Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision"

Transkript

1 Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA

2 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION DETALJERET INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEL 1 - GENERELT DEL 2 - REGNSKABERNES RIGTIGHED (FINANSIEL REVISION) DEL 3 - OVERHOLDELSE AF RELEVANT LOVGIVNING OG ANDEN REGULERING (JURIDISK-KRITISK REVISION) GLOSSAR OG AKRONYMER Kontakt For yderligere oplysninger kontakt venligst: Den Europæiske Revisionsret - CEAD-Afdelingen Revisionsmetoder og støtte AMS ECA-CONTACT/Eca eller Denne håndbog må gerne kopieres og distribueres. Der skal ikke indhentes særlig tilladelse hertil fra Revisionsretten. FCAM - Oversigt

3 3 Detaljeret indholdsfortegnelse HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION DETALJERET INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Håndbogens formål og fokus Strukturen i Rettens revisionsmetodologi Denne håndbogs struktur DEL 1 - GENERELT Afsnit 1: Begrebsramme 1.1 Definition af en erklæringsopgave med sikkerhed 1.2 Håndbogens anvendelsesområde 1.3 Hvad skal Retten revidere? 1.4 Hvilke revisionsberetninger og erklæringer skal produceres? 1.5 Rettens lovhjemlede adgangsret 1.6 Rettens faglige forpligtelser med hensyn til finansiel revision og juridisk-kritisk revision 1.7 Rettens finansielle revision og juridisk-kritiske revision - typer og mål 1.8 Specifikke revisionsmål (udsagn) 1.9 Oversigt over processen i finansiel revision og juridisk-kritisk revision 1.10 Revisionsdokumentation Rettidig udarbejdelse af revisionsdokumentation Dokumentation for udførte revisionshandlinger og opnået revisionsbevis Samling af revisionsarkivet Ændringer i revisionsdokumentationen 1.11 Kvalitetsstyring Definition Elementer i et kvalitetsstyringssystem Afsnit 2: Planlægning 2.1 Oversigt over planlægningen Planlægning - revisionsopgavens udgangspunkt Hvad der menes med planlægning af en revision Planlægningens betydning og art Trin i planlægningsfasen 2.2 Fastsættelse af væsentlighed Indledning og definition Fokus på brugerne af oplysningerne Begrundelse for fastsættelse af væsentlighed Hvornår der skal tages hensyn til væsentlighed Kvantitative og kvalitative aspekter Dokumentation af væsentlighed FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

4 4 Detaljeret indholdsfortegnelse 2.3 Identifikation og vurdering af risici igennem forståelse af enheden og dens omgivelser, herunder Rettens sikkerhedsmodel Revisionsrisiko og risikovurderingshandlinger Forståelse af enheden og dens omgivelser Identifikation og vurdering af den iboende risiko Enhedens interne kontrol Forståelse af enhedens interne kontrol Identifikation og vurdering af kontrolrisikoen Fastsættelse af opdagelsesrisikoen Sikkerhedsmodel Dokumentation 2.4 Er revisionsbeviset tilstrækkeligt, relevant og pålideligt? Hvad er revisionsbevis? Revisionsbevisets tilstrækkelighed Revisionsbevisets relevans Revisionsbevisets pålidelighed Bekræftelse eller triangulering af revisionsbevis Kilder til revisionsbevis Typer af revisionsbevis Revisionshandlinger med henblik på at tilvejebringe revisionsbevis Adgang til revisionsbevis Fortrolighed og revisionsbevis Dokumentation af revisionsbevis 2.5 Udformning af revisionshandlinger Elementer, der skal tages i betragtning, når der udformes revisionshandlinger Indholdet af en revisionshandling Hvordan revisionshandlingerne udformes Udformning af test af kontroller - art, tidsmæssig placering og omfang Udformning af substanshandlinger - art, tidsmæssig placering og omfang Revision ved brug af stikprøver og andre metoder til udvælgelse af elementer til test 2.6 Opstilling af revisionsplanen og revisionsprogrammet Revisionsplanen Revisionsprogrammet Ændringer af planlægningsbeslutninger under revisionen Dokumentation Afsnit 3: Undersøgelse 3.1 Oversigt over undersøgelsesfasen 3.2 Udførelse af revisionshandlinger Udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis Udførelse af test af kontroller Udførelse af substanshandlinger - detailtest Dokumentering af resultaterne af revisionstest 3.3 Vurdering af resultaterne af revisionshandlinger Art af og årsager til fejl - generelt Projektion og vurdering af stikprøveresultater - generelt Test af kontroller - art af og årsager til fejl samt projektion og vurdering af resultater Substansbaserede detailtest - art af og årsager til fejl samt projektion og vurdering af resultater 3.4 Analytiske handlinger Definition af analytiske handlinger Proces ved anvendelse af analytiske handlinger Hvornår skal der anvendes analytiske handlinger? Analytiske handlinger som substanshandlinger i undersøgelsesfasen Analytiske handlinger i den overordnede gennemgang ved revisionens afslutning 3.5 Skriftlige udtalelser Indledning Skriftlige udtalelser, hvor ledelsen anerkender sit ansvar Specifikke skriftlige udtalelser om væsentlige forhold Vurdering af skriftlige udtalelsers troværdighed 3.6 Anvendelse af andres arbejde Indledning Anvendelse af en anden revisors arbejde Vurdering af den interne revisionsfunktion Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

5 5 Detaljeret indholdsfortegnelse 3.7 Andre revisionshandlinger Nærtstående parter 3.8 Afklaring af revisionsresultater Afsnit 4: Rapportering 4.1 Oversigt over rapporteringsfasen Indledning Typer af revisionsberetninger Kendetegn ved gode revisionsberetninger Brugere af Rettens beretninger Omtale af tredjeparter med navns nævnelse i Rettens beretninger 4.2 Rettens revisionserklæring - udformning af en erklæring Lovgivningsbestemte krav og revisionserklæringens omfang Revisionserklæringens form og indhold Supplerende information og andre oplysninger 4.3 Umodificeret erklæring Hvornår er det passende at afgive en umodificeret erklæring? Umodificeret erklæring om regnskabernes rigtighed - form Umodificeret erklæring om de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed - form 4.4 Modificeret erklæring Definition af en modificeret erklæring og hvornår det er passende at afgive en modificeret erklæring Beskrivelse af de tre typer modificerede erklæringer Arten og konsekvensen af en manglende mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis Definition af gennemgribende indvirkninger Grundlag for modifikation Modifikationens form Konsekvensændringer i beskrivelsen af revisors ansvar Kommunikation med den øverste ledelse Eksempler på revisionserklæringer med en modificeret erklæring Erklæringerne må ikke være fragmenterede 4.5 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning(er) i revisionserklæringen vedrørende andre forhold Eksempler på revisionserklæringer med en supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet 4.6 Overvejelser i forbindelse med mistanke om besvigelser Bilag I - Iboende risikofaktorer Bilag II - Detaljer vedrørende komponenter i den interne kontrol Bilag III - Rettens revisionserklæring for 2010 Bilag IV - Vurdering af, hvor gennemgribende forhold er, som grundlag for fastlæggelse af modifikationer til Rettens DAS-revisionserklæringer DEL 2 - REGNSKABERNES RIGTIGHED (FINANSIEL REVISION) Afsnit 1: Begrebsramme 1.1 De regnskaber, der skal revideres 1.2 Definition af rigtighed 1.3 Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 1.4 Professionel adfærd 1.5 Generelt mål med en revision med hensyn til rigtighed 1.6 Revision vedrørende udsagn om rigtighed Specifikke elementer i regnskabet, der skal revideres Afsnit 2: Planlægning 2.1 Oversigt over planlægningsfasen Grundlaget for revisors tilgang til revision med hensyn til rigtighed FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

6 6 Detaljeret indholdsfortegnelse 2.2 Fastsættelse af væsentlighed Væsentlighedsniveauer Kvantitativ og kvalitativ væsentlighed i forbindelse med rigtighed Væsentlige poster i regnskaberne 2.3 Identifikation og vurdering af risici gennem forståelse af enheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol Revisionsrisiko Forståelse af enhedens forretningsmæssige aktiviteter for at være i stand til at identificere og vurdere den iboende risiko Enhedens interne kontrol Identifikation og vurdering af kontrolrisikoen Eksempler på risici for fejlinformation 2.4 Er revisionsbeviset tilstrækkeligt, relevant og pålideligt? Forholdet mellem årsregnskabet, revisionsbeviset og revisionsberetningen Kilder til revisionsbevis Revisionshandlinger med henblik på opnåelse af revisionsbevis 2.5 Udformning af revisionshandlinger Forholdet mellem den vurderede risiko for væsentlig fejlinformation og revisionshandlingerne Udformning af test af kontroller Udformning af analytiske handlinger som substanshandlinger Udformning af detailtest Stikprøveudtagelse 2.6 Opstilling af revisionsplanen og revisionsprogrammet Revisionsplanen Afsnit 3: Undersøgelse 3.1 Oversigt over undersøgelsesfasen 3.2 Udførelse af revisionshandlinger - test af kontroller og detailtest Udførelse af test af kontroller Udførelse af detailtest 3.3 Vurdering af resultaterne af revisionshandlinger Definition af fejlinformationer og mulige årsager til dem Typer af fejlinformationer Fejlinformationers indvirkning på revisionsmetoden Kommunikation og korrektion af fejlinformationer Vurdering af indvirkningen af ikke-korrigerede fejlinformationer Vurdering af årsregnskabet som helhed 3.4 Udførelse af substansanalytiske handlinger 3.5 Skriftlige udtalelser Skriftlige udtalelser, hvor ledelsen anerkender sit ansvar Specifikke skriftlige udtalelser om væsentlige spørgsmål Vurdering af skriftlige udtalelsers troværdighed 3.6 Anvendelse af andres arbejde Anvendelse af anden revisors arbejde Vurdering af den interne revisionsfunktion Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde 3.7 Andre revisionshandlinger Regnskabsmæssige skøn Efterfølgende begivenheder Eksterne bekræftelser Nærtstående parter 3.8 Afklaring af revisionsresultater Afsnit 4: Rapportering 4.1 Oversigt over rapporteringsfasen 4.2 revisionserklæring - udformning af en erklæring Indledning Indholdet af en erklæring om regnskabernes rigtighed Typer af erklæringer Overvejelser i forbindelse med udformningen af en erklæring om årsregnskabet Kvalitative aspekter ved enhedens regnskabsprincipper Beskrivelse af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

7 7 Detaljeret indholdsfortegnelse Retvisende billede Eksempler Supplerende oplysninger og andre oplysninger 4.3 Modificerede erklæringer Arten af væsentlige fejlinformationer Hvor gennemgribende er de(t) forhold, der giver anledning til modifikationen? Forbud mod at afgive en fragmenteret erklæring Form og indhold af revisors beretning, når erklæringen er modificeret 4.4 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Arten af supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Form og placering af afsnittet om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 4.5 Sammenlignelige oplysninger Indledning Revisionshandlinger Rapportering Bilag I - Rettens revisioner med hensyn til rigtighed Bilag II - Eksempel på en forvaltningserklæring om årsregnskabets rigtighed (Det foreløbige årsregnskab for 2010) DEL 3 - OVERHOLDELSE AF RELEVANT LOVGIVNING OG ANDEN REGULERING (JURIDISK-KRITISK REVISION) Afsnit 1: Begrebsamme 1.1 Juridisk-kritisk revision - definition og mål 1.2 Retsgrundlaget for rettens juridisk-kritiske revision 1.3 De internationale revisionsstandarders (ISA'ernes) anvendelighed i forbindelse med juridisk-kritisk revision 1.4 Juridisk-kritisk revision - formål og mål 1.5 Revision med hensyn til lovlighed og formel rigtighed Underliggende transaktioner - definition Begrebet lovlighed og formel rigtighed Dobbelt retsgrundlag og budgetforpligtelse Generelle og specifikke mål for en revision med hensyn til lovlighed og formel rigtighed Afsnit 2: Planlægning 2.1 Oversigt over planlægningen EU-udgifternes art, og hvad det betyder for revisionen Grundlaget for revisors tilgang til juridisk-kritisk revision Revisionskriterier i forbindelse med juridisk-kritisk revision Revisors mandat i forbindelse med juridisk-kritisk revision 2.2 Bestemmelse af væsentlighed Væsentlighed i forbindelse med overensstemmelse med gældende lov og anden regulering Kvantitativ væsentlighed Kvalitativ væsentlighed Væsentlighed og systemsvigt 2.3 Kortlæggelse og vurdering af risici gennem forståelse af den reviderede enhed og dens omgivelser Risiko forbundet med revisionen og risikovurderingshandlinger vedrørende væsentlige overtrædelser Forståelse af de love og anden regulering, der gælder for enheden, med henblik på at identificere og vurdere den iboende risiko Enhedens interne kontrol med hensyn til overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering 2.4 Er revisionsbeviset tilstrækkeligt, relevant og pålideligt? Indledning Kilder til revisionsbevis Revisionshandlinger med henblik på at fremskaffe revisionsbevis 2.5 Udformning af revisionshandlinger Revisors overvejelser, når han udformer revisionshandlinger med henblik på overholdelse Test af kontroller Substanshandlinger Stikprøveudtagning 2.6 Udarbejdelse af revisionsplanen og revisionsprogrammet FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

8 8 Detaljeret indholdsfortegnelse Afsnit 3: Undersøgelse 3.1 Oversigt over undersøgelsesfasen 3.2 Udførelse af revisionshandlinger - test af kontroller og detailtest Udførelse af test af kontroller Udførelse af detailtest 3.3 Revisionsundersøgelse - vurdering af resultaterne af test af kontroller og detailtest - overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering Vurdering af resultaterne af test af kontroller Vurdering af resultaterne af detailtest 3.4 Analytiske handlinger 3.5 Skriftlige udtalelser Indledning Skriftlige udtalelser, hvor ledelsen anerkender sit ansvar Specifikke skriftlige udtalelser om bestemte udsagn 3.6 Anvendelse af andres arbejde Anvendelse af en anden revisors arbejde Vurdering af den interne revisionsfunktion Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde 3.7 Andre revisionshandlinger Efterfølgende begivenheder Nærtstående parter 3.8 Afklaring af revisionsresultaterne Afsnit 4: Rapportering 4.1 Oversigt over rapporteringsfasen 4.2 Revisionserklæringen - udformning af en revisionserklæring Indledning Krav Erklæringstyper Overvejelser ved udformning af en erklæring om lovlighed og formel rigtighed Kvalitative aspekter af enhedens overholdelsespraksis Den relevante lovgivnings- og reguleringsmæssige begrebsramme Eksempler 4.3 Modificerede erklæringer Arten af væsentlige tilfælde af manglende overholdelse Er de(t) forhold, der er årsag til en modifikation gennemgribende? Form og indhold af revisors erklæring, når erklæringen er modificeret 4.4 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 4.5 Information in support of the Statement of Assurance 4.6 Oplysninger til underbyggelse af revisionserklæringen 4.7 Særberetninger om juridisk-kritisk revision Indledning Særberetningernes form og indhold Bilag I - vurdering af, hvordan overvågnings- og kontrolsystemerne fungerer GLOSSAR OG AKRONYMER Glossar Akronymer FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

9 9 Indledning HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION Detaljeret indholdsfortegnelse Indledning 1 - Generelt 2 - Regnskabernes rigtighed 3 - Overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering Glossar og akronymer INDLEDNING INDHOLD Håndbogens formål og fokus Strukturen i Rettens revisionsmetodologi Denne håndbogs struktur FCAM - Indledning

10 10 Indledning HÅNDBOGENS FORMÅL OG FOKUS Formål Håndbogen er skrevet for at hjælpe Rettens revisorer med at udføre finansiel revision og juridisk-kritisk revision af høj kvalitet. Den opstiller de principper, der er grundlaget for Rettens metode i forbindelse med sådanne revisioner, og de handlinger, der skal udføres. Det er formålet, at håndbogen skal hjælpe revisorerne med at udføre finansiel revision og juridisk-kritisk revision på en sparsommelig, produktiv og effektiv måde. Med henblik herpå sætter håndbogen fokus på: en risikobaseret metode, der koncentrerer revisionsindsatsen om de områder, hvor der er en risiko for revisor, idet formålet er at drage en korrekt konklusion. Risikoen revideres, når der opnås yderligere oplysninger i løbet af revisionen anvendelse af sund fornuft baseret på faglige standarder. STRUKTUREN I RETTENS REVISIONSMETODOLOGI ISA'erne ISSAI'erne Håndbogen i finansiel revision og juridisk-kritisk revision gengiver en række principper, som er hentet fra de Internationale Standarder om Revision (ISA erne 1 ), der udarbejdes af International Federation of Accountants (IFAC), og fra de standarder, der udsendes af den internationale organisation af overordnede revisionsorganer (INTOSAI), navnlig retningslinjerne for finansiel revision og juridisk-kritisk revision (ISSAI erne 2 ), og som er relevante for Rettens revision, sammen med en vejledning om, hvordan de skal anvendes i Rettens DAS-revisioner og andre finansielle og juridiskkritiske revisioner. Håndbogen støttes af praktisk vejledning, f.eks. tjeklister, instrukser og detaljerede metoder, samt af Rettens elektroniske revisionsstøttesystem. Håndbogen gengiver ikke standarderne i deres fulde ordlyd, men angiver de vigtigste elementer i dem, og revisor/læseren skal om fornødent henholde sig til den fulde ordlyd. Tilsvarende findes der i Rettens revisionsretningslinjer og -standarder 3 en række vigtige anvendelsesprincipper, der gælder for alle Rettens revisioner. Håndbogen skal derfor læses sammen med Rettens revisionsretningslinjer og -standarder Uddrag fra "Handbook of International Quality Control Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements of the International Auditing and Assurance Standards Board", udgivet af International Federation of Accountants (IFAC) i april 2010, anvendes med tilladelse fra IFAC. ISSAI'er: Internationale standarder for overordnede revisionsorganer. I artikel 76 i afgørelse nr om gennemførelsesbestemmelser til Revisionsrettens forretningsorden er det fastsat, at "Retten vedtager sine revisionspolitikker og -standarder samt de detaljerede bestemmelser for planlægningen, gennemførelsen og offentliggørelsen af sit revisionsarbejde". I artikel 40, stk. 2), litra b) er det endvidere fastsat, at " direktørerne og kontorcheferne er ansvarlige for at sikre, at revisionsopgaverne gennemføres i overensstemmelse med Rettens revisionspolitikker og -standarder". FCAM - Indledning

11 DENNE HÅNDBOGS STRUKTUR 11 Indledning Rettens revisionsretningslinjer og -standarder fastsætter følgende: "Under varetagelsen af sine opgaver og forpligtelser i henhold til det mandat, som er fastlagt i traktaten og i finansforordningen, udfører Revisionsretten sin revision i overensstemmelse med IFAC's og INTOSAI's internationale revisionsstandarder og etiske kodekser, i det omfang de finder anvendelse på de særlige forhold, der gør sig gældende i Den Europæiske Union. Revisorerne skal følge Revisionsrettens revisionshåndbøger og alle de revisionshandlinger, som Revisionsretten har vedtaget." Termen "revisor" henviser til forskellige kompetencer i revisionsprocessen. Tre dele Håndbogen er inddelt i tre adskilte dele, der vedrører følgende områder: - de principper og procedurer, der anvendes i forbindelse med alle Rettens finansielle og juridisk-kritiske revisioner - de principper og procedurer, der anvendes i forbindelse med revision af regnskabernes rigtighed fire afsnit - de principper og procedurer, der anvendes i forbindelse med revision vedrørende overholdelse af gældende love og øvrig regulering. Hver del er opdelt i fire afsnit, der igen er opdelt i en række kapitler. Afsnit 1 fastsætter rammerne for finansiel revision og juridisk-kritisk revision i EU-sammenhæng. Afsnit 2 beskriver revisionsplanlægningen, herunder fastsættelse af væsentlighed, identifikation af centrale risikoområder gennem forståelse af enheden og udformning af passende test som grundlag for en produktiv og effektiv revision. Afsnit 3 identificerer de metodologier, der skal anvendes i undersøgelsesfasen med henblik på at opnå tilstrækkeligt, relevant og pålideligt revisionsbevis, idet formålet er at drage en konklusion om målet/målene for revisionen. Afsnit 4 beskriver de beretninger, der skal udarbejdes, og de former for konklusioner, der kan afgives, når der rapporteres om Rettens finansielle og juridisk-kritiske revisioner. FCAM - Indledning

12 12 Indledning Håndbogen igennem udtrykkes de obligatoriske elementer som anvisninger, der skal følges. Brugerne opfordres til i første omgang at se på de kapitler i den generelle del, der vedrører det aspekt ved revisionsarbejdet, som de ønsker vejledning om. For yderligere oplysninger om revision i relation til regnskabernes rigtighed og om juridisk-kritisk revision henvises der til de tilsvarende kapitler i de dele af håndbogen, der vedrører revision med hensyn til regnskabernes rigtighed og juridisk-kritisk revision. FCAM - Indledning

13 13 Generelt - Indhold HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION Detaljeret indholdsfortegnelse Indledning 1 - Generelt 2 - Regnskabernes rigtighed 3 - Overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering Glossar og akronymer DEL 1. GENERELT INDHOLD Afsnit 1 - Begrebsramme Afsnit 2 - Planlægning Afsnit 3 - Undersøgelse Afsnit 4 - Rapportering Bilag I - Iboende risikofaktorer Bilag II - Detaljer vedrørende komponenter i den interne kontrol Bilag III - Rettens revisionserklæring for 2010 Bilag IV - Vurdering af, hvor gennemgribende forhold er, som grundlag for fastlæggelse af modifikationer til Rettens DAS-revisionserklæringer FCAM - Del 1 - Indhold

14 14 Generelt - Begrebsramme HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION 1. GENERELT Afsnit 1 - Begrebsramme Afsnit 2 - Planlægning Afsnit 3 - Undersøgelse Afsnit 4 - Rapportering Bilag DEL 1. GENERELT AFSNIT 1 - BEGREBSRAMME INDHOLD 1.1 Definition af en erklæringsopgave med sikkerhed 1.2 Håndbogens anvendelsesområde 1.3 Hvad skal Retten revidere? 1.4 Hvilke revisionsberetninger og erklæringer skal produceres? 1.5 Rettens lovhjemlede adgangsret 1.6 Rettens faglige forpligtelser med hensyn til finansiel revision og juridiskkritisk revision 1.7 Rettens finansielle revision og juridisk-kritiske revision - typer og mål 1.8 Specifikke revisionsmål (udsagn) 1.9 Oversigt over processen i finansiel revision og juridisk-kritisk revision 1.10 Revisionsdokumentation 1.11 Kvalitetsstyring FCAM - Del 1 - Afsnit 1

15 15 Generelt - Begrebsramme 1.1 DEFINITION AF EN ERKLÆRINGSOPGAVE MED SIKKERHED Høj grad af sikkerhed Begrænset sikkerhed Retten udfører sine erklæringsopgaver for at udtrykke (en) konklusion(er) og, hvis det er påkrævet, en erklæring om et bestemt emne, uanset om det drejer sig om regnskabernes rigtighed eller om overholdelse af gældende love og øvrig regulering. Rettens erklæringsopgaver kaldes erklæringsopgaver med sikkerhed, da de er udformet for at øge de tiltænkte brugeres grad af tillid eller sikkerhed med hensyn til det berørte emne, idet der anvendes objektive kriterier. En erklæringsopgave kan være: en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed (en revision): revisor reducerer risikoen til et acceptabelt lavt niveau for at opnå høj grad af sikkerhed som grundlag for (en) positivt udtrykt(e) konklusion(er) og, hvis det er påkrævet, en revisionserklæring, der afgives på grundlag af de udførte revisionshandlinger (f.eks. "regnskaberne giver/giver ikke et retvisende billede..."). en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed (en gennemgang): revisor udfører mere begrænsede handlinger end de handlinger, der er påkrævet for en revision. Dermed bliver han/hun i stand til at opnå begrænset eller moderat sikkerhed som grundlag for en negativt udtrykt konklusion ("vi er ikke blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at mene, at..."). Denne håndbog omhandler opgaver med høj grad af sikkerhed, som er den type opgaver, Retten arbejder med på nuværende tidspunkt. Opgaver med begrænset sikkerhed, som Retten eventuelt kunne udføre, vil skulle udføres under anvendelse af de mindre omkostningskrævende handlinger, der beskrives i IFAC's "International Standards on Review Engagements" og i de relevante ISSAI-retningslinjer. 1.2 HÅNDBOGENS ANVENDELSESOMRÅDE Alle årlige revisioner og udvalgte revisioner I håndbogen henvises der hovedsagelig til Den Europæiske Unions almindelige budget og til Kommissionen, da de udgør Rettens vigtigste revisionsområde. Denne begrebsramme gælder dog for alle årlige finansielle og juridisk-kritiske revisioner, som Retten gennemfører, også for revision af de europæiske udviklingsfonde (EUF), agenturer, kontorer og andre organer, samt for andre finansielle revisioner eller juridisk-kritiske revisioner af udvalgte emner. FCAM - Del 1 - Afsnit 1

16 16 Generelt - Begrebsramme 1.3 HVAD SKAL RETTEN REVIDERE? Artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) samt forordningerne om EUF og agenturerne fastsætter Rettens retlige forpligtelser med hensyn til finansiel revision og juridisk-kritisk revision og definerer Rettens opgaver på dette område. F.eks. fastsætter TEUF følgende: Revision af regnskaberne Efterprøvelse af lovlighed og formel rigtighed i) Finansiel revision i relation til regnskabernes rigtighed (finansiel revision) "Revisionsretten reviderer regnskaberne over samtlige Unionens indtægter og udgifter [og] samtlige indtægter og udgifter for ethvert af Unionen oprettet organ, kontor eller agentur, for så vidt oprettelsesakten (dvs. retsakten om oprettelse af det pågældende organ) ikke udelukker det." ii) Revision i relation til lovlighed og formel rigtighed (juridisk-kritisk revision) "Revisionsretten efterprøver lovligheden og den formelle rigtighed af indtægterne og udgifterne I forbindelse hermed aflægger den navnlig beretning om eventuelle uregelmæssigheder. Revision af indtægterne sker på grundlag af fastlæggelser og indbetalinger af indtægter til Unionen. Revision af udgifterne sker på grundlag af indgåede forpligtelser og afholdte udgifter." iii) Andre revisioner Bemærkninger til særlige spørgsmål "Revisionsretten kan endvidere når som helst fremkomme med bemærkninger, navnlig i form af særberetninger, til særlige spørgsmål...". Dermed er Retten i stand til at gennemføre udvalgte finansielle revisioner og juridisk-kritiske revisioner ud over de revisioner, der specifikt er nævnt under i) og ii) ovenfor. 1.4 HVILKE REVISIONSBERETNINGER OG ERKLÆRINGER SKAL PRODUCERES? Revisionserklæring Årsberetning I artikel 287 i TEUF hedder det: "Revisionsretten afgiver en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed... Erklæringen kan suppleres med specifikke vurderinger for hvert enkelt af Unionens større aktivitetsområder". I samme artikel hedder det også: "Efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder Revisionsretten en årsberetning." Den nuværende praksis er, at denne revisionserklæring 4 indgår i Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen 4 Normalt kaldet DAS (en forkortelse af det franske "déclaration d'assurance"). FCAM - Del 1 - Afsnit 1

17 17 Generelt - Begrebsramme af det almindelige budget, der også indeholder specifikke vurderinger af hver enkelt af de større grupper af politikområder. EUF, agenturer, kontorer og tilsvarende organer Som fastsat i de gældende forordninger udarbejder Retten en erklæring af samme type som DAS-erklæringen og en årsberetning om EUF. Der udarbejdes også revisionsberetninger om Rettens revision af agenturers, kontorers og tilsvarende organers regnskaber. For at kunne forsyne de forskellige dechargemyndigheder med beretninger, der er sammenlignelige fra år til år, og for at gøre det muligt i højere grad at harmonisere Rettens revisionsmetode, indeholder disse beretninger erklæringer af samme type som DAS-erklæringen. Med hensyn til de revisionsberetninger, Retten offentliggør, jf. kapitel 4.1.2, tabel 14, i håndbogens generelle del. 1.5 RETTENS LOVHJEMLEDE ADGANGSRET Revision på den endelige støttemodtagers niveau Tavshedspligt I henhold til TEUF (artikel 287) har Retten ret til at udføre revision "på stedet i Unionens øvrige institutioner, i organer, kontorer eller agenturer, der forvalter indtægter eller udgifter på Unionens vegne, og i medlemsstaterne, herunder hos enhver fysisk eller juridisk person, der modtager betalinger fra budgettet". Det giver Retten mulighed for at udføre revision helt ned til den endelige støttemodtagers niveau. Ansatte i Den Europæiske Union skal iagttage fuldstændig tavshed om alle forhold og oplysninger, som de under eller i forbindelse med udøvelsen af deres hverv bliver bekendt med 5. Rettens omfattende ret til adgang til oplysninger betyder, at denne tavshedspligt er særlig vigtig, navnlig da de oplysninger, som de ansatte behandler, ofte er af følsom karakter. 1.6 RETTENS FAGLIGE FORPLIGTELSER MED HENSYN TIL FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION ISA erne og INTOSAI-standarderne Det er Rettens revisionspolitik at udføre sine revisioner i overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om Revision og etiske kodekser og INTOSAI's internationale standarder for overordnede revisionsorganer, for så vidt som de gælder i EU-sammenhæng. ISA erne og INTOSAI-standarderne er relevante for revision i relation til regnskabernes rigtighed og i analogi hermed for revision vedrørende overholdelsen af gældende love og øvrig regulering. 5 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, artikel 17-19; ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte, artikel 11. FCAM - Del 1 - Afsnit 1

18 18 Generelt - Begrebsramme 1.7 RETTENS FINANSIELLE REVISION OG JURIDISK-KRITISKE REVISION - TYPER OG MÅL Formålet med finansiel revision og juridisk-kritisk revision er at sætte Retten i stand til at drage en konklusion om de særlige mål for revisionen og, hvis det er påkrævet, at afgive en revisionserklæring. På grundlag af de ovennævnte retlige krav omfatter Rettens finansielle og juridisk-kritiske revision typisk revision vedrørende: i) Regnskabernes rigtighed ii) De underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed iii) Udvalgte juridisk-kritiske revisioner regnskabernes rigtighed, der omfatter regnskaber og beretning(er) om budgetgennemførelsen. Det overordnede formål med revision vedrørende regnskabernes rigtighed er at fastslå, om regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af den finansielle stilling samt af resultaterne af transaktioner og pengestrømme i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Det overordnede formål med juridisk-kritisk revision er at fastslå, om transaktionerne i alt væsentligt er i overensstemmelse med gældende love og øvrig regulering (dvs. TEUF, finansforordningen, gennemførelsesbestemmelserne hertil, specifikke bestemmelser, finansieringsafgørelser og kontraktlige bestemmelser) udvalgte emner, der vælges på grundlag af, hvor højt de prioriteres på et bestemt tidspunkt. Målene for sådanne revisioner afhænger af arten af den specifikke revisionsopgave, f.eks. undersøgelse af årsagerne til, at der i tidligere revisioner er konstateret en høj forekomst af ulovlige eller uregelmæssige transaktioner, eller undersøgelse af, hvordan et bestemt kontrolsystem fungerer i Kommissionen og på medlemsstatsniveau. Finansiel revision og juridisk-kritisk revision omfatter test af de interne kontrolsystemers effektivitet. Det kan dreje sig om de systemer, der i) vedrører regnskabernes rigtighed, eller ii) forebygger eller opdager og korrigerer ulovlige og uregelmæssige indtægter og udgifter. 1.8 SPECIFIKKE REVISIONSMÅL (UDSAGN) Definition af specifikke revisionsmål (udsagn) Ovennævnte overordnede mål for revisionen understøttes af mere specifikke revisionsmål. Sidstnævnte kan også betragtes som udsagn eller udtalelser fra den reviderede enheds ledelse. Udsagnene kan være eksplicitte (f.eks. hvis den reviderede enheds ledelse erklærer, at regnskabet er udarbejdet på grundlag af IPSAS) eller implicitte (f.eks. hvis den reviderede enheds ledelse lader formode, at de transaktioner, som der er afholdt betalinger for, er berettigede i overensstemmelse med de relevante regler). Revisor bruger de FCAM - Del 1 - Afsnit 1

19 19 Generelt - Begrebsramme specifikke revisionsmål (udsagn), når han/hun skal overveje, hvilke former for fejlinformation eller manglende overholdelse der kan forekomme. Der findes følgende specifikke revisionsmål med hensyn til regnskabernes rigtighed, lovlighed og formel rigtighed og interne kontrolsystemer: Regnskabernes rigtighed: for perioden Rigtighed a) Revisionsmål for grupper af transaktioner og begivenheder for den periode, revisionen omfatter Forekomst de transaktioner og begivenheder, der er blevet registreret, har fundet sted og angår enheden. Fuldstændighed alle transaktioner og begivenheder, der skulle have været registreret, er blevet registreret. Nøjagtighed beløb og andre data, som vedrører de registrerede transaktioner og begivenheder, er blevet passende registreret. Periodeafgrænsning (cut-off) transaktioner og begivenheder er blevet registreret i den korrekte regnskabsperiode. Klassifikation transaktioner og begivenheder er blevet registreret på de rigtige konti. Lovlighed og formel rigtighed budgetbevillingerne er disponible 6. ultimo perioden b) Revisionsmål for balanceposter ultimo perioden Tilstedeværelse aktiver, gældsforpligtelser og kapitalinteresser eksisterer. Rettigheder og forpligtelser enheden ejer eller kontrollerer rettighederne til aktiver, og gældsforpligtelserne er enhedens forpligtelser. Fuldstændighed alle aktiver, gældsforpligtelser og kapitalinteresser, der skulle have været registreret, er blevet registreret. Værdiansættelse og fordeling aktiver, gældsforpligtelser og kapitalinteresser er medtaget i regnskabet med passende beløb, og eventuelle afledte værdiansættelses- eller fordelingsjusteringer er registreret på passende vis. præsentation c) Revisionsmål for præsentation og oplysning Forekomst og rettigheder og forpligtelser oplyste begivenheder, transaktioner og andre forhold har fundet sted og vedrører enheden. 6 En ulovlig og regelstridig transaktion angives ikke som indvirkende på regnskabernes rigtighed, hvis den er registreret korrekt i regnskabet. Der skal dog gives relevante oplysninger om den finansielle indvirkning af eller risikoen for uregelmæssigheder. FCAM - Del 1 - Afsnit 1

20 20 Generelt - Begrebsramme Fuldstændighed alle oplysninger, der skulle have været medtaget i regnskaberne, er medtaget. Klassifikation og forståelighed finansiel information er præsenteret og beskrevet på passende vis, og oplysninger fremgår tydeligt. Nøjagtighed og værdiansættelse finansiel og anden information bliver oplyst klart og tydeligt og med de relevante beløb. Lovlighed og formel rigtighed Lovlighed og formel rigtighed Realitet og måling de underliggende transaktioner eksisterer og er fastlagt præcist. De underliggende transaktioners berettigelse berettigelseskriterierne er opfyldt for de forskellige transaktioner. Overholdelse af andre lovkrav andre kriterier, der ikke vedrører berettigelse, er opfyldt. Beregningernes korrekthed alle beregninger er foretaget korrekt. Regnskabets fuldstændighed og nøjagtighed alle transaktioner er regnskabsført, er kun medtaget én gang og er registreret i den korrekte regnskabsperiode og med den korrekte værdi. Tabel 1: Finansiel revision og juridisk-kritisk revision - typer og mål Finansiel revision Juridisk-kritisk revision Emne Årsregnskabets rigtighed De underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed Overholdelse af gældende love og øvrig regulering vedrørende det udvalgte emne De interne kontrolsystemers effektivitet 7 Opgavetype Tilbagevendende opgaver: revisionsprogrammet for disse revisioner er generelt uændret fra år til år Udvalgt opgave: revisionsprogrammet afhænger af det særlige mål for revisionen Tilbagevendende eller udvalgt opgave Opgaveindhold At undersøge regnskabet og afgøre, om det giver et retvisende billede At gennemgå procedurer og regnskabsbilag for at afgøre, om de gældende love, øvrig regulering, regler og procedurer er fulgt, at teste de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed Test af systemerne for at afgøre, om de er effektive til formålet (regnskabernes rigtighed eller overholdelse af gældende love og øvrig regulering) 7 De interne kontrolsystemers effektivitet - systemerne er udformet og vedligeholdt korrekt og fungerede effektivt i hele perioden. FCAM - Del 1 - Afsnit 1

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S ~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S Gårdlauget Sølvtorvet Arsrapport for 23. november 2009-31. december 2010 1. regnskabsår Fændediget 13.. 4600 Køge Telefon 56 65 52 52 CVR-nr. 30 82 19

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF Indledning I forbindelse med organisationens ansøgning om driftstilskud skal revisor i henhold til 7 i Revisionsbekendtgørelsen (nr.

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere