DUKO tæthedsprøvning på mock-up metodebeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUKO tæthedsprøvning på mock-up metodebeskrivelse"

Transkript

1 1. Formål Vurdering af potentiel in-situ lufttæthed af dampspærresystemer under anvendelse af tilbehørskomponenter. 2. Henvisninger DS/EN 13829: Bygningers Termiske ydeevne. Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger. Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator. 3. Begreber og definitioner Dampspærresystemer Et dampspærresystem vil typisk bestå af fx monteringsvejledning, dampspærremembran, dampspærretape, folieklæber, evt. primer, membrangennemføringer, indad- og udadgående hjørner og lignende tilbehørsdele. DB-nr. Varenummer i Danske Byggecentres (DB) database ByggeBasen. GTIN Global Trade Item Number. Nummeret beskriver hvilket land leverandøren af en vare kommer fra, identificerer leverandørvirksomheden samt varens referencenummer i virksomheden. Sidste ciffer er et kontrolnummer. GTIN kan typisk ses under det 13-cifrede EAN-stregkodesymbol. GTIN udstedes af GS1 Denmark. Montør Person udpeget af leverandøren af dampspærresystemet. Forestår monteringen af dampspærresystemet på mock-up. Operatør Person der betjener udstyret til måling af bygningers luftgennemtrængelighed under prøvningen. Operatøren skal være certificeret iht. DS/SBC Prøvningsansvarlig Person der forestår prøvningens gennemførelse. Den prøvningsansvarlige skal være uvildig, som beskrevet for certifikatindehavere i DS/SBC bilag 3. Varenummer Nummer, der internt hos en leverandør af dampspærresystemer, identificerer et produkt, der indgår i et dampspærresystem. 4. Princip Bestemmelse af lufttætheden af et dampspærresystem under anvendelse af alle til systemet hørende enkeltkomponenter efter montering iht. monteringsvejledningen på en standard mock-up. Udgave 2, Side 1 af 7

2 5. Apparatur Udstyr til måling af bygningers luftgennemtrængelighed i henhold til DS/EN Røgmaskine til teaterrøg. Modificeret mock-up med etageareal 12 m 2 som vist i figur 1-7 og beskrevet i tabel 1-2. Figur 1. Facade 4 m. Tagflade uden ovenlys. Hanebånd i spær 2 og 3 venstre fra venstre afskåret, så der her udføres dampspærre til kip. 900 mm fra underside bundrem til overside toprem i væg. Figur 2. Gavl med vindue og porebetonskillevæg. Taghældning 45. Bjælkeender til venstre gennembryder dampspærren 120 mm fra yderside skunkvæg. 150 mm tagudhæng. 600 mm fra top af kip til underside af hanebånd. Figur 3. Facade. Tagflade med ovenlys. Udgave 2, Side 2 af 7

3 Figur 4. Gavl med 900 x 2000 mm dørhul, hvori udstyret til måling af bygningers luftgennemtrængelighed kan monteres. Bjælkeender til venstre skåret i flugt med skunkvæg: 700 mm fra inderside skunkvæg til yderside ydervæg. Figur 5. Gulvkonstruktion set nedefra. Bredde 3220 mm. Længde: 4000 mm. Figur 6. De 2 bageste hanebånd er afskåret, så dampspærren her føres til kip. Samling mellem gulvplader skal tætnes, fx med dampspærretape og eventuelt med membran. Gavlvinduet er placeret i en lysning, der fremkommer ved 95 mm udlægtning. Udgave 2, Side 3 af 7

4 Figur 7.Fast underlag omkring gennemføringer af henholdsvis PP-rør Ø 75 mm (til venstre) og elkabel (til højre). Gavlvinduet er placeret i en lysning, der fremkommer ved 95 mm udlægtning. Figur 8. Not i karm omkring ovenlys og vindue. Tabel 1. Materialebeskrivelse for modificeret RTS-mock-up. Træskelet: 45x95 mm gran. Diverse beslag og små lasker. Gulv: 600 x 2440 x 18 mm grankrydsfiner (samling mellem gulvplader skal tætnes, fx med dampspærretape og eventuelt med membran) Fast underlag mellem spær og omkring gennemføringer: 12 mm krydsfiner, se figur 7. Vindue i gavl: 600 x 600 mm med not i karm for tilsætning, se figur 8. Ovenlys: 780 x 980 ovenlys mock-up. Forsynes med en 12 mm krydsfinerplade mod karmen, der er tætnet med fugemasse. Not i karm for tilsætning, se figur 8. Hvis der i monteringsvejledningen foreskrives et specifikt mærke ovenlys kan dette benyttes i stedet, når den gående ramme er erstattet af en 12 mm krydsfinerplade, der er tætnet med fugemasse og fastgjort mod karmen. Kabelgennemføring: 1 m installationskabel svarende til 3 x 1,5 mm V PVILD-J Rør: ø75 mm PP afløbsrør til gennemføring. Porebetonskillevæg: - væg af porebeton, se tabel 2, LxB 400 x 100 mm, højde mindst 2116 mm, fx limede blokke, - murpap mellem porebetonskillevæg og stolpe: 100 mm bredde, 2 mm tykkelse, - karmskruer til fastgørelse af porebetonskillevæg. Tabel 2. Krav til karakteristiske materialeegenskaber for porebeton, der benyttes til skillevæg i mock-up. Porebetonen må ikke være silikoneimprægneret eller spartlet. Materialeegenskab Karakteristisk værdi Prøvningsmetode Type Byggesten kategori 1 DS/EN Trykstyrke, middel 4,5 MPa DS/EN Basistrykstyrke 3,5 MPa DS/EN Densitet, tør 535 kg/m 3 15 kg/m 3 DS/EN Planhed 1,0 mm DS/EN Parallelitet 1,0 mm DS/EN Svind Imprægneret Spartlet 0,2 mm/m Nej Nej DS/EN 680 Udgave 2, Side 4 af 7

5 6. Materialer Materialer medbringes af montøren og omfatter: 2 monteringsvejledninger: 1 til montøren, 1 til prøvningsrapporten, dampspærresystem, tilbehørsdele til dampspærresystem, eventuelt nødvendige tilsætningsstykker til døre og vinduer, faste underlag, befæstelsesmidler. 7. Prøvningsmetode 7.1 Identifikation af dampspærresystem Den prøvningsansvarlige noterer, hvilke systemkomponenter der indgår i prøvningen ved at notere varenavn, DBnr./varenummer/GTIN-nr. og mængde/stk. for hver komponent, der skal indgå i afprøvningen. Den prøvningsansvarlige skal sikre, at ikke-anvendte systemkomponenter ikke forsvinder eller anvendes på skrømt under prøvningen. Den prøvningsansvarlige modtager 1 eksemplar af monteringsvejledningen. 7.2 Montering af dampspærresystem på tid Montørerne (højst 2) forestår monteringen af dampspærresystemet på mock-up en iht. til leverandørvejledningen. Monteringen inkl. fejlretning ekskl. forprøvning må højst vare 360 min. Den prøvningsansvarlige sikrer, at monteringen foregår iht. monteringsvejledningen. Tidspunktet for påbegyndelse af monteringen rapporteres. 7.3 Forprøvning Det er tilladt at foretage forprøvning, hvor mock-up en - forsynes med udstyr til måling af bygningers luftgennemtrængelighed, - eventuelt fyldes med teaterrøg, - sættes under overtryk, fx 50 Pa. Der må kun foretages 1 forprøvning. 7.4 Eventuel fejlretning Montøren må tætne utætheder efter at forprøvningen er afsluttet indtil de 360 min. er opbrugt. Tidspunktet for afslutning af fejlretning rapporteres. 7.5 Fastlæggelse af materialeforbrug Den prøvningsansvarlige noterer, hvilke systemkomponenter der er til overs efter prøvningen (varenavn, DB-nr., GTIN og mængde/stk.) 7.6 Lufttæthedsprøvning i frisk tilstand Lufttæthedsprøvning foretages enten umiddelbart efter fejlretning eller efter det tidsrum (dog max 24,0 timer), hvor klæbning ifølge monteringsvejledningen forventes at være til stede. Tidspunktet for prøvning i frisk tilstand rapporteres. Udgave 2, Side 5 af 7

6 Mock-up en med monteret dampspærresystem tæthedsprøves af operatøren med følgende trykforløb: Overtryk: 150 Pa, 125 Pa, 100 Pa, 75 Pa, 50 Pa Undertryk: 25 Pa, 30 Pa, 35 Pa, 40 Pa, 45 Pa, 50 Pa. For hvert tryk noteres luftgennemtrængeligheden. Kollapser dampspærresystemet ved undertryk rapporteres det største undertryk, hvor dampspærresystemet var intakt. 7.7 Lufttæthedsprøvning efter 7 døgn Mock-up en med monteret dampspærresystem tæthedsprøves af operatøren igen 168 timer efter monteringen, hvis dampspærresystemet er intakt efter lufttæthedsprøvningen beskrevet under 7.6. Dampspærresystemet skal i perioden fra prøvning i frisk tilstand til prøvning efter 168 timer stå urørt. Bemærk: Ved prøvning af meget tætte dampspærresystemer kan det være nødvendigt af modificere prøvningsopstillingen så der kan måles ved lave tryk, fx gennem anvendelse af en mindre ventilator og en kalibrereret måleblænde. Nærmere oplysninger herom indhentes fx hos leverandøren af udstyret til måling af bygningers luftgennemtrængelighed. Lufttæthedsprøvningen udføres med følgende forløb: Overtryk: 150 Pa, 125 Pa, 100 Pa, 75 Pa, 50 Pa Undertryk: 25 Pa, 30 Pa, 35 Pa, 40 Pa, 45 Pa, 50 Pa. For hvert tryk noteres luftgennemtrængeligheden. Kollapser dampspærresystemet ved undertryk rapporteres det største undertryk, hvor dampspærresystemet var intakt. 7.8 Resultatbehandling Den målte luftgennemtrængelighed i l/s m 2 etageareal ved 50 Pa over- og undertryk omregnes til de gennemsnitlige luftgennemtrængeligheder ved 50 Pa i frisk tilstand og 7 døgn efter monteringen. Udgave 2, Side 6 af 7

7 8. Prøvningsrapport Prøvningsrapporten skal indeholde a) Prøvningslaboratoriets navn og adresse b) Prøvningsrapportens identifikationsnummer c) Navn og adresse på den organisation eller person som bestilte prøvningen d) Prøvningens formål e) Identifikation af det prøvede dampspærresystem: Alle komponenter i dampspærresystemet, der indgik i prøvningen, beskrives med produktnavn, varenummer, GTIN og/eller DB-nr. (komponenter registreret under pkt. 7.1 minus komponenter registreret under punkt 7.5) f) Datoen for prøvningens gennemførelse g) Prøvningsmetoden (henvisning til den anvendte metode, dvs. dette dokument) h) Prøvningsudstyret Serienummer eller laboratorieidentifikationsnummer for udstyret til måling af bygningers luftgennemtrængelighed og mock-up i) Navn, firmanavn, firmaadresse, ID og licensnr. samt certificeringsorgan for operatøren af udstyret til måling af bygningers luftgennemtrængelighed. j) Afvigelser fra prøvningsmetoden (Når der ikke afviges fra prøvningsmetoden anføres: Ingen afvigelser ) k) Prøvningsresultatet - Den gennemsnitlige luftgennemtrængelighed ved 50 Pa i frisk tilstand og 7 døgn efter montering jf. punkt 7.8. l) Usikkerheden på prøvningsresultatet m) Dato og den prøvningsansvarliges underskrift n) Bilag -Monteringsvejledningen -Målt luftgennemtrængeligheder som funktion af under- og overtryk- Udgave 2, Side 7 af 7

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer Vejledning nr. 54, 2. udgave Juli 2006 PRODUKTER PROJEKTERING INSTALLATION LEDNINGSDRIFT Vejledning nr. 54, 2. udgave Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere 6-1 6-2 KAPITEL 6.1 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG PRØVNING AF EMBALLAGER 6.1.1 Generelt

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING

BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING Som funktion af temperaturen EMCON A/S OG VIA UNIVERSITY COLLEGE Udarbejdet af: Gitte Normann Munch-Petersen & Christian Munch-Petersen 10. januar 2013 Indhold 1 Forord...

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013

Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Ecodesign og -- Nye krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du klimaanlæg og vifter? Så vær opmærksom: Der er nye regler på vej, der gælder fra 1. januar 2013 Vejledning

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere