1 INDLEDNING KERNEYDELSER... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7"

Transkript

1 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Sundhedsplan BAGGRUND Temaer Proces PSYKIATRIENS MÅLSÆTNING KERNEYDELSER INDSATSOMRÅDER Sikring af ensartet serviceniveau og behandlingstilgang i regionen Ensartet udredning og behandling Ambulant psykiatri Døgnpsykiatri Implementering af koncept for akutpsykiatri PSYKIATRIEN I SAMFUNDET, HERUNDER BEHANDLINGSSAMARBEJDET BAGGRUND INDSATSOMRÅDER Forebyggelse af psykisk sygdom Fokus på overgange KVALITET BAGGRUND Principper MÅL INDSATSOMRÅDER Øget middellevetid Øget patientsikkerhed Reducering af tvang Kompetenceudvikling IT OG TEKNOLOGI BAGGRUND PSYKIATRIENS VISION OG MÅL FOR E-PSYKIATRI Overordnet målsætning INDSATSOMRÅDER Elektronisk sundhedskommunikation i psykiatrien Understøttelse af driften med velafprøvede værktøjer Udvikling af nye værktøjer i behandlingen Forskning i telepsykiatri ØKONOMI OG EFFEKTIVITET BAGGRUND MÅL FOR SERVICEEFTERSYNET VEJEN DERHEN... 21

2 1 Indledning 1.1 Sammenhæng med Fremtidens Psykiatri Med regionsdannelsen i 2007 blev der udarbejdet en plan for den fremtidige tilrettelæggelse af den psykiatriske behandlingsindsats i Region Syddanmark. Psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri har, sammen med justeringen af planen i 2010, dannet rammen om den udvikling, som Psykiatrien i Region Syddanmark har gennemgået siden 2007, dels i form af tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen og dels i forhold til den fysiske fordeling af behandlingstilbuddene. Fremtidens Psykiatri danner fortsat den grundlæggende ramme for arbejdet i psykiatrien, og de grundlæggende principper fra Fremtidens Psykiatri vil ikke blive berørt af revisionen. Psykiatriens ledelse og Psykiatriudvalget har dog vurderet, at der er behov for at supplere den eksisterende ramme på en række felter. Derfor er det besluttet at udarbejde en revision af psykiatriplanen, der skal bidrage til at fastholde fokus på allerede igangsatte initiativer til udvikling af psykiatrien, samt sætte fokus på udviklingsområder, der er kommet til siden Det gælder f.eks. anvendelse af it og teknologi i psykiatrien. Revisionen af psykiatriplanen skal derfor betragtes som et supplement til, og ikke en erstatning for, Fremtidens Psykiatri og justeringen i Revisionen af psykiatriplanen skal endvidere ses i sammenhæng med Region Syddanmarks vision for sundhedsvæsenet og den samlede sundhedsplan for regionen. 1.2 Sundhedsvision og sundhedsplan Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark I 2011 vedtog regionsrådet en ny sundhedsvision: Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom Sundhedsvisionen i Region Syddanmark skal sætte retning på regionens sundhedsindsatser. Sundhedsvæsenet er til for borgerne og skal bidrage aktivt til at forebygge og behandle sygdom og dermed forbedre borgernes sundhed. Samtidig ligger der i visionen, at borgernes sundhed og helbred er et fælles anliggende for både borgeren og sundhedsvæsenet. Der er knyttet følgende seks nøgleord til visionen Du tager ansvar for din sundhed Sammen tager vi hånd om din sygdom, som fremgår nedenfor: Dialog Vi møder patient og pårørende med respekt, omsorg og åbenhed. Nærhed, tryghed og ligeværdighed skabes i en dialog, hvor patient og pårørende bliver set, hørt og inddraget. Side 2 af 21

3 Lighed Vi har fokus på, at al behandling tager udgangspunkt i en fri og lige adgang for alle borgere. Lighed i sundhed opnås, når der i forebyggelse og behandling tages hensyn til, at mennesker er forskellige, har forskellige behov og forskellige ressourcer. Sammenhæng Vi sikrer et godt patientforløb gennem samarbejde med patient og pårørende og på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. Rettidighed Vi giver den rette hjælp til rette tid. De patienter, der har det største behov, får hjælp hurtigst. Kvalitet Vi giver den rette behandling, der tager afsæt i patientens sygdom, ønsker og ressourcer. Vi baserer patientbehandlingen på nyeste viden, og vi tilstræber højeste faglige standard. Patient og pårørende oplever, at vi gør det godt. Ansvar Vi ser det gode patientforløb som et fælles ansvar for både patient, pårørende og personale. Ansvar betyder også, at ingen svigtes. Uanset hvordan patienten har varetaget egen sundhed, så tager sundhedsvæsenet hånd om patientens sygdom. Sundhedsvisionen og dens nøgleord afspejler de værdier, der kendetegner Region Syddanmark. Visionen understøtter medarbejderne i regionen i deres daglige arbejde og står som et pejlemærke i sundhedsvæsenets planlægning og udførelse af opgaverne og bliver styrende for, hvordan det syddanske sundhedsvæsen udvikles. Det gælder både i somatikken og i psykiatrien Sundhedsplan Sundhedsplanen for Region Syddanmark, der forventes at foreligge i en ny og revideret udgave medio 2013, oplister en række fokusområder, der bliver centrale for den samlede udvikling af sundhedsvæsenet de kommende år. Det drejer sig om sammenhæng (indre sammenhæng i sygehusregi såvel som ydre sammenhæng på tværs af sektorer), kvalitet, patient- og bruger inddragelse og lighed i sundhed. Fokusområderne skal ikke ses som en udelukkelse af andre områder, som der arbejdes med sideløbende i regionen, men de er valgt for at sætte særlig opmærksomhed herpå. 1.3 Baggrund Med psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri fra 2007 og den efterfølgende justering fra 2010 har Psykiatrien i Region Syddanmark gennem de sidste 5 år udviklet sig hen imod en tilrettelæggelse af behandlingen, hvor lokalpsykiatrien er indgangsport til og omdrejningspunkt for behandling i psykiatrien. Døgnfunktionen er bagland for den ambulante funktion og yder døgnbehandling, hvor de Side 3 af 21

4 lokalpsykiatriske tilbud ikke rækker, eller hvor en indlæggelse kan skabe den ro om patienten, som er nødvendig for det videre forløb. Implementeringen af Psykiatriplanen er godt i gang, men den løbende udvikling og nye tiltag både nationalt og regionalt betyder, at vilkårene for psykiatrien ændres. Nationalt er der indført behandlingsgaranti i forhold til psykiatriske lidelser, og Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning er implementeret. Danske Regioner har sat retning for den videre udvikling gennem indsatsen Kvalitet i Psykiatrien. Et element heri er udarbejdelse og implementering af pakkeforløb i psykiatrien. De første ambulante pakkeforløb for ikke-psykotiske lidelser er implementeret pr. 1.januar Der er flere pakkeforløb på vej, både for den ambulante og for den stationære behandling. Disse pakker vil omhandle flere diagnoser og patientgrupper. Samtidig er der i disse år, på nationalt plan, fortsat fokus på, om den eksisterende sengekapacitet i psykiatrien er tilstrækkelig og anvendes mest hensigtsmæssigt. Ligesom anvendelsen af ny teknologi i behandlingssammenhænge har både regionalt og nationalt fokus. Et andet vigtigt fokuspunkt er førtidspensions- og fleksjobreformen som har sat fokus på det fortsatte behov for et velfungerende tværsektorielt samarbejde også i psykiatrien. Og ikke kun i forhold til arbejdsmarkedsområdet, men helt generelt et bedre samarbejde mellem region, kommuner og praksissektor. Dette betyder også, at der forskellige steder i regionen afprøves nye tværsektorielle samarbejdsformer mellempsykiatrien og kommuner og praksissektor. Det drejer sig f.eks om Den Integrative Psykiatriske Afdeling (DIPA) og Integrated Care i Odense, Collaborative Care i Esbjergområdet, tidlig indsats for børn og unge ved regionens tre børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger samt om Fælles Psykiatri-indsats i Haderslev. Det tværsektorielle samarbejde står også overfor en udfordring i forhold til at sikre lighed i sundhed, både generelt, men særligt i forhold til at reducere og bekæmpe den overdødelighed forårsaget af livsstilssygdomme, der er hos mennesker med en sindslidelse. På alle disse områder er der sat forskellige skibe i søen i Psykiatrien i Region Syddanmark. Dette tillæg til psykiatriplanen forsøger at samle trådene og skabe et overblik over de vigtigste fokusområder i de kommende år, samt hvilke initiativer der er - eller vil blive - iværksat for at nå målene Temaer Revisionen af psykiatriplanen er centreret om fem temaer: Kerneydelser Psykiatrien i samfundet, herunder behandlingssamarbejdet Kvalitet Teknologiske hjælpemidler Økonomi og effektivitet Temaerne er valgt ud fra en gennemgang af psykiatriplanen og en vurdering af, hvor der aktuelt er behov for at sætte fokus på igangværende indsatser samt iværksætte nye tiltag for at adressere den udvikling, der er sket siden Kerneydelser er valgt ud fra et vurderet behov for at påbegynde drøftelsen af, hvad der fremadrettet er den rette vægtning af hhv. ambulant, dag- og døgnbehandling, og afledt heraf, hvad det Side 4 af 21

5 fremadrettede sengebehov kan forventes at være. Temaet skal ses i lyset af udviklingen i psykiatrien hen imod stadig mere ambulant behandling. Psykiatrien i samfundet, herunder behandlingssamarbejdet er udvalgt ud fra et behov for et samlet fokus på det tværsektorielle samarbejde. Det gælder både udfordringer i det eksisterende samarbejde og de udviklingstiltag, der er igangsat. Kvalitet er udvalgt ud fra et behov for at omsætte visionerne for psykiatriens kvalitetspolitik til konkrete mål for indsatsen. Teknologiske hjælpemidler er valgt som et nyt fokusområde i psykiatriplanen. Siden 2007 har brugen af teknologiske hjælpemidler fået øget opmærksomhed og anvendes i stadig større grad. Det er derfor vurderet, at der er behov for at adressere temaet i revisionen af psykiatriplanen. Økonomi og effektivitet er udvalgt med henblik på at sikre, at takststyringsmodellen for psykiatrien understøtter de intentioner, der er for behandlingen og behandlingssamarbejdet. Temaerne er godkendt af Psykiatriudvalget som omdrejningspunkt for revisionen på møde d. 8. november Proces Til at udarbejde revisionen af psykiatriplanen blev der nedsat en koordinationsgruppe, samt udpeget relevante fora til drøftelse af de nævnte temaer for revisionen. Koordinationsgruppen bestod af: Afdelingschef Anette Bækgaard Jakobsen Administrationschef Uffe Møhring Chefkonsulent Finn Sørensen Chefkonsulent Jakob N Andresen Chefkonsulent Berit Matzen Specialkonsulent Anita Lerche For en oversigt over de fora der har været involveret i processen se bilag 1 Revisionen af psykiatriplanen er udarbejdet på baggrund af resultatet af drøftelserne af de angivne temaer. Revisionen af psykiatriplanen har været i administrativ høring i perioden 8. til 22. maj Liste over høringsparterne ses i bilag Psykiatriens målsætning Psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri har som overordnet målsætning at sikre, at alle borgere med en psykisk lidelse oplever den højst mulige kvalitet, sammenhæng og tilgængelighed i behandlingen. Denne målsætning er fortsat gældende og sætter retningen for de initiativer, der indgår i denne revision. Side 5 af 21

6 Målsætningen sikres med den ambulante psykiatri som indgangsport og omdrejningspunkt for al behandling suppleret med en samling af den stationære psykiatri på færre steder for at sikre kvalitet, specialisering og optimeret ressourceudnyttelse. I efteråret 2012 og henover foråret 2013 har regionsrådet og direktionen i Region Syddanmark iværksat en proces med at opstille målbilleder for indsatsen på de respektive fagområder i regionen for perioden For Psykiatrien har dette resulteret i et målbillede, der bygger på følgende fire elementer: Høj faglig kvalitet Sammenhæng i behandlingen Tilgængelighed Omkostningseffektivitet Disse fire elementer vil sammen med de opstillede indikatorer for målene danne grundlag for udviklingen i psykiatrien i perioden Side 6 af 21

7 2 Kerneydelser I forbindelse med revisionen af psykiatriplanen er der fokus på kerneydelsen, og dermed på det fremtidige behov for behandlingstilbud i psykiatrien. Nogle bud på dette skal bl.a. ses i lyset af de tiltag, der er iværksat, siden psykiatriplanen blev vedtaget. Kerneydelser defineres som de ydelser (udredning, behandling/pleje og rehabilitering), der leveres til regionens patienter i såvel ambulant-, dag- som døgnbehandling i psykiatrisygehuset. 2.1 Indsatsområder Sikring af ensartet serviceniveau og behandlingstilgang i regionen De initiativer, der beskrives i dette afsnit, skal gennemføres både i den ambulante og den stationære behandlingsindsats i psykiatrien. Central visitation Nationale erfaringer viser, at det i forhold til implementering af pakkeforløbene og overholdelse af behandlingsgarantien kan være fordelagtigt at indføre central visitation til behandlingstilbuddene i psykiatrien. Den centrale visitation omfatter ambulante forløb samt elektive (planlagte) indlæggelser. Inden oprettelsen af en central visitationsenhed skal fordele og ulemper ved forskellige modeller for indførsel af central visitation, samt erfaringerne hermed klarlægges. Etableringen af en central visitationsenhed er afhængig af indførelsen af ét fælles EPJ og PAS system i psykiatrien, og er derfor afhængig af udrulningen af Cosmic, der er gennemført ultimo Analysen af fordele og ulemper ved etablering af central visitation fremlægges til beslutning om konkret model i foråret Ensartet udredning og behandling Den rette diagnose er en forudsætning for, at patienterne får den rette behandling. Udredning og diagnosticering er derfor centrale elementer i at kunne sikre behandling af høj kvalitet. Såfremt standardiserede behandlinger eksisterer skal disse anvendes. De første nationale pakkeforløb i både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri for ikke-psykotiske patienter er implementeret. Over de kommende år vil der blive udarbejdet og implementeret flere ambulante og stationære pakkeforløb. For at sikre et ensartet serviceniveau på tværs af regionen skal det i implementeringsprocessen sikres, at pakkeforløbene implementeres ensartet på tværs af matrikler. Indsatsområdet er allerede i fokus, da de første pakkeforløb er implementeret. Sygehuset sikrer en ensartet implementering på tværs af afdelingerne gennem løbende afholdelse af møder og erfaringsudveksling mellem afdelingerne. Ligeledes foregår der en løbende monitorering på nationalt plan af implementeringen af pakkeforløbene. Implementeringen af pakkeforløbene skal evalueres medio Side 7 af 21

8 Implementering af ens målgruppedefinition i børne- og ungdomspsykiatrien Der er i dag stor forskel på, hvor stor en andel af en årgang, de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger er i kontakt med. Der skal derfor arbejdes med fastsættelse af målgruppen for børne- og ungdomspsykiatrien. Der kan evt. arbejdes med forskellige typer af målgrupper, hvor den regionale psykiatri indgår med forskellig intensitet i behandlingen af de respektive grupper. I processen skal kommuner og praktiserende læger inddrages, da de er vigtige partnere i dette arbejde. Emnet adresseres derfor i den kommende sundhedsaftaleproces. Sundhedsaftalen for forelægges til politisk godkendelse i efteråret Tilgængelighed: flytte know how ikke patienter I den nuværende specialeplan er tilrettelæggelsen af behandlingen ved de specialiserede enheder i høj grad knyttet an til patientens tilstedeværelse ved tilbuddet. I den fremadrettede tilrettelæggelse af behandlingstilbuddene skal der i højere grad ses på, hvordan sygehuset kan sikre, at den nødvendige viden og specialisering er til stede, der hvor patienten befinder sig. Det kan blandt andet ske gennem brug af teknologiske løsninger. F.eks. kan patienterne tilbydes behandling fra specialiserede enheder gennem brugen af videokonference, frem for at de skal transportere sig til det specialiserede behandlingstilbud. Dermed kan patienten behandles i sit nærmiljø frem for at skulle flytte sig efter det specialiserede behandlingstilbud. Indsatsområdet skal inddrages og prioriteres ved revisionen af koncept for lokalpsykiatri og implementering af koncept for døgnpsykiatri se nedenfor for tidsplan Ambulant psykiatri Der er generelt sket en stigning i den ambulante aktivitet siden 2007, særligt indenfor børne- og ungdomspsykiatri. Stigningen i aktiviteten kan dels tilskrives udbygningen af de ambulante funktioner i lokalpsykiatrierne og den dertilhørende finansieringsmodel, men aktivitetsstigningen skyldes også, at behandlingsretten blev indført i 2008 for børn og unge og i 2010 for voksne. Revision af koncept for lokalpsykiatri Den ambulante behandling af voksne foregår som udgangspunkt i lokalpsykiatrien. Der er udarbejdet og påbegyndt implementering af et fælles koncept for lokalpsykiatri, som skal sikre den faglige kvalitet, tilgængelighed, samarbejde og sammenhæng. I lyset af de erfaringer der er gjort siden 2007 med hensyn til lokalpsykiatrikonceptet og implementeringen heraf, skal der i 2013 påbegyndes en revision af koncept for lokalpsykiatri. Revisionen af koncept for lokalpsykiatri forelægges til politisk behandling primo Følgende emner skal indgå i revisionen: Retningslinjer for behandling af konkrete patientgrupper Der skal udarbejdes og anvendes kliniske retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patientgrupper, herunder de hyppigste forekommende patienter, patientgrupper, der fordrer højt specialiseret behandling og patientgrupper med komplicerede behandlingsforløb. Tilgængelighed Lokalpsykiatriens åbningstid er udvidet til kl Erfaringer viser, at den udvidede åbningstid ikke anvendes i forventet udstrækning. I praksis er det mere væsentligt at tænke i fleksibel Side 8 af 21

9 tilrettelæggelse af behandlingstiderne, herunder også i eftermiddags- og aftentimerne efter konkrete behov. Revision skal indeholde anbefalinger til, hvorledes der kan sikres fleksible åbningstider i lokalpsykiatrien, så målet om tilgængelig fastholdes. Ensartet behandlingstilbud i lokalpsykiatrien på tværs af regionen Historisk har den ambulante psykiatri været udbygget forskelligt fra afdeling til afdeling. Denne forskel ses stadig og slår igennem på implementeringen af lokalpsykiatrikonceptet, hvor der er store lokale forskelle på udbygningen af de ambulante funktioner og tilbud. I den fortsatte implementeringsindsats for koncept for lokalpsykiatri, samt den forestående revision af konceptet, skal der sikres en ensartet udvikling og tilrettelæggelse af den ambulante indsats i henhold til koncept for lokalpsykiatri. Ambulant børne- og ungdomspsykiatri Der skal udarbejdes en model for rammerne for den ambulante børne- og ungdomspsykiatri. Det gælder bl.a. i forhold til tilgængelighed, retningslinjer for behandling af konkrete patientgrupper samt etablering af ensartede behandlingstilbud. Udviklingen af rammerne for den ambulante behandling af børn og unge skal ses i forhold til pakkeforløbene i børne- og ungdomspsykiatrien. Implementering af koncept for oligofrenipsykiatri Der er i december 2012 godkendt et koncept for oligofrenipsykiatri (udviklingshæmmede med sindslidelser), som skal implementeres i hele sygehuset. Gennem implementering af koncept for oligofrenipsykiatri skal der sikres et ensartet behandlingstilbud på et højt fagligt niveau på tværs af regionen. Sygehuset gennemfører implementeringen i Døgnpsykiatri Aktiviteten i døgnbehandling er, siden arbejdet med implementering af psykiatriplanen begyndte, faldet svagt, tangerende til status quo og med meget få ændringer i antallet af senge i perioden (2007: 582 senge 2013: 575). Samlet set kan den nuværende kapacitet på området dække behovet. Der er igangsat en samling og udbygning af kapaciteten indenfor retspsykiatrien, jf. psykiatriplanen. Koncept for døgnpsykiatri I regi af Fremtidens Psykiatri er der udarbejdet et koncept for døgnpsykiatri (integrerede åbne/lukkede afsnit). Konceptet skal implementeres i hele sygehuset, dvs. både i almenpsykiatrien og i børne- og ungdomspsykiatrien. Der vil blive udarbejdet implementeringsplaner med udgangspunkt i den nuværende praksis og rammer på hver enkelt afdeling. Der arbejdes ud fra konceptet på enkelte af sygehusets afdelinger allerede i dag. For de øvrige afdelinger skal implementeringsarbejdet igangsættes. Der forventes at være udarbejdet implementeringsplaner for alle afdelinger inden udgangen af Konceptet implementeres senest i forbindelse med afdelingernes indflytning i de nye byggerier og er fuldt implementeret senest i Analyse af fremtidigt sengeantal I lyset af, at den ambulante aktivitet er stigende, skal der foretages et analysearbejde, der skal ende ud i en anbefaling om det fremadrettede sengeantal, med henblik på at tilpasse sengeantallet til den Side 9 af 21

10 aktuelle og forventede, fremadrettede tilrettelæggelse af behandlingen. Dette gælder både for almenpsykiatrien og for børne- og ungdomspsykiatrien. I analysen skal eksisterende erfaringer med alternative indlæggelsesformer indarbejdes. F.eks. erfaringerne fra Psykiatriens Hus i Silkeborg, erfaringer med kommunale akutpladser, som Toften i Faaborg-Midtfyn kommune, samt hvordan anvendelsen af f.eks. patienthoteller kan anvendes som et tilbud til den gruppe af patienter, som grundet geografisk afstand til et specialiseret ambulant tilbud, har behov for overnatning i forbindelse med ambulant behandling. Analysen skal naturligvis tage højde for de særlige forhold der gør, at indlæggelser fortsat er et godt behandlingstilbud for de rette patienter. Analysen iværksættes i 2014, og konklusionerne fra analysen forelægges til politisk behandling og beslutning om fremtidigt sengeantal inden udgangen af Implementering af koncept for akutmodtagelse Sygehuset har udarbejdet et koncept for akutmodtagelse, som lægger op til, at psykiatrien integreres i de fælles akutmodtagelser, hvor det er muligt, og etablerer psykiatriske akutmodtagelser de steder, hvor psykiatri og somatik er fysisk adskilt. Med koncept for akutmodtagelse arbejdes der på, at de akutte patienter får samme høje kvalitet i modtagelse, udredning og behandling uanset om de indlægges dag, aften, nat eller weekend i akutmodtagelsen. Konceptet skal implementeres i hele sygehuset, og der vil blive udarbejdet individuelle implementeringsplaner for samtlige afdelinger. Implementeringsarbejdet blev igangsat i efteråret 2012 og Psykiatrisk Akutmodtagelse i Esbjerg åbnede den 1. marts Der iværksættes møder med de øvrige afdelinger hen over foråret og sommeren 2013 med henblik på udarbejdelse af konkrete lokale implementeringsplaner. Implementeringen sker i et tæt samarbejde med de somatiske sygehuse om etableringen af fælles akutmodtagelser. Konceptet implementeres senest i forbindelse med afdelingernes indflytning i de nye byggerier og er fuldt implementeret senest i Side 10 af 21

11 3 Psykiatrien i samfundet, herunder behandlingssamarbejdet. 3.1 Baggrund I både Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark og i forslag til sundhedsplan for Region Syddanmark er der stor fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af den regionale psykiatri, somatik, praksissektoren og kommunerne samt inddragelse af brugere og pårørende. Der er allerede igangsat en lang række initiativer på dette område, men indsatserne er ikke i mål. Der er behov for en samlet og fokuseret indsats, der skal skabe et bedre og mere effektivt patientforløb i samspil med bruger og pårørende, kommunerne, de praktiserende læger, de praktiserende psykiatere, de praktiserende psykologer og somatikken. Det er vigtigt, at de forskellige sektorer bliver i stand til at skabe øget social kapital i netværk omkring patienten for at indsatsen fra behandlingspsykiatrien bliver tilstrækkelig og succesfuld til gavn for patienten og samfundet. Revisionen af psykiatriplanen vil derfor sætte fokus på en fortsat udvikling af samspillet og samarbejdet mellem kommunerne, bruger og pårørende, de praktiserende læger, de praktiserende psykiatere og praktiserende psykologer i Region Syddanmark og Psykiatri i Region Syddanmark. Indsatsen tilrettelægges ud fra LEON princippet, som indebærer, at behandlingen altid skal tilbydes på det laveste effektive omkostningsniveau. Det betyder, at behandlingen varetages på et fagligt korrekt og fuldt forsvarligt niveau, men ikke bør foregå på et højere specialiseringsniveau end hvad der er behandlingsmæssigt og omkostningsmæssigt nødvendigt 3.2 Indsatsområder Forebyggelse af psykisk sygdom. En tidlig og koordineret indsats kan i nogle tilfælde forebygge at psykisk sygdom udvikler sig og bliver behandlingskrævende i den regionale behandlingspsykiatri. En velkoordineret tværsektoriel indsats, og faglig understøttelse af kommunalt personale og praktiserende læger, -psykologer og -psykiatere, kan derfor medvirke til at sikre at behandlingsindsatsen fastholdes på lavest mulige specialiseringsniveau, og at den samlede behandlingsindsats derfor lever op til principperne i LEONmodellen. 1. Let adgang til psykiatrifaglig viden. Den regionale behandlingspsykiatri kan bistå behandlings- og støtteindsatsen i primær og sekundærsektor, ved at sikre adgang til psykiatrifaglig viden for praktiserende læger og kommuner. Dette kan f.eks. sikres gennem fast telefontid for samarbejdspartnere med mulighed for let adgang til råd og vejledning samt mulighed for akuttid. Denne funktion findes allerede flere steder i den regionale psykiatri, men er ikke fuldt ud formaliseret. Indsatsområdet sikres gennem fokus på lokal praksis for tilgængelighed for samarbejdsparterne, samt indtænkes i forhold til etableringen af telepsykiatrisk center og i forhold til ønsket om etablering af en akuttelefon for vagtlæge og alarmcentral. Pr. januar 2014 er der etableret en regionsdækkende ordning. Ved etablering af tilbuddene skal der sikres fokus på formidling af løsningerne til de relevante samarbejdspartnere. Ordningen evalueres i 2015 Side 11 af 21

12 2. Netværkstankegangen. Behandlingsindsatsen i psykiatrien skal bygge på netværkstankegangen, herunder åben dialog. Formålet er at sikre inddragelse og anerkendelse af andre aktørers viden og kendskab til patienten i den konkrete behandlingssituation. Sygehuset skal løbende evaluere og vurdere de allerede igangsatte projekter med henblik på sikre, at gode erfaringer udbredes til hele den regionale psykiatri. 3. Patienter og pårørende. Som del af psykiatriplanen fra 2007 blev der vedtaget en patient- og pårørendepolitik, der bl.a. har ført til dannelsen af Psykiatrisk Dialogforum. Der er behov for at revidere den aktuelle patient- og pårørendepolitik. Der vil i den nye politik blive sat øget fokus på pårørende som en ressource. Gennembrudsprojekt om pårørendeinddragelse viste, at de afdelinger, der italesætter pårørendeinddragelse opnår markant højere pårørendetilfredshed i tilfredshedsundersøgelser og samtidig er i stand til at skabe en kulturforandring på afdelingen. Herudover skal vigtigheden af at have opmærksomhed på børn af forældre med en psykisk sygdom fortsat understreges. Revision af patient- og pårørendepolitikken igangsættes i 2013, og ny politik vil ligge til politisk godkendelse primo Der skal sikres fokus på implementeringen af politikken efterfølgende Fokus på overgange. Der er behov for fortsat fokus på at skabe gode overgange for patienten mellem de involverede parter i et behandlingsforløb. Dette kan sikres gennem følgende indsatsområder: 1. Revision af psykiatriens samarbejdsaftale. Der er behov for en opdatering af Regional samarbejdsaftale på det psykiatriske område Den gældende samarbejdsaftale er fra 2008, og der er blandt andet behov for at skrive de praktiserende psykiatere og praktiserende psykologer ind i aftalen. Ligeledes skal aftalerne, der følger af udrulningen af elektronisk kommunikation mellem psykiatrien, kommuner og praktiserende læger, tænkes ind i revisionen. Efterfølgende skal der være fokus på implementering af samarbejdsaftalen på tværs af sektorer. Der igangsættes efter aftale med kommuner og praksissektor en revision af den eksisterende samarbejdsaftale. Revisionen skal foreligge inden sommeren 2014 for at kunne indgå som en del af sundhedsaftalen for Sundhedsaftalen behandles politisk i efteråret Fælles indsatsplan. Der skal arbejdes hen imod etablering af en fælles indsatsplan forstået som én samlet plan for patientens behandlings- og støtteindsats i behandlingspsykiatrien, hos praktiserende læge, praktiserende psykiater/psykolog og kommune. Der er ikke tale om et nyt tiltag, men om at opsamle udvalgte dele af de eksisterende planer på en måde, som giver mening og overblik for de forskellige parter omkring patienten. Etableringen af en fælles indsatsplan skal ses i sammenhæng med eksisterende regionale løsninger som f.eks. shared care portalen, og udviklingen af elektronisk kommunikation på det psykiatriske område. Ligesom erfaringerne fra fælles psykiatri-indsats med Haderslev Kommune og andre samarbejdsprojekter, herunder projekterne vedr. integrated care og collaborative care, Side 12 af 21

13 inddrages i arbejdet. Samtidig skal der iværksættes en afklaring af de juridiske aspekter i forhold til at etablere én plan for patienten. Arbejdet sættes i gang oktober Effektiv informationsudveksling mellem psykiatrien og de praktiserende læger. En hel central forudsætning for gode patientforløb er, at kommunikationen mellem psykiatrien og de praktiserende læger fungerer. Det indebærer gode og rettidige henvisninger til de psykiatriske afdelinger eller den praktiserende psykiater fra de praktiserende læger og rettidig udsendelse af epikriser (udskrivningsbreve) til praktiserende læger fra afdelingerne eller fra den praktiserende psykiater. Der foreligger i dag skabeloner for den gode henvisning, og der er udarbejdet en regional instruks for udarbejdelse af epikriser. Der er dog fortsat behov for fokus på denne helt basale informationsudveksling. Der skal derfor i oktober 2013 igangsættes et arbejde, der skal øge kendskab og anvendelsen af henvisningsskabelonerne hos de praktiserende læger, samt sætte fokus på efterlevelse af instruksen for epikriser. Samtidig skal alle de psykiatriske afdelinger inden udgangen af 2013 leve op til den fastsatte målsætning om, at 90% af epikriserne for stationære forløb skal være udsendt senest 3 hverdage efter udskrivelsen Herudover er der behov for, at der sættes mål for udsendelse af epikrise efter ambulante besøg. 4. Praksisplan for psykiatri. I Praksisplan for psykiatri, der sætter rammen for udviklingen for speciallægepraksis indenfor specialet psykiatri, er der lagt op til et langt større samarbejde og en klarere arbejdsdeling mellem de praktiserende psykiatere og den regionale sygehusbaserede psykiatri. Et øget samarbejde og bedre forståelse mellem de to sektorer er væsentligt for at sikre en smidig tilrettelæggelse af patientforløbene og sikre den bedste tværsektorielle ressourceudnyttelse. Psykiatrien i Region Syddanmark indgår positivt i udviklingen af samarbejdet som beskrevet i Praksisplan for Psykiatri. Implementering af praksisplanen påbegyndes i De praktiserende psykologer I Udviklingsplan for psykologpraksis lægges der op til et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem de praktiserende psykologer og Psykiatrien i Region Syddanmark. Psykiatrien i Region Syddanmark indgår positivt i arbejdet med at implementere anbefalingerne fra udviklingsplanen jf. implementeringsplanen for denne. 6. Fælles information mellem sektorer En fælles overordnet problemstilling for samarbejdet mellem praksisområdet og den regionale psykiatri er, at de fælles værktøjer, materiale og skabeloner ikke er tilstrækkelig kendte og anvendte. VisInfoSyd er Region Syddanmarks primære formidlingsplatform for informationer til de praktiserende læger fra sygehusene, herunder psykiatrien. Der er behov for en opdatering af VisInfoSyd, og der skal laves en kommunikationsstrategi i forhold til hele praksisområdet, så informationerne fra behandlingspsykiatrien når samarbejdspartnerne i praksissektoren. Arbejdet startes op efteråret Side 13 af 21

14 7. Tværsektorielle samarbejdsmodeller Psykiatrien i Region Syddanmark indgår i afprøvning af forskellige samarbejdsmodeller med praktiserende læger og kommuner. Eksempelvis Den Integrative Psykiatriske Afdeling (DIPA) i Odense, samt forsøg med integrated care og collaborative care. Sygehuset vil fremadrettet sætte fokus på evaluering af disse initiativer med henblik på spredning af gode erfaringer fra projekterne. 8. Dobbelt diagnosticerede Trods et fortsat fokus på mennesker med samtidig misbrug og sindslidelse (dobbelt diagnosticerede), senest gennem sundhedsaftalekomplekset, er behandlingssamarbejdet omkring dobbeltdiagnosticerede ofte ikke velfungerende. På baggrund af de eksisterende aftaler om arbejdsdeling og samarbejde mellem Region Syddanmark og kommunerne om indsatsen for mennesker med samtidig misbrug og sindslidelse sættes der i sundhedsaftalerne for fokus på indsatsen og samarbejdet omkring de dobbeltdiagnosticerede med henblik på at udvikle en ny model for samarbejdet. Side 14 af 21

15 4 Kvalitet 4.1 Baggrund De seneste år har der i sundhedsvæsenet været øget fokus på at levere en dokumenteret høj kvalitet i behandlingen. Både nationalt og regionalt er kvalitet blevet et ledelsesmæssigt og klinisk tema, der i stigende grad skal integreres i det daglige arbejde. Kvalitetsbegrebet indeholder elementer af kvalitet og patientsikkerhed. The World Health Organisation (WHO) definerede i 1993 kvalitet som værende: Høj professionel standard Effektiv ressourceudnyttelse Minimal patientrisiko Høj patienttilfredshed Helhed i patientforløbet Kvalitetsbegrebet blev en del af sundhedsloven i Forud for dette kom Lov om Patientsikkerhed i Indenfor rammerne af disse to love er der iværksat nationale initiativer, herunder Det Nationale indikatorprojekt (NIP), landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser. Desuden har indførelse af Den danske Kvalitetsmodel i 2009 medført en lang række initiativer. Kvalitetsarbejdet i Region Syddanmark sker ud fra den regionale kvalitetsstrategi, Strategi for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsnet i Region Syddanmark , samt nationale visioner og strategier Principper Den generelle kvalitetsudvikling i Psykiatrien i Region Syddanmark samt de kommende handleplaner for kvalitetsarbejdet bygger på følgende principper: Der er en løbende monitorering og dokumentering af kvaliteten af ydelserne i psykiatrien med henblik på at forbedre kvaliteten, herunder øget fokus på opfølgning af Kvalitets- og servicemål samt nationale databaser Monitorering og dokumentering skal ske til mindst mulig gene for afdelingerne Mest mulig kvalitetsudvikling med anvendelse af så få ressourcer som muligt til monitorering via en særlig indsats for automatisk datafangst En mere ensartet udredning og behandling af høj kvalitet gennem organisering i pakkeforløb. Der skal etableres en sammenhæng mellem de kliniske og administrative systemer Patient- og pårørendeinddragelse medtænkes, således oplevelser, ønsker, forventninger og behov vedrørende både udbuddet af ydelser, den måde, ydelserne leveres på, og kvaliteten i de leverede ydelser bliver hørt 4.2 Mål Det overordnede mål er en kvalitets- og patientsikkerhedskultur, der er kendetegnet ved at: Kvalitet er en integreret del af kerneopgaven Kvalitet er et punkt på alle dagsordener Patient og pårørende er i fokus for og inddrages i sygehusets aktiviteter og anerkendes som vigtige samarbejdspartnere Side 15 af 21

16 Arbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i at opnå de bedst mulige patient- og pakkeforløb Målene skal understøtte psykiatrien i Region Syddanmarks mission om, at borgere i alle aldre med en psykisk lidelse oplever den højst mulige kvalitet i behandlingen. Målene skal endvidere bringe psykiatrien i Region Syddanmark i retning af visionen om at være førende i forhold til nationale kvalitetsudviklingsinitiativer, og at arbejdet så vidt muligt skal være evidensbaseret fra en patientrettet, faglig og organisatorisk synsvinkel. Endvidere skal der skabes forbedring, ikke blot forandring. Indsatsen i Psykiatrien i Region Syddanmark baseres på værdierne i virksomhedsgrundlaget og de nationale værdier for psykiatrien: respekt faglighed ansvar 4.3 Indsatsområder Øget middellevetid Den forventede levetid er i dag omkring 20 år kortere for psykiatriske patienter end for almenbefolkningen. Patienterne skal sikres en bedre forebyggelse, udredning og behandling af somatiske sygdomme. Derudover skal der fokuseres på selvmordsforebyggelse, da selvmord er den største årsag til overdødelighed af eksterne årsager. I december 2012 blev en strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme vedtaget. Strategien skal nu implementeres via de psykiatriske samordningsfora. Initiativet følger implementeringsplan for Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse Øget patientsikkerhed Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker fejl og skader - utilsigtede hændelser - når patienter behandles eller på anden måde er i kontakt med sundhedsvæsenet. Risikomedicin, nedbringelse af tvang, sikring af medicineringsprocessen og håndtering af somatiske lidelser hos psykiatriske patienter er de prioriterede områder. Der sker systematisk opfølgning på utilsigtede hændelser og uventede dødsfald blandt indlagte patienter. Fremadrettet vil der ligeledes blive sat fokus på uventede dødsfald blandt ambulante patienter. Der er udarbejdet en regional strategi med anbefalinger til håndtering af risikolægemidler. Anbefalingerne til håndtering af risikomedicin implementeres i samarbejde med Center for Kvalitet Reducering af tvang Region Syddanmarks tvangsstatistikker viser, at anvendelsen af tvang igennem de seneste år ( ) har været stagnerende. I forbindelse med Gennembrudsprojektet havde man held med at reducere anvendelsen af tvang markant. Et øget fokus på fastholdelse af de positive resultater fra gennembrudsprojektet skal nu sikre den vedblivende effekt af projektet. Der monitoreres løbende på tvang med henblik på at nå det politisk fastsatte mål på 20% nedgang i brugen af tvang inden udgangen af Side 16 af 21

17 4.3.4 Kompetenceudvikling Løbende kompetenceudvikling af alle medarbejdergrupper og ledere er essentielt for kvalitetsarbejdet, herunder for vidensdeling og implementeringen af en kvalitets- og patientsikkerhedskultur. Ligeledes er kompetenceudvikling en vigtig parameter ift. at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere og ledere. I december 2012 godkendte Sygehusledelsen en ny strategi for kompetenceudvikling i Psykiatrien i Region Syddanmark. Strategien omhandler alle medarbejdere, og den vil være udgangspunkt for det fremtidige arbejde med kompetenceudvikling. Særligt fokus har en målrettet rekrutterings-, uddannelses- og opkvalificeringskampagne over den kommende årrække ift. rekruttering af udenlandske læger, specialisering af psykologer og efteruddannelse af sygeplejersker i psykiatri. Initiativet er igangsat og løber frem til 2016, hvor den samlede indsats evalueres med henblik på evt. justeringer fra 2017 og frem. Hvad angår lederudvikling tages der udgangspunkt i Ledelsesgrundlaget for Psykiatrien i Region Syddanmark samt Virksomhedsgrundlag Kompetenceudvikling handler også om samarbejde på tværs. Her tænkes for eksempel på vidensdeling mellem psykiatrien, almen praksis og kommunerne, så samarbejdet kan styrkes gennem udvikling af et fælles sprog og øget kendskab til hinanden. Side 17 af 21

18 5 It og teknologi 5.1 Baggrund Nationalt er der fokus på, hvordan digitale velfærdsløsninger kan gøre det muligt for den offentlige sektor at levere service på andre og mere effektive måder end i dag. Der er udarbejdet en national handleplan: Telemedicin en nøgle til fremtidens sundhedsydelser og i 2013 er Regeringen, kommunerne og regionerne derfor gået sammen om at udarbejde en strategi for digital velfærd, der dækker sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Region Syddanmark har i tråd med den nationale handleplan et regionalt fokus på telemedicin, hvor den regionale ambition er at sikre hurtig udbredelse af telemedicin og velfærdsteknologi. Telemedicin og velfærdsteknologi kan derudover understøtte de øvrige succeskriterier inden for regionens sundhedsområde: Understøtte effektive og sammenhængende kliniske processer med fokus på patienten Sikre høj og ensartet evidensbaseret kvalitet i patientbehandlingen på tværs af enheder Sikre sammenhæng mellem somatik, psykiatri og socialområdet Sætte regionen i spidsen for at skabe sammenhæng i behandlingen på tværs af sektorer Løfte innovation og forskningen i regionen I forhold til tilrettelæggelsen af behandlingsindsatsen i psykiatrien er telemedicin et nyt indsatsområde. I det følgende vil der derfor blive gået lidt dybere i forhold til beskrivelsen af formålet med at sætte fokus på dette område, end der er gjort for de øvrige temaer. 5.2 Psykiatriens vision og mål for e-psykiatri Psykiatrien i Region Syddanmarks vision for e-psykiatrien er fastlagt med afsæt i de nationale og regionale handleplaner for telemedicin. Visionen er, at psykiatrisygehuset anvender e-psykiatriens potentialer offensivt, innovativt og bredt set. Det vil sige, at e-psykiatri anvendes både i forhold til patienter, pårørende og samarbejdspartere samt internt i psykiatrien. Formålet er at bidrage til en effektiv og sammenhængende behandling og understøtte patienten i at blive en aktiv medspiller i sin egen behandling. Psykiatriens vision er ligeledes at igangsætte forskning inden for e-psykiatri i et nationalt og internationalt perspektiv. Den telepsykiatriske forskning skal tage afsæt i psykiatrisygehusets strategi for psykiatrisk forskning. Med e-psykiatri forstås brugen af elektronisk kommunikation og telepsykiatri. Med elektronisk kommunikation tænkes på den elektroniske form for kommunikation mellem myndigheder og mellem myndigheder og borger/patient. Telepsykiatri omhandler den behandlingsrelaterede anvendelse og kan defineres som telemedicinske løsninger i psykiatrien, altså digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser leveret over afstand. Psykiatriens fokus er at udbrede dokumenterede e-psykiatriske løsninger. For e-psykiatriske løsninger hvor der ikke foreligger relevant eller tilstrækkelig dokumentation for effekt, eller hvor der er tale om udvikling af ny teknologi, vil psykiatrien have fokus på at gennemføre pilotafprøvninger med tilknyttet forskning eller systematisk evaluering af e-psykiatriske løsninger. Side 18 af 21

19 Den teknologiske udvikling sætter hele tiden nye standarder for, hvad der kan lade sig gøre. Det er derfor vigtigt, at Psykiatrien i Region Syddanmark har løbende fokus på mulighederne. Et eksempel kan være sundheds-apps til tablets og smartphones Overordnet målsætning Den overordnede målsætning med brugen af teknologiske værktøjer i psykiatrien er at understøtte intentionerne i Psykiatriplanen om at: langvarige behandlingsforløb lægges så tæt på borgerne som muligt faglig kvalitet og bæredygtighed tilsiger samling af ekspertisen færre steder i regionen i specialiserede tilbud Anvendelsen af teknologiske hjælpemidler i relation til behandlingsindsatsen kan bygge nogle broer mellem disse intentioner, der ellers kan synes uforenelige. Det kan ske ved at sikre adgang til specialisthjælp nær borgeren, ved at flytte know how frem for patienter og dermed bakke op om de specialiserede faglige miljøer, samtidig med at hensynet til behandling i borgerens nærmiljø opretholdes. Psykiatrien er godt på vej i forhold til at udnytte de muligheder, som anvendelsen af teknologi i behandlingsforløbene giver. Etablering af Telepsykiatrisk Center i Odense er igangsat og indeholder et særligt delmål om at afhjælpe en aktuel mangel på speciallæger i psykiatrisygehuset ved at give mulighed for en fleksibel, steduafhængig udnyttelse af de regionale speciallæger. F.eks. gennem brugen af f.eks. videokonferenceudstyr i forbindelse med rådgivning, vejledning og behandling. Derudover er projektet vedrørende internetbaseret behandling samt udvikling af tværsektoriel elektronisk sundhedskommunikation alle gode skridt på vejen til at afprøve og udnytte velfærdsteknologiske løsninger i psykiatrien. En række andre pilotprojekter er ligeledes igangsat i småskala eller er på trapperne til at blive igangsat. Der er dog behov for at se tiltagene i en sammenhæng og for at se på, hvordan der sikres fortsat systematisk og evidensbaseret udvikling på området. 5.3 Indsatsområder Elektronisk sundhedskommunikation i psykiatrien I It-strategi for samarbejdet mellem kommuner, praksis og region for indgår Tværsektoriel elektronisk sundhedskommunikation mellem de 22 kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark som et af projekterne. Projektets formål er at danne basis for at understøtte samarbejdet om gode, sammenhængende patientforløb gennem udvikling af mulighederne for elektronisk informationsudveksling. Projektet er igangsat og løber til og med 2014, hvor psykiatrien på lige fod med de somatiske sygehuse vil kunne udveksle elektroniske oplysninger med kommunerne. Samtidig vil sporene være lagt i forhold til bredere anvendelse af elektronisk kommunikation med kommunerne. Udviklingen af mulighederne for elektronisk kommunikation mellem psykiatrien og dens samarbejdspartnere skal også fremadrettet være i fokus. Både i form af fortsat udvikling af muligheder for udveksling af patientrelaterede informationer gennem brugen af adviser, korrespondancer og øvrige standarder, men også gennem udvikling og brug af andre og nye værktøjer til Side 19 af 21

20 informationsdeling mellem de involverede parter i et patientforløb og øget patientinddragelse. Her tænkes f.eks. på muligheder for adgang til fælles oversigter over patientens data, udvikling af fælles tværsektorielle planer for behandlings- og støtteindsatsen (jf ) og andre redskaber, der kan fremme sammenhæng i forløbene. Nye muligheder for deling af og adgang til information i det tværsektorielle samarbejde skal kontinuerligt afdækkes og indtænkes i driften af sygehuset. Opgaven vil blive forankret i Telepsykiatrisk Center Understøttelse af driften med velafprøvede værktøjer Psykiatrisygehuset udbreder velkendte og afprøvede teknologiske løsninger, hovedsageligt baseret på det allerede udbredte videokonferenceudstyr på afdelingerne, til at understøtte driften af psykiatrisygehuset. Psykiatrisygehuset pilottester i perioden brugen af videokonferencer til afhjælpning af speciallægelægemangel. I perioden ultimo 2013 til ultimo 2015 udbygges brugen af telepsykiatrisk nabohjælp på baggrund af evaluering af pilottesten. Psykiatrisygehuset pilottester i perioden 2013 brugen af videokonferencer ved udskrivningskonferencer. Brugen af videobaserede udskrivningskonferencer udbredes til alle relevante afdelinger inden udgangen af 2014 på baggrund af evaluering af pilottesten. Psykiatrisygehuset pilottester og udbreder i perioden videobaserede løsninger til behandling af relevante patienter i eget hjem Udvikling af nye værktøjer i behandlingen Psykiatrisygehuset igangsætter i perioden pilotprojekter med henblik på at udvikle og afprøve teknologiske løsninger til brug i den psykiatriske behandling. Psykiatrisygehuset udvikler og pilottester i perioden brugen af internetpsykiatri. Psykiatrisygehuset udvikler og pilottester nye teknologiske løsninger til behandling af relevante patienter i eget hjem Forskning i telepsykiatri Der skal etableres et forskningsmiljø i tilknytning til Telepsykiatrisk Center, der kan medvirke til at sikre vidensopsamling og skabe evidens for telepsykiatriske løsninger på baggrund af de initiativer, der igangsættes i klinikken. Samtidig skal der sikres en tæt koordinering i forhold til de forskningsmæssige initiativer og resultater på det telemedicinske område i somatikken for at sikre vidensdeling og -spredning på tværs af specialerne i regionen. Tilrettelæggelsen af forskningsindsatsen i telepsykiatri indtænkes i etableringen af Telepsykiatrisk Center. Side 20 af 21

1 INDLEDNING KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg

Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: Dato: 18. november 2013 Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Styring og mål for

Styring og mål for Styring og mål for 2013-2016 Oplæg for psykiatrisygehusets afdelingsledelser 22. nov. 2012 v. Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen NPM: Styring nu og i fremtiden: New public management eller

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland Primær Sundhed i Region Sjælland Att.: Praksisplanudvalget i Region Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling. Et sammenhængende sundhedsvæsen Civilsamfund Sygehuse Arbejdsmarked Privatklinik Borger/ patient Kommuner Praksissektoren Sundhedshuse De store udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere.

Overordnede mål. Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet. Borgeren som partner. Mere sundhed til flere. undhedsaftalen -2018: fordelt på mål Overordnede mål Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region jælland Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med et sundhed for de samme penge Igangsætte

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation

9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation 9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation Indledning På Regionsrådets møde d. 20. december 2007 vedtog Regionsrådet en

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden Dato: 30. september 2013 BilagKB_131217_pkt.14.02 Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri 1. Baggrund og proces Mange borgere har sygdomsforløb,

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere