RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE"

Transkript

1 RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført i Lev Vel projekt Forebyggende Selvmonitorering, som del af SPOR 1. Undersøgelsen har været gennemført i perioden jan. feb. 2012, og data evalueret og behandlet marts

2 Indhold Om undersøgelsen... 3 Undersøgelsens formål... 3 Metode... 4 Respondenterne... 5 Validiteten af materialet... 6 Resultater fra undersøgelsen... 7 Er det tilfældet, at primært personer med kroniske sygdomme bruger selvmonitorerende teknologi?... 7 Er det tilfældet, at kun få bruger selvmonitorerende teknologi forebyggende... Er det tilfældet, at alder er afgørende for, om man er villig til at bruge selvmonitorerende teknologi Er der en skepsis omkring at dele oplysninger/målinger med andre? Hvad motiverer til adfærdsændring Tryghedsteknologier Opsamling

3 Om undersøgelsen Projektsamarbejdet Lev vel, er et samarbejde mellem private og offentlige aktører, med det formål at bidrage til at løse de samfundsmæssige udfordringer der er forbundet med en større andel af ældre i befolkningen. Denne undersøgelse er blevet til under delprojektet Forebyggende Selvmonitorering, som har til formål at udvikle koncepter, produkter og services, der kan gøre den ældre bedre informeret om sin egen sundhedstilstand, og dermed med selvhjulpen i forhold til at tage hånd om eget helbred. Projektets målgruppe er borgere i alderen 50 år og ældre. Undersøgelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem Line Richter (antropolog), Simon Eiriksson (antropologistuderende), Julie Bønnelycke (KU CESA), Sara Striegler (Center for Sundhedsinnovation), Svend Thielsen (Alexandra Instituttet), Henrik Gundsø (C4U) og Eva Kühne (DELTA). Undersøgelsens formål Undersøgelsens formål er at afdække danskernes brug af selvmonitoreringsteknologier. Med disse teknologier menes apparater som borgeren kan bruge til at måle sin egen sundhedstilstand, det kan for eksempel være en badevægt, en blodsukkermåler eller et pulsur. Formålet med selvmonitorering kan både være forebyggende og afhjælpende; forebyggende, når man ønsker at holde øje med sit blodtryk for at forebygge blodprop og afhjælpende, hvis man ønsker at komme ned vægt, og derfor systematisk vejer sig. Undersøgelsen er blevet sat i værk for at afdække hvorledes man bedst muligt kan efterkomme ældres ønsker og behov i forhold til selvmonitorering. Undersøgelsen er gennemført med udgangspunkt i en række spørgsmål: Teser: Tese 1. Tese 2. Tese 3. Tese 4. Primært personer med kroniske sygdomme bruger selvmonitorerende teknologi Få bruger selvmonitorerende teknologi forebyggende Alder er afgørende for om man er villig til at bruge selvmonitorerende teknologi Der er en skepsis omkring at dele oplysninger/målinger med andre Spørgsmål: Motivation i relation til viden om egen tilstand hvad ønsker vi at vide om vores egen tilstand? Hvilke data om sig selv vil man dele med andre? Hvad motiverer til adfærdsændring Hvilke teknologier findes i hjemmet? Forholdet mellem hjælp og overvågning - hvornår opleves noget som overvågning og hvornår opleves det som en hjælp? Det er primært disse spørgsmål, der vil blive fremlagt og besvaret i denne præsentation af resultaterne fra undersøgelsen. 3

4 Metode Undersøgelsen er blevet foretaget som en web-survey bestående af 29 spørgsmål, der afdækker respondentens forhold til følgende emner: Personlige oplysninger (alder, geografi og køn) Helbred (kroniske sygdomme) Teknologi (hvilke apparater ejer respondent) Deling af data (opsamlet fra teknologi) Udbytte af selvmonitorerende teknologi Brug af teknologi Praktisk brug (af teknologier) Tryghedsteknologi (brugen af tyveri- overfaldsalarmer og lignende) Træningsaktivitet I alt 191 personer har besvaret spørgeskemaet, hvoraf 165 besvarelser har været tilstrækkeligt udfyldte til at blive medtaget i analysen. Analysen har til dels bestået i at opstille resultater i tabeller og diagrammer, der viser respondenterne forhold til de relevante spørgsmål. Når det har været relevant, er der i analyserne af spørgsmålene lavet fordelinger over alder og respondenternes sundhedstilstand. 4

5 Respondenterne Aldersmæssigt er respondenterne på spørgeskemaet spredt mellem 22 og 83 år, og sammenlignet med aldersfordelingen på landsplan fordeler de sig procentvis som vist i nedenstående tabel og diagram. Som det fremgår af diagrammet, er respondenterne centreret omkring år, i modsætning til aldersfordelingen på landsplan, hvor aldersfordelingen er mere ligelig fordelt. Tabel 1, aldersfordelinger Figur 1 Fordeling Danmark Fordeling af respondenter Aldersgruppe 0-9 år 12% 0% -19 år 13% 0% år 11% 5% år 12% 24% år 15% 33% år 13% 19% år 13% 15% år 7% 2% 80- år 4% 1% I alt 0% 0% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00%,00% 5,00% 0,00% Aldersfordelinger Danmark Respondenter 0-9 år -19 år år år år år år år 80- år Ligeledes er der, som figur 2 viser, en overvægt af mænd blandt respondenterne. Figur 2 Den geografiske fordeling af deltagerne i undersøgelsen viser en overvægt i Region Midtjylland: Mand; 7 Kvinder; 58 Tabel 2 Region Andel af respondenter Andet 1,8% Region Hovedstaden 21,2% Region Midtjylland 57,0% Region Nordjylland 1,2% Region Sjælland 7,3% Region Syddanmark 11,5% Hovedtotal 0,0% 5

6 Validiteten af materialet I undersøgelsen indgår 165 respondenter, hvilket har vist sig at være for få til at angive statistisk signifikante resultater. For at kunne opnå statistisk signifikans anbefales det sædvanligvis, at man indsamler 400 fuldt udfyldte besvarelser. Alligevel kan undersøgelsen bruges eksplorativt til at give en række ledetråde til, hvor man kan fokusere arbejdet med selvmonitorering fremover. Ligeledes matcher kønsfordelingen samt den geografiske fordeling ikke de nationale tal, som det blev bemærket i gennemgangen af respondenterne. I forbindelse med survey-besvarelserne gjorde en del respondenter opmærksom på, at en række af spørgsmålene var svære at svare på, når man ikke allerede anvendte selvmonitorering. 6

7 Resultater fra undersøgelsen Resultaterne fra undersøgelsen præsenteres i forbindelse med de tilhørende teser / forskningsspørgsmål. Er det tilfældet, at primært personer med kroniske sygdomme bruger selvmonitorerende teknologi? I undersøgelsen spørges der til, om respondenten lider af en kronisk sygdom. Som det fremgår af tabel 3 er der en svag, om end ikke signifikant, overvægt af kvinder, der lider af en kronisk sygdom. Mand 17% 83% Kvinder 28% 72% 0% 20% 40% 60% 80% 0% Kroniker Ikke-kroniker Figur 3 (n=165, p=,3%) Tabel 3 og figur 4 viser fordelingen af kronikerne i undersøgelsen, opdelt på alder. Tabel 3 Aldersgruppe Kroniker Ikkekroniker I alt år år Aldersfordeling på kronikere Kroniker Ikke-kroniker år år år år år Ialt år år år år år år år Figur 4 7

8 De kroniske lidelser er fordelt jævnfør figur 5. I kategorien andet falder fire tilfælde af astma, fire tilfælde af allergi, og en række andre kroniske sygdomme Fordeling på typer af kroniske lidelser Andet (angiv venligst) Hjerteproblemer KOL Ryglidelse Sukkersyge Figur 5 For at undersøge tesen, om kronikere er mere interesserede i selvmonitorering, blev der stillet en række spørgsmål til brugen af apparater til selvmonitorering. Figur 6 viser, hvor mange af respondenterne, der er indehavere af forskellige type apparater til selvmonitorering Hvilke apparater har du? Ikke-kroniker Kroniker Figur 6 8

9 0% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % 0% Har du mindst et af apparaterne på listen? Kroniker Ikke-kroniker ejer ikke ejer Det viser sig dog, at der ikke er nogen væsentlig eller signifikant sammenhæng mellem respondenternes sundhedstilstand og deres præferencer vedrørende selvmonitorering, som det fremgår af figur 7. Til spørgsmålet om respondenten ønsker automatisk at indlæse data fra selvmonitoreringsapparater, svares der som vist i figur 8. Figur 7 Hvilke funktioner om dit helbred og din sundhedstilstand kunne du tænke dig målt og indlæst automatisk? Andet (angiv venligst) 2 4 Jeg vil slet ikke indlæse data om mig selv 6 24 Min kost og min sundhedstilstand Min velvære (depression, stress, smerter m.m.) Mine kognitive funktioner (hukommelse, analytiske evner, etc.) 43 Mine fysiske funktioner (Vægt, blodtryk etc.) Kroniker Ikke-Kroniker Figur 8 Denne undersøgelse peger altså på, at der ikke er nogen tendens til, at kronikere skulle være mere interesserede i selvmonitorering end ikke-kronikere. 9

10 Er det tilfældet, at kun få bruger selvmonitorerende teknologi forebyggende Ud af de 1 adspurgte, der er indehavere af et apparat til selvmonitorering, svarer 43 at de bruger det med henblik på forebyggelse, og 42 svarer at de har apparatet, fordi de har en generel interesse i deres helbred. Det skal dog bemærkes, at ud af de respondenter, der har et apparat til selvmonitorering, svarer hhv. 5 og 6 at de har apparatet for at kunne følge med i deres sygdoms udvikling. Hvad ligger til grund for at, du har apparatet/apparaterne? Andet (angiv venligst) 34 Jeg vil gerne holde mig ung så længe som muligt og synes at en overvågning af mit helbred hjælper til med det. Jeg er generelt interesseret i mit helbred og vil sikre mig imod sygdomme Jeg er i risikogruppen for arvelige sygdomme og monitorerer for at forebygge disse Jeg har en kronisk sygdom og monitorer for at forebygge følgesygdomme Jeg har en kronisk sygdom og er nødt til at monitorere den Figur 9 Ville du være villig til at lade eksisterende sundhedsydelser (f.eks. lægebesøg, rådgivning, etc.) erstattes af selvmonitorering, eksempelvis ved brug af apparater? Ikke-kroniker Kroniker % 20% 40% 60% 80% 0% Ja Ved ikke Nej Figur Med hensyn til hvordan selvmonitorerende teknologier kan anvendes i forhold til de eksisterende sundhedsudbud, fremgår det af figur og 11 at 77 % svarer, at de gerne vil bruge dem som supplement til eksisterende sundhedsydelser, men kun 60 % vil bruge dem som erstatning.

11 Det er bemærkelsesværdigt, at mens kronikere er mere tilbøjelige til gerne at ville understøtte de eksisterende sundhedsydelser med selvmonitorering end ikke-kronikere, er kronikerne mindre tilbøjelige til at lade selvmonitorering erstatte lægebesøg end ikke-kronikere. Ville du være villig til at bruge nogle af disse apparater som supplement til eksisterende sundhedsydelser? F.eks. lade data danne baggrund for vurdering om lægebesøg er nødvendig, for at forberede lægebesøg? Ikke-kroniker Ja Ved ikke Kroniker Nej 0% 20% 40% 60% 80% 0% Figur 11 Til spørgsmålet om hvor mange der bruger selvmonitorering forebyggende, kan det her konkluderes, at mange bruger selvmonitorering forebyggende (40 og 43 %), mens en stor del (77 % af respondenterne) er interesserede i at anvende selvmonitorering som supplement til allerede eksisterende sundhedsydelser. 11

12 Er det tilfældet, at alder er afgørende for, om man er villig til at bruge selvmonitorerende teknologi For at undersøge denne tese er respondenterne blevet inddelt i tre aldersgrupper: år, år og 50 og ældre. I tabel 12 ses svarene på spørgsmålet om, hvilke apparater til selvmonitorering respondenterne har, fordelt på aldersgrupper. Hvilke apparater har du? Elektronisk pilleæske Kolesterolmåler Skridttæller Pulsmåler Blodsukkermåler Blodtryksmåler Vægt; med BMI og fedtprocent år år år Figur 12 Af figur 13 fremgår det, at der er en svag overvægt af ældre der har apparater til selvmonitorering. Figur 12 viser, at denne tendens særligt gør sig gældende med hensyn til skridttællere og blodtryksmålere. Ejer mindst et af apparaterne 50- år år år 0% 20% 40% 60% 80% 0% Ejer mindst et af apparaterne Ejer ikke nogen af apparaterne Figur 13 12

13 Figur 14 viser, hvad respondenterne har svaret på spørgsmålet om, hvorfor de har deres apparater til selvmonitorering. Hvad ligger til grund for at, du har apparatet/apparaterne? Andet (angiv venligst) Jeg vil gerne holde mig ung så længe som muligt og synes at en overvågning af mit helbred hjælper til med det Jeg er generelt interesseret i mit helbred og vil sikre mig imod sygdomme Jeg er i risikogruppen for arvelige sygdomme og monitorerer for at forebygge disse 11 4 Jeg har en kronisk sygdom og monitorer for at forebygge følgesygdomme Jeg har en kronisk sygdom og er nødt til at monitorere den år år 50- år Figur 14 Figur 15 viser aldersfordelingen blandt de respondenter, der er positive over for automatisk at indlæse data om selvmonitorering. Hvilke funktioner om dit helbred og din sundhedstilstand kunne du tænke dig målt og indlæst automatisk? Andet (angiv venligst) 3 Jeg vil slet ikke indlæse data om mig selv Min kost og min sundhedstilstand Min velvære (depression, stress, smerter m.m.) Mine kognitive funktioner (hukommelse, analytiske evner, etc.) år år år Mine fysiske funktioner (Vægt, blodtryk etc.) Figur 15 13

14 For at vurdere om ældre er mere skeptiske end yngre omkring brug af apparater og selvmonitoreringsteknologier blev respondenterne spurgt om deres villighed til at supplere eller helt at erstatte de eksisterende sundhedsydelser med selvmonitorering. Figur 16 og 17 illustrerer, at mange er interesserede i dette, men at der ikke er nogen klar tendens til at dette er aldersbetinget. Ville du være villig til at bruge nogle af disse apparater som supplement til eksisterende sundhedsydelser? F.eks. lade data danne baggrund for vurdering om lægebesøg er nødvendig, eller for at forberede lægebesøg? 60- år år Ja Ved ikke år 36 3 Nej 0% 20% 40% 60% 80% 0% Figur 16 Ville du være villig til at lade eksisterende sundhedsydelser (f.eks. lægebesøg, rådgivning, etc.) erstattes af selvmonitorering, eksempelvis ved brug af apparater? 60- år år Ja Ved ikke år 31 8 Nej 0% 20% 40% 60% 80% 0% Figur 17 14

15 Figur 18 viser de tre aldersklassers forhold til elektronik, i procent af aldersgruppen. Dette peger på, at ældre ikke lader sig holde tilbage i forhold til ny elektronik tværtimod. Ældre køber hellere end unge nye, men gennemtestede produkter. Brug af elektronik Når der kommer nye elektroniske produkter på markedet, vil jeg gerne prøve dem med det samme Jeg køber nye elektroniske produkter før andre - dog ikke før de er gennemtestede Jeg køber generelt kun elektroniske produkter, som har været på markedet i en årrække, og som jeg derfor ved virker Jeg er godt tilfreds med de elektroniske produkter, jeg har og har ikke behov for nye Ingen af ovenstående 5% 13% 13% 30% 23% 19% 15% 13% 22% 26% 25% 21% 28% 25% 23% 0% 5% % 15% 20% 25% 30% 35% 50- år år år Figur 18 Hvilke af disse apparater og systemer kunne du se fordel i at bruge i relation til sygdom? Andet (angiv venligst) 1 3 Ingen år Varsling og alarm til familie i forbindelse med sygdomsparametre (f.eks. af blodsukkerværdier) år år Overvågning og varsling (til dig selv) i forbindelse med sygdom (f.eks. forvarsling ved lavt blodsukker ved diabetes) Figur 19 Samlet set peger undersøgelsen på, at ældre ikke er tilbageholdende over for nye teknologier, der kan hjælpe dem med at holde sig sunde. Tværtimod har flere ældre end yngre blodtryksmålere og skridttællere, og ældre borgere er også mere parate end yngre til at købe ny elektronik. 15

16 Er der en skepsis omkring at dele oplysninger/målinger med andre? For at undersøge dette blev der i undersøgelsen spurgt til, om og i givet fald hvem respondenten ville dele eventuelle oplysninger om sin sundhedstilstand med. Hvem må få adgang til dine data? Andet 6% Familie/venner Sundhedspersonale (fx andre læger end din praktiserende) Plejepersonale 14% 16% 33% Din praktiserende læge 63% Kun dig selv 53% 0% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 20 Det er bemærkelsesværdigt, at en del af respondenterne her både har svaret at de ikke ville lade andre se deres data, men samtidigt har svaret, at deres læge skulle have adgang til deres data. Der er dog en klar tendens blandt de spurgte, til at man ikke vil dele information med udenforstående. 16

17 Hvad motiverer til adfærdsændring Blandt undersøgelsen respondenter er der en klar tendens til, at dem der bruger elektronik til at måle deres fysiske aktiviteter, også mener at de dyrker mere motion. Årsagerne til denne tendens kan være forskellige og kunne undersøges nærmere ved uddybende studier. Er tendensen et tegn på, at hvis man får flere til at bruge elektronik, vil man dermed også få dem til at motionere mere? Eller er der udelukkende tale om ændringer i respondenternes selvopfattelse, og ikke i deres adfærd? Bruger du på nuværende tidspunkt,teknologi til at måle din aktivitet (f.eks. skridttæller, gps, pulsur, sociale netværk / medier eller lignende)? Og er du efter din egen mening fysisk aktiv? Bruger ikke teknolog 2% 68% 30% Ved ikke Fysisk aktiv Bruger teknologi 0% 90% % Ikke fysisk aktiv 0% 20% 40% 60% 80% 0% Figur 21 17

18 Tryghedsteknologier Dette afsnit undersøger, om respondenten er interesseret i hvad, der her kaldes tryghedsteknologi teknologi, der ikke bruges til direkte at måle på noget, men derimod på at alarmere. Kun få respondenter har svaret, at de ikke er interesseret i at bruge disse systemer. Er du interesseret i at anvende apparater og systemer i forbindelse med din tryghed i og udenfor hjemmet? N % % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% Ja Måske Nej Figur 22 Blandt svarene kan man se et mønster, der peger på at respondenterne er glade for teknologier Hvilke af disse apparater og systemer kunne du se fordel i at bruge i hjemmet? Andet (angiv venligst) Ingen 5% % Udstyr til hjemmetræning og/eller genoptræning Apparat til at øge egen træning i hjemmet 38% 43% Måling af høreniveau og hørenedsættelse Måling af aktuelt stressniveau Videoopkobling til familie Videoopkobling til professionelt center eller kommunen Opkald til professionelt center, ifm. spørgsmål og sundhed, kost og livskvalitet Opkald til professionelt center, ifm. spørgsmål omkring sygdom 19% 27% 31% 19% 18% 28% Overvågning og alarm, ifm. brand Indbrudssikring og indbrudsalarm 67% 65% Overfaldsovervågning og alarm Detektering af fald i hjemmet 24% 31% 0% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 23 18

19 der kan sikre hjemmet, så som indbrudssikring og brandalarmer, men som samtidigt ikke involverer andre, såsom video- og telefonsystemer. Hvilke af disse apparater og systemer kunne du se fordel i bruge at udenfor hjemmet? Andet (angiv venligst) 2% Ingen Varsling og alarm på sundhedsparametre; som f.eks. blodsukker, iltmætning mv. Udstyr til at understøtte træning og træningsmotivation Sporing af taske/pung mm., i forbindelse med tyveri Alarm signal til politi / familie / venner, i forbindelse med tyveri Alarm signal til familie / venner ved overfald 19% 33% 28% 35% 52% 55% 0% % 20% 30% 40% 50% 60% Figur 24 Ligesom i tilfældet inden for hjemmet peger ovenstående spørgsmål om brugen af apparater uden for hjemmet på, at respondenterne er mest interesserede i apparater, der ikke kræver kommunikation til andre. Den samme tendens gør sig også gældende i det sidste spørgsmål, hvor svarene peger på, at flest gerne vil bruge sygdomsvarsling til sig selv, mens ikke så mange er interesserede i at deres familie bliver varslet. Hvilke af disse apparater og systemer kunne du se fordel i at bruge i relation til sygdom? Andet (angiv venligst) 2% Ingen Varsling og alarm til familie i forbindelse med sygdomsparametre (f.eks. af blodsukkerværdier) 29% 27% Overvågning og varsling (til dig selv) i forbindelse med sygdom (f.eks. forvarsling ved lavt blodsukker ved diabetes) 57% 0% % 20% 30% 40% 50% 60% Figur 25 19

20 Opsamling Selvom datagrundlaget for undersøgelsen ikke er stort nok til at drage egentligt signifikante konklusioner, kan man alligevel bruge materialet til at pege på nogle tendenser. Tese 1: Med hensyn til tesen om kronikere er mere interesserede i selvmonitorering, peger undersøgelsen på, at kronikere ikke har en højere tendens til at bruge apparater til selvmonitorering end ikkekronikere. Til gengæld ser de mere positivt på muligheden for at bruge selvmonitorering, som supplement til allerede eksisterende sundhedsydelser. Tese 2: Med hensyn til brug af selvmonitorerende teknologi angiver 39 %, at de bruger dette forebyggende. Baggrunden er primært en generel interesse i eget helbred og et ønske om at holde sig ung så længe som muligt. Det skal hertil bemærkes, at de primært anvende apparater og teknologier er blodtryksmåler og skridttæller. Tese 3: Med hensyn til forholdet mellem alder og selvmonitorering peger undersøgelsens resultater på, at ældre er mere uvillige til at lade selvmonitorering erstatte de allerede eksisterende sundhedsydelser. Men til gengæld er de ældre i undersøgelsen meget parate til at købe ny elektronik når bare den er testet. Tese 4: Det viste sig i undersøgelsen, at en del respondenter ikke var indstillede på at dele selvmonitorerede sundhedsinformationer. Dette kan sammenholdes med besvarelserne om tryghedsteknologier, der også viste en tendens til, at borgerne nok gerne vil bruge teknik til at sikre sig, men alligevel helst ikke vil involvere andre i deres situation. I det hele taget peger undersøgelsen på, at mange er positivt indstillet over for selvmonitorering og hele 63 % svarer, at de gerne vil dele data med deres egen læge. 20

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Forebyggende selvmonitorering styres af DELTA www.madebydelta.com Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Tænker din kommune nyt inden for ældrepleje? Så har

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011

Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011 Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011 Nedenstående er en oversigt over fokusområder i undervisningsmiljøvurderingen for CKU i Viborg og Skive Kommuner i 2011. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Charlotte Glümer, professor, overlæge 1 Hvad kommer jeg ind på? Hvorfor er det svært at forudsige sygdomsmønsteret

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT

SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT SUNDHEDSPROFIL 2001 RAPPORT ODDER KOMMUNE MARTS 2002 Baggrund for undersøgelsen Formål Sundhedsprofilen har til formål At profilere indsatsen af forebyggende arbejde At foretage en måling af sundhed i

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013 Danskernes holdning til digital velfærd September 2013 1. Indledning 2 1.1 Digital velfærd nye muligheder...2 1.2 Hovedresultater...2 2. Danskernes overordnede holdning til digital velfærd 3 2.1 Danskerne

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen HISTORIK - Afprøvninger - Udbredelse RH PATIENTGRUPPER Ca. 3500 patienter fordelt over det meste af Region Hovedstaden 1/3 mænd Alle aldersgrupper

Læs mere

Tidlig sporing af Stress

Tidlig sporing af Stress Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Tidlig sporing af Stress Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Social

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

- sundhedsfremme og forebyggelse for borgere, der er fyldt 60 år

- sundhedsfremme og forebyggelse for borgere, der er fyldt 60 år Delprojektbeskrivelse Bevar dit aktive seniorliv - sundhedsfremme og forebyggelse for borgere, der er fyldt 60 år Baggrund: Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre, og der er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Kost Rygning Alkohol Motion (Stress) KRAM(S) DI s sundhedsfremmekonference, oktober 2 Vattenfall A/S Gør sunde valg til gode vaner hvorfor?

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014

Rapport. Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014 Rapport Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning September 2014 Svømmeduelighedsundersøgelse OVERORDNET RAMME: Undersøgelsen er gennemført blandt tre målgrupper:

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Projekter i Sundhed 2015

Projekter i Sundhed 2015 Indsatser 2015 Type af aktivitet Effekt Kompetenceudvikling af medarbejdere Osteoporose, Ernæring, kroniske smerter, fald, KOL I forhold til den geriatriske borger har optimeret træningsindsatsen Ernæring

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

20 Forebyggende Selvmonitorering

20 Forebyggende Selvmonitorering Formålet med Forebyggende Selvmonitorering er at udvikle nye og kommercielle løsninger, der gør ældre til mere informerede og aktive borgere. Løsninger, som giver dem adgang til og indsigt i egen sundhed,

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Rummelig ældrepleje. Med fokus på ældre med anden etnisk baggrund end dansk. Thuy Dung Le. Social- og sundhedsskolen Herning

Rummelig ældrepleje. Med fokus på ældre med anden etnisk baggrund end dansk. Thuy Dung Le. Social- og sundhedsskolen Herning Rummelig ældrepleje Med fokus på ældre med anden etnisk baggrund end dansk Thuy Dung Le Social- og sundhedsskolen Herning Maj 2010 Projektet Rummelig ældrepleje Samarbejde mellem Herning kommune, Videnscenter

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere