Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016"

Transkript

1 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr Doknr Dato Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen, kommunerne og regionerne om de ændringer af valglovene, der trådte i kraft den 1. april Ændringerne følger af lov nr af 22. december 2015 om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.). Ændringerne af folketingsvalgloven er indarbejdet i en ny lovbekendtgørelse af folketingsvalgloven, se lovbekendtgørelse nr. 390 af 27. april Ændringerne af den kommunale og regionale valglov vil blive indarbejdet i en ny lovbekendtgørelse, som forventes udstedt i løbet af året. Social- og Indenrigsministeriet vil desuden inden kommunalvalget i 2017 opdatere de fortrykte kandidat- og stillerlister, samt relevante skemaer mv., så de tager højde for nedestående ændringer. 1. Ændringernes baggrund og formål Lovændringerne bygger på en politisk aftale indgået den 5. december 2014 mellem alle Folketingets partier. Lovændringerne skal dels varetage hensynet til vælgere og stillere i forbindelse med forberedelse og afholdelse af valghandlingen, dels lette de administrative byrder for både kommunerne/regionerne og kandidatlisterne i forbindelse med valgene. Endelig er der i overensstemmelse med den politiske aftale gennemført yderligere moderniseringer af valglovgivningen, som er fundet hensigtsmæssige. De væsentligste ændringer af betydning for Statsforvaltningen, kommunerne og regionerne er sammenfattet nedenfor. Ændringerne beskrevet i afsnit 2 og 3 vedrører kun kommunale og regionale valg, mens ændringerne beskrevet i afsnit 4 vedrører både folketingsvalg og kommunale og regionale valg. De sidstnævnte ændringer i afsnit 5 og 6 vedrører alle valgtyper. Ændringerne vil blive nærmere omtalt i de relevante vejledninger, herunder den vejledning, som ministeriet udsender forud for kommunal- og regionalvalget i november Vejledningen forventes udsendt senest i sensommeren 2017.

2 2. Ændrede regler om bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg 2.1. Fremrykning af frist for bekendtgørelse i stedlige dagblade eller lokalaviser Fristen for kommunalbestyrelsens bekendtgørelse i stedlige dagblade eller lokalaviser om aktuelle tidsfrister ændres fra senest tirsdagen 8 uger før valgdagen til tirsdagen 13 uger før valgdagen. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 22, stk Fremrykning af frist for valg af valgbestyrelsen Fristen for, hvornår der for hver kommune og hver region senest skal vælges en valgbestyrelse, ændres fra 8 uger før valgdagen til 13 uger før valgdagen, således at valgbestyrelsen fortsat skal vælges senest 2 uger før tidligste tidspunkt for indlevering af kandidatlister (hvilket er 11 uger for de kandidatlister, der er fritaget for stillerkravet, jf. nedenfor). Der er som hidtil ikke noget til hinder for, at valgbestyrelsen vælges på et tidligere tidspunkt, f.eks. ved konstitueringen. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 13, stk Fremrykning af frist for ændring af kommunalbestyrelsens medlemstal Fristen for, hvor sent kommunalbestyrelsen kan vedtage en ændring af sit medlemstal for, at ændringen får virkning for førstkommende valgperiode, ændres fra 1. september til 1. august i valgåret. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 6 a, 2. pkt Ændrede regler af betydning for opstilling til kommunale og regionale valg 3.1. Afskaffelse af borgerligt ombud Afskaffelse af borgerligt ombud Det er ikke længere et borgerligt ombud at lade sig opstille til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Der er dog fortsat pligt til som opstillet kandidat at modtage valg samt at varetage hvervet, medmindre medlemmet har en rimelig grund til at blive fritaget efter reglerne i den kommunale og regionale valglovs 92 og 103. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs Kandidatens underskrift er nødvendig for opstilling Kandidaten skal fremover ved sin underskrift på kandidatanmeldelsen give samtykke til at stille op som kandidat for den pågældende liste. En kandidat, der ikke ved sin underskrift på kandidatlisten har givet sit tilsagn om at virke som kandidat, skal slettes af kandidatlisten. Hvis kandidaten har underskrevet mere end én kandidatliste til samme valg (kommunalvalg eller regionalvalg), indebærer det, at kandidaten ikke kan anses for kandidat for nogen af kandidatlisterne. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 24, stk. 1, 1. pkt., og 29 og Ret til at trække sit tilsagn om at virke som kandidat tilbage Som en konsekvens af afskaffelsen af det borgerlige ombud kan kandidaten fremover trække sit tilsagn om at virke som kandidat tilbage, men kun indtil kandidatlisten er indleveret til valgbestyrelsen. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 26, stk Se ændringslovens 3, nr Se ændringslovens 3, nr Se ændringslovens 3, nr Se ændringslovens 3, nr Se ændringslovens 3, nr. 17, 30 og Se ændringslovens 3, nr

3 3.2. Kandidatlister Kandidatlister kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere Kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet, kan fremover efter anmodning fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.. For disse kandidatlister gælder et krav om indlevering senest kl. 12 tirsdagen 9 uger før valgdagen og tidligst 11 uger før valgdagen. Valgbestyrelsen skal herefter senest kl. 12 tirsdagen 8 uger før valgdagen meddele kandidatlisten, om valgbestyrelsen fritager kandidatlisten for kravet om underskrifter fra det fornødne mindsteantal stillere. Kandidatlister, som valgbestyrelsen har fritaget for stillerkravet, skal herefter ikke indeholde underskrifter fra stillere. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 19, stk. 4, 23, stk. 1, 25, stk. 1, 4. pkt., og 26 a Mindsteantallet af stillere fastlægges i loven For de kandidatlister, der ikke opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet ved sidste valg eller 9 uger før valgdagen ikke længere er repræsenteret i disse organer, og som ønsker at opstille til det kommende valg, fastlægges mindsteantallet af stillere i loven. Mindsteantallet er således fremover 25 stillere for alle kommuner undtagen Aarhus, Odense og Aalborg Kommuner, hvor mindsteantallet forhøjes til 50, og Københavns Kommune, hvor mindsteantallet forhøjes til 150. Hermed kan mindsteantallet ikke længere forhøjes efter beslutning af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 19, stk. 2 og Frister for kandidatlister, der ikke ønsker at blive fritaget for stillerkravet, fremrykkes til 7 uger før valgdagen Den seneste frist for indlevering af de kandidatlister til kommunale og regionale valg, der ikke ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, dvs. de kandidatlister, der ikke opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet ved sidste valg eller 9 uger før valgdagen ikke længere er repræsenteret i disse organer, jf. afsnit , ændres fra kl. 12 tirsdagen 4 uger før valgdagen til kl. 12 tirsdagen 7 uger før valgdagen. Fristen fremrykkes dermed 3 uger. Tilsvarende ændres det tidligste tidspunkt for indlevering af disse kandidatlister fra tirsdagen 6 uger før valgdagen til tirsdagen 9 uger før valgdagen. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 23, stk Fremrykning af frist for kandidater og stilleres opfyldelse af valgretsbetingelserne Fristen for kandidaters og stilleres opfyldelse af valgretsbetingelserne ændres fra fredag 25 dage før valgdagen til fredag 46 dage før valgdagen, mens den endelige frist for opfyldelse af betingelserne ændres fra kl. 12 mandagen 22 dage før valgdagen til kl. 12 mandagen 43 dage før valgdagen. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 3 og 20, stk. 1, 2. pkt Fremrykning af frist for underretning og afhjælpning af mangler ved kandidatlister Fristen for valgbestyrelsens underretning om en kandidatlistes ugyldighed på grund af væsentlige mangler ændres fra lørdagen 24 dage før valgdagen til lørdagen 45 dage 7 Se ændringslovens 3, nr. 10, 15, 19 og Se ændringslovens 3, nr. 8 og 9. 9 Se ændringslovens 3, nr. 13 og Se ændringslovens 3, nr. 1 og 11. 3

4 før valgdagen. Tilsvarende ændres tidspunktet for seneste afhjælpning af manglerne eller indlevering af en ny kandidatliste fra kl. 12 mandagen 22 dage før valgdagen til kl. 12 mandagen 43 dage før valgdagen. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 27, stk Fremrykning af frist for tilbagekaldelse af kandidatliste Fristen for tilbagekaldelse af en indleveret kandidatliste ændres fra kl. 12 mandagen 22 dage før valgdagen til kl. 12 mandagen 43 dage før valgdagen. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 26, stk. 1, 1. pkt Fremrykning af frist for indgåelse af og tilbagetrækning fra anmeldte liste- eller valgforbund Fristen for indlevering af anmeldelse om indgået listeforbund eller valgforbund samt seneste frist for tilbagetrækning fra anmeldte listeforbund eller valgforbund ændres fra kl. 12 mandagen 22 dage før valgdagen til kl. 12 mandagen 43 dage før valgdagen. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 40, 1. pkt., og 41, stk. 1, 2. pkt Afvisning af kandidatlister, der åbenbart ikke opfylder de formelle krav Valgbestyrelsens formand får adgang til at afvise at modtage kandidatlister, der åbenbart ikke er gyldige, fordi de ikke opfylder kravene til kandidatlisters gyldighed i den kommunale og regionale valglovs 19, 20 og Denne afvisningsbeføjelse kan benyttes ved åbenbare formelle mangler ved en kandidatliste, eksempelvis kandidatlister, der indeholder: - underskrifter fra væsentligt færre stillere end det påkrævede mindsteantal, - mangelfulde oplysninger om mere end halvdelen af kandidatlistens stillere, - mangelfulde oplysninger om mere end halvdelen af kandidaterne på den pågældende kandidatliste, - manglende underskrifter fra mere end halvdelen af kandidaterne på den pågældende kandidatliste eller - manglende oplysning om kandidatlistens listebetegnelse. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 27, stk. 3, samt til bemærkningerne til lovforslagets 3, nr. 29, hvor der til bestemmelsen er givet nogle retningslinjer for, i hvilke særlige tilfælde afvisningsbeføjelsen kan benyttes Kandidatlistens repræsentant En kandidatlistes ledelse skal fremover senest samtidig med indlevering af kandidatlisten meddele formanden for valgbestyrelsen, hvilken repræsentant for listen der har beføjelse til at udøve en række dispositioner på listens vegne, uden at det kræver samtykke fra listens stillere. Repræsentanten behøver ikke at være kandidat eller stiller for kandidatlisten. Denne repræsentant har beføjelse til: - at underskrive kandidatlisten og påføre oplysninger om navn, bopæl og kontaktoplysninger, - at godkende ved sin underskrift de opstillede kandidater for en kandidatliste, som valgbestyrelsen efter listens anmodning har fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere, - at foretage senere ændringer i kandidaters rækkefølge, - at foretage senere ændringer kandidatlistens opstillingsform, - efterfølgende at slette en eller flere kandidater fra kandidatlisten, - at tilbagekalde en indleveret kandidatliste over for valgbestyrelsen, 11 Se ændringslovens 3, nr. 26 og Se ændringslovens 3, nr Se ændringslovens 3, nr. 34 og 37. 4

5 - at være den person, valgbestyrelsen med bindende virkning kan underrette om afhjælpning af mangler m.v. ved kandidatlisten, og tilsende en udskrift af valgbogen - at anmode om tildeling af samme bogstavbetegnelse som andre kandidatlister med samme listebetegnelse, - at anmelde indgåelse af og tilbagetrækning fra listeforbund og valgforbund og - at anmelde, hvilken forening eller hvilke vælgere der på kandidatlistens vegne kan ansøge om og modtage partistøtte. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 23 a, 24, stk. 4, 25, stk. 4 og 5, 26, stk. 1, 1. pkt., 27, stk. 2, 31, stk. 4, 34, stk. 3, 40, 41, stk. 1, og 44, stk Af samme grund tiltræder stillerne for de kandidatlister, der ikke er fritaget for stillerkravet, ved deres underskrift på kandidatlisten alene, at kandidatlisten stiller op til kommunalvalget henholdsvis regionalvalget med den anførte listebetegnelse og de kandidater, der er anført på underskriftstidspunktet. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 25, stk Ændrede regler om adgang til oplysninger om kandidater og stillere ved kommunale og regionale valg og ved folketingsvalg 4.1. Fastsættelse af tidspunktet for offentlig tilgængelighed (aktindsigt) til oplysninger om kandidatanmeldelse og kandidatlister m.v. Ved kommunale og regionale valg er der fremover ikke offentlig adgang (herunder i form af aktindsigt) til oplysninger om kandidatlisterne, herunder oplysninger om de enkelte kandidater og kandidatlisternes opstillingsform, deres anmodning om bogstavbetegnelse og deres anmeldelse af liste- og valgforbund, før de godkendte kandidatlister m.v. er bekendtgjort af kommunalbestyrelsen efter udløbet af anmeldelsesfristen. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 43, stk Ved folketingsvalg er der fremover ikke offentlig adgang (herunder i form af aktindsigt) til oplysninger om kandidatanmeldelserne, partiernes meddelelse om godkendelse af kandidater og partiernes anmeldelse af opstillingsform, før anmeldelsesmyndigheden har udsendt fortegnelserne over de opstillede kandidater i vedkommende storkreds. Der henvises til folketingsvalglovens 42, stk Ophævelse af særregel om offentlig tilgængelighed til stillerlister Særreglen i 25, stk. 2, 3. pkt., i den kommunale og regionale valglov om, at oplysning om stillernes navne og bopæl er offentligt tilgængelige, er ophævet. 18 Tilsvarende i særreglen i 33 a, stk. 4, 3. pkt., i folketingsvalgloven om, at oplysning om navne og bopæl for stillere for kandidater uden for partierne er offentligt tilgængelige, ophævet. 19 Spørgsmål om offentlighedens adgang til oplysninger i stillerlister skal herefter afgøres efter offentlighedslovens almindelige regler. En oplysning om, at en enkeltperson er stiller for en kandidat, vil efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse være en oplysning, der vedrører denne persons politiske overbevisning. Oplysningen om en stillers navn og adresse vil derfor efter ministeriets opfattelse som udgangspunkt være at anse som en oplysning om private forhold og således ikke omfattet af retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens 30, stk. 1, nr Se ændringslovens 3, nr. 16, 18, 21, 22, 26, 28, 32, 33, 35, 38 og 41, 15 Se ændringslovens 3, nr Se ændringslovens 3, nr Se ændringslovens 1, nr Se ændringslovens 3, nr Se ændringslovens 1, nr. 4. 5

6 I det omfang oplysningerne om en stillers politiske tilhørsforhold imidlertid allerede på anden vis er offentligt tilgængelige, og således allerede er kommet til offentlighedens kendskab, kan oplysningerne almindeligvis ikke anses for omfattet af offentlighedslovens 30, stk. 1, nr. 1, og vil dermed ikke være undtaget fra aktindsigt. 5. Ændrede regler om brevstemmeafgivning ved alle valgtyper 5.1. Udskydelse af begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning Begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning til kommunale og regionale valg på de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme, ændres fra den 3. tirsdag i august måned i valgåret, dvs. knap 3 måneder før valgdagen, til tirsdagen 6 uger før valgdagen. Ved den ændring af fristen for anmeldelse af kandidatlister, der er nævnt ovenfor i afsnit 3.2.3, sikres det, at kandidatlisterne er offentliggjort, når brevstemmeafgivningen begynder. Begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning til folkeafstemninger og Europa- Parlamentsvalg udskydes tilsvarende til 6 uger før valgdagen. For valg til Folketinget bevares fristen på 3 uger før valgdagen. Der henvises til folketingsvalglovens 56, stk. 1, og 100, stk. 4, Europa-Parlamentsvalglovens 26, stk. 2, og den kommunale og regionale valglovs 62, stk. 1, 2. pkt Fremrykning af sidste frist for brevstemmeafgivning Sidste frist for at brevstemme her i landet er fremrykket med én dag til 3 hverdage inkl. lørdage før valgdagen. For folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger betyder det, at fristen ændres fra næstsidste søgnedag før valgdagen til tredjesidste søgnedag før valgdagen. Der henvises til folketingsvalglovens 56, stk. 1, 58, stk. 4, og 100, stk. 4, samt Europa-Parlamentsvalglovens 26, stk. 2, 1. pkt. 21 For kommunale og regionale valg betyder det, at fristen ændres fra sidste lørdag inden valgdagen til sidste fredag inden valgdagen. Der henvises til den kommunale og regionale valglovs 62, stk. 1, 1. pkt., og 64, stk Fast mindste åbningstid den sidste dag for brevstemmeafgivningen Der skal på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, holdes åbent for brevstemmeafgivning som minimum i tidsrummet kl på den sidste dag, hvor der kan brevstemmes. Der henvises til folketingsvalglovens 56, stk. 2, 23 der også gælder for Europa-Parlamentsvalg, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 26, stk. 1, og den kommunale og regionale valglovs 62, stk Forlængelse af perioden for gennemgang af brevstemmer Perioden for gennemgangen af brevstemmerne ændres fra (om nødvendigt) dagen før valgdagen til (om nødvendigt) en eller to dage før valgdagen. Herved gives valgstyrerne en ekstra dag til at gennemgå brevstemmerne, inden afstemningen går i gang på valgdagen. Det er samtidig præciseret i loven, at gennemgangen af brevstemmerne skal være afsluttet, inden valghandlingen går i gang på valgdagen (enten kl. 8 eller 9 afhængig af, om afstemningsdagen falder på en arbejdsdag eller en lørdag, søndag eller anden helligdag, jf. afsnit 6.1). Der henvises til folketingsvalglovens 65, stk. 1, 1. pkt., 25 der også gælder for Europa-Parlamentsvalg, jf. Europa- Parlamentsvalglovens 26, stk. 6, og den kommunale og regionale valglovs 71, stk. 1, 1. pkt Se ændringslovens 1, nr. 8 og 14, 2, nr. 3, og 3, nr Se ændringslovens 1, nr. 8, 10 og 14, samt 2, nr Se ændringslovens 3, nr. 45 og Se ændringslovens 1, nr Se ændringslovens 3, nr Se ændringslovens 1, nr Se ændringslovens 3, nr

7 6. Ændrede regler af betydning for selve valgdagen ved alle valgtyper 6.1. Fremrykning af åbningstiden til kl. 8 Åbningstiden for afstemningsstederne fremrykkes til kl. 8 ved alle valgtyper, når valget eller afstemningen afholdes på en arbejdsdag. Kommunalbestyrelsen kan dog på et møde beslutte at undtage visse småøer, så afstemningsstederne her fortsat først åbner kl. 9. Der henvises til folketingsvalglovens 46, stk. 1 og 2, 27 der også gælder for Europa-Parlamentsvalg, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, og den kommunale og regionale valglovs 52, stk. 1 og Mulighed for instruktion af valgstyrere og tilforordnede vælgere før valgdagen Kommunalbestyrelsen får mulighed for at indkalde valgstyrere og/eller tilforordnede vælgere til møde på et tidspunkt før valgdagen med henblik på at give disse den fornødne instruktion samt at yde valgstyrere og tilforordnede vælgere diæter herfor. Der er mødepligt for valgstyrerne og/eller de tilforordnede vælgere til et møde før valgdagen. Der henvises til folketingsvalglovens 31, stk. 1 og 3 29, der også gælder for Europa-Parlamentsvalg, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 17, stk. 2, og den kommunale og regionale valglovs 18, stk. 1 og Lettere adgang for valgstyrere til at organisere sig i skiftehold Valgstyrerne kan efter valgstyrerformandens beslutning tillades at forlade afstemningsstedet for en kortere periode i løbet af valgdagen og kan herunder indgå i skiftehold eller lignende. Derved kan det sikres, at valgstyrerne får de fornødne pauser, så de kan varetage deres opgaver under afstemningen og ved den efterfølgende stemmeoptælling på forsvarlig vis. Det er dog samtidig fastslået, at der altid skal være et flertal af de udpegede valgstyrere til stede på afstemningsstedet under valghandlingen og den efterfølgende stemmeoptælling, at valgstyrerne skal rette sig efter valgstyrerformandens anvisninger, og at alle valgstyrerne skal være til stede ved underskrivningen af afstemningsbogen. Der henvises til folketingsvalglovens 29, stk. 6, 31 der også gælder for Europa-Parlamentsvalg, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 17, stk. 2, og den kommunale og regionale valglovs 16, stk Mere information For nærmere oplysninger om baggrunden for og betydningen af lovændringerne kan henvises til bemærkningerne til lovforslaget (L 8, FT ): Eventuelle spørgsmål til dette orienteringsbrev kan rettes til Social- og Indenrigsministeriets valgenhed på adressen Med venlig hilsen Christine Boeskov Valgkonsulent 27 Se ændringslovens 1, nr. 6 og Se ændringslovens 3, nr. 43 og Se ændringslovens 1, nr. 2 og Se ændringslovens 3, nr. 6 og Se ændringslovens 1, nr Se ændringslovens 3, nr. 5. 7

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse:

Notat. Indholdsfortegnelse: Not Not - Orientering om nye regler vedr. Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017 Sag: 84.03.00-G01-1-17 Tina Bernsdorf Jungfeldt Politik og Stregi 11-07-2017 Social- og Indenrigsministeriet har den 17. maj

Læs mere

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1

BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER Information nr. 1 1 BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALG DEN 21. NOVEMBER 2017 Information nr. 1 om lovændringer, blanketter, vigtige datoer i forbindelse med indlevering af kandidatlister og anmeldelse af forbund, kandidatuddannelse,

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016

LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016 LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-5646 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-3434 nnm 27. november 2008 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Forberedelse, gennemførelse og opgørelse af Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal af valgte medlemmer:

Sogn. Provsti. Stift. Ved fælles menighedsråd angives tillige det samlede antal af valgte medlemmer: Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Valget af medlemmer til menighedsrådet i

Læs mere

Valgoverblik valgforsamling

Valgoverblik valgforsamling Valgoverblik valgforsamling Opgaverne er sorteret i farver alt efter hvem, der har opgaven. Valgbestyrelsens opgaver er mokka, menighedsrådets opgaver er turkise og kandidaternes og stillernes opgaver

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Valget af medlemmer til menighedsrådet i

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK - ALMINDELIGT VALG TID FØR VALGET Søndag den 7. og 14. september 2014 VALG- CIRKULÆRE, 2.4. Valgbestyrelsen bekendtgør reglerne for opstilling og

Læs mere

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«.

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPMP/NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07004 Doknr. 124989 Dato 13-09-2013 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Vejledning nr af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION

Vejledning nr af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION Vejledning nr. 9624 af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION 1 Indhold 1. Indledning... 8 2. Oversigt over opgavefordelingen

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 4 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2017-3153

Læs mere

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] --

-- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- -- AKT 281069 -- BILAG 1 -- [ Brev til Miljø- og Fødevareministeriet om brevstemmeafgivning i forbindelse med folk ] -- Miljø- og Fødevareministeriet mfvm@mfvm.dk Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 281069 Dato 05-11-2015

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema

Menighedsrådsvalget den 8. november Tidsskema Menighedsrådsvalget den 8. november 2016 Tidsskema OPGAVER DATOER -erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret. Seneste frist for meddelelse til biskoppen i stiftet om oprettelse

Læs mere

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 VEJ nr 9458 af 29/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09335 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. november 2016

Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. november 2016 Tidslinje vedrørende menighedsrådsvalget den 8. -erne henviser til lov om valg til menighedsråd og afsnittene i cirkulæret. FØR VALGET: Onsdag 1. juni 2.6. Sidste frist for meddelelse til biskoppen i stiftet

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v. Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 115095 Dato 04-10-2013

Læs mere

Dagsorden. 105 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: P Lukket punkt Lukket. 107 Udkast til Digitaliserings- og IT-strategi

Dagsorden. 105 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: P Lukket punkt Lukket. 107 Udkast til Digitaliserings- og IT-strategi Dagsorden Dato: 10-05-2017 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Fælleden, lokale 1.Ø.07 105 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-17 Beslutning Fraværende: Lone Rasmussen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2016-665 Doknr. 470656 Dato 28-06-2017 Orientering om ændring af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Side 1 af 5 Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Ældrerådsvalg torsdag den 10. oktober 2013 i Faxe Kommune VALGREGLER Ældrerådet har besluttet at indstille til Byrådet i Faxe Kommune, at der

Læs mere

Byrådscentret Kandidatlisteformularen fås ved henvendelse i Borgerbetjeningen på telefon eller

Byrådscentret Kandidatlisteformularen fås ved henvendelse i Borgerbetjeningen på telefon eller NOTAT Byrådscentret 30-08-2017 Vejledning om fritagelse for stillerkrav Kandidatlisteformularen fås ved henvendelse i Borgerbetjeningen på telefon 43 59 15 01 eller 43 59 17 86. Man kan finde mere information

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

Menighedsrådsvalg. Kandidatliste. Udfyldes af valgbestyrelsen. Menighedsråd. Kandidatliste. Kandidatrækkefølge (sæt kryds ved det gældende)

Menighedsrådsvalg. Kandidatliste. Udfyldes af valgbestyrelsen. Menighedsråd. Kandidatliste. Kandidatrækkefølge (sæt kryds ved det gældende) Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Liste nr. Eventuel listebetegnelse Underskrift på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Sogn/Kirkedistrikt Valget af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse Til alle regioner cc.: alle KB + Danske Regioner 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114984 Dato 04.10.2013

Læs mere

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen)

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen) Vejledning nr. 10724 af 5. oktober 2015 om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser,

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag -- AKT 235876 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 2 - alle valgbestyrelser ] -- Til alle valgbestyrelser cc.: KL, DSt 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17.

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. Ministerialtidende 2009 Udgivet den 10. september 2009 21. august 2009. Nr. 70. Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. november 2009 (Til alle kommunalbestyrelser, regionsråd,

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Kommunale- og regionale valg Det danske kommunale og regionale valgsystem er reguleret i lov om kommunale og regionale valg. Endvidere fastslår grundlovens 88, at valgretsalderen

Læs mere

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 VEJ nr 9624 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5210 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Valgregulativ for Sønderborg Vandforsyning A/S og Sønderborg Spildevandsforsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ ( Valgregulativet ) er udarbejdet i medfør af vedtægterne for Sønderborg

Læs mere

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Søfartsstyrelsen Kontoret for søfarende og fiskere KSF@dma.dk Cc: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen

Læs mere

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Christine Boeskov Koordineret med Sagsnr. 2016-558 Doknr. 341282 Dato 24-06-2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser. Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Vestforsyning A/S, Multiforsyning A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Spildevand A/S, Vestforsyning Vand A/S, Vestforsyning

Læs mere

Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Udvalget til Valgs Prøvelse 2013-14 UVP Alm.del Bilag 43 Offentligt Enhed Valgenheden- /CPR-kontoret Sagsbehandler NNM/CLH/CG Koordineret med CSC Danmark og Danmarks Statistik Sagsnr. 2014-17916 Doknr.

Læs mere

Dette brev indeholder oplysning om brevstemmeafgivning på folkeregistrene/borgerservicecentrene

Dette brev indeholder oplysning om brevstemmeafgivning på folkeregistrene/borgerservicecentrene Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle kommunalbestyrelser Dato: 20. februar 2009 Vedrørende brevstemmeafgivning på

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning

Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Bilag A LBK nr. 608 af 06/06/2007 Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning Herved bekendtgøres lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således: »Kapitel 5. Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede«

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således: »Kapitel 5. Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede« Enhed Valg Sagsbehandler Nicoline N. Miller Koordineret med Sagsnr. 2014-21482 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og lov

Læs mere

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne.

1.2 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges fælles forbrugerrepræsentant/ forbrugerrepræsentanter fra vand- og spildevandsforsyningsområderne. Valgregulativ for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling)

(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling) Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-00549 Doknr. 24756 Dato 16-11-2012 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 391 af 26/04/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 147 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) til

Forslag. Lovforslag nr. L 147 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) til Lovforslag nr. L 147 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235879 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 3 - Anmeldelsesmyndighederne ] -- Til anmeldelsesmyndigheden (Statsforvaltningen og formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Regionskommune) valg@statsforvaltningen.dk,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. april Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg. 26. april Nr. 391.

Lovtidende A Udgivet den 27. april Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg. 26. april Nr. 391. Lovtidende A 2017 Udgivet den 27. april 2017 26. april 2017. Nr. 391. Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ældrerådet i Aarhus Kommune

Ældrerådet i Aarhus Kommune Socialministeriets vejledning om ældreråd VEJ nr 40 af 11/05/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-05-2011 Socialministeriet Ældrerådets funktion Formål 1. Ældrerådet skal medvirke til at øge borgernes

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Særlige postforsendelser i forbindelse med folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Særlige postforsendelser i forbindelse med folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235937 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 10 - Postdanmark ] -- Post Danmark jesper.bremholm@post.dk morten.buur@post.dk anker.overgaard@post.dk Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s

Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s Valgregulativ for Mariagerfjord Vand a s 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende valgregulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a s. 1.2 Ifølge

Læs mere

Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001

Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001 Pkt.nr. 9 Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001 315905 Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen 1. at vælge

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i kommunerne til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Til alle kommunalbestyrelser cc.: KL 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr. 194996 Dato 13-02-2014 Brevstemmeafgivning

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2015-6028 Doknr. 299200 Dato 18-12-2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg 2015/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og indenrigsmin., j. nr. 2015-6028 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og

Læs mere