Teknisk forskrift Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet"

Transkript

1 Teknisk forskrift Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION DATE KDJ XLOC NNM TSK NAME PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 14/ Energinet.dk

2 Revisionsoversigt Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Revision Dato Endelig udgave Tekst i afsnit 1.12, 2.2, 2.5 og 3.6 Tilrettet efter kommentarer fra arbejdsgruppen og Energitilsynet b Tekst i afsnit 1, 2 og 3 Nyt dokument oprettet til den endelige udgave af forskriften. Tilrettede tekstafsnit er mærket med gult. a Dok. 14/ TF Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker 2/14

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Revisionsoversigt... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Læsevejledning Terminologi og definitioner Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser Driftskrav afhængig af anlægsstatus Adgang til det kollektive elforsyningsnet Dok. 14/ TF Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker 3/14

4 Læsevejledning Læsevejledning Denne tekniske forskrift omfatter definitioner på de begreber, der anvendes ved angivelse af driftsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet. Driftsstatus anvendes i forbindelse med Energinet.dk's varetagelse af forsyningssikkerheden, jf. elforsyningsloven 27 b, stk. 2, og indsendes i overensstemmelse med markedsforskrift C3 "Planhåndtering daglige procedurer". Dette omfatter bl.a. 4-ugers-prognoser, døgnprognoser, etc. Forskriften er bygget op således, at afsnit 1 indeholder anvendt terminologi og anvendte definitioner, afsnit 2 beskriver de forvaltningsmæssige bestemmelser og relevante referencer, mens afsnit 3 og 4 indeholder de specifikke tekniske, funktionelle og operationelle krav. Brugen af terminologi og definitioner i forskriften er i teksten tydeliggjort med kursiv skrift. Forskriften udgives også på engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Forskriften er udgivet af den systemansvarlige virksomhed og kan hentes på Dok. 14/ TF Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker 4/14

5 Terminologi og definitioner 1. Terminologi og definitioner 1.1 Anlæg Et anlæg er et teknisk system opbygget af en eller flere elproducerende enheder, der leverer elektricitet til det kollektive elforsyningsnet. 1.2 Anlægsejer Anlægsejer er den, der juridisk ejer anlægget. I visse sammenhænge anvendes termen selskab i stedet for anlægsejer. Anlægsejer kan overdrage det driftsmæssige ansvar til en anlægsoperatør. 1.3 Anlægsoperatør Anlægsoperatøren er den virksomhed, der har det driftsmæssige ansvar for anlægget via ejerskab eller kontraktmæssige forpligtelser. 1.4 Anlægsstatus Anlægsstatus er betegnelse for et anlægs evne til at levere ydelser til elsystemet. Status inddeles i følgende kategorier: A. Anlæg under opbygning: 1. Ikke idriftsat B. Anlæg i drift: 1. Driftsklar stand 2. Betinget driftsklar stand 3. Revision 4. Havareret 5. Mølposelagt C. Anlæg taget ud af drift: 1. Konserveret 2. Permanent ude af drift 3. Skrottet De enkelte anlægs tilstande er defineret separat i dette afsnit. Anlæg placeret i gruppe C kræver en tilladelse fra Energistyrelsen. 1.5 Betinget driftsklar stand Anlægget er ikke umiddelbart i driftsklar stand på grund af begrænsninger i kapaciteten (den aktive effekt) forårsaget af fx nedennævnte årsager. Anlæg, som er begrænset af fx, at anlægget ikke kan starte på den specificerede opstartstid, som er angivet i de tekniske data for anlægget, personaleforhold, markedsforhold, anlægsdefekter, brændselsforhold, miljøforhold, eller kun er i periodisk drift pga. varmebindinger eller andre sæsonbetonede forhold. 1.6 Driftsklar Produktionsanlægget er i driftsklar stand og kan levere den indmeldte kapacitet, som specificeret i 4-ugers-prognosen samt kan starte på den specificerede opstartstid, som er angivet i de tekniske data for anlægget. Dok. 14/ TF Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker 5/14

6 Terminologi og definitioner 1.7 Drift på markedsvilkår Anlæg, som producerer til faste tariffer, eksempelvis tre-leds-tariffen og anlæg, der sælger produktionen på markedsvilkår, benævnes under et med drift på markedsvilkår. 1.8 EFL Med forkortelsen EFL menes "elforsyningsloven". 1.9 Elforsyningsvirksomheden Elforsyningsvirksomheden er den virksomhed, i hvis net en elproducerende enhed er tilsluttet elektrisk. Ansvarsforholdene i elnettet er opdelt på flere netvirksomheder og én transmissionsvirksomhed. Netvirksomheden er den virksomhed, der med bevilling driver det kollektive elforsyningsnet under 100 kv. Transmissionsvirksomheden er den virksomhed med bevilling, der driver elforsyningsnettet over 100 kv Elproducerende enhed En elproducerende enhed er en eller flere enheder, der producerer elektricitet Fuldlastprøve Fuldlastprøve er en anlægsprøve ved den maksimumlast, som anlægget indmeldes med Havareret Utilsigtet udetid eller begrænsninger, der forekommer på et driftsklart eller betinget driftsklart anlæg som konsekvens af en teknisk fejl Ikke idriftsat Produktionsanlægget er under etablering. Idriftsættelsesprøve er endnu ikke godkendt Kapabiliteten af et anlæg Omfang af ydelser og tjenester, som er aftalt for anlægget (angivet i stamdata) Kollektivt elforsyningsnet Transmissions- og distributionsnet, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at transportere elektricitet for en ubestemt kreds af elleverandører og elforbrugere. Transmissionsnettet defineres som det kollektive elforsyningsnet med nominel spænding over 100 kv, mens distributionsnettet defineres som det kollektive elforsyningsnet med nominel spænding på højst 100 kv Konserveret Anlægget ophører med produktion i længere tid og kan kun bringes i kommerciel produktion igen efter væsentlige eller længerevarende reparationer eller ombygninger. Tilstanden skal godkendes af Energistyrelsen. Dok. 14/ TF Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker 6/14

7 Terminologi og definitioner 1.17 Mølposelagt Anlæg, der efter ejerens beslutning ophører med produktion i en længere periode, skal betegnes med driftsstatus mølposelagt. Et anlæg kan være mølposelagt på ubestemt tid. Tilstanden skal godkendes af Energinet.dk. Hvert tredje år skal godkendelsen revurderes med hensyn til, om anlægget fortsat kan kategoriseres som mølposelagt Opstartstid Opstartstid er den tid, der medgår fra, at den systemansvarlige virksomhed ordrer et anlæg til at starte, og at anlægget leverer den aftalte ydelse, som specificeret i 4-ugers-prognosen Permanent ude af drift Produktionsanlægget er taget permanent ud af drift med henblik på senere skrotning. Anlægget kan kun bringes i kommerciel drift efter meget omfattende investeringer. Tilstanden skal godkendes af Energistyrelsen Revision Produktionsanlægget er til revision i henhold til en godkendt revisionsplan, jf. TF [ref. 2]. Revisionsperiode angives under beskrivelse i 4-ugers-prognosen Skrottet Produktionsanlægget bliver skrottet og er ikke længere tilgængeligt. Væsentlige dele af anlægget fjernes, fx kedler, turbiner, generatorer og andre installationer. Anlægget vil aldrig mere kunne producere. Tilstanden skal godkendes af Energistyrelsen Startvarsel Startvarsel er tiden fra afgivelse af ordre til, at anlægget er synkroniseret med elsystemet, og at anlægget leverer den aftalte ydelse, som er specificeret i 4- ugers-prognosen Systemansvarlig virksomhed Virksomhed, der har det overordnede ansvar for at opretholde forsyningssikkerhed og en effektiv udnyttelse af et sammenhængende elforsyningssystem. Dok. 14/ TF Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker 7/14

8 Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 2. Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser 2.1 Formål Formålet med den tekniske forskrift TF er at definere de tilstande, som et anlæg skal karakteriseres med, når anlægget er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet. Forskriften henvender sig til anlægsejere af elproducerende anlæg tilsluttet transmissionsnettet. Forskriften er jf. 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011 om lov om Energinet.dk udarbejdet efter drøftelser med relevante aktører og har været i offentlig høring inden anmeldelse til Energitilsynet. Denne forskrift fastlægger de nærmere krav til, hvad produktionsanlæg, som er tilsluttet transmissionsnettet skal kunne, hvor lange startvarsler, der tillades, og hvilke planlægningsmæssige konsekvenser, der er for anlægget afhængigt af den anlægsstatus, som aktøren indmelder i 4-ugers-prognosen. Forskriften har gyldighed inden for rammerne af elforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. november 2013 med senere ændringer. 2.2 Anvendelsesområde Et anlæg, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet, skal i hele anlæggets levetid opfylde bestemmelserne i denne forskrift. 2.3 Afgrænsning Denne tekniske forskrift er en del af det samlede sæt af tekniske forskrifter fra den systemansvarlige virksomhed, Energinet.dk. De tekniske forskrifter indeholder tekniske regler, der gælder for anlægsejer, anlægsoperatør og elforsyningsvirksomhed vedrørende drift og tilslutning til det kollektive elforsyningsnet. De tekniske forskrifter herunder systemdriftsforskrifterne udgør sammen med markedsforskrifterne de krav, som anlægsejer, anlægsoperatør og elforsyningsvirksomheden skal opfylde. 2.4 Hjemmel Forskriften er udstedt med hjemmel i: - Lovbekendtgørelse nr af 11. november 2013 om lov om elforsyning 26, stk. 1 - Bekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2011, Systemansvarsbekendtgørelsen 7, stk. 1, litra 1, 3 og 4 i lov om Energinet.dk. 2.5 Ikrafttræden Forskriften træder i kraft den 25. marts Ønsker om yderligere oplysninger og spørgsmål til denne tekniske forskrift rettes til Energinet.dk. Dok. 14/ TF Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker 8/14

9 Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser Kontaktoplysninger findes på Forskriften er anmeldt til Energitilsynet efter reglerne i elforsyningslovens 76 og Systemansvarsbekendtgørelsens Klage Klage over forskriften kan indbringes for Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. Klager over den systemansvarlige virksomheds forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Spørgsmål vedrørende administrationen af bestemmelserne i forskriften kan rettes til den systemansvarlige virksomhed. 2.7 Misligholdelse Det påhviler anlægsejer at sikre, at bestemmelserne i denne forskrift overholdes i hele anlæggets levetid. Omkostninger i forbindelse med at overholde bestemmelserne i denne forskrift påhviler anlægsejer. 2.8 Sanktioner Hvis et anlæg ikke opfylder bestemmelserne i denne forskrift, er elforsyningsvirksomheden berettiget til i yderste konsekvens, og efter Energinet.dk's afgørelse, at foranstalte afbrydelse af den elektriske forbindelse til anlægget, indtil bestemmelserne er opfyldt. 2.9 Dispensation og uforudsete forhold Den systemansvarlige virksomhed kan give dispensation for specifikke bestemmelser i denne forskrift. For at der kan gives dispensation: - skal der være tale om særlige forhold, fx af lokal karakter - må afvigelsen ikke give anledning til en nævneværdig forringelse af den tekniske kvalitet og balance af det kollektive elforsyningsnet - må afvigelsen ikke være uhensigtsmæssig ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. Dispensation skal ske efter skriftlig ansøgning til elforsyningsvirksomheden med angivelse af, hvilke bestemmelser dispensationen vedrører og begrundelse for dispensationen. Elforsyningsvirksomheden har ret til at kommentere ansøgningen, inden den sendes til den systemansvarlige virksomhed. Hvis der opstår forhold, som ikke er forudset i denne tekniske forskrift, skal den systemansvarlige virksomhed konsultere de berørte parter med henblik på at opnå en aftale om, hvad der skal gøres. Dok. 14/ TF Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker 9/14

10 Formål, anvendelsesområde, forvaltningsmæssige bestemmelser Hvis der ikke kan opnås en aftale, skal den systemansvarlige virksomhed beslutte, hvad der skal gøres. Beslutningen skal træffes ud fra, hvad der er rimeligt, og når det er muligt med højde for synspunkterne fra de berørte parter. Den systemansvarlige virksomheds afgørelse kan indklages for Energitilsynet, jf. afsnit Referencer 1. Forskrift C3:2011: Planhåndtering daglige procedurer 2. Teknisk Forskrift 5.4.1:2008: Revisionsplanlægning 3. ENTSO-E Network Code RfG Requirements for Grid Connections Applicable to all Generators Dok. 14/ TF Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker 10/14

11 Driftskrav afhængig af anlægsstatus 3. Driftskrav afhængig af anlægsstatus Anlægsstatus er betegnelse for et anlægs evne til at levere tjenester og aftalte ydelser til elsystemet. Status inddeles i følgende tre kategorier: A. Anlæg under opbygning: 1. Ikke idriftsat B. Anlæg i drift: 1. Driftsklar stand 2. Betinget driftsklar stand 3. Revision 4. Havareret 5. Mølposelagt C. Anlæg taget ud af drift: 1. Konserveret 2. Permanent ude af drift 3. Skrottet For at kunne betegne et anlæg som værende i kategori C konserveret, permanent ude af drift eller skrottet kræves en godkendelse fra Energistyrelsen. Indmelding af anlægsstatus til Energinet.dk skal ske i overensstemmelse med Forskrift C3: Planhåndtering daglige procedurer [ref. 1]. Afhængigt af anlægsstatus stilles der forskellige krav til anlæggenes egenskaber og driftsmæssig rapportering, som beskrevet i de følgende afsnit. 3.1 Krav til anlæg med status "Ikke idriftsat" Forventet idriftsættelsestidspunkt angives under beskrivelsen i 4-ugers-prognosen. 3.2 Krav til anlæg med status "Driftsklart" Produktionsanlægget er umiddelbart i driftsklar stand og skal kunne aktiveres fra helt kold tilstand på den tid, der er angivet i de tekniske data for anlægget. 3.3 Krav til anlæg med status "Betinget driftsklar stand" For at kunne betegne et anlæg med status betinget driftsklar stand stilles følgende driftsmæssige krav. Konsekvenserne af de betingende forhold, dvs. en eller flere begrænsninger på anlægget, beskrives kort i 4-ugers-prognosen. Forventet varighed af begrænsningen skal ligeledes oplyses i 4-ugersprognosen. Betinget driftsklare anlæg må ikke have længere startvarsel end tre måneder. Det indmeldte startvarsel træder i kraft en uge efter første indmelding i 4-ugersprognosen. Betinget driftsklare anlæg betragtes som fuldt operationelle enheder, der kan aktiveres og følger et normalt driftsmønster. 3.4 Krav til anlæg med status "Revision" Anlæg med status revision skal angive en revisionsperiode under beskrivelse i indmeldingen i 4-ugers-prognosen. Dok. 14/ TF Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker 11/14

12 Driftskrav afhængig af anlægsstatus 3.5 Krav til anlæg med status "Havareret" Tidsplan for reparation og idriftsættelse angives under beskrivelse i 4-ugersprognosen. 3.6 Krav til anlæg med status "Mølposelagt" Anlægsejer skal ansøge systemansvarlig minimum tre måneder før, en mølposelægning ønkses realiseret. Senest to måneder efter ansøgning om mølposelægning skal alle vilkår for mølposelægning være aftalt med anlægsejer, herunder fx startvarsel og ikrafttrædelsesdato. For et mølposelagt anlæg skal anlægsejer indmelde startvarsel og kendte begrænsninger i 4-ugers-prognosen [ref. 1]. Når et anlæg skifter status til mølposelagt, lægges vilkårene ind i 4-ugersprognosen i perioden fire uger før ikrafttrædelse. Et mølposelagt anlæg skal revurderes hvert tredje år. (Note: Perioden har sammenhæng med krav om regelmæssigt eftersyn af produktionsanlæg hvert tredje år iht. ENTSO-E NC RfG [ref. 3]). Dato for mølposelægning samt dato for eventuel opstart efter mølposelægning anføres i bemærkningsfeltet i 4-ugers-prognosen[ref. 1]. Anlægget skal kunne genindsættes i løbet af den aftalte startvarsel-periode. Et mølposelagt anlæg indgår i forudsætningerne for netplanlægning. Hvis anlægsstatus overgår til kategori C efter udløbet af mølposelægningsperioden, fjernes anlægget fra forudsætningerne for netplanlægning. Startvarsel for et mølposelagt anlæg aftales parterne imellem og skal oplyses i 4-ugers-prognosen. Hvis et anlæg tages ud af status mølposelagt, skal anlægsegenskaber eftervises som efter revision [ref. 2], og der skal som minimum gennemføres en 24-timers fuldlastprøve. Hvis perioden for mølposelægning er mindre end 12 måneder, skal som minimum gennemføres en 2-timers fuldlastprøve. Efter endt klargøring skal anlægget indmeldes som minimum betinget driftsklar stand. Hvis systemansvarlig beordrer et anlæg ud af status mølposelagt med begrundelse i risiko for forsyningssikkerheden, skal pålægget følges omgående og senest inden for det aftalte startvarsel for anlægget. Hvis en anlægsejer tager et anlæg ud af status mølposelagt, skal en fornyet status som mølposelagt godkendes af Energinet.dk, jf. EFL 27 b. 3.7 Krav til anlæg med status "Konserveret" Anlægsstatus konserveret skal godkendes af Energistyrelsen, jf. B493. Anlægget er uden for de driftsmæssige rammer, og derfor stilles der ingen driftsmæssige krav til anlægget. Dok. 14/ TF Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker 12/14

13 Driftskrav afhængig af anlægsstatus 3.8 Krav til anlæg med status "Permanent ude af drift" Anlægsstatus permanent ude af drift skal godkendes af Energistyrelsen, jf. B493. Anlægget er uden for de driftsmæssige rammer, og derfor stilles ingen driftsmæssige krav til anlægget. 3.9 Krav til anlæg med status "Skrottet" Anlægsstatus skrottet skal godkendes af Energistyrelsen, jf. B493. Væsentlige dele af anlægget er fjernet, fx kedler, turbiner, generatorer og andre installationer. Anlægget vil aldrig mere kunne aktiveres. Anlægget er uden for de driftsmæssige rammer, og derfor stilles der ingen driftsmæssige krav til anlægget. Dok. 14/ TF Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker 13/14

14 Adgang til det kollektive elforsyningsnet 4. Adgang til det kollektive elforsyningsnet Et anlægs evne til at levere tjenester og aftalte ydelser til elsystemet er betinget af adgang til det kollektive elforsyningsnet. Anlæg inddeles i følgende tre kategorier: A. Anlæg under opbygning: 1. Ikke idriftsat B. Anlæg i drift: 1. Driftsklar stand 2. Betinget driftsklart stand 3. Revision 4. Havareret 5. Mølposelagt C. Anlæg taget ud af drift: 1. Konserveret 2. Permanent ude af drift 3. Skrottet Kravene til den systemansvarlige virksomhed om at sikre adgang til det kollektive elforsyningsnet er specificeret i følgende afsnit. 4.1 Anlægskategori A For anlæg af denne kategori er elforsyningsvirksomheden forpligtet til at sikre adgang til det kollektive elforsyningsnet på det aftalte tidspunkt for spændingssætningen. 4.2 Anlægskategori B For anlæg af denne kategori er den systemansvarlige virksomhed forpligtet til, i størst muligt omfang, at sikre adgang til det kollektive elforsyningsnet 24/7/366 med nedenfor nævnte undtagelser. For driftsklare og betinget driftsklare anlæg opretholdes fuld adgang til det kollektive elforsyningsnet for anlæggene i normal drift. Et mølposelagt anlæg indregnes kontinuert i forudsætningerne for netplanlægning i tre år. Der opretholdes således adgang til det kollektive elforsyningsnet til fuld udnyttelse af anlægget, jf. de til enhver tid gældende netplanlægningsregler, de første tre år. For anlæg med status mølposelagt vil der ikke automatisk blive opretholdt fuld adgang til det kollektive elforsyningsnet for det pågældende anlæg i en ubegrænset tid. Hvis status er ændret til betinget driftsklar stand eller driftsklar stand, vil anlægget fremover indgå i forudsætningerne for netplanlægning, og dermed er der fuld adgang til det kollektive elforsyningsnet for anlægget. 4.3 Anlægskategori C For anlæg af denne kategori er den systemansvarlige virksomhed ikke forpligtet til at sikre adgang til det kollektive elforsyningsnet, hvis ikke andet er aftalt og på nedennævnte betingelser. Hvis et konserveret anlæg tages i drift igen, betragtes anlægget som et nyt anlæg. Det kan derfor ikke garanteres adgang til det kollektive elforsyningsnet fra idriftsættelsestidspunktet, og der skal gennemføres idriftsættelsesprøver iht. gældende tekniske forskrifter og lovgivning på området. Dok. 14/ TF Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker 14/14

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere