Morsø Sejlklub og Marina Holmen Nykøbing M. CVR-nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725"

Transkript

1 Morsø Sejlklub og Marina Holmen Nykøbing M CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr Hanstholm tlf Hurup tlf Nykøbing Mors tlf Skive tlf Struer tlf Thisted tlf

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Revisionens formål og omfang Revisors ansvar Ledelsens ansvar og identifikation af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme Rapportering om den udførte revision Revisionspåtegning på årsregnskabet Rapportering til foreningens bestyrelse Øvrige krav til rapportering Økonomisk kriminalitet og hvidvask Lovpligtig kvalitetskontrol Undersøgelsesadgang Andre ydelser Øvrige forhold Identifikation af det reviderede årsregnskab for Konklusion på revision af årsregnskabet for Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen Manglende funktionsadskillelse Drøftelser med bestyrelsen om besvigelser Kommentarer til revisionen af årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Anlægsaktiver, tkr Omsætningsaktiver Gæld, tkr Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet Ledelsens tilkendegivelse i øvrigt Lovpligtige oplysninger mv Andre arbejder Revisors erklæring i forbindelse med årsregnskabet for Bestyrelsen... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

3 1. INDLEDNING Vi er valgt som revisorer for Morsø Sejlklub og Marina på foreningens ordinære generalforsamling den 21.februar Med dette protokollat vil vi bekræfte vores accept og redegøre for vores forståelse af opgaven. 2. REVISIONENS FORMÅL OG OMFANG Det er vores opgave at revidere det af bestyrelsen aflagte årsregnskab og på det grundlag udtrykke en konklusion om, hvorvidt det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af foreningens aktiviteter og eventuelt pengestrømme i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. I tilknytning til vores revision skal vi gennemlæse ledelsesberetningen, hvis denne indgår i årsrapporten, og på det grundlag afgive en udtalelse om, hvorvidt vi mener, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med oplysningerne i årsregnskabet. 3. REVISORS ANSVAR Vi vil udføre vores revision i overensstemmelse med gældende standarder omfattende Internationale Standarder om Revision (ISA) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. På grund af de iboende begrænsninger i revisionen kombineret med de iboende begrænsninger i intern kontrol er der en uundgåelig risiko for, at væsentlige fejlinformationer ikke bliver opdaget, selv om revisionen er behørigt planlagt og udført i overensstemmelse med de gældende standarder. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. Vi vil imidlertid underrette bestyrelsen skriftligt om eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, der er relevante for revisionen af årsregnskabet, og som vi har konstateret under revisionen. Denne rapportering vil sædvanligvis ske via vores revisionsprotokollat for den udførte revision. Vi vil udføre revisionen primært i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet. Det kan forekomme, at vi udfører revision i årets løb som en forberedelse til revisionen af det aflagte årsregnskab, hvis vi vurderer, at dette er nødvendigt. I forbindelse med revisionen kan vi foretage uanmeldte revisionshandlinger, herunder beholdningseftersyn, hvis vi vurderer behov herfor. Udfører vi løbende revision, herunder beholdningseftersyn, vil vi rapportere eventuelle resultater heraf via revisionsprotokollatet. Side 1

4 4. LEDELSENS ANSVAR OG IDENTIFIKATION AF DEN RELEVANTE REGNSKABSMÆSSIGE BE- GREBSRAMME Vores revision vil blive udført på det grundlag, at bestyrelsen anerkender og forstår dens ansvar for: At udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven Den interne kontrol, som bestyrelsen fastlægger som nødvendig for at muliggøre udarbejdelsen af et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl At give os: o Adgang til al den information, som bestyrelsen er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet, såsom registreringer, dokumentation og andre forhold o Yderligere information, som vi måtte anmode bestyrelsen om til brug for revisionen o Ubegrænset adgang til personer i foreningen, som vi finder det nødvendigt at indhente revisionsbevis fra. Vi vil som led i vores revision anmode bestyrelsen om skriftligt at bekræfte udtalelser til os i forbindelse med revisionen. Denne bekræftelse vil blive omtalt i protokollatet for årsregnskabet. 5. RAPPORTERING OM DEN UDFØRTE REVISION 5.1. REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Ved afslutning af revisionen afgiver vi en revisionspåtegning med vores konklusion om årsregnskabet. Sammen med vores revisionspåtegning afgiver vi en udtalelse om ledelsesberetningens indhold, hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning. Formen på og indholdet af vores revisionspåtegning vil som udgangspunkt være en revisionspåtegning med en positiv konklusion uden forbehold eller supplerende oplysninger. Det kan være nødvendigt at ændre indholdet af vores påtegning på grundlag af resultaterne af revisionen. Bliver vi under vores revision bekendt med forhold, som giver begrundet formodning om, at medlemmer af bestyrelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører foreningen, skal vi ifølge erklæringsbekendtgørelsen 7 give supplerende oplysning i tilknytning til påtegningen. Vi skal endvidere give oplysning om eventuel manglende opfyldelse af bogføringslovens bestemmelser, som vi er blevet opmærksom på under revisionen, herunder bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmateriale. Side 2

5 5.2. RAPPORTERING TIL FORENINGENS BESTYRELSE Ifølge de gældende standarder er vi endvidere pålagt, når det er relevant, at kommunikere bl.a. følgende forhold til foreningens bestyrelse: Vores holdning til betydelige kvalitative aspekter af de anvendte regnskabsprincipper, herunder anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og oplysninger i regnskabet Betydelige vanskeligheder, som vi måtte støde på under revisionen Betydelige forhold opstået ved revisionen, og som har været drøftet eller genstand for korrespondance med ledelse De skriftlige udtalelser, vi anmoder om fra bestyrelsen, samt Andre forhold, der måtte være opstået under revisionen, og som efter vores vurdering er af ledelsesmæssig interesse. I overensstemmelse med revisorloven vil vores rapportering finde sted i form af en revisionsprotokol. 6. ØVRIGE KRAV TIL RAPPORTERING 6.1. ØKONOMISK KRIMINALITET OG HVIDVASK Bliver vi under vores revision bekendt med, at medlemmer af bestyrelsen begår eller har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af dennes hverv for foreningen, og at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt har en grov karakter, har vi ifølge revisorloven 22 pligt til straks at underrette den øvrige bestyrelse, hvis denne består af flere personer og indføre dette i revisionsprotokollatet. Reagerer bestyrelsen ikke, er vi i henhold til lovgivningen forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK). Vi er ligeledes forpligtet til direkte at underrette SØK, såfremt der opstår mistanke om, at foreningen bliver anvendt til hvidvask af penge eller er involveret i finansiering af terrorisme LOVPLIGTIG KVALITETSKONTROL Vi er underlagt regler om lovpligtig kvalitetskontrol, hvilket blandt andet medfører, at Revisortilsynet udpeger en anden revisionsvirksomhed til at foretage kvalitetskontrol af vores arbejde. Ligeledes er vi underlagt intern kvalitetskontrol, der bliver udført af vores kolleger. Dette betyder, at dokumentationen, der bliver udvalgt til kvalitetskontrol, kan omfatte vores dokumentation for revisionen af foreningens regnskab. Kvalitetskontrollanter, eksterne som interne, er underlagt tavshedspligt i samme omfang, som vi er UNDERSØGELSESADGANG Revisorloven giver Erhvervsstyrelsen mulighed for uden retskendelse at kræve undersøgelse og ransagning hos revisor samt kræve udlevering af arbejdspapirer, protokoller, korrespondance m.v., hvis styrelsen vurderer, at vi som revisorer har overtrådt eller vil overtræde bestemmelserne i revisorloven. Medarbejderne i styrelsen har ligeledes tavshedspligt. Side 3

6 7. ANDRE YDELSER Revisionen omfatter som udgangspunkt ikke en aktiv deltagelse i foreningens bogføring, udarbejdelse af årsrapport eller andre regnskabsopstillinger, budgetter, assistance med udarbejdelse af selvangivelse eller andre skatte- og afgiftsmæssige forhold. Vi påtager os gerne sådanne opgaver samt anden rådgivning og assistance, såfremt bestyrelsen anmoder derom. En forudsætning herfor er i alle tilfælde, at vores uafhængighed i relation til revisionen af årsregnskabet ikke anses for truet herved. 8. ØVRIGE FORHOLD Vi henviser til det til enhver tid gældende aftalebrev med tilhørende forretningsbetingelser for forhold vedrørende offentliggørelse af materiale udarbejdet af os, rapporteringsfrister og - aftaler, honorar m.v. Indholdet af nærværende protokollat vil blive opdateret, når der sker ændringer i revisionsmæssige eller andre relevante forhold som følge af ændring i lovgivning eller gældende standarder eller vi af andre grunde finder det passende. I senere revisionsprotokollater til årsregnskaber vil der blive henvist til dette protokollat. 9. IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2013 Vi har revideret det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab for Morsø Sejlklub og Marina for Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Resultat kr Aktiver kr Egenkapital kr KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2013 Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab og på det grundlag udtrykt en konklusion om, hvorvidt det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af foreningens aktiviteter i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Revisionen har ikke givet anledning til at modificere vores konklusion eller give supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Vores bemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 11 og 12. Revisionens formål og omfang er oplyst indledningsvis i dette protokollat. Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne bag- Side 4

7 grund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 11. FORHOLD AF BETYDNING FOR REGNSKABSAFLÆGGELSEN I forbindelse med vores revision af årsregnskabet skal vi fremhæve følgende forhold: 11.1.MANGLENDE FUNKTIONSADSKILLELSE På grund af foreningens størrelse, herunder antallet af ansatte/medlemmer, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte/medlemmer. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på foreningens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der ikke er eller kun er begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktioner DRØFTELSER MED BESTYRELSEN OM BESVIGELSER Under revisionen har vi forespurgt bestyrelsen om risikoen for besvigelser, og bestyrelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Bestyrelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. Side 5

8 12. KOMMENTARER TIL REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET Årsrapporten, herunder årsregnskabet, har ledelsen aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Vi har i forbindelse med vores revision af årsregnskabet følgende kommentarer: 12.1.ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for 2013 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i årsrapporten på side RESULTATOPGØRELSE Foreningens resultat udgør 76 tkr. Resultatet er 79 tkr. bedre end året før ANLÆGSAKTIVER, TKR. Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte materielle anlægsaktiver samt stikprøvevis kontrolleret årets til- og afgang. I forbindelse med vores revision har vi kontrolleret, at de materielle anlægsaktiver er værdiansat efter samme metoder som sidste år og foreningens regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig. Bestyrelsen har over for os erklæret, at den finder den foretagne værdiansættelse rimelig og forsvarlig. Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i regnskabet foretagne værdiansættelser OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender, 61 tkr. Vi har gennemgået debitorlisten pr Der er ikke pr. statusdagen hensat noget til tab på debitorer. Vi anser værdiansættelsen af tilgodehavender som forsvarlig. Bestyrelsen har over for os oplyst, at tilgodehavender ikke er behæftet med risiko for tab ud over almindelige forretningsmæssige risici. Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os den i årsregnskabet foretagne værdiansættelse GÆLD, TKR. Vi har gennemgået gældsforpligtelserne samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne. For skyldige og afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de hensatte forpligtelser. Side 6

9 13. ØVRIGE OPLYSNINGER 13.1.LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING OG IKKE-KORRIGEREDE FEJL I ÅRSREGNSKABET Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har bestyrelsen afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsregnskabet Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsregnskabet LEDELSENS TILKENDEGIVELSE I ØVRIGT Bestyrelsen skal i forbindelse med underskrift af nærværende protokollat tilkendegive følgende: At den opfylder sit ansvar, som er angivet i tiltrædelsesprotokollatet af den , for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven At den opfylder sit ansvar for at tilpasse den interne kontrol for at muliggøre udarbejdelsen af et årsregnskab uden væsentlige fejlinformationer, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl At den har givet adgang til al relevant information mv. og adgang til personer i foreningen, som er relevante for at indhente revisionsbevis og ved udarbejdelsen af årsregnskabet. 14. LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER MV. Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge vedtægterne er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv., samt underskriver revisionsprotokollater. Endvidere har vi påset, at foreningen på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 15. ANDRE ARBEJDER Ud over vores revision af årsregnskabet har vi: Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsrapporten, herunder med afstemninger, diverse bogholderirettelser, momsrettelser mv. Side 7

10 16. REVISORS ERKLÆRING I FORBINDELSE MED ÅRSREGNSKABET FOR 2013 I henhold til revisorloven skal vi erklære følgende: At vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og At vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Nykøbing Mors, 20. marts 2014 REVISION LIMFJORD Registreret Revisionsaktieselskab Kurt Jørgensen Registreret revisor Nærværende revisionsprotokol, side 1 8, er gennemlæst af nedennævnte i bestyrelsen den 20. marts BESTYRELSEN Claus Johannesen Formand Henning From Torben Christensen Hans Kokholm Annelise Damkjær Erik Nielsen Lars Østergaard Side 8

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere