STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007"

Transkript

1 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/ Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt på hvidt papir, som skal afleveres ved eksamens afslutning). OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer på hver side. Eksaminator vil være til stede i eksamenslokalet den første time af eksamens varighed. Opgavesættet består af 25 multiple choice opgaver og 6 kortsvarsopgaver, hhv. 3 case stories og 3 emnecentrerede opgaver. Eksaminanden har 4 timer til besvarelse af eksamensopgaverne. Eksaminanden påbegynder besvarelsen med at anføre lodtrækningsnummer på hvert ark i besvarelsessættet i øverste højre hjørne. Svar på multiple choice opgaverne indføres i besvarelsessættets skema med kuglepen. Foretages fejlagtige markeringer må rettelser/berigtigelser fremgå af kommentarer på besvarelsessættets bagside. Besvarelsen af kortsvarsopgaverne skal også (med kuglepen) overføres til besvarelsessættet. Bemærk, at der for kortsvarsopgaverne er afsat et antal linier til besvarelsen af hvert delspørgsmål, og eksaminandens svar skal begrænses til dette antal linier. Der kan anføres kommentarer til eksamensopgaverne på bagsiden af besvarelsessættet, men disse vil ikke have indflydelse på evalueringen af eksaminandens besvarelse af kortsvarsopgaverne nr Skriv tydeligt, - ulæselige besvarelser bliver ikke evalueret! 1

2 Multiple choice opgaver Der er 25 multiple choice spørgsmål, repræsenteret ved 3 forskellige spørgsmål/svar typer. Teknikken ved besvarelsen af disse fremgår nedenfor. Ved besvarelsen af multiple choice spørgsmålene tilrådes det at læse hvert enkelt spørgsmål grundigt igennem og derefter skrive bogstavet for det rigtige svar ud for det pågældende spørgsmål i opgavesættet (kladden). Først til slut i eksamen overføres svarene til skemaet i besvarelsessættet ved at sætte kryds i det bogstaverede felt ud for opgavenummeret med kuglepen. Markeringerne må være omhyggeligt udført og éntydige. Foretages fejlagtige markeringer må rettelser/berigtigelser fremgå af kommentarer på besvarelsessættets bagside. Der skal kun udfyldes ét felt pr. opgavenummer. Er der mere end én markering, giver svaret 0 point. TYPE 1: For hvert spørgsmål udvælges ét korrekt (evt. det mest korrekte) svar. TYPE 2: Ved spørgsmålene er anført fire mulige svar. Besvares med: A. hvis 1, 2 og 3 er korrekte og 4 er ukorrekt B. hvis 1 og 3 er korrekte og 2 og 4 er ukorrekte C. hvis 2 og 4 er korrekte og 1 og 3 er ukorrekte D. hvis kun 4 er korrekt E. hvis alle 4 er korrekte. TYPE 3: Her præsenteres en samling/gruppe af emner i venstre kolonne. Til gruppen hører 5 emner med hvert sit bogstav i højre kolonne. Besvarelsen foretages ved for hvert nummereret emne i venstre kolonne at anføre bogstavet svarende til det mest sammenhørende bogstaverede emne i højre kolonne (et bogstav kan bruges som svar til ét eller flere emner i venstre kolonne). 2

3 Multiple choice Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi, mandag d. 22/ Eksaminandens lodtrækningsnummer: Kommentarer vedrørende multiple choice besvarelsen er anført på bagsiden?.. JA NEJ Multiple choice besvarelse: opgave nr. A B C D E 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 3

4 Multiple choice opgave Type 1 T1: 1. udgave; II: ; D 1. Ved HNPCC (hereditær non-polyposis coloncancer) hvilket udsagn er forkert A. Udgør ca. 3-6% af kolorektale cancere B. Er defineret ved Amsterdam-kriterierne C. Er associeret med øget risiko for udvikling af endometriekarcinom D. Sygdommen er autosomal recessiv arvelig E. Diagnosen kan understøttes af abnorm immunhistokemisk profil T1: 1. udgave II: 427; D 2. Hvilket af nævnte er ikke associeret med adenocarcinoma endometrii A. Østrogenbehandling efter overgangsalderen B. Fedme C. Tidlig menarche D. Lav social status E. Atypisk endometriehyperplasi T1: 2. udgave I: 208; C 3. Ved dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) er der sædvanligvis ikke A. Petekkier i hud B. Tromber i små blodkar C. Trombocytose D. Akut nyresvigt E. Blødningstendens T1: 1. udgave II: 115; 354; C 4. Benign hypertension er ikke karakteriseret af A. Øget risiko for myokardieinfarkt B. Arteriolehyalinisering C. Fibrinoid nekrose D. Aterosklerose E. Nefrosklerose T1: 1. udgave; II: 678; B 5. Subduralt hæmatom opstår oftest som følge af A. Bristet aneurisme B. Traume C. Hjernetumor D. Karanomali E. Hypertension T1: 1. udgave; II: ; E 6. Hvilken af følgende forandringer ved fibroadematose er forbundet med øget risiko for udvikling af mammakarcinom A. Cystedannelse B. Fibrose C. Radialt ar D. Skleroserende adenose E. Intet af ovennævnte 4

5 T1: 1. udgave; II: ; A 7. Ved colitis ulcerosa ses, i modsætning til Morbus Crohn, ikke så hyppigt A. Fistler B. Perforation C. Toksisk dilatation D. Pseudopolypose E. Overfladiske slimhindesår T1: 1. udgave; II: 291; E 8. Akut virushepatitis A efterfølges i de fleste tilfælde af A. Panacinær levernekrose B. Cirrose C. Hepatocellulært karcinom D. Kronisk hepatitis E. Ingen af ovennævnte T1: 1. udgave; II: 350; C 9. Hvilket af følgende udsagn om akut pyelonephritis er forkert A. Kan medføre papilnekrose B. Er associeret med diabetes mellitus C. Heler op uden fibrose D. Mikroskopisk ses intratubulære neutrofile granulocytter E. Kan kompliceres med pyonefrose T1: 1. udgave; II: ; D 10. Hvilken af følgende er den hyppigste spytkirteltumor? A. Adenoid cystisk karcinom B. Adenolymfom C. Mucoepidermoidt karcinom D. Pleomorft adenom E. Paragangliom Multiple choice opgave Type 2 T2: 1. udgave; II: 150; B 11. Hvilke(n) af følgende udsagn om larynxcancer er korrekte?: 1. Rygning er en risikofaktor. 2. Hyppigste karcinom er adenokarcinom. 3. Oftest lokaliseret til stemmelæberne. 4. Leukoplaki giver nedsat risiko for karcinom. T2: 2. udgave; I: ; 1. udgave;ii: 682; A 12. Hvilke(n) af disse tumorer er maligne?: 1. Glioblastom 2. Dysgerminom 3. Leiomyosarkom 4. Cystadenom 5

6 T2: 1. udgave; II: ; 299; 651; E 13. Hvilke(n) patologisk(e) tilstand(e) er associeret med alhokolisme? 1. Mallory-Weiss læsion. 2. Hepatocellulært karcinom. 3. Esophagus karcinom. 4. Wernicke-Korsakoffs syndrom T2: 2. udgave; I: ; C 14. Cancersygdom(me) med kraftig stigning i incidens hos danske kvinder 1. Cervix uteri karcinom 2. Malignt melanom 3. Ventrikelkarcinom 4. Lungekarcinom T2: 2. udgave; I: ; B 15. Følgende udtryk er rigtig(-t/-e) vedrørende type 1 diabetes mellitus 1. HLA association 2. Stærkere element af arv end for type 2 diabetes mellitus 3. Lymfocyt infiltration af Langerhanske øer forsvinder ved længere sygdomsvarighed 4. Aflejring af IAPP-amyolid i Langerhanske øer efter længere sygdomsvarighed T2: 1. udgave; II: ; D 16. Følgende udtryk er rigtig(-t/-e) vedrørende cøliaki 1. Associeret med B-celle marginalzonelymfom (MALT-lymfom) 2. Debuterer oftest ved puberteten 3. Hovedsymptomet er svære vandtynde diaréer 4. Der ses krypthypertrofi i slimhinden T2: 1. udgave; I: ; E 17. Hvilke(-n) mikroskopisk(-e) forandring(-er) ses ved steatohepatitis? 1. Hydropiske leverceller 2. Mallory legemer 3. Pericellulær fibrose 4. Zone 3 fibrose T2: 1. udgave; II: ; B 18. Følgende udtryk er rigtig(-t/-e) vedrørende myelodysplastisk syndrom (myelodysplasi) 1. Kan ses sekundært efter kemoterapi 2. Viser hyperviskositetsymptomer 3. Er en klonal stamcellesygdom 4. Ofte præsenterer sig med mediastinal tumor 6

7 T2: 1. udgave; II: ; D 19. Komplikation(-er) ved kronisk peptisk duodenalulcus 1. Megaloblastær anæmi 2. Cancerudvikling 3. Karcinoidsyndrom 4. Peritonitis T2: 1. udgave; II: 68; 193; A 20. Årsag(-er) til pulmonal hypertension 1. Multiple lungeembolier 2. Mitralstenose 3. Emfysem 4. Phæochromocytom Multiple choice opgave Type 3 T3: 1. udgave; I: 65-70; II: ; 451; A/E/B/A/D 21. Komplet mola hydatidosa. A. Human chorion gonadotropin. 22. Seminom. B. S-100-protein. 23. Malignt melanom. C. Leukocyt common antigen (CD45). 24. Koriokarcinom. D. Cytokeratin. 25. Prostatakarcinom E. Placental alkalisk fosfatase. 7

8 Kortsvarsopgaver Opgave 26: Case story (I alt 28 point) En 17 årig tidligere rask mand henvender sig til sin praktiserende læge med træthed, feber, svedtendens og synkesmerter. Lægen finder hævede lymfeknuder på halsen samt akut tonsillitis. Patienten har splenomegali og hepatomegali. Lægen ordinerer en blodprøve. 26a) Hvilket klinisk syndrom overvejer lægen? Hvilket agens er den hyppigste årsag til dette syndrom? (1 + 1 point) Klinisk syndrom: Infektiøs mononukleose Agens: Epstein-Barr virus infektion 26b) Nævn 3 maligne neoplasier som også er associeret med dette agens. (3 point) 1. malign neoplasi: Burkitt lymfom / Hodgkins lymfom / T-celle non-hodgkins lymfomer 2. malign neoplasi: Immundefekt lymfomer / primært CNS lymfom 3. malign neoplasi: Nasopharyngealt karcinom / andre hoved-hals karcinomer / ventrikelkarcinom Lægens diagnose bekræftes, og patienten er snart rask igen. Efter ca. 2 år uden symptomer henvender patienten sig til lægen igen med en hurtigt voksende proces på højre side af halsen. Denne er vokset til ca. 6 cm i diameter på under en uge. Han har ikke haft feber eller andre sygdomstegn forud for ovennævnte. Lægen finder stærkt forstørrede uømme lymfeknuder på højre side af halsen. Der er desuden ved røntgenundersøgelse af thorax fundet breddeforøgelse af mediastinum. Den øvrige objektive undersøgelse er normal. 26c) Nævn 2 non-neoplastiske, non-infektiøse mulige årsager til lymfeknudeforstørrelse på halsen hos denne patient. (2 point) Årsag 1: Bindevævssygdomme (flere, f.eks. reumatoid arthritis / SLE) Årsag 2: Sarcoidose / amyloidose (Dermatopatisk lymfadenopati, fremmed legemgranulomer) 26d) Lægen mistænker Hodgkins lymfom. Nævn 3 andre primære neoplasier i mediastinum som lægen vil overveje i differentialdiagnosen. (3 point) Neoplasi 1: Andre lymfomer (T-LB; DSB; mediastinal B-celle; etc.) Neoplasi 2: Germinalcelletumorer (teratom, seminom, embryonalt karcinom) Neoplasi 3: Tymom / mesenkymale tumorer 8

9 26e) Patienten henvises til sygehuset, og man beslutter at foretage en vævsbiopsi. Valget står mellem et finnålsaspirat og en excisionsbiopsi. Nævn fordele og ulemper ved et finnålsaspirat. (I alt 3 point) Fordele: Lille, hurtig, billig indgreb som kan foretages uden eller i lokalbedøvelse. Kan ofte afklare om det er en benign eller malign proces. Ulemper: Begrænset information. Arkitekturen ikke repræsenteret. Intet arkiv materiale til special undersøgelser) Excisionsbiopsi af lymfeknuden viser malign tumor og der foretages immunhistokemisk farvning. 26f) Beskriv kort (på højst 4 linier) princippet bag denne metode (4 point) Princippet: Immunhistokemiske metoder anvendes med specifikke mærkede antistoffer, som binder til antigener (targetmolekyler) in situ i vævssnit/celler. Antistof-antigen binding mærkes med farve/fluorescens, og visualiseres under mikroskopet, hvorefter targetcellens immunfenotype kan bestemmes. 26g) Immunfarvninger bekræfter den morfologiske diagnose Hodgkins lymfom. Hodgkins lymfomer inddeles i 2 hovedgrupper, hvoraf den ene underinddeles i 4 histologiske subtyper. Beskriv kort disse inddelinger. (2 + 4 point) To hovedgrupper: 1) Lymphocyte predominance Hodgkins lymfom 2) Klassisk Hodgkins lymfom Fire histologisk undertyper: 1) Lymfocyt-rig klassisk 2) Nodulær sklerose 3) Mixed cellularity 4) Lymfocyte depletion Ved undersøgelse inklusiv non-invasiv billeddiagnostik findes udelukkende tegn på sygdom i lymfeknuderne på halsen samt i mediastinum. En undersøgelse af knoglemarven er normal. 26h) Hodgkins lymfom kan ledsages af såkaldte B-symptomer. Nævn 3 typer B-symptomer. (3 point) B-symptomer: 1. Feber / svingende feber / Pel-Epstein feber 2. Nattesved 3. Vægttab; træthed; hudkløe (pruritus) 9

10 Patienten kommer til kontrol efter behandling med systemisk kombineret kemoterapi og findes rask uden erkendbar sygdom tilbage. Efter ca. 5 år uden symptomer henvender patienten sig igen med tiltagende træthed og svær urinvejs- samt luftvejsinfektion gennem de sidste 2 uger. På henvendelsesdagen får han en stor næseblødning. 26i) Nævn 2 mulige årsager til denne symptomatologi hos denne patient. (2 point) Årsag 1: Årsag 2: Recidiv af malignt lymfom med knoglemarvsfortrængning. Terapirelateret/kemoterapiforårsaget sekundær akut leukæmi (evt. MDS) Opgave 27: Emnecentreret essay Emne: Lungepatologi. (I alt 25 point) 27a) Hvad er et tuberkuloidt primærkompleks/ghon kompleks? (2 point) Kombination af perifært Ghon (primær) fokus subpleuralt i lungen med foci af tuberkuloide granulomer i de regionale lymfeknuder, hyppigst hilære lymfeknuder (sekundærfokus) 27b) Hvorledes påvises mykobakterier i histologiske/cytologiske prøver? (2 point) Ziehl-Neelsens reaktion; immunofluorescens (Rhodamin-auramin) 27c) Hvilken karakteristisk form for kronisk inflammation ses som respons på sekundær infektion med Mycobacterium tuberculosis? (1 point) Granulom / tuberkel 27d) Beskriv på højst 3 linier de morfologiske kendetegn ved denne respons. (2 point) Granulomet består af central, kaseøs nekrose, omgivet af palisaderende epitheliode histiocytter/makrofager, eventuelt Langhanske kæmpeceller, og lymfocytter. 27e) Hvor mange tilfælde af tuberkulose er der omtrent om året i Danmark? (1 point) Ca. 500 tilfælde per år i Danmark / relativ mange. 27f) Hvem får tuberkulose i Danmark? Angiv 4 højrisikogrupper (2 point) 1. Ældre; invandrer fra Afrika og Asien; smittekontaker; HIV-positive; 2. Alkoholiker; patienter med immunsuppression; pt. i kemoterapi; 3. Kræftpatienter;transplantationspatienter; diabetikere

11 27g) Hvor mange tilfælde af lungecancer er der ca. i Danmark om året? (1 point) > 3000 tilfælde årligt (bogen); 3500 nævnt ved forelæsning (KB, år 2000) 27h) Hvad er hyppigst i lungen, småcellet eller ikke småcellet karcinom? (1 point) Ikke småcellet karcinom 27i) Nævn 3 typer af ikke småcellet karcinom. (3 point) 1. Plano / adeno / storcellet / bronkioloalveolært karcinom; carcinoid j) Hvorledes defineres hamartom? (2 point) Hamartom er neoplasilignende forandring opbygget af celler/væv, som normalt forekommer i lokalisationen, men med forstyrret arkitektur 27k) Hvad er et rødt infarkt? (2 point) Et rødt infarkt er et infarkt (nekrose som følge af iskæmi) hvortil der stadigvæk er blodtilstrømning 27l) Hvornår kan det udvikles? (2 point) Organer med dobbelt blodforsyning (lever/lunge/tarm); efter trombeopløsning (reperfusionsinfarkt); ophør af venøs drænage med fortsat arterielt tilløb (torsion, tarm/testis/cyste) 27m) Nævn mindst 3 tilstande med lungefibrose. (3 point) 1. Idiopatisk lungefibrose (UIP, DIP); allergisk alveolitis; sarkoidose 2. Asbestose; lang tids KOL; silicose el. andre pneumoconioser 3. Følge efter ARDS / kollagenose (autoimmunsygdom); histiocytosis X 27n) Hvilken tilstand overvejer (dominerer) ved lungefibrose, obstruktion eller restriktion? (1 point) Restriktion (nedsat total lungekapacitet og nedsat respiratorisk volumen) 11

12 Opgave 28: Case story (I alt 24 point) En 38 årig kvinde henvender sig til egen læge, idet hun gennem et par måneder har haft udflåd og kontaktblødning. Ved gynækologisk undersøgelse findes et blødende område på portio. Ved vaginal exploration er uterus uøm, normal af størrelse og konsistens, og der er ingen udfyldninger. 28a) Nævn 3 hyppige årsager til cervixinflammation hos kvinder i fertil alder. (3 point) 1. Uspecifik cervicitis 2. Svamp (candida); chlamydia; trichomonas; HPV; herpes genitalis 3. Evt. andre veneriske sygdomme Lægen poder fra cervix og tager en biopsi fra kanten af det blødende område. Podningen er negativ. Biopsien viser karcinom. 28b) Nævn den hyppigste karcinomtype på cervix. (1 point) Planocellulært carcinoma 28c) Hvor mange tilfælde af invasivt karcinom i cervix uteri er der ca. i Danmark om året? (1 point) Ca. 600 tilfælde årligt (bogen); ca. 450 ifølge KB (år 2000); relativ hyppig 28d) Infektion med flere typer human papillom virus (HPV) øger risiko for udvikling af cervixcancer. Nævn 2 high risk typer. (2 point) 1. Typer 16 og 18 (evt. 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) 2. 28e) Nævn 3 andre risikofaktorer og/eller kendte årsager til udvikling af cervixcancer, udover HPV. (3 point) 1. Tidlig sexuel debut/frekvent sexuel aktivitet/mange sexualpartnere 2. HIV infektion; 3. Cigaretrygning; partners seksualaktivitet Patienten havde 5 år tidligere fået taget et cervix afskrab, som viste prækancrøse forandringer. En biopsi fra cervix viste dysplasi. 28f) Nævn den hyppigste anatomiske lokalisation på cervix for prækancrøse forandringer. (1 point) Overgangszonen / Transformationszonen 12

13 28g) Definér epiteldysplasi. Beskriv kort (på højst 3 linier) de morfologiske forandringer ved epiteldysplasi. (2 + 3 point) Definition: Præmalign forandring i epitelet med cytologiske forandringer i malign retning, men uden invasion Forandringer: Cellernes lagdeling og orientering ændret; celletætheden øget; øget mitosetal; ændret kernestruktur med pleomorfi og hyperkromasi; tab af cytoplasmatisk differentiering; tab af modning i flerradede epiteltyper. 28h) Der er flere forskellige nomenklatursystemer for beskrivelse og gradering af præmaligne forandringer i cervix uteri. I Danmark anvendes ofte et system hvor de præmaligne forandringer inddeles i 4 grader. Nævn disse 4 grader, og beskriv de histologiske karakteristika ved hver læsion (højst to linier pr. læsion). (4 point) Grad 1: Navn: Grad 2: Navn: Grad 3: Navn: Grad 4: Navn: Let dysplasi Beskrivelse: Abnorme celler og forstyrret lagdeling i mindre end en tredjedel af epithelets tykkelse. Moderat dysplasi Beskrivelse: Abnorme celler og forstyrret lagdeling i mellem en og to tredjedele af epithelets tykkelse. Svær dysplasi Beskrivelse: Abnorme celler og forstyrret lagdeling i mere end to tredjedele af epithelets tykkelse; stadig får differentierede celler superficielt. Carcinoma in situ Beskrivelse: Abnorme celler og ophævet lagdeling i hele epithelet, uden invasion 28i) Patientens karcinom stadieinddeles, hvorefter hun behandles med et keglesnit (konisation). På grund af det efterfølgende mikroskopi svar skal hun have fjernet hele uterus. Hvorfor? (2 point) Stadiet er højere end forventet. Karcinomet er mere udbredt 28j) Der foretages således hysterektomi med fjernelse af de regionale lymfeknuder. Forklar hvorfor man fjerner disse og hvilke behandlingsmæssige konsekvenser det kan have. (2 point) For at undersøge om der er metastaser i dem. Hvis ja, skal patienten have efterbehandling. 13

14 Opgave 29: Emnecentreret essay Emne: Flere. (I alt 29 point) 29a) Definer følgende (på få linier): (10 point) 1. Hyperplasi: Vækst af organ eller organdel på grund af forøgelse af celletal 2. Apoptose: Kontrolleret selvmordsmekanism for elimination af individuelle celler der foregår i såvel normal som patologiske situationer (såkaldt programmeret celledød). 3. Neoplasia: Sygelig, autonom, irreversibel, tumoragtig vækst af celler, fortsættende efter ophør af udløsende stimulus (den normale vækstregulation unddrages). 4. Levercirrose: En diffus leveraffektion med dannelse af fibrøse septa der afsnører parenkymale regenerationsnoduli med irreversibel destruktion af leverens oprindelige morfologi. 5. Empyem: Pusansamling/purulent inflammation i et præformet hulrum 29b) Nævn 1 sen komplikation til myokardieinfarkt, som typisk først optræder efter flere uger (1 point) Aneurisme / Dresslers syndrom 29c) Nævn 3 tilstande associerede med ("medfører øget risiko for") trombose i hjertekamre (3 point) 1. Atrieflimren 2. Myokardieinfarkt 3. Hjerteaneurisme; endocarditis; SLE; marantic trombe 14

15 Nedenstående makroskopiske billede fra obduktion viser aorta ascendens (aortaklap nederst i billede) fra en 60 årig mand, der døde pludseligt med svære brystsmerter. 29d) Angiv diagnosen (2 point). Diagnosen: Aortadissektion 29e) Nævn 2 prædisponerende faktorer / sygdomme associeret med udvikling af denne tilstand (3 point) 1. Hypertension; aterosklerose; graviditet; trauma 2. Arvelige sygdomme (Marfan: Ehlers-Danlos; pseudoxanthoma elasticum; cystisk medianekrose) 29f) Angiv 2 mulige årsager til pludselig død ved denne tilstand (2 point) 1. Haemopericardium 2. Aortaruptur med blødning i pleura el. retroperitoneum / peritoneum; evt. arrytmier En 55 årig mand indlægges akut med hæmaturi og lændesmerter, ledsaget af symptomer fra flere organsystemer. Han har feber, vægttab, træthed, hovedpine, atralgier og abdominalsmerter. Der er forhøjet sænkningsreaktion, og hospitalslægen overvejer diagnosen vasculitis. 29g) Non-infektiøs vaskulitis opstår som en primær karsygdom eller som et ledsagefænomen i forskellige systemsygdomme. Primær vasculitis inddeles oftest i 3 15

16 hovedgrupper, afhængig af hvilke kartyper de enkelte sygdomme angriber. Angiv disse hovedgrupper (3 point) Hovedgruppe 1: Vasculitis i aorta og de store arterier Hovedgruppe 2: Vasculitis i de middelstore og små arterier Hovedgruppe 3: Vasculitis i små kar (evt. små arterier og arterioler) 29h) Nævn 3 forskellige primære, non-infektiøse vaskulitter. (3 point) 1. Kæmpecellearteritis; Takayasus arteritis; syfilitisk aortitis; Schönlein-Henoch 2. Polyarteritis nodosa; Kawasakis sygdom; Churg-Strauss; kutan leukocytoklastisk 3. Wegener s granulomatose; thrombangiitis obliterans; etc. 29i) Mistanken om vasculitis bekræftes, men patienten dør under udredning. Nedenfor vises et makroskopiske billede af nyre fra obduktion. Hvilken komplikation er tilstødt? (2 point) Diagnose: Nyreinfarkt Opgave 30: Case story (I alt 27 point) En 58 årig mand opsøger sin praktiserende læge, idet han har en lille mørkfarvet hudforandring på venstre underarm. Han er bange for at der er tale om hudkræft. 30a) Nævn i rækkefølge, efter hyppighed, de 2 hyppigste former for hudkræft i Danmark. (1 point for rækkefølge + 2 point for tumornavne) Hyppigste karcinomtype = Basocellulært karcinom 2. hyppigste karcinomtype = Planocellulært karcinom 16

17 Den praktiserende læge mener der er tale om en modermærke, men han er ikke sikker på at den er benign. Patienten beskriver nemlig flere suspekte symptomer, og der er flere objektive fund ved undersøgelsen af læsionen der foruroliger lægen. 30b) Nævn 4 symptomer og 4 objektive fund ved undersøgelse af et modermærke, som bør give mistanke om malignitet. (2 + 2 point) Symptomer: 1. Modermærke er nytilkommen og/el. vokser 2. Modermærke ændrer størrelse/form/farve 3. Modermærke klør/bløder/vil ikke hele 4. Objektive fund: 1. Modermærke vokser asymmetrisk 2. Modermærke vokser irregulært (kant) 3. Forekomst af forskellige farver/depigmentering 4. Diameter > 6 mm; inflammation (rødme) Den praktiserende læge henviser patienten til plastikkirurg. Plastikkirurgen biopterer modermærket, samt en lidt større pigmenteret hudforandring på ryggen, og sender dem til patologisk undersøgelse. 30c) Hvilken biopsitype anvender plastikkirurgen? Forklar (kort) hans valg. (1+ 1 point) Biopsitype: Forklaring: Excisionsbiopsi Hele læsionen skal fjernes, så tykkelsen kan måles. Modermærket viser sig at være et malignt melanom, mens den større hudforandring på ryggen er en benignt melanocytært nævus. 30d) Nævn 3 histologiske typer af benigne melanocytære nævi. (3 point) Type 1: Type 2: Type 3: Junction/intraepidermalt nævus; compound; intradermalt Evt. Spitz el. Blue 30e) Hvor mange tilfælde af invasivt malignt melanom er der ca. i Danmark om året? (1 point) Ca. 900 tilfælde årligt (bogen); ca. 950 ifølge KB (år 2000); hyppig 30f) Nævn 2 forskellige faktorer der øger risikoen for udvikling af malignt melanom. (2 point) Faktor 1: Sollys / solskoldning / solarier 17

18 Faktor 2: Familiær; dysplastisk nævus syndrom; stor kongenitte nævi 30g) Malignt melanom inddeles i 4 klinikopatologiske typer. Nævn de 4 typer. (4 point) Type 1: Type 2: Type 3: Type 4: Lentigo maligna melanom Superficielt spredende melanom Lentiginøst akralt melanom Nodulært melanoma 30h) Nævn 2 patoanatomiske faktorer som vil være af stor betydning ved vurdering af denne patients prognose. (2 point) Faktor 1. Er tumor lokaliseret, eller er der metastaser; lymfeknudestatus Faktor 2. Ved lokaliseret sygdom, hvad er tumors maksimale tykkelse; ulceration. På grundlag af den patoanatomiske undersøgelse af patientens maligne melanom, foretages sentinel lymfeknude diagnostik. 30i) Beskriv rationalet/baggrunden for sentinel lymfeknude diagnostik ved malignt melanom. (3 point) Lymfedrænagen fra et givet tumorområde føres primært til en enkelt eller flere lymfe- knuder, der betegnes som sentinel lymfeknuder (skildvagtslymfeknuder). Påvises ikke metastaser i skildvagtslymfeknuderne er risikoen for, at svulsten har spredt sig til an- dre lymfeknuder meget ringe, hvorved et større kirurgisk indgreb kan undgås (fjernelse af alle lymfeknuderne i aksillen. 30j) Beskriv kort den praktiske gennemførelse af denne specialdiagnostik ved malignt melanom (3 point) Der injiceres en radioaktiv tracer og farvestof i cikatriceområdet for den primære excisionsbiopsi som efterfølges af en lymfescintigrafi for at visualisere sentinellymfeknuderne præoperativt. Den radioaktive tracer bliver transporteret med lymfebanerne og ophobes i disse knuder. Under operation lokaliseres de radioaktive lymfeknuder ved gammadetektionsprobeundersøgelse. Lymfeknuderne fjernes til mikroskopi (med trinsnit og immunhistokemi). 18

19 Opgave 31: Emnecentreret essay med case story element Emne: Flere. (I alt 21 point) En 76 årig mand indlægges akut på medicinsk afdeling med træthed, vægttab, og knoglesmerter sv.t. columna lumbalis og costae. Ved klinisk undersøgelse findes svære ankelødemer. Patienten har nedsat nyrefunktion, og efter nefrologisk udredning stilles diagnosen nefrotisk syndrom. 31a) Definér nefrotisk syndrom. (4 point) Definition: Proteinuri med en døgnudskillelse på flere gram protein i urinen (typisk 5-10g/døgn, definitorisk >3,5g/døgn); der ses ødemer, hypoalbuminæmi, hyperlipidæmi og ofte hypertension. Undersøgelse af patientens blod viser pancytopeni, og der er en M-komponent i serum. Før patienten kan færdigudredes, falder han på afdelingen og pådrager sig en collum femoris fraktur. Røntgen viser multiple osteolytiske foci i flere knogler. Patienten overflyttes til ortopædkirurgisk regi og opereres. Tre dage efter operationen findes patienten livløs i sin seng. Nedenstående makroskopiske billede fra obduktionen viser opklippet aa. pulmonalis (pile). 31b) Angiv dødsårsagen (1 point) Dødsårsagen: Massiv central lungeemboli 31c) Nævn 3 vigtige risikofaktorer associeret med udvikling af denne tilstand (3 point) 1. Ældre, afkræftede, sengeliggende patienter 2. Operative indgreb, især ortopædkirurgisk / pelvis 3. Maligne tumorer, især i pelvis; AMI; mm. 19

20 Nedenstående makroskopiske billede fra obduktionen viser patientens kranium. 31d) Angiv diagnosen på knogleforandringerne. Hvilket sygdom er den mest sandsynlige tilgrundliggende årsag til disse forandringer? (2 + 2 point) Diagnose på forandringerne: Sandsynlig årsag: Kranium med multiple osteolytiske foci Myelomatose 31e) Nævn den sandsynlige årsag til nefrotisk syndrom hos denne patient. (2 point) Årsag til nefrotisk syndrom: Amyloidose i nyre; evt. myelomnefropati; (light chain disease) Beskriv kort for kolorektal cancer: 31f) Antal tilfælde pr. år i Danmark: Ca (2000 i colon); meget hyppig (1 point) 31g) Prædisponerende tilstande (angiv 3): (3 point) Tilstand 1: Kolorektale adenomer Tilstand 2: Arvelige sygdomme (HNPCC; FAP) Tilstand 3: Colitis ulcerosa 20

21 31h) Definition af Dukes stadium B: (2 point) Definition: Gennemvækst af tunica muscularis / tarmvæggen; uden spredning til lymfeknuder. 31i) 5 års overlevelse ved Dukes stadium A (ca. tal). (1 point) Overlevelse (Dukes A): ca. > 80% Samlet score: 179 point 21

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1 og 2) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/1-2002

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/1-2002 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/1-2002 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer,

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi 12. Ordliste A Abdomen: Bughulen. Allogen transplantation med stamceller: Transplantation med stamceller fra en donor ALL: Akut lymfatisk leukæmi. AML: Akut myeloid (myeloblastær) leukæmi, en type af akut

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Cytologisk årsmøde 2010 Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Pleura Peritoneum Perikardium Pleura Peritoneum Perikardium Pleura: tynd hinde

Læs mere

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose AL Amyloidose Dette kapitel gennemgår de med myelomatose beslægtede tilstande, der med en samlet betegnelse hedder amyloidose. Hovedvægten er lagt på AL Amyloidose herunder symtomer, diagnosticering, behandling

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015 Eksamensopgavesæt Standardsvar Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 29. maj 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

CNS infektioner. - intrakranielt

CNS infektioner. - intrakranielt CNS infektioner - intrakranielt 1 Hovedemner Bakterielle infektioner generelt efter anatomisk lokalisation Specifikke agens Bakterier Vira Svampe Parasitter 2 CNS infektioner Klinik ofte uspecifik, feber,

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år i spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år Spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, november

Læs mere

Eksamensopgaver i Anatomisk patologi juni 2006

Eksamensopgaver i Anatomisk patologi juni 2006 Eksamensopgaver i Anatomisk patologi juni 2006 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk URL: http://www.studmed.au.dk/mr

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 2: Sygdomslære MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdevejsobstruktion Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdegangsstenose kolestase Kolestase Obstruktiv Non-obstruktiv Kolestase - definition

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 9. juni 2015 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft 1. Kræft Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling Hvis denne bog var skrevet for tyve år siden, kunne man næsten sige, at dette første kapitel ville

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk.

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 10 plusliv Betingelser Nr. 5274 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

M46070 19400101 25000101 verrukøs endokardit tekstændring M46420 19400101 25000101 divertikulit tekstændring M46520 19400101 25000101 purulent

M46070 19400101 25000101 verrukøs endokardit tekstændring M46420 19400101 25000101 divertikulit tekstændring M46520 19400101 25000101 purulent Kodeforslag til opdatering 01.07.2015 SKSkode DatoFra DatoTil Ny kodetekst - kort form Ændring Tags F01051 20100101 25000101 mesorektalt resektionsplan tekstændring L F01052 20100101 25000101 intramesorektalt

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 27/6-2003

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 27/6-2003 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 27/6-2003 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) samt ét besvarelsessæt og

Læs mere

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN KRÆFT TEGN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 + 50 KRÆFT TEGN BREMS KRÆFT MED NY SUPER MEDICIN Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SUPER MEDICIN MOD KRÆFT INDHOLD SIDE 4 Især lungekræftpatienter kan nu glæde sig over en ny

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Betingelser. Nr. 5274

Betingelser. Nr. 5274 Betingelser Nr 5274 Indholdsfortegnelse Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen omfatter Side 2 Nr 5274 / 02010 Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Forsikringsaftalen 2 Oplysninger ved forsikringsaftalens

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

CT skanning af Lunger

CT skanning af Lunger CT skanning af Lunger Billeddiagnostisk kursus i Pædiatrisk Pulmonologi Onsdag den 14. april 2010 Gratien Andersen, overlæge Billeddiagnostisk Afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Bronkiektasier

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014

Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014 Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014 Birthe Højlund Bech Radiologisk Klinik X, Rigshospitalet BILLEDDIAGNOSTIK KONVENTIONEL RØNTGEN!!!!!!!!!!!!!

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved

Patientvejledning. om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE. Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved Seneste revision 26.05.2010 Patientvejledning om Jernsygdommen ARVELIG HÆMOKROMATOSE Overlæge Nils Milman Klinisk Biokemisk Afdeling Region Sjælland, Sygehus Syd, Næstved 1 Hvad er arvelig hæmokromatose?

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL 1 Årsager til Hæmokromatose Primær, hereditær, genetisk HFE hæmokromatose (HH) Sekundær

Læs mere

Colons non-neoplastiske sygdomme

Colons non-neoplastiske sygdomme Colons non-neoplastiske sygdomme Teoretisk specialespecifikt kursus i Fordøjelseskanalens patologi Lene Riis Herlev Hospital Sygdomsgrupper Inflammatoriske tilstande Kronisk inflammatorisk tarmsygdom Mikroskopisk

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Kliniske guidelines vedrørende undersøgelse, diagnostik og behandling af kutane melanocytære naevi og kutant malignt melanom (MM)

Kliniske guidelines vedrørende undersøgelse, diagnostik og behandling af kutane melanocytære naevi og kutant malignt melanom (MM) Kliniske guidelines vedrørende undersøgelse, diagnostik og behandling af kutane melanocytære naevi og kutant malignt melanom (MM) Primære målgruppe: Dermatologer i praksis så vel som på hospitalsafdelinger

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Lymfesystemet: Tværsnit af lymfeknude:

Lymfesystemet: Tværsnit af lymfeknude: Lymfekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lymfekræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvor syg er jeg? 12 Hvilken behandling findes der? 19 Er der andre behandlingsformer? 21 Hvad

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

Overordnet målsætning for OSCE delen på klinisk Biomekanik

Overordnet målsætning for OSCE delen på klinisk Biomekanik Overordnet målsætning for OSCE delen på klinisk Biomekanik Målsætning i Arbejdsmedicin OSCE 3B De studerende skal med udgangspunkt i den problem baserede undervisning samt i mindre grad forelæsning undervises

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Anæmi. Anæmi. Anæmi: nedsat produktio n. Jernmangelanæm i. ved kronisk sygdom. manan.dk

Anæmi. Anæmi. Anæmi: nedsat produktio n. Jernmangelanæm i. ved kronisk sygdom. manan.dk Anæmi Anæmi Definition: Hb < 8 mmol/1 Symptomer Træthed Takykardi Andeno d Angina Erytrocyt morfologi normo/hypo/hyperkrom (hsemoglobinisering ) normo/mikro/makrocytær (MCV) Erytropoisen normo/megaloblastær

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk Sygehistorie 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der forværring i sygdommen, med betydelige pruritus. Angiv: Diagnose-forslag? Behandlings-forslag? Diagnose: Atopisk dermatit

Læs mere

Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet

Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet Nyfødte og leversygdom Hæmolyse ; HbF Ukonjugeret hyperbilirubinæmi Kernicterus og cerebral skade Børn og leversygdom Nyfødte

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere