VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse"

Transkript

1 Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

2 Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte løser visiterede opgaver og har ansvaret for, at opgaverne løses på en måde, der svarer til borgernes rettigheder. Arbejdet i velfærdstilbuddene bygger på en lang dansk tradition udviklet gennem lovgivningen i mere end et halvt århundrede. Grundelementerne er faglighed, retssikkerhed og respekt for det enkelte menneske. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.2 Frivillige udfører opgaver, hvor der ikke kræves visitation eller registreringer og kan ikke overtage ansvaret for visiterede opgaver. Alle visiterede opgaver fra det organisatoriske til det individuelle i relation til den enkelte borger fastholdes hos professionelt personale, der er ansat til det. Opgaverne, som de frivillige påtager sig, defineres i samarbejde med ledelsen og det ansatte personale. Ledelsen på den enkelte arbejdsplads har ansvaret for den frivillige opgavevaretagelse. Der er ikke visitation i forbindelse med den frivillige indsats, ligesom der ikke føres journal. 1.3 Frivillige respekterer ansattes faglige kompetencer Frivillige kender deres rolle som frivillige og respekterer, at de ansatte har faglige kompetencer, som de ikke skal udfordre, selvom de frivillige eventuelt har egne faglige erfaringer på området. 1.4 Arbejdspladsen skal give de frivillige en grundig introduktion og sikre, at der er tilstrækkelig støtte og opbakning til de frivillige. Erfaringer viser, at en grundig introduktion af de frivillige er en helt grundlæggende forudsætning for et godt samspil. Formålet med en introduktion er at oplyse de frivillige om arbejdspladsens kultur og arbejdsgang, organisationens opbygning, kontaktpersoner, opgaveafgrænsninger, forventninger og andre praktiske spørgsmål omkring eksempelvis tavshedspligt og forsikring. Den frivillige får ved første kontakt med arbejdspladsen udleveret Sociale Forhold og Beskæftigelses folder med oplysninger om særlige juridiske forhold ved at agere som frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Der findes derudover ikke en fast formular for, hvordan introduktionen skal udformes. Den kan helt praktisk bestå af en lille mappe med vigtige oplysninger omkring særlige forhold på arbejdspladsen, en rundtur på arbejdspladsen, introduktion til personalet, udlevering af navneskilt etc. Det afgørende er, at de frivillige føler sig godt klædt på til opgaven. 2/7

3 Uanset, hvor godt de frivillige er klædt på, så kan der opstå situationer, hvor de har brug for støtte. Der kan opstå problemstillinger og situationer, der kan være svære at håndtere. Her kan blot en snak med personalet og de andre frivillige være betydningsfuld, i forhold til at bearbejde forskellige indtryk. Det er således også vigtigt, at de pågældende professionelle medarbejdere har fornøden tid til at foretage supervision mv. i forhold til de frivillige. 1.5 Der udarbejdes aftaler for frivillige i hver enkelt tilbud, der passer til tilbuddets vilkår Klare retningslinjer er afgørende for, om den frivillige indsats får den tilsigtede betydning. Derfor skal der udover en række almindelige retningslinjer udarbejdes regler for, hvordan det frivillige arbejde udføres på det konkrete tilbud. Reglerne aftales mellem ledelsen, de ansatte og den frivillige organisering på stedet Der bør være en løbende dialog med brugere og medarbejdere om, hvilken rolle de frivillige skal have, og hvad de skal bidrage med. Det er svært på forhånd at konkretisere og specificere rammen for samarbejdet, da den frivillige indsats afhænger af de enkelte frivillige og den lokale arbejdsplads. Den konkrete udformning af opgaver og aktiviteter kan derfor først formuleres i en dialog mellem ledelse, medarbejdere, brugere og frivillige. Formuleringen af de frivilliges opgaver vil være en afvejning af, hvad de frivillige kan og ønsker at bidrage med, samt hvad brugerne og medarbejderne efterspørger. Det er vigtigt, at den løbende dialog er balanceret og at alle, i størst muligt omfang, inddrages og dermed bidrager til, at motivationen og engagementet om samspillet bevares. 2. Hav styr på formalia 2.1 Videregivelse af oplysninger til den frivillige Reglerne om tavshedspligt for offentligt ansatte betyder, at kommunale medarbejdere ikke frit kan dele alle oplysninger med frivillige. Der skal derfor altid indhentes samtykke fra borgeren til videregivelse af personfølsomme oplysninger. Når der er indhentet samtykke fra borgeren, kan forvaltningen videregive de nødvendige oplysninger til den frivillige. 2.2 Frivillige kan ikke pålægges referatpligt i forhold til borgerne Fortroligheden mellem borgerne og den frivillige må ikke krænkes ved at påkræve referater eller rapporter i forbindelse med kontakten. Formidling af informationer om borgerne fra de frivillige bør som udgangspunkt ske med samtykke fra borgeren. Frivillige skal drøfte 3/7

4 særlige problematiske situationer omkring svigt, misrøgt, overgreb eller lignende med de ansatte på arbejdspladsen, som de er i kontakt med. Frivillige er underlagt den almindelige underretningspligt efter serviceloven og den almindelige afværgepligt efter straffeloven. Den frivillige får de nødvendige informationer om underretningspligten og afværgepligten i den folder, som udleveres ved første kontakt med arbejdspladsen. 2.3 Tavshedspligt Det kan være nødvendigt at pålægge den frivillige tavshedspligt efter forvaltningslovens regler. Det er lederen af den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for at vurdere, om det er nødvendigt at pålægge tavshedspligt. Såfremt dette skønnes nødvendigt sker det skriftligt ved udfyldelse af en standarderklæring, som kan findes på intranettet. 2.4 Forsikring af den frivillige De frivillige, som er tilknyttet et af Sociale Forhold og Beskæftigelses tilbud/arbejdspladser er omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring, tegnet af Sociale Forhold og Beskæftigelse, for det tilfælde at de frivillige pådrager sig skade i forbindelse med arbejdet. De frivillige omfattes ikke af Aarhus Kommunes arbejdsskadedækning. Ledelsen på arbejdspladsen skal informere de frivillige om forsikringsforholdene. 2.5 Straffe- og børneattester Arbejdspladsen afkræver den frivillige dokumentation for en ren straffeattest, hvis det skønnes nødvendigt i forhold til opgaven, der skal løses eller omstændighederne i øvrigt. Det skal ligeledes være muligt at afvise/bortvise en frivillig på grund af en plettet straffeattest. En plettet straffeattest skal ikke nødvendigvis være en hindring for at udføre frivilligt arbejde, det afhænger af opgaverne, konteksten og en konkret vurdering fra arbejdspladsens side. Ledelsen på den enkelte arbejdsplads har ansvaret for at foretage denne vurdering. Der skal foreligge en ren børneattest for alle frivillige, der arbejder med børn og unge under 18 år. Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for at sikre, at den frivillige har indhentet en børneattest. 4/7

5 3. Organisering af de frivillige 3.1 På tilbuddene organiseres frivillige i netværk eller forening, gerne i samarbejde med en frivillig organisation Frivillige i et tilbud arbejder sammen, udveksler erfaringer om arbejdet og medvirker i fællesskab til at udvikle det frivillige arbejde. Derfor bør de frivillige organisere sig i en forening eller i netværk, hvilket også giver de frivillige tryghed i forhold til indsatsen på institutionen og koordinering heraf. Organiseringen kan ske efter mange modeller bl.a. ved hjælp af en eller flere frivillige organisationer, der har erfaring i organisering af frivillige. Det skal tilstræbes, at den frivillige har et bagland, der kan støtte den frivillige i arbejdet. Det er vigtigt at respektere frivillige som frivillige, og at netop dette bidrager med en anden dynamik, end den imellem professionelt personale og brugere. Erfaringer viser det er mest hensigtsmæssigt, at de frivillige selv organiserer sig, da en selvstændig og decentral organisering gør, at de oplever mindre bøvl i hverdagen og får et forum, hvor helt nye ideer og tiltag kan blomstre. Dette kan samtidig give friske og innovative indspark til den samlede opgaveløsning. 3.2 Det frivillige netværk bidrager til kommunikationen på institutionen, bistår ved rekruttering og praktisk tilrettelæggelse af den frivillige indsats Organiseringen af de frivillige i netværk eller forening har også det praktiske formål at rekruttere frivillige, ligesom planlægningen af den frivillige indsats sker i samarbejde med institutionens ledelse. Yderligere giver organiseringen de frivillige et frirum i forhold til de ansatte, som kan være meget betydningsfuldt i forhold til evaluering og udvikling. Erfaringer viser, at der på arbejdspladsen bør være en kontaktperson for de frivillige, så de ved, hvem de kan kontakte med spørgsmål, ideer eller kommentarer. En kontaktperson til de frivillige sikrer også, at de frivillige får informationer rettidigt. 3.3 Rekruttering af frivillige Den klare fordel ved at samarbejde med frivillige foreninger er den organisatoriske opbakning til den enkelte frivillige. En anden mulighed er at rekruttere frivillige i lokalsamfundet. I forhold til frivillige i lokalsamfundet, så viser erfaringerne, at en meget effektiv rekrutteringsmetode er at spørge beboerne direkte. I den forbindelse er en tydelig frivillig-profil på arbejdspladsen et godt udgangspunkt. Der er stor forskel på, hvad den enkelte frivillige kan tilbyde, og det er derfor en god ide at definere forskellige frivillig-profiler, der passer til den enkelte arbejdsplads. 5/7

6 Frivillig-profilerne afspejler, hvad medarbejdere og brugere efterspørger og bidrager dermed til at sikre overensstemmelse mellem dette, og hvad den frivillige kan tilbyde. 4. Anerkendelse af den frivillige 4.1 Den frivillige indsats styrkes gennem anerkendelse De opgaver, som de frivillige står for, er også opgaver de brænder for. Derfor er det centralt, at ingen opgaver er for små og ingen aktiviteter er ligegyldige. I udgangspunktet er alt hvad frivillige kan bidrage med af værdi. Vi næres alle af anerkendelse for vores indsats også de frivillige. En sådan anerkendelse kan have mange udtryk: Frivilligt arbejde er ulønnet, men direkte omkostninger for den frivillige kan dækkes. Den frivillige indsats kan anerkendes både i det daglige og ved særlige markeringer i form af f. eks. sammenkomster, udflugter mv. Anerkendelsen kan også ske i form af deltagelse i uddannelse blandt andet i samarbejde med tilknyttede frivillige organisationer. Den løbende dialog med de frivillige kan eksempelvis styrkes ved at invitere dem med til udvalgte personalemøder eller temamøder, hvor samarbejdet drøftes. Det er vigtigt, at arbejdspladsen har mulighed for at prioritere midler til anerkendelsen af de frivilliges arbejde, herunder f. eks. refusion af følgeudgifter. Dog må de frivillige ikke stilles bedre end de ansatte. 4.2 En synlig og aktiv ledelse i samspillet med de frivillige Erfaringerne viser, at det er vigtigt med en ledelse, der er aktiv og synlig i hele processen fra beslutningen om at inddrage frivillige til det faktiske samarbejde. Det er helt centralt, at ledelsen er tydelig omkring de frivilliges rolle, og hvordan det kommer til at påvirke hverdagen for medarbejdere og brugere. Klare og afstemte forventninger er grundstenen for et godt samspil. Det kan også være gavnligt at markere samspillet med de frivillige som en af arbejdspladsens værdier, så de frivillige naturligt bliver en integreret del af arbejdspladsens hverdag. Ledelsen skal også håndtere de eventuelle problemstillinger og konflikter, der kan opstå. 6/7

7 En proaktiv og engageret ledelse kan bidrage til at løse konflikter før de opstår, og dermed understøtte et positivt samarbejdsklima. 4.3 Inddragelsen af frivillige kræver en tilpasningsperiode, hvor der er plads til ris og ros. Det er erfaringen, at inddragelsen af frivillige kan kræve tilpasning. Det er en ny situation for både frivillige og personale, og man kan derfor ikke forvente, at samspillet fungerer gnidningsfrit fra starten. Derfor er det vigtigt at erkende denne tilpasningsperiode og give hinanden tid og rum til at få luft for frustrationer men også udveksling af de positive erfaringer. Den åbne dialog tilsigter, at både personale og frivillige indgår i et konstruktivt samspil. 7/7

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere