PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose"

Transkript

1 PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Beskrivelse af tabletten: En hvid, rund, flad tablet præget med nummer 155 på den ene side og en assyrisk løve på den anden side. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Til behandling af ødemer forårsaget af hjerteinsufficiens, levercirrhose og nyresygdom inkl. nefrotisk syndrom. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Voksne: 0,5-1 mg daglig. Dosis kan øges til 2 mg 2-3 gange daglig. Dosis skal tilpasses den enkelte patient. Ældre: Dosis skal tilpasses i henhold til patientens respons, således at den mindst mulige effektive dosis anvendes. 4.3 Kontraindikationer - Kendt overfølsomhed over for tablettens indholdsstoffer anført i pkt Alvorlig elektrolytmangel - Vedvarende anuria - Hepatisk encefalopati inkl. koma Side 1 af 8

2 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Forsigtighed tilrådes, hvis bumetanid skal gives til patienter med svært nedsat leverfunktion. Der bør udvises forsigtighed, når bumetanid anvendes til patienter med hypotension. Elektrolyt- og væskeubalance kan forekomme (se pkt. 4.8), og substitutionsterapi bør iværksættes, hvor dette er indikeret. Serumkoncentrationerne af kalium bør kontrolleres regelmæssigt. Som med andre diuretika, kan bumetanid forårsage en stigning i mængden af urinsyre i blodet. Bumetanid bør anvendes med forsigtighed hos patienter med potentiel obstruktion af urinvejene. Forsigtighed tilrådes, hvis bumetanid skal gives til patienter med svær eller progressiv nedsat nyrefunktion eller med forhøjet urinstof/blood Urea Nitrogen (BUN) eller kreatinin. Der bør foretages periodisk monitorering af urin og blodsukker hos diabetikere og patienter mistænkt for latent diabetes. Hvis der er kendskab til overfølsomhed over for sulfonamider, kan der være en potentiel risiko for overfølsomhed over for bumetanid. Bumetanid konstateret i urinen ved dopingkontrol giver anledning til diskvalifikation for sportsudøvere. Burinex tabletter indeholder lactose som hjælpestof, og patienter med sjælden arvelig galactoseintolerans, Lapp lactasemangel, eller glucose-galactosemalabsorption bør ikke tage dette lægemiddel. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Digitalisglycosider Hypokaliæmi øger følsomheden over for digitalisglycosider, hvilket kan føre til digitalistoksicitet (kvalme, opkastning og arytmier). Kaliumniveau og tegn på digitalistoksicitet bør monitoreres. Kaliumtilskud og lavere dosis af digitalisglycosid bør overvejes. Ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler Hypokaliæmi øger følsomheden over for ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler. Lithium Bumetanid reducerer lithiumclearance, som resulterer i høje serumniveauer af lithium. Samtidig behandling kræver derfor tæt monitorering af serumlithium. Lavere lithiumdoser kan være påkrævet. Antiarytmika Samtidig brug af bumetanid og klasse III antiarytmika kan resultere i en øget risiko for elektrolytforstyrrelser og efterfølgende kardiotoksicitet (QT-forlængelse, torsades de Side 2 af 8

3 pointes, hjertestop). Patienters elektrolyt niveauer bør monitoreres ligesom symptomer på arytmier. NSAID Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID) hæmmer virkningen af bumetanid. Virkningerne af samtidig brug bør overvåges (f.eks blodtryk, tegn på nyresvigt). Diuretika kan øge nefrotoksicitet af NSAID'er. Antihypertensive midler og lægemidler, som fremkalder postural hypotension Bumetanid kan forstærke virkningen af antihypertensiva, herunder diuretika og lægemidler, som fremkalder postural hypotension (f.eks tricykliske antidepressiva). Hypotension efter første dosis kan forekomme. Kaliumudskillende midler Den kaliumudskillende virkning af bumetanid kan øges af andre kaliumudskillende midler (inkl. kortikosteroider, ACTH og tetracosactid). Aminoglycosider De ototoksiske effekter af aminoglycosider kan øges ved samtidig administration af potente diuretika såsom bumetanid. Probenecid Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse af bumetanid førerende til en formindsket natriurese. 4.6 Fertilitet, graviditet og amning Fertilitet Der er ingen kliniske studier med bumetanid om frugtbarhed. Graviditet Bumetanid kan forårsage skadelige farmakologiske virkninger under graviditet, for fosteret eller det nyfødte barn. Burinex bør ikke anvendes under graviditet, medmindre den kliniske tilstand af kvinden kræver behandling med bumetanid. Det kan kun anvendes i tilfælde af hjertesvigt, når den potentielle fordel retfærdiggør den potentielle risiko for fostret. Amning Bumetanid bør ikke anvendes under amning. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ingen mærkning. Bumetanid påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Dog skal patienten informeres om, at der kan forekomme svimmelhed under Burinex -behandlingen og tage de nødvendige forholdsregler under kørsel og ved betjening af maskiner. 4.8 Bivirkninger Beregningen af hyppigheden af bivirkninger er baseret på en samlet analyse af data fra kliniske studier og spontane rapporter. Side 3 af 8

4 Baseret på samlede data fra kliniske undersøgelser med mere end 1000 patienter, som fik bumetanid, kan omkring 12% af patienterne forventes at opleve en uønsket effekt. De hyppigst rapporterede bivirkninger under behandling er hovedpine og elektrolytubalance (herunder hypokaliæmi, hyponatriæmi, hypochloræmi og hyperkaliæmi) forekommer hos ca 4% af patienterne, efterfulgt af svimmelhed (inklusive ortostatisk hypotension og svimmelhed) og træthed forekommer hos ca. 3% af patienter. Elektrolytforstyrrelser kan forekomme især ved langtidsbehandling. Nyresvigt er rapporteret i post-marketing sikkerhedsovervågning. Bivirkninger er listet efter MedDRA-systemorganklasse (SOC), og de enkelte bivirkninger er listet efter hyppighed med den hyppigst rapporterede først. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet i rækkefølge efter faldende alvorlighed. Meget almindelig ( 1/10) Ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100) Sjælden ( 1/ til <1/1.000) Meget sjælden (<1/10.000) Blod og lymfesystem Ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100) Knoglemarvssvigt og pancytopeni Trombocytopeni Leukopeni herunder neutropeni Anæmi Metabolisme og ernæring Ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100) Elektrolytubalance (herunder hypokaliæmi, hyponatriæmi, hypochloræmi og hyperkaliæmi) Dehydrering Forstyrrelser i glukosemetabolismen Hyperuricæmi og gigt Nervesystemet Svimmelhed (inkl. ortostatisk hypotension og - svimmelhed) Side 4 af 8

5 Træthed (herunder sløvhed, døsighed, asteni og utilpashed) Hovedpine Ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100) Synkope Øre og labyrint Høreforstyrrelser Hjertesygdomme Brystsmerter og ubehag Vaskulære sygdomme Hypotension Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste Mave-tarm-kanalen Mavesmerter og ubehag Kvalme Opkastning Diarré Forstoppelse Mundtørhed og tørst Hud og subkutane væv Ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100) Udslæt * Dermatitis og eksem Urticaria Pruritus Lysfølsomhed Knogler, led, muskler og bindevæv * Forskellige former for udslæt reaktioner såsom erytematøs, maculopapuløst og pustuløst er rapporteret Side 5 af 8

6 Muskelkramper Smerter og myalgi Nyrer og urinveje Vandladningsforstyrrelser Nedsat nyrefunktion (herunder nyresvigt) Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Perifert ødem Pædiatrisk befolkningsgruppe Sikkerhedsprofilen for Burinex er ikke fastlagt i den pædiatriske befolkningsgruppe. Indberetning af formodede bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til Sundhedsstyrelsen, DK-2300 København S, Websted: Overdosering Ved høje doser og under langvarig behandling kan loop diuretika forårsage elektrolytforstyrrelser, dehydrering og polyuri. Symptomer på elektrolytforstyrrelser er mundtørhed, tørst, svækkelse, sløvhed, døsighed, konfusion, gastrointestinale forstyrrelser, rastløshed, muskelsmerter og - kramper samt anfald. Behandles med indstilling af væske-og elektrolytbalancen Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation ATC-kode:C 03 CA Farmakodynamiske egenskaber Bumetanid er et potent high ceiling loop diuretikum. Bumetanid hæmmer reabsorptionsmekanismen af salte i det opstigende ben af Henles slynge og i nyrernes proksimale tubuli. Bumetanid udøver herved den observerede diuretiske og natriuretiske virkning. Side 6 af 8

7 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Bumetanid absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Efter peroral indgift ses en biotilgængelighed på %. Diuresen sætter ind efter 1/2-1 time med maksimal virkning inden for 1-2 timer. Den diuretiske virkning varer op til omkring 4 timer. Bumetanid elimineres med en halveringstid på 1-2 timer efter oral indgift af en dosis på 0,5-2 mg. Den renale udskillelse udgør ca. halvdelen af den totale clearance. Den hepatiske metabolisering og udskillelse med galden udgør den anden halvdel. De primære metabolitter er konjugerede alkoholer af bumetanid. Der er ikke fundet aktive metabolitter. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata I de prækliniske studier har bumetanid hverken vist mutagene, teratogene eller carcinogene virkninger. I akutte, subakutte og kroniske toxicitetsstudier i dyr er der kun set få toksiske virkninger. På den baggrund må bumetanid betragtes som meget lidt toksisk i terapeutiske doser. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Majsstivelse, pregelatineret Silica, kolloid vandfri Cellulose, mikrokrystallinsk Magnesiumstearat Lactosemonohydrat. 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 3 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Blisterpakninger bestående af aluminiumsfolie forseglet med polyvinylklorid. 6.6 Instruktioner vedrørende håndtering og destruktion Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN LEO Pharma A/S Industriparken Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER Side 7 af 8

8 9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN Dato for første markedsføringstilladelse: 3. februar 1995 Dato for seneste fornyelse: 16. december DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN Side 8 af 8

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

Dansk læge, afdelingsoverlæge

Dansk læge, afdelingsoverlæge w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 2 mar ts 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l a

Læs mere

SYGEPLEJERSKEN. Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen. Motion gavner skizofrenes recovery. Fem fabelagtige bøger til ferien

SYGEPLEJERSKEN. Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen. Motion gavner skizofrenes recovery. Fem fabelagtige bøger til ferien Motion gavner skizofrenes recovery Fem fabelagtige bøger til ferien SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 14 6. DECEMBER 2013 113. ÅRGANG Støt hiv-patienter, som glemmer medicinen Sygefravær går

Læs mere

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard

MAGASINET. Knæartrose. w w w.laegemagasinet.dk. Fokus ved behandling af type 1 diabetes Af overlæge dr.med. Kirsten Nørgaard w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 7 november 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 5 november 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Lettere at forebygge blodpropper

Læs mere

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget HÅNDKØBSMEDICIN Indhold Forkølelse... 3 Halsbrand... 12 Maveonde.... 14 Rygeafvænning.... 16 Smertestillende.... 17 Husk at gemme dette

Læs mere