Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. til Børn & Familieudvalg"

Transkript

1 Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø), Bente Bendix Jensen (I), Annemette Knudsen Andersen (V), Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Besøg på Signaturskolen, afdeling Kvaglund med fokus på læring Evaluering af central pulje til etablering af cykeltog på skolerne Etablering af samarbejde mellem Børn & Kultur, folkeskolerne og Esbjerg Svømmeklub vedrørende obligatorisk svømmeundervisning i skoleåret 2016/ Ændret organisering af specialbørnehaven Kornvangen Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet Helhedsplan årlig status Information, forespørgsler og orientering Lukket - Information, forespørgsler og orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 1

3 1. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5802 Sagsid.: Åben sag Side 2

4 2. Besøg på Signaturskolen, afdeling Kvaglund med fokus på læring Dok.nr.: 5452 Sagsid.: 16/2425 Åben sag Indledning Børn & Familieudvalget afholder ordinært møde den 7. april 2016 på Signaturskolen, afdeling Kvaglund, Askekrattet 8, 6705 Esbjerg Ø. Sagsfremstilling Skoleleder Jette Sylvestersen vil kl vise rundt og give en orientering med fokus på læring. Kompetencer Børn & Familieudvalget Indstilling Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget orienteres Side 3

5 3. Evaluering af central pulje til etablering af cykeltog på skolerne Dok.nr.: 5479 Sagsid.: 15/7390 Åben sag Indledning Børn & Familieudvalget besluttede den 16. april 2015 at der afsættes en central pulje på kr. årligt i årene 2015 og 2016, hvorfra interesserede kan søge midler til etablering af cykeltog pr. 1. august Endvidere blev det besluttet at sagen evalueres løbende. Sagsfremstilling Skoleadministrationen informerede skolerne i maj 2015 om den centrale pulje til etablering af cykeltog, til videre information hos forældre, klasseforældreråd, skolebestyrelserne m.fl. Efter fornyet drøftelse i både skolevæsenets Administrationsudvalg samt i skolelederkredsen, blev der igen udsendt anmodning til samtlige skolebestyrelser om at drøfte etablering af cykeltog på ny. Tilbagemeldingen fra skolerne, Darum Børneby og skolebestyrelserne er, at der ikke ønskes etablering af cykeltog. Der er heller ikke indkommet ansøgninger fra andre fx forældre, lokalråd. Skoleadministrationen anbefaler, at den centrale pulje til etablering af cykeltog ophæves pr. 31. juli 2016 og puljen på kr. til etablering af cykeltog på skolerne tilbageføres puljen vedr. forsøg med gratis buskort. Økonomi Der er afsat en central pulje på kr. årligt i årene 2015 og 2016 til etablering af cykeltog. De ikke anvendte midler tilbageføres til puljen omfattende forsøg med gratis buskort. Kompetencer Børn & Familieudvalget Indstilling Direktionen indstiller, at 1. den centrale pulje til etablering af cykeltog på skolerne ophæves pr. 31. juli puljen på kr. til etablering af cykeltog på skolerne tilbageføres puljen vedr. forsøg med gratis buskort. Side 4

6 4. Etablering af samarbejde mellem Børn & Kultur, folkeskolerne og Esbjerg Svømmeklub vedrørende obligatorisk svømmeundervisning i skoleåret 2016/17 Dok.nr.: 5567 Sagsid.: 16/3660 Åben sag Indledning Folkeskolens obligatoriske svømmeundervisning på 3. og 4. klassetrin varetages i dag af skolernes idræts-/svømmelærere. Den obligatoriske svømmeundervisning ønskes i en forsøgsperiode på et skoleår varetaget af Svømmeklubben Esbjerg i samarbejde med folkeskolen. Sagsfremstilling Skoleadministrationen har undersøgt, hvorvidt folkeskolens svømmeundervisning med fordel kan afvikles som et samarbejde mellem Esbjerg Svømmeklub og folkeskolerne. Samarbejdet har til formål at kvalificere folkeskolernes svømmeundervisning samt at åbne grænserne mellem skole og foreningslivet, sådan at begge parter får glæde af et samarbejde. Jfr. bilag til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen gives der i tilknytning til idræt, svømmeundervisning på 3. og 4. klassetrin med 20 lektioner pr. år. Den obligatoriske svømmeundervisning foregår i dag på blandt andet på Auraskolen, Hjerting, Bohrskolen, Vita og UC-Syd. Ribe Fritidscenter og Svømmebad samt Bramming Svømmebad indgår ikke i forsøgsordningen. Skoleadministration har afholdt møde med Esbjerg Svømmeklub, som ønsker at indgå i skolernes obligatoriske svømmeundervisning. På baggrund af drøftelser med Esbjerg Svømmeklub anbefales, at der oprettes et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Svømmeklub omkring svømmeundervisningen således: Samarbejdet er gældende som en forsøgsordning for skoleåret 2016/17 Undervisningen gælder obligatorisk undervisning på 3. og 4. klassetrin, 20 lektioner årligt, for de skoler der har obligatorisk svømmeundervisning på Auraskolen, Hjerting, Bohrskolen, Vita og UC-Syd. Svømmeundervisningen foregår i 10 uger á 2 lektioner eller 20 uger á 1 lektion. Svømmeplanerne udarbejdes af Skoleadministrationen. Skolerne stiller med personale, som hidtil, hvilket betyder, at forsøgsordningen er ressource neutral for skolerne. Det vil sige, at der ingen ændringer er for skolerne i forhold til i dag, ud over at Esbjerg Svømmeklub stiller med ekstra ressourcer, som finansieres af centrale midler. Skolerne stiller svømmefaciliteter og undervisningsmateriale gratis til rådighed. Transport afholdes af Skoleadministration. Side 5

7 Endvidere anbefaler Esbjerg Svømmeklub, at børn begynder at lære at svømme tidligere i deres skolegang, det vil sige på 2. årgang bl.a. på grund af: For hvert år der går, hvor et barn ikke får lært at svømme, kan det betyde at der er flere muligheder for ulykker i og omkring vand. Børnene lærer de grundlæggende færdigheder i svømning og selvredning samt grundlæggende færdigheder i livredning. Undersøgelser viser, at jo ældre børnene bliver, jo mindre sandsynlighed er det for, at de ikke bliver en sikker svømmer. De yngre børn lærer hurtigere svømmefærdigheder. Bevægelse så tidlig som muligt på grund af sundheden. Svømmehallerne bruges af skoleklasser samt af institutioner i dagtimerne, og her kan eleven hurtigt blive sat af socialt, hvis de ikke har lært at svømme. På baggrund af Esbjerg Svømmeklubs anbefalinger foreslås, som en yderligere forsøgsordning i skoleåret 2016/17, at der etableres svømning for elever fra Auraskolen, Hjerting, 2. årgang med 20 lektioner årligt. Den endelige planlægning af svømmeundervisningen i skoleåret 2016/17 aftales mellem den enkelte skole og Esbjerg Svømmeklub. Børn & Familieudvalget vil primo 2017 få forelagt en evaluering af forsøgsordningerne med henblik på stillingtagen til, hvorvidt der fortsat skal være en svømmeinstruktør fra Esbjerg Svømmeklub tilknyttet den obligatoriske svømmeundervisning svømmeundervisningen skal starte på en tidligere årgang generelt på Esbjerg Kommunes folkeskoler. Kultur & Fritidsudvalget orienteres om evaluering og beslutning om det videre forløb omkring folkeskolernes svømmeundervisning. Økonomi Esbjerg Svømmeklub har oplyst, at udgiften til en svømmeinstruktør vil andrage kr. pr. hold á 20 lektioner. Finansiering af udgifterne til Esbjerg Svømmeklub i forbindelse med forsøgsordningen i skoleåret 2016/17 afholdes inden for provenuet fra ændring af antallet af skoler fra 9 til 7 i forbindelse med ny skolestruktur. Kompetencer Børn & Familieudvalget Indstilling Direktionen indstiller, at 1. den obligatoriske svømmeundervisning på 3. og 4. klassetrin, varetages i et samarbejde mellem Esbjerg Svømmeklub og Børn & Kultur, Skoleadministration Side 6

8 som pilotprojekt i skoleåret 2016/17 for de skoler der har svømmeundervisning på Auraskolen, Hjerting, Bohrskolen, Vita og UC-Syd 2. der, som et forsøg i skoleåret 2016/17, foretages svømning for elever fra Auraskolen, Hjerting, 2. årgang med 20 lektioner årligt 3. finansiering af udgifterne til Esbjerg Svømmeklub afholdes inden for provenuet fra ændring af antallet af skoler fra 9 til 7 i forbindelse med ny skolestruktur 4. at Børn & Familieudvalget primo 2017 får forelagt en evaluering af forsøgsordningerne 5. beslutningen fremsendes til orientering for Kultur & Fritidsudvalget Side 7

9 5. Ændret organisering af specialbørnehaven Kornvangen Dok.nr.: 5678 Sagsid.: 15/26131 Åben sag Indledning Specialbørnehaven Kornvangen er et behandlingstilbud etableret efter Lov om Social Service 32, som modtager børn fra 0 årsalderen til skolestart. Børnehaven er organiseret under Specialcentret, som er et center under familie og forebyggelse. Det foreslås nu, at flytte Kornvangen fra politikområde Familie og Forebyggelse til Dagtilbud. Sagsfremstilling Kornvangen er normeret til 16 pladser, som er organiseret i 2 teams med et antal tilknyttede pædagoger og fysioterapeuter. Frem til september 2015 bestod Kornvangen af to afdelinger; afdeling nord og afdeling syd, men på grund af et faldende børnetal og hermed et fald i behovet for 32 pladser, lukkede afdeling syd i august De børn, der er visiteret til en plads i Kornvangen, har særlige og specialpædagogiske behov af forskellig og vidtgående art. Af Lov om Social Service fremgår det, at: 32. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. 36, eller i forbindelse med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet, jf. stk Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter Dagtilbudsloven. Baggrunden for lukningen af Kornvangens afdeling Syd var et faldende behov for pladser, men det vurderes, at Kornvangens nuværende afdeling Nord også i fremtiden vil være et nødvendigt tilbud i kommunen med henblik på efterlevelse af SEL 32 samt Dagtilbudslovens formålsbestemmelser. På trods af svingende belægningsgrad i Kornvangen, vurderes de nuværende 16 pladser som et realistisk niveau for et bæredygtigt behandlingstilbud. Til sammenligning er der i Vejle Kommune normeret med pladser. Kommunen skal til enhver tid sikre, at der findes det nødvendige antal pladser som behandlingstilbud jf. Lov Om Social Service, hvilket også understreger vigtigheden i, at det eksisterende Kornvangen opretholdes som en bæredygtig enhed. Efter lukningen af Kornvangens afdeling syd har der været drøftelser imellem Dagtilbud og Familie og Forebyggelse i forhold til Kornvangens fremtidige organisering. I den forbindelse har en arbejdsgruppe på tværs af Dagtilbud og Familie og Forebyggelse udarbejdet et notat om Kornvangens overdragelse fra Familie og Forebyggelse til Side 8

10 Dagtilbud, som vedlægges sagen som bilag, idet det foreslås, at flytte Kornvangen fra politikområde Familie og Forebyggelse til Dagtilbud. Det foreslås som naturlig følge heraf, at beslutningskompetencen i forhold til visitationen inden for rammen af de pladser overgår til Dagtilbud. Lovgrundlag, planer mv. Lov om Social Service 32 Dagtilbudsloven I 2012 blev der etableret en målgruppebeskrivelse, som vedlægges sagen som bilag. Økonomi Kornvangens bruttobudget er på 6,7 mio. kr. Specialinstitutionen er takstreguleret i forhold til de pladser. P.t. er ingen pladser besat fra andre kommuner. Derudover er der i anlægsbudgettet for 2016 afsat 2,13 mio. kr. til ombygning af Kornvangen. Nuværende drifts- og anlægsbudget overdrages samtidig til Dagtilbud. Personaleforhold Forslaget betyder, at Kornvangen organisatorisk placeres som en selvstændig afdeling i Dagtilbud, og derfor indgår i områdeinddeling og områdeledelse. Områdets betegnelse vil være Børn med særlige behov, som bl.a. også omfatter ressourcepædagoger og øvrige indsatser for børn med særlige behov. Kornvangen vil derfor referere til den nuværende områdeleder for området Børn med særlige behov og ressourcepædagogerne, og der ansættes en pædagogisk leder i Kornvangen, således at strukturen er i overensstemmelse med Dagtilbuds organisering i områder. Kompetencer Børn & Familieudvalg Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Sagen har været til høring i fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen. Vurdering herunder alternativer Det udarbejdede notat om Kornvangens overdragelse fra Familie og Forebyggelse til Dagtilbud beskriver kort de faglige og organisatoriske synergieffekter, der forventes ved en flytning af Kornvangen fra Familie og Forebyggelse til Dagtilbud. Ved at flytte Kornvangen til Dagtilbud forventes det, at der kan skabes større sammenhænge og synergieffekter i forhold til hele dagtilbudsområdet og børn med særlige behov eller behov for behandling. Side 9

11 Indstilling Direktionen indstiller, at følgende sendes til udtalelse hos specialcentrets Lokal MED, Kornvangens forældrebestyrelse, ForvaltningsMEDudvalget for Børn og Kultur, Handicaprådet og relevante faglige organisationer: Kornvangen flyttes fra politikområde Familie og Forebyggelse til politikområde Dagtilbud med virkning fra den 1. september Kornvangen indgår i Dagtilbuds samlede struktur og organisering, som omfatter områdeinddeling og områdeledelse. Beslutningskompetencen i forbindelse med visitation til 32 pladser i Kornvangen inden for rammen på 16 pladser overgår til Dagtilbud og der udarbejdes forslag til ændrede visitationsprocedurer til politisk godkendelse i april Bilag 1 Åben Kornvangen - Målgruppebeskrivelse /16 2 Åben Tids og procesplan for Kornvangens overdragelse til Dagtilbud 14802/16 3 Åben Notat om Kornvangens overdragelse fra Familie og Forebyggelse til 14798/16 Dagtilbud 4 Åben Kornvangen - samlede høringssvar 64399/16 5 Åben Tilrettet tids og procesplan for Kornvangens overdragelse til 64426/16 Dagtilbud Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt. Erik Christiansen (A) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Søren Heide Lambertsen (A) Forvaltningen oplyser Der er indkommet 5 høringssvar ud af 6 mulige. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændret indstilling om flytning af Kornvangen til politikområde Dagtilbud. De samlede høringssvar er vedlagt som bilag. Tilrettet tidsplan (ny MED- og arbejdsmiljø-organisering) er desuden vedlagt som bilag. Forslag til ændrede visitationsprocedurer forelægges til Børn- og Familieudvalgets næste ordinære møde. Ny indstilling Direktionen indstiller, at 1. Kornvangen flyttes fra politikområde Familie- og Forebyggelse til politikområde Dagtilbud med virkning fra 1. september 2016, 2. Kornvangen indgår i Dagtilbuds samlede struktur og organisering, som omfatter områdeinddeling og områdeledelse, og Side 10

12 3. Beslutningskompetencen i forbindelse med visitation til 32 pladser i Kornvangen inden for rammen på 16 pladser overgår til Dagtilbud, som udarbejder forslag til ændrede visitationsprocedurer til politisk godkendelse Side 11

13 6. Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet Dok.nr.: 5795 Sagsid.: 16/6151 Åben sag Indledning Ankestyrelsen har udarbejdet statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Statistikken dækker året Sagsfremstilling Ankestyrelsen har d. 18. marts 2016 fremsendt Ankestatistik 2015 for Esbjerg Kommune Statistikken indeholder oplysning om, at Ankestyrelsen i 2015 har modtaget 737 klagesager, og at de har truffet afgørelse i 837 sager inden for social- og beskæftigelsesområdet. Tal for hele servicelovens område Ankestyrelsen har truffet beslutning i 289 sager der vedrører Serviceloven. Serviceloven omfatter bl.a. særligt støtte børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse. Af de 289 sager har Ankestyrelsen omgjort eller hjemvist sagen til fornyet behandling i 96 tilfælde, svarende til en omgørelsesprocent på 35. Til sammenligning er omgørelsesprocenten på landsplan 33. Dvs. at Esbjerg Kommune ligger lidt over landsgennemsnittet hvad angår sager, hvor Ankestyrelsen ikke er enig i kommunens beslutning. Tal for børn og unge området Af de 289 sager Ankestyrelsen har truffet beslutning i, vedrører de 169 sager børn og unge området. Af de 169 sager har Ankestyrelsen omgjort eller hjemvist sagen til fornyet behandling i 67 tilfælde, svarende til en omgørelsesprocent på 40. Til sammenligning er omgørelsesprocenten på landsplan 37. Dvs. at Esbjerg Kommune på børn og unge området ligger lidt over landsgennemsnittet, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Lovgrundlag, planer mv. Servicelovens bestemmelser Kompetencer Børn & Familieudvalget Konsekvenser for andre udvalg Statistikken vedrører også Borger & Arbejdsmarked Side 12

14 Indstilling Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget orienteres. Bilag 1 Åben Ankestatistik - Esbjerg Kommune 74648/16 Side 13

15 7. Helhedsplan årlig status 2016 Dok.nr.: 5765 Sagsid.: 16/3956 Åben sag Indledning Direktionen har besluttet, at der skal laves en årlig status på Helhedsplanen fra I statussen skal beskrives, hvordan det er gået med planens indsatsområder og de konkrete projekter. Herved opnås et materiale til brug ved fagudvalgenes og byrådets budgetlægning. Sagsfremstilling Der er nu udarbejdet en status på Helhedsplan 2013, hvor planens indsatsområder og projekter er gennemgået sammen med forvaltningerne. Forvaltningerne er herefter blevet bedt om at vurdere Helhedsplanens projekter i forbindelse med budget 2017 dels i forhold til det tekniske budget dels for at vurdere, om der er nye projekter, som ønskes fremmet som udviklingsforslag. Helhedsplanen blev første gang introduceret sammen med vedtagelse af Kommuneplan , og er byrådets samlede overblik over større fysiske projekter. Planen godkendes hvert fjerde år sammen med Kommuneplanen. Helhedsplanen blev revideret i 2013 i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan Kompetencer Alle fagudvalg > Økonomiudvalget Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Status på Helhedsplan 2013 fremsendes til fagudvalg og Økonomiudvalget til orientering og videre brug. Bilag 1 Åben Helhedsplan /16 2 Åben Helhedsplan årlig status /16 Side 14

16 8. Information, forespørgsler og orientering Dok.nr.: 5803 Sagsid.: Åben sag Indledning Intet Side 15

17 9. Lukket - Information, forespørgsler og orientering Dok.nr.: 5804 Sagsid.: Lukket sag Side 16

18 Bilagsliste 5. Ændret organisering af specialbørnehaven Kornvangen 1. Kornvangen - Målgruppebeskrivelse 32 (6159/16) 2. Tids og procesplan for Kornvangens overdragelse til Dagtilbud (14802/16) 3. Notat om Kornvangens overdragelse fra Familie og Forebyggelse til Dagtilbud (14798/16) 4. Kornvangen - samlede høringssvar (64399/16) 5. Tilrettet tids og procesplan for Kornvangens overdragelse til Dagtilbud (64426/16) 6. Orientering om statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på socialog beskæftigelsesområdet 1. Ankestatistik - Esbjerg Kommune (74648/16) 7. Helhedsplan årlig status Helhedsplan 2013 (50900/16) 2. Helhedsplan årlig status 2016 (73974/16) Side 17

19 Underskriftsblad Diana Mose Olsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Jens Vind (V) Sarah Nørris (Ø) Bente Bendix Jensen (I) Annemette Knudsen Andersen (V) Søren Heide Lambertsen (A) Side 18

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Referat. fra Børn & Familieudvalg

Referat. fra Børn & Familieudvalg Referat fra Børn & Familieudvalg Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind

Læs mere

Referat. til Børn & Familieudvalg

Referat. til Børn & Familieudvalg Referat til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 10:00-12:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Diana Mose Olsen, Jesper Frost Rasmussen, Jens Vind,

Læs mere

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg Referat til Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Jakob Lose, Tommy Noer, Mussa Utto, Hans Erik Møller

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Vejledning til Områdebestyrelser og Lokalråd i dagtilbud Denne vejledning henvender sig til forældre med børn i dagtilbud i Faxe Kommune. Vejledningen beskriver organiseringen

Læs mere

Referat. fra Børn & Familieudvalg

Referat. fra Børn & Familieudvalg Referat fra Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 28. januar 2016 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V), Jens

Læs mere

Referat. fra Børn & Familieudvalg

Referat. fra Børn & Familieudvalg Referat fra Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:30-12:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Egeknoppen, Egedalvej 7-9, Grimstrup, 6818 Årre Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET den 05.10.2009 i Mødelokale 2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Høring om Beskæftigelsesplan 2010 - Teknik & Miljø....

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Børn & Familieudvalg den 07-05-2015. 2. Regnskaber 2014 for selvejende daginstitutioner.

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Børn & Familieudvalg den 07-05-2015. 2. Regnskaber 2014 for selvejende daginstitutioner. Børn & Familieudvalg 07.05.15 Diana Mose Olsen(F), Jesper Frost Rasmussen (1. Viceborgmester)(V), Jens Vind(V), Sarah Nørris(Ø), Bente Bendix Jensen(V), Annemette Knudsen Andersen(V), Søren Heide Lambertsen(A),

Læs mere

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg Referat til Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Jakob Lose, Annemette Knudsen Andersen, Tommy Noer,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 05.06.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetforslag 2013-2016 - tekniske ændringer -Socialudvalget...

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne.

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Kommunalbestyrelsen har den 19. november 2015 besluttet at sende nedenstående forslag til den fremtidige skolestruktur i Rønne i høring. I henhold

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.11.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud Bente Bendix Jensen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Kvalitetskontrakt, der offentliggøres

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 16.08.2011 i Mødelokale 2 Afbud Ingen SAGSOVERSIGT 21 Ringen 6, Esbjerg - Ændring af tagdækning... 3 22 Opførelse af carport/redskabsrum på Matrosvænget 106, 6710

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: 11. september 2014 kl. 12.00-13.45 Mødested: Brandstation Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Mads Gammelmark (formand), Leo Kristoffersen,

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende René Læssøe Andersen %

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Fraværende: Annette Søegaard

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Rotationsprojekt og kompetenceudvikling i inklusion

Læs mere

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Indledning Esbjerg Byråd har på sit møde den 6. oktober

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den 16.02.2009 i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den 16.02.2009 i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 16.02.2009 i Borgmesterens Mødeværelse SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information, forespørgsler og orientering... 4 3 Lovændring Serviceloven Fast

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Referat. til Økonomiudvalget

Referat. til Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Medlemmer: Carsten Helles Rasmussen (formand) Udvalget for Børn & Ungdom Leif V. Nielsen Udvalget for Social, Sundhed

Læs mere

Referat af Åben dagsorden

Referat af Åben dagsorden Referat af Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011 Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen mandag den 19.12.2011 Afbud: Nicolai, Ole. Pkt. 58 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 15.11.2011 Godkendt. Pkt. 59 Nyt fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:00 Mødelokale: Medlemmer: Vestegnens Sprog- og kompetencecenter Vestegnens Sprog- og kompetencecenter, Skolevej 6, 2600

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg BUR i Broby BUR-MED-Udvalget har ønsket en sammenlægning fra oprindelig 3 lokaliteter til nu et samlet BUR i Broby. Der er indregnet en OEI-effektiviseringsgevinst på 750.000 kr. årligt fra 2012. Det forventes

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Skolebestyrelsen Ørkildskolen Til skolebestyrelsen. Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Fraværende: Ole Tougaard, Katja Schrøder, Charlotte

Læs mere

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov.

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 08.00 OBS!! Mødet afholdes på Hovedbiblioteket Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 2. marts 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 2. marts 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen Fraværende: Steen Christensen Bemærkninger: Mødet sluttede kl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere