Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold"

Transkript

1 Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde

2 Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende kortlægningsskemaer: APV for Værksted/Autolakering/Undervognsbehandling APV for enerelle forhold APV for Psykiske og sociale forhold APV for Kontor (fast arbejdsplads) Handlingsplan Samt eventuelle tillægsskemaer for særlige aktiviteter. Der findes følgende tillæg: Pladearbejde Klargøring Lager Håndtering af dæk/hjul Opladning af batterier Kørsel med truck Servicevogne/Chauffører Dette kortlægningsskema dækker generelle forhold på virksomheden (Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde). Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som / spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares til spørgsmålet, er lovkrav og anbefalinger overholdt. Hvis der svares, bør bemærkningsfeltet udfyldes med mulige løsningsforslag og føres over i handlingsplanen. Er du i tvivl om spørgsmålet, så spørg arbejdslederen, arbejdsmiljørepræsentanten, ledelsen eller AutoBranchens VidenCenter. Skriv evt. i bemærkningsfeltet. Har du yderligere kommentarerer og gode ideer, der kan forbedre dit arbejdsmiljø, så notér det på sidste side. Arbejdspladsvurdering Samarbejde om sikkerhed og sundhed, lovpligtige uddannelser, velfærdsforanstaltninger, sygefravær, unges arbejde, gravide arbejde Firmanavn: Dato: Navn(e):

3 Samarbejde om sikkerhed og sundhed 1 Er virksomhedens arbejdsmiljøarbejde organiseret? 1-9 ansatte: Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere ansatte: Der skal være en arbejdsmiljøorganisation bestående en eller flere arbejdsledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne som formand. Arbejdsmiljøorganisationen varetager både de daglige og de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. 35 ansatte og derover: Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal organiseres således, at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation med to niveauer: 1) En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. En gruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant. 2) Et eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. Er der i virksomheden oprettet en eller to grupper efter nr. 1, består udvalget af gruppens eller gruppernes medlemmer. Er der oprettet mere end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig 2 medlemmer og arbejdslederne i grupperne mellem sig 2 medlemmer til udvalget. Formandskabet i et udvalg varetages af arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne. 2 Har arbejdsmiljøorganisationen medlemmer nok til at varetage sine opgaver tilfredsstillende? Virksomheden selv skal tage stilling til, hvordan arbejdsmiljøorganisationen skal bygges op, og hvor mange medlemmer den skal have. Det er en beslutning, der skal tages med udgangspunkt i de behov, der er i virksomheden. Det betyder, at arbejdsmiljøorganisationen skal have medlemmer nok til at varetage sine opgaver tilfredsstillende, når der tages hensyn til virksomhedens ledelsesstruktur og øvrige forhold som fx geografi, antal medarbejdere og arbejdsmiljøopgaver.

4 Samarbejde om sikkerhed og sundhed (fortsat) 3 Tilrettelægges samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år på en årlig arbejdsmiljødrøftelse? I alle virksomheder skal man drøfte, hvordan man vil tilrettelægge samarbejdet for det kommende år på en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Arbejdsgivere og medarbejdere skal her i fællesskab bl.a. tage stilling til, hvilke arbejdsmiljøopgaver der er i virksomheden, og hvordan de kan løses bedst muligt gennem året. Man kan fx beslutte, hvornår og hvordan man skal mødes, og hvordan den interne kommunikation i arbejdsmiljøorganisationen skal foregå. I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation sker tilrettelæggelsen i samarbejde med denne. 4 Er der den fornødne viden om arbejdsmiljø i virksomheden? 1-9 ansatte: Hvert år skal arbejdsgiveren drøfte med de ansatte og arbejdslederne, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. 10 ansatte og derover: Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen vedrørende den supplerende arbejdsmiljøuddannelse. 5 Har virksomheden løbende fokus på sikkerheden? Det er vigtigt, at alle har en god adfærd for at forebygge ulykker, nedslidning, uheld og fravær. Ledelsen skal være synlig og gå foran med det gode eksempel, melde tilbage og informere om tiltag og forbedringer, og medarbejderne skal involveres i de sikkerhedsfremmende aktiviteter. Det kan være en god idé at udarbejde en politik for virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde. 6 Bruges nærved ulykker i sikkerhedsarbejdet? Mange virksomheder lever med unødvendige risici i det daglige arbejde, fordi de ikke opfattes som særligt farlige før der sker en ulykke. Sådanne risici, bør fjernes ved hjælp af gode tekniske hjælpemidler, gode arbejdsgange og en god tilrettelæggelse af arbejdet. Nærvedulykker bør beskrives og følges op med en handlingsplan.

5 Samarbejde om sikkerhed og sundhed (fortsat) 7 Har I en beredskabsplan? Alle ansatte skal vide hvor brandslukningsudstyr og førstehjælpsudstyr befinder sig. Der skal beskrives hvem som er ansvarlig for, at dette udstyr er i orden til enhver tid. Der skal være en adresseliste over pårørende som skal underrettes hvis der indtræffer en ulykke. Der skal være aftalt et mødested ved brand, og det anbefales at gennemføre brandøvelser regelmæssigt. Beredskabsplanen bør også indeholde en beskrivelse af hvordan man skal forholde sig ved ulykker og miljøuheld. 8 Følges der op på den alm. APV og ATEX-APV/Vurdering, herunder handlingsplaner? En APV herunder også ATEX- APV/vurdering skal fornys minimum hvert 3. år eller hvis der sker ændringer i arbejdsprocesserne. Der skal følges op på handlingsplanen løbende. Lovpligtige uddannelser 9 Har medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen ( 9)? Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, både arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal have gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af den pågældende. Dog er arbejdsgivere og virksomhedsledere undtaget. Bemærk - Kurser taget før den 1. april 1991 er forældede. AMS-Miljø /JA-Miljø udbyder brancherettede kurser. 10 Tilbydes medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse? Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen skal tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1 1/2 dags varighed. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. AMS-Miljø/jA-Miljø udbyder brancherettede kurser.

6 Lovpligtige uddannelser (fortsat) 11 Har de ansatte, der arbejder med epoxy og isocyanater det lovpligtige epoxykursus? Ansatte der arbejder med produkter som indeholder epoxy eller isocyanater skal have et epoxykursus. Relevante kurser kan findes på Kursusdeltagere modtager et personligt kursusbevis. 12 Har de ansatte, der arbejder med svejsning, skæring mv. i metal det lovpligtige 26-kursus? Ansatte der arbejder med svejsning og skæring i metaller samt slibning i tilknytning hertil skal have gennemgået en særlig uddannelse godkendt af Arbejdstilsynet. Relevante kurser kan findes på Kursusdeltagere modtager et personligt kursusbevis. 13 Har de ansatte, der arbejder med styrenholdige produkter fået den lovpligtige styreninformation? Ansatte der arbejder med styrenholdige produkter (spartelmasser) skal have modtaget en styreninformation. AMS-Miljø/JA-Miljø kan afholde styreninformation for de ansatte på jeres virksomhed. Kursusdeltagere modtager et personligt kursusbevis. 14 Har de ansatte, der kører gaffeltruck/gaffelstabler et gyldigt certifikat? Ansatte der kører gaffeltruck eller gaffelstabler skal have et gyldigt certifikat. Certifikat kræves ikke til gaffeltruck og gaffelstabler, hvor løftehøjden højst er 1 meter. Relevante kurser kan findes på 15 Har de ansatte, der arbejder med AC-udstyr i biler en godkendt uddannelse? Fra 4. juli 2010 skal alle, der arbejder med ACudstyr i biler have gennemgået en særlig uddannelse og have sin uddannelse godkendt. Uddannelser taget efter 2005 kan godkendes af KMO ved at udfylde en ansøgning. Uddannelser fra før 2005 kan ikke godkendes, hvorfor man skal tage en ny uddannelse. Læs mere på

7 Sygefravær 16 Er der viden om virksomhedens sygefravær? Et overblik over sygefraværet, kan bl.a. sikres ved at registrere omfanget af sygefraværsdage samt evt. årsagen hertil. 17 Er arbejdsmiljøet med til at sikre et så lavt sygefravær som muligt? Virksomheden skal vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der medvirker til sygefravær. Hvis sygefraværet kan sættes i sammenhæng med arbejdsmiljøet, skal der udarbejdes en handlingsplan, for at fjerne årsagen til sygefraværet. Hvis medarbejdere ofte klager over f.eks. hovedpine, muskelsmerter ol. bør det undersøges om symptomerne kan relateres til arbejdspladsen, således at forholdene kan ændres og sygefravær undgås.

8 Velfærdsforanstaltninger 18 Er der udarbejdet en skriftlig rygepolitik med konsekvenser? Rygepolitikken skal som minimum indeholde: - oplysninger om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen - oplysninger om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik. 19 Er toiletforhold tilfredsstillende, og er der tilstrækkelig antal? Adgang fra arbejdsrum til toilet skal ske gennem et forrum. Der skal være håndvask i toiletrummet eller i forrummet. Almindeligvis skal der være mindst et toilet for hver 15 personer. Hvis der findes 1 urinal for hver 20 mænd, kan antallet af toiletter for mænd sættes til mindst 1 for hver Er omklædningsrum/badeforhold i orden? Der skal være tilstrækkelig plads. Hver enkelt medarbejder skal have et aflåseligt skab. Hvis arbejdet er særligt tilsmudsende, skal gangtøj og arbejdstøj kunne opbevares adskilt. Der skal være mindst 1 brusebad for hver 10 personer. Brusesektionen skal være afskærmet fra omklædningsrum og forrum. Omklædning og bad skal kunne ske ugenert for hvert køn for sig. 21 Er spisepladsen i orden? Spisepladsen skal have tilgang af dagslys, og lokalet skal kunne ventileres. Der skal være et køleskab og mulighed for at varme mad. Akustikken skal også være i orden i frokostrummet/kantinen. 22 Holdes der rent og ryddeligt på værkstedet? Ved at holde gulvet rent og ryddeligt kan man forebygge faldulykker. Det anbefales at have en fast procedure for rengøring og vedligeholdelse.

9 Velfærdsforanstaltninger (forsat) 23 Findes der tilstrækkeligt brandslukningsudstyr på virksomheden og efterses dette regelmæssigt? Serviceeftersyn af håndildslukkere, der udelukkende er ophængt på værkstedet, skal efterses min. hvert år af et certificeret servicefirma. Håndslukkere der bruges på skiftende arbejdssteder skal efterses min. hver 6. måned. 24 Findes øjenskyller og førstehjælpsudstyr let tilgængeligt og er udstyret intakt? Øjenskyller har kun en vis holdbarhed og skal derfor udskiftes regelmæssigt. Øjenskyller og førstehjælpsudstyr skal afmærkes med et skilt

10 Unges arbejde 25 Er det klarlagt, hvad ansatte under 18 år må arbejde med? Der er særlige regler i arbejdsmiljøloven om hvad unge under 18 år må arbejde med. Lærlinge/ elever under 18 år har lov til at arbejde med de processer, maskiner, stoffer og materialer, som kræves for at gennemføre uddannelsen 26 Får de unge grundig oplæring og instruktion i arbejdet? De unge skal informeres om hvordan arbejdet udføres forsvarligt 27 Føres der tilsyn med de unges arbejde? De unges arbejde skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og har den fornødne indsigt i arbejdet. 28 Er medarbejderne/arbejdsmiljøorganisationen inddraget i de unges arbejde? Medarbejderne/arbejdsmiljøorganisationen skal være inddraget i planlægning, gennemførelse og kontrol af sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, som vedrører de unges arbejde. ravides arbejde 29 Er det klarlagt, hvad gravide må arbejde med? Det anbefales, at der udarbejdes en politik for gravide. Det giver større tryghed, hvis alle i virksomheden på forhånd ved, hvordan de skal håndtere, at en medarbejder er blevet gravid. Risikovurderingen i relation til graviditeten er imidlertid ofte så kompliceret, at det kan være nødvendigt at inddrage en arbejdsmiljørådgiver.

11 Har du forslag eller ideer til dit arbejdsmiljø, så notér det her:

12 Fakta om APV: Alle virksomheder med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). For at sikre at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i APV, er det vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og de ansatte deltager i planlægning og gennemførelse af APV. En APV skal indeholde: 1. En gennemgang af værkstedets arbejdsmiljøforhold 2. En beskrivelse af problemerne og deres omfang 3. En prioritering af problemerne og en plan for løsning 4. En opfølgning på arbejdet Der er metodefrihed, men APV'en skal som minimum dække branchens væsentligste arbejdsmiljøproblemer. APV skal ajourføres når der sker ændringer i arbejdsmetoder og processer, som har betydning for arbejdsmiljøet. Virksomheden skal revidere den samlede APV mindst hvert tredje år. Følgende APV materiale er udarbejdet til virksomheder i autobranchen. Kortlægningsskema for enerelle forhold Kortlægningsskema for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema for værksted inkl. tillæg til: (Pladearbejde, Klargøring, Håndtering af dæk/hjul, Opladning af batterier, Servicevogne/Chauffører) Kortlægningsskema for Kontor inkl. tillæg til: (Lager, Kørsel med truck) Kortlægningsskema for Autolakering Kortlægningsskema for Undervognsbehandling Handlingsplan Kontakt AutoBranchens VidenCenter for råd og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af APV.

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere