Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:"

Transkript

1

2 Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Øst Tlf.: Landinspektøruddannelsens 9. semester (Measurement science) Synopsis: Projektperiode: 3. september januar 2008 Projektgruppe: L9MS-praktik-06 Deltager: Kenneth Skouborg Christensen Vejleder: Carsten Bech Censor: Karsten Jensen Oplagsantal: 4 Sideantal: 41 Antal Appendiks: 1 Antal bilag: 5 Afsluttet den: 14/ Dette projekt indeholder en undersøgelse af GLONASS s indflydelse på præcisionen af GNSS målinger. Datagrundlaget for projektet er 500 målinger udført i det samme punkt med 1 minuts mellemrum mellem målingerne. Dataindsamlingen foregik fra taget af AAU, hvor der ingen obstruktioner er. Dermed simuleres en dataindsamling i åbent land. Dataanalysen viser, at der over en 10 timers periode indsamles 3,3 % flere punkter med kombineret GPS og GLONASS end med GPS alene. Det skyldes primært, at der på et tidspunkt ikke var GPS satellitter nok til at gennemføre en måling, selvom der var gode forhold for dataindsamlingen. Der var en 21 minutters periode hvor det ikke var muligt, at indsamle data med GPS. Der var tendenser til, at der var flere grove fejl i datasættet indsamlet med GPS end der var i datasættet indsamlet med kombineret GPS og GLONASS. Præcisionen for E og N var ens for begge datasæt, men i højden havde data indsamlet med kombineret GPS og GLONASS en spredning på 0,0018 m mindre end data indsamlet med GPS. En højdenøjagtighedsanalyse afslørede en mere markant afvigelse for de to datasæt. Her var gennemsnittet af datasættet indsamlet med kombineret GPS og GLONASS 0,004 m bedre end gennemsnittet af datasættet indsamlet med GPS.

3 Forord Dette projekt er udarbejdet på landinspektøruddannelsens 9. semester under temaet Faglig og professionel udvikling. Henvisninger til figurer og tabeller vil ske på følgende måde: Tabel 1.2, hvor det første tal henviser til kapitlet og det andet tal henviser til, at det er den anden tabel i første kapitel. Der henvises til bilag og appendiks med bogstaver. Bilag og appendiks findes bagerst i rapporten. Kildehenvisninger vil angives i kantede parenteser med forfatterens efternavn og årstal i teksten som fx [Jensen 2003]. Citater markeres med gåseøjne og skrives med kursiv. Der skal lyde en stor tak til Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær, specielt Mads Hvolby og Frank Kristensen, for at have taget mig ind som praktikant og en tak til alle medarbejdere for at have taget godt imod mig og været behjælpelige når jeg har haft spørgsmål til mit projekt eller dagligdagen. Kenneth Skouborg Christensen 2

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Metode Foranalyse Problemformulering Hovedanalyse Udvælgelse af dataindsamlingsmetode Parameterindstilling for dataindsamlingen Forventninger til resultatet af dataindsamlingen Dataindsamling Frasortering af punkter Grovfejlsanalyse Variationsanalyse Præcisionsanalyse Antallet af GLONASS satellitter Højdenøjagtighedsanalyse Konklusion Perspektivering Litteraturliste Appendiksoversigt Appendiks A Vurdering og beregning af geometrisk nivellement Bilagsoversigt Bilag A Læringsmål Bilag B Procesanalyse Bilag C Dagbog Bilag D Plot af E, N og H over tid Bilag E CD med data der er indsamlet til projektet 3

5 1. Indledning Dette projekt er udarbejdet er i forbindelse med et praktikophold hos Nellemann & Bjørnkjær. Derfor er det en væsentlig parameter, at projektet skal være med til at belyse en problemstilling, der er interessant for et praktiserende landinspektørfirma. Her følger formålet med et praktiksemester citeret fra studievejledningen: Formålet med et praktikophold er at give den studerende arbejdsmæssig erfaring med løsning af landinspektørfaglige problemer eller bearbejdning af opgaver inden for landinspektørfagene. Praktikopholdet skal således have relevans for landinspektørfagene og opgaverne, der bestrides, skal være på landinspektørfagligt niveau eller tilsvarende og indeholde selvstændige arbejdsprocesser og problemløsning under vejledning. Der er før semesterstart opstillet en række læringsmål for semesteret. Disse er vedlagt i bilag A. Derudover er der, udover projektet, udarbejdet en procesanalyse, der beskriver praktikopholdet og udbyttet af dette. Procesanalysen er vedlagt som bilag B. Data til projektet er vedlagt på CD bilaget bagerst i raporten. 4

6 2. Metode Formålet med dette kapitel er, at beskrive den metode dette projekt er løst efter. Metoden er illustreret i figur 2.1. Figur 2.1: Her ses en illustration af hvordan dette projekt er løst. Som det ses af figuren er der før problemformuleringen bliver præsenteret en foranalyse. Foranalysen omfatter en undersøgelse af de muligheder, der er for, at løse dette projekt så det giver det bedst mulige udbytte til praktikvirksomheden. Dermed virker foranalysen som en afgrænsning for hvad projektet skal omhandle. Efter foranalysen præsenteres problemformuleringen. Herefter er der et samspil mellem de nederste fire kasser hvor der er dobbeltrettede pile. Det at der er dobbeltrette pile skal symbolisere at arbejdet med at løse problemformuleringen er en iterativ proces. Dermed er problemformuleringen ikke fastlagt fra start af et projektarbejde, men det skal ses som en levende ting, der kan ændre sig i takt med at der igennem teori eller empiri fås ny viden og nye svar. Projektet ender op i en konklusion, som giver et svar på problemformuleringen. 5

7 3. Foranalyse Formålet med foranalysen er, at få specificeret det emne, der skal arbejdes videre med under praktikopholdet hos Nellemann & Bjørnkjær. Det overordnede emne er Kombineret GNSS. Grunden til at netop dette emne er valgt er, at firmaet har anskaffet sig nye Trimble R8 GNSS modtagere, se figur 3.1, der er i stand til at måle til både GPS og GLONASS på samme tid og derfor kunne det være spændende med en undersøgelse af hvad det betyder i modsætning til tidligere, hvor der udelukkende blev målt i forhold til GPS. Da dette er så stort et emne, at det vil være umuligt at afdække som enkeltperson på et praktiksemester, er det nødvendigt at lave nogle afgrænsninger. Den første afgrænsning er på GNSS målemetoden. Her er der flere målemetoder der kunne være interessante at anvende. Det kunne være interessant at anvende kinematisk måling, hurtig statisk måling og RTK 1. Af disse tre målemetoder anvendes RTK mest i praksis pga. den korte opmålingstid. Derfor vælges RTK som den målemetode, der anvendes i dette projekt. Figur 3.1: Trimble R8 GNSS modtager, der kan modtager signal fra både GPS og GLONASS satellitter. [Trimble.com] Når der måles med RTK anvendes to modtagere. Den ene, masteren, placeres i et kendt punkt, og den anden, roveren, er den der anvendes til, at indmåle det, der skal måles. Det der gør, at RTK har en bedre nøjagtighed end absolut måling er, at der måles relativt. Når der måles relativt kan systematiske fejl elimineres, da disse kan forventes at være de samme ved både master og rover, og da masterens koordinat er kendt kan afvigelsen mellem målingen og den kendte koordinat betegnes som de systematiske fejl, og dermed vides det hvad roverens måling skal korrigeres med for at blive fri for systematiske fejl, under forudsætning af, at de systematiske fejl er ens for både master og rover. De systematiske fejl er ionosfære-, troposfære- og urfejl. Ionosfæren strækker sig 1 Real Time Kinematisk Figur 3.2: Denne figur viser de lag i atmosfæren, der har afgørende betydning for kvaliteten af GNSS målinger 6

8 fra ca km fra jordens overflade til 1500 km fra jordens overflade. Troposfæren er i GNSS terminologi en samlet betegnelse for Stratosfæren og Troposfæren. Troposfæren er den del af atmosfæren der ligger fra jordoverfladen og 10 km op. Stratosfæren strækker sig fra 10 km til km over jordens overflade, dette ses af figur 3.2. [Dueholm, 2005, s.39 ff] Når disse fejl er elimineret, er nøjagtigheden for RTK typisk på et par centimeter i planen og ca. fem cm i højden. Det der adskiller RTK fra kinematisk måling er, at beregningerne foretages i marken i stedet for bagefter på kontoret. Dvs. at der er direkte kontakt mellem masteren og roveren imens der måles. Det at der korrigeres løbende gør, at RTK, som den eneste form for GNSS måling, kan anvendes til afsætning. Kontakten mellem masteren og roveren etableres enten ved radio, mobiltelefoni eller GPRS. I praksis anvendes oftest en referencestation, der står fast opstillet så det ikke er nødvendigt, at have to GNSS modtagere for at kunne måle RTK. Der findes to referencestationsudbydere i Danmark, nemlig GPS-Referencen og GPS-Net. For at afgrænse dette projekt vil der under indsamling af data til projektet blive målt med RTK til en referencestation. Emnevalg For at afgrænse emnet er der udarbejdet fire underemner, der er passende til et praktiksemesterprojekt. De fire underemner og en kort beskrivelse af disse følger herunder: GNSS måling i åbent land Ideen med dette emne er, at undersøge 3D præcisionen af GNSS måling i åbent land. Dette er primært tænkt som en GNSS målesituation under gode forhold. Derudover kan der laves en undersøgelse af hvordan træer og buskadser kan influere målingen. Måden hvorpå træer og buskadser kan influere målinger er dels ved, at skabe obstruktioner så signalet ikke kommer frem til modtageren og dels ved at skabe multipath. Ved multipath kommer signalet frem til modtageren, men signalet er blevet reflekteret på sin vej. Det vil sige, at modtageren får en fejl på afstanden til den satellit. Den afstand modtageren vil registrere vil altid være længere end den korrekte afstand når signalet bliver påvirket af multipath. GNSS måling i bymæssig bebyggelse Ideen med dette emne er at undersøge 3D præcisionen og nøjagtigheden af GNSS måling i bymæssig bebyggelse. Derfor er dette emne, i modsætning til det ovenstående emne, tænkt som en undersøgelse af GNSS målesituationer under svære forhold med mange obstruktioner, der kan gøre det vanskelligt, at måle med GNSS. Der vil under disse forhold være mange problemer med obstruktioner og dermed vil det muligvis ikke altid være muligt, at få kontakt til 4 satellitter, som er det antal satellitter, der minimum skal være 7

9 kontakt til for, at der kan måles med GNSS. Der skal modtages data fra fire satellitteer for at kunne løse de fire paramtre: E, N, H og tidsfejlen. Derudover vil der oftere i bymæssig bebyggelse end i det åbne land være problemer med multipath, da der typisk vil være flere obstruktioner, der kan skabe multipath. GNSS højder Dette er tænkt som en undersøgelse af hvor nøjagtige/præcise højdemålinger for GNSS måling egentlig er. Forsøgene vil i første omgang blive udført under gode GNSS forhold, hvor indflydelsen fra obstruktioner og multipath er så lille som mulig. Det er vigtigt, at der er få faktorer for at gøre det nemmere, at vurdere hvilke faktorer, der er afgørende for nøjagtigheden/præcisionen af GNSS højdemålinger. GPS-Referencen vs. GPS-Net Denne analyse er tænkt som en undersøgelse af, om der er forskel i muligheden for at initialisere eller i nøjagtighed/præcision afhængig af hvilken referencestation der vælges. Dataindsamling til denne analyse vil i første omgang ske i områder med gode forhold for GNSS måling. Dernæst kan det så overvejes, om det vil være interessant, at lave samme undersøgelse under svære GNSS forhold. Fælles for ovenstående emner er, at der påtænkes at lave en undersøgelse af to sæt målinger, dels en måling hvor der kun anvendes GPS og dels en måling hvor der anvendes GPS og GLONASS til beregning af positionen. Ideen med dette er, at undersøge om der en forskel under de givne forhold, og hvor stor denne forskel må være under de givne forhold. Disse fire emner er blevet præsenteret for kontaktpersoner i Nellemann & Bjørnkjær og de er så blevet bedt om at vælge hvilket emne, der passer dem bedst, at der arbejdes videre med i dette projekt. Der er fra Nellemann & Bjørnkjærs side især interesse for emnerne GNSS måling i åbent land og GNSS højder. Interessen for disse to emner er specielt stor, fordi det er i åbent land, det er muligt, at opnå den bedste nøjagtighed, og der menes fra firmaets side, at det ikke er anvendeligt, at måle med GNSS i bymæssig bebyggelse med de nøjagtigheder, der kan opnås med GNSS måling på nuværende tidspunkt. Derfor er det mest interessant hvilken nøjagtighed, der kan opnås i åbent land. Der er i firmaet ingen opgaver, der løses udelukkende ved GNSS måling. Det skyldes primært en formodning om, at GNSS måling ikke er nøjagtigt nok. Grunden til denne holdning skal findes i en gammel sag, hvor der blev målt dækselkoter med GPS. Denne sag foregik for en årrække siden og det var på dette tidspunkt ikke muligt, at måle til GPS og GLONASS på samme tid. Det blev i denne sag erfaret, at kvaliteten af målingerne ikke kun anvendes og derfor måtte der måles om 8

10 med totalstation. Derudover har der tidligere været lavet målinger hvor der blev logget data over længere tid i forbindelse med kortlægningen af hvordan en bøje bevægede sig på havet, og det viste sig, at der i forhold til højdemålingerne var spring i højdemålingen, men det blev ikke konstateret hvad disse spring skyldes. Det formodes dog, at have noget med satellitkonstellationen at gøre, og springene formodes, at fremkomme når en satellit forsvinder fra horisonten. Men en egentlig undersøgelse af dette emne har ikke fundet sted inden for Nellemann & Bjørnkjær. Derfor er det naturligt, dels da der ikke er lavet nogen undersøgelse af det og dels da det nu er muligt at måle til både GPS og GLONASS på samme tid, at lave en undersøgelse af hvor nøjagtige GNSS højderne er. Samtidig er det naturligt, at undersøge hvor præcis GNSS måling er i hhv. E og N, da der også er stor interesse for dette fra firmaets side. Derfor vil der gennem resten af dette projekt arbejdes med GNSS måling i åbent land med fokus på GNSS højder. Valg af referencestation Da valget ikke faldt på emnet GPS-Referencen vs. GPS-Net er det nødvendigt at vælges hvilken udbyder, der skal anvendes i dette projekt. GPS-Referencen udbyder muligheden for, at få korrektioner fra en i forvejen opstillet referencestationer. Disse referencestationer kan ses af figur 3.3. Der er i alt 59 stationer fordelt i Danmark. Der er dog ingen på Bornholm. Disse stationer har så nøjagtige koordinater i ETRS89 og hvis den sande koordinat sammenlignes med den koordinat stationen måler kan de systematiske fejl bestemmes. Dette foregår på samme måde som hvis man selv stiller en referencestation op i et kendt punkt. Forskellen er, at det kun er nødvendigt med en GNSS modtager og der er ikke arbejde med at få stillet en referencestation op. Ulempen ved denne form for referencestationer er, at jo længere man befinder sig fra en referencestation, jo dårligere nøjagtighed der opnås på Figur 3.3: Her ses en oversigt over de 59 stationer, det er muligt at få korrektioner fra, hvis GPS-Referencen anvendes som referencestation. [referencen.dk] målingen. Dette er ikke tilfældet hvis GPS-Net vælges som referencestation. GPS- Referencen administreres af Leica Geosystems A/S. GPS-Net blev oprettet i 2001 i samarbejde med Trimble Center Danmark A/S, Vejdirektoratet, COWI A/S, Dansk Total-Opmåling og DTU. GPS-Net anvender en anden 9

11 form for teknologi, der gør det muligt, at oprette en virtuel referencestation (VRS) lige der hvor man måler. Dvs. at uanset hvor der måles, vil det være som om der er en referencestation lige i nærheden. Dermed vil der altid være den samme nøjagtighed i modsætning til den traditionelle metode hvor afstanden til referencestationen influerer på nøjagtigheden af målingen. Grunden til at GPS-Net kan udbyde VRS er, at alle Figur 3.4:Denne figur viser de 26 referencestationer GPS-Net har i Danmark. Den stiplede røde linie markerer dækningsområdet. referencestationerne, Bemærk at Bornholm ikke er en del af netværket, der dækker resten af bortset fra den station, der landet. [GPSnet.dk] er på Bornholm, er knyttet sammen i et netværk. Netværket består af 26 referencestationer, se figur 3.4. Det der sker når der beregnes en VRS er, at korrektionerne fra de nærmeste referencestationer indsendes til en computer og denne computer foretager så ud fra GNSS modtagerens position en interpolation og på denne måde beregnes korrektionerne til VRS en, se figur 3.5. Forskellen på de to referencer er altså, at hvis GPS-Net anvendes, opnås en konstant nøjagtighed hvorimod nøjagtigheden med GPS- Referencen afhænger nøjagtigheden af afstanden til referencestationen. Ifølge en undersøgelse lavet af KMS, udført i september 2001, giver GPS-Net den bedste nøjagtighed i 92,49 % af Figur 3.5: Denne figur viser princippet i hvordan den virtuelle reference station (VRS) beregnes. [GPSnet.dk] 10

12 Danmark og GPS-Referencen giver den bedste dækning i 7,51 % af Danmark. Disse tal bygger på, at GPS-Referencen giver den bedste nøjagtighed, når afstanden til en referencestation ikke overstiger 4,5 km. Det vil sige, at hvis der er over 4,5 km til en GPS- Referencen referencestation, vil det give den bedste nøjagtighed at anvende GPS-Net som referencestation. [GPSnet.dk] Da undersøgelsen er fra 2001 kan der være sket meget inden for GNSS måling siden dengang. En af de ting der har stor betydning for GNSS målingen skete ved indførslen af SpiderNet. Leica besluttede i november 2004, sammen med resten af GPS-Referencens bestyrelse, at GPS-Referencen skulle benytte SpiderNet software, der har gjort det muligt, at anvende GPS-Referencens stationer som beskrevet ovenfor, men også som et netværks-rtk system. Dermed vil GPS-Referencen med indførslen af SpiderNet have de samme egenskaber som GPS-Net, dvs. at nøjagtigheden er den samme inden for dækningsområdet og nøjagtigheden må forventes, at være ca. den samme som for GPS-Net. Under hensyntagen til ovenstående vil det fornuftige valg for dette projekt være GPS-Net eller SpiderNet, da det praktikstedet er interesseret i er, hvilken nøjagtighed og præcision der kan forventes, uden hensyntagen til hvor i landet man befinder sig. Dette kan GPS-Net og SpiderNet opfylde, da teknologien med netværks-rtk giver netop den fordel, at nøjagtigheden er den samme overalt inden for netværket. Det endelige valg falder af praktiske grunde på GPS-Net, da Nellemann & Bjørnkjær ikke abonnerer på GPS- Referencen og SpiderNet. 11

13 4. Problemformulering I dette kapitel opsamles på de ting, der er fastlagt i foranalysen. Det første der blev bestemt var, at målemetoden skal være RTK. Det blev begrundet med, at det er det, der oftest bliver anvendt i praksis. Derefter blev det besluttet i samarbejde med kontaktpersoner i Nellemann & Bjørnkjær, at emnet, der skal arbejdes videre med er GNSS måling i åbent land med fokus på nøjagtighed og præcision af GNSS højder. Ideen med dette emne er, at undersøge hvilken forskel, der er på præcisionen når der måles dels i forhold til GPS og dels i forhold til GPS og GLONASS. Slutteligt blev det bestemt, at der skal måles RTK i forhold til GPS-Net, da GPS-Net udbyder muligheden for at få beregnet en virtuel reference station, der sikrer at præcisionen for målingen er den samme i hele dækningsområdet og dermed er det resultat, der fremkommer et resultat, der kan forventes at få overalt inden for dækningsområdet. Dette er forsøgt sammenfattet i følgende problemformulering. Hvilken forskel er der i præcisionen ved GNSS-måling i forhold til hhv. GPS-observationer og kombineret GPS- og GLONASS-observationer når GPS-Net anvendes som referencestation? 12

14 5. Hovedanalyse For at afdække problemformuleringen er det naturligt, at indsamle data. Denne dataindsamling skal så være med til dels, at afdække problemformuleringen og dels medvirke til at give nye ideer til at udforske dette emne yderligere. Formålet med denne dataindsamling er, at undersøge hvilken præcision GPS og GPS/GLONASS har i åbent land, altså under gode forhold. For at få et datagrundlag, der kan sammenlignes er det vigtigt, at have tilstrækkeligt med data. Dette kan gøres ved, at der i et tilstrækkeligt tidsrum indsamles data i intervaller. For at få et godt datagrundlag for en sammenligning samles der data ind i 10 timer med et interval på 1 minut mellem hver måling. Grunden til at der indsamles data i 10 timer er for at dække en arbejdsdag. Derudover vil det give rig mulighed for ændring af satellitkonstellationen at indsamle data over 10 timer. Der er ingen grund til at indsamle data oftere end hvert minut, da det ikke er meget satellitkonstellationen ændrer sig på et minut. Ved at indsamle data på denne måde sikres det, at der fås et godt datagrundlag med tilstrækkeligt med data til at kunne gennemføre en række analyser i dette projekt. 5.1 Udvælgelse af dataindsamlingsmetode Der er flere måder at lave denne dataindsamling på. Det mest optimale vil være, at lave dataindsamlingen som en indsamling af vektorer i stedet for en indsamling af koordinater. Ved at gøre dette kan dataindsamlingen laves med én modtager hvor der indsamles vektorer til både GPS og GLONASS satellitter og derefter kan der beregnes koordinater til modtagerens position, hvor der anvendes dels GPS vektorer og dels GPS og GLONASS vektorer. Ulempen ved at indsamle data som vektorer er, at der så ikke beregnes koordinater i modtageren, som der normalt gøres når der indsamles data med GNSS i praksis. Dermed kan der være en forskel på hvordan vektorerne udjævnes i kontrolenheden i forhold til hvordan vektorerne udjævnes hjemme på kontoret med det software, der er til rådighed der. Ved at udføre dataindsamlingen med én modtager i forhold til to vil det sikres, at der ikke er forskel på modtagernes position eller på det tidsrum der indsamles data. Dette vil ikke være muligt hvis der anvendes to modtagere. Derudover vil der, hvis der anvendes to modtagere, kunne forekomme variation i tidsrummet. Dette kan have indflydelse på to måder: 1. Hvis der ikke indsamles data i samme tidsrum vil det ikke være under ens forhold og dermed vil det ikke være muligt at sammenligne de to dataindsamlinger 13

15 2. Selvom data indsamles i samme tidsrum kan der være variation i synkroniseringen. Denne kan variere op til 30 sekunder når der er 1 minut imellem målingerne. Hvor meget denne forskel vil have af indflydelse vil afhænge af hvor meget satellitkonstellationen ændres på 30 sekunder. Dette fejlbidrag må forventes at være af ubetydelig karakter i de fleste tilfælde, men det kan dog have en betydende indflydelse hvis der inden for de 30 sekunder en satellit kommer lavere på himlen end afskæringsvinklen. Det vil i efterbehandlingen være muligt at opdage, at der er forsvundet en satellit i det tidsrum, og dermed anses denne fejlkilde ikke som kritisk for denne dataindsamling. Med henblik på ovenstående generelle betragtning vil det være mest optimalt, at gennemføre dataindsamlingen med én modtager og indsamle vektorer i stedet for koordinater. Dette er dog ikke en mulighed når det er en betingelse, at GPS-Net anvendes som referencestation. Det skyldes, at når der anvendes GPS-Net som referencestation fås vektorer fra den virtuelle referencestation. Den virtuelle referencestation ændres hver gang der initialiseres, og dermed hvis der fx under dataindsamlingen skal skiftes batterier i modtageren. Dermed kan disse vektorer ikke anvendes, så derfor er det udelukket at lave dataindsamlingen med én modtager. Dermed er det nødvendigt at tage stilling til hvordan dataindsamlingen bedst sker hvis der ikke kan anvendes vektorer. Der er tre måder hvorpå denne dataindsamling kan ske. På AAU (Fibigerstræde 11) findes nogle punkter på taget hvorpå GNSS antennen kan sættes på. Hvis punkter på taget anvendes simuleres en åben land opmålingssituation, da der ikke er nogle obstruktioner når disse punkter anvendes. En måde at gennemføre dataindsamlingen på kunne være at anvende ét af de punkter, der findes på taget og så først samle data med GPS og bagefter samle data med GPS og GLONASS. På denne måde vil indsamlingen for GPS og kombineret GPS og GLONASS data vil ske fra samme punkt, men på forskellige tidspunkter. En anden måde at indsamle data på kunne være at anvende to modtagere og to punkter på taget af Fibigerstræde 11. Punkterne på taget ligger i en afstand på ca. 30 m. Dvs. hvis der sættes to modtager op i to forskellige punkter på taget, vil der være en afstand mellem modtagerne på 30 m. Så er spørgsmålet hvor meget det har af indflydelse på dels synsfeltet for modtagerne og dels for om satellitkonstellationen er så tæt på at være den samme så det kan betegnes som værende ubetydelig for dette projekt. Fordelen ved at anvende punkter på taget er dels, at punkterne er faste og dermed er det muligt at genbesøge dem hvis der skal indsamles supplerende data senere i projektet og dels, at der er godt udsyn og dermed gode forhold for GNSS dataindsamling. 14

16 En tredje måde at indsamle data på er, at anvende stativer til at opstille modtagerne på. På denne måde kan man opstille modtagerne inden for en meter og dermed minimere den forskel, der kan være på satellitkonstellationen og udsynsområdet for modtagerne. Ulempen ved denne metode er at opstillingspunkterne ikke er faste og dermed er det ikke muligt at genbesøge punktet til en evt. supplerende dataindsamling. En anden ulempe er, at hvis der skal stilles op på stativer er, at opstillingerne ikke vil ske på taget af AAU og dermed vil udsynet ikke være helt så godt, hvilket medfører dårligere forhold for dataindsamlingen end hvis der anvendes faste punkter på taget af AAU. For at få et overblik over hvilken metode, der skal anvendes til dataindsamling er fordele og ulemper ved de tre metoder listet i tabel 5.1. Først er der metode 1 hvor der anvendes én modtager og ét punkt på taget. Dernæst er der metode 2, hvor der anvendes to modtagere, der opstilles i to punkter på taget af AAU med en indbyrdes afstand på ca. 30 m. Slutteligt er der metode 3, hvor der anvendes 2 modtagere opstillet på stativer tæt på hinanden. Tabel 5.1: Opstilling af fordele og ulemper for de tre dataindsamlingsmetoder Fordele Ulemper Noter Metode 1 Metode 2 Metode 3 Modtageren placeres i det eksakt samme punkt Det er muligt, at genbesøge punktet hvis der skal laves supplerende dataindsamling Der er godt udsyn når modtagerne sættes i punkter på taget af AAU Punkterne på taget af AAU er faste og kan genbesøges til eventuel supplerende dataindsamling Satellitkonstellationen og udsynet vil være tæt på det samme for de to modtagere Der bliver ikke indsamlet data simultant Der er ca. 30 m imellem de faste punkter på taget af AAU Der er dårligere forhold for GNSS dataindsamling end på taget af AAU Der er større risiko for multipath Der er ikke mulighed for, at indsamle supplerende data på de samme positioner Her anvendes 1 modtager og 1 punkt på taget Her anvendes 2 modtagere og 2 punkter på taget Her anvendes 2 modtagere og 2 stativer 15

17 Som det ses af tabellen, er der fordele og ulemper ved alle tre tilbageværende metoder. For at afgøre hvilken metode, der skal anvendes er det nødvendigt at vurdere fordele og ulemper for metoderne. Fordelen ved at anvende metode 1 er, at dataindsamlingen bliver lavet fra eksakt samme punkt med både GPS og kombineret GPS og GLONASS. Derudover er det muligt, at genbesøge dette punkt, da det er et fast punkt på taget af AAU. Ulempen er, at hhv. GPS- og kombineret GPS og GLONASS -data indsamles i forskellige tidsrum, hvilket vil gøre en sammenligning svær, da dataindsamlingen ikke er foregået under samme forhold. Fordelen ved at anvende metode 3 er, at både satellitkonstellationen og udsynet vil være tæt på det samme for de to modtagere, hvis disse stilles op inden for 1 m. Ulemperne ved denne metode er, at det vil blive svært at skabe ligeså gode forhold for indsamling af data som ved metode 2, da det kan blive et problem at finde et sted med frit udsyn som ikke er på taget af AAU. Dette vil medføre en risiko for, at der vil forekomme multipath som følge af de obstruktioner, der eventuelt vil være. En anden ulempe ved denne metode er, at hvis der bliver behov for at indsamle supplerende data, vil det ikke være muligt at genplacere modtagerne på de samme positioner, da det ikke er faste punkter, der stilles op i. Fordelene ved metode 2 er, at der er gode forhold for, at indsamle GNSS data når modtagerne sidder ovenpå taget. Når modtagerne er placeret på taget er der lav risiko for multipath, idet der ikke er nogen obstruktioner, der kan skabe multipath. Den anden fordel ved at vælge metode 2 er, at de punkter GNSS modtagerne placeres i er faste, og dermed vil det være muligt, at genplacere modtagerne inden for få mm ved en eventuel supplerende dataindsamling. Ulempen ved metode 2 er afstanden mellem punkterne på taget af AAU. Der er ca. 30 m. imellem punkterne og det der kan være problemet med det er, at selvom udsynet er lige godt ved begge punkter kan der være en forskel på hvor mange satellitter, der kan ses fra hvert punkt. Derudover kan der forekomme en mindre ændring i satellitkonstellationen pga. afstanden mellem punkterne. Hvis der forekommer en forskel i udsynet, der gør, at der ikke er udsyn til det samme antal satellitter kan dette ses af opmålingsrapporten, der kan laves for hver opmåling når der opmåles med en Trimble TSC2, som er den control unit, der anvendes under de opmålinger, der sker i dette projekt. I opmålingsrapporten findes følgende oplysninger: Punktnummer E-koordinat N-koordinat H-koordinat Kode Antennehøjde 16

18 Type Hz præcision V præcision De oplysninger der er interessante i ovenstående punktopstilling er primært koordinaterne og præcisionen for Hz og V, som er plan- og højde-præcisionen i m. Derudover er der et underpunkt, der hedder QC1, hvor følgende attributter kan ses: Antal satellitter PDOP HDOP VDOP RMS Benyttede positioner Std. afv. (H) Std. afv. (V) Herunder er det interessant at kigge på PDOP, som er et kvalitetsmål for hvor god målingen er i positionen, dvs. et kvalitetsmål for hvor godt positionen er bestemt i både plan og højde. Når der måles med RTK i landmålingen skal PDOP en helst være under 5 for at der er sikkerhed for, at målingen har en tilstrækkelig kvalitet. PDOP en kan deles op i to DOP er: HDOP som er et kvalitetsmål for positionsnøjagtigheden og VDOP som er et kvalitetsmål for målingens højdenøjagtighed. HDOP bør have en sammenhæng med Hz præcision og VDOP bør have en sammenhæng med V præcision. RMS er også et kvalitetsmål for målingens nøjagtighed. Med tanke på ovenstående vælges metode 2 til dataindsamling i dette projekt. Dette er primært pga. den lave risiko for multipath, og at det er muligt, at opdage om udsynet til satellitterne ændres så meget, at der forsvinder en satellit fra den ene modtager i forhold til den anden. 5.2 Parameterindstilling for dataindsamlingen Dermed er der valgt metode for dataindsamling til dette projekt. Det der skal fastlægges nu er, hvordan parametrene for dataindsamlingen skal være. Der blev afholdt et kursus 31/ hos Nellemann & Bjørnkjær i Aalborg, afholdt af Henrik Lennartz-Johansen fra GEOTEAM A/S. Kurset blev afholdt i forbindelse med, at Nellemann & Bjørnkjær for nylig har udskiftet en stor del af instrumentparken til Trimbles nyeste udstyr og derfor var formålet med kurset, at vejlede deltagerne, som var landinspektører og målemedhjælpere, i hvordan det nye udstyr anvendes og hvilke muligheder, der er i det nye udstyr. Til 17

19 dataindsamlingen i dette projekt vælges samme opsætning som blev anbefalet på kurset. Grunden til det er, at denne opsætning må forventes at blive anvendt i praksis. Der blev på kurset anbefalet følgende indstillinger for GNSS måling for almindelige punkter: - Tolerance på 3 cm i hhv. plan og højde - 3 målinger pr punkt - 5 sekunders måling Den eneste forskel i forhold til ovenstående indstillinger er, at tolerancen er ændret til 10 cm i hhv. plan og højde. Grunden til det er, at det på denne måde må forventes, at ingen målinger bliver kasserede pga. for høj tolerance og i dette projekt anses det som vigtigere, at der bliver indsamlet data hvert minut for begge modtagere, da det vil gøre det nemmere at analysere data efter dataindsamlingen. Derudover kan det under dataanalysen konstateres om målingen har en for høj tolerance i forhold til de 3 cm i plan og højde og dermed kan disse udelukkes på denne måde. Dette kan ses af tallene Hz- og V præcision, som findes under QC1. Dermed vil selve dataanalysen ske på baggrund af data indsamlet i overensstemmelse med ovenstående indstillinger. Derudover kan der sættes en grænse for hvor høj PDOP en må være. Denne skal normalt være under 5, men i dette projekt vil denne grænse, af samme årsag som med tolerancen, blive sat til 15 for at være sikker på, at der ikke er målinger, der bliver kasseret pga. for høj PDOP. Dog vil disse målinger efterfølgende blive pillet ud inden dataanalysen. 5.3 Forventninger til resultatet af dataindsamlingen For at kunne give et bud på hvad der må forventes af forskel på dataindsamling med hhv. GPS og GPS/GLONASS anvendes Trimbles planning utility, som er et planlægningsprogram, der bl.a. kan beregne diverse DOP-værdier og antal synlige satellitter hvis der indtastes oplysninger om placeringen, hvilke obstruktioner, der findes i forhold til modtagerne og i hvilket tidsrum, der indsamles data. Tidsrummet for dataindsamlingen er mellem kl Derudover skal der indlæses en almanak, der indeholder data om satellitterne og deres baner. Når dette er gjort kan der ses følgende grafer: - DOP, en oversigt over TidsDOP, horisontal DOP, vertikal DOP, positions DOP og geometrisk DOP. - Elevation, en oversigt over hvor høj en elevation de forskellige satellitter når inden for det tidsrum, dataindsamlingen er sat til i programmet. - Number of satellites, en oversigt over hvor mange satellitter, der er synlige over det tidsrum dataindsamlingen sker i. 18

20 - World Projection, et kort over jorden, der viser satellitternes baner i det tidsrum dataindsamlingen foregår. - Sky Plot, viser satellitternes baner i forhold til placeringen af modtageren. Derudover er obstruktionerne for stedet indtegnet i Sky Plot hvis der er lavet en skitse af disse. - Visibility, en oversigt over hvornår de enkelte satellitter er synlige fra dataindsamlingsstedet. Fælles for alle grafer er, at enkelte satellitter kan vælges til og fra og dermed kan der laves grafer for både GPS og kombineret GPS og GLONASS. Når det er muligt kan der laves en sammenligning af de forventede forhold og derudfra kan der gives en vurdering af om det vil give en forskel. Det er primært PDOP-grafen, der kan give et overblik over kvaliteten af målinger med hhv. GPS og kombineret GPS og GLONASS. Den øverste graf på figur 5.1 er PDOP en for GPS og den nederste graf er kombineret GPS og GLONASS. Som det ses af figuren ligger PDOP en for GPS mellem 1,5 og 7,5 og for kombineret GPS og GLONASS ligger PDOP en mellem 1,25 og 4,25. Normalt vil nøjagtigheden for målingen med GNSS være for usikker når der måles med en PDOP på over 5. Det må forventes, at der kommer et tidspunkt i dataindsamlingen hvor GPS modtageren får en PDOP på over 5 og dermed vil de målinger, der bliver foretaget i dette tidsrum normalt blive kasseret pga. for høj PDOP og dermed vil det ikke være muligt at måle med GNSS, hvis der kun anvendes GPS. Det er i tidsrummet PDOP en er højere end 5 for GPS. Men hvis der ses bort fra det tidsrum ligger PDOP en for GPS på mellem 1,5 og 3 og for kombineret GPS og GLONASS på mellem 1,25 og 2,75. Men da PDOP en for GPS/GLONASS generelt ligger på et lavere niveau end GPS alene må det forventes, at målingerne med kombineret GPS og GLONASS bliver af bedre kvalitet, hvilket må forventes, at give komme til udtryk i en bedre præcision. 19

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen Undersøgelse af RTK Teknikker Mads Bøgvad Knudsen Kongens Lyngby 2005 Danmarks Tekniske Universitet Informatik og Matematisk Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon+45 45253351,

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Aalborg Universitet. Synopsis: Institut for samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsens 10. semester Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø

Aalborg Universitet. Synopsis: Institut for samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsens 10. semester Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø Aalborg Universitet Institut for samfundsudvikling og planlægning Landinspektøruddannelsens 10. semester Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø Titel: Automatisk Opdatering af BIM Synopsis: Dette afgangsprojekt

Læs mere

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT Kristian Skadhede Vejleder Jørgen Ullvit Til aflevering 13-04-2012 Titelblad Rapport titel: Vejleder: Jørgen Ullvit Forfatter: Kristian Skadhede Dato/Underskrift:

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem

Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem Indledning Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem 1. Indledning... 3 1.1. Motivation...3 1.2. Systemkrav...6 1.3. Problemformulering...7 1.4. Metode...8 1.5. Læsevejledning...

Læs mere

Distribution af GPS korrektioner via internettet

Distribution af GPS korrektioner via internettet Distribution af GPS korrektioner via internettet Geoinformatik - Informatik og Matematisk Modellering - DTU Maj 2002 Udført af Morten Ødegaard Nielsen Morten Ødegaard Nielsen Distribution af GPS korrektioner

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Blandede boligtyper - i samme ejendom

Blandede boligtyper - i samme ejendom Blandede boligtyper - i samme ejendom Afgangsprojekt Pernille Mikkelsen og Malene Andersen Landinspektøruddannelsen Aalborg Universitet 2005 Blandede boligtyper - i samme ejendom Af Pernille Mikkelsen

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Titel: Synopsis: Design af gearskiftesystem. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: P1, Efterårssemester 2010 Projektgruppe: B228 Deltagere:

Titel: Synopsis: Design af gearskiftesystem. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: P1, Efterårssemester 2010 Projektgruppe: B228 Deltagere: Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Telefon 9940 9736 Fax 9940 9725 http://www.tnb.aau.dk Titel: Tema: Design af gearskiftesystem Virkelighed og modeller

Læs mere

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Rapport af delstudie vedrørende visuel komfort December 2013 Anne Lee 2, Jesper Pihl-Thingvad 1, Lars

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Undersøgelse af en genetisk algoritme

Undersøgelse af en genetisk algoritme Undersøgelse af en genetisk algoritme Study of a genetic algorithm Gruppe 2, hus 13.2 Gruppemedlemmer: Sanne Bjerg Tanja Josefsen Pernille Hviid Petersen Claus Daldorph Nielsen Rasmus Rasmussen Vejleder:

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 4: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Humanistisk Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006 og individuelle

Læs mere

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1 De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi Fredrik Bajers Vej 7C Phone +45 96 35 87 00 Fax +45 98 15 17 39 http://www.hst.aau.dk Titel: Tema:

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere