Sygeplejerskens tilgang til mænd med diabetes type 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskens tilgang til mænd med diabetes type 2"

Transkript

1 Opgaveløser og studienummer: Leth, Karin , Pedersen, Pia Birk , Risom, Betina Modul/Hold: Modul 14, F10 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype: Professionsbachelor i sygepleje Afleveringsdato: 3. juni 2013 Vejleder: Kobov, Else & Laursen, Charlotte H. Antal tegn i alt: Sygeplejerskens tilgang til mænd med diabetes type 2

2 Resumé Problemstillingen er, at mænd med diabetes type 2 er dårlige til at yde egenomsorg og de er derfor i risiko for at udvikle fodsår. Problemformuleringen lyder: Hvordan kan sygeplejersken støtte manden med diabetes type 2 i at håndtere sin sygdom og derigennem forebygge udviklingen af fodsår? Formålet med opgaven er at finde ud af, hvilke overvejelser sygeplejersken skal gøre sig i mødet med manden. Der anvendes den hermeneutiske metode og analysen er datastyret. I opgaven anvendes Joyce Travelbees teori mellemmenneskelige aspekter i sygeplejen, Dorothea Orems egenomsorgsteori og Aaron Antonovskys mestringsteori. Resultatet af analysen er mænds forventninger til sundhedssystemet og diabetespatienters oplevelse af diabetessygeplejerskens funktion. Konklusionen er, at sygeplejersken igennem kommunikation kan opnå en god relation til manden. Hun skal støtte ham og motivere ham til medindflydelse i sin diabetespleje for at opnå egenomsorg og bibeholde mandens autonomi. Derudover skal hun være konkret i sin information til manden og undgå følelsesladet emner medmindre manden selv bringer det op. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Diabetes Diabetiske senkomplikationer Fodsår Mænd og sygdom Sygeplejerskens møde med mandlige diabetespatienter Afgrænsning Problemformulering Undersøgelsesspørgsmål Begrebsafklaring Metode Videnskabsteoretisktilgang Litteratursøgning Databaser Søgeord Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Anvendt litteratur Analyse Hvordan kan manden med diabetes type 2 blive i stand til at yde egenomsorg? Ansvar Bekræftelse Empowerment Hvad finder manden med type 2 diabetes vigtigt i relationen til sundhedspersonalet?

4 3.2.1 Manden undgår lægen At vise interesse Tillid og tryghed Hvilken kommunikation foretrækker manden med type 2 diabetes i mødet med sygeplejersken? Direkte kommunikation Uafhængighed og selvbestemmelse Mangel på information og screenings tilbud Diskussion Kritisk gennemgang af metode og materiale Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag

5 1 Indledning Vi har alle tre i vores klinikperioder mødt patienter og borgere med diabetes samt diabetiske senkomplikationer. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der flere mænd end kvinder med diabetiske fodsår og amputationer på grund af fodsår (Sundhedsstyrelsen, 2011 s.48). Vi vil i dette bachelorprojekt belyse mænd med type 2 diabetes oplevelse af sundhedsvæsenet samt, hvordan sygeplejersken kan tænke på dette i hendes møde med mandlige diabetespatienter. 1.1 Diabetes I 2012 var der ifølge International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) 370 millioner med diabetes på verdensplan. Det forventes, at tallet er stigende og vil nå 552 millioner i 2030 (International Working Group on the Diabetic Foot, 2013 A). Ifølge Diabetesforeningen var der i Danmark i diabetespatienter. Diabetes koster det danske samfund 86 millioner kroner om dagen (Diabetesforeningen, 2013). De høje omkostninger skyldes produktionstab på grund af invaliditet og for tidlig død, samt pleje af diabetes og senkomplikationer i primær og sekundær sundhedssektor (Diabetesforeningen, 2006). Antallet af diabetespatienter er fordoblet i løbet af de seneste 10 år. Der er ikke stor forskel i fordelingen mellem mænd og kvinder. Ca. 51 % er mænd og 49 % er kvinder (Diabetesforeningen, 2013). Dog er der flere mænd end kvinder, som udvikler diabetiske senkomplikationer (Sundhedsstyrelsen, 2011 s.48). Der findes tre typer diabetes: type 1, 1½ og 2. Diabetes opstår på grund af forstyrrelser i insulinsekretionen eller i insulinfølsomheden, hvilket resulterer i forhøjet blodglukose. I Danmark er der ca , som har type 1 diabetes. Størstedelen af disse har deres sygdomsdebut inden de fylder 30 år. Ved type 1 diabetes har patienten nedsat eller ingen insulinsekretion, da de insulinproducerende betaceller enten er delvist eller helt gået til grunde (Christiansen & Christiansen, 2010 s ). Man regner med, at der i Danmark er ca , som lider af type 1½ diabetes. Type 1½ udvikles 4

6 omkring 50 års alderen, og den forveksles ofte med type 2 på grund af den sene debut, selvom den klinisk minder mest om type 1. Ved type 1½ diabetes sker der en nedbrydning af betacellerne i pancreas, men processen er langsommere end ved type 1 (Aggerbech, 2012). Derfor skal der både ved type 1 og 1½ altid behandles med insulin i modsætning til type 2, som er livsstilbetinget. Der er ca i Danmark, der er diagnosticeret med type 2 diabetes og derudover , som har sygdommen uden at vide det. Diabetes type 2 opstår blandt andet på grund af overvægt og for lidt fysisk aktivitet. Dette medfører en nedsat insulinfølsomhed, som kroppen ikke kan kompensere for ved øget insulinsekretion. Denne manglende evne til at øge insulinproduktionen har en arvelig faktor og forekomsten af diabetes type 2 hos nære slægtninge er 40 %. For at undgå insulinbehandling ved type 2 diabetes kræver det livsstilsændringer: Øget fysisk aktivitet, vægttab, kostændringer samt rygestop. Derudover er det vigtigt at have et velreguleret blodglukose. Dette opnås ved hjælp af sund kost, faste måltider og i nogle tilfælde ved brug af antidiabetika. Patienterne går til blodglukosekontrol hos lægen hver måned. Her får de taget en blodprøve, HbA 1c, som helst skal være <7,0 %. Denne kontrol kaldes også sladrehanken, da den viser, hvordan blodglukoseværdierne har været de seneste måneder. Dette kan ses, da de røde blodlegemer har en levetid på ca. 120 dage og disse viser blodglukosen. Et dårligt reguleret blodglukose kan forårsage alvorlige senkomplikationer (Christiansen & Christiansen, 2010 s ). 1.2 Diabetiske senkomplikationer På trods af, at diabetes er en kronisk sygdom, er der mange diabetespatienter, som undervurderer alvoren af deres sygdom og ikke kender til senkomplikationerne heraf. Denne holdning kan skyldes, at mange diabetespatienter ikke føler sig syge og lever i mange år uden symptomer på sygdommen (Sundhedsstyrelsen, 2011 s.82). Risikoen for at udvikle diabetiske senkomplikationer er mindre, hvis blodglukosen er velreguleret. Hypertension, overvægt, rygning samt forhøjet kolesterol kombineret med diabetes øger risikoen for senkomplikationer (Bassett & Jørgensen, 2011 s ). I de seneste år har en intensiveret indsats med bedre metabolisk kontrol, effektiv 5

7 antihypertensiv og lipidsænkende behandling samt støtte til livsstilsændringer forbedret prognosen for diabetiske senkomplikationer (Christiansen & Christiansen, 2010 s.312). Mange patienter med type 2 diabetes har allerede senkomplikationer, når de bliver diagnosticeret, da de har gået med sygdommen i mange år uden, at der er blevet gjort noget ved det (Diabetesforeningen, 2012 A). Egenomsorg er et vigtigt begreb i diabetesbehandlingen. Ved egenomsorg forstås, at diabetespatienten er sin egen behandler og bruger fagpersoner som konsulenter (Bassett & Jørgensen, 2011 s.398). Dette kræver dog, at diabetespatienterne besidder en stor viden omkring diabetes, som de opnår gennem erfaring og uddannelse på diabetesskoler, diabetesambulatorier eller hos egen lægen. En god behandling og egenomsorg kan medvirke til, at diabetespatienter udsætter eller helt undgår at udvikle diabetiske senkomplikationer. En god behandling indebærer: daglig måling af blodglukose, samt insulinindsprøjtninger, hvis man er i insulinbehandling, at lære tegnene på hyper- og hypoglykæmi at kende, altid at have noget sukkerholdigt i nærheden i tilfælde af hypoglykæmi og at gå til regelmæssig kontrol (Diabetesforeningen, 2012 B). En stor del af diabetespatienterne udvikler specifikke diabetiske karskader i de små kar, også kaldet for mikroangiopati, og de har øget forekomst af arteriosklerose. De hyppigst forekommende diabetiske senkomplikationer er retinopati, nefropati, neuropati samt diabetiske fodsår (Christiansen & Christiansen, 2010 s ). De fleste diabetespatienter udvikler, efter flere år med diagnosen, forstyrrelser i det perifere og i det autonome nervesystem. Symptomer på, at det autonome nervesystem er påvirket, er blandt andet impotens, ortostatisk hypotension og urinretension. I det perifere nervesystem kan neuropatien vise sig på forskellige måder i form af føleforstyrrelser, smerter og lammelser. Følesansen ophæves gradvist, hvilket medfører forhøjet risiko for at udvikle fodsår (Ibid. s.312). 6

8 1.3 Fodsår Undersøgelser viser, at alder, køn, civil- og socialstatus, uddannelse samt grad af compliance har betydning for risikoen for at udvikle diabetiske fodsår (Sundhedsstyrelsen, 2011 s.49). Da tallet af diabetespatienter er stigende gælder dette også forekomsten af diabetiske fodsår. Fodterapi anses for at være fundament for sufficient fodpleje. Fodterapeutuddannelsen eksisterer kun i 19 ud af 212 lande (International Working Group on the Diabetic Foot & International Diabetes Federation, 2008). Derfor har IWGDF fokus på at skabe en uddannelse i fodterapi, som kan anvendes i de lande, hvor der ikke er fodterapeuter. Uddannelsen er relevant for fagpersoner, som arbejder med diabetespatienter, f.eks. sygeplejersker (International Working Group on the Diabetic Foot, 2013 B). Danmark er et af de lande, hvor der er uddannede fodterapeuter. For at forebygge diabetiske senkomplikationer på fødderne, har man i Danmark besluttet, at sygesikringen giver diabetespatienter tilskud til undersøgelse og behandling hos statsautoriserede fodterapeuter (Diabetesmidt.dk, 2008). På trods af, at vi har fodterapeuter i Danmark, var der diabetespatienter, som havde fodsår i Fodsår er en senkomplikation til alle tre diabetestyper. Dog er det oftest patienter med type 2 diabetes, som får fodsår (Sundhedsstyrelsen, 2011 s.47-48). De tidligere nævnte diabetiske senkomplikationer, neuropati og arteriosklerose, har en rolle i forhold til udvikling af fodsår. Neuropati er henfald i nerveenderne og medfører tab af føle-, smerte og varme/kuldesansen. Derudover ændres fodens struktur, hvilket giver en ændret belastning af foden, som ikke mærkes på grund af den nedsatte følesans. Dette medfører belastninger og tryk som ikke observeres, og der opstår tryksår. Dette sker ofte ved, at diabetespatienter går i for små sko eller fodtøj, som ikke passer deres fodstruktur. Derfor er det vigtigt at få lavet specielle sko, hvis følesansen er nedsat. Diabetespatienter har svært ved at få en optimal sårheling på grund af arteriosklerose. Både arteriosklerose, nedsat immunforsvar og ikke velreguleret blodglukose giver en forringet sårheling og dårlig modstand ved infektioner i såret. Derfor skal patienterne være ekstra opmærksomme på revner og huddefekter, som øger risikoen for infektion (Ibid. 7

9 s.49). Ofte kan forløbene med fodsår være meget langvarige og i værste tilfælde medføre amputation. 25 % af patienterne med diabetiske fodsår får udført en amputation på underben eller lår. Halvdelen af de patienter, som får udført en amputation, på grund af diabetiske fodsår, har efter amputationen højest fem leveår tilbage (Ibid. s.49-50). Når diabetespatienter udvikler fodsår, forsøger de i første omgang selv at hele deres sår ved hjælp af fodbad, skift af fodtøj og at gå i bare tæer. De overraskes over den manglende sårheling og reagerer med nedtrykthed og en følelse af alvorligt forringet livskvalitet (Ibid. s.82). Man kan stille spørgsmålstegn ved, om det er manglende information og forståelse, der gør at nogle diabetespatienter ikke yder optimal fodpleje, eller om det er andre faktorer der spiller en rolle? Nedsat mobilitet øger social isolation, og undersøgelser viser, at diabetespatienter med fodsår ofte lider af depression (Ibid. s.86-87). Ifølge Sundhedsstyrelsen medfører diabetiske fodsår ofte både fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for den enkelte patient. Dog pointerer de også, at disse faktorer kan komme forud for og ligge til grund for diabetiske fodsår (Ibid. s.49+90). Omkring 15 % af alle diabetespatienter får et fodsår og 70 % af disse får et nyt fodsår inden for de næste fem år. Fodsårsproblemer rammer primært den ældre befolkning, og undersøgelser viser, at det oftere er mænd end kvinder, der udvikler diabetiske fodsår (Sundhedsstyrelsen, 2011 s.47-48). 1.4 Mænd og sygdom For øjeblikket kører Sundhedsstyrelsen en kampagne: Rigtige mænd går til lægen. Kampagnen er lavet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og handler om mænds forhold til sygdom. Budskabet er at få mænd til at gå til læge (Sundhedsstyrelsen, 2013). Den øgede interesse omkring mænd og sygdom, skyldes blandt andet, at mænd i gennemsnit dør fem år før kvinder ifølge Danmarks Statistik (Pedersen, Agnholt, Rodkjær & Delmar, 2007). Mandens rolle i samfundet har ændret sig i løbet af de seneste 50 år. Mændene har oplevet livsstilsændringer på grund af store ændringer i kønsrollerne. Kvinderne er blevet økonomisk uafhængige, tager uddannelser og deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Dette gælder også arbejdspladser, som tidligere var 8

10 præget af mænd. Hermed har mandens rolle som hovedforsøger i hjemmet mistet en del af sin betydning, og den høje skilsmisserate har udfordret deres mandlige identitet. Kombinationen af disse forhold kan udløse en dyb krise i den mandlige identitet. Det kan være svært for mænd at finde deres plads i sundhedssystemet, da det er domineret af kvinder og samtidig baseret på det holistiske menneskesyn, hvor der er fokus på åbenhed, samt at tale om og bearbejde følelser. Mange mænd siger, at de føler sig utilpas i denne sygehuskultur, og de savner fortielse og lægen bestemmer -kulturen, som prægede systemet til langt op i 1970 erne (Agger, 2002 s ). Den danske filosof Simon Sjørup Simonsen anvender Ronkedormodellen til at definere mænds reaktion på sygdom. Ifølge Ronkedormodellen, er distancering af sygdom et af hovedbegreberne, når man taler om mænd og deres reaktion på sygdom. Ronkedor er en enlig hanelefant, der lever adskilt fra flokken og er her en metafor for, at mænd trækker sig tilbage ved sygdom. Der er tre forskellige vinkler på distancering: Social- verbal- og mental distancering. Social distancering er, når manden undgår at deltage i sociale situationer, som har fokus på sygdom og sundhed, samt undgår fysisk kontakt med partner og venner under sygdom. Den verbale distancering er, når der ikke tales om sygdom og sygdomssignaler med deres nærmeste venner, kollegaer eller klinikere. Den mentale distancering handler om at fortrænge sygdom, og tilgangen er, at det ikke er noget, man skal spekulere for meget på (Simonsen, 2006 s.87-91). Ifølge Reinicke mener mandeforskeren, Joseph Pleck, at mænd har en tendens til at se sig selv som udødelige. De mener ikke, at de er i fare for at komme til skade, blive alvorligt syge eller dø af en alvorlig sygdom. Deres livsstil er dårligere end kvinders og væsentlig flere mænd får livsstilsygdomme og dør heraf på trods af, at de selv mener, at de har en sund livsstil. Generelt er der flere mænd, der drikker for meget alkohol, bliver overvægtige og er rygere. Mænd er også tilbøjelige til ikke at søge læge i tide, da de er afskrækket af lange ventetider, begrænsede åbningstider og risikoen for at skulle involvere en receptionist i årsagen til lægebesøget. Derudover er mænd ikke interesseret i at tale om sygdom, men de vil have konkrete og håndterbare vejledninger, som de 9

11 kan forholde sig til og anvende i håndteringen af deres sygdom. Dette er i modsætning til kvinder, og derfor er det vigtigt at indføre andre tiltag over for mandlige patienter (Reinicke, 2012 s ). En mandlig diabetespatient, Mads Loft, levede et usundt liv som bassist og sanger i et band uden at vide, at han havde diabetes. Han drak omkring 25 øl om dagen og røg en hel del cigaretter. De tegn, der var på, at han havde udviklet diabetes, så han ikke. Han siger selv: Når man drikker så meget, som jeg gjorde, så er man aldrig tørstig, og det er kun naturligt, at man tisser meget. Mads diabetes bliver tilfældigvis opdaget i forbindelse med, at han skal have fjernet en absces i kæben. Mads senkomplikationer i form af neuropati og arteriosklerose er så fremskredne, at der kun går to år før, at han får amputeret sit ben ved knæet. Mads har ikke vidst, hvilke symptomer han skulle observere og fortæller om episoden: I dagene efter nytårsaften rendte jeg rundt med en øm ankel. I første omgang troede jeg, den var forstuvet. Men pludselig en dag hævede benet og blev dobbelt så tykt Det viste sig, at jeg havde fået en blodforgiftning i benet, og at infektionstallet var meget højt. Allerede dagen efter fik jeg amputeret benet Amputationen kunne måske have været undgået, hvis jeg ikke havde haft føleforstyrrelser og drukket så mange øl. For så havde jeg jo bemærket riften under foden Mads oplevelse af amputationen var ikke voldsom. Han distancerede problemet ved at fokusere på de patienter, som havde det værre end ham. Det gav ham styrke til at komme videre og i gang med genoptræning. Derudover siger Mads: Når man kommer ud for en så alvorlig hændelse som en amputation, er det vigtigt at fokusere på de positive ting i livet. 10

12 Efterfølgende har Mads fået fokus på sin diabetes ved at tabe sig, spise sundt og holde med at drikke og ryge (Diabetesforeningen og Novo Nordisk, 2007). Mads har haft ressourcerne til at ændre livsstil og dette lykkedes efter amputationen, men måske kunne amputationen have været undgået, hvis sygeplejersken tidligere i forløbet havde haft en anderledes tilgang til Mads. 1.5 Sygeplejerskens møde med mandlige diabetespatienter Da antallet af diabetespatienter er stigende, møder sygeplejersken flere og flere af disse i sit arbejde både i primær- og sekundær sundhedssektor. Oftest møder sygeplejersken diabetespatienter, når de kommer til kontrol enten hos egen praktiserende læge eller på sygehusets diabetesambulatorium. De fleste diabetespatienter er i kontakt med sundhedssystemet i et tidsrum på blot et kvarter over en periode på tre måneder. Størstedelen af behandlingen foregår altså uden for sundhedssystemet, og god egenomsorg er derfor nødvendig for en sufficient behandling (Diabetes.dk, 2012). Ifølge Sundhedsstyrelsen er det sygeplejerskens opgave at styrke diabetespatientens egne ressourcer til at fremme egenomsorg og medansvar for behandlingen med størst mulig uafhængighed af behandlersystemet. For at opfylde Sundhedsstyrelsens mål skal sygeplejersken gennem oplæring i færdigheder samt undervisning fremme diabetespatienternes egenomsorgskapacitet. Ifølge afdelingsleder og sygeplejerske på Steno Diabetes Center, Lise Musaeus, består diabetespatienternes egenomsorgskapacitet af viden, motivation og praktiske færdigheder. Disse færdigheder kan være i form af blodglukosemålinger, insulinindsprøjtninger og sufficient fodpleje. Egenomsorgssvigt vil vise sig ved svingende blodglukoseværdier med hypo- eller hyperglykæmi. Ved hyperglykæmi er der risiko for ketoacidose samt øget risiko for udvikling af diabetiske senkomplikationer. En diabetespatient med god egenomsorg er karakteriseret ved at opleve sundhed og velvære samt at kunne mestre sin hverdag (Musaeus, 2001 s.43-44). Udover egenomsorg er empowerment et hovedbegreb i sygeplejen til diabetespatienter. Empowerment er en metode, som har fokus på, at give diabetespatienterne de bedst mulige forudsætninger for at træffe 11

13 beslutninger på eget initiativ - altså opnå empowerment. Sygeplejersken skal forsøge at fremme diabetespatientens selvstændighed og mindske hans afhængighed af professionel hjælp (Bassett, Larsen, Nikolajsen & Skött, 2008 s.3). I stedet for at sygeplejersken anvender en tilgang, som lægger op til, at diabetespatienterne udøver compliance, altså følger sygeplejerskens råd og anvisninger, kigger man i empowerment på individets personlighed, følelser og sociale aspekter. Diabetesplejen bliver derved patientcentreret, og diabetespatienterne har større chance for at opnå empowerment (Johansen & Kristensen, 2013 s.75). 1.6 Afgrænsning Type 2 diabetes er livsstilsbetinget, og sygeplejersken har her mulighed for at understøtte forebyggelsen af senkomplikationer ved at hjælpe diabetespatienter til at mestre deres liv med sygdommen. Diabetiske fodsår er en af de hyppigste senkomplikationer og medfører alvorlige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser. Diabetespatienter, der tidligere har haft et fodsår, er i større risiko for at udvikle et nyt. Da flest mænd udvikler diabetiske fodsår, mener vi, at der er et brist i sygeplejen til mændene. Sundhedssystemet er domineret af kvinder, og mange mænd har derfor svært ved at finde sig til rette. Mænd mestrer alvorlig sygdom anderledes end kvinder, går ikke til læge i tide og har en mere usund livsstil. Vi har gjort os nogle etiske overvejelser i forhold til, om vi som sygeplejerske overskrider mandens autonomi, når vi vil hjælpe ham med at forebygge senkomplikationen fodsår. I De Sygeplejeetiske Retningslinjer punkt 2.2 står der: Sygeplejersken skal medvirke til, at patienten modtager og forstår den information, der er nødvendig for at træffe valg. Information, der gives, skal være tilpasset den enkelte patients ønsker og behov samt patientens livssituation (Sygeplejeetisk råd, 2004 s.3). 12

14 Hermed sagt, er det sygeplejerskens opgave, at sørge for, at patienten får den fornødne information omkring sin sygdom og har forstået den. På baggrund af afgrænsningen definerer vi vores patientgruppe til mænd med diabetes type 2, som allerede har eller har haft et diabetisk fodsår. Vi er kommet frem til følgende problemformulering, som vi i analysen vil forsøge at besvare ved hjælp af tre undersøgelsesspørgsmål. 1.7 Problemformulering Hvordan kan sygeplejersken støtte manden med diabetes type 2 i at håndtere sin sygdom og derigennem forebygge udviklingen af fodsår? Undersøgelsesspørgsmål 1. Hvordan kan manden med diabetes type 2 blive i stand til at yde egenomsorg? 2. Hvad finder manden med type 2 diabetes vigtigt i relationen til sundhedspersonalet? 3. Hvilken kommunikation foretrækker manden med type 2 diabetes i mødet med sygeplejersken? 1.8 Begrebsafklaring Joyce Travelbee anvender ikke begrebet patienter og argumenterer herfor, at dette begreb skaber en barriere i forholdet mellem sygeplejersken og individet. Hun definerer patienter, som syge individuelle mennesker, der har behov for hjælp fra andre mennesker i form af pleje (Travelbee, 2010 s ). Derfor vælger vi fremadrettet i opgaven at undlade begrebet patient og i stedet anvender vi begreberne individ, person og mand. Sygeplejersken vil i opgaven blive defineret som hun. Når begrebet personer anvendes i opgaven, omhandler det både mænd og kvinder. 13

15 2 Metode I dette afsnit vil vi beskrive den videnskabsteoretiske tilgang, som bliver anvendt i bachelorprojektet. Afsnittet vil derudover indeholde en redegørelse og begrundelse for vores litteratursøgning og udvalgt litteratur til analyse og diskussion. 2.1 Videnskabsteoretisktilgang Vi har valgt at anvende den humanvidenskabelige tilgang, da vores problemstilling har med menneskelige forhold at gøre. Humanvidenskaben er "menneskevidenskab", da det er en menneskelig verden, som undersøges af mennesker, der lever i denne verden (Thisted, 2011 s A). Inden for den humanvidenskabelige tradition vil vi benytte os af den hermeneutiske analyse. Hermeneutikken er kendetegnende ved, at den har en fortolkende tilgang til en sag. I dette tilfælde vil vi være det fortolkende subjekt, som søger ny forståelse, og mændene med diabetes, samt diabetessygeplejersken, vil være de menneskelige subjekter, hvis udsagn vi fortolker. Hermeneutikken benytter sig af den kvalitative metode, som typisk anvender interview og teksttolkning som forskningsteknikker (Ibid. s.60-61). Vi har i litteratursøgningsprocessen fundet aktuelt litteratur, omhandlende vores problemstilling, og har på baggrund af dette valgt at udføre et litteraturstudie. Vi vil udføre en datastyret analyse af udvalgte forskningsartikler. Ifølge Thisted bygger denne analysemodel på, at forskeren identificerer temaer, der er relevante for besvarelse af problemformuleringen, og som går igen i empirien. Disse temaer anvendes til at reorganisere teksten, så meningsindholdet fremstår tydeligt. Formålet er, at de nye temaer, skal opstå ud fra data. Data skal således danne grundlag for den teori, som kan siges, at være svar på den undersøgte problemformulering (Thisted, 2011 s.175 B). Et af de vigtigste begreber i hermeneutikken er for-forståelse. For-forståelse er den forståelse, som altid går forud for selve forståelsen. Den tyske filosof Hans-Georg Gadamer skriver i sit hovedværk Wahrheit und Metode om forforståelsen. Gadamer mener, at for-forståelsen er menneskets fordomme. 14

16 Gadamer betegner ikke ordet "fordom" som negativt, men mener, at menneskets fordomme er forventninger og formeninger. Vi tænker ikke over, at vi bærer rundt på disse fordomme, men lever ubevist ud fra dem (Birkler, 2007 s.96). Vores for-forståelse skaber med sine fordomme en samlet horisont. Det er gennem denne forståelseshorisont, at verden anskues og betinger derfor enhver fortolkning (Ibid. s.98). Vores for-forståelse eller forståelseshorisont står beskrevet i vores indledning, og vi vil i vores analyse og diskussion, ved at bruge den hermeneutiske metode, finde frem til en ny for-forståelse. Vores forforståelse har haft indflydelse på udformningen af problemformuleringen, vores litteratursøgning, og hvordan vi har læst den indsamlede empiri. Det er igennem den hermeneutiske cirkel, at vi på baggrund af vores forståelseshorisont kan skabe en ny for-forståelse. Den hermeneutiske cirkel henviser til forståelsens cirkularitet. Det vi forstår, kan vi kun forstå, på baggrund af det vi allerede forstår. Grundtanken er, at der opstår et cirkulært forhold med helhedsforståelsen og delforståelsen, hvor delene kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås, når delene inddrages (Ibid. s.98). I arbejdet med vores analyse vil vi hele tiden få be- eller afkræftet vores forståelseshorisont, altså vores helhedsforståelse og derved danne en ny delforståelse. Delforståelsen vil så virke tilbage på helhedsforståelsen. Med denne reviderede helhedsforståelse fortsætter vi analysearbejdet, der så igen kan give os en ny delforståelse, osv. Hver gang en ny delforståelse får lov til at reviderer helhedsforståelsen, vil der ifølge Gadamer være tale om en horisontsammensmeltning (Ibid. s ). For at kunne besvare vores problemformulering har vi opstillet tre undersøgelsesspørgsmål, som vi i vores analyse og diskussion vil forsøge at besvare ved hjælp af den hermeneutiske teksttolkning. Derudover vil vi i diskussionen lave en kritisk gennemgang af vores metode og materialevalg. Vi gør os nogle overvejelser omkring generalisering af mænd. Ifølge Signild Vallgårda, professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab, kan man ikke se på den mandlige befolkning som en gruppe (Vallgårda, 2010 s.16). Derfor er resultatet af vores undersøgelse ikke anvendelig til alle mænd med diabetes, 15

17 men anvendelig til den gruppe af mænd, som har nedsat evne til at yde egenomsorg. 2.2 Litteratursøgning For at finde empiri til besvarelse af problemformuleringen, foretager vi en litteratursøgning Databaser Vi anvender søgedatabasen Bibliotek.dk, som er en national almen søgedatabase, der ikke er fagrelateret. Derinde finder vi artikler fra fagbladene "Sygeplejersken" og "Diætisten" samt fagbøger omhandlende mænd og diabetes. Derudover bruger vi den internationale søgedatabase Cinahl, som er en sygeplejefaglig database, hvor vi finder internationale forskningsartikler, som er relevante for vores problemstilling. Vi anvender også Steno.dk, som er en hjemmeside for Steno Diabetes Center. De skriver om forskning, forebyggelse, uddannelse osv. inden for diabetesområdet. Deres hjemmeside bliver opdateret dagligt, og deres viden er derfor aktuel og relevant Søgeord Vi anvender søgeordene: Diabetes, diabetes type 2, mænd, empowerment, relation, kommunikation, sygepleje, fodsår, diabetessygeplejerske, sygdom, diabetespleje/omsorg, mestring, livsstilsygdomme og diabetesundervisning. Søgeordene anvendes på dansk og engelsk (se bilag 1). I vores søgning på Cinahl bruger vi funktionen headings, og hermed søger vi på hovedtemaerne i artiklerne. Vi starter med at søge bredt på diabetes type 2 og vælger hovedtemaet diabetes mellitus type 2. Dette giver hits. Derefter udfører vi flere søgninger med vores andre søgeord og kombinerer disse søgninger for at specificere søgningen og udelukke ikke relevant litteratur Inklusionskriterier Vores patientgruppe er mænd med type 2 diabetes, som enten har eller har haft et diabetisk fodsår. Derfor sætter vi ikke nogen specifik aldersgrænse for 16

18 patientgruppen. Vi anvender engelsk og skandinavisk forskningsmateriale. Da der i løbet af de seneste år er sket en stor udvikling af viden omkring diabetes, både inden for sundhedsvæsenet og blandt befolkningen, beslutter vi, at vores litteratur ikke må gå mere end ti år tilbage Eksklusionskriterier Vi vil afgrænse os til kun at anvende litteratur fra Skandinavien, for at finde forskningsmateriale fra lande, som minder om Danmark i forhold til sundhedssystemet og madkulturen. Dette resulterer i en dansk og to svenske forskningsartikler, og vi udvider derfor vores søgning og inkluderer engelsk forskningsmateriale. 2.3 Anvendt litteratur Det er ikke muligt at finde forskningsmateriale, der omhandler sygepleje til mænd med diabetes type 2, som har eller har haft fodsår. Derfor udvælger vi fire andre forskningsartikler, der handler om dele af vores overordnede problemstilling. Disse forskningsartikler handler henholdsvis om, hvad mænd forventer, patienters oplevelse af regelmæssige undersøgelser hos diabetessygeplejersken, implementering af empowerment og vigtigheden af en relation for at opnå empowerment. Derudover supplerer vi vores materiale med artikler fra sygeplejersken, som omhandler sygepleje til mænd og diabetespleje. Forskningsartiklerne anvendes til besvarelse af undersøgelsesspørgsmålene. Den første artikel er en kvalitativ undersøgelse af mænds oplevelse af sundhedssystemet i England, og hvad de forventer. Titlen er: What men really want: A qualitative investigation of men s health needs from the Halton and St Helens Primary Care Trust men s health promotion project. Undersøgelsen er lavet i 2010 og matcher dermed den rolle, som manden har i nutidens samfund (Coles, Watkins, Swami, Jones, Woolf & Stanistreet, 2010). Artiklen The lived experience of the diabetes nurse specialist regular check-ups, as narrated by patients with type 2 diabetes er en svensk kvalitativ undersøgelse fra 2008 og omhandler både mænd og kvinder. Dog anvender vi den alligevel, da den 17

19 giver os et indblik i diabetespatienternes oplevelse af og mening om regelmæssige konsultationer hos diabetessygeplejersken (Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson, 2008). "Implementering af konfluent pædagogik som metode til at opnå empowerment hos personer med diabetes" er en dansk forskningsartikel fra Spørgeskemaundersøgelser og semistruktureret fokusgruppeinterviews med personer med diabetes og behandlere, herunder sygeplejersker, bliver anvendt som metode i artiklen, for at belyse effekten af implementering af konfluent pædagogik i diabetesplejen (Bassett, Larsen, Nikolajsen, & Skött, 2008). Herefter udvælger vi en engelsk kvalitativ forskningsartikel fra 2007 til at finde ud af, hvad der er vigtigt for patienten, for at skabe en relation. Artiklen hedder: Empowerment in middle-aged people with diabetes: The importace of working relationships (Stubbs, 2007). Vi anvender artikler fra tidsskrifterne Sygeplejersken og Sundhed det nye helsemagasin, som tager udgangspunkt i Svend Aage Madsens teorier om mænd. Svend Aage Madsen er chefpsykolog på rigshospitalet og formand for Selskab for mænds sundhed. I diskussionen vil vi sammenligne vores fund fra analysen med relevante teorier, som vi har stiftet bekendtskab med igennem uddannelsen. Vi vil anvende Aaron Antonovskys mestringsteori om sundhedsfremme. Derudover vil vi bruge sygeplejeteoretikeren Joyce Travelbees teori om relationer og kommunikation i relationen. Til at diskutere Travelbees teori om kommunikation anvender vi Motivationssamtalen. Vi vil også inddrage sygeplejeteoretikerne Dorothea Orem og Kari Martinsen. Derudover vil vi bruge den danske filosof Knud Ejler Løgstrups teori om den etiske fordring. 3 Analyse Vores undersøgelsesspørgsmål er i analysen besvaret ved hjælp af temaer, som er kommet frem ved at tematisere forskningsartiklerne. Herved bliver det en datastyret analyse. 18

20 3.1 Hvordan kan manden med diabetes type 2 blive i stand til at yde egenomsorg? Vi har ved hjælp af vores empiri, fundet frem til tre temaer, som er relevante for mænd med diabetes' behov for at kunne yde egenomsorg: Ansvar, bekræftelse og empowerment Ansvar Diabetessygeplejersken Margaret Stubbs mener i sin forskningsartikel, at personer med diabetes kan inddeles i to kategorier: Dem som ikke forstår eller ikke vil forstå, hvad diabetes er, og dem som forstår, hvad diabetes går ud på. Det er ifølge Stubbs sygeplejerskens opgave at få personerne i den første kategori over i den anden. Denne proces kan strække sig over en længere periode (Stubbs, 2007 s.191). Stubbs mener, at de personer som befinder sig i den første kategori, ser sig selv som ofre af sygdommen. De mener ikke, at de selv kan gøre noget for at ændre på sygdommens udfald. En af personerne fra forskningsartiklen mener, at hun har en sund livsstil og kan derfor ikke forstå, hvorfor hun har fået diabetes. En mand som for to år siden, fik diagnosticeret diabetes, udtaler: "But in the let s say scale of diabetic seriousness, I'm at the low end." Denne mand mener selv, at hans sygdom ikke er kritisk, og tager dermed ikke ansvar for sin diagnose (Ibid. s.193). Edwall, Hellström, Öhrn og Danielson beskriver, at det tidligere var lægen, der tog ansvar for kontrol af personernes diabetes, hvorimod det i dag er diabetessygeplejersken. Ved at det er diabetessygeplejersken, som tager ansvar for kontrol af diabetes, bliver patienten mere medinddraget: The follow-ups by DNSs provided information which revived and built up a pattern of useful knowledge about the disease to understand the manifestation in one s own body and its need for management. (Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson, 2008 s.776). 19

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Kan du ikke bare tage dig sammen!

Kan du ikke bare tage dig sammen! Kan du ikke bare tage dig sammen! Et kvalitativt interview undersøgelse. Bachelorprojektet udarbejdet af: Bjørk Nyborg Eskildsen Vibeke Sandfeld Østergaard Faglig konsulent Vita Hagelskjær Adjunkt, ergoterapeut,

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation

Læs mere

Hjælp - jeg er langtidsindlagt

Hjælp - jeg er langtidsindlagt Hjælp - jeg er langtidsindlagt En indsigt i den gravides oplevelse af langtidsindlæggelsen Anna Fowler Lund & Caroline Haugaard F 2011, 14. modul Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 30.05.14 Vejleder:

Læs mere

Det tager kun to minutter

Det tager kun to minutter Det tager kun to minutter - Et kvalitativt studie af hospitalsindlagte patienters oplevelse af velvære i forbindelse med mundhygiejne. It only takes two minutes - a qualitative study of hospitalized patients

Læs mere

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 BACHELORPROJEKT Tid til at dø Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 * Citat af Kari Martinsen, 2013, fra bogen: Løgstrup

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Mai-Britt Hägi-Pedersen

Mai-Britt Hägi-Pedersen Kandidatspeciale Vi lever jo med at de (alarmerne) er der - en kvalitativ undersøgelse af hvorledes sygeplejersken oplever støj og hvordan støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv?

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

Karin Reinhold Laugesen

Karin Reinhold Laugesen Kandidatspeciale Kliniske sygeplejerskers oplevelse af hvad der motiverer dem til at udøve sygepleje - En kvalitativ interviewundersøgelse af Karin Reinhold Laugesen Sektion for Sygepleje, Institut for

Læs mere