December Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400"

Transkript

1 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 December 2013

2 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og december 2013 RN 1905/13 OPSAMLING Rigsrevisionen ønsker at orientere Statsrevisorerne om de grundlæggende internationale principper for udførelsen af revisionsopgaver, der fremover anvendes i den offentlige revision i Danmark. Principperne skal bl.a. sikre, at den offentlige revision er med til at skabe gennemsigtighed i forvaltningen af offentlige midler og understøtter den parlamentariske kontrol med regeringen og andre forvaltningsansvarlige myndigheder. I. Indledning 1. Jeg vil hermed orientere Statsrevisorerne om, at rigsrevisionernes internationale organisation (INTOSAI) har fastlagt et nyt sæt grundlæggende revisionsprincipper. De grundlæggende revisionsprincipper indgår i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI) i 4 nye dokumenter ISSAI 100, 200, 300 og Jeg har tidligere i mit notat til Statsrevisorerne af 11. januar 2013 orienteret om Rigsrevisionens publikation om normen for revisionen af offentlige midler god offentlig revisionsskik. Publikationen skulle bl.a. tydeliggøre, at Rigsrevisionens forståelse af god offentlig revisionsskik er baseret på internationale principper. De nye revisionsprincipper i ISSAI 100, 200, 300 og 400 bør således efterleves af Rigsrevisionen og de øvrige revisorer, der udfører revisionsopgaver i henhold til god offentlig revisionsskik. 3. Dette notat beskriver baggrunden for og indholdet af de nye revisionsprincipper samt Rigsrevisionens bidrag til udarbejdelsen og videre arbejde med at implementere principperne i den offentlige revision i Danmark. Rigsrevisionen har som formand for INTOSAI s komité for faglige standarder (PSC) haft et væsentligt ansvar for at sikre, at revisionsprincipperne blev udarbejdet som planlagt. Indholdet er udviklet i et bredt internationalt samarbejde mellem rigsrevisionerne. Jeg har orienteret om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til 2016 i mit notat til Statsrevisorerne af 8. november 2012.

3 2 II. Baggrunden for de nye revisionsprincipper 4. Etableringen af internationale standarder er det første af 4 strategiske mål, som INTOSAI i 2004 definerede for sit arbejde. I 2007 fastlagde INTOSAI i ISSAI 10 Mexico-erklæringen en række principper for rigsrevisioners uafhængighed. Erklæringen søger bl.a. at sikre rigsrevisioners organisatoriske uafhængighed, adgang til oplysninger og kompetence til at udøve faglige skøn. Erklæringen fastslog også, at revisionen bør udføres i henhold til relevante revisionsstandarder. Samtidig vedtog INTOSAI at samle alle vedtagne og planlagte dokumenter om offentlig revision i et samlet system under navnet International Institutions of Supreme Audit Institutions rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI). 5. INTOSAI har indgået en række samarbejder om udviklingen og implementeringen af ISSAI erne med Verdensbanken, revisionsbranchens internationale organisation (IFAC) de interne revisorers internationale organisation (IIA) og flere andre organisationer, der støtter formålet om at fremme større ansvarlighed og gennemsigtighed i forvaltningen af offentlige midler. Dette har medvirket til en stigende international anerkendelse af INTOSAI s arbejde på området. FN s generalforsamling har således i december 2011 vedtaget resolution A/66/209, Promoting the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public administration by strengthening Supreme Audit Institutions (fremme af produktivitet, ansvarlighed, effektivitet og ansvarlighed i offentlig forvaltning ved at styrke rigsrevisioner). Resolutionen henviser bl.a. til Mexicoerklæringen og til INTOSAI s første resolution om offentlig revision fra 1977, Limaerklæringen. 6. Baggrunden for INTOSAI s arbejde er, at den offentlige revision på nogle punkter forudsætter andre faglige standarder end dem, der fastlægges af revisionsbranchens standardsættende komité, som er nedsat af IFAC. Mens IFAC s standarder i stigende grad regulerer private revisorers ydelser verden over, er det meget forskelligt fra land til land, i hvilket omfang der er etableret standarder for den offentlige revision, som varetages af rigsrevisionerne i samspil med fx lokale revisionsmyndigheder, interne revisionsenheder i ministerier eller private revisorer. De internationale revisionsstandarder fra IFAC tager sigte på opgaver, hvor en revisor skal undersøge, om oplysningerne i regnskabet for en virksomhed er udarbejdet i overensstemmelse med de kriterier, som virksomheden angiver. Revisionsopgaver i den offentlige sektor vil ofte have et bredere formål, og det fremgår af IFAC-standarderne, at private revisorers ansvar i den forbindelse bl.a. kan være bestemt af standarder udstedt af INTOSAI eller den nationale rigsrevision. Ud over revisionen af regnskabsoplysninger hører det især til den offentlige revisions opgaver at undersøge, om de relevante ansvarlige parter har sikret, at offentlige midler anvendes så effektivt som muligt, og om love og retningslinjer mv. overholdes. 7. Siden 2007 har INTOSAI derfor flere gange understreget vigtigheden af, at rigsrevisioner følger offentliggjorte standarder, der kan sikre uafhængigheden og kvaliteten af revisionen og samtidig bidrage til at tydeliggøre, hvad de parlamentariske kontrolorganer og andre brugere kan forvente af revisionsydelserne. 8. Med de nye revisionsprincipper er der skabt et fælles internationalt grundlag for de forskellige nationale standarder for den offentlige revision, som fastlægges af rigsrevisionerne eller andre relevante organer i de enkelte lande. De grundlæggende revisionsprincipper erstatter en række ældre tekster, der i perioden udgjorde INTOSAI s første sæt af revisionsstandarder, og skaber derved bedre sammenhæng i det samlede system af ISSAI er. Revisionsprincipperne fastlægger samtidig det faglige grundlag for den fremtidige videreudvikling af de mere detaljerede revisionsstandarder, der også indgår i ISSAI erne. Alle standarder offentligøres på

4 3 III. Indholdet af de nye revisionsprincipper 9. Det væsentligste af de nye dokumenter er ISSAI 100 Fundamental Principles of Public- Sector Auditing (grundlæggende principper for offentlig revision). Principperne tager udgangspunkt i, at den offentlige revision skal bidrage til: at give brugerne fx Statsrevisorerne og Folketinget uafhængig, objektiv og troværdig information sammen med konklusioner eller revisorerklæringer, der er baseret på et tilstrækkeligt egnet revisionsbevis at øge ansvarlighed og gennemsigtighed, fremme fortsatte forbedringer og styrke tilliden til anvendelsen af offentlige midler og til den offentlige forvaltnings effektivitet at understøtte de organer i det forfatningsmæssige system, der udøver kontrol med regeringen og andre, som har ansvar for offentligt finansierede aktiviteter at skabe incitament til forandringer ved at tilvejebringe viden, analyser og velfunderede anbefalinger. 10. Det konkrete emne og mål med revisionen kan være forskelligt fra opgave til opgave. ISSAI 100 fastslår, at rigsrevisionerne på grundlag af deres mandat træffer strategiske beslutninger om, hvilke revisionsopgaver de løser, og hvilke standarder der gælder for opgaverne. Dette har Rigsrevisionen gjort i publikationen om god offentlig revisionskik, der fastlægger målet for de årlige revisioner og større undersøgelser med udgangspunkt i rigsrevisorlovens bestemmelser. ISSAI 100 beskriver de faglige principper for planlægningen, udførelsen og rapporteringen, som gælder for alle offentlige revisionsopgaver. ISSAI 100 lægger særligt vægt på, at der bør være sammenhæng mellem revisors faglige vurderinger af risiko og væsentlighed, omfanget af den udførte revision, det opnåede revisionsbevis og konklusionerne om det undersøgte emne. 11. Revisionsprincipperne i ISSAI 100 uddybes af 3 supplerende dokumenter, der beskriver den offentlige revisions hovedområder: ISSAI 200 Fundamental Principles of Financial Auditing vedrører opgaver, hvor revisor skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabsmæssige oplysninger er udarbejdet i overensstemmelse med de kriterier, som regnskabsaflæggeren angiver over for brugerne. ISSAI 200 sammenfatter alle væsentlige principper i IFAC s revisionsstandarder og angiver forudsætningerne for, at de kan anvendes på offentlige virksomheders regnskaber, og hvordan de samme principper kan anvendes ved revisionen af et statsregnskab. ISSAI 200 vil finde anvendelse i Rigsrevisionens finansielle revision, hvor vi efterprøver, om regnskabet er rigtigt, jf. rigsrevisorlovens 3. ISSAI 300 Fundamental Principles of Performance Auditing vedrører opgaver, hvor revisor undersøger, om bestemte aktiviteter, programmer eller institutioner lever op til almindelige principper om sparsomlighed, produktivitet og effektivitet, og om der er mulighed for forbedringer. ISSAI 300 vil finde anvendelse i Rigsrevisionens forvaltningsrevision, hvor vi vurderer, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet, jf. rigsrevisorlovens 3. ISSAI 400 Fundamental Principles of Compliance Auditing vedrører opgaver, hvor revisor efterprøver, om et bestemt emne er i overensstemmelse med konkrete kriterier, der er fastlagt på grundlag af eksisterende regler og retningslinjer mv. ISSAI 400 vil finde anvendelse i Rigsrevisionens juridisk-kritiske revision, hvor vi efterprøver, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. rigsrevisorlovens 3.

5 4 12. Revisionsprincipperne i ISSAI 100, 200, 300 og 400 tager højde for, at der er væsentlige nationale forskelle i opgavernes omfang og organisering. Det gælder for alle 3 hovedområder finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision at revisionen i nogle lande er mere vidtgående, end hvad Rigsrevisionen har mulighed for i Danmark, mens revisionen i andre lande er mere begrænset. Det er dog særligt karakteristisk for den offentlige revision, at revisors rolle ikke kun er at påtegne de regnskaber eller attestere de øvrige oplysninger, som de forvaltningsansvarlige selv udarbejder og fremlægger for brugerne. Revisionsprincipperne afspejler således, at den offentlige revision i lige så høj grad omfatter direkte rapporteringsopgaver, som det fx kendes fra Rigsrevisionens beretninger. Den direkte rapportering indebærer, at det er revisors ansvar at udvælge og afgrænse de emner, der skal undersøges, fastlægge de kriterier, det er relevant at vurdere emnet ud fra, formulere dækkende og afbalancerede konklusioner og udarbejde en rapport med alle relevante informationer til brugerne. IV. Rigsrevisionens bidrag til udarbejdelsen af revisionsprincipperne 13. De nye revisionsprincipper har været det væsentligste mål for PSC i perioden Komitéen har 71 medlemslande, og det danske formandskab varetages af afdelingschef Bettina Jakobsen. Revisionsprincippernes indhold blev godkendt af PSC s styrekomité i Stockholm i juni 2013, og de 4 ISSAI er trådte i kraft den 26. oktober 2013, hvor de opnåede tilslutning fra lederne af de 165 rigsrevisioner, der deltog på INTOSAI s kongres (INCOSAI) i Beijing. Revisionsprincipperne har grundlag i en række faglige vejledninger, som PSC tidligere har udviklet, ligesom andre relevante nationale og internationale standarder har indgået i arbejdet. PSC har desuden i 2007 gennemført en undersøgelse blandt alle rigsrevisioner af behovene for standarder og har i 2010 kortlagt, hvordan revisionsopgaven er beskrevet i rigsrevisionernes lovgrundlag i forskellige dele af verden. 14. Udarbejdelsen af revisionsprincipperne er sket i en særlig arbejdsgruppe med 31 medlemmer fra 13 lande, herunder repræsentanter for INTOSAI s nuværende og tidligere formandslande og formændene for PSC s 3 revisionsfaglige underkomitéer. Danmark har haft formandskabet for arbejdsgruppen ved chefkonsulent Kristoffer Blegvad, og gruppen har været bistået af Rigsrevisionens ledelsessekretariat. Rigsrevisionen har haft ansvar for at organisere arbejdet, så dokumenterne blev færdige som planlagt, mens det skriftlige arbejde med at udforme principperne hovedsageligt har været udført af gruppens øvrige medlemmer og PSC s revisionsfaglige underkomitéer. En offentlig høringsproces fra august 2012 til februar 2013 resulterede i kommentarer, der er blevet behandlet af arbejdsgruppen. Rigsrevisionen har afgivet høringsvar på lige fod med INTOSAI s øvrige medlemmer. Indholdet af principperne er således fastlagt gennem et bredt internationalt samarbejde mellem rigsrevisionerne. V. Det videre arbejde med at implementere revisionsprincipperne 15. Rigsrevisionen vil i 2014 offentligøre en dansk oversættelse af de nye revisionsprincipper. I Danmark foretages revisionen af de offentlige midler i et samspil mellem Rigsrevisionen, interne revisorer og de private revisorer, der varetager den årlige revision af regioner og kommuner, eller virksomheder, der finansieres gennem statslige tilskud mv. Sammen med publikationen om god offentlig revisionsskik betyder de 4 nye ISSAI er, at der fra 2014 i højere grad vil gælde en fælles faglig standard for alle revisorer på det offentlige område. 16. Den fælles standard vil i et vist omfang kunne udfyldes forskelligt af de forskellige revisionsvirksomheder, men revisionen skal planlægges og udføres i overensstemmelse med de grundlæggende revisionsprincipper i ISSAI erne. For de private revisorer, der udfører opgaver i henhold til god offentlig revisionsskik, vil det være muligt samtidig at anvende IFAC s revisionsstandarder (ISA), der er oversat til dansk af FSR Danske Revisorer.

6 5 17. Rigsrevisionen vil i den kommende tid arbejde videre med at implementere de nye ISSAI er i revisionen. Lone Strøm

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006 Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis Oktober 2006 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS i Indholdsfortegnelse I. Indledning... 1 II. ERFA-gruppens kommissorium

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Side 1. Styrelsesloven fastsætter nogle principper, som sikrer Lagtinget den afgørende magt over og kontrol med landskassens økonomiske forhold:

Side 1. Styrelsesloven fastsætter nogle principper, som sikrer Lagtinget den afgørende magt over og kontrol med landskassens økonomiske forhold: Side 1 Bemærkninger til lovforslaget Generelle bemærkninger Indledning Revisionen af landsregnskabet og andre offentlige regnskaber samt behandlingen og godkendelsen i Lagtinget er vigtige elementer i

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 Henrik Christoffersen Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 1 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på www.cepos.dk, men kan også bestilles i trykt

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

INTERN REVISION I STATEN

INTERN REVISION I STATEN INTERN REVISION I STATEN Administrationens behov for intern revision i henhold til rigsrevisorlovens 9, de økonomiske konsekvenser heraf samt forslag til finansiering Betænkning fra Statsministeriets udvalg

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Kandidatafhandling. Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration

Kandidatafhandling. Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration 37 8 Fylgiskjal 3 Cand.merc.aud. studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration Brynleif Poulsen Beinta Dam Vejleder:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere