De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation"

Transkript

1 De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej Bredsten ( ) Civilingeniør Christian Drivsholm Teknologisk Institut Industri og Energi Teknologiparken 8000 Århus C ( ) Februar

2 Rekapitulation Interne krav Grænseværdien er 50 mikrogram bly pr. m 3 luft = 50 µg bly/m 3 = 0,05 mg bly/m 3 /Metallisk bly og blyforbindelser, At-vejledning C.0.8, Marts Erstatter At-meddelelse nr af august 1991/. Eksterne krav Emissionsgrænsen for bly (Pb målt som støv) er vist i nedenstående diagram fra Miljøstyrelsen: Stof Klasse Massestrømsgrænse [gram/time] Blyforbindelse målt som Pb * ) Emissionsgr ænse [mgram/nor mal m 3 ] B værdi [mgram/m 3 ] II 5 1 0,0004 * ) En mindre del af emissionen af Hg, Pb m.fl. kan optræde på gasfase men medregnes som støv. /Luftvejledningen, nr. 2, 2001, Miljøstyrelsen/ Der skal derfor udarbejdes vejledningstekst, som dels sikrer at grænseværdien for blyindhold i luften er overholdt og dels angiver lette værktøjer til beregning af den nødvendige totale luftmængde som funktion af skydebanens størrelse (læs antal skydebaner). 2

3 Vejledningstekst Ventilation 8. Ventilation. Ved skydning dannes der i skudafgangen nitrøse gasser, kulilte, blystøv og anden form for støv. Luftforurening Denne form for luftforurening virker meget generende under længere tids ophold på en skydebane under skydning. Det er derfor påkrævet med mekanisk balanceret ventilation, der sikrer et luftskifte gennem udsugning af forureningen og indblæsning af frisk luft. Friskluftstrøm Ved nybygning og væsentlige ombygninger skal det efterfølgende krav til total friskluftmængde overholdes: I lokaler, hvor ansatte skal arbejde, er der fastsat grænseværdier for forurening. Disse værdier tilgodeses, når friskluftstrømmen beregnes efter formlen vist i det efterfølgende eksempel: Beregningseksempel - Total friskluftmængde for en skydebane med 8 standpladser 76,5 cm LUFT 153,5 cm LUFT AFSPÆRRING 74,5 cm Figuren viser målene for én standplads. Der er et skydefelt, en bordplade, en hylde og til slut en afspærring. 3

4 Med 8 standpladser tilsammen bliver den totale friskluftmængde lig: V MINIMUM = (antal standpladser) (bredde) (højde) (0,1) (3600) V MINIMUM = (antal standpladser) (A EFFEKTIVT ) (0.1) (3600) V MINIMUM = 8 0,765 1,535 0, = 3382 [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] Formlen viser, at den nødvendige minimumsluftmængde udelukkende afhænger af det effektive åbningsareal (skydeareal). Det er derfor vigtigt, at afspærre de blindarealer, der ikke anvendes direkte i forbindelse med skydningen. Beregningseksempel Slut Luftretning skal være fra standpladsafsnit mod baneafsnit. Anlæggets dimensioner Anlæggets etableres udelukkende som et OFF/ON anlæg, hvor OFF er lig 0% kapacitet og ON er lig 100% kapacitet, se dog under Bane i 2 etager. Ventilationsanlægget skal udføres forsvarligt ud fra sikkerhedsmæssige, energimæssige og arbejdsmiljømæssige hensyn. Ventilationsanlægget skal udføres i overensstemmelse med DS 447, norm for ventilationsanlæg. Ventilationsanlægget skal udføres, så de ikke medfører brandfare. Udførelse skal ske i overensstemmelse med DS 428, norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationssystemer. Ventilationsanlægget skal udføres, så anlæg og kanaler kan renses og vedligeholdes. Ventilationsanlægget skal drives og vedligeholdes, så de holdes i en teknisk og hygiejnisk forsvarlig stand. Det kan være en fordel, at ventilationsanlægget kommer ind under VENT - ordningen ( ). Ventilationsanlægget skal forsynes med måleinstrumenter eller måleudtag, der muliggør kontrol af driftsforhold og energiforbrug. Det kan kraftigt anbefales, at der monteres målebøjninger fx Lindab MBU 90 o på indblæsnings- og udsugningssiden. Ventilationsanlægget skal forsynes med effektive energigenvindingsaggregater. Kravet kan dog fraviges, når afkastningsluftens overskud af varme ikke på rimelig måde kan udnyttes. Redegørelse og beregninger vedlægges. 4

5 Ventilationsanlægget forsynes med vandbåren varmeflade. Kravet kan dog fraviges, hvis vandbåren varme ikke på rimelig måde kan udnyttes i forhold til elektrisk opvarmning. Redegørelse og beregninger vedlægges. Ventilationsanlægget forsynes med EU7 filter på indblæsningssiden og EU5 filter på udsugningssiden. Filtre og indblæsningspose skal forsynes med alarmudstyr for tryktabskontrol over henholdsvis filteret og indblæsningspose. For ventilationsanlæg med konstant luftydelse må elforbruget til lufttransport ikke overstige 2500 Joule/m 3 udeluft. For ventilationsanlæg med variabel luftydelse må elforbruget til lufttransport ikke overstige 3200 Joule/m 3 udeluft ved maksimal luftydelse Bestemmelsen gælder ikke for ventilationsanlæg, hvor det årlige elforbrug til lufttransport er mindre end 2,5 GJoule (700 kwh). Redegørelse og beregninger vedlægges. Beregning af varmeflade Varmefladens dimensionerende effekt beregnes af følgende formler: E DIM = 11,4 q LUFT [m 3 /h] [W] uden varmegenvinding ( = 0%!) E DIM = 5,7 q LUFT [m 3 /h] [W] med varmegenvinding ( = 50%!) /**/ /**/ Det er en forudsætning, at lokaletemperaturen (og hermed udsugningstemperaturen) er omkring 22[ o C]. Placering af luftindtag og -afkast Luftindtag og afkast skal være udformet og placeret under hensyntagen til udeluftens renhed og temperaturforhold og således, at ventilationsluften tilføres og bortkastes på en for ventilationsanlægget hensigtsmæssig måde og uden gener for omgivelserne. Luftindtag bør placeres mindst 0,15[m] over terræn samt fortrinsvis mod bygningens mindst trafikerede side og helst på nordsiden. I tæt trafikerede områder bør luftindtaget placeres 5[m] eller højere over gadeniveau. Luftindtag bør ikke placeres i den fremherskende vindretning efter afkastningsåbninger og skorstene eller i husets læside, hvis der er risiko for kortslutning fra afkast. Luftindtag- og afkast bør placeres således, at tryksvingninger i ventilationsanlægget på grund af vindpåvirkninger søges undgået. 5

6 Principskitse Eksempel Udsugningskanal Beskyttende træplade Udsugningsrist Standpladser A Indblæsningspose A Baneafsnit Baneafsnit Ventilationsanlæg Snit A - A Udsugningskanal Beskyttende træplade Afspærret Afstand mindst 3 meter 6

7 Eksempel på to symmetrisk placerede indblæsningsposer, er vist på billedet til venstre. Eksempel på komplet udsugningskanal placeret på gulv, er vist på billedet til højre. Lyddæmper Der skal monteres effektiv lyddæmper på indblæsningssiden og effektiv lyddæmper på udsugningssiden (fx lyddæmperlængde lig 1290mm for ø315mm kanal / Lindab A/S / ). Ventilatorer Ventilatorer bør anbringes, så støjen fra motorerne generer mindst. Indblæsning Indblæsningen skal ske laminart (lav-impuls) gennem egnet indblæsningspose. Indblæsningsposen monteres under loftet ved bagvæggen på standpladsanlægget. For at få så jævn en fordeling af indblæsningsluften som muligt og samtidig undgå yderligere træk, skal der anvendes indblæsningspose i hele rummets bredde. Indblæsningsluften må ikke bruges til opvarmning/køling af lokale; men skal foregå isotermt (der indblæses med samme temperatur som lokaletemperaturen). Det bør anbefales at tage kontakt til fx KE Fibertec A/S ( ) vedrørende beregning af posestørrelse, udformning og vedligeholdelse af pose. Udsugning Udsugningskanal monteres på eller i gulvet mindst 3 meter foran standpladsbordet. Udsugningskanalen forsynes med én rist pr. standplads. Ristene skal være justerbare for at sikre, at der udsuges samme mængde luft gennem alle ristene. Afleveringsforretning Efter komplet installation- og indregulering af ventilationsanlæg skal dette kontrolleres effektivt (luftmængder, luftbalance m.m.). Der kan ikke tolereres afvigelse i indblæst friskluftmængde i negativ retning (incl. fradrag fra usikkerhedsbidraget) ; men +15% afvigelse i positiv retning. Udsugningsluftmængden skal være en anelse højere end indblæsningsluftmængden for at sikre et undertryk i lokalet. 7

8 Der afleveres en afleveringsapport med projekterede- og målte værdier. Sikkerhedskrav Kanal og riste skal være fremstillet af et gennemskydeligt materiale. Kan dette ikke lade sig gøre, kræver sikkerheden, at den side, der vender mod skytten skal afdækkes med 22 mm spånplade. Er man i tvivl, skal den skydebanesagkyndige kontaktes. Bane i 2 etager Bygges banen i 2 etager er der ingen ændring af kravet om luftmængder på standpladserne. Derimod placeres udsugningskanalen i en afstand på mindst 4 meter fra standpladsbordet i underste etage. Udsugningsventilatoren forsynes med en automatisk omskifter således at den kører på 100% kapacitet dersom begge etager er i brug og 50% kapacitet dersom kun én etage er i brug. 8

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009)

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) 6.B Optimering af varme og ventilationsanlæg Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) Antal normalsider: 39,24 (94.176 anslag med mellemrum) Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation. PSO-projekt nr. 343-019. Maj 2013

Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation. PSO-projekt nr. 343-019. Maj 2013 Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation PSO-projekt nr. 343-019 Maj 2013 Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation Forfattere: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut),

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser Vejledning Indledning Denne ventilationsvejledning udgør den forkortede udgave af rapporten Velfungerende løsninger til ventilationssystemer

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 Tlf.: +45 88 19 10 00 KONTAKTPERSON Christian A. Hviid 2830 Virum Fax: +45 88 19 10 01 Tlf.: +45 22 20 90 03 Denmark www.alectia.com crh@alectia.com Forord Det er videnskabeligt

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr.

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr. Anbefalinger til design af lavenergihuse Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup 28. januar 2011 Udbudsmateriale Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup Bygherre: Ballerup Kommune Rådgiver: ALECTIA A/S Navn Vej og Park Adresse Teknikerbyen 34 Adresse Energivej 50

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk EcoVent Side 1 af 22 EcoVent Aps Rudolfgårdsvej 19 8260 Viby J Tlf.: 70 23 88 02 Fax: 70 23 21 80 Web: www.ecovent.dk John Steen Jensen startede i 1994 med at fabrikere forskellige former for ventilationsanlæg.

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Lagring af kartofler Kasselager til læggekartofler op til 100 tons i eksisterende bygning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 103.10-03 Udgivet 28.06.2006 Revideret - Side 1 af 10 Dette

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere