SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID"

Transkript

1 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/ / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. Synonymer, Handelsnavne OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID #MCC-OTX03M Also sold in kit form as #MCC-OTXCK 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser Rengøringsmiddel Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør Producent MICROCARE EUROPE, BVBA Havendoklaan Cargovil - Vilvoorde Belgium Tel: MICROCARE CORPORATION 595 John Downey Drive New Britain, CT United States of America CAGE: OATV9 Tel: Fax: Nødtelefon EU: CHEMTREC +(32) PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Fysiske og kemiske farer Mennesker Miljø Klassificering (1999/45/EØF) R53. Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16. Mennesker Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. Aquatic Chronic 4 - H413 Langvarig eller gentagen kontakt med huden kan medføre rødme, kløe, irritation og eksem/revnedannelse. Miljø Produktet indeholder et stof, som er skadeligt for organismer, der lever i vand, og som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Fysiske og kemiske farer Dampe er tungere end luft og vil derfor brede sig langs gulvet og i bunden af beholdere. Gas/damp fortrænger oxygen og kan medføre kvælning. Brugsmængde og emballagestørrelse taget i betragtning anses risikoen for skadevirkninger for lille Mærkningselementer

2 Etiket I Henhold Til (EF) Nr. 1272/2008 Piktogram ikke påkrævet. 2 / 9 Faresætninger Sikkerhedssætninger Supplerende Sikkerhedssætninger Supplerende oplysninger på etiketten 2.3. Andre farer H413 P102 P501 P273 EUH210 RCH001 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. Opbevares utilgængeligt for børn. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Undgå udledning til miljøet. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Kun til industriel brug. PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2. Blandinger 1-METHOXY-2-PROPANOL 5-10% CAS-nr.: EF nr.: Flam. Liq. 3 - H226 STOT Single 3 - H336 R10 R67 Methyl Nonafluorobutyl Ether 30-60% CAS-nr.: EF nr.: Aquatic Chronic 4 - H413 R53. Methyl Nonafluoroisobutyl Ether 30-60% CAS-nr.: EF nr.: Aquatic Chronic 4 - H413 R53. NITROMETHAN < 1% CAS-nr.: EF nr.: Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H302 R5 R10 Xn;R22

3 3 / 9 PROPAN-2-OL 5-10% CAS-nr.: EF nr.: Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT Single 3 - H336 F;R11 Xi;R36 R67 Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16. PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generel information Frisk luft, varme og ro, helst i behagelig halvsiddende stilling. Giv kunstigt åndedræt, hvis vejrtrækning er standset. Giv intet at drikke, hvis personen er bevidstløs. Indånding Søg frisk luft og forbliv i ro. Ved åndedrætsbesvær: kunstigt åndedræt/oxygen. Søg læge ved fortsatte gener. Indtagelse GIV INTET AT DRIKKE OG FORSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING, HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Kontakt læge for nærmere rådgivning. Hudkontakt På grund af den lille emballagestørrelse er risikoen for hudkontakt minimal. Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med vand. Øjenkontakt Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Kontakt læge hvis symptomer opstår Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Generel information Sværhedsgraden af de beskrevne symptomer varierer afhængig af koncentration og eksponeringstid. Indånding I høje koncentrationer virker dampe sløvende og kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og påvirkninger af centralnervesystemet. Indtagelse På grund af dette materialets fysiske natur er indtagelse usandsynlig. Hudkontakt Langvarig hudkontakt kan medføre rødme og irritation. Mild dermatitis, allergisk kontakteksem. Øjenkontakt Kan medføre forbigående øjenirritation Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Der er ingen anbefalinger, men førstehjælp kan være nødvendig ved utilsigtet eksponering, indånding eller indtagelse af dette kemikalie. I tvivlstilfælde: SKAF ØJEBLIKKELIG LÆGEHJÆLP! PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler Slukningsmidler Produktet er ikke brandfarligt Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Farlige forbrændingsprodukter Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe. Usædvanlige Brand- Og Eksplosionsrisici Ved stærk opvarmning dannes overtryk, som kan føre til eksplosionsagtig sprængning af emballagen.

4 Særlige farer Ved brand kan der dannes giftige gasser. OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 4 / Anvisninger for brandmandskab Særlige Forholdsregler Ved Brandbekæmpelse Ved stærk opvarmning dannes overtryk, som kan føre til eksplosionsagtig sprængning af lukket emballage. Beholdere i nærheden af brand bør flyttes eller køles med vand. Undgå kontakt med åben ild og varme overflader, da der kan dannes ætsende og giftige nedbrydningsprodukter. Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel Ved brand skal uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Ved risiko for stænk benyttes tætsluttende beskyttelsesbriller Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Brugsmængde og emballagestørrelse taget i betragtning anses risikoen for skadevirkninger for lille. Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø. Dæm op for spild med sand, jord eller andet egnet absorberende materiale Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Spild opsuges med sugende materiale. Større mængder bør ikke skylles i kloakafløb men fjernes med sugende materiale Henvisning til andre punkter Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Se i øvrigt punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare. PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for god ventilation. Undgå kontakt med huden og øjnene Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Må ikke opbevares nær varmekilder eller udsættes for høje temperaturer. Oplagringsklasse Produktet er ikke brandfarligt Særlige anvendelser Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Navn STD Grænseværdier Grænseværdier Anm. 1-METHOXY-2-PROPANOL GRV 50 ppm 185 mg/m3 NITROMETHAN GRV 20 ppm 50 mg/m3 K PROPAN-2-OL GRV 200 ppm 490 mg/m3 GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer. K = betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende Kommentarer Indholdsstoffer WEL = Workplace Exposure Limits 8.2. Eksponeringskontrol Værnemidler

5 5 / 9 Tekniske foranstaltninger Ingen specielle ventilationskrav anført, udover at kemikaliet ikke må benyttes i trange rum uden tilstrækkelig ventilation. Åndedrætsværn Ingen specielle anbefalinger, men hvis luftforureningen overstiger den anbefalede grænseværdi, skal åndedrætsværn benyttes. Håndbeskyttelse Beskyttelseshandsker ikke påkrævet. Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Beskyttelseshandsker af neopren anbefales. Øjenbeskyttelse Ved risiko for stænk benyttes tætsluttende beskyttelsesbriller. Hygiejniske foranstaltninger Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Der er ikke angivet særlige hygiejneforanstaltninger, men god personlig hygiejnepraksis er altid tilrådelig, specielt når der arbejdes med kemikalier. PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Farve Lugt Opløselighed Klar væske. Farveløst. Svag alkohollugt. Lidt opløseligt i vand. Begyndelseskogepunkt og 132 F / 55 C kogepunktsinterval ( C) Bulkmassefylde Dampmassefylde (luft=1) Damptryk Ikke bestemt. Ikke bestemt. > 1 Fordampningshastighed 1.8 (Ethyl Acetate = 1) Flammepunkt ( C) Eksplosionsgrænse, Nedre (%) Ikke bestemt. Eksplosionsgrænse, Øvre (%) Ikke bestemt Andre oplysninger Beskrivelse Af Flygtighed Not Flammable Flygtigt Fordampningsgrad (Vol%) 100% PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Stærke baser. Kemisk aktive metaller Kemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug Risiko for farlige reaktioner Farlig Polymerisering Polymeriserer ikke Forhold, der skal undgås Undgå kontakt med åben ild og varme overflader, da der kan dannes ætsende og giftige nedbrydningsprodukter.

6 6 / Materialer, der skal undgås Materialer Som Skal Undgås Alkalimetaller. Alkalijordmetaller. Metalpulver. Stærke syrer Farlige nedbrydningsprodukter Ved ophedning kan der dannes giftige og ætsende dampe/gasser. Hydrogenfluorid (HF). Hydrogenchlorid (HCl). Halogenerede carbonhydrider. Carbondioxid (CO2). PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Anden Sundhedsfare Ikke kræftfremkaldende. Indånding Dampe kan irritere luftvejene og fremkalde hoste, astmalignende vejrtrækning og åndenød. Indtagelse Kan medføre mavesmerter/opkastning. Kan medføre kvalme, hovedpine, svimmelhed og beruselse. Hudkontakt Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Affedter huden, hvilket kan medføre revnedannelse og evt. eksem. Øjenkontakt Kan medføre forbigående øjenirritation. Toksikologisk information for indholdsstoffer. PROPAN-2-OL (CAS: ) Toksisk Dosis 1, LD mg/kg (oral-rotte) Toksisk Dosis 2, LD mg/kg (oral-mus) Toksisk Konc.- LC 50 16, 000 ppm/1t (inh-rotte) 1-METHOXY-2-PROPANOL (CAS: ) NITROMETHAN (CAS: ) Anden Sundhedsfare Ikke kræftfremkaldende. PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER Økotoksicitet Der foreligger ingen data om produktets økotoksicitet. Økotoksicitet Produktet forventes ikke at være giftigt for vandlevende organismer. Økotoksicitet Der foreligger ingen data om produktets økotoksicitet Toksicitet

7 Akut Fisketoksicitet Anses ikke for at være giftig for fisk. OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 7 / 9 LC 50, 96 T, Fisk, mg/l 9, 640 EC 50, 48 T, Daphnia, mg/l 5102 IC 50, 72 T, Alger, mg/l >2, 000 Akut Fisketoksicitet Anses ikke for at være giftig for fisk. Akut Fisketoksicitet Anses ikke for at være giftig for fisk. PROPAN-2-OL (CAS: ) Persistens og nedbrydelighed Nedbrydelighed Produktet består overvejende af uorganiske forbindelser, som ikke er biologisk nedbrydelige. Produktets øvrige bestanddele forventes at være biologisk let nedbrydelige. Nedbrydelighed Produktet forventes ikke at være biologisk nedbrydeligt. Nedbrydelighed Ingen tilgængelige oplysninger Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumuleringspotentiale Data om bioakkumulering er ikke oplyst. Bioakkumuleringspotentiale Data om bioakkumulering er ikke oplyst. Bioakkumuleringspotentiale Data om bioakkumulering er ikke oplyst Mobilitet i jord Mobilitet: Produktet indeholder flygtige stoffer, som kan spredes i atmosfæren. Mobilitet: Ikke relevant på grund af produktets form. Mobilitet: Ikke relevant på grund af produktets form.

8 8 / Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Produktet indeholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre negative virkninger Produktet indeholder et stof, som kan medvirke til fotokemisk ozondannelse. PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Generel information Ved håndtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for håndtering af produktet Metoder til affaldsbehandling Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER Generelt Ikke reguleret. Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID) UN-nummer Ikke relevant UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Ikke reguleret. Ingen oplysninger Transportfareklasse(r) Ikke relevant. Fareseddel Ingen transportetiket påkrævet Emballagegruppe Ikke relevant Miljøfarer Miljøfarligt Stof/Marin Forureningsfaktor Nej Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant. Ingen oplysninger. PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Eu-Lovgivning Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer Kemikaliesikkerhedsvurdering

9 Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering. 9 / 9 PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Revision - Bemærkninger BEMÆRK: Markeringer i marginen betyder væsentlige ændringer i forhold til den tidligere version. 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 SDS NR. BULK_OPTIXX Status For SDS Godkendt. Dato 16 September 2013 R-Sætninger (Hele Teksten) R10 Brandfarlig. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R5 Eksplosionsfarlig ved opvarmning. R22 Farlig ved indtagelse. R36 Irriterer øjnene. R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R11 Meget brandfarlig Hele Teksten For Faresætninger H225 Meget brandfarlig væske og damp. H226 Brandfarlig væske og damp. H302 Farlig ved indtagelse. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. Friholdelsesklausul Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med andre materialer eller i en proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til hans eget brug.

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Hypercoat SB UVProtect Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn TRÆOLIE, INDENDØRS Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype Andre former for identifikation/ Synonym SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktets partnummer

Læs mere