, vandtankvogne og tanksprøjter. Fælles for denne type vareindkøb er, at de repræsenterer en stor årlig national omsætning samt at alle anskaffelserne hver i sær er udbudspligtige. Det værdiskabende ved fælles udbud af disse vare er således både den egentlige varepris og besparelserne på transaktionsomkostningerne, der ellers vil følge anskaffelserne. Udvalget peger samtidig på, at det tillige må forventes at være værdiskabende med fælles udbud af gængse typer af beredskabsmateriel og personlig udrustning, herunder f.eks. hydraulisk frigørelsesmateriel og brandstøvler. Det er udvalgets vurdering, at den umiddelbare økonomiske gevinst er størst ved fælles udbud af aftaler, der omfatter udbudspligtige varer som specialkøretøjer. Det er udvalgets vurdering af mulighederne for at udbyde og indgå fælles forpligtende aftaler er yderst begrænsede og hæmmet af kompleksiteten, der skabes med mange parter samlet i én og samme proces. Udvalget anbefaler at der udbydes fælles indkøbsaftaler, der bl.a. er funderet i standarder, sikre plads til teknologisk udvikling og indeholder et passende antal tilvalgsmuligheder, der giver aftalerne bredde og dermed stor brugsværdi for beredskabet. Det er muligt at anfører både Kommunernes Landsforening (KL) og BRS i udbudsmaterialerne som udbydere af de fælles aftaler. Udbudsmaterialerne ved fælles udbud, skal altid indeholder rekvirentliste over deltagende kommuner efter samme princip som ved udbud af SKI-indkøbsaftaler. Udvalget anbefaler at kommende fælles udbud tager udgangspunkt i og valideres igennem LKU. Udvalget anbefaler at der, via LKU, snarest udarbejdes konceptbeskrivelser af de højst prioriterede varer: autosprøjte, vandtankvogn, tanksprøjte samt lastvognschassiser. Det anbefales at der ved LKU, for hvert fælles udbud, konkret nedsættes en arbejdsgruppe med maksimalt fem deltagere, der med baggrund i risikobaserede overvejelser kan udarbejde operative brugerkrav, tekniske specifikationer samt egentligt udbudsmateriale. Den enkelte nedsatte arbejdsgruppe nedlægges, når udbud er evalueret og en ny rammeaftale er underskrevet samt bekendtgjort for beredskabet. Med henblik på at udbrede kendskabet til nuværende og kommende fælles rammeaftaler anbefaler udvalget en øget og struktureret information til beredskaberne om indkøbsaftaler. Udvalget anbefaler specifikt, at der informeres om fælles indkøbsaftaler via Beredskabsstyrelsens hjemmeside, FKB s hjemmeside samt med annoncering i bladet Brandvæsen. Udvalget anbefaler endvidere at evt. fordeling af konkrete rammeaftaler, der ofte er af mere fortrolig karakter, kan ske igennem Logistisk Koordinations Udvalg til FKB-kredsene og evt. via FKB s lukkede hjemmeside. 2 Værdiskabende rammeaftaler /fælles udbud Indledningsvis havde udvalget behov for at afklare hvilke udbudspligtige varer, der indkøbes til beredskabet samt den forventelige årlige omsætning af disse varer i beredskabet. Med henblik på at vurdere beredskabsspecifikke varer, blev disse opdelt i tre varegrupper: Specialkøretøjer Materiel Personlig udrustning 4

5 Nedenstående tabel 1 viser eksempler, der definerer de tre grupper af beredskabsspecifikke varer, udvalget behandlede: Tabel 1. Beredskabsspecifikke varer Specialkøretøjer Materiel Personlig udrustning Autosprøjte Brandslanger Indsatsdragt Vandtankvogn Brand-armaturer generelt Indsatshjem Tanksprøjte Førstehjælpsmateriel Brandhandsker Båd Drejestige Stigevogn Redningslift Ledelseskøretøj Miljøkøretøj Redningskøretøj Bærbare motorpumper Container med specialpakning Slangetender Mindre aggregater (OT ventilator, redningssav, mv.) Røgdykkerapparat komplet Redningsstiger Båremateriel Frigørelsesmateriel Afstivningsmateriel Løftemateriel Kemikalieindsatsdragt Olie- og kemikalieudstyr Brandstøvler Røgdykker lygte Brandhætte 2.1 Specialkøretøjer Specialkøretøjer til beredskabet repræsenterer det største behov for anskaffelser og dermed behov for udbud, idet anskaffelsesværdien for det enkelte køretøj ofte er højere end tærskelværdien for udbudspligtig. Ud fra aktuelle tal fra Beredskabsstyrelsens statistik i ODIN, har udvalget opgjort det samlede årlige behov for anskaffelser af udvalgte specialkøretøjer. Det årlige behov er anslået ud fra en forventning om, at et specialkøretøj i gennemsnit har en levetid på maksimum 20 år. Tabel 2 herunder viser således det forventelige årlige anskaffelsesbehov for autosprøjter, tanksprøjter, vandtankvogne og hurtig slukningsenheder (HSE). I tabellen er anført antallet af specialkøretøjer ved Falck. Køretøjerne ved Falck indgår ikke i det samlede forventede behov for udbud, da køretøjerne anskaffes af Falck som virksomhed. Udvalget vurderer, at der på sigt kan blive flere kommuner, der vælger at købe egne specialkøretøjer, i stedet for at lade Falck stille køretøjet til rådighed, hvilket kan øge det fremtidige samlede udbudsbehov. Tabel 2: Anslået årligt behov for udbud dækkende udvalgte specialkøretøjer Køretøj: Ved beredskaberne: Ved Falck: Levetid/år: Årligt behov/stk.: Autosprøjter Vandtankvogne Tanksprøjter Hurtig slukningsenhed (HSE) ,5 En kontrakt dækkende en rammeaftale på køb af specialkøretøjer, vil kunne dække behovet i op til fire år. Den forventelige handelsværdi, ved udbud af f.eks. autosprøjter, vil således være ca. 48 autosprøjter jf. tabel 2. En stor udbudt handelsværdi giver forventeligt skærpet konkurrence til gavn for en kommende rammeaftale. Den samlede handelsværdi vil vokse med udbudsbehovet som angivet, såfremt flere kommuner vælger selv at anskaffe køretøjerne frem for at lade Falck stille dem til rådighed. 5

6 Det forventes i forlængelse heraf endvidere, at det er ved fælles rammeaftaler dækkende specialkøretøjer, at der vil være det største besparelsespotentiale for beredskabet, særligt i form af reduceret transaktionsomkostninger ved anskaffelserne. Med baggrund i det opgjorte potentiale for udbud af specialkøretøjer anbefaler udvalget, at der fokuseres på fælles indkøbsaftaler omhandlende de oftest anvendte specialkøretøjer til beredskabet. Udvalget anbefaler specifikt, at der fokuseres på udbud af specialkøretøjerne: autosprøjter, vandtankvogne og tanksprøjter, prioriteret i nævnte rækkefølge. Som grundlag for anskaffelsen af specialkøretøjer og opbygninger heraf, vurderer udvalget endvidere, at der vil være gevinst ved en fælles rammeaftale om køb af lastvognschassiser. Udvalget anbefaler derfor at kommunernes behov indarbejdes i Beredskabsstyrelsens kommende udbud af lastvognschassiser. 2.2 Materiel For anskaffelser af beredskabsspecifikke varer fra materielkategorien, gælder for de fleste beredskaber, at den samlede anskaffelse kun sjældent repræsenterer en handelsværdi, der medfører udbudspligt. Det er dog udvalgets vurdering at der, trods den manglende besparelse i transaktionsomkostninger ved fælles aftaler om beredskabsspecifikt materiel, med fordel kan udbydes sådanne fælles rammeaftaler. Beredskabsspecifikt materiel af en vis værdi og mængde som f.eks. røgdykkerapparater, hydraulisk frigørelsesværktøj, løftemateriel mv. vurderer udvalget med fordel kan udbydes i fællesskab. Det er materiel som ikke nødvendigvis er udbudspligtigt for det enkelte beredskab, men som af hensyn til sikring af god pris, med fordel kan favnes i fælles udbud for hele beredskabet. Udvalget har ikke i arbejdet opstillet en prioriteret liste over beredskabsspecifikt materiel, der anbefales udbudt i fælles indkøbsaftaler, men anbefaler at der generelt, når anledningen opstår, udbydes og indgås fælles rammeaftaler dækkende beredskabsmateriel. Udvalget peger på at der aktuelt eksisterer en rammeaftale med virksomheden PMC Hydropower, som alle beredskaber kan anvende. Rammeaftalen med PMC Hydropower omfatter hydraulisk frigørelsesværktøj fra producenten Lukas, løftepudesystemer fra producenten Vetter samt afstivningsmateriel mm. fra producenten Paratech. 2.3 Personlig udrustning Den tredje kategori af beredskabsspecifikke varer personlig udrustning, er kendetegnet ved at den enkelte vares værdi er relativ lav. Den lave anskaffelsesværdi for varer i kategorien personlig udrustning medfører at disse kun sjældent er omfattet af udbudskrav, ved anskaffelser i de kommunale beredskaber. Beredskabsstyrelsens behov medfører ofte udbudskrav inden for denne kategori, hvorfor udvalget anbefaler at såvel kommunale som statslige behov indarbejdes i fælles udbud af varer i denne kategori, i takt med at behovene opstår. Aktuelt gennemfører Beredskabsstyrelsen udbud af indsatsdragter og redningsuniformer, hvor de kommunale beredskaber er indskrevet i udbudsmaterialet og dermed sikret mulighed for at trække på kommende aftaler. Udvalget har drøftet enkelte varer indenfor kategorien personlig udrustning og anbefaler at der ved kommende lejlighed udbydes fælles indkøbsaftaler omfattende f.eks. brandstøvle af læder og indsatshjelm. 6

7 Det er værd at bemærke at fælles udbudte rammeaftaler, inden for såvel materiel som for personlig udrustning, kan være med til at sætte prisniveauet på markedet, selvom de ikke er pligtige aftaler. Dette kan være til gavn for de beredskaber, der ønsker at købe tilsvarende produkter ved en anden leverandør. 3 Mulighederne for at indgå forpligtende rammeaftaler 3.1 Forpligtende aftaler Forpligtende aftaler giver i hovedreglen bedre priser ved udbud af indkøbsaftaler, da leverandørerne har større sikkerhed for en vis omsætning. Udfordringerne ved forpligtende aftaler er i midlertidig, at de kan begrænse fleksibiliteten og kræver stor grad af konsensus blandt udbydende parter. Derudover kan der være nogle juridiske udfordringer bl.a. med de leverandører som ikke får en aftale og reelt så er ude af det danske marked (dannelsen af monopol-lignende tilstande), hvis aftalerne er forpligtende. Grundet bl.a. nogle juridiske og strukturelle faktorer mener udvalget ikke der er hjemmel til at pålægge kommunerne at indgå i forpligtende aftaler om køb af beredskabsspecifikke varer. Udvalget finder således ikke at der er reel mulighed for at udbyde forpligtigende rammeaftaler om beredskabsspecifikke varer men anbefaler i stedet, at der arbejdes med at udbyde ikke pligtige attraktive rammeaftaler. 3.2 Ikke pligtige aftaler Udvalget vurdere at udfordringen er at udbyde og indgå aftaler som ikke er forpligtende, men som prismæssigt såvel som indholdsmæssigt er attraktive for beredskabet, så der skabes sund konkurrence ved udbuddet. Aftaler som ikke er forpligtende men som er smalle eller restriktive i forhold til produktudvalg, forventer udvalget er de mindst attraktive aftaler. Jo bedre en fælles udbudt rammeaftale dækker det reelle behov i beredskabet jo større konkurrence i udbuddet og efterfølgende forventelig afsætning på aftalen. Alternativt kan der ved udbud indgås aftaler med flere leverandører, hvorefter der skal gennemføres miniudbud på hvert produkt/specialkøretøj beredskabet ønsker at anskaffe. De procesmæssige udfordringer og omkostninger ved at skulle gennemføre miniudbud ved hver anskaffelse af f.eks. specialkøretøjer gør, at udvalget ikke anbefaler at prioritere denne løsningsmodel for kommende fælles udbud. 3.3 Udvalget anbefaler Udvalget har gennemgået mulighederne for at etablere fleksible rammeaftaler ved bl.a. at indarbejde optioner. Der er både fordele og ulemper ved denne form for aftaler, da stor fleksibilitet gør aftalerne anvendelige for mange, men samtidigt i processen kan reducere antallet af leverandører, der kan/vil byde på aftalerne. Udvalget vurderer dog, at aftaler med større fleksibilitet vil være de mest attraktive, samt at relevante leverandører vil byde på sådanne aftaler. Udvalget har i forlængelse heraf evalueret på forskellige udbudsmateriale og konkluderet at det er muligt at indarbejde nødvendig fleksibilitet i udbuddene ved bl.a. at lade det primære produkt supplere med en række tilvalg/optioner i udbuddet. Udvalget har i processen set på hvorledes lignende udfordringer håndteres i an- 7

8 dre lande. I Sverige findes f.eks. forskellige ikke pligtige rammeaftaler på specialkøretøjer til beredskabet, hver med indbyggede tilvalgsoptioner. Med baggrund i gennemgang af eksisterende aftaler og tidligere anvendte udbudsmaterialer, anbefaler udvalget, at der ved kommende fælles udbud refereres til relevante standarder, normer, CSR-krav, miljøkrav mv. i udbudsmaterialerne. Dette for at sikre kendt platform for leverandører og undgå at der opfindes og beskrives en særlig detaljeret dansk version af f.eks. en autosprøjte som på mange områder er et standardprodukt. Med gode og velbeskrevne tilvalg/optioner i de udbudte fælles aftaler, vurdere udvalget at der kan opnås tilstrækkelig variationsmuligheder, der sikrer brugerne medbestemmelse på produkterne og aftalerne stor brugsværdi for beredskabet. 4 Afklaring af juridiske forhold samt muligheder og begrænsninger ved fælles udbud af indkøbsaftaler 4.1 Juridiske forhold og deltagere Udvalget har I relation til de juridiske forhold ved fælles udbud af indkøbsaftaler, indledningsvis drøftet hvorledes Kommunernes Landsforening (KL) og BRS kan optræde som juridiske enheder ved fælles udbud. Udvalget har endvidere afklaret om f.eks. kommunernes brug af Kommune Leasing, har betydning for opfattelsen af hvem der, i relation til et udbud, står som den juridiske ansvarlige person. Aktuelt gennemfører BRS udbud af redningsuniform og indsatsdragt, hvor en række kommuner er med og står på en rekvirentliste efter positivt, at have tilkendegivet ønske herom. BRS har forespurgt Kammeradvokaten om vurdering af denne fremgangsmåde, der er lig den der anvendes ved f.eks. udbud i regi af SKI. En sådan rekvirentliste anbefaler udvalget som grundlag for fælles udbud. Udvalget er nået frem til at det er muligt ved fælles udbud i udbudsmaterialerne at anfører både BRS og KL som udbydere af aftalerne. Det er opfølgende afklaret at når udbyder er klart defineret i udbudsmaterialet (f.eks. på rekvirentliste) og endvidere underskriver såvel kontrakt som efterfølgende ordre, er kommunernes anvendelse af f.eks. Kommune Leasing uden betydning for udbudsproces. 4.2 Forslag til proces ved fælles udbud af indkøbsaftaler Udvalget har i forlængelse af drøftelserne om de juridiske udfordringer ved udbud, tillige drøftet muligheder og begrænsninger ved fælles udbudsproces samt hvorledes sådanne udbud kunne forløbe og struktureres. Udvalget anbefaler at fælles udbud tager udgangspunkt i LKU. Udvalget anbefaler endvidere at der snarest udarbejdes konceptbeskrivelser af de højst prioriterede varer: autosprøjte, vandtankvogn, tanksprøjte samt lastvognschassiser. Endeligt anbefaler udvalget at der af LKU, for hvert fælles udbud, nedsættes en arbejdsgruppe med maksimalt fem deltagere, der med baggrund i risikobaserede overvejelser kan udarbejde operative brugerkrav, tekniske specifikationer samt egentligt udbudsmateriale. Udbudsmateriale for hvert udbud anbefales valideret i regi af LKU inden egentlig udbudsproces igangsættes. Den enkelte nedsatte arbejdsgruppe nedlægges først når bud er evalueret og en ny rammeaftale er underskrevet og bekendtgjort for beredskabet. Udvalget anbefaler endvidere at der sikres faste rammer for den løbende kontraktstyring af de indgåede rammeaftaler. 8

9 4.3 Fokus på teknologisk udvikling af udbudte produkter Grundet mulighederne for, at der indgås fælles indkøbsaftaler der løber i op til 4 år, har udvalget drøftet hvorledes det sikres at produkternes almindelige teknologiske udvikling indarbejdes i aftalerne. Udvalget anbefaler på denne baggrund, at der ved kommende fælles udbud i udbudsmaterialet direkte tages højde for almindelig teknologisk udvikling af det udbudte produkt. 5 Initiativer der kan sikre større kendskab til nuværende og kommende rammeaftaler Med erkendt mangel på kendskab til fælles rammeaftaler i beredskabet, har udvalget drøftet initiativer, der kan sikre større kendskab til aftalerne. Udvalget anbefaler med baggrund i drøftelserne at fælles rammeaftaler om beredskabsspecifikke vare offentliggøres via Beredskabsstyrelsen hjemmeside, via FKB s hjemmeside samt med artikel i Brandvæsen. Udvalget peger endvidere på at FKB s lukkede hjemmeside evt. kan benyttes, hvis selve aftalen (resultat af et fælles udbud) skal kunne downloades af medlemmerne. Endeligt anbefaler udvalget at konkret information om eksisterende og kommende aftaler fordeles igennem Logistisk Koordinations Udvalg (LKU). Udvalget anbefaler i øvrigt en struktur, der halvårligt sikre en aktiv information om rammeaftaler omfattende beredskabsspecifikke varer. 9

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Gå hjem møde i Dansk Kommunikationsforening 7. oktober 2010 Agenda Velkomst Hvorfor bør ansatte i den offentlige sektor vide noget om EU

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Dansk Forening For Udbudsret 27. maj 2015 Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Sune Troels Poulsen, advokat, partner, Andersen Partners 1 Social- og sundhed forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing Ombygning af vagtcentral Der skal ombygges på vagtcentralen og den skal fremtidssikres til SINE. Der skal skabes mere plads, ved at sammenlægge 2 lokaler. Der skal indkøbes yderlig et vagtbord. 2013 Ejendomscenteret

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne DOK.NR. 2014/152171 018 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Hver især benævnt Part og sammen Parterne er der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om etableringen af Fælles Fynsk Beredskab (herefter benævnt

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205

Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205 Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205 Emne Kommentarer den 15.01.2015 TOHV bemærkning til kommentarer den 15.01.2015 Budget og besparelser Materiel og materialer Hvad er det årlige beløb

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

SKI A/S 20. marts 2014. 50.43 Tablets: Mini-referat. 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør

SKI A/S 20. marts 2014. 50.43 Tablets: Mini-referat. 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør 50.43 Tablets: Mini-referat SKI A/S 20. marts 2014 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør Deltagere: Agenda: IN Frederikssund Kommune Anja Lodberg Fløche IN Ballerup

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Forniål 1. Formålet med cirkulæret er at sikre alle virksomheder lige adgang

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: j.nr. 31717 /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift.

Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Dato for revision: 13. november 2014 Spørgsmål og svar til EU-udbud af Callcenterløsning (inkl. licens), implementering og drift, LYNC (ekskl. licens), implementering og drift. Spørgsmål 1: En del af udbudsbetegnelsen

Læs mere

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver på Bornholm BUSINESS CENTER BORNHOLM 2» Mange virksomheder og offentlige indkøbere oplever desværre, at udbud kan være omstændigt og

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere