Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision"

Transkript

1 Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA

2 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION DETALJERET INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEL 1 - GENERELT DEL 2 - REGNSKABERNES RIGTIGHED (FINANSIEL REVISION) DEL 3 - OVERHOLDELSE AF RELEVANT LOVGIVNING OG ANDEN REGULERING (JURIDISK-KRITISK REVISION) GLOSSAR OG AKRONYMER Kontakt For yderligere oplysninger kontakt venligst: Den Europæiske Revisionsret - CEAD-Afdelingen Revisionsmetoder og støtte AMS ECA-CONTACT/Eca eller Denne håndbog må gerne kopieres og distribueres. Der skal ikke indhentes særlig tilladelse hertil fra Revisionsretten. FCAM - Oversigt

3 3 Detaljeret indholdsfortegnelse HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION DETALJERET INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Håndbogens formål og fokus Strukturen i Rettens revisionsmetodologi Denne håndbogs struktur DEL 1 - GENERELT Afsnit 1: Begrebsramme 1.1 Definition af en erklæringsopgave med sikkerhed 1.2 Håndbogens anvendelsesområde 1.3 Hvad skal Retten revidere? 1.4 Hvilke revisionsberetninger og erklæringer skal produceres? 1.5 Rettens lovhjemlede adgangsret 1.6 Rettens faglige forpligtelser med hensyn til finansiel revision og juridisk-kritisk revision 1.7 Rettens finansielle revision og juridisk-kritiske revision - typer og mål 1.8 Specifikke revisionsmål (udsagn) 1.9 Oversigt over processen i finansiel revision og juridisk-kritisk revision 1.10 Revisionsdokumentation Rettidig udarbejdelse af revisionsdokumentation Dokumentation for udførte revisionshandlinger og opnået revisionsbevis Samling af revisionsarkivet Ændringer i revisionsdokumentationen 1.11 Kvalitetsstyring Definition Elementer i et kvalitetsstyringssystem Afsnit 2: Planlægning 2.1 Oversigt over planlægningen Planlægning - revisionsopgavens udgangspunkt Hvad der menes med planlægning af en revision Planlægningens betydning og art Trin i planlægningsfasen 2.2 Fastsættelse af væsentlighed Indledning og definition Fokus på brugerne af oplysningerne Begrundelse for fastsættelse af væsentlighed Hvornår der skal tages hensyn til væsentlighed Kvantitative og kvalitative aspekter Dokumentation af væsentlighed FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

4 4 Detaljeret indholdsfortegnelse 2.3 Identifikation og vurdering af risici igennem forståelse af enheden og dens omgivelser, herunder Rettens sikkerhedsmodel Revisionsrisiko og risikovurderingshandlinger Forståelse af enheden og dens omgivelser Identifikation og vurdering af den iboende risiko Enhedens interne kontrol Forståelse af enhedens interne kontrol Identifikation og vurdering af kontrolrisikoen Fastsættelse af opdagelsesrisikoen Sikkerhedsmodel Dokumentation 2.4 Er revisionsbeviset tilstrækkeligt, relevant og pålideligt? Hvad er revisionsbevis? Revisionsbevisets tilstrækkelighed Revisionsbevisets relevans Revisionsbevisets pålidelighed Bekræftelse eller triangulering af revisionsbevis Kilder til revisionsbevis Typer af revisionsbevis Revisionshandlinger med henblik på at tilvejebringe revisionsbevis Adgang til revisionsbevis Fortrolighed og revisionsbevis Dokumentation af revisionsbevis 2.5 Udformning af revisionshandlinger Elementer, der skal tages i betragtning, når der udformes revisionshandlinger Indholdet af en revisionshandling Hvordan revisionshandlingerne udformes Udformning af test af kontroller - art, tidsmæssig placering og omfang Udformning af substanshandlinger - art, tidsmæssig placering og omfang Revision ved brug af stikprøver og andre metoder til udvælgelse af elementer til test 2.6 Opstilling af revisionsplanen og revisionsprogrammet Revisionsplanen Revisionsprogrammet Ændringer af planlægningsbeslutninger under revisionen Dokumentation Afsnit 3: Undersøgelse 3.1 Oversigt over undersøgelsesfasen 3.2 Udførelse af revisionshandlinger Udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis Udførelse af test af kontroller Udførelse af substanshandlinger - detailtest Dokumentering af resultaterne af revisionstest 3.3 Vurdering af resultaterne af revisionshandlinger Art af og årsager til fejl - generelt Projektion og vurdering af stikprøveresultater - generelt Test af kontroller - art af og årsager til fejl samt projektion og vurdering af resultater Substansbaserede detailtest - art af og årsager til fejl samt projektion og vurdering af resultater 3.4 Analytiske handlinger Definition af analytiske handlinger Proces ved anvendelse af analytiske handlinger Hvornår skal der anvendes analytiske handlinger? Analytiske handlinger som substanshandlinger i undersøgelsesfasen Analytiske handlinger i den overordnede gennemgang ved revisionens afslutning 3.5 Skriftlige udtalelser Indledning Skriftlige udtalelser, hvor ledelsen anerkender sit ansvar Specifikke skriftlige udtalelser om væsentlige forhold Vurdering af skriftlige udtalelsers troværdighed 3.6 Anvendelse af andres arbejde Indledning Anvendelse af en anden revisors arbejde Vurdering af den interne revisionsfunktion Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

5 5 Detaljeret indholdsfortegnelse 3.7 Andre revisionshandlinger Nærtstående parter 3.8 Afklaring af revisionsresultater Afsnit 4: Rapportering 4.1 Oversigt over rapporteringsfasen Indledning Typer af revisionsberetninger Kendetegn ved gode revisionsberetninger Brugere af Rettens beretninger Omtale af tredjeparter med navns nævnelse i Rettens beretninger 4.2 Rettens revisionserklæring - udformning af en erklæring Lovgivningsbestemte krav og revisionserklæringens omfang Revisionserklæringens form og indhold Supplerende information og andre oplysninger 4.3 Umodificeret erklæring Hvornår er det passende at afgive en umodificeret erklæring? Umodificeret erklæring om regnskabernes rigtighed - form Umodificeret erklæring om de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed - form 4.4 Modificeret erklæring Definition af en modificeret erklæring og hvornår det er passende at afgive en modificeret erklæring Beskrivelse af de tre typer modificerede erklæringer Arten og konsekvensen af en manglende mulighed for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis Definition af gennemgribende indvirkninger Grundlag for modifikation Modifikationens form Konsekvensændringer i beskrivelsen af revisors ansvar Kommunikation med den øverste ledelse Eksempler på revisionserklæringer med en modificeret erklæring Erklæringerne må ikke være fragmenterede 4.5 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysning(er) i revisionserklæringen vedrørende andre forhold Eksempler på revisionserklæringer med en supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet 4.6 Overvejelser i forbindelse med mistanke om besvigelser Bilag I - Iboende risikofaktorer Bilag II - Detaljer vedrørende komponenter i den interne kontrol Bilag III - Rettens revisionserklæring for 2010 Bilag IV - Vurdering af, hvor gennemgribende forhold er, som grundlag for fastlæggelse af modifikationer til Rettens DAS-revisionserklæringer DEL 2 - REGNSKABERNES RIGTIGHED (FINANSIEL REVISION) Afsnit 1: Begrebsramme 1.1 De regnskaber, der skal revideres 1.2 Definition af rigtighed 1.3 Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 1.4 Professionel adfærd 1.5 Generelt mål med en revision med hensyn til rigtighed 1.6 Revision vedrørende udsagn om rigtighed Specifikke elementer i regnskabet, der skal revideres Afsnit 2: Planlægning 2.1 Oversigt over planlægningsfasen Grundlaget for revisors tilgang til revision med hensyn til rigtighed FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

6 6 Detaljeret indholdsfortegnelse 2.2 Fastsættelse af væsentlighed Væsentlighedsniveauer Kvantitativ og kvalitativ væsentlighed i forbindelse med rigtighed Væsentlige poster i regnskaberne 2.3 Identifikation og vurdering af risici gennem forståelse af enheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol Revisionsrisiko Forståelse af enhedens forretningsmæssige aktiviteter for at være i stand til at identificere og vurdere den iboende risiko Enhedens interne kontrol Identifikation og vurdering af kontrolrisikoen Eksempler på risici for fejlinformation 2.4 Er revisionsbeviset tilstrækkeligt, relevant og pålideligt? Forholdet mellem årsregnskabet, revisionsbeviset og revisionsberetningen Kilder til revisionsbevis Revisionshandlinger med henblik på opnåelse af revisionsbevis 2.5 Udformning af revisionshandlinger Forholdet mellem den vurderede risiko for væsentlig fejlinformation og revisionshandlingerne Udformning af test af kontroller Udformning af analytiske handlinger som substanshandlinger Udformning af detailtest Stikprøveudtagelse 2.6 Opstilling af revisionsplanen og revisionsprogrammet Revisionsplanen Afsnit 3: Undersøgelse 3.1 Oversigt over undersøgelsesfasen 3.2 Udførelse af revisionshandlinger - test af kontroller og detailtest Udførelse af test af kontroller Udførelse af detailtest 3.3 Vurdering af resultaterne af revisionshandlinger Definition af fejlinformationer og mulige årsager til dem Typer af fejlinformationer Fejlinformationers indvirkning på revisionsmetoden Kommunikation og korrektion af fejlinformationer Vurdering af indvirkningen af ikke-korrigerede fejlinformationer Vurdering af årsregnskabet som helhed 3.4 Udførelse af substansanalytiske handlinger 3.5 Skriftlige udtalelser Skriftlige udtalelser, hvor ledelsen anerkender sit ansvar Specifikke skriftlige udtalelser om væsentlige spørgsmål Vurdering af skriftlige udtalelsers troværdighed 3.6 Anvendelse af andres arbejde Anvendelse af anden revisors arbejde Vurdering af den interne revisionsfunktion Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde 3.7 Andre revisionshandlinger Regnskabsmæssige skøn Efterfølgende begivenheder Eksterne bekræftelser Nærtstående parter 3.8 Afklaring af revisionsresultater Afsnit 4: Rapportering 4.1 Oversigt over rapporteringsfasen 4.2 revisionserklæring - udformning af en erklæring Indledning Indholdet af en erklæring om regnskabernes rigtighed Typer af erklæringer Overvejelser i forbindelse med udformningen af en erklæring om årsregnskabet Kvalitative aspekter ved enhedens regnskabsprincipper Beskrivelse af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

7 7 Detaljeret indholdsfortegnelse Retvisende billede Eksempler Supplerende oplysninger og andre oplysninger 4.3 Modificerede erklæringer Arten af væsentlige fejlinformationer Hvor gennemgribende er de(t) forhold, der giver anledning til modifikationen? Forbud mod at afgive en fragmenteret erklæring Form og indhold af revisors beretning, når erklæringen er modificeret 4.4 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Arten af supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Form og placering af afsnittet om supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 4.5 Sammenlignelige oplysninger Indledning Revisionshandlinger Rapportering Bilag I - Rettens revisioner med hensyn til rigtighed Bilag II - Eksempel på en forvaltningserklæring om årsregnskabets rigtighed (Det foreløbige årsregnskab for 2010) DEL 3 - OVERHOLDELSE AF RELEVANT LOVGIVNING OG ANDEN REGULERING (JURIDISK-KRITISK REVISION) Afsnit 1: Begrebsamme 1.1 Juridisk-kritisk revision - definition og mål 1.2 Retsgrundlaget for rettens juridisk-kritiske revision 1.3 De internationale revisionsstandarders (ISA'ernes) anvendelighed i forbindelse med juridisk-kritisk revision 1.4 Juridisk-kritisk revision - formål og mål 1.5 Revision med hensyn til lovlighed og formel rigtighed Underliggende transaktioner - definition Begrebet lovlighed og formel rigtighed Dobbelt retsgrundlag og budgetforpligtelse Generelle og specifikke mål for en revision med hensyn til lovlighed og formel rigtighed Afsnit 2: Planlægning 2.1 Oversigt over planlægningen EU-udgifternes art, og hvad det betyder for revisionen Grundlaget for revisors tilgang til juridisk-kritisk revision Revisionskriterier i forbindelse med juridisk-kritisk revision Revisors mandat i forbindelse med juridisk-kritisk revision 2.2 Bestemmelse af væsentlighed Væsentlighed i forbindelse med overensstemmelse med gældende lov og anden regulering Kvantitativ væsentlighed Kvalitativ væsentlighed Væsentlighed og systemsvigt 2.3 Kortlæggelse og vurdering af risici gennem forståelse af den reviderede enhed og dens omgivelser Risiko forbundet med revisionen og risikovurderingshandlinger vedrørende væsentlige overtrædelser Forståelse af de love og anden regulering, der gælder for enheden, med henblik på at identificere og vurdere den iboende risiko Enhedens interne kontrol med hensyn til overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering 2.4 Er revisionsbeviset tilstrækkeligt, relevant og pålideligt? Indledning Kilder til revisionsbevis Revisionshandlinger med henblik på at fremskaffe revisionsbevis 2.5 Udformning af revisionshandlinger Revisors overvejelser, når han udformer revisionshandlinger med henblik på overholdelse Test af kontroller Substanshandlinger Stikprøveudtagning 2.6 Udarbejdelse af revisionsplanen og revisionsprogrammet FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

8 8 Detaljeret indholdsfortegnelse Afsnit 3: Undersøgelse 3.1 Oversigt over undersøgelsesfasen 3.2 Udførelse af revisionshandlinger - test af kontroller og detailtest Udførelse af test af kontroller Udførelse af detailtest 3.3 Revisionsundersøgelse - vurdering af resultaterne af test af kontroller og detailtest - overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering Vurdering af resultaterne af test af kontroller Vurdering af resultaterne af detailtest 3.4 Analytiske handlinger 3.5 Skriftlige udtalelser Indledning Skriftlige udtalelser, hvor ledelsen anerkender sit ansvar Specifikke skriftlige udtalelser om bestemte udsagn 3.6 Anvendelse af andres arbejde Anvendelse af en anden revisors arbejde Vurdering af den interne revisionsfunktion Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde 3.7 Andre revisionshandlinger Efterfølgende begivenheder Nærtstående parter 3.8 Afklaring af revisionsresultaterne Afsnit 4: Rapportering 4.1 Oversigt over rapporteringsfasen 4.2 Revisionserklæringen - udformning af en revisionserklæring Indledning Krav Erklæringstyper Overvejelser ved udformning af en erklæring om lovlighed og formel rigtighed Kvalitative aspekter af enhedens overholdelsespraksis Den relevante lovgivnings- og reguleringsmæssige begrebsramme Eksempler 4.3 Modificerede erklæringer Arten af væsentlige tilfælde af manglende overholdelse Er de(t) forhold, der er årsag til en modifikation gennemgribende? Form og indhold af revisors erklæring, når erklæringen er modificeret 4.4 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 4.5 Information in support of the Statement of Assurance 4.6 Oplysninger til underbyggelse af revisionserklæringen 4.7 Særberetninger om juridisk-kritisk revision Indledning Særberetningernes form og indhold Bilag I - vurdering af, hvordan overvågnings- og kontrolsystemerne fungerer GLOSSAR OG AKRONYMER Glossar Akronymer FCAM - Detaljeret indholdsfortegnelse

9 9 Indledning HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION Detaljeret indholdsfortegnelse Indledning 1 - Generelt 2 - Regnskabernes rigtighed 3 - Overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering Glossar og akronymer INDLEDNING INDHOLD Håndbogens formål og fokus Strukturen i Rettens revisionsmetodologi Denne håndbogs struktur FCAM - Indledning

10 10 Indledning HÅNDBOGENS FORMÅL OG FOKUS Formål Håndbogen er skrevet for at hjælpe Rettens revisorer med at udføre finansiel revision og juridisk-kritisk revision af høj kvalitet. Den opstiller de principper, der er grundlaget for Rettens metode i forbindelse med sådanne revisioner, og de handlinger, der skal udføres. Det er formålet, at håndbogen skal hjælpe revisorerne med at udføre finansiel revision og juridisk-kritisk revision på en sparsommelig, produktiv og effektiv måde. Med henblik herpå sætter håndbogen fokus på: en risikobaseret metode, der koncentrerer revisionsindsatsen om de områder, hvor der er en risiko for revisor, idet formålet er at drage en korrekt konklusion. Risikoen revideres, når der opnås yderligere oplysninger i løbet af revisionen anvendelse af sund fornuft baseret på faglige standarder. STRUKTUREN I RETTENS REVISIONSMETODOLOGI ISA'erne ISSAI'erne Håndbogen i finansiel revision og juridisk-kritisk revision gengiver en række principper, som er hentet fra de Internationale Standarder om Revision (ISA erne 1 ), der udarbejdes af International Federation of Accountants (IFAC), og fra de standarder, der udsendes af den internationale organisation af overordnede revisionsorganer (INTOSAI), navnlig retningslinjerne for finansiel revision og juridisk-kritisk revision (ISSAI erne 2 ), og som er relevante for Rettens revision, sammen med en vejledning om, hvordan de skal anvendes i Rettens DAS-revisioner og andre finansielle og juridiskkritiske revisioner. Håndbogen støttes af praktisk vejledning, f.eks. tjeklister, instrukser og detaljerede metoder, samt af Rettens elektroniske revisionsstøttesystem. Håndbogen gengiver ikke standarderne i deres fulde ordlyd, men angiver de vigtigste elementer i dem, og revisor/læseren skal om fornødent henholde sig til den fulde ordlyd. Tilsvarende findes der i Rettens revisionsretningslinjer og -standarder 3 en række vigtige anvendelsesprincipper, der gælder for alle Rettens revisioner. Håndbogen skal derfor læses sammen med Rettens revisionsretningslinjer og -standarder Uddrag fra "Handbook of International Quality Control Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements of the International Auditing and Assurance Standards Board", udgivet af International Federation of Accountants (IFAC) i april 2010, anvendes med tilladelse fra IFAC. ISSAI'er: Internationale standarder for overordnede revisionsorganer. I artikel 76 i afgørelse nr om gennemførelsesbestemmelser til Revisionsrettens forretningsorden er det fastsat, at "Retten vedtager sine revisionspolitikker og -standarder samt de detaljerede bestemmelser for planlægningen, gennemførelsen og offentliggørelsen af sit revisionsarbejde". I artikel 40, stk. 2), litra b) er det endvidere fastsat, at " direktørerne og kontorcheferne er ansvarlige for at sikre, at revisionsopgaverne gennemføres i overensstemmelse med Rettens revisionspolitikker og -standarder". FCAM - Indledning

11 DENNE HÅNDBOGS STRUKTUR 11 Indledning Rettens revisionsretningslinjer og -standarder fastsætter følgende: "Under varetagelsen af sine opgaver og forpligtelser i henhold til det mandat, som er fastlagt i traktaten og i finansforordningen, udfører Revisionsretten sin revision i overensstemmelse med IFAC's og INTOSAI's internationale revisionsstandarder og etiske kodekser, i det omfang de finder anvendelse på de særlige forhold, der gør sig gældende i Den Europæiske Union. Revisorerne skal følge Revisionsrettens revisionshåndbøger og alle de revisionshandlinger, som Revisionsretten har vedtaget." Termen "revisor" henviser til forskellige kompetencer i revisionsprocessen. Tre dele Håndbogen er inddelt i tre adskilte dele, der vedrører følgende områder: - de principper og procedurer, der anvendes i forbindelse med alle Rettens finansielle og juridisk-kritiske revisioner - de principper og procedurer, der anvendes i forbindelse med revision af regnskabernes rigtighed fire afsnit - de principper og procedurer, der anvendes i forbindelse med revision vedrørende overholdelse af gældende love og øvrig regulering. Hver del er opdelt i fire afsnit, der igen er opdelt i en række kapitler. Afsnit 1 fastsætter rammerne for finansiel revision og juridisk-kritisk revision i EU-sammenhæng. Afsnit 2 beskriver revisionsplanlægningen, herunder fastsættelse af væsentlighed, identifikation af centrale risikoområder gennem forståelse af enheden og udformning af passende test som grundlag for en produktiv og effektiv revision. Afsnit 3 identificerer de metodologier, der skal anvendes i undersøgelsesfasen med henblik på at opnå tilstrækkeligt, relevant og pålideligt revisionsbevis, idet formålet er at drage en konklusion om målet/målene for revisionen. Afsnit 4 beskriver de beretninger, der skal udarbejdes, og de former for konklusioner, der kan afgives, når der rapporteres om Rettens finansielle og juridisk-kritiske revisioner. FCAM - Indledning

12 12 Indledning Håndbogen igennem udtrykkes de obligatoriske elementer som anvisninger, der skal følges. Brugerne opfordres til i første omgang at se på de kapitler i den generelle del, der vedrører det aspekt ved revisionsarbejdet, som de ønsker vejledning om. For yderligere oplysninger om revision i relation til regnskabernes rigtighed og om juridisk-kritisk revision henvises der til de tilsvarende kapitler i de dele af håndbogen, der vedrører revision med hensyn til regnskabernes rigtighed og juridisk-kritisk revision. FCAM - Indledning

13 13 Generelt - Indhold HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION Detaljeret indholdsfortegnelse Indledning 1 - Generelt 2 - Regnskabernes rigtighed 3 - Overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering Glossar og akronymer DEL 1. GENERELT INDHOLD Afsnit 1 - Begrebsramme Afsnit 2 - Planlægning Afsnit 3 - Undersøgelse Afsnit 4 - Rapportering Bilag I - Iboende risikofaktorer Bilag II - Detaljer vedrørende komponenter i den interne kontrol Bilag III - Rettens revisionserklæring for 2010 Bilag IV - Vurdering af, hvor gennemgribende forhold er, som grundlag for fastlæggelse af modifikationer til Rettens DAS-revisionserklæringer FCAM - Del 1 - Indhold

14 14 Generelt - Begrebsramme HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION 1. GENERELT Afsnit 1 - Begrebsramme Afsnit 2 - Planlægning Afsnit 3 - Undersøgelse Afsnit 4 - Rapportering Bilag DEL 1. GENERELT AFSNIT 1 - BEGREBSRAMME INDHOLD 1.1 Definition af en erklæringsopgave med sikkerhed 1.2 Håndbogens anvendelsesområde 1.3 Hvad skal Retten revidere? 1.4 Hvilke revisionsberetninger og erklæringer skal produceres? 1.5 Rettens lovhjemlede adgangsret 1.6 Rettens faglige forpligtelser med hensyn til finansiel revision og juridiskkritisk revision 1.7 Rettens finansielle revision og juridisk-kritiske revision - typer og mål 1.8 Specifikke revisionsmål (udsagn) 1.9 Oversigt over processen i finansiel revision og juridisk-kritisk revision 1.10 Revisionsdokumentation 1.11 Kvalitetsstyring FCAM - Del 1 - Afsnit 1

15 15 Generelt - Begrebsramme 1.1 DEFINITION AF EN ERKLÆRINGSOPGAVE MED SIKKERHED Høj grad af sikkerhed Begrænset sikkerhed Retten udfører sine erklæringsopgaver for at udtrykke (en) konklusion(er) og, hvis det er påkrævet, en erklæring om et bestemt emne, uanset om det drejer sig om regnskabernes rigtighed eller om overholdelse af gældende love og øvrig regulering. Rettens erklæringsopgaver kaldes erklæringsopgaver med sikkerhed, da de er udformet for at øge de tiltænkte brugeres grad af tillid eller sikkerhed med hensyn til det berørte emne, idet der anvendes objektive kriterier. En erklæringsopgave kan være: en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed (en revision): revisor reducerer risikoen til et acceptabelt lavt niveau for at opnå høj grad af sikkerhed som grundlag for (en) positivt udtrykt(e) konklusion(er) og, hvis det er påkrævet, en revisionserklæring, der afgives på grundlag af de udførte revisionshandlinger (f.eks. "regnskaberne giver/giver ikke et retvisende billede..."). en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed (en gennemgang): revisor udfører mere begrænsede handlinger end de handlinger, der er påkrævet for en revision. Dermed bliver han/hun i stand til at opnå begrænset eller moderat sikkerhed som grundlag for en negativt udtrykt konklusion ("vi er ikke blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at mene, at..."). Denne håndbog omhandler opgaver med høj grad af sikkerhed, som er den type opgaver, Retten arbejder med på nuværende tidspunkt. Opgaver med begrænset sikkerhed, som Retten eventuelt kunne udføre, vil skulle udføres under anvendelse af de mindre omkostningskrævende handlinger, der beskrives i IFAC's "International Standards on Review Engagements" og i de relevante ISSAI-retningslinjer. 1.2 HÅNDBOGENS ANVENDELSESOMRÅDE Alle årlige revisioner og udvalgte revisioner I håndbogen henvises der hovedsagelig til Den Europæiske Unions almindelige budget og til Kommissionen, da de udgør Rettens vigtigste revisionsområde. Denne begrebsramme gælder dog for alle årlige finansielle og juridisk-kritiske revisioner, som Retten gennemfører, også for revision af de europæiske udviklingsfonde (EUF), agenturer, kontorer og andre organer, samt for andre finansielle revisioner eller juridisk-kritiske revisioner af udvalgte emner. FCAM - Del 1 - Afsnit 1

16 16 Generelt - Begrebsramme 1.3 HVAD SKAL RETTEN REVIDERE? Artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) samt forordningerne om EUF og agenturerne fastsætter Rettens retlige forpligtelser med hensyn til finansiel revision og juridisk-kritisk revision og definerer Rettens opgaver på dette område. F.eks. fastsætter TEUF følgende: Revision af regnskaberne Efterprøvelse af lovlighed og formel rigtighed i) Finansiel revision i relation til regnskabernes rigtighed (finansiel revision) "Revisionsretten reviderer regnskaberne over samtlige Unionens indtægter og udgifter [og] samtlige indtægter og udgifter for ethvert af Unionen oprettet organ, kontor eller agentur, for så vidt oprettelsesakten (dvs. retsakten om oprettelse af det pågældende organ) ikke udelukker det." ii) Revision i relation til lovlighed og formel rigtighed (juridisk-kritisk revision) "Revisionsretten efterprøver lovligheden og den formelle rigtighed af indtægterne og udgifterne I forbindelse hermed aflægger den navnlig beretning om eventuelle uregelmæssigheder. Revision af indtægterne sker på grundlag af fastlæggelser og indbetalinger af indtægter til Unionen. Revision af udgifterne sker på grundlag af indgåede forpligtelser og afholdte udgifter." iii) Andre revisioner Bemærkninger til særlige spørgsmål "Revisionsretten kan endvidere når som helst fremkomme med bemærkninger, navnlig i form af særberetninger, til særlige spørgsmål...". Dermed er Retten i stand til at gennemføre udvalgte finansielle revisioner og juridisk-kritiske revisioner ud over de revisioner, der specifikt er nævnt under i) og ii) ovenfor. 1.4 HVILKE REVISIONSBERETNINGER OG ERKLÆRINGER SKAL PRODUCERES? Revisionserklæring Årsberetning I artikel 287 i TEUF hedder det: "Revisionsretten afgiver en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed... Erklæringen kan suppleres med specifikke vurderinger for hvert enkelt af Unionens større aktivitetsområder". I samme artikel hedder det også: "Efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder Revisionsretten en årsberetning." Den nuværende praksis er, at denne revisionserklæring 4 indgår i Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen 4 Normalt kaldet DAS (en forkortelse af det franske "déclaration d'assurance"). FCAM - Del 1 - Afsnit 1

17 17 Generelt - Begrebsramme af det almindelige budget, der også indeholder specifikke vurderinger af hver enkelt af de større grupper af politikområder. EUF, agenturer, kontorer og tilsvarende organer Som fastsat i de gældende forordninger udarbejder Retten en erklæring af samme type som DAS-erklæringen og en årsberetning om EUF. Der udarbejdes også revisionsberetninger om Rettens revision af agenturers, kontorers og tilsvarende organers regnskaber. For at kunne forsyne de forskellige dechargemyndigheder med beretninger, der er sammenlignelige fra år til år, og for at gøre det muligt i højere grad at harmonisere Rettens revisionsmetode, indeholder disse beretninger erklæringer af samme type som DAS-erklæringen. Med hensyn til de revisionsberetninger, Retten offentliggør, jf. kapitel 4.1.2, tabel 14, i håndbogens generelle del. 1.5 RETTENS LOVHJEMLEDE ADGANGSRET Revision på den endelige støttemodtagers niveau Tavshedspligt I henhold til TEUF (artikel 287) har Retten ret til at udføre revision "på stedet i Unionens øvrige institutioner, i organer, kontorer eller agenturer, der forvalter indtægter eller udgifter på Unionens vegne, og i medlemsstaterne, herunder hos enhver fysisk eller juridisk person, der modtager betalinger fra budgettet". Det giver Retten mulighed for at udføre revision helt ned til den endelige støttemodtagers niveau. Ansatte i Den Europæiske Union skal iagttage fuldstændig tavshed om alle forhold og oplysninger, som de under eller i forbindelse med udøvelsen af deres hverv bliver bekendt med 5. Rettens omfattende ret til adgang til oplysninger betyder, at denne tavshedspligt er særlig vigtig, navnlig da de oplysninger, som de ansatte behandler, ofte er af følsom karakter. 1.6 RETTENS FAGLIGE FORPLIGTELSER MED HENSYN TIL FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION ISA erne og INTOSAI-standarderne Det er Rettens revisionspolitik at udføre sine revisioner i overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om Revision og etiske kodekser og INTOSAI's internationale standarder for overordnede revisionsorganer, for så vidt som de gælder i EU-sammenhæng. ISA erne og INTOSAI-standarderne er relevante for revision i relation til regnskabernes rigtighed og i analogi hermed for revision vedrørende overholdelsen af gældende love og øvrig regulering. 5 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, artikel 17-19; ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte, artikel 11. FCAM - Del 1 - Afsnit 1

18 18 Generelt - Begrebsramme 1.7 RETTENS FINANSIELLE REVISION OG JURIDISK-KRITISKE REVISION - TYPER OG MÅL Formålet med finansiel revision og juridisk-kritisk revision er at sætte Retten i stand til at drage en konklusion om de særlige mål for revisionen og, hvis det er påkrævet, at afgive en revisionserklæring. På grundlag af de ovennævnte retlige krav omfatter Rettens finansielle og juridisk-kritiske revision typisk revision vedrørende: i) Regnskabernes rigtighed ii) De underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed iii) Udvalgte juridisk-kritiske revisioner regnskabernes rigtighed, der omfatter regnskaber og beretning(er) om budgetgennemførelsen. Det overordnede formål med revision vedrørende regnskabernes rigtighed er at fastslå, om regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af den finansielle stilling samt af resultaterne af transaktioner og pengestrømme i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Det overordnede formål med juridisk-kritisk revision er at fastslå, om transaktionerne i alt væsentligt er i overensstemmelse med gældende love og øvrig regulering (dvs. TEUF, finansforordningen, gennemførelsesbestemmelserne hertil, specifikke bestemmelser, finansieringsafgørelser og kontraktlige bestemmelser) udvalgte emner, der vælges på grundlag af, hvor højt de prioriteres på et bestemt tidspunkt. Målene for sådanne revisioner afhænger af arten af den specifikke revisionsopgave, f.eks. undersøgelse af årsagerne til, at der i tidligere revisioner er konstateret en høj forekomst af ulovlige eller uregelmæssige transaktioner, eller undersøgelse af, hvordan et bestemt kontrolsystem fungerer i Kommissionen og på medlemsstatsniveau. Finansiel revision og juridisk-kritisk revision omfatter test af de interne kontrolsystemers effektivitet. Det kan dreje sig om de systemer, der i) vedrører regnskabernes rigtighed, eller ii) forebygger eller opdager og korrigerer ulovlige og uregelmæssige indtægter og udgifter. 1.8 SPECIFIKKE REVISIONSMÅL (UDSAGN) Definition af specifikke revisionsmål (udsagn) Ovennævnte overordnede mål for revisionen understøttes af mere specifikke revisionsmål. Sidstnævnte kan også betragtes som udsagn eller udtalelser fra den reviderede enheds ledelse. Udsagnene kan være eksplicitte (f.eks. hvis den reviderede enheds ledelse erklærer, at regnskabet er udarbejdet på grundlag af IPSAS) eller implicitte (f.eks. hvis den reviderede enheds ledelse lader formode, at de transaktioner, som der er afholdt betalinger for, er berettigede i overensstemmelse med de relevante regler). Revisor bruger de FCAM - Del 1 - Afsnit 1

19 19 Generelt - Begrebsramme specifikke revisionsmål (udsagn), når han/hun skal overveje, hvilke former for fejlinformation eller manglende overholdelse der kan forekomme. Der findes følgende specifikke revisionsmål med hensyn til regnskabernes rigtighed, lovlighed og formel rigtighed og interne kontrolsystemer: Regnskabernes rigtighed: for perioden Rigtighed a) Revisionsmål for grupper af transaktioner og begivenheder for den periode, revisionen omfatter Forekomst de transaktioner og begivenheder, der er blevet registreret, har fundet sted og angår enheden. Fuldstændighed alle transaktioner og begivenheder, der skulle have været registreret, er blevet registreret. Nøjagtighed beløb og andre data, som vedrører de registrerede transaktioner og begivenheder, er blevet passende registreret. Periodeafgrænsning (cut-off) transaktioner og begivenheder er blevet registreret i den korrekte regnskabsperiode. Klassifikation transaktioner og begivenheder er blevet registreret på de rigtige konti. Lovlighed og formel rigtighed budgetbevillingerne er disponible 6. ultimo perioden b) Revisionsmål for balanceposter ultimo perioden Tilstedeværelse aktiver, gældsforpligtelser og kapitalinteresser eksisterer. Rettigheder og forpligtelser enheden ejer eller kontrollerer rettighederne til aktiver, og gældsforpligtelserne er enhedens forpligtelser. Fuldstændighed alle aktiver, gældsforpligtelser og kapitalinteresser, der skulle have været registreret, er blevet registreret. Værdiansættelse og fordeling aktiver, gældsforpligtelser og kapitalinteresser er medtaget i regnskabet med passende beløb, og eventuelle afledte værdiansættelses- eller fordelingsjusteringer er registreret på passende vis. præsentation c) Revisionsmål for præsentation og oplysning Forekomst og rettigheder og forpligtelser oplyste begivenheder, transaktioner og andre forhold har fundet sted og vedrører enheden. 6 En ulovlig og regelstridig transaktion angives ikke som indvirkende på regnskabernes rigtighed, hvis den er registreret korrekt i regnskabet. Der skal dog gives relevante oplysninger om den finansielle indvirkning af eller risikoen for uregelmæssigheder. FCAM - Del 1 - Afsnit 1

20 20 Generelt - Begrebsramme Fuldstændighed alle oplysninger, der skulle have været medtaget i regnskaberne, er medtaget. Klassifikation og forståelighed finansiel information er præsenteret og beskrevet på passende vis, og oplysninger fremgår tydeligt. Nøjagtighed og værdiansættelse finansiel og anden information bliver oplyst klart og tydeligt og med de relevante beløb. Lovlighed og formel rigtighed Lovlighed og formel rigtighed Realitet og måling de underliggende transaktioner eksisterer og er fastlagt præcist. De underliggende transaktioners berettigelse berettigelseskriterierne er opfyldt for de forskellige transaktioner. Overholdelse af andre lovkrav andre kriterier, der ikke vedrører berettigelse, er opfyldt. Beregningernes korrekthed alle beregninger er foretaget korrekt. Regnskabets fuldstændighed og nøjagtighed alle transaktioner er regnskabsført, er kun medtaget én gang og er registreret i den korrekte regnskabsperiode og med den korrekte værdi. Tabel 1: Finansiel revision og juridisk-kritisk revision - typer og mål Finansiel revision Juridisk-kritisk revision Emne Årsregnskabets rigtighed De underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed Overholdelse af gældende love og øvrig regulering vedrørende det udvalgte emne De interne kontrolsystemers effektivitet 7 Opgavetype Tilbagevendende opgaver: revisionsprogrammet for disse revisioner er generelt uændret fra år til år Udvalgt opgave: revisionsprogrammet afhænger af det særlige mål for revisionen Tilbagevendende eller udvalgt opgave Opgaveindhold At undersøge regnskabet og afgøre, om det giver et retvisende billede At gennemgå procedurer og regnskabsbilag for at afgøre, om de gældende love, øvrig regulering, regler og procedurer er fulgt, at teste de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed Test af systemerne for at afgøre, om de er effektive til formålet (regnskabernes rigtighed eller overholdelse af gældende love og øvrig regulering) 7 De interne kontrolsystemers effektivitet - systemerne er udformet og vedligeholdt korrekt og fungerede effektivt i hele perioden. FCAM - Del 1 - Afsnit 1

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

ISA 580 Skriftlige udtalelser

ISA 580 Skriftlige udtalelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Skriftlige udtalelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven April 2013 Revisionsteknisk Udvalg FSR - danske revisorer 2013 Revisionsteknisk Udvalg Standard om udvidet gennemgang

Læs mere

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing Udover ændri and Assurance Standards Board ISAE 3400 DK Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder. v/jess Kjær Mogensen

Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder. v/jess Kjær Mogensen Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder v/jess Kjær Mogensen A g e n Erklæringsstandarder ISAE 3000 ISAE 3402 Spørgsmål d a 2 Erklæringsstandarder Erklæringsstandarder Følgende standarder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer BEK nr 385 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0031910 Senere ændringer

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex lx DBUs vurderingsmæssige handlinger vedrørende økonomiske kriterier og krav ( Licensor s assessment procedures for the financial

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI

BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI ERC-TILSKUDSAFTALE BILAG V-B VILKÅR FOR ATTEST VEDRØRENDE METODOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR EN UAFHÆNGIG RAPPORT OVER DE FAKTISKE RESULTATER VEDRØRENDE METODOLOGIEN FOR EN ERC-TILSKUDSAFTALE FINANSIERET

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revision ved brug af stikprøver Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1.

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 42 64 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 25. februar 2011 om revisors tiltrædelse og til

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation med den øverste ledelse Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Magnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1

Magnus:Revision. Nyheder og vejledning til version 2012.1 Magnus:Revision Nyheder og vejledning til version 2012.1 Indledning - Magnus:Revision 3 Nyheder og vejledning til version 2012.1 5 Eksisterende brugere 5 Information vedrørende tidligere versioner af programmet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

SOR - standarder for offentlig revision

SOR - standarder for offentlig revision SOR - standarder for offentlig revision Disposition Fra GOR til SOR SOR - et overblik Normeringen Processen herfra Afslutning 2 Fra GOR til SOR At rejse er at leve H.C. Andersen 4 5 ISSAI IFAC s standarder

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere