Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)"

Transkript

1

2 Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de la population) Kriminel Retspleie 90 og 90 (Statistigue de la justice criminelle: Procédure) Folketælling December 900 HovedoVersigt (Recensement Aperçu général) Skolevæsenets tilstand 90 (Instruction publigue) 6 Fagskolestatistik 9090: (Ecoles professionnelles) 7 Fsengselsstyrelsens Aarbog 9090 (Annuaire de l' Administration générale des prisons) 8 Socialstatistik IV Arbeids og Lønningsforhold for Syersker i Kristiania tilligemed OplVsninger angaaende Lønninger i audit kvindelige Erhvery i Norge (Statistigue sociale et du travail IV Situation économigue et sociale des couturiéres Kristiania, et salaires autres ouvi,éres en Norvége) 9 Norges Handel 90 (Commerce) 0 Rekrutering 90 (Recrutement) Den almindelige BrandforsikringsIndretning for Bygninger (L'institution générale des assurances des bcitiments contre rincendie) Norges kommunale Finanser 90 (Finances des communes) Norges Skibsfart 90 (Navigation) Private Aktiebanker 90 (Banques privées par actions) Veterinærvsesenet, og kjodkontrollen 90 (Service vétérinaire et de la viande) l' inspection 6 Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail) 7 Norges postvæsen 90 (Statistique postale) 8 Norges Sparebanker 90 (Caisses d'épargne) 9 Norges Fiskerier 90 (Grandes, péches maritimes) 0 Fattigvæsenet 90 og 90 (Assistance publigue) Norges Telegrafvæsen 90/06 (Télégraphes et téléphones de l'état) De offentlige Jernbaner 90/06 (Chemins de fer publics) Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 90 (Rapport et médical); sur état sanitair Civil Retspleie 90 og 90 (Justice civile) Folkemængdens Bevægelse Hovedoversigt population Aperçu général) (IVIouvement de la 6 Forsømte Born (Traitement des enfants ynoralement abandonnés) Trykt 907: Nr: 7 Skolevæsenets tilstand 90 (Instruction publigue) 8 Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) 9 FængselsstyrelsenS Aarbog 9090 (Annuaire de Administration générale des prisons) 0 Skiftevæsenet samt Overformynderierne 90 og 90 (Successions, faillites et biens pupillccires) Jordbrug og Fædrift 9090 (Agriculture et éléve du bétail) De Spedalske i Norge 9090 (Les lépreux en Norvége) Norges Bergvseṟksdrift 90 og 90 (Mines et mines) Folkemsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de la population) Norges Handel 906 (Commerce)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTK, V 66 NORGES SKIBSFART 906, MED HMG FOR 907 (Statistique de la navigation de la Norage pendant l'année 906, avec appendice pour Vann& 907) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, KRISTIANA I KOMMISSION HOS H A SCHER OUG Co 90

4 For aarene se Norges Officielle Statistik, række III For aarene se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr 0 For aarene 90 og 90 se Norges Officielle Statistik, række V og 7 (Norges indenrigske Skibsfart 88 se Norges Officielle Statistik, række nr 0) SIEEN'SKE BOGTRYKKERL

5 Indhold Side indledning * Anhang (Foreløbig oversigt vedkommende aaret 907) 8* a) Den norske handelsflaate: Tabel Handelsflaaten ved aarets utgang a Dampfartøier, motorfartøier og seilfartøier underett b Dampfartøier og seilfartøier særskilt Motorfartøier 7 d Dampfartoier og seilfartøier over 0 ton e Dampfartøier og seilfartøier, inddelt efter den fart, i hvilken de hovedsagelig har været beskjaaiget f Dampfartøier og Seilfartoier i utenriksk fart, inddelt efter toldstederne g Dampfartoier, inddelt efter deres størrelse med oplysning om anvendelse, tonnage, nominel hestekraft og bemanding h Seilfartoier, inddelt efter deres størrelse med oplysning om anvendelse, tonnage og bemanding Handelsflaatens tilgang og avgang i aarets løp 6 a Dampfartøier 6 b Seilfartøier 8 Antal og drægtighet av de i aarets lop i Norge eller i utlandet for norsk regning nybyggede fartøier 0 Oplysninger om de hjemmehørende fartøiers bygningsmateriale S Oplysninger om de i aarets løp anmeldte tap av skibe b) Skibsfarten mellem Norge og utlandet: Tabel 6 Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge avgaaede fartøiers nationalitet 7 7 Oversigt over skibsfarten mellem Norge og de forskjellige utenrikske steder 8 8, De forskjellige nationers deltagelse i skibsfarten mellem Norge og forskjellige utenriksk& steder 0 9 Skibsfarten paa de enkelte norske toldsteder a Oversigt over den samlede ind og utgaaede skibsfart, b Skibsfarten paa de enkelte utenrikske steder : Tonsdrægtigheten av de med ladning ankomne og avgaaede fartøjer e Skibsfarten under hvert enkelt flag: I Antallet av de med ladning og i ballast ankomne fartoier 8 II Antallet av de med ladning og i ballast avgaaede fartøjer 0 Tonsdraegtigheten av de med ladning ankomne og avgaaede fartøier 0 Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge avga/aede fartøiers nationalitet Oversigt over seilskibsfarten mellem Norge og de forskjellige utenrikske steder

6 Side Tabel Oversigt over dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige utenrikske steder 6 De forskjellige nationers deltagelse i dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige utenrikske steder 7 Oversigt over seilskibsfarten mellem Norge og utlandet 0 Oversigt over dampskibsfarten mellem Norge og utlandet 6 Detaljerte oplysninger on dampskibsfarten mellem Norge og utlandet De i regelmæssig dampekibefart utforte reiser mellem Norge og utlandet 7 Antallet og drægtigheten av de ved de norske toldsteder fra og til Nordishavet (Jan Mayen, Davisstrædet in m) ekspederte fartøier e) Den utenrikske skibsfart under norsk flag: Tabel 8 De ved hvert toldsted hjemmehørende, i utenriksk fart beskjoeftigede firtøier, deres antal og tonnage med oplysning om den optjente fragt 7 9 Oversigt over den samlede utenrikske skibsfart under norsk flag 8 a Ankomne fartøjer b Avgaaede fartøjer 0 Oversigt over den samlede utenrikske dampskibsfart under norsk flag 6 a Ankomne fartøjer 6 b Avgaaede fartøjer Oversigt over den samlede utenrikske seilshibsfart under norsk flag 66 a Ankomne fartøjer 60 b Avgaaede fartøjer 68 Oversigt over den samlede utenrikske dampskibsfart under norsk flag, særskilt for maanedsbefragtede fartøier med ladning 70 a Ankomne fartøjer 70 b Avgaaede fartøjer 7 Kombinert oversigtstabel over de avgangsland og ankomstland, mellem hvilke norske skibe har utført reiser i utenriksk skibsfart 7 Detaljerte opgaver over de særskilt av dampskibe og sejlskibe i ladning og i ballast, mellem de forskjellige land, utførte reiser 78 Detaljerte opgaver over de særskilt av dampskibe i maanedsbefragtning, mellem de forskjellige land, utforte reiser med ladning 6

7 Table des matiéres Pages Introduction * Appendice (Données provisoires concernaut l'année 907) 8* a) Marine marchande: Tableau n Effectif de la marine marchande h la fin de Pannée a Navires h vapour, bateaux automoteurs, et navires h voiles reunis b Navires h vapeur et h voiles separement c Bateaux automoteurs 7 d Navires vapour et it voiles audessus de 0 tonneaux 9 e Navires vapeur et it voiles classes d'aprz;s leur emploi I Navires avapeur et h voiles employes h ì navigation exterieure repartis par douanes g Navires h vapeur, classes par categories de tonnage et d'apr6s h Navires it voiles, classes par categories de tonnage et d'apiis Accroissements et extinctions de la marine mauchande pendant l'année 6 a Navires vapeur 6 b Navires h voiles 8 Construction de navires pendant Faulk 0 Matiéres de construction des navires existauts Naufrages et échouements b) Mouvement de la navigation entre la Norvége et l'etranger: Tableaun 6 Résumé par pavillon 7 7 Résumé par pays de provenance et de destination 8 8 Navigation par pays et par pavillon 0 9 Mouvement des douanes a Résumé b Navigation par pays: Tonnage des entrées et des sorties des navires charges 6 e Navigation par pavillon: I Nombre des entrees des navires charges et sur lest 8 II Nombre des sorties des navires charges et sur lest 0 Tonnage des entrees et des sorties des navires charges 0 Résumé de la navigation, par pavillon Résumé de la navigation h voiles, par pays de provenance et de destination

8 Pages Tableau n Résumé de la navigation h vapeur, par pays de provenance et de destillation 6 Navigation h vapeur par pays et par pavillon 7 Résumé de la navigation h voiles 0 Résumé de la navigation h vapeur 6 Données détaillées sur la navigaton lt vapeur Navigation h vapour régulieie entre la Non ege et l'étranger 7 Expéditions dans les mers antiques, c) Mouvement de la navigation norvégienne lt l'étranger: Tableau II 8 Effeetif de la marine marchande employée h la navigation extérieure pendant l'année 90 par douanes norvégiennes : Nombre, tonnage et frets gagnés 7 9 Résumé du mouvement de la navigation sous pavillon norvégien lt l'étranger 8 a Entrees 8 b Sorties 60 0 Résumé du mouvement de la navigation it vapeur sous pavillon norvégien lt l'étranger 6 a Entrees 6 b Sorties Résumé du mouvement de la navigation it voiles sous pavilion norvégien lt l'i]tranger 66 a Entrées 06 b Sorties 68 Résumé du mouvement de la navigation it sapeur avec chargemcnt sous pavillon norvégien lt l'étranger, particuliérement pour les navins employés en Timecharter 70 a Entrees 70 b Sorties 7 Aperçu général des voyages effcetués entre les différents pays de provenance et de destination 7 Données détaillées sur les voyages effectués entre les différents pays, sépardment par les navires lt vapeur et h voiles chargés et sur lest 78 Données détaillées sur les voyages charges des navires it vapeur employés en Timeeharter, entre les différents pays 6

9 Indledning med anhang, indeholdende foreløbig oversigt for aaret 907 D en norske handelsflaates størrelse var ved utgangen av 906, som følger : Antal Ton Dampfartoier Motorfartøier 0 90 Seilfartoier Da handelsflaaten den december 90 talte 7 87 fartøier med en tonnage av 8 09 ton, er den altsaa i 906 forøket med fartoier og tonnage av ton Antallet av damp og motorfartøier er gaat op fra 7 til 798 og tonnagen fra til 7 66 ton, hvorimot seilskibsflaaten er gaat ned med 0 fartøjer og 0 6 ton Opgaverne over de i landdistrikterne hjemmehørende seilfartoier av mindre tonnage undergaar imidlertid hvert aar forandringer, uten at nærmere oplysning herom er meddelt Naar hver dampskibston regnes lik 6 seilskibston (efter den nye maaling), stiller fartøiernes efter effektiviteten beregnede tonnage sig, som følger: Ved utgangen av aaret: Regton Dampskibe Beregnede ton Seilskibe, regton beregnede ton Procenter i forhold til den samlede beregnede tonnage Dampskibe Seilskibe

10 * flandelstlaatens forøkelse og formindskelse i aarene 90, 90 og 906, beregnet efter tilgangs og avgangsopgaverne, viser folgende resultat Tilgang Ved nybygning Ved nybygning Ved indkjøp i Norge i utlandet fra utlandet Aar Antal Ton Antal Ton Antal Ton, Antal TOD Baut plait Seilfartoier: Avgang el forlis Ved " vrig " i "g kugved salg til utlandet Ialt tere og ophugning Aar Antal Ton Antal, Ton Antal Ton Antal Ton Da mpfartoier : I Seilfartoier: Altsaa: Netto tilgang Netto avgang Aar, Antal Ton Antal,Ton Dampfartoier: Seilfartøier: Angaaemle det til fartoierne anvendte by gningsmat eriale meddeles oplysninger i tabel ifølge de dersteds meddelte opgaver, der forovrig ikke er ganske fuldstændig, hadde Norge ved utgangen av 906:

11 * Av jern eller staalskibe: 6 dampfartoier, dr ton, av motorfartøjer, dr ton, av seilfartoier 89, dr 8 87 ton, og av træskibe: 77 dampfartoier, dr 00 ton, av motorfarfoier 0, dr 776 ton, og av seilfartoier, dr 7 9 ton, Angaaende handelstlaatens værdi anstilte Bureauet for 897 en beregning, hvis detaljer findes anført i «Meddelelser fra det Statistiske Centralbureau» for 899, side 90 Ifølge denne beregning skulde den gjennemsnitlige værdi pr ton ha utgjort for dampfartoier av jern eller staal kr, 8 og av træ kr 90, for seilfartøier av jern eller staal kr 00 og av træ kr 6 De samme gjennemsnitsværdier er benyttet for aarene 9090 For 906 er lagt til grund den gjennemsnitswerdi, der fremkommer ved at benytte de av Sjøfartskontoret indhentede opgaver over fartoiernes værdi, nemlig for dampfartøier av jern eller staal kr 090, av træ kr 860, for seilfartoier av jern eller staal kr 80, av træ kr 60 pr ton For ikke registrerte seilfartøier, antagelig ea ton med en gjennemsnitlig tonnage av under 00 ton for hvert fartøj, er dog værdien ansat til kr 700 pr ton For motorfartøier, der tidligere været medtat under dampfartoier av træ, er værdien ansat til kr 60 pr ton Ifølge denne beregning skulde handelsflaatens værdi utgjøre, som følger: Aur av Dampfartoier ern eller staal av træ Seilfartoier av jern ler el staal av tnæ Kr Kr Kr Kr Kr December _ I summen er for 906 indbefattet motorfartøier av tne til en værdi av kr og av jern til en værdi av kr Antallet og tonnagen av de forliste skibe liar i de senere aar utgjort, som følger: Aar Antal Dampskibe D rægtighet i ton Antal Seil skibe Drægtighet i ton :

12 * I forhold til den gjennemsnitlige tonnage, sum i femaaret var 0 9 netto registerton for dampfartøier og 87 ton for seilfartoier, i femaaret henholdsvis 797 og 0 ton og i femaaret 9090 henholdsvis 60 6 og 86 6 ton, utgjorde de aarlige forlis av dampfartoier i forste femaar gjennemsnitlig 6 pet, i andet femaar 7 pet og i tredje femaar pet, av seilfartoier henholdsvis 6, 68 og 67 pct aarlig Særskilt i aaret 906 var forlisproeenten for dampfartøier 8 pet og for seilfartøier 670 pet Angaaende de ved forlisene indtrufne tap av menneskeliv indeholder tabel endel, dog ikke fuldstændige opgaver Av besætningen paa de i 906 som forliste anmeldte fartoier, mand, skal der være omkommet 9 mand, medens antallet av de i 90 omkomne var 89 sjomænd, i 90, i 90 9, i 90 8 og i 90 sjomæud Ifølge opgave fra toldkamrene over ind og utklarerte norske og utenlandske skibe med ladning og i ballast, utgjorde antallet av de mellem Norge og utlandet i 906 utforte reiser 78 for indgaaede og 7 for utgaaede med en samlet nettotonnage av henholdsvis 78 og Den til reisernes antal svarende tonnage, for de med ladning ankomne og avgaaede fartoier, fordeler sig' paa damp og seilfartoierne, som folger: Ankommet Avgaat Seilfartoier ton, ton, Dampfartøier Ialt 0 08 ton 86 9 ton Den med varer bestuvede tonnage av dampfartøierne utgjorde ifølge tabel for indgaaede 696 og for utgaaede 86 ton Gaar man ut fra, at samtlige som ladd opførte seilfartøier har indehat fuld ladning, skulde den bestuvede del av tonnagen for damp og seilfartøier tilsammen ha utgjort 7 7 ton for indgaaede og 07 8 ton for utgaaede Hovedtrekkene av denne skibsfart for de sidste aar vil sees av motstaaende tabel, der viser bestuvningen (ang,it i tusinder av ton) av de i aarene med ladning ind og utgaaede fartøier

13 * Aar Indgaat bestuvning Seil Damp Seil Utgaat bestuvning Damp Saavel for den indgaaede som for den utgaaede skibsfarts vedkommende er de ladde fartøiers bestuvning i det hele steget, for i n d gaaede fra ton i 90 til ton i 906 For n t gaaede fra ton i 90 til ton i 906 Regnet efter bestuvningen skulde i pet av de indførte og 78 pet av de utførte varer være transportert i dampskibe, mot henholdsvis 87 og 7 pet i 90 Av den samlede med ladning illd og utgaaede tonnage, seil og damp anderett, faldt 670 ton eller 7 pet paa norske og 7 0 ton eller 7 pet paa fremmede fartøier (label 6) Av den i n d gaaede skibsfart besørget norske skibe 80 pct og av den n t gaaede 69 pet, fremmede skibe henholdsvis 0 og pet Derimot stiller forholdet sig anderledes, om man sammenligner seilskibsfarten med dampskibsfarten, Regnet procentvis utgjorde nemlig paa den ene side det norske og paa den anden side de fremmede flags andel, lier fremstillet for de sidste fem aar: I seilskibsfarten I dampskibsfarten 0 verhodet Norske Fremmede Norske Fremmede Norske Fremmede, pet pet 6 pct 66 pct 66 pet pet ,, Man ser herav, at i det sidste anm / av seilskibsfarten og lidt over halvparten av dampskibsfarten er bleven besorg et av norske skibe Av lægtere under norsk flag er ankommet 7 paa 0 ton, hvorav med ladning 6 paa 8 6 ton og avgaat med ladning 7 paa ton og i ballast 9 paa 7 ton hegter paa 7 ton, under fremmed flag, er avgaat med ladning Disse er i tabellerne anført sammen med seilfartøier Om den regelmæssige rutefart mellem Norge og utlandet indeholder tabel 6 detaljerte oplysninger Der er i aaret 906 idethele ankommet i regelmæssige ruter 6 dampfartøier med en tonnage av ton og avgaat 66 dampfartoier med en tonnage av 06 9 ton, hvorav:

14 6* Ankommet Avgaat FartøjerTonnageFartøjerTonnage Norske Danske Britiske Svenske Efter de av rederne i henhold til lov av 0 december 90 avgivne fartsopgaver, er der i tabel 8 o fgg gjort rede for den samlede utenrikske skibsfart 'modem norsk flag og den derved optjente bruttofragt løpet av 906 beskjærtigede, i utenriksk fart 867 dampfartoier og 77 seilfartoier, drægtig henholdsvis 70 og registerton tabel 8 er redegjoit for antallet og tonnagen av de ved hvert toldsted hjemmehørende fartøier, der har været i utenriksk fart med oplysning om den optjente bruttofragt Ifølge tabel 9 er der av norske fartoier i 906 ialt utført 0 7 reiser En kombinert oversigt over avgangs og ankomstland for disse reiser vil tindes i tabel I denne tabel er de i hodet opførte land avgangslandene, medens de i forrubriken nedover opførte land (hvilke ogsaa er gjentat i sidste rubrik Unwire) viser ankomstlandene Ved at kombinere de forskjellige tabelhodet og forrubriken in v opførte land tindes antallet av de mellem hvert av disse utførte reiser den folgende tabel () er der git en fuldstændig detaljert oversigt for hvert ankomst og_ avgangsland over antal og tonnage av de til samme ankomne og de fra samme avgaaede norske damp og seilskibe for hver enkelt kombination av ankomst og avgangsland En tilsvarende hovedoversigt for samtlige land findes i tabel 9 Reisernes antal og tonnagen samt den optjente bruttofragt utgjorde ifølge tabel 8, 0 og for: Aar Antal reiser Dampfartoier optjent bruttofragt Nettoton Bruttofragt Antal reiser Seilfartoier Netto Bruttoton fragt Kroner Kroner Kroner

15 7* Med hensyn til dampfartøierne bor forøvrig merkes, at for de fartøjer, som liar goat i maanedsbefragtning, er utgifter til kul samt havneutgifter utredet av befragterne Det samlede antal reiser, drægtighet og den optjente fragt for denne fart utgjorde ifølge tabellerne 8 og for: Aar Antal reiser Nettoton Fragt Kroner Sammenholdes disse tal for maanedsbefragtningens vedkommende med de ovenfor for dampfartøier ialt anførte, viser det sig, at maanedsbefragtningen i 906 utgjorde 6 pct av den hele av dampfartøierne optjente bruttofragt, mot 6 pet i 90 procenter av tonnagen var forholdet i begge aar omtrent like, nemlig henholdsvis 8 og 60 Tabel indeholder mere detaljerte oplysninger vedkommende maanedsbefragtningen, hvortil man tillater sig at henvise Den utenrikske skibsfart under norsk flag kan henføres under to grupper: Den norske fart o: skibsfarten mellem Norge og utlandet, og Frag t f art en o: den utenvikske skibsfart under norsk flag Efter de fra rederierne mottagne opgaver meddeles her en oversigt over antallet av de i 906 utførte reiser og over fartøiernes tonnage i : Dampfarterier Seilfartaier Antal reiser Nettoton Antal reiser Nettoton 6 Ankommet til Norge fra utlandet ladd ball Ankommet til utlandet fra Norge ladd ball Ankommet i fragtfart ladd ball ladd ball Ialt Fartøjer, som under samme reise liar anlopt flere havner for at oplosse eller indta ladning, er nu som tidligere kun medtat i den havn, hvor losningen endelig er tilendebragt eller hvor indtagelsen av ny ladning i retur eller paa ny selvsta,ndig reise er paabegyndt

16 Efter hvad der foran er meddelt, liar yore fartøjer i 906 opseilt i fragt kr, mere end i 90 Seilfartaierne viser en opgang av kr 9 og dampfartøierne kr Sammenlignes bruttofragten med den hjemmehørende i utenriksk fart beskjæftigede tonnage, vil man finde, at der i 906 optjentes for liver dampskibston kr og for hver seilskibston kr Til sammenligning hitsættes følgende opgaver: Dampskibe Seilskibe kr 78 kr 9 kr 6 kr kr 8 kr kr kr kr Antallet av i 906 ramte norske sjøfolk og av de efter tidligere romninger hj emkomne sjaf olk er av indrulleringscheferne opgit til henholdsvis og 9 Av opsparte hyrebelop hjemsendtes i 906 gjennem konsulerne av 9 norske sjømænd tilsammen 9 88 kroner mot i 90 av 6 sjømænd 7 7 kroner Betydelige opsparte beløp hjemsendes foravrig paa anden maate, bl a gjennem skandinaviske sjømandshjem Som a a n g lader man folge en forelabig oversigt over den norske handelsflaates størrelse ved utgangen av aaret 907 og skibsfarten mellem Norge og utlandet i samme aar Handelsfiaaten i aarene 906 og 907 Hedge nærværende statistiks tabel utgjorde Norges handelsflaate den december 906: Dampfartoier av staal eller jern 6, dr regton, træ 77, 00 Motorfartaier av staal eller jern, træ 0, 776 Seilfartaier av staal eller jern 89, 8 87 træ, 7 9 Ialt 7 6, dr 7 88 regton Antar man, at de i den officielle skibsfartsstatistik medtagne dampskibe løpet av aaret 907 har mottat samme tilvekst som den, der fremkommer ved indbyrdes at sammenligne Norsk Veritas's dampskibsfortegnelser for 907 og 908 og paa samme maate beregner den formindskelse, som seilskibene har undergaat, kommer man til folgende resultater for utgangen av aaret 907: Dampfartoier 7, dr regton, Seilfartoier 78, Motorfartøier 0, 90 Ialt 7 96, dr 7 7 regton

17 9* Antallet av dampfartoier av staal eller jern skal være steget med 8, av dampfartoier av troe gaaet ned med, av seilfartoier av staal eller jern steget med 7 og av træ gaat ned med 0 Dampfartoiernes tonnage skal i det hele være steget med 60 regton og seilfartoiernes tonnage gaat ned med 09 regton For motorfartoiernes vedkommende foreligger ikke tilsvarende opgaver Skibsfarten mellem Norge og utlandet i aaret 907 T Ankomne fartoier: Norskedampskibe, 98 Fremmede 68 dampskibe 666 Norske seilskibe 09 Fremmede sejlskibe 0 Talt Med ladning I ballast Tonnage Antal Tonnage Ialt A ntal Tonnage Herav norske fremmede TT Avgaaede fartoier: Norske dampskibe Fremmede dampskibe Norske seilskibe Fremmede seilskibe Talt Herav norske fremmede 7R 0 87, 6, 9, 889, Í Skibsfarten mellem Norge og utlandet beskjæftigede altsaa i 907 regnet efter antallet av skibsekspeditioner 796 fartoier, med en samlet tonnage av ton, for indgaaede, og 86 fartoier, dr 6 8 ton, for utgaaede Herav hadde de med ladning ankomne og avgaaede fartoier folgende tonnage:

18 0* Ankommet Avgaat Dampskibe 6 60 ton, 0 6 ton, Sejlskibe Ialt ton ton Disse tal er foreløbig, men vil imidlertid neppe undergaa nogen væsentlig forandring, 'mar undtages, at der ved det endelige opgjør vil bli at tillægge for indgaaede flere svenske seilfartoier i ballast, som ikke er medtat i toldkamrenes opgaver )et St a t sti ske Centralburea, Kristiania 8 september 908 A N Kieer J C Krohn

19 Den norske handelsflaate ved utgangen av aaret 906 (Situation de la marine marchande à la fin de l'année 906)

20

21 Handelsfiaate 906 Tabel Handelsflaaten ved aarets utgang a Dampfartoier, motorfartoier og seilfartoier underett Landsdele 6 Samtlige fartøjer Fartøjer over 0 ton Antal Tonnage emanding Antal Tonnage Bemanding, I Riket Herav : Rikets bygder byer II Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Byerne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjern Nordland Tromso Finmarken : ) : SOO IV De enkelte byer Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Son Hvitsten Drøbak 6 0 s Skibe, som tilhorer flere forskjellige eiere, er som hittil anset hjemmehørende der, hvor den korresponderende reder er bosat Opgaverne viser derfor ikke nøjagtig, hvorledes eiendom i skib er fordelt mellem de forskjellige landsdele, og specielt ikke, hvorledes den er fordelt mellem land og by Se side, note

22 Handelsflaate 906 Tabel (forts) Handelsflaaten ved aarets utgang a (Forts) Dampfartøier, motorfartøier og seilfartoier underett Landsdele Samtlige fartøjer Antal Tonnage 6 Fartøjer over 0 ton Antal Tonnage emanaing IV De enkelte byer (Forts) Kristiania Drammen Holmsbu Svelviken Holmestrand Horten A asgaardstrand Tønsberg' Sandefjord Larvik' Kragerø Langesund Stathelle Brevik Porsgrund Skien Risør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Sogndal Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Levanger Stenkjær Namsos Mosjoen Bodo Narvik Svolvær Harstad Tromso Hammerfest Vadsø Vardø : :

23 Tabel I (forts) Handelsflaaten ved aarets utgang b )ampfartoier og seilfartoier særskilt Handelsflaate 906 ",,eannwlesenr Landsdele l 6 7 Danapfartoier Seilfartoier Tonnage Antal, Bemanding, Antal Netto I Brutto Tonnage Bemanding, I Riket Herav: Rikets bygder byer II Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondbjem Nordland Tromso Finmarken Byerne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken, ! Herav tilhører, drægtig 98 ton og med 6 mands besætning, amtskommunen

24 Tiandelsflaate Tabel (forts) Handelsflaaten ved aarets utgang b (Forts) Dampfartoier og seilfartoier særskilt Landsdele 6 Dampfartoier Seilfartoier Antal Tonnage Netto Brutto &intruding Antal Tonnage Bemanding, IV De enkelte byer Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Drobak Kristiania Drammen Sve] vi ken Holmestrand Ton sberg Sandefj Ord Larvik Kragero Lang esund Brevik Porsg rand Skien Risør Tvedestrand Arendal rimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Flow Aalesund Molde Kristian sund Trondhjem Stenkjær Namsos Mosjøen Bodo Narvik Harstad Tromso Hammerfest Vadsø Vardø ; Her er alene opført de byer, hvor dampskibe er hjemmehørende; for de øvrige se side fg

25 ! ' 7 Handelsflaate 906 Tabel (forts) Handelsflaaten ved aarets utgang c Moto rfartoier IMINGIIIM anddistrikterne amtsvis tint de enkelte 'er og herreder Riket Herav: Rikets bygder byer Antal motorfartoier fordelt efter deres nettotonnage: Under ton, 6 ton 68 ton 80 ton 00 ton 080 ton Antal ton ton Ton netto Ton brutto, Effektive hk Bemanding , Bygderne amtsvis aalenene isberg og Larvik lenes ter og Mandal vanger dre Bergenhus die Bergenhus nsd al dre Trondhjem 'diand mso marken I De enkelte byer drikshald stiani a defjord Lgero mstad sund kkefjord igesund gen esund [de stiansund ndhjem anger akjær stad um erfest I ' , , ! ! , H 8! i i H 6 i I Beskjæftiget i indenriksk kystfart samt ved indenrikske fiskeekspeditioner Den væsentligste del av disse fartøjer har tidligere været medtat under dampfartoier

26 Handelsflaate Landdistrikterne amtsvis samt de enkelte Tabel (forts) Handelsflaaten ved aarets utgang e (Forts) Motorfartøier, Antal motorfartoier fordelt efter deres nettotonnage: byer og herreder [ider Ton Effektive lie A nt al Ton ton ton ton ton, ton ton, ton ton netto brutto hk,inand De enkelte herreder Berg _Hvaler Sandeherred Hovaag Sogne Vanse Haaland Finnaas Fuse Sund Ulvik Kinn og Vevring Bremanger Selje Daviken Hero tilstein Hjørundfjord Borgund Haram Vestnes Bud Edo Froya Hitteren Fillan Vega Hemnes Folden Vaagan Buksnes Værøy Hadsel Øksnes Berg Maaso , I An in Den nye skrivemaate for herredsnavne er hittil bestemt kun for Nordlancls og Tromso amter

27 9 Handelsflaate 906 Tabel (forts) Handelsflaaten ved aarets utgang d Dampfartojer og seilfartøier over 0 ton Landsdele 6 Dampfartoier Seilfartøier Antal Tonnage I lleinanding, Antal Tonnage Bemanding, I Riket Herav: Rikets bygder byer II Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhj em Nordland Tromso Finmarken Ill Byerne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavang er Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken I Herav tilhører 9, drægtig 87 ton og med mands besætning, amtskommunen

28 Handel silaa te 0 I 9Ot i Tabel (forts Handelsflaaten ved aarets utgang d (Forts) Dampfartoier og seilfartøier over 0 ton Landsdele 6 Dampfartoier Seilfartoier Antal Tonnage Bemanding Antal Tonnage Bemanding IV De enkelte byer Fredrikshald 8 Sarpsborg Fred' ikstad Moss 9 Drøbak i Kristiania 7 Drammen 8 Holmestrand Tonsberg 0 Sandefjord 9 Larvik 9 Kragerø ii Langesund Brevik Porsgrund 7 Skien 9 flisor 6 vedestrand Arendal 0 Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal 9 Farsund Flekkefjord Eger sund Sandnes Stavanger 78 Skudeneshavn Kopervik Haugesund 7 Bergen nor() A alesund Molde Kristian sun d 0 Trondhjem Stenlij ær 8 Namsos Bodo Harstad Tromso 8 Vadsø t Se side 6, note

29 Handelstlaate 906 Tabel (forts) Handelsflaaten ved aarets utgang e Dampfartoier og seilfartoier, inddelt efter den fart, i hvilken de hovedsagelig bar været beskjæftiget === 6 I Dampfartoier Landsdele Indenriksk kystfart saint indenrikske fiskeekspeditioner, Utenriksk fart Sæl, hvalros, hvalog bottlenosefangst Antal Tonnage Antal tonnage Antal i Tonnage I Iliket Herav: Rikets bygder byer H Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Byerne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken

30 Handelsflaate 906 Tabel (forts) Handelsflaaten ved aarets utgang (Forts) Dampfartoier og seilfartoier, inddelt efter den fart, i hvilken de hovedsagelig har været beskjæftiget 6 Seilfartoier Landsdele Indenriksk kystfart, saint indenrikske Utenriksk fart liskeekspeditioner Sæl, hvalros, hvalog bottlenosefangst Antal Tonnage Antal Tonnage Antal Tonnage I lliket Herav: Rikets bygder byer H Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken _ Byerne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken

31 Ilandelsflaate 906 Tabel (forts) Handelsflaaten ved aarets utgang f Dampfartøier og seilfartøier i utenriksk fart, inddelt efter toldstederne Dampfartøier Seilfartoier Toldsteder Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Hvitsten Drobak Kristiania Drammen Holmsbu Svelviken Holmestrand Horten Aasgaardstrand Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Langesund Stathelle Brevik Porsgrund Skien Risør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Sogndal Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Florø A al esund Molde Kristiansund Trondhjem Namsos Bodo Tromso Antal Tonnage _ Antal Tonnage S6

32 Handelsflaate 906 Tabel (forts) Handelsflaaten ved aaret8 utgang g Dampfartoier, inddelt efter deres størrelse med oplysning om anvendelse, tonnage, nominel bestekraft og bemanding Under0 ton over itnder0 ton i j I Fartoiernes Riket H Rikets bygder Rikets byer tonnage Ton Nmninel eman, Ton Bernan Antal nage hestedingantal nag, ding kraft Ton Beman Antal nage ding Dampfartoier overhovedet: 9 Under 0 ton , j , ( ; ' II Dampfartoier, beskjæftiget i indenriksk kystfart samt ved indenrikske liskeekspeditioner: Under0 ton , 7 0 I III Dampfartoier, IV Dampfartoier, beskjteftiget Motorfartoier (se side 7 og 8) Se ovenfor under beskjæftiget i utenriksk fart: 9 9' ' ,79; ved stel, hvalros, hval og bottlenosefangst : ,

33 ilandelstiaate 906 Tabel i (forts) Handelsflaaten VeCi aarets utgang h Seilfartoier, inddelt efter deres størrelse med oplysning om anvendelse, tonnage og bemanding Fartoiernes tonnage Rikets bygder Antal Tonnage, Rikets byer Antal Tonnage, Riket Beman Antal Tonnage * Bemanding Bemanding Under 0 ton I Under 0 ton Under 0 ton over i 79 III Seilfartoier, beskjæftiget , IV Seilfartoier, beskjæftiget ved mil, Under 0 ton ' Se ovenfor under I, I Seilfartoier overhovedet: , 6 \, ' ' H Seilfartoier, beskjieftiget i indenriksk kystfart samt ved indenrikske fiskeekspeditioner: i utenriksk fart: , hvalros, livid og bottlenosefangst: Amisast

34 , Flandelsliaate Tabel Handel sflaate ns tilgang og avgang i aarets lop a Dampfartoier Lamlsdele og byer, liver fartoierne hover jemm el Nybygget i Norge Antal Tonnage Antal Tonnage Tilgang Nybygget i Ellers tilkjopt utlandet for fra norsk regning' utlandet Antal Tonnage Tilkjopt el ler overflyttet fra in denlandske steder Antal Tonnage I Riket Fartøjer over 0 ton Av samtlige skibe faldt: paa rikets bygder 7 6 byer Bygderne aintsv is Akershus Jarlsberg og Larvik Nedenes Stavanger Romsdal Nordland : ( III De enkelte byer Fredrikstad Moss Drøbak Kristiania Drammen Holmestrand Tønsberg Sandefjord Kragerø Langesund Brevik Porsgrund Skien Risør Arendal Lillesand Kristiansand Mandal Flekkefjord Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem Namsos Tromso Hammerfest Vadsø Opgaverne i nærværende tabel gir altsaa ikke oplysning om bygningsstederne I Norge, herom se tabel

35 I 7 ilandeldaate 906 Tabel (forts) Handelsflaatens tilgang og avgang i aarets lop a (Forts) Dampfartøier Landsdele og byer, hvor fartøierne hører hjemme Solgt til utlandet j 7 Solgt eller overflyttet til indenlandske steder Avgang Forlist Ophugget Antal Tonnage Antal Tonnage Antal Tonnage Antal Tonnage I Riket Fartøjer over 0 ton Av samtlige skibe faldt: paa Rikets bygder byer, Bygderne amtsvis Akershus Jarlsberg og Larvik Sondre Trondlrejem Nordre Nordland III De enkelte byer Fredrikstad K ristiania Drammen Tønsberg Sandefjord Larvik Brevik Porsgrund Ski en Arendal Grimstad Kristiansand Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Bodo a

36 Flandelsflaate 9()(i 8 Tabel (forts) Handelsflaatens tilgang og avgang i aarets lop b Seilfartoier Landsdele og byer, hvor fartoierne borer hjemme Nybygget i Norge Nybygget utlandet for norsk regning Tilgang Ellers tilkjopt fra utlandet Tilkjopt eller overflyttet fra inden landske steder Antal Tonnage Antal Tonnage Antal, 'tonnage Antal ' Tonnage, Riket 99 Fartoier over 0 ton, 9 Av samtlige skibe faldt : paa Rikets bygder so byer 9 Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal 8 Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenbus Romsdal Sondre Trondhj em Nordre Trondhjem Nordland 7 Tromso Finmarken Byerne anitsvis Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken IV Enkelte byer Tønsberg Larvik Arendal Kristiansand Stavanger OSS , : : Se side 6, note

37 9 Handelsflaate 906 Tabel (forts) Handelsflaatens tilgang og avgang i aarets lop b (Forts) Seilfartøier Landsdele og byer, hvor fartøierne hører hjemme ih _ Avgang Solgt til utlandet Solgt eller overflyttet til indenlandske steder Forlist Antal Tonnage Antal Tonnage Antal Tonnage 7 8 Avrigget eller ophugget Antal Tonnage I Riket Fartøjer over 0 ton Av samtlige skibe faldt: paa Rikets bygder byer II Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken , III Byerne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Romsdal Søndre TrondIrjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken IV Enkelte byer Tønsberg Larvik Arendal Kristiansand Stavanger :

38 ! Handelsflaate Tabel Antal og drægtighet av de i aarets lop i Norge eller i utlandet for norsk regning nybyggede fartoier Bygningssteder Under 0 ton 00 ton 00 ton 0000 ton, 00 0 ton, 0)000 ton over 0'0 ton, Antal Tonnage a llampfartoier Fjære (ifoten Bygder: 6 6 6, Byer: Fredrikstad Kristiania Sandefjord Brevik Porsgrund Kristiansand Stavanger Bergen Aalesund Trondhjem ! Utlandet: Nederlandene Belgien 86 S b Seilfartoier Rikets bygder byer , ' 06 Bygderne amtsvis: Smaalenene Nedenes Lister og Mandal Sondre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordland Tromso Enkelte byer: Arendal Mandal Bergen A alesund Bodo Tromso Vardø A n m De i Norge nybyggede fartoier er i denne tabel ordnet efter sine bygningssteder, ikke efter sine hjemsteder; derav forskjellen mellem tabel og,

39 Handelsflaate 9 () 6 Tabel Oplysninger om de hjemmehørende fartøiers bygningsmateriale i Fartoiemes tonnage Dampfartoier av jern eller staal Dampfartoier av træ Seilfartoier av jern eller staal Seilfartøier av træ Antal Tonnage Antal, Tonnage Antal Tonnage Antal, Tonnage I Riket Under 0 ton ' ' p II Etikelte byer Kristiania Drammen Tønsberg Sandefj ord Porsgrund Arendal Kristiansand Mandal Stavanger Haugesund Bergen Trond j em Opgaverne tildels ufuldstændig Av motorfartoier (se tabel e) ialt 0, drægtig 90 ton, er antagelig, drægtig ton, hvorav under 0 ton, drægtig ton, og i klassen 00 ton, drægtig 0 ton, bygget av jern eller stall]; de øvrige 80, drægtig 776 ton, av træ

40 Handelstlaate 906 Tabel Oplysninger om de i aarets lop anmeldte tap av skibe ret trant Forladt Kant Ved sammens tot Sunket, Sjø en Sav Ellers! net, vorledes 9 ialt I Fartoiernes antal og størrelse Under 0 ton over I ') 6 II Fartoiernes alder Under oar 0 lo is over 0 Ubekjendt III Fartoiernes bygningssted Norge Sverige Danmark Rusland Tyskland Frankrike Canada in v Amerikas Forenede Stater Amerika, ikke nærmere he tegnet Ubekjendt Herav damp Cartoier, drvegtig 76 ton Herav dampfartoi, drægtig 0 ton herav dam pfartoi, drægtig 89 ton Wray dampfartoier, drægtig 86 ton Herav dampfartoi drægtig 860 ton Herav dam plartoi, drægtig 6 ton

41 Haudelsflaate 906 Tabel (forts) Oplysninger om de i aarets lop anmeldte tap av ski be TV VI 0 Stram det Ved sam, Sunket For ladt i sjoen Ellers Kantret menstot Savnet Uoplyst, hvorledes Ialt Træla stol Kul o Stykg Is V Ladningens beskaffenlied, træmasse, telegrafer, bark 7 7, koks 9 9 tds tander i Petrol Jim, Fosfat, i Kreos rt i i Murst,n, kalksten, marmorsten Oljek ker i Sand Tointonder i Svovll is i i Kopra i i Guano i Di vidi Vi Fiskeredskaper i Ballas t 8 Uopgi, V De ombordværende person er og deres skjtebne Besætningens antal, føreren inkl Herav opgit som omkommet (op ;aven ufuldstændig ) ' VI Menneskeliv tapt særskilt ved forlis av sejlskibe og dampskibe paa 00 ton og derover Aar, i hvilke anmeldelse om forlis er sket (jfr afd VIII) 6 Regelmæssig bemanding Sejlskibe )ainpskibe Antal sjøfolk omkommet ved totalforlis SejlskibeDampskibe Sjøfolk omkommet pr 000 av bemandingen Sejlskibe Dampskibe giennemsnitlig j Desuten 0 arbeidere, Desuten lods MCIIMMIIIIIMW

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 95: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 836-94. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre 836-94.)

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 6. KOMMUNEVALGENE 907 MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 90 OG DELVIS I 90. (Élections en 907 pour les conseils communaux et municipaux, avec données sur les élections en 90 et

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18;findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. Trykt 1911: Nr.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. o. No. c. TABELLER VEDKOM ME ND E NORGES SKIBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjaaftiged.e i

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Spilleplan Tippeligaen 2011

Spilleplan Tippeligaen 2011 Spilleplan Tippeligaen 2011 Runde 1 20/3 Runde 16 Lørdag 16/7 Strømsgodset - Sogndal Molde - Haugesund Tromsø - Haugesund Runde 16 17/7 Aalesund - Fredrikstad Strømsgodset - Start Brann - Rosenborg Fredrikstad

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Skibs og bådmotorer Motorfabrikker i Norge

Skibs og bådmotorer Motorfabrikker i Norge MOTORFABRIKKER I NORGE 58? Nasjonal 84 Ålesund Ole Synnes Mek. Rekord 102 Ålesund Ålesund Motor & Maskinfabrik A/S Statt 37 Ålesund Tangens Mek. Hjelset 1905 118 Ålesund Jørgensen & Lerdal Vaktmann 117

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 10 Juni 1, S.. findes opførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. Fattigstatistik

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL I CHRISTIANIA AARSEERETNING FOR SKOLEAARET 1907-1908 20 MORTEN JOHANSENS BOGTRYKKERI - CHRISTIANIA 1908 Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1907-1908. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) q.e F.44 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. -8 vil findes opfort i fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 906- december 90. Trykt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA.

NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA. Stavanger Museums Arshefte, Årg. 24(1913), 11. C. 1-6 4 II. NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA. VED TOR HELLIESEN. 1'- m I I aar kan der atter tilfsies Norges coleopterfauna nogie nye arter, der ikke

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. -8 vil findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 0- december 0. Trykt Nr,. Private

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

POST. Ref.-prot. 1818, 1, nr. 59.

POST. Ref.-prot. 1818, 1, nr. 59. POST Ordning. Ordningen av postvsesenet i Norge, saaledes som den var ved opteningen av foreningen med Danmark, var i sine hovedtrsek fastsat ved forordning ay 25. decbr. 1694 og sserlig ved forordning

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Trykt Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.)

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

Valg 11-13/3 Kanal 18-20/3 Kanal Runde 1 Valg Runde 2 TV 2 Fredag 11. mars kl. 19.00 Aalesund - Stabæk TV 2 Zebra/TV 2 Sumo TV 2 Fredag 18. mars kl. 19.00 Tromsø - Start TV 2 Zebra/TV 2 Sumo TV 2 Lørdag

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere