Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned"

Transkript

1 Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at støtte vores kunder verden over med forbrugsvarer, tilbehør og dedikerede kits af høj kvalitet. CARE-produktsortimentet er specifikt optimeret og certificeret til brug med alle systemer fra Bruker Daltonics. Sprog: da Revision 2 (November 2014)

2 1 Tilsigtet anvendelse 2 2 Produktbeskrivelse 2 3 Kontrol, opbevaring og stabilitet Kontrol efter modtagelse Opbevaring efter modtagelse Opbevaring efter opløsning 3 4 Risiko- og sikkerhedsinformation 4 5 Anvendelsesfelt 4 6 Opløsning af IVD HCCA 5 7 Prøvepræparering ved hjælp af IVD HCCA 5 8 Producent 7 1 Tilsigtet anvendelse IVD Matrix HCCA-portioned er et in vitro-diagnostisk produkt, som er beregnet til brug for MALDI- TOF-MS efter tilsætning af opløsningsmiddel. 2 Produktbeskrivelse IVD Matrix HCCA-portioned (benævnt IVD HCCA ; HCCA = α-cyano-4-hydroxykanelsyre) muliggør let og ukompliceret præparering af MALDI matrixopløsning til MALDI-TOF-MS-måling af peptider og proteiner. Hvert rør indeholder 2,5 ±0,3 mg matrix og muliggør hurtig præparering af den ønskede koncentration ved ganske enkelt at tilføje det relevante volumen opløsningsmiddel. Synonymer 2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)-acrylsyre Molekylformel C 10 H 7 NO 3 Strukturformel Molekylvægt 189,17 g/mol CAS-nummer EF-nummer Smeltepunkt C Indhold 2,5 mg IVD HCCA/rør. Dette kit er en in vitro-diagnostisk anordning. Side 2 af 7 IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning Revision 2

3 Bestillingsoplysninger Produkt Delnummer IVD Matrix HCCA-portioned, 10 rør eller Kontrol, opbevaring og stabilitet 3.1 Kontrol efter modtagelse Kontrollér IVD HCCA-pakken efter modtagelse. Kontrollér rørene, hvis pakken er beskadiget. Hvis rørene er beskadiget, må IVD HCCA ikke bruges. Bortskaf IVD HCCA (rør og pakke) i henhold til de skitserede retningslinjer i materialesikkerhedsdatabladet for produktet, og kontakt Bruker Daltonik GmbH serviceafdeling for at få en ny levering. 3.2 Opbevaring efter modtagelse +2 C +8 C IVD HCCA sendes ved rumtemperatur. Udløbsdatoen på pakken er gældende for produktet, når det opbevares i en køleboks ved 2 C til 8 C efter modtagelse. 3.3 Opbevaring efter opløsning +25 C Opløst IVD HCCA er stabilt ved kontrolleret rumtemperatur (20-25 C) i op til en uge. +20 C Revision 2 IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning Side 3 af 7

4 4 Risiko- og sikkerhedsinformation HCCA er klassificeret som et farligt kemikalie: ADVARSEL (H: 315, 319, 335) 1 Læs materialesikkerhedsdatabladet, der kan hentes på hvis du ønsker flere oplysninger. Yderligere kemikalier kan være påkrævet til procedurer, der beskrives i denne brugsanvisning. Læs omhyggeligt materialesikkerhedsdatabladet fra leverandøren, og følg de generelle sikkerhedsforskrifter ved håndtering af kemikalier og biologisk farligt materiale. 5 Anvendelsesfelt IVD HCCA muliggør let og ukompliceret præparering af HCCA- matrixopløsninger. Matrixen er opløselig i standardopløsningsmiddel (se afsnit 6 ), er let at håndtere og muliggør meget følsom MALDI-TOF-MS-måling af peptider og proteiner fra 0,7 til 20 kda. MALDI-TOF-MS med HCCA som matrix er påvist at være en pålidelig, effektiv metode til klassificering og identifikation af mikroorganismer. 1 H315: Forårsager hudirritation; P264 Vask hænderne grundigt efter brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P321 Særlig behandling (se førstehjælp i sikkerhedsdatablade). P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation; P264 Vask hænderne grundigt efter brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. H335: Kan forårsage irritation af luftvejene; P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P405 Opbevares under lås. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til lokale / regionale / nationale / internationale forskrifter. Side 4 af 7 IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning Revision 2

5 6 Opløsning af IVD HCCA Påkrævede kemikalier og materialer Standardopløsningsmiddel (acetonitril 50%, vand 47,5% og trifluoreddikesyre 2,5%) fra Sigma- Aldrich (nr ), som er testet af Bruker Daltonik GmbH og anbefales til opløsning af IVD HCCA. MALDI-target af den type, der er valgt til dit procesforløb. Påkrævet udstyr og værktøj Rysteapparat, pipetter, pipettespidser. Opløsningsprocedure Proceduren for opløsning af IVD HCCA afhænger af typen af MALDI-target, der skal bruges. BigAnchor-targets 1. Tilføj 500 µl standardopløsningsmiddel til røret med skruehætte indeholdende IVD HCCA (slutkoncentration: 5 mg IVD HCCA/mL), og luk røret. 2. Ryst røret med skruehætte, og benyt et rysteapparat til at opløse IVD HCCA fuldstændigt ved rumtemperatur. Omryst til sidst indholdet grundigt. Alle øvrige targets, der er godkendt til dit procesforløb 1. Tilføj 250 µl standardopløsningsmiddel til røret med skruehætte indeholdende IVD HCCA (slutkoncentration: 10 mg IVD HCCA/mL), og luk røret. 2. Ryst røret med skruehætte, og benyt et rysteapparat til at opløse IVD HCCA fuldstændigt ved rumtemperatur. Omryst til sidst indholdet grundigt. 7 Prøvepræparering ved hjælp af IVD HCCA Nedenstående procedurer kan benyttes til klassificering og identifikation af mikroorganismer med MALDI-TOF-MS. Prøvepræpareringsmetode med direkte overførsel 1. Overfør biologisk materiale (for eksempel en enkelt bakteriekoloni) som en tynd film direkte på en MALDI target-position. 2. Belæg prøvespotten med 1 µl IVD HCCA-opløsning. Bemærkning Kontrollér, at røret med skruehætte indeholdende IVD HCCA er lukket godt til efter brug, for at minimere fordampning af opløsningsmidlet. 3. Lad den matrixbelagte prøvespot tørre ved rumtemperatur. Der skal kunne observeres et homogent præparat. 4. Udfør MALDI-TOF-MS-måling. Revision 2 IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning Side 5 af 7

6 Udvidet prøvepræpareringsmetode med direkte overførsel Bemærkning Den udvidede direkte overførselsmetode er ikke beskrevet i IVD MALDI Biotyper brugervejledning, men er fuldt valideret til anvendelse i IVD MALDI Biotyperprocesforløb. 1. Overfør biologisk materiale (for eksempel en enkelt bakteriekoloni) som en tynd film direkte på en MALDI target-position. 2. Belæg prøvespotten med 1 µl 70 % myresyre, og lad det tørre ved rumtemperatur. 3. Belæg prøvespotten med 1 µl IVD HCCA-opløsning. Bemærkning Kontrollér, at røret med skruehætte indeholdende IVD HCCA er lukket godt til efter brug, for at minimere fordampning af opløsningsmidlet. 4. Lad den matrixbelagte prøvespot tørre ved rumtemperatur. Der skal kunne observeres et homogent præparat. 5. Udfør MALDI-TOF-MS-måling. Ekstraktions-prøvepræpareringsmetode, IVD Bacterial Test Standard- eller Bruker Bacterial Test Standard-opløsningsprøvepræparering 1. Kom 1 µl ekstrakt fra biologisk materiale eller 1 µl IVD Bacterial Test Standard eller 1 µl Bruker Bacterial Test Standard på en MALDI target-position. 2. Lad prøvespotten tørre ved rumtemperatur. 3. Belæg prøvespotten med 1 µl IVD HCCA-opløsning. Bemærkning Kontrollér, at røret med skruehætte indeholdende IVD HCCA er lukket godt til efter brug, for at minimere fordampning af opløsningsmidlet. 4. Lad den matrixbelagte prøvespot tørre ved rumtemperatur. Der skal kunne observeres et homogent præparat. 5. Udfør MALDI-TOF-MS-måling. Side 6 af 7 IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning Revision 2

7 8 Producent Bruker Daltonik GmbH Fahrenheitstraße Bremen Tyskland Support Tlf.: +49 (421) Fax: +49 (421) Salgsinformation Tlf.: +49 (421) Internet: Nr eller Beskrivelser og specifikationer erstatter al tidligere information og kan ændres uden varsel. Copyright 2014 Bruker Daltonik GmbH Revision 2 IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning Side 7 af 7

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktets partnummer 4352156 CAS nummer 64-17-5 Produktbeskrivelse Produkttype Andre former for identifikation Kemisk formel SIKKERHEDSDATABLAD Væske. C2-H6-O PUNKT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. L256329 DENM/07T CLP UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22).

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22). SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Fuchsin Produkt nr.: 831008 PR-nr.: Anvendelse: Undervisning/laboratorieforsøg SDS udarbejdet

Læs mere