Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen"

Transkript

1 UDKAST Udvalg vedrørende fælles indkøb Analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen

2 Indhold 1 Indledning Kommissorium Afgrænsning Sammendrag af konklusioner og anbefalinger Værdiskabende rammeaftaler /fælles udbud Specialkøretøjer Materiel Personlig udrustning Mulighederne for at indgå forpligtende rammeaftaler Forpligtende aftaler Ikke pligtige aftaler Udvalget anbefaler Afklaring af juridiske forhold samt muligheder og begrænsninger ved fælles udbud af indkøbsaftaler Juridiske forhold og deltagere Forslag til proces ved fælles udbud af indkøbsaftaler Fokus på teknologisk udvikling af udbudte produkter Initiativer der kan sikre større kendskab til nuværende og kommende rammeaftaler

3 1 Indledning Logistisk Koordinationsudvalg (LKU) nedsatte i oktober 2012, med reference til møde i Kommuneudvalget den 22. juni 2012, et underudvalg til at afdække muligheder for og begrænsninger ved indgåelse af fælles indkøbsaftaler for de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen (BRS). Dette dokument sammenfatter udvalgets analyse samt anbefalinger til det videre arbejde. 1.1 Kommissorium Følgende er et uddrag af Kommissorium for udvalg vedrørende analyse af muligheder for fælles indkøb af materiel mv. til de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen : Formål Udvalget har til opgave at analysere og vurdere mulighederne for, at de kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen kan foretage fælles indkøb af materiel, køretøjer mv. Opgaver Udvalgets skal i sit arbejde lægge vægt på: At undersøge inden for hvilke varegrupper det forventes at være værdiskabende af indgå fælles rammeaftaler. At undersøge om mulighederne for at indgå forpligtende rammeaftaler er til stede. At undersøge hvilke juridiske forhold der er gældende ved fælles indkøb for kommunale redningsberedskaber og Beredskabsstyrelsen, herunder også at klarlægge begrænsninger/muligheder. At klarlægge hvorledes beredskaberne kendskab til nuværende og evt. kommende rammeaftaler kan øges. Udvalget refererer til Logistisk Koordinationsudvalg (LKU). I udvalget deltog fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Beredskabschef Sven Urban Hansen (Sorø Brandvæsen), Beredskabschef Niels Christensen (Ikast-Brande Brandvæsen) og Projektchef og Områdeleder Beredskab og Sikkerhed KBH Brandvæsen, Niels Ole Blirup. Fra Beredskabsstyrelsen deltog Sektionschef Lennart Kvist Sørensen, Fuldmægtig Michael Strand samt Ingeniør Merete Them Kjølholm. 1.2 Afgrænsning Udvalgets analyse omhandler varer, der indkøbes af de kommunale beredskaber og det statslige redningsberedskab. Analysen omfatter ikke den del af vareindkøb som foretages direkte til beredskabet af entreprenører som f.eks. Falck. Analysen behandler kun beredskabsspecifikke varer, der i denne sammenhæng defineres som alle varer der primært produceres til og anvendes i redningsberedskabet, se evt. eksempler i tabel 1, på side 5. I redningsberedskabet anvendes tillige materiel og udstyr, der ikke specifikt er målrettet beredskabet, men også anvendes bredt udenfor det beredskabsfaglige område. Dette materiel er kendetegnet ved en let og bred tilgængelighed, og kan derfor ofte anskaffes ved anvendelse af almindelige bredt dækkende indkøbsaftaler og er således ikke omfattet af analysen her. 3

4 1.3 Sammendrag af konklusioner og anbefalinger Med baggrund i udvalgets arbejde konkluderes, at det er værdiskabende at udbyde fælles indkøbsaftaler omfattende specialkøretøjer til beredskabet. Udvalget anbefaler specifikt at der indledningsvis fokuseres på at udbyde fælles indkøbsaftaler omfattende autosprøjter, vandtankvogne og tanksprøjter. Fælles for denne type vareindkøb er, at de repræsenterer en stor årlig national omsætning samt at alle anskaffelserne hver i sær er udbudspligtige. Det værdiskabende ved fælles udbud af disse vare er således både den egentlige varepris og besparelserne på transaktionsomkostningerne, der ellers vil følge anskaffelserne. Udvalget peger samtidig på, at det tillige må forventes at være værdiskabende med fælles udbud af gængse typer af beredskabsmateriel og personlig udrustning, herunder f.eks. hydraulisk frigørelsesmateriel og brandstøvler. Det er udvalgets vurdering, at den umiddelbare økonomiske gevinst er størst ved fælles udbud af aftaler, der omfatter udbudspligtige varer som specialkøretøjer. Det er udvalgets vurdering af mulighederne for at udbyde og indgå fælles forpligtende aftaler er yderst begrænsede og hæmmet af kompleksiteten, der skabes med mange parter samlet i én og samme proces. Udvalget anbefaler at der udbydes fælles indkøbsaftaler, der bl.a. er funderet i standarder, sikre plads til teknologisk udvikling og indeholder et passende antal tilvalgsmuligheder, der giver aftalerne bredde og dermed stor brugsværdi for beredskabet. Det er muligt at anfører både Kommunernes Landsforening (KL) og BRS i udbudsmaterialerne som udbydere af de fælles aftaler. Udbudsmaterialerne ved fælles udbud, skal altid indeholder rekvirentliste over deltagende kommuner efter samme princip som ved udbud af SKI-indkøbsaftaler. Udvalget anbefaler at kommende fælles udbud tager udgangspunkt i og valideres igennem LKU. Udvalget anbefaler at der, via LKU, snarest udarbejdes konceptbeskrivelser af de højst prioriterede varer: autosprøjte, vandtankvogn, tanksprøjte samt lastvognschassiser. Det anbefales at der ved LKU, for hvert fælles udbud, konkret nedsættes en arbejdsgruppe med maksimalt fem deltagere, der med baggrund i risikobaserede overvejelser kan udarbejde operative brugerkrav, tekniske specifikationer samt egentligt udbudsmateriale. Den enkelte nedsatte arbejdsgruppe nedlægges, når udbud er evalueret og en ny rammeaftale er underskrevet samt bekendtgjort for beredskabet. Med henblik på at udbrede kendskabet til nuværende og kommende fælles rammeaftaler anbefaler udvalget en øget og struktureret information til beredskaberne om indkøbsaftaler. Udvalget anbefaler specifikt, at der informeres om fælles indkøbsaftaler via Beredskabsstyrelsens hjemmeside, FKB s hjemmeside samt med annoncering i bladet Brandvæsen. Udvalget anbefaler endvidere at evt. fordeling af konkrete rammeaftaler, der ofte er af mere fortrolig karakter, kan ske igennem Logistisk Koordinations Udvalg til FKB-kredsene og evt. via FKB s lukkede hjemmeside. 2 Værdiskabende rammeaftaler /fælles udbud Indledningsvis havde udvalget behov for at afklare hvilke udbudspligtige varer, der indkøbes til beredskabet samt den forventelige årlige omsætning af disse varer i beredskabet. Med henblik på at vurdere beredskabsspecifikke varer, blev disse opdelt i tre varegrupper: Specialkøretøjer Materiel Personlig udrustning 4

5 Nedenstående tabel 1 viser eksempler, der definerer de tre grupper af beredskabsspecifikke varer, udvalget behandlede: Tabel 1. Beredskabsspecifikke varer Specialkøretøjer Materiel Personlig udrustning Autosprøjte Brandslanger Indsatsdragt Vandtankvogn Brand-armaturer generelt Indsatshjem Tanksprøjte Førstehjælpsmateriel Brandhandsker Båd Drejestige Stigevogn Redningslift Ledelseskøretøj Miljøkøretøj Redningskøretøj Bærbare motorpumper Container med specialpakning Slangetender Mindre aggregater (OT ventilator, redningssav, mv.) Røgdykkerapparat komplet Redningsstiger Båremateriel Frigørelsesmateriel Afstivningsmateriel Løftemateriel Kemikalieindsatsdragt Olie- og kemikalieudstyr Brandstøvler Røgdykker lygte Brandhætte 2.1 Specialkøretøjer Specialkøretøjer til beredskabet repræsenterer det største behov for anskaffelser og dermed behov for udbud, idet anskaffelsesværdien for det enkelte køretøj ofte er højere end tærskelværdien for udbudspligtig. Ud fra aktuelle tal fra Beredskabsstyrelsens statistik i ODIN, har udvalget opgjort det samlede årlige behov for anskaffelser af udvalgte specialkøretøjer. Det årlige behov er anslået ud fra en forventning om, at et specialkøretøj i gennemsnit har en levetid på maksimum 20 år. Tabel 2 herunder viser således det forventelige årlige anskaffelsesbehov for autosprøjter, tanksprøjter, vandtankvogne og hurtig slukningsenheder (HSE). I tabellen er anført antallet af specialkøretøjer ved Falck. Køretøjerne ved Falck indgår ikke i det samlede forventede behov for udbud, da køretøjerne anskaffes af Falck som virksomhed. Udvalget vurderer, at der på sigt kan blive flere kommuner, der vælger at købe egne specialkøretøjer, i stedet for at lade Falck stille køretøjet til rådighed, hvilket kan øge det fremtidige samlede udbudsbehov. Tabel 2: Anslået årligt behov for udbud dækkende udvalgte specialkøretøjer Køretøj: Ved beredskaberne: Ved Falck: Levetid/år: Årligt behov/stk.: Autosprøjter Vandtankvogne Tanksprøjter Hurtig slukningsenhed (HSE) ,5 En kontrakt dækkende en rammeaftale på køb af specialkøretøjer, vil kunne dække behovet i op til fire år. Den forventelige handelsværdi, ved udbud af f.eks. autosprøjter, vil således være ca. 48 autosprøjter jf. tabel 2. En stor udbudt handelsværdi giver forventeligt skærpet konkurrence til gavn for en kommende rammeaftale. Den samlede handelsværdi vil vokse med udbudsbehovet som angivet, såfremt flere kommuner vælger selv at anskaffe køretøjerne frem for at lade Falck stille dem til rådighed. 5

6 Det forventes i forlængelse heraf endvidere, at det er ved fælles rammeaftaler dækkende specialkøretøjer, at der vil være det største besparelsespotentiale for beredskabet, særligt i form af reduceret transaktionsomkostninger ved anskaffelserne. Med baggrund i det opgjorte potentiale for udbud af specialkøretøjer anbefaler udvalget, at der fokuseres på fælles indkøbsaftaler omhandlende de oftest anvendte specialkøretøjer til beredskabet. Udvalget anbefaler specifikt, at der fokuseres på udbud af specialkøretøjerne: autosprøjter, vandtankvogne og tanksprøjter, prioriteret i nævnte rækkefølge. Som grundlag for anskaffelsen af specialkøretøjer og opbygninger heraf, vurderer udvalget endvidere, at der vil være gevinst ved en fælles rammeaftale om køb af lastvognschassiser. Udvalget anbefaler derfor at kommunernes behov indarbejdes i Beredskabsstyrelsens kommende udbud af lastvognschassiser. 2.2 Materiel For anskaffelser af beredskabsspecifikke varer fra materielkategorien, gælder for de fleste beredskaber, at den samlede anskaffelse kun sjældent repræsenterer en handelsværdi, der medfører udbudspligt. Det er dog udvalgets vurdering at der, trods den manglende besparelse i transaktionsomkostninger ved fælles aftaler om beredskabsspecifikt materiel, med fordel kan udbydes sådanne fælles rammeaftaler. Beredskabsspecifikt materiel af en vis værdi og mængde som f.eks. røgdykkerapparater, hydraulisk frigørelsesværktøj, løftemateriel mv. vurderer udvalget med fordel kan udbydes i fællesskab. Det er materiel som ikke nødvendigvis er udbudspligtigt for det enkelte beredskab, men som af hensyn til sikring af god pris, med fordel kan favnes i fælles udbud for hele beredskabet. Udvalget har ikke i arbejdet opstillet en prioriteret liste over beredskabsspecifikt materiel, der anbefales udbudt i fælles indkøbsaftaler, men anbefaler at der generelt, når anledningen opstår, udbydes og indgås fælles rammeaftaler dækkende beredskabsmateriel. Udvalget peger på at der aktuelt eksisterer en rammeaftale med virksomheden PMC Hydropower, som alle beredskaber kan anvende. Rammeaftalen med PMC Hydropower omfatter hydraulisk frigørelsesværktøj fra producenten Lukas, løftepudesystemer fra producenten Vetter samt afstivningsmateriel mm. fra producenten Paratech. 2.3 Personlig udrustning Den tredje kategori af beredskabsspecifikke varer personlig udrustning, er kendetegnet ved at den enkelte vares værdi er relativ lav. Den lave anskaffelsesværdi for varer i kategorien personlig udrustning medfører at disse kun sjældent er omfattet af udbudskrav, ved anskaffelser i de kommunale beredskaber. Beredskabsstyrelsens behov medfører ofte udbudskrav inden for denne kategori, hvorfor udvalget anbefaler at såvel kommunale som statslige behov indarbejdes i fælles udbud af varer i denne kategori, i takt med at behovene opstår. Aktuelt gennemfører Beredskabsstyrelsen udbud af indsatsdragter og redningsuniformer, hvor de kommunale beredskaber er indskrevet i udbudsmaterialet og dermed sikret mulighed for at trække på kommende aftaler. Udvalget har drøftet enkelte varer indenfor kategorien personlig udrustning og anbefaler at der ved kommende lejlighed udbydes fælles indkøbsaftaler omfattende f.eks. brandstøvle af læder og indsatshjelm. 6

7 Det er værd at bemærke at fælles udbudte rammeaftaler, inden for såvel materiel som for personlig udrustning, kan være med til at sætte prisniveauet på markedet, selvom de ikke er pligtige aftaler. Dette kan være til gavn for de beredskaber, der ønsker at købe tilsvarende produkter ved en anden leverandør. 3 Mulighederne for at indgå forpligtende rammeaftaler 3.1 Forpligtende aftaler Forpligtende aftaler giver i hovedreglen bedre priser ved udbud af indkøbsaftaler, da leverandørerne har større sikkerhed for en vis omsætning. Udfordringerne ved forpligtende aftaler er i midlertidig, at de kan begrænse fleksibiliteten og kræver stor grad af konsensus blandt udbydende parter. Derudover kan der være nogle juridiske udfordringer bl.a. med de leverandører som ikke får en aftale og reelt så er ude af det danske marked (dannelsen af monopol-lignende tilstande), hvis aftalerne er forpligtende. Grundet bl.a. nogle juridiske og strukturelle faktorer mener udvalget ikke der er hjemmel til at pålægge kommunerne at indgå i forpligtende aftaler om køb af beredskabsspecifikke varer. Udvalget finder således ikke at der er reel mulighed for at udbyde forpligtigende rammeaftaler om beredskabsspecifikke varer men anbefaler i stedet, at der arbejdes med at udbyde ikke pligtige attraktive rammeaftaler. 3.2 Ikke pligtige aftaler Udvalget vurdere at udfordringen er at udbyde og indgå aftaler som ikke er forpligtende, men som prismæssigt såvel som indholdsmæssigt er attraktive for beredskabet, så der skabes sund konkurrence ved udbuddet. Aftaler som ikke er forpligtende men som er smalle eller restriktive i forhold til produktudvalg, forventer udvalget er de mindst attraktive aftaler. Jo bedre en fælles udbudt rammeaftale dækker det reelle behov i beredskabet jo større konkurrence i udbuddet og efterfølgende forventelig afsætning på aftalen. Alternativt kan der ved udbud indgås aftaler med flere leverandører, hvorefter der skal gennemføres miniudbud på hvert produkt/specialkøretøj beredskabet ønsker at anskaffe. De procesmæssige udfordringer og omkostninger ved at skulle gennemføre miniudbud ved hver anskaffelse af f.eks. specialkøretøjer gør, at udvalget ikke anbefaler at prioritere denne løsningsmodel for kommende fælles udbud. 3.3 Udvalget anbefaler Udvalget har gennemgået mulighederne for at etablere fleksible rammeaftaler ved bl.a. at indarbejde optioner. Der er både fordele og ulemper ved denne form for aftaler, da stor fleksibilitet gør aftalerne anvendelige for mange, men samtidigt i processen kan reducere antallet af leverandører, der kan/vil byde på aftalerne. Udvalget vurderer dog, at aftaler med større fleksibilitet vil være de mest attraktive, samt at relevante leverandører vil byde på sådanne aftaler. Udvalget har i forlængelse heraf evalueret på forskellige udbudsmateriale og konkluderet at det er muligt at indarbejde nødvendig fleksibilitet i udbuddene ved bl.a. at lade det primære produkt supplere med en række tilvalg/optioner i udbuddet. Udvalget har i processen set på hvorledes lignende udfordringer håndteres i an- 7

8 dre lande. I Sverige findes f.eks. forskellige ikke pligtige rammeaftaler på specialkøretøjer til beredskabet, hver med indbyggede tilvalgsoptioner. Med baggrund i gennemgang af eksisterende aftaler og tidligere anvendte udbudsmaterialer, anbefaler udvalget, at der ved kommende fælles udbud refereres til relevante standarder, normer, CSR-krav, miljøkrav mv. i udbudsmaterialerne. Dette for at sikre kendt platform for leverandører og undgå at der opfindes og beskrives en særlig detaljeret dansk version af f.eks. en autosprøjte som på mange områder er et standardprodukt. Med gode og velbeskrevne tilvalg/optioner i de udbudte fælles aftaler, vurdere udvalget at der kan opnås tilstrækkelig variationsmuligheder, der sikrer brugerne medbestemmelse på produkterne og aftalerne stor brugsværdi for beredskabet. 4 Afklaring af juridiske forhold samt muligheder og begrænsninger ved fælles udbud af indkøbsaftaler 4.1 Juridiske forhold og deltagere Udvalget har I relation til de juridiske forhold ved fælles udbud af indkøbsaftaler, indledningsvis drøftet hvorledes Kommunernes Landsforening (KL) og BRS kan optræde som juridiske enheder ved fælles udbud. Udvalget har endvidere afklaret om f.eks. kommunernes brug af Kommune Leasing, har betydning for opfattelsen af hvem der, i relation til et udbud, står som den juridiske ansvarlige person. Aktuelt gennemfører BRS udbud af redningsuniform og indsatsdragt, hvor en række kommuner er med og står på en rekvirentliste efter positivt, at have tilkendegivet ønske herom. BRS har forespurgt Kammeradvokaten om vurdering af denne fremgangsmåde, der er lig den der anvendes ved f.eks. udbud i regi af SKI. En sådan rekvirentliste anbefaler udvalget som grundlag for fælles udbud. Udvalget er nået frem til at det er muligt ved fælles udbud i udbudsmaterialerne at anfører både BRS og KL som udbydere af aftalerne. Det er opfølgende afklaret at når udbyder er klart defineret i udbudsmaterialet (f.eks. på rekvirentliste) og endvidere underskriver såvel kontrakt som efterfølgende ordre, er kommunernes anvendelse af f.eks. Kommune Leasing uden betydning for udbudsproces. 4.2 Forslag til proces ved fælles udbud af indkøbsaftaler Udvalget har i forlængelse af drøftelserne om de juridiske udfordringer ved udbud, tillige drøftet muligheder og begrænsninger ved fælles udbudsproces samt hvorledes sådanne udbud kunne forløbe og struktureres. Udvalget anbefaler at fælles udbud tager udgangspunkt i LKU. Udvalget anbefaler endvidere at der snarest udarbejdes konceptbeskrivelser af de højst prioriterede varer: autosprøjte, vandtankvogn, tanksprøjte samt lastvognschassiser. Endeligt anbefaler udvalget at der af LKU, for hvert fælles udbud, nedsættes en arbejdsgruppe med maksimalt fem deltagere, der med baggrund i risikobaserede overvejelser kan udarbejde operative brugerkrav, tekniske specifikationer samt egentligt udbudsmateriale. Udbudsmateriale for hvert udbud anbefales valideret i regi af LKU inden egentlig udbudsproces igangsættes. Den enkelte nedsatte arbejdsgruppe nedlægges først når bud er evalueret og en ny rammeaftale er underskrevet og bekendtgjort for beredskabet. Udvalget anbefaler endvidere at der sikres faste rammer for den løbende kontraktstyring af de indgåede rammeaftaler. 8

9 4.3 Fokus på teknologisk udvikling af udbudte produkter Grundet mulighederne for, at der indgås fælles indkøbsaftaler der løber i op til 4 år, har udvalget drøftet hvorledes det sikres at produkternes almindelige teknologiske udvikling indarbejdes i aftalerne. Udvalget anbefaler på denne baggrund, at der ved kommende fælles udbud i udbudsmaterialet direkte tages højde for almindelig teknologisk udvikling af det udbudte produkt. 5 Initiativer der kan sikre større kendskab til nuværende og kommende rammeaftaler Med erkendt mangel på kendskab til fælles rammeaftaler i beredskabet, har udvalget drøftet initiativer, der kan sikre større kendskab til aftalerne. Udvalget anbefaler med baggrund i drøftelserne at fælles rammeaftaler om beredskabsspecifikke vare offentliggøres via Beredskabsstyrelsen hjemmeside, via FKB s hjemmeside samt med artikel i Brandvæsen. Udvalget peger endvidere på at FKB s lukkede hjemmeside evt. kan benyttes, hvis selve aftalen (resultat af et fælles udbud) skal kunne downloades af medlemmerne. Endeligt anbefaler udvalget at konkret information om eksisterende og kommende aftaler fordeles igennem Logistisk Koordinations Udvalg (LKU). Udvalget anbefaler i øvrigt en struktur, der halvårligt sikre en aktiv information om rammeaftaler omfattende beredskabsspecifikke varer. 9

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Desuden bød han velkommen til Niels Christiansen, FKB s næstformand, velkommen hans egenskab af tovholder i FKB vedrørende evt. fælles rammeaftaler.

Desuden bød han velkommen til Niels Christiansen, FKB s næstformand, velkommen hans egenskab af tovholder i FKB vedrørende evt. fælles rammeaftaler. Beredskabsinspektør Lars K. Bjørndal (LKB) ankommer onsdag kl. ca. 17.00 Operativ Chef Niels Ole Blirup (NOB) - afbud Beredskabsinspektør Kenny Dramshøj Christensen (KDC) Beredskabschef Sven Urban Hansen

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud

Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Bilag D Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling...

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten. Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.dk Overskrift DK-Horsens: Kontorartikler Dokumenttype 3- Udbud Frist for

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Mette Dalsgaard og Morten Kjeldgaard 17-11-2015 Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Dette notat beskriver konsekvenserne ved 3 mulige scenarier for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Principnotat vedr. udbud på genbrugshjælpemiddelområdet i Faxe Kommune D. 06/ /NHB

Principnotat vedr. udbud på genbrugshjælpemiddelområdet i Faxe Kommune D. 06/ /NHB Principnotat vedr. udbud på genbrugshjælpemiddelområdet i Faxe Kommune D. 06/11 2009 /NHB OPGAVEN... 3 LEVERANDØRSITUATIONEN... 3 CENTRALE UDBUDSTEMAER... 4 LEJE/EJE-MODELLEN?... 4 LOVGIVNINGEN... 6 UDBUDSGRUNDLAG...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Den gode indkøbsorganisation

Den gode indkøbsorganisation KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Den gode indkøbsorganisation KL Dialogforum 7. November 2016 Rasmus Lund Kongsgaard Markedsdirektør SKI A/S SKI hvem er det nu vi

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u Udkast til Udbudspolitik for Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u 12. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Miljø og sociale klausuler... 3 2. Overordnede mål...

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Referat fra møde i Beredskabskommissionen Referat fra møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt 8. august 2016, kl. 15:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 15:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier Nyt fra udbudsretten H.P. Rosenmeier Indledning 2 I den begrænsede tid, jeg har fået, har jeg tænkt mig at omtale følgende afgørelser i prioriteret rækkefølge: 1. Klagenævnets kendelse af 4. maj 2016,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

Analyse. Udbudskulturen i Danmark

Analyse. Udbudskulturen i Danmark Analyse Udbudskulturen i Danmark 2014 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Gå hjem møde i Dansk Kommunikationsforening 7. oktober 2010 Agenda Velkomst Hvorfor bør ansatte i den offentlige sektor vide noget om EU

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling sådan vælger SKI-Rammeaftalen

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Workshop 1 Nye leverandører til det offentlige. Introduktion til offentlige indkøb Den 9. februar 2010

Workshop 1 Nye leverandører til det offentlige. Introduktion til offentlige indkøb Den 9. februar 2010 Workshop 1 Nye leverandører til det offentlige Introduktion til offentlige indkøb Den 9. februar 2010 Præsentation Casper Helbo-Nielsen Salgs- og Marketingschef casper@mercell.com Overvågning af: udbud

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205

Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205 Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205 Emne Kommentarer den 15.01.2015 TOHV bemærkning til kommentarer den 15.01.2015 Budget og besparelser Materiel og materialer Hvad er det årlige beløb

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere