1 INDLEDNING KERNEYDELSER... 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7"

Transkript

1 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Sundhedsplan BAGGRUND Temaer Proces PSYKIATRIENS MÅLSÆTNING KERNEYDELSER INDSATSOMRÅDER Sikring af ensartet serviceniveau og behandlingstilgang i regionen Ensartet udredning og behandling Ambulant psykiatri Døgnpsykiatri Implementering af koncept for akutpsykiatri PSYKIATRIEN I SAMFUNDET, HERUNDER BEHANDLINGSSAMARBEJDET BAGGRUND INDSATSOMRÅDER Forebyggelse af psykisk sygdom Fokus på overgange KVALITET BAGGRUND Principper MÅL INDSATSOMRÅDER Øget middellevetid Øget patientsikkerhed Reducering af tvang Kompetenceudvikling IT OG TEKNOLOGI BAGGRUND PSYKIATRIENS VISION OG MÅL FOR E-PSYKIATRI Overordnet målsætning INDSATSOMRÅDER Elektronisk sundhedskommunikation i psykiatrien Understøttelse af driften med velafprøvede værktøjer Udvikling af nye værktøjer i behandlingen Forskning i telepsykiatri ØKONOMI OG EFFEKTIVITET BAGGRUND MÅL FOR SERVICEEFTERSYNET VEJEN DERHEN... 21

2 1 Indledning 1.1 Sammenhæng med Fremtidens Psykiatri Med regionsdannelsen i 2007 blev der udarbejdet en plan for den fremtidige tilrettelæggelse af den psykiatriske behandlingsindsats i Region Syddanmark. Psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri har, sammen med justeringen af planen i 2010, dannet rammen om den udvikling, som Psykiatrien i Region Syddanmark har gennemgået siden 2007, dels i form af tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen og dels i forhold til den fysiske fordeling af behandlingstilbuddene. Fremtidens Psykiatri danner fortsat den grundlæggende ramme for arbejdet i psykiatrien, og de grundlæggende principper fra Fremtidens Psykiatri vil ikke blive berørt af revisionen. Psykiatriens ledelse og Psykiatriudvalget har dog vurderet, at der er behov for at supplere den eksisterende ramme på en række felter. Derfor er det besluttet at udarbejde en revision af psykiatriplanen, der skal bidrage til at fastholde fokus på allerede igangsatte initiativer til udvikling af psykiatrien, samt sætte fokus på udviklingsområder, der er kommet til siden Det gælder f.eks. anvendelse af it og teknologi i psykiatrien. Revisionen af psykiatriplanen skal derfor betragtes som et supplement til, og ikke en erstatning for, Fremtidens Psykiatri og justeringen i Revisionen af psykiatriplanen skal endvidere ses i sammenhæng med Region Syddanmarks vision for sundhedsvæsenet og den samlede sundhedsplan for regionen. 1.2 Sundhedsvision og sundhedsplan Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark I 2011 vedtog regionsrådet en ny sundhedsvision: Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom Sundhedsvisionen i Region Syddanmark skal sætte retning på regionens sundhedsindsatser. Sundhedsvæsenet er til for borgerne og skal bidrage aktivt til at forebygge og behandle sygdom og dermed forbedre borgernes sundhed. Samtidig ligger der i visionen, at borgernes sundhed og helbred er et fælles anliggende for både borgeren og sundhedsvæsenet. Der er knyttet følgende seks nøgleord til visionen Du tager ansvar for din sundhed Sammen tager vi hånd om din sygdom, som fremgår nedenfor: Dialog Vi møder patient og pårørende med respekt, omsorg og åbenhed. Nærhed, tryghed og ligeværdighed skabes i en dialog, hvor patient og pårørende bliver set, hørt og inddraget. Side 2 af 21

3 Lighed Vi har fokus på, at al behandling tager udgangspunkt i en fri og lige adgang for alle borgere. Lighed i sundhed opnås, når der i forebyggelse og behandling tages hensyn til, at mennesker er forskellige, har forskellige behov og forskellige ressourcer. Sammenhæng Vi sikrer et godt patientforløb gennem samarbejde med patient og pårørende og på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. Rettidighed Vi giver den rette hjælp til rette tid. De patienter, der har det største behov, får hjælp hurtigst. Kvalitet Vi giver den rette behandling, der tager afsæt i patientens sygdom, ønsker og ressourcer. Vi baserer patientbehandlingen på nyeste viden, og vi tilstræber højeste faglige standard. Patient og pårørende oplever, at vi gør det godt. Ansvar Vi ser det gode patientforløb som et fælles ansvar for både patient, pårørende og personale. Ansvar betyder også, at ingen svigtes. Uanset hvordan patienten har varetaget egen sundhed, så tager sundhedsvæsenet hånd om patientens sygdom. Sundhedsvisionen og dens nøgleord afspejler de værdier, der kendetegner Region Syddanmark. Visionen understøtter medarbejderne i regionen i deres daglige arbejde og står som et pejlemærke i sundhedsvæsenets planlægning og udførelse af opgaverne og bliver styrende for, hvordan det syddanske sundhedsvæsen udvikles. Det gælder både i somatikken og i psykiatrien Sundhedsplan Sundhedsplanen for Region Syddanmark, der forventes at foreligge i en ny og revideret udgave medio 2013, oplister en række fokusområder, der bliver centrale for den samlede udvikling af sundhedsvæsenet de kommende år. Det drejer sig om sammenhæng (indre sammenhæng i sygehusregi såvel som ydre sammenhæng på tværs af sektorer), kvalitet, patient- og bruger inddragelse og lighed i sundhed. Fokusområderne skal ikke ses som en udelukkelse af andre områder, som der arbejdes med sideløbende i regionen, men de er valgt for at sætte særlig opmærksomhed herpå. 1.3 Baggrund Med psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri fra 2007 og den efterfølgende justering fra 2010 har Psykiatrien i Region Syddanmark gennem de sidste 5 år udviklet sig hen imod en tilrettelæggelse af behandlingen, hvor lokalpsykiatrien er indgangsport til og omdrejningspunkt for behandling i psykiatrien. Døgnfunktionen er bagland for den ambulante funktion og yder døgnbehandling, hvor de Side 3 af 21

4 lokalpsykiatriske tilbud ikke rækker, eller hvor en indlæggelse kan skabe den ro om patienten, som er nødvendig for det videre forløb. Implementeringen af Psykiatriplanen er godt i gang, men den løbende udvikling og nye tiltag både nationalt og regionalt betyder, at vilkårene for psykiatrien ændres. Nationalt er der indført behandlingsgaranti i forhold til psykiatriske lidelser, og Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning er implementeret. Danske Regioner har sat retning for den videre udvikling gennem indsatsen Kvalitet i Psykiatrien. Et element heri er udarbejdelse og implementering af pakkeforløb i psykiatrien. De første ambulante pakkeforløb for ikke-psykotiske lidelser er implementeret pr. 1.januar Der er flere pakkeforløb på vej, både for den ambulante og for den stationære behandling. Disse pakker vil omhandle flere diagnoser og patientgrupper. Samtidig er der i disse år, på nationalt plan, fortsat fokus på, om den eksisterende sengekapacitet i psykiatrien er tilstrækkelig og anvendes mest hensigtsmæssigt. Ligesom anvendelsen af ny teknologi i behandlingssammenhænge har både regionalt og nationalt fokus. Et andet vigtigt fokuspunkt er førtidspensions- og fleksjobreformen som har sat fokus på det fortsatte behov for et velfungerende tværsektorielt samarbejde også i psykiatrien. Og ikke kun i forhold til arbejdsmarkedsområdet, men helt generelt et bedre samarbejde mellem region, kommuner og praksissektor. Dette betyder også, at der forskellige steder i regionen afprøves nye tværsektorielle samarbejdsformer mellempsykiatrien og kommuner og praksissektor. Det drejer sig f.eks om Den Integrative Psykiatriske Afdeling (DIPA) og Integrated Care i Odense, Collaborative Care i Esbjergområdet, tidlig indsats for børn og unge ved regionens tre børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger samt om Fælles Psykiatri-indsats i Haderslev. Det tværsektorielle samarbejde står også overfor en udfordring i forhold til at sikre lighed i sundhed, både generelt, men særligt i forhold til at reducere og bekæmpe den overdødelighed forårsaget af livsstilssygdomme, der er hos mennesker med en sindslidelse. På alle disse områder er der sat forskellige skibe i søen i Psykiatrien i Region Syddanmark. Dette tillæg til psykiatriplanen forsøger at samle trådene og skabe et overblik over de vigtigste fokusområder i de kommende år, samt hvilke initiativer der er - eller vil blive - iværksat for at nå målene Temaer Revisionen af psykiatriplanen er centreret om fem temaer: Kerneydelser Psykiatrien i samfundet, herunder behandlingssamarbejdet Kvalitet Teknologiske hjælpemidler Økonomi og effektivitet Temaerne er valgt ud fra en gennemgang af psykiatriplanen og en vurdering af, hvor der aktuelt er behov for at sætte fokus på igangværende indsatser samt iværksætte nye tiltag for at adressere den udvikling, der er sket siden Kerneydelser er valgt ud fra et vurderet behov for at påbegynde drøftelsen af, hvad der fremadrettet er den rette vægtning af hhv. ambulant, dag- og døgnbehandling, og afledt heraf, hvad det Side 4 af 21

5 fremadrettede sengebehov kan forventes at være. Temaet skal ses i lyset af udviklingen i psykiatrien hen imod stadig mere ambulant behandling. Psykiatrien i samfundet, herunder behandlingssamarbejdet er udvalgt ud fra et behov for et samlet fokus på det tværsektorielle samarbejde. Det gælder både udfordringer i det eksisterende samarbejde og de udviklingstiltag, der er igangsat. Kvalitet er udvalgt ud fra et behov for at omsætte visionerne for psykiatriens kvalitetspolitik til konkrete mål for indsatsen. Teknologiske hjælpemidler er valgt som et nyt fokusområde i psykiatriplanen. Siden 2007 har brugen af teknologiske hjælpemidler fået øget opmærksomhed og anvendes i stadig større grad. Det er derfor vurderet, at der er behov for at adressere temaet i revisionen af psykiatriplanen. Økonomi og effektivitet er udvalgt med henblik på at sikre, at takststyringsmodellen for psykiatrien understøtter de intentioner, der er for behandlingen og behandlingssamarbejdet. Temaerne er godkendt af Psykiatriudvalget som omdrejningspunkt for revisionen på møde d. 8. november Proces Til at udarbejde revisionen af psykiatriplanen blev der nedsat en koordinationsgruppe, samt udpeget relevante fora til drøftelse af de nævnte temaer for revisionen. Koordinationsgruppen bestod af: Afdelingschef Anette Bækgaard Jakobsen Administrationschef Uffe Møhring Chefkonsulent Finn Sørensen Chefkonsulent Jakob N Andresen Chefkonsulent Berit Matzen Specialkonsulent Anita Lerche For en oversigt over de fora der har været involveret i processen se bilag 1 Revisionen af psykiatriplanen er udarbejdet på baggrund af resultatet af drøftelserne af de angivne temaer. Revisionen af psykiatriplanen har været i administrativ høring i perioden 8. til 22. maj Liste over høringsparterne ses i bilag Psykiatriens målsætning Psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri har som overordnet målsætning at sikre, at alle borgere med en psykisk lidelse oplever den højst mulige kvalitet, sammenhæng og tilgængelighed i behandlingen. Denne målsætning er fortsat gældende og sætter retningen for de initiativer, der indgår i denne revision. Side 5 af 21

6 Målsætningen sikres med den ambulante psykiatri som indgangsport og omdrejningspunkt for al behandling suppleret med en samling af den stationære psykiatri på færre steder for at sikre kvalitet, specialisering og optimeret ressourceudnyttelse. I efteråret 2012 og henover foråret 2013 har regionsrådet og direktionen i Region Syddanmark iværksat en proces med at opstille målbilleder for indsatsen på de respektive fagområder i regionen for perioden For Psykiatrien har dette resulteret i et målbillede, der bygger på følgende fire elementer: Høj faglig kvalitet Sammenhæng i behandlingen Tilgængelighed Omkostningseffektivitet Disse fire elementer vil sammen med de opstillede indikatorer for målene danne grundlag for udviklingen i psykiatrien i perioden Side 6 af 21

7 2 Kerneydelser I forbindelse med revisionen af psykiatriplanen er der fokus på kerneydelsen, og dermed på det fremtidige behov for behandlingstilbud i psykiatrien. Nogle bud på dette skal bl.a. ses i lyset af de tiltag, der er iværksat, siden psykiatriplanen blev vedtaget. Kerneydelser defineres som de ydelser (udredning, behandling/pleje og rehabilitering), der leveres til regionens patienter i såvel ambulant-, dag- som døgnbehandling i psykiatrisygehuset. 2.1 Indsatsområder Sikring af ensartet serviceniveau og behandlingstilgang i regionen De initiativer, der beskrives i dette afsnit, skal gennemføres både i den ambulante og den stationære behandlingsindsats i psykiatrien. Central visitation Nationale erfaringer viser, at det i forhold til implementering af pakkeforløbene og overholdelse af behandlingsgarantien kan være fordelagtigt at indføre central visitation til behandlingstilbuddene i psykiatrien. Den centrale visitation omfatter ambulante forløb samt elektive (planlagte) indlæggelser. Inden oprettelsen af en central visitationsenhed skal fordele og ulemper ved forskellige modeller for indførsel af central visitation, samt erfaringerne hermed klarlægges. Etableringen af en central visitationsenhed er afhængig af indførelsen af ét fælles EPJ og PAS system i psykiatrien, og er derfor afhængig af udrulningen af Cosmic, der er gennemført ultimo Analysen af fordele og ulemper ved etablering af central visitation fremlægges til beslutning om konkret model i foråret Ensartet udredning og behandling Den rette diagnose er en forudsætning for, at patienterne får den rette behandling. Udredning og diagnosticering er derfor centrale elementer i at kunne sikre behandling af høj kvalitet. Såfremt standardiserede behandlinger eksisterer skal disse anvendes. De første nationale pakkeforløb i både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri for ikke-psykotiske patienter er implementeret. Over de kommende år vil der blive udarbejdet og implementeret flere ambulante og stationære pakkeforløb. For at sikre et ensartet serviceniveau på tværs af regionen skal det i implementeringsprocessen sikres, at pakkeforløbene implementeres ensartet på tværs af matrikler. Indsatsområdet er allerede i fokus, da de første pakkeforløb er implementeret. Sygehuset sikrer en ensartet implementering på tværs af afdelingerne gennem løbende afholdelse af møder og erfaringsudveksling mellem afdelingerne. Ligeledes foregår der en løbende monitorering på nationalt plan af implementeringen af pakkeforløbene. Implementeringen af pakkeforløbene skal evalueres medio Side 7 af 21

8 Implementering af ens målgruppedefinition i børne- og ungdomspsykiatrien Der er i dag stor forskel på, hvor stor en andel af en årgang, de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger er i kontakt med. Der skal derfor arbejdes med fastsættelse af målgruppen for børne- og ungdomspsykiatrien. Der kan evt. arbejdes med forskellige typer af målgrupper, hvor den regionale psykiatri indgår med forskellig intensitet i behandlingen af de respektive grupper. I processen skal kommuner og praktiserende læger inddrages, da de er vigtige partnere i dette arbejde. Emnet adresseres derfor i den kommende sundhedsaftaleproces. Sundhedsaftalen for forelægges til politisk godkendelse i efteråret Tilgængelighed: flytte know how ikke patienter I den nuværende specialeplan er tilrettelæggelsen af behandlingen ved de specialiserede enheder i høj grad knyttet an til patientens tilstedeværelse ved tilbuddet. I den fremadrettede tilrettelæggelse af behandlingstilbuddene skal der i højere grad ses på, hvordan sygehuset kan sikre, at den nødvendige viden og specialisering er til stede, der hvor patienten befinder sig. Det kan blandt andet ske gennem brug af teknologiske løsninger. F.eks. kan patienterne tilbydes behandling fra specialiserede enheder gennem brugen af videokonference, frem for at de skal transportere sig til det specialiserede behandlingstilbud. Dermed kan patienten behandles i sit nærmiljø frem for at skulle flytte sig efter det specialiserede behandlingstilbud. Indsatsområdet skal inddrages og prioriteres ved revisionen af koncept for lokalpsykiatri og implementering af koncept for døgnpsykiatri se nedenfor for tidsplan Ambulant psykiatri Der er generelt sket en stigning i den ambulante aktivitet siden 2007, særligt indenfor børne- og ungdomspsykiatri. Stigningen i aktiviteten kan dels tilskrives udbygningen af de ambulante funktioner i lokalpsykiatrierne og den dertilhørende finansieringsmodel, men aktivitetsstigningen skyldes også, at behandlingsretten blev indført i 2008 for børn og unge og i 2010 for voksne. Revision af koncept for lokalpsykiatri Den ambulante behandling af voksne foregår som udgangspunkt i lokalpsykiatrien. Der er udarbejdet og påbegyndt implementering af et fælles koncept for lokalpsykiatri, som skal sikre den faglige kvalitet, tilgængelighed, samarbejde og sammenhæng. I lyset af de erfaringer der er gjort siden 2007 med hensyn til lokalpsykiatrikonceptet og implementeringen heraf, skal der i 2013 påbegyndes en revision af koncept for lokalpsykiatri. Revisionen af koncept for lokalpsykiatri forelægges til politisk behandling primo Følgende emner skal indgå i revisionen: Retningslinjer for behandling af konkrete patientgrupper Der skal udarbejdes og anvendes kliniske retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patientgrupper, herunder de hyppigste forekommende patienter, patientgrupper, der fordrer højt specialiseret behandling og patientgrupper med komplicerede behandlingsforløb. Tilgængelighed Lokalpsykiatriens åbningstid er udvidet til kl Erfaringer viser, at den udvidede åbningstid ikke anvendes i forventet udstrækning. I praksis er det mere væsentligt at tænke i fleksibel Side 8 af 21

9 tilrettelæggelse af behandlingstiderne, herunder også i eftermiddags- og aftentimerne efter konkrete behov. Revision skal indeholde anbefalinger til, hvorledes der kan sikres fleksible åbningstider i lokalpsykiatrien, så målet om tilgængelig fastholdes. Ensartet behandlingstilbud i lokalpsykiatrien på tværs af regionen Historisk har den ambulante psykiatri været udbygget forskelligt fra afdeling til afdeling. Denne forskel ses stadig og slår igennem på implementeringen af lokalpsykiatrikonceptet, hvor der er store lokale forskelle på udbygningen af de ambulante funktioner og tilbud. I den fortsatte implementeringsindsats for koncept for lokalpsykiatri, samt den forestående revision af konceptet, skal der sikres en ensartet udvikling og tilrettelæggelse af den ambulante indsats i henhold til koncept for lokalpsykiatri. Ambulant børne- og ungdomspsykiatri Der skal udarbejdes en model for rammerne for den ambulante børne- og ungdomspsykiatri. Det gælder bl.a. i forhold til tilgængelighed, retningslinjer for behandling af konkrete patientgrupper samt etablering af ensartede behandlingstilbud. Udviklingen af rammerne for den ambulante behandling af børn og unge skal ses i forhold til pakkeforløbene i børne- og ungdomspsykiatrien. Implementering af koncept for oligofrenipsykiatri Der er i december 2012 godkendt et koncept for oligofrenipsykiatri (udviklingshæmmede med sindslidelser), som skal implementeres i hele sygehuset. Gennem implementering af koncept for oligofrenipsykiatri skal der sikres et ensartet behandlingstilbud på et højt fagligt niveau på tværs af regionen. Sygehuset gennemfører implementeringen i Døgnpsykiatri Aktiviteten i døgnbehandling er, siden arbejdet med implementering af psykiatriplanen begyndte, faldet svagt, tangerende til status quo og med meget få ændringer i antallet af senge i perioden (2007: 582 senge 2013: 575). Samlet set kan den nuværende kapacitet på området dække behovet. Der er igangsat en samling og udbygning af kapaciteten indenfor retspsykiatrien, jf. psykiatriplanen. Koncept for døgnpsykiatri I regi af Fremtidens Psykiatri er der udarbejdet et koncept for døgnpsykiatri (integrerede åbne/lukkede afsnit). Konceptet skal implementeres i hele sygehuset, dvs. både i almenpsykiatrien og i børne- og ungdomspsykiatrien. Der vil blive udarbejdet implementeringsplaner med udgangspunkt i den nuværende praksis og rammer på hver enkelt afdeling. Der arbejdes ud fra konceptet på enkelte af sygehusets afdelinger allerede i dag. For de øvrige afdelinger skal implementeringsarbejdet igangsættes. Der forventes at være udarbejdet implementeringsplaner for alle afdelinger inden udgangen af Konceptet implementeres senest i forbindelse med afdelingernes indflytning i de nye byggerier og er fuldt implementeret senest i Analyse af fremtidigt sengeantal I lyset af, at den ambulante aktivitet er stigende, skal der foretages et analysearbejde, der skal ende ud i en anbefaling om det fremadrettede sengeantal, med henblik på at tilpasse sengeantallet til den Side 9 af 21

10 aktuelle og forventede, fremadrettede tilrettelæggelse af behandlingen. Dette gælder både for almenpsykiatrien og for børne- og ungdomspsykiatrien. I analysen skal eksisterende erfaringer med alternative indlæggelsesformer indarbejdes. F.eks. erfaringerne fra Psykiatriens Hus i Silkeborg, erfaringer med kommunale akutpladser, som Toften i Faaborg-Midtfyn kommune, samt hvordan anvendelsen af f.eks. patienthoteller kan anvendes som et tilbud til den gruppe af patienter, som grundet geografisk afstand til et specialiseret ambulant tilbud, har behov for overnatning i forbindelse med ambulant behandling. Analysen skal naturligvis tage højde for de særlige forhold der gør, at indlæggelser fortsat er et godt behandlingstilbud for de rette patienter. Analysen iværksættes i 2014, og konklusionerne fra analysen forelægges til politisk behandling og beslutning om fremtidigt sengeantal inden udgangen af Implementering af koncept for akutmodtagelse Sygehuset har udarbejdet et koncept for akutmodtagelse, som lægger op til, at psykiatrien integreres i de fælles akutmodtagelser, hvor det er muligt, og etablerer psykiatriske akutmodtagelser de steder, hvor psykiatri og somatik er fysisk adskilt. Med koncept for akutmodtagelse arbejdes der på, at de akutte patienter får samme høje kvalitet i modtagelse, udredning og behandling uanset om de indlægges dag, aften, nat eller weekend i akutmodtagelsen. Konceptet skal implementeres i hele sygehuset, og der vil blive udarbejdet individuelle implementeringsplaner for samtlige afdelinger. Implementeringsarbejdet blev igangsat i efteråret 2012 og Psykiatrisk Akutmodtagelse i Esbjerg åbnede den 1. marts Der iværksættes møder med de øvrige afdelinger hen over foråret og sommeren 2013 med henblik på udarbejdelse af konkrete lokale implementeringsplaner. Implementeringen sker i et tæt samarbejde med de somatiske sygehuse om etableringen af fælles akutmodtagelser. Konceptet implementeres senest i forbindelse med afdelingernes indflytning i de nye byggerier og er fuldt implementeret senest i Side 10 af 21

11 3 Psykiatrien i samfundet, herunder behandlingssamarbejdet. 3.1 Baggrund I både Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark og i forslag til sundhedsplan for Region Syddanmark er der stor fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af den regionale psykiatri, somatik, praksissektoren og kommunerne samt inddragelse af brugere og pårørende. Der er allerede igangsat en lang række initiativer på dette område, men indsatserne er ikke i mål. Der er behov for en samlet og fokuseret indsats, der skal skabe et bedre og mere effektivt patientforløb i samspil med bruger og pårørende, kommunerne, de praktiserende læger, de praktiserende psykiatere, de praktiserende psykologer og somatikken. Det er vigtigt, at de forskellige sektorer bliver i stand til at skabe øget social kapital i netværk omkring patienten for at indsatsen fra behandlingspsykiatrien bliver tilstrækkelig og succesfuld til gavn for patienten og samfundet. Revisionen af psykiatriplanen vil derfor sætte fokus på en fortsat udvikling af samspillet og samarbejdet mellem kommunerne, bruger og pårørende, de praktiserende læger, de praktiserende psykiatere og praktiserende psykologer i Region Syddanmark og Psykiatri i Region Syddanmark. Indsatsen tilrettelægges ud fra LEON princippet, som indebærer, at behandlingen altid skal tilbydes på det laveste effektive omkostningsniveau. Det betyder, at behandlingen varetages på et fagligt korrekt og fuldt forsvarligt niveau, men ikke bør foregå på et højere specialiseringsniveau end hvad der er behandlingsmæssigt og omkostningsmæssigt nødvendigt 3.2 Indsatsområder Forebyggelse af psykisk sygdom. En tidlig og koordineret indsats kan i nogle tilfælde forebygge at psykisk sygdom udvikler sig og bliver behandlingskrævende i den regionale behandlingspsykiatri. En velkoordineret tværsektoriel indsats, og faglig understøttelse af kommunalt personale og praktiserende læger, -psykologer og -psykiatere, kan derfor medvirke til at sikre at behandlingsindsatsen fastholdes på lavest mulige specialiseringsniveau, og at den samlede behandlingsindsats derfor lever op til principperne i LEONmodellen. 1. Let adgang til psykiatrifaglig viden. Den regionale behandlingspsykiatri kan bistå behandlings- og støtteindsatsen i primær og sekundærsektor, ved at sikre adgang til psykiatrifaglig viden for praktiserende læger og kommuner. Dette kan f.eks. sikres gennem fast telefontid for samarbejdspartnere med mulighed for let adgang til råd og vejledning samt mulighed for akuttid. Denne funktion findes allerede flere steder i den regionale psykiatri, men er ikke fuldt ud formaliseret. Indsatsområdet sikres gennem fokus på lokal praksis for tilgængelighed for samarbejdsparterne, samt indtænkes i forhold til etableringen af telepsykiatrisk center og i forhold til ønsket om etablering af en akuttelefon for vagtlæge og alarmcentral. Pr. januar 2014 er der etableret en regionsdækkende ordning. Ved etablering af tilbuddene skal der sikres fokus på formidling af løsningerne til de relevante samarbejdspartnere. Ordningen evalueres i 2015 Side 11 af 21

12 2. Netværkstankegangen. Behandlingsindsatsen i psykiatrien skal bygge på netværkstankegangen, herunder åben dialog. Formålet er at sikre inddragelse og anerkendelse af andre aktørers viden og kendskab til patienten i den konkrete behandlingssituation. Sygehuset skal løbende evaluere og vurdere de allerede igangsatte projekter med henblik på sikre, at gode erfaringer udbredes til hele den regionale psykiatri. 3. Patienter og pårørende. Som del af psykiatriplanen fra 2007 blev der vedtaget en patient- og pårørendepolitik, der bl.a. har ført til dannelsen af Psykiatrisk Dialogforum. Der er behov for at revidere den aktuelle patient- og pårørendepolitik. Der vil i den nye politik blive sat øget fokus på pårørende som en ressource. Gennembrudsprojekt om pårørendeinddragelse viste, at de afdelinger, der italesætter pårørendeinddragelse opnår markant højere pårørendetilfredshed i tilfredshedsundersøgelser og samtidig er i stand til at skabe en kulturforandring på afdelingen. Herudover skal vigtigheden af at have opmærksomhed på børn af forældre med en psykisk sygdom fortsat understreges. Revision af patient- og pårørendepolitikken igangsættes i 2013, og ny politik vil ligge til politisk godkendelse primo Der skal sikres fokus på implementeringen af politikken efterfølgende Fokus på overgange. Der er behov for fortsat fokus på at skabe gode overgange for patienten mellem de involverede parter i et behandlingsforløb. Dette kan sikres gennem følgende indsatsområder: 1. Revision af psykiatriens samarbejdsaftale. Der er behov for en opdatering af Regional samarbejdsaftale på det psykiatriske område Den gældende samarbejdsaftale er fra 2008, og der er blandt andet behov for at skrive de praktiserende psykiatere og praktiserende psykologer ind i aftalen. Ligeledes skal aftalerne, der følger af udrulningen af elektronisk kommunikation mellem psykiatrien, kommuner og praktiserende læger, tænkes ind i revisionen. Efterfølgende skal der være fokus på implementering af samarbejdsaftalen på tværs af sektorer. Der igangsættes efter aftale med kommuner og praksissektor en revision af den eksisterende samarbejdsaftale. Revisionen skal foreligge inden sommeren 2014 for at kunne indgå som en del af sundhedsaftalen for Sundhedsaftalen behandles politisk i efteråret Fælles indsatsplan. Der skal arbejdes hen imod etablering af en fælles indsatsplan forstået som én samlet plan for patientens behandlings- og støtteindsats i behandlingspsykiatrien, hos praktiserende læge, praktiserende psykiater/psykolog og kommune. Der er ikke tale om et nyt tiltag, men om at opsamle udvalgte dele af de eksisterende planer på en måde, som giver mening og overblik for de forskellige parter omkring patienten. Etableringen af en fælles indsatsplan skal ses i sammenhæng med eksisterende regionale løsninger som f.eks. shared care portalen, og udviklingen af elektronisk kommunikation på det psykiatriske område. Ligesom erfaringerne fra fælles psykiatri-indsats med Haderslev Kommune og andre samarbejdsprojekter, herunder projekterne vedr. integrated care og collaborative care, Side 12 af 21

13 inddrages i arbejdet. Samtidig skal der iværksættes en afklaring af de juridiske aspekter i forhold til at etablere én plan for patienten. Arbejdet sættes i gang oktober Effektiv informationsudveksling mellem psykiatrien og de praktiserende læger. En hel central forudsætning for gode patientforløb er, at kommunikationen mellem psykiatrien og de praktiserende læger fungerer. Det indebærer gode og rettidige henvisninger til de psykiatriske afdelinger eller den praktiserende psykiater fra de praktiserende læger og rettidig udsendelse af epikriser (udskrivningsbreve) til praktiserende læger fra afdelingerne eller fra den praktiserende psykiater. Der foreligger i dag skabeloner for den gode henvisning, og der er udarbejdet en regional instruks for udarbejdelse af epikriser. Der er dog fortsat behov for fokus på denne helt basale informationsudveksling. Der skal derfor i oktober 2013 igangsættes et arbejde, der skal øge kendskab og anvendelsen af henvisningsskabelonerne hos de praktiserende læger, samt sætte fokus på efterlevelse af instruksen for epikriser. Samtidig skal alle de psykiatriske afdelinger inden udgangen af 2013 leve op til den fastsatte målsætning om, at 90% af epikriserne for stationære forløb skal være udsendt senest 3 hverdage efter udskrivelsen Herudover er der behov for, at der sættes mål for udsendelse af epikrise efter ambulante besøg. 4. Praksisplan for psykiatri. I Praksisplan for psykiatri, der sætter rammen for udviklingen for speciallægepraksis indenfor specialet psykiatri, er der lagt op til et langt større samarbejde og en klarere arbejdsdeling mellem de praktiserende psykiatere og den regionale sygehusbaserede psykiatri. Et øget samarbejde og bedre forståelse mellem de to sektorer er væsentligt for at sikre en smidig tilrettelæggelse af patientforløbene og sikre den bedste tværsektorielle ressourceudnyttelse. Psykiatrien i Region Syddanmark indgår positivt i udviklingen af samarbejdet som beskrevet i Praksisplan for Psykiatri. Implementering af praksisplanen påbegyndes i De praktiserende psykologer I Udviklingsplan for psykologpraksis lægges der op til et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem de praktiserende psykologer og Psykiatrien i Region Syddanmark. Psykiatrien i Region Syddanmark indgår positivt i arbejdet med at implementere anbefalingerne fra udviklingsplanen jf. implementeringsplanen for denne. 6. Fælles information mellem sektorer En fælles overordnet problemstilling for samarbejdet mellem praksisområdet og den regionale psykiatri er, at de fælles værktøjer, materiale og skabeloner ikke er tilstrækkelig kendte og anvendte. VisInfoSyd er Region Syddanmarks primære formidlingsplatform for informationer til de praktiserende læger fra sygehusene, herunder psykiatrien. Der er behov for en opdatering af VisInfoSyd, og der skal laves en kommunikationsstrategi i forhold til hele praksisområdet, så informationerne fra behandlingspsykiatrien når samarbejdspartnerne i praksissektoren. Arbejdet startes op efteråret Side 13 af 21

14 7. Tværsektorielle samarbejdsmodeller Psykiatrien i Region Syddanmark indgår i afprøvning af forskellige samarbejdsmodeller med praktiserende læger og kommuner. Eksempelvis Den Integrative Psykiatriske Afdeling (DIPA) i Odense, samt forsøg med integrated care og collaborative care. Sygehuset vil fremadrettet sætte fokus på evaluering af disse initiativer med henblik på spredning af gode erfaringer fra projekterne. 8. Dobbelt diagnosticerede Trods et fortsat fokus på mennesker med samtidig misbrug og sindslidelse (dobbelt diagnosticerede), senest gennem sundhedsaftalekomplekset, er behandlingssamarbejdet omkring dobbeltdiagnosticerede ofte ikke velfungerende. På baggrund af de eksisterende aftaler om arbejdsdeling og samarbejde mellem Region Syddanmark og kommunerne om indsatsen for mennesker med samtidig misbrug og sindslidelse sættes der i sundhedsaftalerne for fokus på indsatsen og samarbejdet omkring de dobbeltdiagnosticerede med henblik på at udvikle en ny model for samarbejdet. Side 14 af 21

15 4 Kvalitet 4.1 Baggrund De seneste år har der i sundhedsvæsenet været øget fokus på at levere en dokumenteret høj kvalitet i behandlingen. Både nationalt og regionalt er kvalitet blevet et ledelsesmæssigt og klinisk tema, der i stigende grad skal integreres i det daglige arbejde. Kvalitetsbegrebet indeholder elementer af kvalitet og patientsikkerhed. The World Health Organisation (WHO) definerede i 1993 kvalitet som værende: Høj professionel standard Effektiv ressourceudnyttelse Minimal patientrisiko Høj patienttilfredshed Helhed i patientforløbet Kvalitetsbegrebet blev en del af sundhedsloven i Forud for dette kom Lov om Patientsikkerhed i Indenfor rammerne af disse to love er der iværksat nationale initiativer, herunder Det Nationale indikatorprojekt (NIP), landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser. Desuden har indførelse af Den danske Kvalitetsmodel i 2009 medført en lang række initiativer. Kvalitetsarbejdet i Region Syddanmark sker ud fra den regionale kvalitetsstrategi, Strategi for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsnet i Region Syddanmark , samt nationale visioner og strategier Principper Den generelle kvalitetsudvikling i Psykiatrien i Region Syddanmark samt de kommende handleplaner for kvalitetsarbejdet bygger på følgende principper: Der er en løbende monitorering og dokumentering af kvaliteten af ydelserne i psykiatrien med henblik på at forbedre kvaliteten, herunder øget fokus på opfølgning af Kvalitets- og servicemål samt nationale databaser Monitorering og dokumentering skal ske til mindst mulig gene for afdelingerne Mest mulig kvalitetsudvikling med anvendelse af så få ressourcer som muligt til monitorering via en særlig indsats for automatisk datafangst En mere ensartet udredning og behandling af høj kvalitet gennem organisering i pakkeforløb. Der skal etableres en sammenhæng mellem de kliniske og administrative systemer Patient- og pårørendeinddragelse medtænkes, således oplevelser, ønsker, forventninger og behov vedrørende både udbuddet af ydelser, den måde, ydelserne leveres på, og kvaliteten i de leverede ydelser bliver hørt 4.2 Mål Det overordnede mål er en kvalitets- og patientsikkerhedskultur, der er kendetegnet ved at: Kvalitet er en integreret del af kerneopgaven Kvalitet er et punkt på alle dagsordener Patient og pårørende er i fokus for og inddrages i sygehusets aktiviteter og anerkendes som vigtige samarbejdspartnere Side 15 af 21

16 Arbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i at opnå de bedst mulige patient- og pakkeforløb Målene skal understøtte psykiatrien i Region Syddanmarks mission om, at borgere i alle aldre med en psykisk lidelse oplever den højst mulige kvalitet i behandlingen. Målene skal endvidere bringe psykiatrien i Region Syddanmark i retning af visionen om at være førende i forhold til nationale kvalitetsudviklingsinitiativer, og at arbejdet så vidt muligt skal være evidensbaseret fra en patientrettet, faglig og organisatorisk synsvinkel. Endvidere skal der skabes forbedring, ikke blot forandring. Indsatsen i Psykiatrien i Region Syddanmark baseres på værdierne i virksomhedsgrundlaget og de nationale værdier for psykiatrien: respekt faglighed ansvar 4.3 Indsatsområder Øget middellevetid Den forventede levetid er i dag omkring 20 år kortere for psykiatriske patienter end for almenbefolkningen. Patienterne skal sikres en bedre forebyggelse, udredning og behandling af somatiske sygdomme. Derudover skal der fokuseres på selvmordsforebyggelse, da selvmord er den største årsag til overdødelighed af eksterne årsager. I december 2012 blev en strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme vedtaget. Strategien skal nu implementeres via de psykiatriske samordningsfora. Initiativet følger implementeringsplan for Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse Øget patientsikkerhed Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker fejl og skader - utilsigtede hændelser - når patienter behandles eller på anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet. Risikomedicin, nedbringelse af tvang, sikring af medicineringsprocessen og håndtering af somatiske lidelser hos psykiatriske patienter er de prioriterede områder. Der sker systematisk opfølgning på utilsigtede hændelser og uventede dødsfald blandt indlagte patienter. Fremadrettet vil der ligeledes blive sat fokus på uventede dødsfald blandt ambulante patienter. Der er udarbejdet en regional strategi med anbefalinger til håndtering af risikolægemidler. Anbefalingerne til håndtering af risikomedicin implementeres i samarbejde med Center for Kvalitet Reducering af tvang Region Syddanmarks tvangsstatistikker viser, at anvendelsen af tvang igennem de seneste år ( ) har været stagnerende. I forbindelse med Gennembrudsprojektet havde man held med at reducere anvendelsen af tvang markant. Et øget fokus på fastholdelse af de positive resultater fra gennembrudsprojektet skal nu sikre den vedblivende effekt af projektet. Der monitoreres løbende på tvang med henblik på at nå det politisk fastsatte mål på 20% nedgang i brugen af tvang inden udgangen af Side 16 af 21

17 4.3.4 Kompetenceudvikling Løbende kompetenceudvikling af alle medarbejdergrupper og ledere er essentielt for kvalitetsarbejdet, herunder for vidensdeling og implementeringen af en kvalitets- og patientsikkerhedskultur. Ligeledes er kompetenceudvikling en vigtig parameter ift. at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere og ledere. I december 2012 godkendte Sygehusledelsen en ny strategi for kompetenceudvikling i Psykiatrien i Region Syddanmark. Strategien omhandler alle medarbejdere, og den vil være udgangspunkt for det fremtidige arbejde med kompetenceudvikling. Særligt fokus har en målrettet rekrutterings-, uddannelses- og opkvalificeringskampagne over den kommende årrække ift. rekruttering af udenlandske læger, specialisering af psykologer og efteruddannelse af sygeplejersker i psykiatri. Initiativet er igangsat og løber frem til 2016, hvor den samlede indsats evalueres med henblik på evt. justeringer fra 2017 og frem. Hvad angår lederudvikling tages der udgangspunkt i Ledelsesgrundlaget for Psykiatrien i Region Syddanmark samt Virksomhedsgrundlag Kompetenceudvikling handler også om samarbejde på tværs. Her tænkes for eksempel på vidensdeling mellem psykiatrien, almen praksis og kommunerne, så samarbejdet kan styrkes gennem udvikling af et fælles sprog og øget kendskab til hinanden. Side 17 af 21

18 5 It og teknologi 5.1 Baggrund Nationalt er der fokus på, hvordan digitale velfærdsløsninger kan gøre det muligt for den offentlige sektor at levere service på andre og mere effektive måder end i dag. Der er udarbejdet en national handleplan: Telemedicin en nøgle til fremtidens sundhedsydelser og i 2013 er Regeringen, kommunerne og regionerne derfor gået sammen om at udarbejde en strategi for digital velfærd, der dækker sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Region Syddanmark har i tråd med den nationale handleplan et regionalt fokus på telemedicin, hvor den regionale ambition er at sikre hurtig udbredelse af telemedicin og velfærdsteknologi. Telemedicin og velfærdsteknologi kan derudover understøtte de øvrige succeskriterier inden for regionens sundhedsområde: Understøtte effektive og sammenhængende kliniske processer med fokus på patienten Sikre høj og ensartet evidensbaseret kvalitet i patientbehandlingen på tværs af enheder Sikre sammenhæng mellem somatik, psykiatri og socialområdet Sætte regionen i spidsen for at skabe sammenhæng i behandlingen på tværs af sektorer Løfte innovation og forskningen i regionen I forhold til tilrettelæggelsen af behandlingsindsatsen i psykiatrien er telemedicin et nyt indsatsområde. I det følgende vil der derfor blive gået lidt dybere i forhold til beskrivelsen af formålet med at sætte fokus på dette område, end der er gjort for de øvrige temaer. 5.2 Psykiatriens vision og mål for e-psykiatri Psykiatrien i Region Syddanmarks vision for e-psykiatrien er fastlagt med afsæt i de nationale og regionale handleplaner for telemedicin. Visionen er, at psykiatrisygehuset anvender e-psykiatriens potentialer offensivt, innovativt og bredt set. Det vil sige, at e-psykiatri anvendes både i forhold til patienter, pårørende og samarbejdspartere samt internt i psykiatrien. Formålet er at bidrage til en effektiv og sammenhængende behandling og understøtte patienten i at blive en aktiv medspiller i sin egen behandling. Psykiatriens vision er ligeledes at igangsætte forskning inden for e-psykiatri i et nationalt og internationalt perspektiv. Den telepsykiatriske forskning skal tage afsæt i psykiatrisygehusets strategi for psykiatrisk forskning. Med e-psykiatri forstås brugen af elektronisk kommunikation og telepsykiatri. Med elektronisk kommunikation tænkes på den elektroniske form for kommunikation mellem myndigheder og mellem myndigheder og borger/patient. Telepsykiatri omhandler den behandlingsrelaterede anvendelse og kan defineres som telemedicinske løsninger i psykiatrien, altså digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser leveret over afstand. Psykiatriens fokus er at udbrede dokumenterede e-psykiatriske løsninger. For e-psykiatriske løsninger hvor der ikke foreligger relevant eller tilstrækkelig dokumentation for effekt, eller hvor der er tale om udvikling af ny teknologi, vil psykiatrien have fokus på at gennemføre pilotafprøvninger med tilknyttet forskning eller systematisk evaluering af e-psykiatriske løsninger. Side 18 af 21

19 Den teknologiske udvikling sætter hele tiden nye standarder for, hvad der kan lade sig gøre. Det er derfor vigtigt, at Psykiatrien i Region Syddanmark har løbende fokus på mulighederne. Et eksempel kan være sundheds-apps til tablets og smartphones Overordnet målsætning Den overordnede målsætning med brugen af teknologiske værktøjer i psykiatrien er at understøtte intentionerne i Psykiatriplanen om at: langvarige behandlingsforløb lægges så tæt på borgerne som muligt faglig kvalitet og bæredygtighed tilsiger samling af ekspertisen færre steder i regionen i specialiserede tilbud Anvendelsen af teknologiske hjælpemidler i relation til behandlingsindsatsen kan bygge nogle broer mellem disse intentioner, der ellers kan synes uforenelige. Det kan ske ved at sikre adgang til specialisthjælp nær borgeren, ved at flytte know how frem for patienter og dermed bakke op om de specialiserede faglige miljøer, samtidig med at hensynet til behandling i borgerens nærmiljø opretholdes. Psykiatrien er godt på vej i forhold til at udnytte de muligheder, som anvendelsen af teknologi i behandlingsforløbene giver. Etablering af Telepsykiatrisk Center i Odense er igangsat og indeholder et særligt delmål om at afhjælpe en aktuel mangel på speciallæger i psykiatrisygehuset ved at give mulighed for en fleksibel, steduafhængig udnyttelse af de regionale speciallæger. F.eks. gennem brugen af f.eks. videokonferenceudstyr i forbindelse med rådgivning, vejledning og behandling. Derudover er projektet vedrørende internetbaseret behandling samt udvikling af tværsektoriel elektronisk sundhedskommunikation alle gode skridt på vejen til at afprøve og udnytte velfærdsteknologiske løsninger i psykiatrien. En række andre pilotprojekter er ligeledes igangsat i småskala eller er på trapperne til at blive igangsat. Der er dog behov for at se tiltagene i en sammenhæng og for at se på, hvordan der sikres fortsat systematisk og evidensbaseret udvikling på området. 5.3 Indsatsområder Elektronisk sundhedskommunikation i psykiatrien I It-strategi for samarbejdet mellem kommuner, praksis og region for indgår Tværsektoriel elektronisk sundhedskommunikation mellem de 22 kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark som et af projekterne. Projektets formål er at danne basis for at understøtte samarbejdet om gode, sammenhængende patientforløb gennem udvikling af mulighederne for elektronisk informationsudveksling. Projektet er igangsat og løber til og med 2014, hvor psykiatrien på lige fod med de somatiske sygehuse vil kunne udveksle elektroniske oplysninger med kommunerne. Samtidig vil sporene være lagt i forhold til bredere anvendelse af elektronisk kommunikation med kommunerne. Udviklingen af mulighederne for elektronisk kommunikation mellem psykiatrien og dens samarbejdspartnere skal også fremadrettet være i fokus. Både i form af fortsat udvikling af muligheder for udveksling af patientrelaterede informationer gennem brugen af adviser, korrespondancer og øvrige standarder, men også gennem udvikling og brug af andre og nye værktøjer til Side 19 af 21

20 informationsdeling mellem de involverede parter i et patientforløb og øget patientinddragelse. Her tænkes f.eks. på muligheder for adgang til fælles oversigter over patientens data, udvikling af fælles tværsektorielle planer for behandlings- og støtteindsatsen (jf ) og andre redskaber, der kan fremme sammenhæng i forløbene. Nye muligheder for deling af og adgang til information i det tværsektorielle samarbejde skal kontinuerligt afdækkes og indtænkes i driften af sygehuset. Opgaven vil blive forankret i Telepsykiatrisk Center Understøttelse af driften med velafprøvede værktøjer Psykiatrisygehuset udbreder velkendte og afprøvede teknologiske løsninger, hovedsageligt baseret på det allerede udbredte videokonferenceudstyr på afdelingerne, til at understøtte driften af psykiatrisygehuset. Psykiatrisygehuset pilottester i perioden brugen af videokonferencer til afhjælpning af speciallægelægemangel. I perioden ultimo 2013 til ultimo 2015 udbygges brugen af telepsykiatrisk nabohjælp på baggrund af evaluering af pilottesten. Psykiatrisygehuset pilottester i perioden 2013 brugen af videokonferencer ved udskrivningskonferencer. Brugen af videobaserede udskrivningskonferencer udbredes til alle relevante afdelinger inden udgangen af 2014 på baggrund af evaluering af pilottesten. Psykiatrisygehuset pilottester og udbreder i perioden videobaserede løsninger til behandling af relevante patienter i eget hjem Udvikling af nye værktøjer i behandlingen Psykiatrisygehuset igangsætter i perioden pilotprojekter med henblik på at udvikle og afprøve teknologiske løsninger til brug i den psykiatriske behandling. Psykiatrisygehuset udvikler og pilottester i perioden brugen af internetpsykiatri. Psykiatrisygehuset udvikler og pilottester nye teknologiske løsninger til behandling af relevante patienter i eget hjem Forskning i telepsykiatri Der skal etableres et forskningsmiljø i tilknytning til Telepsykiatrisk Center, der kan medvirke til at sikre vidensopsamling og skabe evidens for telepsykiatriske løsninger på baggrund af de initiativer, der igangsættes i klinikken. Samtidig skal der sikres en tæt koordinering i forhold til de forskningsmæssige initiativer og resultater på det telemedicinske område i somatikken for at sikre vidensdeling og -spredning på tværs af specialerne i regionen. Tilrettelæggelsen af forskningsindsatsen i telepsykiatri indtænkes i etableringen af Telepsykiatrisk Center. Side 20 af 21

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom Region Hovedstaden Strategi for kronisk sygdom Udkast til strategi for kronisk sygdom Baggrund Den behandling, der er brug for, skal kunne gives i tide og i et tæt samarbejde med praksislæger, det præhospitale

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Den gamle historie (indtil ca. 2009)

Den gamle historie (indtil ca. 2009) Hvor er behandlingspsykiatrien på vej hen? Psykiatrien på vej mod ligestilling med det øvrige sundhedsområde DRG konference Herning, 3. oktober 2013 www.regionmidtjylland.dk Den gamle historie (indtil

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver?

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? 20. oktober 2009 v/ Helle Nyborg Rasmussen, sundhedschef Formål og mål for Hjerterehabilitering på tværs i Kolding (I) Formål Udvikle og implementere

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats?

En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats? En sammenhængende misbrugsindsats Regionens, kommunens eller borgerens indsats? Social- sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard, Frederiksberg Kommune Alkohol- (og stof)behandling hvor skal

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 I Nyremedicinsk afdeling arbejder vi ud fra OUH`s vision der er formuleret i et kodeks Stræber efter kvalitet i alt. Vi varetager højt specialiseret

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere