Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken I denne handleplan redegøres for hvordan Sundheds- og Omsorgsudvalget, gennem konkrete indsatser, vil understøtte Københavns Kommunes Inklusionspolitik Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Sofie Gorm Hansen Skemaet på sidste side indeholder en oversigt over ressourceforbruget ved indsatser, der understøtter inklusionspolitikken og udgør Sundheds- og Omsorgsudvalgets statusredegørelse for inklusionspolitikken for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejde med inklusion Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejde med inklusion er primært relateret til inklusionspolitikkens indsatsområde 3: En hånd til udsatte grupper og områder og det underliggende mål: Flere skal have gavn af kommunens tilbud. Rammen for forvaltningens arbejde med inklusion er Sundhedspolitikken , Ældrepolitikken fra 2007 og Strategien for arbejdet med etniske minoriteter, som blev vedtaget af Sundheds- og Omsorgsudvalget i juni Sundhedspolitikken og ældrepolitikken understøtter inklusionspolitikken via mål om: at københavnerne skal have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv at ældre etniske minoriteters fysiske og psykosociale sundhed skal styrkes, herunder at øge ældre etniske minoriteters kendskab til kommunens servicetilbud. Strategien for arbejdet med etniske minoriteter hviler på tre søjler: 1. viden og information 2. målrettede indsatser 3. mainstreaming Mainstreaming indebærer at de generelle tilbud i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilpasses, således at alle borgere uanset baggrund kan benytte dem. Folkesundhed København Sjællandsgade 40 I, København N Telefon

2 Udfordringer på sundheds- og omsorgsområdet Fire konkrete udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område skal adresseres med henblik på at øge den sundhedsmæssige og sociale inklusion. For hver udfordring er der opstillet et succeskriterium. Udfordring 1. Etniske minoritetsborgeres sundhedstilstand er ringere end etniske danskeres, hvilket bl.a. skyldes socioøkonomiske forhold, manglende viden om sundhedssystemet, livsstil og i en vis grad arvelige faktorer. 2. Høj forekomst af kroniske sygdomme, særligt diabetes type 2, blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund. 3. Manglende kendskab til kommunens tilbud blandt ældre med etnisk minoritets baggrund vedrørende hjemmepleje og plejebolig samt sundheds- og forebyggelsestilbud. 4. Sprogbarrierer - såvel i relation til kommunikation mellem de ældre på tværs af etnisk baggrund og imellem personalet og de ældre. Succeskriterium Sundheden blandt københavnere med etnisk minoritetsbaggrund skal forbedres markant i forhold til rygning, kost, fysisk aktivitet og reproduktiv sundhed. Færre borgere med etnisk minoritetsbaggrund skal udvikle symptomer på diabetes og hvis de har diabetes, lære at mestre et liv med kronisk sygdom. Succeskriterium udvikles senere, da indsatserne vedrørende denne udfordring er i en udviklingsfase. Succeskriterium udvikles senere, da indsatserne vedrørende denne udfordring er i en udviklingsfase. Indsatser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen der understøtter inklusionspolitikken Sundheds- og Omsorgsudvalgets målsætning omkring mainstreaming betyder, at etniske, kulturelle og socioøkonomiske forskelle blandt forvaltningens målgrupper er en integreret del af forvaltningens indsatser. Derfor er det kun et fåtal af de aktiviteter og tilbud, der findes i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som er særligt målrettet etniske minoriteter. En del indsatser er dog målrettet udsatte borgere, hvor etniske minoriteter i praksis udgør en væsentlig del af målgruppen. Nedenstående indsatser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen understøtter inklusionspolitikken og bidrager til at løse de fire udfordringer. Indsatserne er opdelt i forhold til, om de allerede er igangsat, eller om de er under udvikling. IGANGVÆRENDE INDSATSER Sundhed på dit sprog/etniske sundhedsformidlere Indsatsen har eksisteret siden 2005 og er en er en sundhedsfremmeindsats, der henvender sig specifikt til borgere med etnisk minoritetsbaggrund. I indsatsen er uddannet et korps af sundhedsformidlere, der formidler viden om sundhed på borgerens eget sprog. De etniske sundhedsformidlere har base i Forebyggelsescenter Nørrebro men formidler viden om sundhed over hele København. Indsatsen fortsættes de kommende år. Der uddannes kontinuerligt nye etniske sundhedsformidlere. Indsatsen er finansieret via bevillingen til sundhedshusene. Der er derfor finansiering til og med Side 2 af 6

3 Etniske minoriteter specifikt HIV-AIDS- indsats Indsatsen har eksisteret siden 2006 og udføres af en NGO i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Konkret handler indsatsen om tilbud af kvik-test for HIV. Dels i form at et stationært tilbud og dels via opsøgende aktiviteter i de arenaer, hvor mange borgere fra visse etniske grupper kommer. Hvis der opnås finansiering fortsættes indsatsen til og med Indsatsen er finansieret til og med I forbindelse med plan for seksuel sundhed, der forelægges Sundheds- og Omsorgudvalget den 28. april 2011, vil udvalget skulle tage stilling til dette. Etniske minoriteter specifikt. Målrettet rehabiliteringsindsats for socialt udsatte borgere med kronisk sygdom på Nørrebro og Bispebjerg Indsatsen er et toårigt projekt på Forebyggelsescenter Nørrebro, hvor der er fokus på rehabilitering til socialt udsatte borgere med type 2 diabetes, KOL og iskæmisk hjertesygdom. Formålet er at styrke rehabiliteringsindsatsen for disse borgere. Dels gennem målrettet rekruttering via samarbejde med bl.a. Bispebjerg Hospital, praktiserende læger, sprogskoler og foreninger og dels gennem udvikling af rehabiliteringstilbuddet, så det målrettes målgruppen i så høj grad som muligt. Som led i projektet er der bl.a. etableret en ugentlig motionscafé, muligheder for samtale med socialrådgiver samt afprøvning af familietilbud til familier, hvor mor eller far har type 2 diabetes. Erfaringer og metoder fra projektet videreføres i nyt projekt om Forebyggelse af social ulighed i sundhed i nærmiljøet (beskrives under indsatser under udvikling) Projektet er finansieret af sats-puljemidler fra Sundhedsstyrelsen (2 mio. kr fordelt på to år) og udløber ved udgangen af Socialt udsatte borgere generelt, herunder i høj grad også etniske minoriteter. BørneVægtsCentret På BørneVægtsCentret, der drives af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, tilbydes hjælp til svært overvægtige børn og deres familier i udvalgte bydele. Der anlægges en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang i indsatsen. Såfremt der kan opnås finansiering, skal tilbuddet gøres bydækkende. BørneVægtsCentret drives via bevillingen Øget Sundhed for Børn til og med Den fremtidige finansiering er endnu uafklaret. Overvægtige børn 8-15 år. Ca. halvdelen af de børn der anvender tilbuddet, har etnisk minoritetsbaggrund. INDSATSER UNDER UDVIKLING Projekt Forebyggelse af social ulighed i sundhed i nærmiljøet Projektet skal løbe over de næste fire år i tre udsatte områder (Amager, Nørrebro/Bispebjerg og Vesterbro/Kongens Enghave). Formålet er bl.a. at udvikle skræddersyede tilbud til udsatte målgrupper, herunder etniske minoriteter, samt at udvikle metoder til at rekruttere målgruppen fx via opsøgende indsatser i nærmiljøet. Derudover skal der uddannes sundhedsambassadører til at varetage sundhedsopgaver i nærmeste netværk - efter den model der tidligere er udviklet i integrationsindsatsen i Urbanplanen. Projektet er planlagt til at vare fra Projektet er finansieret via midler opnået i budgetforliget Der er Side 3 af 6

4 afsat 4 mio. kr. i 2011 og 5 mio. kr. årligt i de tre efterfølgende år. Socialt udsatte borgere generelt. I praksis vil en væsentlig del af målgruppen bestå af borgere med etnisk minoritetsbaggrund, særligt i den del af projektet, som skal foregå på Nørrebro/Bispebjerg. Indsatser beskrevet i den fælles BIF-SUF-SOF strategi Med den fælles strategi vil BIF, SUF og SOF fremme sundheden og beskæftigelsen for ledige københavnere med et særligt fokus på de mest udsatte ledige samt fremme arbejdsmarkedsfastholdelsen af borgere med sygdom. Strategien består af i alt 15 initiativer, herunder et forsøgsprojekt vedrørende Tidlig sundhedsafklaring af etniske kvinder i udvalgte boligområder. De enkelte initiativer er stadig under udvikling. De 15 initiativer implementeres over de næste år. Forvaltningerne har modtaget delvis finansiering fra Sundhedsstyrelsen. Derudover søges midler hos Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fagudvalgene vil få forelagt en sag om strategien og finansieringen. Udsatte og syge ledige. En væsentlig del af disse vil være etniske minoriteter. Kommunikationsindsats målrettet ældre med etnisk minoritetsbaggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget vil arbejde for at sikre, at ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund har kendskab til de forskellige tilbud inden for ældreplejen, samt sundheds- og forebyggelsestilbud. Indsatsen er endnu under udvikling. Forvaltningen igangsætter et informationsprojekt med fokus på kommunikation til og med ældre med etnisk minoritetsbaggrund, der skal give de ældre viden om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens serviceydelser, herunder tilbuddet om plejebolig samt tilbud om sundhed og forebyggelse. Forvaltningen vil i den forbindelse undersøge mulighederne for at inddrage voksne børn af ældre med etnisk minoritetsbaggrund i kommunikationen med de ældre. Forvaltningen ønsker desuden at informere ældre etniske minoriteter om kommunens tilbud gennem alternative kanaler som eksempelvis minoritetsforeninger, lokale beboerråd og frivillige. Samtidig undersøges behovet for en oversættelse af kvalitetsstandarderne mht. hjemmepleje og plejebolig. af indsatsen sker indenfor forvaltningens budgetramme. Ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Rammer og vilkår, som ældre med anden etnisk baggrund kan føle sig trygge og trives i Sundheds- og Omsorgsudvalget vil arbejde for, at forvaltningen kan tilbyde nogle rammer og vilkår, som ældre med anden etnisk baggrund kan føle sig trygge og trives i. Indsatsen er under udvikling. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med udvikling af forskellige måder at håndtere problemstillinger mht. sprogbarrierer i kommunikationen mellem henholdsvis ældre på tværs af etnisk baggrund og mellem personale i ældreplejen. Det drejer sig om at undersøge, hvad der i praksis efterspørges af ældre etniske minoriteter, at udvikle mulige løsningsmodeller samt at afprøve modellerne i praksis. af indsatsen sker indenfor forvaltningens budgetramme. Ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Flere af indsatserne, særligt de der indgår i den fælles BIF-SUF-SOF strategi, medvirker til at realisere den vej til målet som nævnes i inklusionspolitikken vedrørende bedre sammenhæng mellem kom- Side 4 af 6

5 munens indsatser og mellem job, uddannelse, sundhed og sociale indsatser. Sundheds- og Omsorgsudvalgets statusredegørelse til inklusionspolitikken 2011 Som en fast del af inklusionspolitikkens årshjul beder Beskæftigelsesog Integrationsudvalget hvert år de øvrige stående udvalg om at udarbejde statusredegørelser for arbejdet med at opfylde inklusionspolitikkens mål. Nedenstående oversigt udgør Sundheds- og Omsorgsudvalgets statusredegørelse over ressourceforbruget ved indsatser målrettet etniske minoriteter. Udvalgets målsætning omkring mainstreaming betyder, at etniske, kulturelle og socioøkonomiske forskelle blandt forvaltningens målgrupper er en integreret del af forvaltningens indsatser, og derfor ikke adskilles budgetmæssigt. Som en enkeltstående post er udmøntet 1.15 mio. kr. til finansiering af indsatsen Sundhed på dit sprog, med et korps af etniske sundhedsformildere. Øvrige indsatser finansieres indenfor forvaltningens ramme suppleret med eksterne midler fx satspuljemidler til udvikling og evaluering af nye tilbud. Oversigt over ressourceforbrug (kr.) i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til indsatser, målrettet etniske minoriteter (understøtter indsatsområde 3 i inklusionspolitikken) Mål 4: Flere skal Bemærkninger have gavn af kommunens tilbud Sundhed på dit sprog Finansieret via bevillingen til sundhedshusene HIV/AIDS indsats særligt målrettet etniske minoriteter Projekt Forebyggelse af social ulighed i sundhed i nærmiljøet Indsatser i BIF- SUF-SOF strategi Målrettet rehabiliteringsindsats for socialt udsatte borgere med kronisk sygdom på Nørrebro og Bi- som udløber i Bevilling ophører pr. 31/ Som en del af Plan for seksuel sundhed, søges der om midler til at forlænge indsatsen i yderligere tre år. Midler bevilliget i forbindelse med budgetforliget Forvaltningerne har modtaget delvis finansiering fra Sundhedsstyrelsen. Derudover søges midler hos Arbejdsmarkedsstyrelsen. Finansieret af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen, der udløber i Side 5 af 6

6 spebjerg Børne- VægtsCentret Kommunikationsindsats: Bl.a. oversættelse af kvalitetsstandarder for hjemmepleje og plejebolig Rammer og vilkår, som ældre med etnisk minoritetsbaggrund kan føle sig trygge og trives i I alt kr Finansieret gennem bevillingen Øget Sundhed for Børn til og med af indsatsen sker indenfor forvaltningens budgetramme. af indsatsen sker indenfor forvaltningens budgetramme. Side 6 af 6

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Erfaringer fra et satspuljeprojekt på Forebyggelsescenter Nørrebro 2010-12 Forebyggelsescenter Nørrebro Københavns Kommune

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere