Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision"

Transkript

1 Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA

2 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION DETALJERET INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEL 1 - GENERELT DEL 2 - REGNSKABERNES RIGTIGHED (FINANSIEL REVISION) DEL 3 - OVERHOLDELSE AF RELEVANT LOVGIVNING OG ANDEN REGULERING (JURIDISK-KRITISK REVISION) GLOSSAR OG AKRONYMER Kontakt For yderligere oplysninger kontakt venligst: Den Europæiske Revisionsret - CEAD-Afdelingen Revisionsmetoder og støtte AMS ECA-CONTACT/Eca eller Denne håndbog må gerne kopieres og distribueres. Der skal ikke indhentes særlig tilladelse hertil fra Revisionsretten. FCAM - Oversigt

3 3 Detaljeret indholdsfortegnelse HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION DETALJERET INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Håndbogens formål og fokus Strukturen i Rettens revisionsmetodologi Denne håndbogs struktur DEL 1 - GENERELT Afsnit 1: Begrebsramme 1.1 Definition af en erklæringsopgave med sikkerhed 1.2 Håndbogens anvendelsesområde 1.3 Hvad skal Retten revidere? 1.4 Hvilke revisionsberetninger og erklæringer skal produceres? 1.5 Rettens lovhjemlede adgangsret 1.6 Rettens faglige forpligtelser med hensyn til finansiel revision og juridisk-kritisk revision 1.7 Rettens finansielle revision og juridisk-kritiske revision - typer og mål 1.8 Specifikke revisionsmål (udsagn) 1.9 Oversigt over processen i finansiel revision og juridisk-kritisk revision 1.10 Revisionsdokumentation Rettidig udarbejdelse af revisionsdokumentation Dokumentation for udførte revisionshandlinger og opnået revisionsbevis Samling af revisionsarkivet Ændringer i revisionsdokumentationen 1.11 Kvalitetsstyring Definition Elementer i et kvalitetsstyringssystem Afsnit 2: Planlægning 2.1 Oversigt over planlægningen Planlægning - revisionsopgavens udgangspunkt Hvad der menes med planlægning af en revision Planlægningens betydning og art Trin i planlægningsfasen 2.2 Fastsættelse af væsentlighed Indledning og definition Fokus på brugerne af oplysningerne Begrundelse for fastsættelse af væsentlighed Hvornår der skal tages hensyn til væsentlighed Kvantitative og kvalitative aspekter Dokumentation af væsentlighed FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

4 4 Detaljeret indholdsfortegnelse 2.3 Identifikation og vurdering af risici igennem forståelse af enheden og dens omgivelser, herunder Rettens sikkerhedsmodel Revisionsrisiko og risikovurderingshandlinger Forståelse af enheden og dens omgivelser Identifikation og vurdering af den iboende risiko Enhedens interne kontrol Forståelse af enhedens interne kontrol Identifikation og vurdering af kontrolrisikoen Fastsættelse af opdagelsesrisikoen Sikkerhedsmodel Dokumentation 2.4 Er revisionsbeviset tilstrækkeligt, relevant og pålideligt? Hvad er revisionsbevis? Revisionsbevisets tilstrækkelighed Revisionsbevisets relevans Revisionsbevisets pålidelighed Bekræftelse eller triangulering af revisionsbevis Kilder til revisionsbevis Typer af revisionsbevis Revisionshandlinger med henblik på at tilvejebringe revisionsbevis Adgang til revisionsbevis Fortrolighed og revisionsbevis Dokumentation af revisionsbevis 2.5 Udformning af revisionshandlinger Elementer, der skal tages i betragtning, når der udformes revisionshandlinger Indholdet af en revisionshandling Hvordan revisionshandlingerne udformes Udformning af test af kontroller - art, tidsmæssig placering og omfang Udformning af substanshandlinger - art, tidsmæssig placering og omfang Revision ved brug af stikprøver og andre metoder til udvælgelse af elementer til test 2.6 Opstilling af revisionsplanen og revisionsprogrammet Revisionsplanen Revisionsprogrammet Ændringer af planlægningsbeslutninger under revisionen Dokumentation Afsnit 3: Undersøgelse 3.1 Oversigt over undersøgelsesfasen 3.2 Udførelse af revisionshandlinger Udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis Udførelse af test af kontroller Udførelse af substanshandlinger - detailtest Dokumentering af resultaterne af revisionstest 3.3 Vurdering af resultaterne af revisionshandlinger Art af og årsager til fejl - generelt Projektion og vurdering af stikprøveresultater - generelt Test af kontroller - art af og årsager til fejl samt projektion og vurdering af resultater Substansbaserede detailtest - art af og årsager til fejl samt projektion og vurdering af resultater 3.4 Analytiske handlinger Definition af analytiske handlinger Proces ved anvendelse af analytiske handlinger Hvornår skal der anvendes analytiske handlinger? Analytiske handlinger som substanshandlinger i undersøgelsesfasen Analytiske handlinger i den overordnede gennemgang ved revisionens afslutning 3.5 Skriftlige udtalelser Indledning Skriftlige udtalelser, hvor ledelsen anerkender sit ansvar Specifikke skriftlige udtalelser om væsentlige forhold Vurdering af skriftlige udtalelsers troværdighed 3.6 Anvendelse af andres arbejde Indledning Anvendelse af en anden revisors arbejde Vurdering af den interne revisionsfunktion Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

5 5 Detaljeret indholdsfortegnelse 3.7 Andre revisionshandlinger Nærtstående parter 3.8 Afklaring af revisionsresultater Afsnit 4: Rapportering 4.1 Oversigt over rapporteringsfasen Indledning Typer af revisionsberetninger Kendetegn ved gode revisionsberetninger Brugere af Rettens beretninger Omtale af tredjeparter med navns nævnelse i Rettens beretninger 4.2 Rettens revisionserklæring - udformning af en erklæring Lovgivningsbestemte krav og revisionserklæringens omfang Revisionserklæringens form og indhold Supplerende information og andre oplysninger 4.3 Umodificeret erklæring Hvornår er det passende at afgive en umodificeret erklæring? Umodificeret erklæring om regnskabernes rigtighed - form Umodificeret erklæring om de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed - form 4.4 Modificeret erklæring Definition af en modificeret erklæring og hvornår det er passende at afgive en modificeret erklæring Beskrivelse af de tre typer modificerede erklæringer Arten og konsekvensen af en manglende mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis Definition af gennemgribende indvirkninger Grundlag for modifikation Modifikationens form Konsekvensændringer i beskrivelsen af revisors ansvar Kommunikation med den øverste ledelse Eksempler på revisionserklæringer med en modificeret erklæring Erklæringerne må ikke være fragmenterede 4.5 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning(er) i revisionserklæringen vedrørende andre forhold Eksempler på revisionserklæringer med en supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet 4.6 Overvejelser i forbindelse med mistanke om besvigelser Bilag I - Iboende risikofaktorer Bilag II - Detaljer vedrørende komponenter i den interne kontrol Bilag III - Rettens revisionserklæring for 2010 Bilag IV - Vurdering af, hvor gennemgribende forhold er, som grundlag for fastlæggelse af modifikationer til Rettens DAS-revisionserklæringer DEL 2 - REGNSKABERNES RIGTIGHED (FINANSIEL REVISION) Afsnit 1: Begrebsramme 1.1 De regnskaber, der skal revideres 1.2 Definition af rigtighed 1.3 Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 1.4 Professionel adfærd 1.5 Generelt mål med en revision med hensyn til rigtighed 1.6 Revision vedrørende udsagn om rigtighed Specifikke elementer i regnskabet, der skal revideres Afsnit 2: Planlægning 2.1 Oversigt over planlægningsfasen Grundlaget for revisors tilgang til revision med hensyn til rigtighed FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

6 6 Detaljeret indholdsfortegnelse 2.2 Fastsættelse af væsentlighed Væsentlighedsniveauer Kvantitativ og kvalitativ væsentlighed i forbindelse med rigtighed Væsentlige poster i regnskaberne 2.3 Identifikation og vurdering af risici gennem forståelse af enheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol Revisionsrisiko Forståelse af enhedens forretningsmæssige aktiviteter for at være i stand til at identificere og vurdere den iboende risiko Enhedens interne kontrol Identifikation og vurdering af kontrolrisikoen Eksempler på risici for fejlinformation 2.4 Er revisionsbeviset tilstrækkeligt, relevant og pålideligt? Forholdet mellem årsregnskabet, revisionsbeviset og revisionsberetningen Kilder til revisionsbevis Revisionshandlinger med henblik på opnåelse af revisionsbevis 2.5 Udformning af revisionshandlinger Forholdet mellem den vurderede risiko for væsentlig fejlinformation og revisionshandlingerne Udformning af test af kontroller Udformning af analytiske handlinger som substanshandlinger Udformning af detailtest Stikprøveudtagelse 2.6 Opstilling af revisionsplanen og revisionsprogrammet Revisionsplanen Afsnit 3: Undersøgelse 3.1 Oversigt over undersøgelsesfasen 3.2 Udførelse af revisionshandlinger - test af kontroller og detailtest Udførelse af test af kontroller Udførelse af detailtest 3.3 Vurdering af resultaterne af revisionshandlinger Definition af fejlinformationer og mulige årsager til dem Typer af fejlinformationer Fejlinformationers indvirkning på revisionsmetoden Kommunikation og korrektion af fejlinformationer Vurdering af indvirkningen af ikke-korrigerede fejlinformationer Vurdering af årsregnskabet som helhed 3.4 Udførelse af substansanalytiske handlinger 3.5 Skriftlige udtalelser Skriftlige udtalelser, hvor ledelsen anerkender sit ansvar Specifikke skriftlige udtalelser om væsentlige spørgsmål Vurdering af skriftlige udtalelsers troværdighed 3.6 Anvendelse af andres arbejde Anvendelse af anden revisors arbejde Vurdering af den interne revisionsfunktion Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde 3.7 Andre revisionshandlinger Regnskabsmæssige skøn Efterfølgende begivenheder Eksterne bekræftelser Nærtstående parter 3.8 Afklaring af revisionsresultater Afsnit 4: Rapportering 4.1 Oversigt over rapporteringsfasen 4.2 revisionserklæring - udformning af en erklæring Indledning Indholdet af en erklæring om regnskabernes rigtighed Typer af erklæringer Overvejelser i forbindelse med udformningen af en erklæring om årsregnskabet Kvalitative aspekter ved enhedens regnskabsprincipper Beskrivelse af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

7 7 Detaljeret indholdsfortegnelse Retvisende billede Eksempler Supplerende oplysninger og andre oplysninger 4.3 Modificerede erklæringer Arten af væsentlige fejlinformationer Hvor gennemgribende er de(t) forhold, der giver anledning til modifikationen? Forbud mod at afgive en fragmenteret erklæring Form og indhold af revisors beretning, når erklæringen er modificeret 4.4 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Arten af supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Form og placering af afsnittet om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 4.5 Sammenlignelige oplysninger Indledning Revisionshandlinger Rapportering Bilag I - Rettens revisioner med hensyn til rigtighed Bilag II - Eksempel på en forvaltningserklæring om årsregnskabets rigtighed (Det foreløbige årsregnskab for 2010) DEL 3 - OVERHOLDELSE AF RELEVANT LOVGIVNING OG ANDEN REGULERING (JURIDISK-KRITISK REVISION) Afsnit 1: Begrebsamme 1.1 Juridisk-kritisk revision - definition og mål 1.2 Retsgrundlaget for rettens juridisk-kritiske revision 1.3 De internationale revisionsstandarders (ISA'ernes) anvendelighed i forbindelse med juridisk-kritisk revision 1.4 Juridisk-kritisk revision - formål og mål 1.5 Revision med hensyn til lovlighed og formel rigtighed Underliggende transaktioner - definition Begrebet lovlighed og formel rigtighed Dobbelt retsgrundlag og budgetforpligtelse Generelle og specifikke mål for en revision med hensyn til lovlighed og formel rigtighed Afsnit 2: Planlægning 2.1 Oversigt over planlægningen EU-udgifternes art, og hvad det betyder for revisionen Grundlaget for revisors tilgang til juridisk-kritisk revision Revisionskriterier i forbindelse med juridisk-kritisk revision Revisors mandat i forbindelse med juridisk-kritisk revision 2.2 Bestemmelse af væsentlighed Væsentlighed i forbindelse med overensstemmelse med gældende lov og anden regulering Kvantitativ væsentlighed Kvalitativ væsentlighed Væsentlighed og systemsvigt 2.3 Kortlæggelse og vurdering af risici gennem forståelse af den reviderede enhed og dens omgivelser Risiko forbundet med revisionen og risikovurderingshandlinger vedrørende væsentlige overtrædelser Forståelse af de love og anden regulering, der gælder for enheden, med henblik på at identificere og vurdere den iboende risiko Enhedens interne kontrol med hensyn til overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering 2.4 Er revisionsbeviset tilstrækkeligt, relevant og pålideligt? Indledning Kilder til revisionsbevis Revisionshandlinger med henblik på at fremskaffe revisionsbevis 2.5 Udformning af revisionshandlinger Revisors overvejelser, når han udformer revisionshandlinger med henblik på overholdelse Test af kontroller Substanshandlinger Stikprøveudtagning 2.6 Udarbejdelse af revisionsplanen og revisionsprogrammet FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

8 8 Detaljeret indholdsfortegnelse Afsnit 3: Undersøgelse 3.1 Oversigt over undersøgelsesfasen 3.2 Udførelse af revisionshandlinger - test af kontroller og detailtest Udførelse af test af kontroller Udførelse af detailtest 3.3 Revisionsundersøgelse - vurdering af resultaterne af test af kontroller og detailtest - overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering Vurdering af resultaterne af test af kontroller Vurdering af resultaterne af detailtest 3.4 Analytiske handlinger 3.5 Skriftlige udtalelser Indledning Skriftlige udtalelser, hvor ledelsen anerkender sit ansvar Specifikke skriftlige udtalelser om bestemte udsagn 3.6 Anvendelse af andres arbejde Anvendelse af en anden revisors arbejde Vurdering af den interne revisionsfunktion Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde 3.7 Andre revisionshandlinger Efterfølgende begivenheder Nærtstående parter 3.8 Afklaring af revisionsresultaterne Afsnit 4: Rapportering 4.1 Oversigt over rapporteringsfasen 4.2 Revisionserklæringen - udformning af en revisionserklæring Indledning Krav Erklæringstyper Overvejelser ved udformning af en erklæring om lovlighed og formel rigtighed Kvalitative aspekter af enhedens overholdelsespraksis Den relevante lovgivnings- og reguleringsmæssige begrebsramme Eksempler 4.3 Modificerede erklæringer Arten af væsentlige tilfælde af manglende overholdelse Er de(t) forhold, der er årsag til en modifikation gennemgribende? Form og indhold af revisors erklæring, når erklæringen er modificeret 4.4 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 4.5 Information in support of the Statement of Assurance 4.6 Oplysninger til underbyggelse af revisionserklæringen 4.7 Særberetninger om juridisk-kritisk revision Indledning Særberetningernes form og indhold Bilag I - vurdering af, hvordan overvågnings- og kontrolsystemerne fungerer GLOSSAR OG AKRONYMER Glossar Akronymer FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

9 9 Indledning HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION Detaljeret indholdsfortegnelse Indledning 1 - Generelt 2 - Regnskabernes rigtighed 3 - Overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering Glossar og akronymer INDLEDNING INDHOLD Håndbogens formål og fokus Strukturen i Rettens revisionsmetodologi Denne håndbogs struktur FCAM - Indledning

10 10 Indledning HÅNDBOGENS FORMÅL OG FOKUS Formål Håndbogen er skrevet for at hjælpe Rettens revisorer med at udføre finansiel revision og juridisk-kritisk revision af høj kvalitet. Den opstiller de principper, der er grundlaget for Rettens metode i forbindelse med sådanne revisioner, og de handlinger, der skal udføres. Det er formålet, at håndbogen skal hjælpe revisorerne med at udføre finansiel revision og juridisk-kritisk revision på en sparsommelig, produktiv og effektiv måde. Med henblik herpå sætter håndbogen fokus på: en risikobaseret metode, der koncentrerer revisionsindsatsen om de områder, hvor der er en risiko for revisor, idet formålet er at drage en korrekt konklusion. Risikoen revideres, når der opnås yderligere oplysninger i løbet af revisionen anvendelse af sund fornuft baseret på faglige standarder. STRUKTUREN I RETTENS REVISIONSMETODOLOGI ISA'erne ISSAI'erne Håndbogen i finansiel revision og juridisk-kritisk revision gengiver en række principper, som er hentet fra de Internationale Standarder om Revision (ISA erne 1 ), der udarbejdes af International Federation of Accountants (IFAC), og fra de standarder, der udsendes af den internationale organisation af overordnede revisionsorganer (INTOSAI), navnlig retningslinjerne for finansiel revision og juridisk-kritisk revision (ISSAI erne 2 ), og som er relevante for Rettens revision, sammen med en vejledning om, hvordan de skal anvendes i Rettens DAS-revisioner og andre finansielle og juridiskkritiske revisioner. Håndbogen støttes af praktisk vejledning, f.eks. tjeklister, instrukser og detaljerede metoder, samt af Rettens elektroniske revisionsstøttesystem. Håndbogen gengiver ikke standarderne i deres fulde ordlyd, men angiver de vigtigste elementer i dem, og revisor/læseren skal om fornødent henholde sig til den fulde ordlyd. Tilsvarende findes der i Rettens revisionsretningslinjer og -standarder 3 en række vigtige anvendelsesprincipper, der gælder for alle Rettens revisioner. Håndbogen skal derfor læses sammen med Rettens revisionsretningslinjer og -standarder Uddrag fra "Handbook of International Quality Control Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements of the International Auditing and Assurance Standards Board", udgivet af International Federation of Accountants (IFAC) i april 2010, anvendes med tilladelse fra IFAC. ISSAI'er: Internationale standarder for overordnede revisionsorganer. I artikel 76 i afgørelse nr om gennemførelsesbestemmelser til Revisionsrettens forretningsorden er det fastsat, at "Retten vedtager sine revisionspolitikker og -standarder samt de detaljerede bestemmelser for planlægningen, gennemførelsen og offentliggørelsen af sit revisionsarbejde". I artikel 40, stk. 2), litra b) er det endvidere fastsat, at " direktørerne og kontorcheferne er ansvarlige for at sikre, at revisionsopgaverne gennemføres i overensstemmelse med Rettens revisionspolitikker og -standarder". FCAM - Indledning

11 DENNE HÅNDBOGS STRUKTUR 11 Indledning Rettens revisionsretningslinjer og -standarder fastsætter følgende: "Under varetagelsen af sine opgaver og forpligtelser i henhold til det mandat, som er fastlagt i traktaten og i finansforordningen, udfører Revisionsretten sin revision i overensstemmelse med IFAC's og INTOSAI's internationale revisionsstandarder og etiske kodekser, i det omfang de finder anvendelse på de særlige forhold, der gør sig gældende i Den Europæiske Union. Revisorerne skal følge Revisionsrettens revisionshåndbøger og alle de revisionshandlinger, som Revisionsretten har vedtaget." Termen "revisor" henviser til forskellige kompetencer i revisionsprocessen. Tre dele Håndbogen er inddelt i tre adskilte dele, der vedrører følgende områder: - de principper og procedurer, der anvendes i forbindelse med alle Rettens finansielle og juridisk-kritiske revisioner - de principper og procedurer, der anvendes i forbindelse med revision af regnskabernes rigtighed fire afsnit - de principper og procedurer, der anvendes i forbindelse med revision vedrørende overholdelse af gældende love og øvrig regulering. Hver del er opdelt i fire afsnit, der igen er opdelt i en række kapitler. Afsnit 1 fastsætter rammerne for finansiel revision og juridisk-kritisk revision i EU-sammenhæng. Afsnit 2 beskriver revisionsplanlægningen, herunder fastsættelse af væsentlighed, identifikation af centrale risikoområder gennem forståelse af enheden og udformning af passende test som grundlag for en produktiv og effektiv revision. Afsnit 3 identificerer de metodologier, der skal anvendes i undersøgelsesfasen med henblik på at opnå tilstrækkeligt, relevant og pålideligt revisionsbevis, idet formålet er at drage en konklusion om målet/målene for revisionen. Afsnit 4 beskriver de beretninger, der skal udarbejdes, og de former for konklusioner, der kan afgives, når der rapporteres om Rettens finansielle og juridisk-kritiske revisioner. FCAM - Indledning

12 12 Indledning Håndbogen igennem udtrykkes de obligatoriske elementer som anvisninger, der skal følges. Brugerne opfordres til i første omgang at se på de kapitler i den generelle del, der vedrører det aspekt ved revisionsarbejdet, som de ønsker vejledning om. For yderligere oplysninger om revision i relation til regnskabernes rigtighed og om juridisk-kritisk revision henvises der til de tilsvarende kapitler i de dele af håndbogen, der vedrører revision med hensyn til regnskabernes rigtighed og juridisk-kritisk revision. FCAM - Indledning

13 13 Generelt - Indhold HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION Detaljeret indholdsfortegnelse Indledning 1 - Generelt 2 - Regnskabernes rigtighed 3 - Overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering Glossar og akronymer DEL 1. GENERELT INDHOLD Afsnit 1 - Begrebsramme Afsnit 2 - Planlægning Afsnit 3 - Undersøgelse Afsnit 4 - Rapportering Bilag I - Iboende risikofaktorer Bilag II - Detaljer vedrørende komponenter i den interne kontrol Bilag III - Rettens revisionserklæring for 2010 Bilag IV - Vurdering af, hvor gennemgribende forhold er, som grundlag for fastlæggelse af modifikationer til Rettens DAS-revisionserklæringer FCAM - Del 1 - Indhold

14 14 Generelt - Begrebsramme HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION 1. GENERELT Afsnit 1 - Begrebsramme Afsnit 2 - Planlægning Afsnit 3 - Undersøgelse Afsnit 4 - Rapportering Bilag DEL 1. GENERELT AFSNIT 1 - BEGREBSRAMME INDHOLD 1.1 Definition af en erklæringsopgave med sikkerhed 1.2 Håndbogens anvendelsesområde 1.3 Hvad skal Retten revidere? 1.4 Hvilke revisionsberetninger og erklæringer skal produceres? 1.5 Rettens lovhjemlede adgangsret 1.6 Rettens faglige forpligtelser med hensyn til finansiel revision og juridiskkritisk revision 1.7 Rettens finansielle revision og juridisk-kritiske revision - typer og mål 1.8 Specifikke revisionsmål (udsagn) 1.9 Oversigt over processen i finansiel revision og juridisk-kritisk revision 1.10 Revisionsdokumentation 1.11 Kvalitetsstyring FCAM - Del 1 - Afsnit 1

15 15 Generelt - Begrebsramme 1.1 DEFINITION AF EN ERKLÆRINGSOPGAVE MED SIKKERHED Høj grad af sikkerhed Begrænset sikkerhed Retten udfører sine erklæringsopgaver for at udtrykke (en) konklusion(er) og, hvis det er påkrævet, en erklæring om et bestemt emne, uanset om det drejer sig om regnskabernes rigtighed eller om overholdelse af gældende love og øvrig regulering. Rettens erklæringsopgaver kaldes erklæringsopgaver med sikkerhed, da de er udformet for at øge de tiltænkte brugeres grad af tillid eller sikkerhed med hensyn til det berørte emne, idet der anvendes objektive kriterier. En erklæringsopgave kan være: en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed (en revision): revisor reducerer risikoen til et acceptabelt lavt niveau for at opnå høj grad af sikkerhed som grundlag for (en) positivt udtrykt(e) konklusion(er) og, hvis det er påkrævet, en revisionserklæring, der afgives på grundlag af de udførte revisionshandlinger (f.eks. "regnskaberne giver/giver ikke et retvisende billede..."). en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed (en gennemgang): revisor udfører mere begrænsede handlinger end de handlinger, der er påkrævet for en revision. Dermed bliver han/hun i stand til at opnå begrænset eller moderat sikkerhed som grundlag for en negativt udtrykt konklusion ("vi er ikke blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at mene, at..."). Denne håndbog omhandler opgaver med høj grad af sikkerhed, som er den type opgaver, Retten arbejder med på nuværende tidspunkt. Opgaver med begrænset sikkerhed, som Retten eventuelt kunne udføre, vil skulle udføres under anvendelse af de mindre omkostningskrævende handlinger, der beskrives i IFAC's "International Standards on Review Engagements" og i de relevante ISSAI-retningslinjer. 1.2 HÅNDBOGENS ANVENDELSESOMRÅDE Alle årlige revisioner og udvalgte revisioner I håndbogen henvises der hovedsagelig til Den Europæiske Unions almindelige budget og til Kommissionen, da de udgør Rettens vigtigste revisionsområde. Denne begrebsramme gælder dog for alle årlige finansielle og juridisk-kritiske revisioner, som Retten gennemfører, også for revision af de europæiske udviklingsfonde (EUF), agenturer, kontorer og andre organer, samt for andre finansielle revisioner eller juridisk-kritiske revisioner af udvalgte emner. FCAM - Del 1 - Afsnit 1

16 16 Generelt - Begrebsramme 1.3 HVAD SKAL RETTEN REVIDERE? Artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) samt forordningerne om EUF og agenturerne fastsætter Rettens retlige forpligtelser med hensyn til finansiel revision og juridisk-kritisk revision og definerer Rettens opgaver på dette område. F.eks. fastsætter TEUF følgende: Revision af regnskaberne Efterprøvelse af lovlighed og formel rigtighed i) Finansiel revision i relation til regnskabernes rigtighed (finansiel revision) "Revisionsretten reviderer regnskaberne over samtlige Unionens indtægter og udgifter [og] samtlige indtægter og udgifter for ethvert af Unionen oprettet organ, kontor eller agentur, for så vidt oprettelsesakten (dvs. retsakten om oprettelse af det pågældende organ) ikke udelukker det." ii) Revision i relation til lovlighed og formel rigtighed (juridisk-kritisk revision) "Revisionsretten efterprøver lovligheden og den formelle rigtighed af indtægterne og udgifterne I forbindelse hermed aflægger den navnlig beretning om eventuelle uregelmæssigheder. Revision af indtægterne sker på grundlag af fastlæggelser og indbetalinger af indtægter til Unionen. Revision af udgifterne sker på grundlag af indgåede forpligtelser og afholdte udgifter." iii) Andre revisioner Bemærkninger til særlige spørgsmål "Revisionsretten kan endvidere når som helst fremkomme med bemærkninger, navnlig i form af særberetninger, til særlige spørgsmål...". Dermed er Retten i stand til at gennemføre udvalgte finansielle revisioner og juridisk-kritiske revisioner ud over de revisioner, der specifikt er nævnt under i) og ii) ovenfor. 1.4 HVILKE REVISIONSBERETNINGER OG ERKLÆRINGER SKAL PRODUCERES? Revisionserklæring Årsberetning I artikel 287 i TEUF hedder det: "Revisionsretten afgiver en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed... Erklæringen kan suppleres med specifikke vurderinger for hvert enkelt af Unionens større aktivitetsområder". I samme artikel hedder det også: "Efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder Revisionsretten en årsberetning." Den nuværende praksis er, at denne revisionserklæring 4 indgår i Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen 4 Normalt kaldet DAS (en forkortelse af det franske "déclaration d'assurance"). FCAM - Del 1 - Afsnit 1

17 17 Generelt - Begrebsramme af det almindelige budget, der også indeholder specifikke vurderinger af hver enkelt af de større grupper af politikområder. EUF, agenturer, kontorer og tilsvarende organer Som fastsat i de gældende forordninger udarbejder Retten en erklæring af samme type som DAS-erklæringen og en årsberetning om EUF. Der udarbejdes også revisionsberetninger om Rettens revision af agenturers, kontorers og tilsvarende organers regnskaber. For at kunne forsyne de forskellige dechargemyndigheder med beretninger, der er sammenlignelige fra år til år, og for at gøre det muligt i højere grad at harmonisere Rettens revisionsmetode, indeholder disse beretninger erklæringer af samme type som DAS-erklæringen. Med hensyn til de revisionsberetninger, Retten offentliggør, jf. kapitel 4.1.2, tabel 14, i håndbogens generelle del. 1.5 RETTENS LOVHJEMLEDE ADGANGSRET Revision på den endelige støttemodtagers niveau Tavshedspligt I henhold til TEUF (artikel 287) har Retten ret til at udføre revision "på stedet i Unionens øvrige institutioner, i organer, kontorer eller agenturer, der forvalter indtægter eller udgifter på Unionens vegne, og i medlemsstaterne, herunder hos enhver fysisk eller juridisk person, der modtager betalinger fra budgettet". Det giver Retten mulighed for at udføre revision helt ned til den endelige støttemodtagers niveau. Ansatte i Den Europæiske Union skal iagttage fuldstændig tavshed om alle forhold og oplysninger, som de under eller i forbindelse med udøvelsen af deres hverv bliver bekendt med 5. Rettens omfattende ret til adgang til oplysninger betyder, at denne tavshedspligt er særlig vigtig, navnlig da de oplysninger, som de ansatte behandler, ofte er af følsom karakter. 1.6 RETTENS FAGLIGE FORPLIGTELSER MED HENSYN TIL FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION ISA erne og INTOSAI-standarderne Det er Rettens revisionspolitik at udføre sine revisioner i overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om Revision og etiske kodekser og INTOSAI's internationale standarder for overordnede revisionsorganer, for så vidt som de gælder i EU-sammenhæng. ISA erne og INTOSAI-standarderne er relevante for revision i relation til regnskabernes rigtighed og i analogi hermed for revision vedrørende overholdelsen af gældende love og øvrig regulering. 5 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, artikel 17-19; ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte, artikel 11. FCAM - Del 1 - Afsnit 1

18 18 Generelt - Begrebsramme 1.7 RETTENS FINANSIELLE REVISION OG JURIDISK-KRITISKE REVISION - TYPER OG MÅL Formålet med finansiel revision og juridisk-kritisk revision er at sætte Retten i stand til at drage en konklusion om de særlige mål for revisionen og, hvis det er påkrævet, at afgive en revisionserklæring. På grundlag af de ovennævnte retlige krav omfatter Rettens finansielle og juridisk-kritiske revision typisk revision vedrørende: i) Regnskabernes rigtighed ii) De underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed iii) Udvalgte juridisk-kritiske revisioner regnskabernes rigtighed, der omfatter regnskaber og beretning(er) om budgetgennemførelsen. Det overordnede formål med revision vedrørende regnskabernes rigtighed er at fastslå, om regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af den finansielle stilling samt af resultaterne af transaktioner og pengestrømme i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Det overordnede formål med juridisk-kritisk revision er at fastslå, om transaktionerne i alt væsentligt er i overensstemmelse med gældende love og øvrig regulering (dvs. TEUF, finansforordningen, gennemførelsesbestemmelserne hertil, specifikke bestemmelser, finansieringsafgørelser og kontraktlige bestemmelser) udvalgte emner, der vælges på grundlag af, hvor højt de prioriteres på et bestemt tidspunkt. Målene for sådanne revisioner afhænger af arten af den specifikke revisionsopgave, f.eks. undersøgelse af årsagerne til, at der i tidligere revisioner er konstateret en høj forekomst af ulovlige eller uregelmæssige transaktioner, eller undersøgelse af, hvordan et bestemt kontrolsystem fungerer i Kommissionen og på medlemsstatsniveau. Finansiel revision og juridisk-kritisk revision omfatter test af de interne kontrolsystemers effektivitet. Det kan dreje sig om de systemer, der i) vedrører regnskabernes rigtighed, eller ii) forebygger eller opdager og korrigerer ulovlige og uregelmæssige indtægter og udgifter. 1.8 SPECIFIKKE REVISIONSMÅL (UDSAGN) Definition af specifikke revisionsmål (udsagn) Ovennævnte overordnede mål for revisionen understøttes af mere specifikke revisionsmål. Sidstnævnte kan også betragtes som udsagn eller udtalelser fra den reviderede enheds ledelse. Udsagnene kan være eksplicitte (f.eks. hvis den reviderede enheds ledelse erklærer, at regnskabet er udarbejdet på grundlag af IPSAS) eller implicitte (f.eks. hvis den reviderede enheds ledelse lader formode, at de transaktioner, som der er afholdt betalinger for, er berettigede i overensstemmelse med de relevante regler). Revisor bruger de FCAM - Del 1 - Afsnit 1

19 19 Generelt - Begrebsramme specifikke revisionsmål (udsagn), når han/hun skal overveje, hvilke former for fejlinformation eller manglende overholdelse der kan forekomme. Der findes følgende specifikke revisionsmål med hensyn til regnskabernes rigtighed, lovlighed og formel rigtighed og interne kontrolsystemer: Regnskabernes rigtighed: for perioden Rigtighed a) Revisionsmål for grupper af transaktioner og begivenheder for den periode, revisionen omfatter Forekomst de transaktioner og begivenheder, der er blevet registreret, har fundet sted og angår enheden. Fuldstændighed alle transaktioner og begivenheder, der skulle have været registreret, er blevet registreret. Nøjagtighed beløb og andre data, som vedrører de registrerede transaktioner og begivenheder, er blevet passende registreret. Periodeafgrænsning (cut-off) transaktioner og begivenheder er blevet registreret i den korrekte regnskabsperiode. Klassifikation transaktioner og begivenheder er blevet registreret på de rigtige konti. Lovlighed og formel rigtighed budgetbevillingerne er disponible 6. ultimo perioden b) Revisionsmål for balanceposter ultimo perioden Tilstedeværelse aktiver, gældsforpligtelser og kapitalinteresser eksisterer. Rettigheder og forpligtelser enheden ejer eller kontrollerer rettighederne til aktiver, og gældsforpligtelserne er enhedens forpligtelser. Fuldstændighed alle aktiver, gældsforpligtelser og kapitalinteresser, der skulle have været registreret, er blevet registreret. Værdiansættelse og fordeling aktiver, gældsforpligtelser og kapitalinteresser er medtaget i regnskabet med passende beløb, og eventuelle afledte værdiansættelses- eller fordelingsjusteringer er registreret på passende vis. præsentation c) Revisionsmål for præsentation og oplysning Forekomst og rettigheder og forpligtelser oplyste begivenheder, transaktioner og andre forhold har fundet sted og vedrører enheden. 6 En ulovlig og regelstridig transaktion angives ikke som indvirkende på regnskabernes rigtighed, hvis den er registreret korrekt i regnskabet. Der skal dog gives relevante oplysninger om den finansielle indvirkning af eller risikoen for uregelmæssigheder. FCAM - Del 1 - Afsnit 1

20 20 Generelt - Begrebsramme Fuldstændighed alle oplysninger, der skulle have været medtaget i regnskaberne, er medtaget. Klassifikation og forståelighed finansiel information er præsenteret og beskrevet på passende vis, og oplysninger fremgår tydeligt. Nøjagtighed og værdiansættelse finansiel og anden information bliver oplyst klart og tydeligt og med de relevante beløb. Lovlighed og formel rigtighed Lovlighed og formel rigtighed Realitet og måling de underliggende transaktioner eksisterer og er fastlagt præcist. De underliggende transaktioners berettigelse berettigelseskriterierne er opfyldt for de forskellige transaktioner. Overholdelse af andre lovkrav andre kriterier, der ikke vedrører berettigelse, er opfyldt. Beregningernes korrekthed alle beregninger er foretaget korrekt. Regnskabets fuldstændighed og nøjagtighed alle transaktioner er regnskabsført, er kun medtaget én gang og er registreret i den korrekte regnskabsperiode og med den korrekte værdi. Tabel 1: Finansiel revision og juridisk-kritisk revision - typer og mål Finansiel revision Juridisk-kritisk revision Emne Årsregnskabets rigtighed De underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed Overholdelse af gældende love og øvrig regulering vedrørende det udvalgte emne De interne kontrolsystemers effektivitet 7 Opgavetype Tilbagevendende opgaver: revisionsprogrammet for disse revisioner er generelt uændret fra år til år Udvalgt opgave: revisionsprogrammet afhænger af det særlige mål for revisionen Tilbagevendende eller udvalgt opgave Opgaveindhold At undersøge regnskabet og afgøre, om det giver et retvisende billede At gennemgå procedurer og regnskabsbilag for at afgøre, om de gældende love, øvrig regulering, regler og procedurer er fulgt, at teste de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed Test af systemerne for at afgøre, om de er effektive til formålet (regnskabernes rigtighed eller overholdelse af gældende love og øvrig regulering) 7 De interne kontrolsystemers effektivitet - systemerne er udformet og vedligeholdt korrekt og fungerede effektivt i hele perioden. FCAM - Del 1 - Afsnit 1

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006 Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis Oktober 2006 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS i Indholdsfortegnelse I. Indledning... 1 II. ERFA-gruppens kommissorium

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

Revisors rolle I SMV perspektiv

Revisors rolle I SMV perspektiv Institut for Økonomi Forfatter: cand.merc.aud Martin Engelund Hansen Kandidatafhandling (410438) Vejleder: Claus Holm Revisors rolle I SMV perspektiv Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Marts

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetkontroludvalget 2004 7. januar 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens regnskabssystem DECHARGE 2001 Budgetkontroludvalget Ordførere: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam og Ole

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision

Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Januar 2015 Revisors ansvar i forbindelse med en primobalance ved førstegangsrevision med fokus på om konkurrencesituationen på markedet for

Læs mere

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark Kandidatafhandling Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark af Henrik Kyhnauv Vejleder: Carsten Tjagvad Afleveret 8. april 2011 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 121.923

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Kandidatafhandling. Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration

Kandidatafhandling. Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration 37 8 Fylgiskjal 3 Cand.merc.aud. studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration Brynleif Poulsen Beinta Dam Vejleder:

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere