! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *"

Transkript

1 ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3* * #31/ * 5* ) *.411#1#3 ) "* * / "& " * " "& *" & " & ) & * * * & * * & * 7 * * * & * * * "* & " * & *" ** * * * " * & # 8 * ( 91: ) + ) 3: " * "!! "#

2 + +! * & # #! & & # * ; ) * * ** 0!. ** $+ 0. *! & * * * $* <=*<!. + * &* " * * * $ &. < " *! > #! ( * 7? $ *!( * + 0! #! 7 & # $%&( * * * * * * * ( " "* + * 0 & *. " - + & " * * ) ** ) " " " " A " ) * $#119!7 " " $#116/#1#! * & #

3 8 ). $! * " & " " * *" "7<" & * B* B & " & * *. * B* 4

4 ;=$;*= &!" B * & " * * ;=. ;= ;= C & D =*? #11#/#11 ;= &" & & $#! ;=, "* & ;="&, *;= * D ;=" "& * * & &. $4!) ;=. * " " * 0& & ); $4911!,41111 * ;=& $"#!);=/ &. " * $! * ";=.,1/21 ";= * & * #111* ##111 ) # #112 & 0;= & " &E * & & "* ;=/ & < ;="* & + ** * $"4! 8 * 0) " 341),1 4 $#! * " ** " ". " * ) = =.4$3! #11-,1 "* ;=$2!$D *;=! +! ;=0+ " & & " & " & " & 1 Der er siden år 2000 registreret et fald i dette tal, hvilket snarere skyldes spekulation i DRG-afregningen end et fald i antallet af KOL-patienter (2),

5 #!B F " * 4!) ". ;="& " "** & * ) " " ** * < & & ; & "& "&". & < ;= * " ** $-"96! + ( " & & & <. ;= $ * & "& & * *. & ;= & "& & * * < ;= )*! < ;= 7 < ) * & B * # 2 $) ;=/ ( D<8.! 8 B * " * ) ** 0= & "& " * B* ) * "** " " " 3

6 ; 0 F $#11-!G * &H = G26$-!03-# # ; +$#11-!G ")#11-&H* " ; *#11-4 ( ="* * * &$;=!; * "#11,, F ;")+$#114!G;=);& * 1 "#114 3 ;=?* &$&! #11# 2 & $#119!G0<<III<< - = $#114!G+. 7& J.= ) F JJ + #114G2-0991/999 9 K 7 $#11,!+. &. J7) 0 & I/B F#11,G#402/23 6 = $663!B.& &. &... I...* + 663G##$!09#4/94# 2

7 ! "#! $ % &! ( #( ) ( D & & ) & * ) & ) H* & & * ;+ D** & "* *& * * & ) " & * *"* * ;+ ) * * "* * & & " Tal om hjerte-kar-sygdom 2005 o Mere end personer levede med hjerte-karsygdom som langvarig sygdom af mere end seks måneders varighed. o personer døde med hjerte-kar-sygdom som primær dødsårsag. o blev indlagt én eller flere gange med hjertekarsygdom som den væsentligste årsag til indlæggelsen, svarende til 12 % af alle indlæggelser og 13 % af alle sengedage. o Indlæggelseshyppigheden er højere i Region Sjælland sammenlignet med landsgennemsnittet. Forskellene i indlæggelseshyppighed kan skyldes forskelle i sygelighed,, men kan også skyldes forskelle i indlæggelsestradition i forskellige dele af landet. o De hyppigst forekommende hjertesygdomme er iskæmisk hjertesygdom, som kan føre til blodprop i hjertet,hjertesvigt, forstyrrelser i hjerterytmen og sygdomme i hjerteklapperne. o Den hyppigst forekommende sygdom i hjernens kar er apopleksi (blodprop i hjernen og hjerneblødning). o Genetiske faktorer, biologiske faktorer (forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk, forhøjet blodsukker samt overvægt) og livsstil og sundhedsvaner (rygning, kost, alkoholforbrug og fysisk aktivitet) er væsentlige risikofaktorer. o Mere end en mio. danskere indløste en recept på hjertemedicin i o Fra 1994 til 2005 er forbruget af kolesterolsænkende medicin tidoblet og forbruget af medicin mod forhøjet blodtryk mere end fordoblet. o Behandling med ballonudvidelse og by-pass operation af kranspulsårerne er steget markant i perioden o Hjerte-rehabilitering har effekt på patienternes livsstil og risikofaktorer for forværring af hjertesygdommen,og patienterne vil gerne deltage. Udbredelse af hjerte-rehabiliteringstilbud vurderes at være mindre i Danmark end i andre lande. o Den positive udvikling i andelen af rygere, andelen af fysisk aktive og andelen med mere fedtfattige kostvaner skal fastholdes. o Den negative udvikling i forekomsten af overvægt, forhøjet blodtryk, diabetes og stress skal vendes. Kilde: Statens Institut for Folkesundhed Folkesundhedsrapporten Danmark

8 +0 o & o & * * /#/4 o & ( * & # ; ;+ & *+. ;. & =* 4 J + < * "... &, & * "#4 " / & " # # & "* * * 4/ * /" & * &) < & + o ( *D & $ * * " * & "! o ; " & + * 0 o & " o - o ) D " " " "* & "*& " B * * * #116" #116 * * " #1# B * * * #116/# 9

9 @#116 * #1# 8 ). $!$!) 7& B* ) * * * * " ) * * ). * $*! #11 * #1# 6

10 *+"!$"! & * && ) # " * &0! & * #! ( ** " " ( && 4 0 " * & &$31:! #" & * $,1:! 4" * &. * $1:! ; * * * * 7& * 7 " " && 7& * ; 4* # L L) & / Forekomst Der er endnu ikke landsdækkende tal for, hvor mange børn, det drejer sig om, men de fleste undersøgelser peger på, at 25 % af alle patienterne i psykiatrien har børn under 18 år. Det skønnes, at børn lever i familier med forældre med psykisk sygdom. Børn af psykisk syge forældre udgør en risikogruppe, der fortjener særlig opmærksomhed i det forebyggende arbejde. En stor del af psykiatriens patienter er selv vokset op med psykisk syge eller misbrugende forældre. Der foreligger kvantitative og kvalitative undersøgelser om børnenes udsathed. Samtidig er der tale om "usynlige børn", som kan gå længe uden at de professionelle i deres hverdag opdager børnenes vanskeligheder. Forebyggelsespotentiale Vi har efterhånden stor om, hvordan forebyggende og beskyttende faktorer for barnet kan fremmes ved forbedret kommunikation i familien, psykoedukation til forældre og børn og støtte til børnenes mestring gennem gruppetilbud med jævnaldrende børn. Evidensbaseret intervention Børnepsykiater William Beardslee m.fl. har i Boston udviklet en model, Forebyggende Familieintervention. Modellen er evidensbaseret og peger, at der er evidens for, at den kliniske praksis forebygger problemer hos børnene modsat en mere traditionel psykoedukation. Modellen afviger ikke meget fra den model for familiesamtaler, der er udviklet flere steder i psykiatrien i DK, herunder i børneprojektet i psykiatrien i Roskilde (Nordenhof 2005). Beardslees model er mere omfattende og følger en fastlagt struktur. Den sigter på at få hvert enkelt familiemedlem i tale og støtte forældrene i at tage ansvar for familiesamtalerne under vejledning og støtte fra de professionelle(beardslee, 2002) Økonomisk konsekvens Der er ingen landsdækkende opgørelser over udgiften til behandling eller foranstaltninger til disse børn, men sammenlignet med børn fra alkoholfamilier, vurderes 10 % af børnene til at være behandlingskrævende i børnepsykiatrisk regi, 40 % har symptomer på psykiske belastninger, mens 50 % af børnene klarer sig som børn i kontrolgruppen (Christensen & Bilenberg, 2000). Disse tal svarer til undersøgelsen i forbindelse med det første projekt i Psykiatrien i Roskilde (Nordenhof, 2005) og er i overensstemmelse med andre udenlandske undersøgelser (Forebyggende sygehuse, 2007). Hvis vi kan forebygge eller minimere udviklingen af psykiske belastninger eller sygdommen hos disse børn vil det have stor økonomisk betydning for samfundet. 1

11 + + & & # "* &. " & & " ) ) * 0! * ( & #!( " & "* & * " *" * * B * * 4 * & & + 0! * && "* " & *"* M# #! 5 & 4 + * 07& * ) * " * ) " ( ) * & <& 0 77&*$77!" ".&" " "/ " ) "* " "*. " * " $#119! " "&7" " $#116/#1#! * " * * 8 N * * < " * " & " $& / <! H * $ !"7 *

12 B* ) * * " * B* * " 4 0 " * ) * * " * #

13 , #!! #11- ". " * * " & & & * &. * * & * *. & H*. & * * *. 7 &. "* * " * * - 7 0!H. "* * & 7 & ** &. "* * * C 0 * * *? /. *. & ". & #!* 7 & * " * $ /! ) * " ". B " * * * & " & D* " * $ /! 4

14 H* * * & " B *0 B ". * * * * & &. & * & <. -"". O. & $. ".! * * #& 4 " & ) ** & "* /. 7 " 0" 7 * #116 * #11#17 * #11 1 * * * * * " * B $! ) * B* * #116* #11,

15 2 "#" 3$"" +" ; *. & & ) # " * "( / &! *. " " /& #!* * * *. ( ) / & ) /& ".. ;. *. ) * " * $! / ) * & * & * " * 0) * * * /& " & * * +! / * $! /& * " * " * #! / ** * *. * ". " /& ) 7 & 0! / * * * / ** $! " * * / * " * * / * * * $ * *! / * 3

16 D * D * F + * $.3#:!.#1:.*77H *.#4: * " * * * ( /& E ) *4 #119 * /& -23"*,29* * #E * " * *E " * " * ** * * ) ** *.1"9: ) * * "&*"3:" * * *. ( * * $ *!* * * #: H / ) * <9#119 <#116 /& 5 & " # * # " *" &** * " & * & < " < *< 5 1/6/ + /& 1/-/ $ -!5 9/ * & * & * 07& /<. 0 77&*$77!" " 7 * $ " *!. "" * " "*. " * " $#119! "&7"" 2

17 "$#119#116! * " * " * * # 8 7 &. " * * * * < " * B* ) * $!* B* * -

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5 Indholdsfortegnelse 1. Resumé....side 2 2. Sundhedsfremmende fødevarer..side 3 3. Kosttilskud...side 4 4. D-vitamin indtag og status side 5 5. Fisk indtag og anbefaling side 5 6. Frugt og grønt indtag

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 10. januar 2012 Sundhed på tværs Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sygdom - sundhed og afledte kommunale udgifter...4 Økonomiske omkostninger ved kronisk

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

Region Sjælland. Lighed i sundhed

Region Sjælland. Lighed i sundhed Region Sjælland Lighed i sundhed Partnerskabet Broen til bedre sundhed er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund kommune, Business Lolland-Falster, områdets praktiserende læger repræsenteret ved

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere