Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen"

Transkript

1 UDKAST Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen

2 Indhold 1 Indledning Kommissorium Afgrænsning Sammendrag af konklusioner og anbefalinger Værdiskabende rammeaftaler /fælles udbud Specialkøretøjer Materiel Personlig udrustning Mulighederne for at indgå forpligtende rammeaftaler Forpligtende aftaler Ikke pligtige aftaler Udvalget anbefaler Afklaring af juridiske forhold samt muligheder og begrænsninger ved fælles udbud af indkøbsaftaler Juridiske forhold og deltagere Forslag til proces ved fælles udbud af indkøbsaftaler Fokus på teknologisk udvikling af udbudte produkter Initiativer der kan sikre større kendskab til nuværende og kommende rammeaftaler

3 1 Indledning Logistisk Koordinationsudvalg (LKU) nedsatte i oktober 2012, med reference til møde i Kommuneudvalget den 22. juni 2012, et underudvalg til at afdække muligheder for og begrænsninger ved indgåelse af fælles indkøbsaftaler for de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen (BRS). Dette dokument sammenfatter udvalgets analyse samt anbefalinger til det videre arbejde. 1.1 Kommissorium Følgende er et uddrag af Kommissorium for udvalg vedrørende analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen : Formål Udvalget har til opgave at analysere og vurdere mulighederne for, at de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen kan foretage fælles indkøb af materiel, køretøjer mv. Opgaver Udvalgets skal i sit arbejde lægge vægt på: At undersøge inden for hvilke varegrupper det forventes at være værdiskabende af indgå fælles rammeaftaler. At undersøge om mulighederne for at indgå forpligtende rammeaftaler er til stede. At undersøge hvilke juridiske forhold der er gældende ved fælles indkøb for kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen, herunder også at klarlægge begrænsninger/muligheder. At klarlægge hvorledes beredskaberne kendskab til nuværende og evt. kommende rammeaftaler kan øges. Udvalget refererer til Logistisk Koordinationsudvalg (LKU). I udvalget deltog fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Beredskabschef Sven Urban Hansen (Sorø Brandvæsen), Beredskabschef Niels Christensen (Ikast-Brande Brandvæsen) og Projektchef og Områdeleder Beredskab og Sikkerhed KBH Brandvæsen, Niels Ole Blirup. Fra Beredskabsstyrelsen deltog Sektionschef Lennart Kvist Sørensen, Fuldmægtig Michael Strand samt Ingeniør Merete Them Kjølholm. 1.2 Afgrænsning Udvalgets analyse omhandler varer, der indkøbes af de kommunale beredskaber og det statslige redningsberedskab. Analysen omfatter ikke den del af vareindkøb som foretages direkte til beredskabet af entreprenører som f.eks. Falck. Analysen behandler kun beredskabsspecifikke varer, der i denne sammenhæng defineres som alle varer der primært produceres til og anvendes i redningsberedskabet, se evt. eksempler i tabel 1, på side 5. I redningsberedskabet anvendes tillige materiel og udstyr, der ikke specifikt er målrettet beredskabet, men også anvendes bredt udenfor det beredskabsfaglige område. Dette materiel er kendetegnet ved en let og bred tilgængelighed, og kan derfor ofte anskaffes ved anvendelse af almindelige bredt dækkende indkøbsaftaler og er således ikke omfattet af analysen her. 3

4 1.3 Sammendrag af konklusioner og anbefalinger Med baggrund i udvalgets arbejde konkluderes, at det er værdiskabende at udbyde fælles indkøbsaftaler omfattende specialkøretøjer til beredskabet. Udvalget anbefaler specifikt at der indledningsvis fokuseres på at udbyde fælles indkøbsaftaler omfattende autosprøjter, vandtankvogne og tanksprøjter. Fælles for denne type vareindkøb er, at de repræsenterer en stor årlig national omsætning samt at alle anskaffelserne hver i sær er udbudspligtige. Det værdiskabende ved fælles udbud af disse vare er således både den egentlige varepris og besparelserne på transaktionsomkostningerne, der ellers vil følge anskaffelserne. Udvalget peger samtidig på, at det tillige må forventes at være værdiskabende med fælles udbud af gængse typer af beredskabsmateriel og personlig udrustning, herunder f.eks. hydraulisk frigørelsesmateriel og brandstøvler. Det er udvalgets vurdering, at den umiddelbare økonomiske gevinst er størst ved fælles udbud af aftaler, der omfatter udbudspligtige varer som specialkøretøjer. Det er udvalgets vurdering af mulighederne for at udbyde og indgå fælles forpligtende aftaler er yderst begrænsede og hæmmet af kompleksiteten, der skabes med mange parter samlet i én og samme proces. Udvalget anbefaler at der udbydes fælles indkøbsaftaler, der bl.a. er funderet i standarder, sikre plads til teknologisk udvikling og indeholder et passende antal tilvalgsmuligheder, der giver aftalerne bredde og dermed stor brugsværdi for beredskabet. Det er muligt at anfører både Kommunernes Landsforening (KL) og BRS i udbudsmaterialerne som udbydere af de fælles aftaler. Udbudsmaterialerne ved fælles udbud, skal altid indeholder rekvirentliste over deltagende kommuner efter samme princip som ved udbud af SKI-indkøbsaftaler. Udvalget anbefaler at kommende fælles udbud tager udgangspunkt i og valideres igennem LKU. Udvalget anbefaler at der, via LKU, snarest udarbejdes konceptbeskrivelser af de højst prioriterede varer: autosprøjte, vandtankvogn, tanksprøjte samt lastvognschassiser. Det anbefales at der ved LKU, for hvert fælles udbud, konkret nedsættes en arbejdsgruppe med maksimalt fem deltagere, der med baggrund i risikobaserede overvejelser kan udarbejde operative brugerkrav, tekniske specifikationer samt egentligt udbudsmateriale. Den enkelte nedsatte arbejdsgruppe nedlægges, når udbud er evalueret og en ny rammeaftale er underskrevet samt bekendtgjort for beredskabet. Med henblik på at udbrede kendskabet til nuværende og kommende fælles rammeaftaler anbefaler udvalget en øget og struktureret information til beredskaberne om indkøbsaftaler. Udvalget anbefaler specifikt, at der informeres om fælles indkøbsaftaler via Beredskabsstyrelsens hjemmeside, FKB s hjemmeside samt med annoncering i bladet Brandvæsen. Udvalget anbefaler endvidere at evt. fordeling af konkrete rammeaftaler, der ofte er af mere fortrolig karakter, kan ske igennem Logistisk Koordinations Udvalg til FKB-kredsene og evt. via FKB s lukkede hjemmeside. 2 Værdiskabende rammeaftaler /fælles udbud Indledningsvis havde udvalget behov for at afklare hvilke udbudspligtige varer, der indkøbes til beredskabet samt den forventelige årlige omsætning af disse varer i beredskabet. Med henblik på at vurdere beredskabsspecifikke varer, blev disse opdelt i tre varegrupper: Specialkøretøjer Materiel Personlig udrustning 4

5 Nedenstående tabel 1 viser eksempler, der definerer de tre grupper af beredskabsspecifikke varer, udvalget behandlede: Tabel 1. Beredskabsspecifikke varer Specialkøretøjer Materiel Personlig udrustning Autosprøjte Brandslanger Indsatsdragt Vandtankvogn Brand-armaturer generelt Indsatshjem Tanksprøjte Førstehjælpsmateriel Brandhandsker Båd Drejestige Stigevogn Redningslift Ledelseskøretøj Miljøkøretøj Redningskøretøj Bærbare motorpumper Container med specialpakning Slangetender Mindre aggregater (OT ventilator, redningssav, mv.) Røgdykkerapparat komplet Redningsstiger Båremateriel Frigørelsesmateriel Afstivningsmateriel Løftemateriel Kemikalieindsatsdragt Olie- og kemikalieudstyr Brandstøvler Røgdykker lygte Brandhætte 2.1 Specialkøretøjer Specialkøretøjer til beredskabet repræsenterer det største behov for anskaffelser og dermed behov for udbud, idet anskaffelsesværdien for det enkelte køretøj ofte er højere end tærskelværdien for udbudspligtig. Ud fra aktuelle tal fra Beredskabsstyrelsens statistik i ODIN, har udvalget opgjort det samlede årlige behov for anskaffelser af udvalgte specialkøretøjer. Det årlige behov er anslået ud fra en forventning om, at et specialkøretøj i gennemsnit har en levetid på maksimum 20 år. Tabel 2 herunder viser således det forventelige årlige anskaffelsesbehov for autosprøjter, tanksprøjter, vandtankvogne og hurtig slukningsenheder (HSE). I tabellen er anført antallet af specialkøretøjer ved Falck. Køretøjerne ved Falck indgår ikke i det samlede forventede behov for udbud, da køretøjerne anskaffes af Falck som virksomhed. Udvalget vurderer, at der på sigt kan blive flere kommuner, der vælger at købe egne specialkøretøjer, i stedet for at lade Falck stille køretøjet til rådighed, hvilket kan øge det fremtidige samlede udbudsbehov. Tabel 2: Anslået årligt behov for udbud dækkende udvalgte specialkøretøjer Køretøj: Ved beredskaberne: Ved Falck: Levetid/år: Årligt behov/stk.: Autosprøjter Vandtankvogne Tanksprøjter Hurtig slukningsenhed (HSE) ,5 En kontrakt dækkende en rammeaftale på køb af specialkøretøjer, vil kunne dække behovet i op til fire år. Den forventelige handelsværdi, ved udbud af f.eks. autosprøjter, vil således være ca. 48 autosprøjter jf. tabel 2. En stor udbudt handelsværdi giver forventeligt skærpet konkurrence til gavn for en kommende rammeaftale. Den samlede handelsværdi vil vokse med udbudsbehovet som angivet, såfremt flere kommuner vælger selv at anskaffe køretøjerne frem for at lade Falck stille dem til rådighed. 5

6 Det forventes i forlængelse heraf endvidere, at det er ved fælles rammeaftaler dækkende specialkøretøjer, at der vil være det største besparelsespotentiale for beredskabet, særligt i form af reduceret transaktionsomkostninger ved anskaffelserne. Med baggrund i det opgjorte potentiale for udbud af specialkøretøjer anbefaler udvalget, at der fokuseres på fælles indkøbsaftaler omhandlende de oftest anvendte specialkøretøjer til beredskabet. Udvalget anbefaler specifikt, at der fokuseres på udbud af specialkøretøjerne: autosprøjter, vandtankvogne og tanksprøjter, prioriteret i nævnte rækkefølge. Som grundlag for anskaffelsen af specialkøretøjer og opbygninger heraf, vurderer udvalget endvidere, at der vil være gevinst ved en fælles rammeaftale om køb af lastvognschassiser. Udvalget anbefaler derfor at kommunernes behov indarbejdes i Beredskabsstyrelsens kommende udbud af lastvognschassiser. 2.2 Materiel For anskaffelser af beredskabsspecifikke varer fra materielkategorien, gælder for de fleste beredskaber, at den samlede anskaffelse kun sjældent repræsenterer en handelsværdi, der medfører udbudspligt. Det er dog udvalgets vurdering at der, trods den manglende besparelse i transaktionsomkostninger ved fælles aftaler om beredskabsspecifikt materiel, med fordel kan udbydes sådanne fælles rammeaftaler. Beredskabsspecifikt materiel af en vis værdi og mængde som f.eks. røgdykkerapparater, hydraulisk frigørelsesværktøj, løftemateriel mv. vurderer udvalget med fordel kan udbydes i fællesskab. Det er materiel som ikke nødvendigvis er udbudspligtigt for det enkelte beredskab, men som af hensyn til sikring af god pris, med fordel kan favnes i fælles udbud for hele beredskabet. Udvalget har ikke i arbejdet opstillet en prioriteret liste over beredskabsspecifikt materiel, der anbefales udbudt i fælles indkøbsaftaler, men anbefaler at der generelt, når anledningen opstår, udbydes og indgås fælles rammeaftaler dækkende beredskabsmateriel. Udvalget peger på at der aktuelt eksisterer en rammeaftale med virksomheden PMC Hydropower, som alle beredskaber kan anvende. Rammeaftalen med PMC Hydropower omfatter hydraulisk frigørelsesværktøj fra producenten Lukas, løftepudesystemer fra producenten Vetter samt afstivningsmateriel mm. fra producenten Paratech. 2.3 Personlig udrustning Den tredje kategori af beredskabsspecifikke varer personlig udrustning, er kendetegnet ved at den enkelte vares værdi er relativ lav. Den lave anskaffelsesværdi for varer i kategorien personlig udrustning medfører at disse kun sjældent er omfattet af udbudskrav, ved anskaffelser i de kommunale beredskaber. Beredskabsstyrelsens behov medfører ofte udbudskrav inden for denne kategori, hvorfor udvalget anbefaler at såvel kommunale som statslige behov indarbejdes i fælles udbud af varer i denne kategori, i takt med at behovene opstår. Aktuelt gennemfører Beredskabsstyrelsen udbud af indsatsdragter og redningsuniformer, hvor de kommunale beredskaber er indskrevet i udbudsmaterialet og dermed sikret mulighed for at trække på kommende aftaler. Udvalget har drøftet enkelte varer indenfor kategorien personlig udrustning og anbefaler at der ved kommende lejlighed udbydes fælles indkøbsaftaler omfattende f.eks. brandstøvle af læder og indsatshjelm. 6

7 Det er værd at bemærke at fælles udbudte rammeaftaler, inden for såvel materiel som for personlig udrustning, kan være med til at sætte prisniveauet på markedet, selvom de ikke er pligtige aftaler. Dette kan være til gavn for de beredskaber, der ønsker at købe tilsvarende produkter ved en anden leverandør. 3 Mulighederne for at indgå forpligtende rammeaftaler 3.1 Forpligtende aftaler Forpligtende aftaler giver i hovedreglen bedre priser ved udbud af indkøbsaftaler, da leverandørerne har større sikkerhed for en vis omsætning. Udfordringerne ved forpligtende aftaler er i midlertidig, at de kan begrænse fleksibiliteten og kræver stor grad af konsensus blandt udbydende parter. Derudover kan der være nogle juridiske udfordringer bl.a. med de leverandører som ikke får en aftale og reelt så er ude af det danske marked (dannelsen af monopol-lignende tilstande), hvis aftalerne er forpligtende. Grundet bl.a. nogle juridiske og strukturelle faktorer mener udvalget ikke der er hjemmel til at pålægge kommunerne at indgå i forpligtende aftaler om køb af beredskabsspecifikke varer. Udvalget finder således ikke at der er reel mulighed for at udbyde forpligtigende rammeaftaler om beredskabsspecifikke varer men anbefaler i stedet, at der arbejdes med at udbyde ikke pligtige attraktive rammeaftaler. 3.2 Ikke pligtige aftaler Udvalget vurdere at udfordringen er at udbyde og indgå aftaler som ikke er forpligtende, men som prismæssigt såvel som indholdsmæssigt er attraktive for beredskabet, så der skabes sund konkurrence ved udbuddet. Aftaler som ikke er forpligtende men som er smalle eller restriktive i forhold til produktudvalg, forventer udvalget er de mindst attraktive aftaler. Jo bedre en fælles udbudt rammeaftale dækker det reelle behov i beredskabet jo større konkurrence i udbuddet og efterfølgende forventelig afsætning på aftalen. Alternativt kan der ved udbud indgås aftaler med flere leverandører, hvorefter der skal gennemføres miniudbud på hvert produkt/specialkøretøj beredskabet ønsker at anskaffe. De procesmæssige udfordringer og omkostninger ved at skulle gennemføre miniudbud ved hver anskaffelse af f.eks. specialkøretøjer gør, at udvalget ikke anbefaler at prioritere denne løsningsmodel for kommende fælles udbud. 3.3 Udvalget anbefaler Udvalget har gennemgået mulighederne for at etablere fleksible rammeaftaler ved bl.a. at indarbejde optioner. Der er både fordele og ulemper ved denne form for aftaler, da stor fleksibilitet gør aftalerne anvendelige for mange, men samtidigt i processen kan reducere antallet af leverandører, der kan/vil byde på aftalerne. Udvalget vurderer dog, at aftaler med større fleksibilitet vil være de mest attraktive, samt at relevante leverandører vil byde på sådanne aftaler. Udvalget har i forlængelse heraf evalueret på forskellige udbudsmateriale og konkluderet at det er muligt at indarbejde nødvendig fleksibilitet i udbuddene ved bl.a. at lade det primære produkt supplere med en række tilvalg/optioner i udbuddet. Udvalget har i processen set på hvorledes lignende udfordringer håndteres i an- 7

8 dre lande. I Sverige findes f.eks. forskellige ikke pligtige rammeaftaler på specialkøretøjer til beredskabet, hver med indbyggede tilvalgsoptioner. Med baggrund i gennemgang af eksisterende aftaler og tidligere anvendte udbudsmaterialer, anbefaler udvalget, at der ved kommende fælles udbud refereres til relevante standarder, normer, CSR-krav, miljøkrav mv. i udbudsmaterialerne. Dette for at sikre kendt platform for leverandører og undgå at der opfindes og beskrives en særlig detaljeret dansk version af f.eks. en autosprøjte som på mange områder er et standardprodukt. Med gode og velbeskrevne tilvalg/optioner i de udbudte fælles aftaler, vurdere udvalget at der kan opnås tilstrækkelig variationsmuligheder, der sikrer brugerne medbestemmelse på produkterne og aftalerne stor brugsværdi for beredskabet. 4 Afklaring af juridiske forhold samt muligheder og begrænsninger ved fælles udbud af indkøbsaftaler 4.1 Juridiske forhold og deltagere Udvalget har I relation til de juridiske forhold ved fælles udbud af indkøbsaftaler, indledningsvis drøftet hvorledes Kommunernes Landsforening (KL) og BRS kan optræde som juridiske enheder ved fælles udbud. Udvalget har endvidere afklaret om f.eks. kommunernes brug af Kommune Leasing, har betydning for opfattelsen af hvem der, i relation til et udbud, står som den juridiske ansvarlige person. Aktuelt gennemfører BRS udbud af redningsuniform og indsatsdragt, hvor en række kommuner er med og står på en rekvirentliste efter positivt, at have tilkendegivet ønske herom. BRS har forespurgt Kammeradvokaten om vurdering af denne fremgangsmåde, der er lig den der anvendes ved f.eks. udbud i regi af SKI. En sådan rekvirentliste anbefaler udvalget som grundlag for fælles udbud. Udvalget er nået frem til at det er muligt ved fælles udbud i udbudsmaterialerne at anfører både BRS og KL som udbydere af aftalerne. Det er opfølgende afklaret at når udbyder er klart defineret i udbudsmaterialet (f.eks. på rekvirentliste) og endvidere underskriver såvel kontrakt som efterfølgende ordre, er kommunernes anvendelse af f.eks. Kommune Leasing uden betydning for udbudsproces. 4.2 Forslag til proces ved fælles udbud af indkøbsaftaler Udvalget har i forlængelse af drøftelserne om de juridiske udfordringer ved udbud, tillige drøftet muligheder og begrænsninger ved fælles udbudsproces samt hvorledes sådanne udbud kunne forløbe og struktureres. Udvalget anbefaler at fælles udbud tager udgangspunkt i LKU. Udvalget anbefaler endvidere at der snarest udarbejdes konceptbeskrivelser af de højst prioriterede varer: autosprøjte, vandtankvogn, tanksprøjte samt lastvognschassiser. Endeligt anbefaler udvalget at der af LKU, for hvert fælles udbud, nedsættes en arbejdsgruppe med maksimalt fem deltagere, der med baggrund i risikobaserede overvejelser kan udarbejde operative brugerkrav, tekniske specifikationer samt egentligt udbudsmateriale. Udbudsmateriale for hvert udbud anbefales valideret i regi af LKU inden egentlig udbudsproces igangsættes. Den enkelte nedsatte arbejdsgruppe nedlægges først når bud er evalueret og en ny rammeaftale er underskrevet og bekendtgjort for beredskabet. Udvalget anbefaler endvidere at der sikres faste rammer for den løbende kontraktstyring af de indgåede rammeaftaler. 8

9 4.3 Fokus på teknologisk udvikling af udbudte produkter Grundet mulighederne for, at der indgås fælles indkøbsaftaler der løber i op til 4 år, har udvalget drøftet hvorledes det sikres at produkternes almindelige teknologiske udvikling indarbejdes i aftalerne. Udvalget anbefaler på denne baggrund, at der ved kommende fælles udbud i udbudsmaterialet direkte tages højde for almindelig teknologisk udvikling af det udbudte produkt. 5 Initiativer der kan sikre større kendskab til nuværende og kommende rammeaftaler Med erkendt mangel på kendskab til fælles rammeaftaler i beredskabet, har udvalget drøftet initiativer, der kan sikre større kendskab til aftalerne. Udvalget anbefaler med baggrund i drøftelserne at fælles rammeaftaler om beredskabsspecifikke vare offentliggøres via Beredskabsstyrelsen hjemmeside, via FKB s hjemmeside samt med artikel i Brandvæsen. Udvalget peger endvidere på at FKB s lukkede hjemmeside evt. kan benyttes, hvis selve aftalen (resultat af et fælles udbud) skal kunne downloades af medlemmerne. Endeligt anbefaler udvalget at konkret information om eksisterende og kommende aftaler fordeles igennem Logistisk Koordinations Udvalg (LKU). Udvalget anbefaler i øvrigt en struktur, der halvårligt sikre en aktiv information om rammeaftaler omfattende beredskabsspecifikke varer. 9

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 9. maj 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand og

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere