Kildemarkskolens Trafikpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kildemarkskolens Trafikpolitik"

Transkript

1 1 Kildemarkskolens Trafikpolitik Ambitionen med trafikpolitikken er at give de bedste forudsætninger for at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Arbejdet med trafikpolitikken skal også gøre eleverne vil bedre voksne trafikanter på længere sigt. Handlingsplanen revideres hver 3. år med nye mål og midler for en ny treårig periode. Trafikpolitikken er udarbejdet af Kildemarkskolens Trafikudvalg bestående af: Viceinspektør Jens-Erik Petersen, Skolebestyrelsesmedlem Jacob Wolff Christensen, Kontaktforældrene Ruut Hannele Peuhkuri og Lars Ernst Falk Heide, Færdselskontaktlærer Morten Brangstrup samt elevrepræsentation fra skolepatruljeinstruktør (NN). Trafikpolitikken er inddelt i 4 overordnede områder med hver sit formål. På vej Afvikling af trafikken omkring skolen og færdsel i undervisningen. Undervisning Færdselsundervisning som en del af skolens øvrige undervisning. Det handler om færdigheder, regler, viden, holdninger og adfærd. Rollemodeller Voksne er forbilleder for børn. De voksne skal blive bevidste om hvor vigtige de er. Børn gør som voksne gør. Samarbejde Mange parter omkring skolen skal involveres. Samarbejdet er med til at sikre handling. På vej Kildemarkskolen vil medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen samt arbejde for at gøre skolevejen mere attraktiv for cyklister og fodgængere til, fra og omkring skolen. Arrangementer og ekskursioner i skolens regi skal ligeledes sikres gennemført med fokus på sikkerhed. Emne Handling Tidsfrist Ansvarlig Forbedring af cykelvejen til og fra Forslag givet Kildemarkskolen omkring juni 2012 Skolen/Skolebestyrelsen vil løbende samarbejde med lokale myndigheder og politiske organer for at forbedre skolevejen til og fra Kildemarkskolen. Der er gode muligheder for at forbedre cykelvejen til skolen bl.a. ved at ensrette nogle af vejene Skolebestyrelsen Skolevejsudvalget

2 2 De eksisterende forhold omkring Kildemarkskolen (Kildemarksvej, Skyttemarksvej, Kærmindevej, Ørnevej, mm) til skolen og etablere cykelstier og generelt give bedre plads til cyklisterne. Skolebestyrelsen nedsætter et Skolevejsudvalg som har til formål at bringe forslag til politikere, teknisk forvaltning, Politi og andre relevante organer for løbende at holde fokus på mulighederne for forbedringer. Kildemarkskolen er en byskole og vejforhold, cykelstier og vilkår for fodgængere er trange. Der er etableret standsningsforbud foran skolen og det betyder at elever som bliver afleveret i bil henvises til at parkere på Aldis parkeringsplads. Kildemarksvej og Skyttemarksvej er begge relativt smalle veje og der er generelt ikke meget plads, særligt ikke i myldretiden. Vejforholdene til skolen er noget bedre fra skolens bagside hvor der er lavet en decideret cykelvej (rød asfalt Ejlersvej, Sterkelsvej og Lollandsvej) som skulle være bedre indrettet for cyklister. Disse veje er bredere end de øvrige veje i området og der er etableret skildpadder ved kryds for at mindske hastigheden på biltrafikken. Kærmindevej er dårligt indrettet til cyklister og der henvises til Lyngstien og stien langs hallen Ejlersvej som alternativer til Kærmindervej. Cyklister som om morgenen kommer op ad af Kildemarksvej (fra byen) og skal bag om skolen til cykelskurene bedes standse ved fodgængerovergangen ved Ørnevej, trække over fodgængerovergangen og benytte cykelstien (Kærmindevej) det sidste stykke til cykelskurene. Denne appel kommer fra billister, SP erne og skolens ansatte. SP erne skal være særligt opmærksomme på denne problematik. Ingen Beskrivelse

3 Dialog indledes med EUC på Jagtvej omkring kommunikation til EUC elever om agtpågivenhed overfor Kildemarkskolens elever. 3 Kort med oversigt over skolen og trafik- og parkeringsforhold omkring skolen beskrevet

4 4 Cykelhjelme Cykel- og knallertparkering Skolepatrulje, praktisk organisering Skolepatruljen, belønning og opbakning Skolen opfodrer alle elever, lærere og forældre til at bruge cykelhjelm. Opfordring gives til forældre på forældremøder, til lærere på lærermøder og til eleverne i klasserne. Skolen har påbud om at bruge cykelhjelm ved ekskursioner og arrangementer i skolens regi. Skolen sikrer at der ifm. transport i undervisningen er et vedligeholdt sæt af lånehjelme til elever som har glemt cykelhjelmen. Cykelskurene skal have rigelig plads og være i forsvarlig stand således at eleverne bruger dem. Der prioriteres at få monteret lys i skurene. Parkering af knallerter gøres også ved cykelskurene i afmærkede områder. Hver morgen, senest fra klokken Der er placeret 2 SP er ved krydset ved ringvejen, 3 SP er ved fodgængerovergangen lige ved indgangen til skolen og 2-3 SP er ved fodgængerovergangen ved Ørnevej. SP instruktøren er sammen med Færdselskontaktlæreren ansvarlig for organiseringen og for oplæring af nye SP er. Hver anden måned afholder SP erne møde om det daglige arbejde i et forlænget spisefrikvarter. Lærerne bedes se positivt på dette fravær. Elever, lærere, forældre og beboere i lokalområdet opfordres til at bakke op om skolepatruljen og respektere deres anvisninger. Appel i klasserne, på personalemøder og til forældremøder. Kommunikation om SP erne via Forældr Intra til forældre og en artikel i hustandsomdelt lokalblad. Hvert år arrangeres en tur ud af huset for SP erne. Rådet for Sikker Trafik giver et mindre tilskud til et årligt SP-arrangement, under forudsætning af, at Status hver august og løbende Løbende Status løbende hver anden måned Løbende halvårlig status Færdselskontaktlærer/Klasselærere Pedel/ Færdselskontaktlærer Pedel Klasselærere i ældste klasser SP instruktør og færdselkontaktlærer Lærerne Skoleledelsen Skoleledelsen

5 5 På cykeltur med skolen Ældste elever i fritiden Fuld på knallert Bil med ung fører andre (skolen/kommunen) giver mindst det samme. Det er aftalt, at politiet eller skolen direkte søger Rådet om dette tilskud. - Skolen afsætter midler til at belønne SP erne. Beløbet og de øvrige tilbud til SP erne justeres løbende i samarbejde med SP-instruktøren. Hvordan kører man i en stor gruppe? Altid køre en voksen forrest og en voksen bagest Cyklerne skal være forsvarlige hjemmefra Forældrene har en forpligtelse for at børnene tilegner sig gode cykelvaner Køre en-og-en Alle kører med cykelhjelm, også lærerne Da Kildemarkskolen skal der tages visse forbehold ved cykling uden for skolens område: Fra 6. klasse kan eleverne mødes fra skolestart et sted i byen på egen hånd. I mindre klasser skal det vurderes om hele klassen er klar til at gebærde sig i trafikken og cykelruten skal vælges nøje efter elevernes kunnen. Lærerne medbringer mobiltelefon. På klassen drøftes hvordan man hjælper hinanden til ansvarlighed. Fokus på faremomentet ved at inddrage Trafikinformatører på 8. klassetrin. Fokus på forældre som rollemodeller og mulighed for at inddrage Politiet på forældremøder i klasse. Før udflugter Fra august 2012 Skoleledelsen og færdelskontaktlæreren Klasselærere Klasselærere, forældre og elever i 8. og 9. klasse. Gæstetalere: Trafikinformatører og Politiet.

6 6 Trafik i undervisningen Skolen har pligt til at inddrage trafik og færdsel som en del af undervisningen på alle klassetrin fra 1. til 9. klasse. Færdsel er et af de timeløse fag og kan med fordel kombineres med øvrig undervisning. Emne Handling Tidsfrist Ansvarlig Færdselsundervisningen i hele Fra august 2012 skoleforløbet status årligt Materialer til færdselsundervisning Planlægning af undervisning Inspiration i tilgangen til undervisningen Kildemarkskolen udarbejder en undervisningsplan for klassetrin, både i indskolingen, mellemtrinet og udskolingen. Der sættes mål for undervisningen i 3., 6. og 9. klassetrin(se bilag om trinmål) og disse evalueres på årgangen. Indskolingen fokus på rollen som fodgænger og cyklist Mellemtrinet Fokus på cykling i trafikken Udskolingen Fokus på holdninger og adfærd også alkohol, knallerter, medansvar og færdsel ved fester og lign. Skolen opbygger en basissamling af materialer til færdselsundervisningen. - Færdselskontaktlæreren sikrer, at materialerne samt nye tilbud formidles til de øvrige lærere. - Den enkelte lærer kontakter færdselskontaktlæreren ved behov for materialer til undervisningen. Klasselærerne skal planlægge færdselsundervisning. Dette koordineres med de øvrige lærere i klassen. - Undervisningen skal være nært knyttet til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken. - Klasselærere skal i deres årsplaner redegøre for, hvordan de inddrager færdsel i deres undervisning. Det skal fremgå, hvordan forældrene skal inddrages (orienteres, inviteres, engageres, interviewes, opfordres m.m.). 3 klasselærere og færdselskontaktlæreren udarbejder en skitse til, hvordan færdselsundervisning kan Løbende opdatering og information til lærere Skoleledelsen, klasselærer, færdselskontaktlæreren Færdselskontaktlæreren og skolebibliotekaren. Samarbejde med Rådet for Sikker trafik Løbende hvert forår Klasselærer i samarbejde med alle lærere omkring klassen. August 2012 Færdselskontaktlærer og klasselærere i 2., 5. og 8. klasse

7 7 Gæster i undervisningen Færdselskontaktlærerens arbejdsopgaver Ressourcer til færdselsundervisningen integreres i undervisningen på de forskellige klassetrin. Vi opfordrer klasselærerne til at invitere gæster til undervisningen. - Politiet er fast samarbejdspartner og inviteres så ofte, det er muligt. - Trafikinformatører er fast inviteret til at deltage i undervisningen på de ældste klassetrin. Færdselskontaktlæreren står for koordination af undervisning, samarbejde med politiet, opdatering af kolleger vedr. materialer m.v. - Hvert år i maj måned orienterer kontaktlæreren om færdselsundervisning til skolens lærere og pædagoger: Formål, trinmål(se bilag om trinmål), gamle og nye materialer, muligheder for at integrere færdselsemner i anden undervisning osv. - Klasselæreren har ansvar for at planlægge undervisningen i klassen. Det sker i samarbejde med færdselskontaktlæreren og klassens andre lærere. - Kontaktlæreren vejleder klasselærerne i 6. klasse til forberedelse og afvikling af cyklistprøven. - Kontaktlæreren deltager i skolebestyrelsens møder, når der er relevante emner på dagsordenen. - Kontaktlæreren opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrev fra sikkertrafik.dk/nyhedsbrev. Kildemarkskolen har en færdselskontaktlærer, hvis arbejde skal respekteres og prioriteres. - Skolebestyrelsen sikrer årligt 40 timer til kontaktlæreren. Opgavens indhold præciseres. - Ved ny kontaktlærer afsætter skolen midler til at deltage på et af Rådet for Sikker Trafiks kurser for færdselskontaktlærere. - Vi afsætter midler til, at færdselskontaktlæreren med 3-4 års mellemrum kan deltage på et af Rådet for Sikker Trafiks kurser om færdselspædagogik. Løbende Løbende August 2012 Klasselærerne Færdselskontaktlæreren Skoleledelsen og Skolebestyrelsen

8 8 Rollemodeller Kildemarkskolen vil arbejde for at forældre, lærere, øvrige voksne på skolen og de ældste elever er bevidste om deres roller som forbilleder i trafikken. Børn agerer i langt højere grad ud fra det de ser end det de bliver bedt om. Emne Handling Tidsfrist Ansvarlig Skolen ansatte Skolen forventer at ansatte på skolen overholder Fra 1. kvartal 2012 Alle ansatte på skolen færdselsloven og signalerer sikker adfærd omkring skolen. I bil bruges sele, hastighed overholdes, parkeringsregler respekteres og på cykel gives tegn, grundig orientering, cykelhjelm osv. Til fods benyttes fodgængerovergangene og på cykeltur med klassen benyttes naturligvis cykelhjelm. Forældre Forældremøderne benyttes til orientering om forældrene som det gode eksempel. Ser et barn bare en gang at vejen krydses diagonalt ca. 10 meter fra fodgængerovergangen, så bliver det acceptabelt også selv at gøre det. Færdselskontaktlæreren kan inviteres til forældremøderne hvor emnet er på agendaen. Materiale til information omkring rollemodeller kan findes på Sikker Trafiks hjemmeside. Fra 1. kvartal 2012 Færdselskontaktlæreren, klasselærere og forældre i samarbejde De ældste elever Skolen gør en indsats for at gøre de ældste elever opmærksomme på at de er vigtige rollemodeller for de mindre børn på skolen. En gang om året kan klassetrin hjælpe færdselskontaktlæreren med at afvikle cyklistprøven for 6. klassetrin. Elever fra udskolingen opfordres til at melde sig til skolepatruljen og på den måde give information om færdsel og vise interesse i de mindre elevers trivsel og sikkerhed i trafikken. Fra 1. kvartal 2012 Klasselærere i udskolingen, Færdselskontaktlæreren, SP instruktøren

9 9 Samarbejde For at få gennemført forbedringer og sikret en fornuftig afvikling af trafikken omkring Kildemarkskolen er det nødvendigt at involvere parter og interessenter udenfor skolen, da disse har afgørende indflydelse på kommende og eksisterende elever og fysiske vilkår omkring skolen. Der er en række interessenter som vil være relevante at involvere i arbejdet omkring trafiksikkerhed. Emne Handling Tidsfrist Ansvarlig Forældrene Undervisning af eleverne i trafiksikkerhed bygger i høj grad på forudsætninger som eleverne har med hjemmefra. Skolens forventninger til forældrene diskuteres og skitseres på forældremøder og forældrene mindes om deres part som rollemodel og om at sikre at børnene kan færdes sikkert på cykel i trafikken og at cykler er forsvarligt og lovligt vedligeholdt. Fra 1. kvartal 2012 Børnehaver Klubberne Supernova, Kilden, andre? Politiet Børnehaver med kommende elever på Kildemarkskolen opfordres til at inddrage Færdselskontaktlæreren eller skolebiblioteket i deres forberedelse af de nye elever. Skolevejen bedes gennemgået for børnene ift. den enkeltes bopæl. Information om dette bedes givet til de børnehaver man i forvejen samarbejder mht. førskolebørn og læsefølsordningen. Ligeledes indledes et samarbejde med klubberne om mellemtrinets elever og om at forberede eleverne på dette klassetrin til færdsel primært på cykel i trafikken. Klubberne kan orienteres om materialet som er tilgængeligt og kan orienteres om hvornår Kildemarkskolen afholder cyklistprøve og hvordan klubberne evt. kan hjælpe til med træning og orientering om regler, mm. Skolen har et fast samarbejde med Politiet omkring afvikling af trafikken omkring skolen, omkring undervisningssamarbejdet i hele skoleforløbet og Fra 1. kvartal 2012 Fra 1. kvartal 2012 Fra skoleåret start og løbende Færdselskontaktlæreren, klasselærere og forældre i samarbejde Færdselskontaktlæreren, børnehaveklasselederne og børnehaverne Skolebibliotekaren, Færdselskontaktlæreren, Lederne på klubberne Færdselskontaktlæreren

10 omkring forbedring af skolevejen til og fra Kildemarkskolen. Færdselskontaktlæreren er bindeled til politiet og sikrer at kontakten er etableret. Den enkelte klasselærer følger selv op med konkrete aftaler. Politikredsen afholder hvert år møder, hvor færdselskontaktlæreren deltager. Politiet er med til at vurdere skolevejens farlighed. Skolevejsudvalget tager kontakt til politiet for en revurdering af skolevejene. Her drøftes også andre relevante sager. Færdselskontaktlæreren inviteres. Kontakt til færdselspoliti: motorcykelbetjent observerende / præventive besøg om morgener ad hoc. Kommunen - Kontakt til kommune/forvaltning som tidligere beskrevet ifm. forbedring af skolevejen Rådet for Sikker Trafik - Deres materialer og brug af hjemmeside - Støtte / sparring ved spørgsmål - Økonomisk støtte eventuelt Dansk cyklist forbund - Deres materialer og brug af hjemmeside - Støtte / sparring ved spørgsmål Lokalområdet - Aldi 10 - Cykelhjelme! - Skolen starter en dialog med Aldi supermarked For at smidiggøre varekørsel til butikken, så det om muligt lægges udenfor den værste myldretid. For at gøre lastbilchaufførerne opmærksomme på børn på vej til skole. Ved lejlighed Undersøges Snarest muligt Ved skolestart og omkring den mørke vintertid Fra 2. kvartal 2012 Fra 2. kvartal 2012 Fra 2. kvartal 2012 Fra 2. kvartal 2012 De enkelte klasselærere Skolevejsudvalget Færdselskontaktlæreren Skolevejsudvalget Færdselskontaktlæreren og Skolebibliotekaren Færdselskontaktlæreren og Skolebibliotekaren Skoleleder i samarbejde med færdselskontaktlæreren

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG Rømersgade 5-7 1362 København K T 3332 3121 www.cyklistforbundet.dk dcf@dcf.dk SKOLECYKLINGSHÅNDBOGEN Håndbogen er fi nansieret af TrygFonden og Den Statslige Cykelpulje Tekst: Anette

Læs mere

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Velkommen til den nye materialeoversigt Alle digitale materialer er gratis og findes på sikkertrafik.dk/skole 2 2013/2014 Færdselsundervisningen

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Materialeoversigt. Materialer til færdselsundervisningen 2012/2013

Materialeoversigt. Materialer til færdselsundervisningen 2012/2013 Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2012/2013 Indholdsfortegnelse Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2 012/2013 Nyhedsbrev til dig 2 Tag på færdselskursus 2 Nyt

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere