Indbrudsalarmanlæg - Sikring 1 og 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indbrudsalarmanlæg - Sikring 1 og 2"

Transkript

1 Indbrudsalarmanlæg - Sikring 1 og 2

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt om AIA-anlæg...3 Reglersæt, normer og lovgivning...21 Detektorer...51 Strømforsyning Anlægsdele - signaltransmission Projektering - Installation og dokumentation Drift og vedligehold Mekaniske sikringsmetoder Opgaver - Sikringsanlæg Opgaver - Sikringsanlæg Stikordsregister Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

3 GENERELT OM AIA-ANLÆG Oversigt over et indbrudsalarmanlæg Anlægsopbygning Dette kapitel giver en oversigt over et indbrudsalarmanlæg med hensyn til opbygning og funktioner. Et indbrudsalarmanlæg består af følgende anlægsdele: 1. Detektorer (følere) 2. Installation (kabler og samledåser) 3. Centralenhed 4. Betjeningsanordning 5. Evt. betjeningspanel, hvis betjening ikke foretages på centralenheden 6. Printer 7. Alarmgiver 8. Nøgleboks 9. Transmissionsudstyr På nedenstående figur er der illustreret et indbrudsalarmanlæg med signaloverførsel til kontrolcentral. Pilene angiver signalernes retning og sammenhæng mellem anlægsdele. Fig. 1: - Systemdele i et indbrudsalarmanlæg med signaloverførsel til kontrolcentral Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

4 GENERELT OM AIA-ANLÆG Fig. 2: - (1) Bevægelsesdetektor Et indbrudsalarmanlægs opgave er at registrere indbrud og informere om dette lokalt (på stedet) med blink, klokke eller sirene og eksternt (til kontrolcentral), så en reaktion kan sættes i gang. Registrering af indbrud varetages af detektorer. Detektorerne giver løbende centralenheden signal om de er: ikke-aktiverede, aktiverede eller saboterede. Detektorer, som kan registrere manipulation med deres dækningsområder eller tilsmudsning/tildækning, giver typisk et særskilt signal herfor. Fig. 4: - (1) Folie (staniol) Fig. 5: - (1) Overfaldskontakt På baggrund af signalerne fra detektorerne samt om anlægget er til- eller frakoblet, afgør centralenheden, hvornår en alarmtilstand skal opstå, samt hvordan informationsgivning skal være. Ved en alarmtilstand aktiveres udgange på centralenheden. Transmissionsudstyr varetager overførsel af signaler (informationer) til kontrolcentral, og alarmgivere varetager alarmering lokalt. Anlægget indeholder hukommelseslog med de sidste 100 hændelser. Fig. 3: - Betjeningspanel Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

5 GENERELT OM AIA-ANLÆG Fig. 6: - (8) Nøgleboks Fig. 7: - (7) Alarmgiver I nøgleboksen er der anbragt et sæt nøgler til de bygninger, som overvåges. Hvis en alarmpatrulje tilkaldes, kan denne lukke sig selv og evt. politi ind. Det sikrer ikke alene ekstra hurtig indgriben - men forebygger også unødvendige skader på bygninger, installationer og inventar. Nøgleboksen giver signal ved oplukning med nøgle. Fig. 8: - Kontrolcentral Alle systemdele er overvågede mod sabotage. Det vil sige, at adskillelse og indgriben i anlægsdele medfører en alarmtilstand Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

6 GENERELT OM AIA-ANLÆG Symboler Fig. 9: - Symboler til indbrudsalarmanlæg Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

7 GENERELT OM AIA-ANLÆG Til- og frakobling af indbrudsalarmanlæg Generelt om betjening Dette afsnit beskriver betjening af indbrudsalarmanlæg og forskellige til- og frakoblingsmetoder. Endvidere beskrives anlæg med flere overvågningsområder og adgangsveje. I disse anlæg er det muligt at definere forskellige adgange for brugerne til overvågningsområderne og adgangsvejene. Til slut beskrives nogle særlige funktioner. For at få adgang til at betjene et indbrudsalarmanlæg anvendes typisk en nøgle eller en kode på 4 til 6 cifre. De fleste anlæg betjenes med en kode, da dette giver flest muligheder og størst fleksibilitet. Derfor vil anvendelse af koder blive beskrevet i det følgende. Når der er indtastet en korrekt kode, opnås der information om tilstand på anlægget. Tilstand Frakoblet Normaltilstand Tilkoblet Tilkoblingsfejl (i forbindelse med tilkobling) Alarmtilstand Fejltilstand Alarm Sabotage Fejl på anlæg Hvis anlægget er i alarm- eller fejltilstand, skal det afstilles for at komme tilbage til normaltilstand. Når der med en kode er opnået adgang til at betjene et anlæg, kan der foretages forskellige ting. Nedenfor gives et overblik over, hvad forskellige typer koder i et indbrudsalarmanlæg typisk giver adgang til at foretage Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

8 GENERELT OM AIA-ANLÆG Adgangsniveau Der skal uafhængig af udstyrsklassen være 4 adgangsniveauer, som be-grænser adgangen til AIA-anlæggets funktioner. Adgangsniveau 1: adgang for enhver. Funktioner, som er tilgængelige i adgangsniveau 1, har ingen adgangsbegrænsning. Adgangsniveau 2: adgang for enhver bruger. Funktioner, som har indflydelse på AIA-anlæggets tilstand, uden at ændre AIA-anlæggets virkemåde. Adgang til betjening, som skal være tilgængelig for adgangsniveau 2, eller til indikatorer som skal være synlige på adgangsniveau 2, skal være begrænset i form af en nøgle eller kodebetjent kontakt, lås eller lign. Adgangsniveau 2 nøgler eller koder skal ikke give adgang til adgangsniveau 3 eller 4. Adgangsniveau 3: adgang for AIA-installatør Funktioner, som har indflydelse på AIA-anlæggets virkemåde, herunder systemspecifikke data. Adgang til betjening, som skal være tilgængelig for adgangsniveau 3, eller til indikatorer, som skal være synlige på adgangsniveau 3, skal være begrænset i form af en nøgle eller kodebetjent kontakt, lås eller lign. Adgangsniveau 3 nøgler eller koder skal ikke give adgang til adgangsniveau 4. Adgangsniveau 4: adgang for producent og/eller importør. Adgang til at ændre basis program. Adgang til betjening, som skal være tilgængelig for adgangsniveau 4, eller til indikatorer, som skal være synlige på adgangsniveau 4, skal være begrænset i form af en nøgle eller kodebetjent kontakt, lås eller lign Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

9 GENERELT OM AIA-ANLÆG Adgang på adgangsniveau 3 og 4 skal ikke kunne finde sted, medmindre tilladelse gives af en bruger med adgangsniveau 2. Adgang på adgangsniveau 2, 3 og 4 kan opnås ved ekstern styring under forudsætning af, at den nødvendige grad af autorisation er til stede. Tilgængelige betjenings- og kontrolfunktioner for hvert adgangsniveau er beskrevet i tabel 1. Tabel 1: Adgangsniveauer Funktion Adgangsniveau 1 2 *3 *4 1) Frakobling - T T - Afstilling - T T - Adgang til informationsrådgivning - T T - Adgang til aflæsning af log - T T - Udkobling - T T - Tilføje/ændre bruger adgangskoder - T T T Tilføje/ændre systemspecifikke data - - T - Ændre/udskifte basisprogram ) T - = Ikke tilladt, T = Tilladt, * = Med adgangsniveau 2 accept 1) Hvis adg.niveau IV findes 2) F.eks. prom, hvis indhold ikke kan ænddres af installatør Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

10 GENERELT OM AIA-ANLÆG Autorisation Adgang til betjening af funktjoner i AIA-anlægget skal begrænses ved anvendelse af autorisatjonskoder eller lignende metoder som vist i tabel 2. Tabel 2: Krav til autorisationskoder Adgangsniveauer 2, 3 og 4 Udstyrsklasse Logisk nøgle Fysisk nøgle Til- og frakobling Tilkobling Der skal i AIA-anlægget være en facilitet, der begrænser adgangen til at til- og frakoble til brugere med den fornødne autorisation. Det skal være muligt for brugere med den nødvendige autorisation at til- og frakoble AIA-anlægget med mindst mulig risiko for fejlbetjening. Under forudsætning af at AIA-anlægget er i normal tilstand, skal anlæggeteller dele heraf kun kunne tilkobles ved autoriseret betjening. Afhængig af udstyrsklassen skal der, når tilkoblingsproceduren er korrekt afsluttet, være en indikering, som viser, at AIA-anlægget eller dele heraf er tilkoblet Indikeringen skal være tidsbegrænset til et maksimum af 180 sek. AIA-anlægget må ikke kunne tilkobles, før alle detektorer er i normal tilstand. Hvis AIA-anlægget omfatter detektorer, som har mulighed for at detektere reduktion af den specificerede rækkevidde, skal en reduktion forhindre tilkobling, medmindre denne bevidst tilsidesættes Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

11 GENERELT OM AIA-ANLÆG Tilkoblet Frakobling Når AIA-anlægget er tilkoblet, skal adgang via adgangs- eller udgangsvejen til det overvågede område forhindres. Alternativt skal der være en indikering. I alle udstyrsklasser skal frakobling kun kunne ske ved autoriseret betjening. Hvis frakobling af AIA-anlægget sker i det overvågede område, skal der være en veldefineret adgangsvej fra adgangspunktet til AIA-anlæggets betjeningsenhed. Under forudsætning af at den korrekte adgangsprocedure er fulgt, må alene alarmsignaler fra detektorer i adgangsvejen undertrykkes for at tillade adgang frem til AIA-anlæggets betjeningsenhed. Der tillades en tidsperiode på maksimalt 45 sekunder til at foretage endelig frakobling. Hvis endelig frakobling ikke har fundet sted inden for den fastlagte tidsperiode, skal der opstå alarmtilstand. Endelig frakobling må maksimalt indikeres i 30 sekunder. Hvis der opstår en alarmtilstand i forbindelse med frakoblingsproceduren, skal denne indikeres eller signaleres ved lokal signalgivning. Hvis AIA-anlægget er forsynet med alarmtransmission, må alarmtilstanden ikke transmitteres, før indikering og/eller lokal signalgivning har været aktiv i mindst 30 sek. Alarmtilstanden skal transmitteres efter højst 60 sek Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

12 GENERELT OM AIA-ANLÆG Afstilling af indbrudsalarmtilstand Afstilling af sabotagealarmtilstand Andre funktioner AIA-anlægget skal indeholde de nødvendige faciliteter til at gentilkoble AIA-anlægget eller dele heraf efter en indbrudsalarmtilstand. Adgangen til disse faciliteter skal begrænses til brugere med autorisation svarende til adgangsniveau 2. AIA-anlæg tillades, uafhængig af udstyrsklasse, gentilkoblet via ekstern styring under forudsætning af, at dette sker på adgangsniveau 2, og at nødvendig information om årsagen til alarmtilstanden er til stede. AIA-anlægget skal indeholde de nødvendige faciliteter til at gentilkoble AIA-anlægget eller dele heraf efter en sabotagealarmtilstand. Efter signalgivning om sabotagealarmtilstand skal AIA-anlægget kunne gentilkobles på følgende adgangsniveauer: - Udstyrsklasse 1 og 2: Adgangsniveau 2 - Udstyrsklasse 3 og 4: Adgangsniveau 3 AIA-anlægget kan indeholde faciliteter til at udføre andre funktioner, som ikke er indeholdt i denne forskrift. Andre funktioner, som ikke har indflydelse på behandlingen af alarmsignaler eller meddelelser, må alene udføres af brugere med det tilstrækkelige adgangsniveau. Andre funktioner, som direkte eller indirekte har indflydelse på AIA-anlæggets funktioner, må alene udføres af en bruger med adgangsniveau Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

13 GENERELT OM AIA-ANLÆG Metoder til til- og frakobling F&P godkendte anlæg kan i sikringsniveau 20 betjenes ved at der anvendes åbningskontakt eller detektor til at starte indgangstiden som maks. må være 45 sek. til at anlægget frakobles på betjeningspanel eller centralenheden. Fra sikringsniveau 30 og opefter skal der på F&P godkendt anlæg anvendes forbikobler som undertrykker indgangstiden som ligeledes er 45 sek. Centralen ogeller betjeningspanelet skal sidde i overvåget område. Forbikobleren kan enten være en nøgleafbryder eller et kodetastatur det sidste er det mest anvendte. Forbikobleren kan sidde udvendigt ved indgangsdør, men skal være sabotageovervåget mod nedtagning. Når forbikobleren bliver aktiveret starter den indgangstid som kan være programmeret fra 10 til 45 sek. typisk høres en biblyd fra centralen, og man kan frakoble sit anlæg med sin 4 eller 6 sifret kode, ved tilkobling skal man trykke sin 4 eller 6 sifret kode på central- eller betjeningspanelet og udgangstiden starter, og til den er der ikke krav om x antal sek. da centraludstyret ifølge F&P skal tilkoble efter 180 sek. og forbikobler skal ikke betjenes ved tilkobling af anlæg. Indikering på forbikobler med lysdioder må kun indikere i 10 sek. om anlægget er ved at blive tilkoblet eller om anlægget er frakoblet. Generelt bør der for udvendige betjeningsanordninger vælges en type, som ikke kan angribes og betjenes uautoriseret. Det vil sige en adskillelse med efterfølgende mulighed for betjening uden at aktivere betjeningsanordningens sabotageovervågning. Risikoen for uautoriseret betjening kan elimineres ved at anvende et tastatur eller en kortlæser, hvor det egentlige signal om til- og frakobling ikke genereres i tastaturet/kort-læseren, men i et styresystem til tastaturet/kortlæseren, som er placeret i overvågningsområdet. I disse systemer bør signalet fra tastaturet/kortlæseren til det tilhørende styresystem være kodet Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

14 GENERELT OM AIA-ANLÆG Af alternative betjeningsanordninger kan nævnes tilbagemelding fra låsekasse eller slutblik. Signal fra disse opnås, når døren låses op. Der anvendes ofte visuel eller akustisk indikation om indgangstid og udgangstid, og visuel eller akustisk indikation til information om status på grupperne ved tilkobling (efter kode er indtastet). Denne anordning kan være indbygget i betjeningsanordningen, betjeningspanelet eller monteret særskilt i adgangsvejen. Hvis til- og frakoblingen foregår på betjeningsanordningen udvendigt ved adgangdøren, er det ikke nødvendigt med en adgangsvej, og der anvendes derfor ingen undertrykkelse af signaler fra detektorer. I det følgende beskrives 4 metoder til til- og frakobling af indbrudsalarmanlæg. Sikkerheden er lavest ved metode 1 og højest ved metode 4. I et Skafor godkendt anlæg skal metode 4 anvendes Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

15 GENERELT OM AIA-ANLÆG Tilkoblingskontrol på kontrolcentral Flere adgangsveje og overvågningsområder Kontrolcentralen kan overvåge, om anlægget er tilkoblet og frakoblet på bestemte tidspunkter. Dette gøres ved, at indbrudsalarmanlægget overfører information til kontrolcentralen, når det tilkobles (evt. også, når det frakobles) via transmissionsudstyret. Kontrolcentralens modtageudstyr overvåger automatisk, om der modtages tilkoblingssignal og frakoblingssignal fra anlægget på fastlagte tidspunkter. Anlægget kan håndtere flere forbikoblere og flere adgangsveje. Det vil sige at hvis der er flere områder som skal betjenes på forskellige tider såsom kontor og lager, som måske ikke møder på samme tidspunkt vil dette være en god idé. Anlæg kan normalt kun håndtere én forbikobler. Dette forhindrer ikke anvendelse af flere forbikoblere og adgangsgrupper i forbindelse med flere adgangsveje, men uanset hvilken forbikobler som betjenes, vil der blive indgangstid på alle adgangsveje. Hvor overvågningen er opdelt i flere områder med individuel til- og frakobling, er det nødvendigt, at centralenheden kan styre flere adgangsveje. I det følgende gives et eksempel på et anlæg med flere overvågningsområder Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

16 GENERELT OM AIA-ANLÆG Indgangstyper Indgangstype (Gruppe, Zone) Andre benævnelser for indgangstype Reaktion når anlægget er Frakoblet Tilkoblet Indgange for registrering af indbrud (indbrudsgruppe) Informationsgivningen/ Alarmeringen er Lokal (på stedet) Ekstern (til kontrolcentral) Normal Nat, 12 timer x x x 24 timer Dag x x x x Evt. kun i tilkoblet tilstand Adgang Overfald Ind/Ud, Ind- /Udgangsforsinkelse P.A., Personlig aktiveret Alarm, Personal Attack Undertrykkelse af signal fra detektorer på gruppen x x x I ind- og udgangstiden undertrykkes signalerne fra detektorerne på denne indgangstype. x x x Lydløs i de fleste tilfælde. Dvs. aktivering af en lampe i tilstødende lokaler til at skabe opmærksomhed på, at der i et givet lokale er overfald Nøgleboks x x x Evt. særskilt udgang Indgange for registrering af indgreb i indbrudsalarmanlægget. Sabotage SAB, Tamper, AT, A/T, TA x x x x x x Efter alarmpatruljen har tilkoblet anlægget, har han brug for en tid til at lægge nøglen tilbage i nøgleboksen. Derfor vil signaler fra denne gruppe blive undertrykt i en tid, efter at anlægget er blevet tilkoblet. Indgange for overvågning af driftsmæssige uregelmæssigheder i tekniske installationer. F.eks. varme-, køle- og fryseanlæg, maskiner, pumper m.m. Teknik Brand, Fire x x x Evt. særskilt udgang x Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

17 GENERELT OM AIA-ANLÆG Udgangstyper (Lokal og ekstern alarmering) I skemaet gives en oversigt over de udgangssignaler, et indbrudsalarmanlæg kan være udstyret med. Hændelse Udgangssignal Én indbrudsgruppe i alarm (fælles alarm) Indbrud Flere indbrudsgrupper i alarm Specifik indbrudsgruppe i alarm Overfald Sabotage Overfald Sabotage Tilkobling af anlæg Betjening af anlæg Frakobling af anlæg Udkobling af gruppe Teknisk alarm Teknikgruppe i alarm Netfejl Fejl Batterifejl Systemfejl For mindre anlæg overføres kun information om alarmtilstand. I mellemstore anlæg overføres flere informationer. Flere store anlæg overfører præcis information om, hvilken detektor der er årsag til alarmtilstanden. Udgange kan være aktiverede, indtil anlægget frakobles eller afstilles. En udgangs aktiveringstid kan også være tidsbegrænset. Nogle udgange kan være tidsforsinkede. Hvis signalerne til transmissionsudstyret er tidsforsinkede, kan en alarmtilstand, forårsaget af betjeningsfejl, afstilles, inden der bliver sendt informationer til kontrolcentralen. Herved kan fejlalarmer til kontrolcentralen reduceres Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

18 GENERELT OM AIA-ANLÆG Informationer i centralenheden (Hændelseslog) Nogle centralenheder har et alfanumerisk display, hvor der informeres i klar tekst. Udover informationer om status på anlægget er det på nogle anlæg muligt på displayet at fremkalde de sidste hændelser, som er sket i anlægget. Andre anlæg kan udskrive hændelsesloggen på en tilsluttet printer. Endelig er der anlæg, som løbende kan udskrive hændelser på en tilsluttet printer. Nedenfor gives et eksempel på, hvilke hændelser en log kan indeholde Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

19 GENERELT OM AIA-ANLÆG Hændelse Fremkaldelse af log Anvendelse af kode Til- og frakobling Årsag til alarmtilstand og aktiverede udgange Udkobling af gruppe (Deltilkobling) Åbning/ lukning af nøgleboks Tekst i log Udprintning af log Serviceteknikerkode anvendt Alarmpatruljekode anvendt Brugerkode # anvendt (# angiver nr.) Tilkobling Frakobling Extern tilkobling Automatisk tilkobling Betjening i spærretid Overskredet indgangstid Alarm, gr. # (# angiver gruppens nr.) Sabotage, gr. # (# angiver gruppens nr.) Sabotage, Betjeningspanel Sabotage, Centralenhed Alarmudgang # aktiveret (# angiver nr.) Udkobling, gr. # (# angiver gruppens nr.) Nøgleboks åben Nøgleboks lukket Netudfald (230 V svigt) Fejl i energiforsyning Forbindelse til transmissionslinie Netudfald over 1 time Net tilbage Batterifejl Liniefejl Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

20 GENERELT OM AIA-ANLÆG Definitioner Skalsikring: - Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, ønskes opbevaret i valgfrie rum på forsikringsstedet, skal alle bygningens grænseflader sikres - (Skalsikring). Cellesikring: - Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, opbevares i et eller flere særskilte rum (celler), skal forsikringsstedet sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og den eller de etableret celler - (Cellesikring). Objektsikring: - Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, sikres som særskilte objekter, skal forsikringsstedet minimum sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og de enkelte objekter - (Objektsikring). Overvågningsform Sabotageovervågning Kabler Beskrivelse af overvågningsformen Samledåser Oplukning Lågkontakt Detektorer Fra systemdel til systemdel Centraludstyr Overfald- og røveriovervågning Demontering, nedtagning og adskillelse Adskillelse Detektorer placeres på en sådan måde, at aktivering er nemmest mulig Detektorer, som kan anvendes til overvågningsformen Ekstra ledninger i kablet Lågkontakt, kontakt mod væg og niveaukontakt Lågkontakt, kontakt mod væg og niveaukontakt Overfaldskontakter Tilslutning til indgang (gruppe) på centralenhed Sabotage Overfald Emne GD Rev Hft-1009 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

21 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Regelsætninger, normer og lovgivning I Danmark findes følgende regelsætning, normer og lovgivning, som vedrører projektering og installation af indbrudsalarm. Regelsætninger Normer (Anvisninger) Lovgivning Forsikring og Pension gældende fra d CAPP (Certificeringsordningen for Alarmsystemer i Pengeinstitutter og Post og telegrafvæsnet forskrift gældende fra DIF (Dansk Ingeniør Forening) normer for svagstrømsinstallationer (NP-204-R) Teknisk forebyggelse af vold og hærværk (NP- 206-N) Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet NP-192-N Svagstrømsinstallationer Lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse om vagtvirksomhed Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om vagtvirksomhed Lov om TV-overvågning Forsikring og Pension (tidligere Skafor) er et fælles organ hvor ca. 98 % af alle de forsikringsselskaber der er på det Danske marked er tilsluttet, og som sådan har medbestemmelse på udgivelsen af de regelsæt som i dag ligger på nettet og frit kan hentes på adressen Forsikringenshus.dk under den fane der hedder sikring og et underbibliotek der benævnes tyveri. I dette afsnit kan man finde hele forskriften for indbrudssikring. Det er det der tidligere hed Skafor kataloget eller forskrift 212. Der udgives ikke bøger længere, og sidste bog udkom december 2003, og er forældet. Afsnittet Tyveri er opdelt i faner som vist nedenfor. CAPP Denne ordning blevetableret i 1988 af Finansrådet, Nationalbanken og Postvæsnet Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

22 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Ordningenen blev etableret for at give faste retningslinjer for hvordan og på hvilken måde alarmanlæg skulle opsættes og testes i disse lokaliteter. l. januar 2005 blev der lanceret et nyt regelværk eller retningslinjer for procedure hvordan man i dag kan installere i disse lokaliteter. Tidligere skulle man ansøge om at blive godkendt til at installere alarmanlæg for CAPP. I dag skal der ikke godkendelse til, blot man har aut. og er godkendt ved Fog P. CAPP har udgivet en folder med retningslinjer i hvordan man ønsker installationen udført, i CAPP-regi, men her læner retningslinjerne sig meget op af F- og P-regelsæt Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

23 EFU REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

24 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

25 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING De mindst kriminaltekniske krav stilles altså til anlægsdelene i klasse C. Sådanne anlægsdele anvendes til sikring mod spontane indbrudsforsøg. Til sikring af pengeinstitutter og posthuse anbefales normalt detektorer og centralt udstyr i klasse B. Hvor der stilles særlige store krav til omgåelsessikkerhed, anbefales anlægsdele godkendt i klasse A. Normer Normen Teknisk forebyggelse af vold og hærværk er udgivet af Dansk Ingeniørforening (DIF) og udkom 15. november Normen omfatter funktionskrav til den tekniske udformning af bygninger og bygningsdele, deres indretning og brug samt til bygningers indbyrdes placering, deres omgivelser og deres indpasning i større helheder/områder/kvarterer - alt med henblik på forebyggelse af hærværk og anden destruktiv adfærd. Normen kan fungere som planlægnings- og projekteringsretningslinier for bygherrer, ingeniører og arkitekter. Normen Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet er udgivet af Dansk Ingeniørforening (DIF) og Ingeniør-Sammenslutningen (I-S), og udkom 15. marts Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

26 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Denne norm indeholder en række bestemmelser, der sigter imod at gøre tyveri- og indbrudssikring til en naturlig og specificerbar kvalitet. Normen opererer med tre sikringsklasser, lav, middel og højsikringsklasse, hvor høj beskriver normens strengeste krav. I normen er det beskrevet, hvilke tekniske sikringsforanstaltninger og krav der skal stilles til de enkelte bygningsdele og anlæg, for at de kan siges at tilhøre en given sikringsklasse. Normen kan fungere som planlægnings- og projekteringsretningslinier for bygherrer, ingeniører og arkitekter. Normen Svagstrøminstallationer er udgivet af Dansk Ingeniørforening (DIF) og udkom 15. juli Normen indeholder krav til dokumentationsmateriale, krav vedrørende mekaniske forhold, krav vedrørende elektriske forhold, krav affødt af klimatiske påvirkninger og krav affødt af elektriske påvirkninger. Normen indeholder særlige yderligere krav til automatiske brandalarmanlæg, automatiske indbrudsalarmanlæg, automatiske indbrudsalarmanlæg, adgangskontrolanlæg, private teleanlæg og antenneanlæg. Dansk Ingeniørforening (DIF) og Ingeniør-Sammenslutningen (I-S) er i dag slået sammen og hedder Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Lovgivning På de følgende sider forefindes Lov om vagtvirksomhed, Bekendtgørelse om vagtvirksomhed og Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vagtvirksomhed. I bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vagtvirksomhed, 1 ( 26, stk. 1 og stk. 2) stilles krav til en alarmgivers aktiveringstid. Denne må ikke være mere end 3 minutter Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

27 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Forskriftens fulde tekst LBK nr. 149 af 16/03/1999 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj 1992, 19 i lov nr. 389 af 14. juni 1995 og 3 i lov nr af 23. december Lovens anvendelsesområde 1. Lovens regler om vagtvirksomhed finder anvendelse på enhver selvstændig virksomhed, hvorved personer: 1) enten ved egen eller ansattes tilstedeværelse, ved brug af hunde eller ved TV-overvågning fører tilsyn med privat område eller område, hvortil der er almindelig adgang, 2) udfører værditransporter, 3) udøver beskyttelse af andre personer, 4) modtager og behandler alarmsignaler fra overfalds- eller indbrudsalarmeringsanlæg eller 5) fører kontrol med andres virksomhed som nævnt i nr Stk. 2. Ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed samt vagtvirksomhed, der udøves af statslig eller kommunal myndighed, er dog kun omfattet af reglerne om vagtvirksomhed i det omfang, dette bestemmes af justitsministeren. Stk. 3. Justitsministeren kan undtagelsesvis bestemme, at lovens regler ikke eller kun delvis skal finde anvendelse på en vagtvirksomhed Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

28 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Autorisation og godkendelse 2. Den, der udøver vagtvirksomhed eller indgår aftale herom, skal have autorisation hertil. Stk. 2. Personalet i en vagtvirksomhed skal være godkendt efter reglerne i 7. Stk. 3. Kontrolcentraler, hvorfra der til politiet videregives alarminformationer fra anlæg som nævnt i 1, stk. 1, nr. 4, skal være godkendt hertil, jf. 9. Betingelser for meddelelse af autorisation 3. Autorisation kan meddeles personer, der: 1) har bopæl her i landet, 2) er fyldt 25 år, 3) ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, 4) hverken har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, 5) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen kr. og derover, 6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve vagtvirksomhed, jf. borgerlig straffelovs 78, stk. 2, og som 7) i øvrigt gør det antageligt, at de vil kunne udøve vagtvirksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen. Stk. 2. Kravet i stk. 1 om bopæl i Danmark bortfalder i det omfang, dette har hjemmel i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af justitsministeren Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

29 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING 4. Autorisation kan meddeles aktieselskaber eller anpartsselskaber, når de er registreret i aktieselskabsregisteret og direktørerne og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-3, jf. stk. 2, og direktørerne og alle bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr Der kan endvidere under tilsvarende betingelser meddeles autorisation til andre her i landet hjemmehørende selskaber med begrænset ansvar, foreninger, stiftelser og andre selvejende institutioner. Filialer af udenlandske selskaber m.v. af den i 1. og 2. pkt. nævnte art kan meddeles autorisation, såfremt dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af justitsministeren. Stk. 2. Indtræder der nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, skal selskabet inden 14 dage foretage anmeldelse herom til den myndighed, der har meddelt autorisationen. Myndigheden afgør herefter, om autorisationen kan opretholdes. Såfremt myndigheden bestemmer, at autorisationen ikke kan opretholdes, finder bestemmelserne i anvendelse. Autorisationens indhold 5. En autorisation meddeles for bestemte former for vagtvirksomhed efter 1, for et tidsrum af højst 5 år og for en eller flere politikredse eller for hele landet. En autorisation meddeles i øvrigt på nærmere fastsatte vilkår for vagtvirksomhedens udøvelse. Stk. 2. Såfremt myndigheden bestemmer, at en autorisation ikke kan fornys, finder bestemmelserne i anvendelse Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

30 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Vagtvirksomhed på områder, hvortil der er almindelig adgang 6. En autorisation til at udøve virksomhed som nævnt i 1, stk. 1, nr. 1, omfatter ikke adgang til at udøve vagtvirksomhed på steder, hvortil der er almindelig adgang, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil. Det samme gælder anvendelse af hunde på sådanne områder som led i virksomheden. Stk. 2. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan til enhver tid bestemme, at vagtvirksomhed ikke må udøves på bestemte steder, hvortil der er almindelig adgang. Godkendelse af personalet 7. Autorisationens indehaver skal sørge for, at vagtvirksomhedens personale er godkendt til ansættelse i virksomheden, inden ansættelsen træder i kraft. Godkendelse kan kun meddeles, såfremt den, der ønskes ansat, er fyldt 18 år. Stk. 2. Justitsministeren kan dog fastsætte bestemmelser om, at stk. 1 ikke eller kun delvis skal gælde for nærmere angivne grupper af ansatte. Stk. 3. Godkendelse af en ansættelse kan nægtes. 1) under de omstændigheder, der er nævnt i borgerlig straffelovs 78, stk. 2, eller 2) såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

31 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Bestemmelser om vagtvirksomhed 8. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om vagtvirksomhed, herunder om personalets uddannelse, uniformering og legitimation, samt krav til hunde, køretøjer og anden udrustning. Alarminformationer til politiet 9. Alarminformationer fra overfalds- og indbrudsalarmeringsanlæg må kun videregives til politiet af personalet i en kontrolcentral, der er godkendt hertil. Når særlige politimæssige hensyn taler derfor, kan der gives tilladelse til, at alarminformationer fra overfaldsalarmeringsanlæg indføres direkte til politiet. Bestemmelser om kontrolcentraler 10. Justitsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om godkendelse af kontrolcentraler efter 9 samt bestemmelser om indretningen og driften af kontrolcentraler. Der kan herunder fastsættes bestemmelser om personlig observation på den lokalitet, der overvåges, eller om andre tilsvarende forholdsregler inden videregivelse af alarminformationen til politiet. Bestemmelser om alarmeringsanlæg 11. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om forbud mod anvendelse af indbrudsvarslingsanlæg samt bestemte typer af overfalds- eller indbrudsalarmeringsanlæg. Stk. 2. Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om typegodkendelsesordning for overfalds- og indbrudsalarmeringsanlæg Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

32 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Betalingsbestemmelser a. For autorisation af en vagtvirksomhed betales kr. For ændring af en meddelt autorisation betales kr. Stk. 2. For udstedelse af personlegitimationskort betales 300 kr. For godkendelse af en kontrolcentral betales ved godkendelsen kr. og derefter hvert år kr. Stk. 2. I tilfælde af gentagne fejlalarmeringer kan politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvortil alarminformationen videregives, efter at have meddelt en advarsel pålægge kontrolcentralen at betale 500 kr. for hver fejlalarmering. Lovens administration 13. Autorisation til at udøve vagtvirksomhed samt godkendelse af kontrolcentraler og personalet i en vagtvirksomhed meddeles af justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om ansøgningers udformning Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

33 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Tilbagekaldelse og bortfald af autorisationer m.v En autorisation og en godkendelse af en ansættelse i en vagtvirksomhed kan tilbagekaldes af justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, såfremt autorisationens indehaver eller den ansatte har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af vilkår for autorisationen eller godkendelsen eller af bestemmelser fastsat i henhold til loven. Det samme gælder, såfremt betingelserne i 3, stk. 1, nr. 7, 4, stk. 1, jf. 3, stk. 1, nr. 7, eller 7, stk. 3, nr. 2, for meddelelse af autorisation eller godkendelse ikke længere er til stede. Tilbagekaldelsen kan ske for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre. Stk. 2. En autorisation kan endvidere tilbagekaldes, såfremt betingelsen i 3, stk. 1, nr. 5, og 4, stk. 1, jf. 3, stk. 1, nr. 5, for meddelelse af autorisation ikke længere er til stede. I forbindelse med tilbagekaldelse af autorisation forstås ved betydelig forfalden gæld til det offentlige beløb i størrelsesordenen kr. og derover. Tilbagekaldelsen kan ske for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre. Stk. 3. En afgørelse om tilbagekaldelse skal indeholde oplysning om adgangen efter 15, stk. 1 og 3, til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor. En afgørelse efter 14, stk. 1, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter for retten efter reglerne om politisager. Stk. 2. Anmodning om indbringelse af sagen for retten efter stk. 1 har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve virksomheden. Hvis tilbagekaldelsen Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

34 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING findes lovlig ved dommen, kan det i denne bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning. Stk. 3. En afgørelse efter 14, stk. 2, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes for retten i den borgerlige retsplejes former. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve vagtvirksomheden. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at vagtvirksomheden ikke må drives under ankesagen. 16. En tilbagekaldelse af en autorisation eller en godkendelse efter denne lov kan til enhver tid efter ansøgning ophæves. En ansøgning herom kan dog kun indgives med 1 års mellemrum. Hvis en tilbagekaldelse er sket indtil videre og en ansøgning om ophævelse afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen prøvet ved domstolene, såfremt der er forløbet mindst 5 år efter tilbagekaldelsen og mindst 2 år efter, at ophævelsen senest er nægtet ved dom. 14, stk. 3, og 15, stk. 1, 2. og 3. pkt., og 15, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

35 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING En autorisation bortfalder, når autorisationens indehaver dør eller ophører med at opfylde betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-4, og 4, stk. 1, jf. 3, stk. 1, nr Stk. 2. Efter anmeldelse inden 14 dage til den myndighed, der har meddelt autorisationen, kan et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en skyldner, der har anmeldt betalingsstandsning, et konkursbo eller en værge for en person, der er under værgemål efter værgemålslovens 5, under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6, eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, uden autorisation fortsætte vagtvirksomheden med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil seks måneder efter dødsfaldet, betalingsstandsningens anmeldelse, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. I særlige tilfælde kan fristen forlænges. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om tilbagekaldelse af en godkendelse af en kontrolcentral. Kontrolbestemmelse 19. Politiet har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til en vagtvirksomheds forretningslokaler, forretningsbøger og -papirer for at føre det nødvendige tilsyn med virksomhedens udøvelse Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

36 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 20. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1, 7, stk. 1, og 9 eller 2) overtræder vilkår eller forbud fastsat efter 5 og 6, stk. 2. Stk. 2. I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller på tilsvarende måde af et kommunalt fællesskab, der er omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar Loven træder i kraft den 1. januar Bestemmelserne i stk. 2 og 13, stk. 2, træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte overgangsregler vedrørende vagtvirksomhed, der udøves inden lovens ikrafttræden. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

37 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Noter 20 og 21 i lov nr. 936 af 27. december 1991 om ændring af forskellige lovbestemmelser om erhvervsudøvelse på grundlag af autorisation m.v. (Udstedelse og fratagelse af autorisationer m.v.) indeholder følgende bestemmelser: 20 - Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Stk (Udeladt) Stk kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger. 12 og 13 i lov nr. 386 af 20. maj 1992 om ændring af visse love inden for Justitsministeriets område (Betalingsbestemmelser) indeholder følgende bestemmelser: 12 - Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 24. april Stk. 2. (Udeladt) 13 - Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Stk. 2. 2, 4-7 og 9 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. Stk. 3. (Udeladt) Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

38 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING 23 og 24 i lov nr. 389 af 14. juni 1995 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ændringer som følge af værgemålsloven) indeholder følgende bestemmelser: 23 - Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. (Udeladt) 24 - Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Stk , 18, 19 og 21 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger. Stk og kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. 4 og 5 i lov nr af 23. december 1998 om ændring af lov om dansk indfødsret, lov om offentlig auktion ved auktionsledere og lov om vagtvirksomhed indeholder følgende bestemmelser: 4 - Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar Stk (Udeladt) 5 - Stk. 1. (Udeladt) Stk gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger. Justitsministeriet, den 16. marts 1999 Frank Jensen/Lise-Lotte Nilas Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

39 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Bekendtgørelse om vagtvirksomhed BEK nr. 963 af 23/12/1986 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 149 af 16/03/1999 Senere ændringer til forskriften BEK Nr. 205 af 10/04/1987 BEK Nr. 246 af 12/04/1992 BEK Nr. 438 af 01/06/1992 BEK Nr. 611 af 22/06/2000 I medfør af 1, stk. 2, 5, stk. 1, 6, stk. 1, 7, stk. 2, 8, 9, 2. pkt., 10, 11, stk. 1, 12, 13, 14, stk. 1, 18, 20, stk. 2 og 3, og 21, stk. 2, i lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed fastsættes: AUTORISATION TIL AT UDØVE VAGTVIRKSOM- HED Autorisation til at udøve erhvervsmæssig vagtvirksomhed meddeles af rigspolitichefen. En autorisation meddeles for bestemte former for vagtvirksomhed, jfr. lovens 1, for et tidsrum af højst 5 år og for en eller flere politikredse eller for hele landet. Stk. 2. Autorisation meddeles i øvrigt på nærmere af rigspolitichefen fastsatte vilkår for vagtvirksomhedens udøvelse. Der kan herunder fastsættes vilkår om fast forretningssted, virksomhedens udstyr og køretøjer samt personalets udrustning og uniformering. En autorisation kan tilbagekaldes af rigspolitichefen, jfr. lovens 14, stk Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

40 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING VAGTVIRKSOMHED PÅ STEDER, HVORTIL DER ER ALMINDELIG ADGANG 4. En autorisation til at udøve vagtvirksomhed omfatter ikke adgang til at udøve vagtvirksomhed på steder, hvortil der er almindelig adgang. Stk. 2. Rigspolitichefen kan dog meddele autorisation til at udøve vagtvirksomhed i lokaler, hvortil der er almindelig adgang. Stk. 3. Politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor vagtvirksomheden skal udøves, kan give særlig tilladelse til, at der på nærmere angivne steder, hvortil der er almindelig adgang, udøves vagtvirksomhed. Det samme gælder anvendelse af hunde på sådanne steder som led i vagtvirksomhed. GODKENDELSE AF PERSONALET Godkendelse af personalet i en vagtvirksomhed meddeles af politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor vagtvirksomhedens hovedkontor er beliggende. Ansøgning om godkendelse kan kun indgives for personale, der er antaget til ansættelse i vagtvirksomheden. Godkendelse skal foreligge, inden ansættelsen kan træde i kraft Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

41 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING En vagtvirksomheds rengørings- og serveringspersonale skal ikke godkendes. Stk. 2. En person, der er antaget til ansættelse som kontorpersonale, kan godkendes, selv om den pågældende ikke er fyldt 18 år. En godkendelse kan tilbagekaldes af politimesteren (politidirektøren), jfr. lovens 14, stk. 1. PERSONALETS UDDANNELSE 9. Den, der udfører vagtvirksomhed, skal senest 14 dage efter godkendelse i henhold til 5 af vagtvirksomheden være tilmeldt det grundkursus for vagtfunktionærer på 120 timer, der gennemføres i henhold til kapitel III i lov nr. 237 af 6. juni 1985 om arbejdsmarkedsuddannelser. Stk. 2. Det kursusbevis, der udstedes, når kurset er gennemført, skal i kopi indsendes til den politimester (politidirektøren), der har godkendt den ansatte. Stk. 3. Såfremt kurset ikke er gennemført senest 6 måneder efter godkendelsen, skal vagtvirksomheden give meddelelse herom til den pågældende politimester (politidirektøren) med en nærmere angivelse af baggrunden herfor Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

42 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING PERSONALETS UNIFORMERING M.V Uden for vagtvirksomhedens egne lokaler skal personalet under udførelsen af vagtvirksomhed bære uniform. Dette gælder dog ikke, såfremt vagtvirksomheden udføres i lokaler, hvortil der er almindelig adgang. Stk. 2. Såfremt ganske særlige grunde taler herfor, kan politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor vagtvirksomheden skal udøves, give tilladelse til, at bestemte ansatte under udførelsen af nærmere angivne opgaver ikke bærer uniform. Uniformsdelene må ikke kunne forveksles med tilsvarende dele af politiets uniformer, og uniformen skal fortil på tydelig måde være forsynet med ordet»vagt«. Under udførelsen af vagtvirksomhed skal virksomhedens personale altid være i besiddelse af et personlegitimationskort, der udstedes af rigspolitichefen. Stk. 2. Personlegitimationskortet skal forevises på forlangende. Stk. 3. Når et ansættelsesforhold ophører, skal vagtvirksomheden sende den pågældendes personlegitimationskort til den politimester (politidirektøren), der har godkendt den pågældende, senest 8 dage efter ansættelsesforholdets ophør med oplysning om fratrædelsesdatoen Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

43 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE HUNDE Hunde, der anvendes som led i vagtvirksomhed, skal have forsvarlige forhold og passes forsvarligt, og for så vidt angår pladshunde skal de af politimesteren (politidirektøren) meddelte betingelser for en tilladelse efter hundelovens 2 eller 3, stk. 5, være opfyldt. Under udførelse af vagtvirksomhed skal forsvarshunde altid føres i kort line, og sådanne hunde skal være i stand til at lystre føreren af hunden. Bestemmelserne i 13 og 14 finder tilsvarende anvendelse, såfremt der på steder, hvortil der er almindelig adgang, udøves ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed eller vagtvirksomhed af statslig eller kommunal myndighed. GODKENDELSE AF KONTROLCENTRALER Såvel erhvervsmæssige som ikke-erhvervsmæssige kontrolcentraler skal være godkendte. Godkendelse af kontrolcentral meddeles af rigspolitichefen. En godkendelse meddeles på nærmere af rigspolitichefen fastsatte vilkår. Der kan herunder fastsættes vilkår om 1) personalets størrelse, og 2) særlige rutiner ved afprøvning af kontrolcentralens udstyr og prøvealarmeringer Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

44 REGLERSÆT, NORMER OG LOVGIVNING Rigspolitichefen kan som betingelse for godkendelse af en kontrolcentral stille nærmere krav om bl.a. 1) kontrolcentralens sikring, 2) overvågning og kontrol af adgangen til kontrolcentralen, 3) kommunikationslinier til politiet, og 4) nødenergiforsyningsanlæg. Stk. 2. Rigspolitichefen udarbejder en vejledning om de krav til kontrolcentraler, der i almindelighed vil blive stillet som betingelse for en godkendelse. Politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvortil alarminformationen videregives, kan fastsætte bestemmelser om, at der skal foretages personlig observation på den lokalitet, der overvåges, eller om andre tilsvarende forholdsregler, inden alarminformationen videregives til politiet. Alarmsignaler, der indkommer til en kontrolcentral, skal automatisk registreres. Registreringen skal omfatte lokalitet, dato og klokkeslet, ligesom tidspunktet for signalets eventuelle videregivelse til politiet skal registreres automatisk. Vedkommende politimester (politidirektøren) fører tilsyn med godkendte kontrolcentraler og kontrollerer mindst en gang årligt, at betingelserne for godkendelse fortsat er til stede. Kontrolcentralen skal underrette vedkommende politimester (politidirektøren) i tilfælde af driftsstop. Godkendelse kan tilbagekaldes af rigspolitichefen, når kontrolcentralen ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, eller der sker grov eller oftere genta Emne GD Rev Hft-1010 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EFU

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 112 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-19203-0658 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed BEK nr 1045 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-113-0147 Senere ændringer til forskriften BEK nr 88 af 27/01/2016

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

AIA-katalog Fane 10 Definitioner

AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Definitioner...

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Siemens Building Technologies A/S. Tonny Funch Teknisk Chef

Siemens Building Technologies A/S. Tonny Funch Teknisk Chef AG Integrerede sikringssystemer Siemens Building Technologies A/S Tonny Funch Teknisk Chef Title 1 AG Integrerede sikringssystemer Arbejdsgruppen afholdt sit første møde tirsdag den 25. juni 2002 i Forsikringens

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr

AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser Specifikation august 2010 Sikringskatalog Kapitel 10 Vagtydelser Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Referencer...

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

Rapport. afgivet. arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed. oktober 2009

Rapport. afgivet. arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed. oktober 2009 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 116 Offentligt Rapport afgivet af arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed oktober 2009 Indhold: Side 2 1. Indledning 1.1. Arbejdsgruppens

Læs mere

Dyreværnslov. Kapitel 1

Dyreværnslov. Kapitel 1 Dyreværnslov DSK nr 11131 af 18/08/1993 (Gældende) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: (Visse

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, med de ændringer, der følger af 4 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, 17 i lov nr. 538 af 8.

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

KVALITETSGUIDE FANE 130. Forord

KVALITETSGUIDE FANE 130. Forord FANE 130 Forord Forsikring & Pension har i samarbejde med TEKNIQ og SikkerhedsBranchen udarbejdet en kvalitetsguide, som tænkes anvendt som et hjælpeværktøj for AIA-installatørerne i forbindelse med planlægning,

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

AIA-kataloget Fane 00 Indledning

AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension September 2016 AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Generel

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation WWW.PROTECTGLOBAL.COM Vigtig brugerinformation 2 Indholdsfortegnelse Inden brug... Side 4 Betjening.... Side 5 Rengøring og vedligeholdelse.... Side 6 Med garanti et sikkert produkt.... Side 7 Lysdiodernes

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed

Forslag til folketingsbeslutning om revision af kravene til udøvelse af vagtvirksomhed 2008/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 18. november 2008 af Karen Hækkerup (S), Anne- Marie Meldgaard (S) og Flemming Møller Mortensen

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere