Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Ørum Bo- og aktivitetscenter, Nøddebo Stenvadvej Ørum Djurs Side 1 af 42

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Tlf.: Hjemmeside: (beskyttet beskæftigelsestilbud) 104 (aktivitets- og samværstilbud) 107 (midlertidigt botilbud til voksne) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 85 år (udviklingshæmning, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse) 18 til 85 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse) 18 til 85 år (udviklingshæmning, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse) 18 til 85 år (demens, forandret virkelighedsopfattelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse) 18 til 85 år (angst, forandret virkelighedsopfattelse, hjemløshed, alkoholmisbrug) Pladser i alt: 15 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Louise Fritzemeier (Socialtilsyn Midt) Side 2 af 42

3 Dato for tilsynsrapport: Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Ørum Bo- og aktivitetscenter, Nøddebo er et tilbud som drives efter Almen Boliglovens 105, stk. 2, hvor ydelserne leveres efter 85 og 107 i Lov om Socialservice. Tilbuddet har 15 pladser, hvoraf 1 plads drives efter 107 i Lov om Socialservice, til voksne borgere i alderen år og som har omfattende psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, som følge af udviklingshæmning, psykiatriske lidelser, alkoholmisbrug og/eller demens. Desuden er der til botilbuddet et integreret dagtilbud "Aktiveringen" med ydelser efter 103 og 104 i Lov om Socialservice. Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at Nøddebo er et veldrevet tilbud og at tilbuddet kan regodkendes. I vurderingen heraf, er der lagt vægt på følgende: Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne via deres individuelle beskæftigelse i internt eller eksternt beskæftigelsestilbud, har mulighed for at udfolde sig gennem aktiviteter, som understøtter den enkeltes trivsel og udvikling samt inklusion i samfundslivet. Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne med udgangspunkt i deres individuelle ønsker og behov, støttes til at leve et aktivt liv med relationer, socialt samvær og aktiviteter. Tilbuddet er integreret i lokalsamfundet og understøtter borgernes kontakt til deres familie og netværk. Det er Socialtilsynets vurdering, at Nøddebo kan redegøre for sammenhænge mellem målgruppe, målsætninger og resultater. Tilbuddet tager udgangspunkt i fælles faglige tilgange og værdier og der eksisterer en metodebevidsthed som understøtter borgernes trivsel samt udvikling eller vedligeholdelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i gang med at skabe en struktur for dokumentation og opstilling af mål og der følges løbende op herpå, mhp at skabe positive resultater for borgerne. Socialtilsynet vurderer, at borgerne respekteres, anerkendes og inddrages med udgangspunkt i deres funktionsniveau og ønsker. Desuden under hensyn til målgruppens forskellige forudsætninger, sikrer, at borgerne har indflydelse. Side 3 af 42

4 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ikke-konfronterende tilgang, sammenholdt med medarbejdernes kompetencer forebygger magtanvendelser og overgreb. Dog kan tilbuddet med fordel udvide voldspolitikken til også at omfatte vold/trusler fra medarbejder mod borger, mellem borgerne og omhandler retningslinjer vedrørende seksuelle overgreb. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er hensigtsmæssig organiseret og har en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for, at fastholde og udvikle den faglige indsats. Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne samlet set har relevante formelle og personlige kompetencer, som gør dem i stand til at opbygge gode relationer til borgerne og yde borgerne en individualiseret indsats, med udgangspunkt i borgernes psykosociale funktionsniveau. Det er Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer bidrager til borgernes trivsel og giver mulighed for at understøtte borgernes selvstændighed samtidig med at borgerne kan indgå i sociale relationer og aktiviteter med hinanden. *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Tilsynsrapport fra driftorienteret tilsyn oktober 2014, Socialtilsyn Midt Fremsendt materiale ifm driftorienteret tilsyn i 2014 (se rapport for yderligere oplysninger) Oplysninger på Tilbudsportalen Fremsendt materiale ifm tilsyn 2015, herunder: - Beskrivelse vedr. udvikling generelt i organisationen Side 4 af 42

5 Observation Interview Interviewkilder - Værdigrundlag - Beskrivelse af kerneopgave - Beskrivelse af Must Win Battles - Faglig målsætning, funktionsniveauer, udviklingsfokus - Metoder og retningslinjer - Beskrivelse af BVC og START - Kompetenceudvikling og dokumentation af økonomiske midler for organisationen - Kursusudgifter Nøddebo - Sygefravær - Beboeroversigt - 2 pædagogiske indsatsplaner - Medarbejderoversigt og fratrædelser - Retningslinjer vedr. magtanvendelser - Indberetninger af magtanvendelser - Voldspolitik - Opgørelse over vold/trusler januar-august 2015 Områdeleder Leder 4 medarbejdere; 1 plejehjemsassistent, 2 social- og sundhedsassistenter samt 1 værkstedsassistent 3 borgere; 2 mænd og 1 kvinde. Derudover hilser Tilsynet på 4 borgere. Ved rundvisning i "Aktiveringen" hilser Tilsynet på 5 borgere og 1 medarbejder Side 5 af 42

6 Beboere Ledelse Medarbejdere 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Stenvadvej 3, 8586 Ørum Djurs Brian Nygaard Louise Fritzemeier Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Nøddebo Anmeldt Regodkendelse, hvorfor der er fokus på alle temaer i kvalitetsmodellen. Side 6 af 42

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 42

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne via deres individuelle beskæftigelse i internt eller eksternt beskæftigelsestilbud, har mulighed for at udfolde sig gennem aktiviteter, som understøtter den enkeltes trivsel og udvikling samt inklusion i samfundslivet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets integreret dagtilbud "Aktiveringen" efter Servicelovens 103 og 104, er med til at tilbyde en særlig tilrettelagt indsats og afskærmning, for de borgere, som har brug herfor. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at tilbuddet forsøger, at motivere de borgere, som har svært ved at fastholde sig i arbejde. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet under hensyntagen til borgernes funktionsniveau og alder, understøtter borgerne til at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at de borgere som er i beskæftigelse er visiteret til forskellige beskæftigelsestilbud med henblik på at Side 8 af 42

9 uddannelse og beskæftigelse imødekomme deres individuelle behov og ønsker. Der er endvidere lagt vægt på, at tilbuddet via motivationssamtaler forsøger at motivere borgere, som har svært ved at fastholde et beskæftigelsestilbud. Desuden er der lagt vægt på, at tilbuddets integrerede dagtilbud Aktiveringen efter Servicelovens tilbyder en særlig tilrettelagt indsats og afskærmning, for de borgere som har brug herfor. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i høj grad opstiller i samarbejde med opfyldt) borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 3 (i middel grad opfyldt) Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i samarbejde med borgerne, i høj grad opstiller konkrete mål for borgernes beskæftigelse og der følges op herpå. I bedømmelsen er der lagt vægt på, lederens oplysninger om, at målene opstilles af tilbuddet via Aktiveringen, som er et integreret dagtilbud i organisationen efter Servicelovens 103 og 104, for de borger som er knyttet hertil. For de borgere som tilknyttet ekstern beskæftigelse, opstilles målene af eksternt beskæftigelsestilbud. Beskæftigelsestilbuddene, både internt og eksternt, følger op på målene og formidler det videre til botilbuddet samt deltager i handleplansmøder. Der lægges desuden vægt på, at borgerne inddrages i opstilling af mål og opfølgning, i det omfang det er muligt i forhold til funktionsniveau. Endvidere lægges der vægt på, at medarbejderne i botilbuddet oplyser, at de ikke står for at opstille målene, men at de fungerer som sparringspartner til beskæftigelsestilbuddene, herunder deres kendskab til borgerne og hvis borgerne fortæller om eller reagerer på oplevelser fra beskæftigelsestilbuddene. Desuden er medarbejderne med til at motivere og støtte de borgere, som har brug herfor, til at komme afsted på arbejde. Dette fremgår ligeledes som et delmål i 1 af de 2 pædagogiske indsatsplaner Socialtilsynet har modtaget. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder og medarbejdere samstemmende oplyser, at de fleste borgere er tilknyttet et beskæftigelsestilbud. Socialtilsynet oplyses om, at de 6 ud af 13 borgere, er tilknyttet eksternt dagtilbud Nærheden, 3 er tilknyttet internt dagtilbud Aktiveringen i form af praktik, 2 er pensionister og 1 er dement og ikke tilknyttet beskæftigelse, 1 er sporadisk i beskæftigelse i internt dagtilbud, grundet alkoholproblemer. Medarbejderne arbejder med at Side 9 af 42

10 Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse motivere vedkommende til at deltage i beskæftigelse og der ligger en aftale om aflønning ved fremmøde. Socialtilsynet taler med borgeren, som giver udtryk for, at han ikke orker at arbejde og at arbejdet, fx at køre brænde, giver for lidt i løn. Ved fremvisning af Aktiveringen hilser Socialtilsynet på 2 medarbejdere og 5 borgere, hvoraf 3 er fra botilbuddet Nøddebo. 1 medarbejder fortæller, at der er gode muligheder for afskærmning i Aktiveringen og at nogle borgere har brug herfor. Ligeledes tilrettelægges aktiviteter ud fra individuel formåen og ønsker, herunder om aktiviteten skal være individuel eller i gruppe og om den skal foregå ude eller inde. Tilsynet ser, at der foregår forskellige individuelle indendørs aktiviteter, herunder: huskespil, pudsning af træ, som skal bruges til kongespil og folde servietter. 1 borgere fra andet botilbud i organisationen (Nyvang) oplyser, at han skal aflevere træ til en bondegård sammen med anden borger og at han er med til at arrangere en fodboldkamp mellem Aktiveringen og andet aktivitetstilbud. Socialtilsynet har forinden tilsynsbesøget modtaget en beboeroversigt, hvor det fremgår, hvilke borgere som er tilknyttet ekstern og intern beskæftigelse. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne med udgangspunkt i deres individuelle ønsker og behov, støttes til at leve et aktivt liv med relationer, socialt samvær og aktiviteter. Tilbuddet støtter borgernes selvstændighed med udgangspunkt i konkrete mål og følger op herpå. Tilbuddet er integreret i lokalsamfundet og understøtter borgernes kontakt med deres familie og netværk, bl.a. ved at tilbyde borgerne kørsel, ved at være åben overfor besøg i tilbuddet og ved at invitere til årlige Side 10 af 42

11 højtidsarrangementer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed og at dette sker med udgangspunkt i borgernes individuelle ønsker og behov. For de fleste borgere er det en udfordring at tage initiativ til sociale aktiviteter. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet tilbyder aktiviteter og vægter borgernes medbestemmelse og medinddragelse uanset funktionsniveau. Der er stor variation i funktionsniveauet, som kræver, at medarbejderne har et bredt kendskab til målgruppens behov, hvilket er Socialtilsynets indtryk, at medarbejderne lykkes med. Der lægges vægt på, at borgerne får mulighed for at udvikle sociale kompetencer og selvstændighed via de individuelle mål, som er opstillet i de pædagogiske indsatsplaner. Der lægges desuden vægt på, at borgerne tilbydes aktiviteter og socialt samvær både indenfor og udenfor tilbuddets rammer, samt at tilbuddet vægter at være en integreret del af lokalsamfundet mhp at borgerne skal have gode vilkår for at udvikle sociale kompetencer og selvstændighed. Endelig lægges der vægt på, at tilbuddet er åben overfor samarbejde med borgernes familie og netværk, ved at de altid er velkomne til at komme på besøg og at medarbejderne kan være borgerne behjælpelige med planlægning af besøg og kørsel. Side 11 af 42

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator 02.b: Borgerne indgår i 4 (i høj grad Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget høj grad i samarbejde med borgerne, opstiller konkrete individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed og der følges op herpå. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at lederen fortæller, at det at sikre selvstændighed og social udvikling hos borgerne er en del af tilbuddets kerneopgave og indgår i tilbuddets Must Win Battles. Socialtilsynet har fået fremsendt beskrivelse af organisationens kerneopgave samt beskrivelse af Must Win Battles, hvor det fremgår, at der er fokus på selvstændighed og sociale kompetencer. Der lægges ligeledes vægt på, at leder og medarbejderne samstemmende oplyser, at der opstilles individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed i pædagogiske indsatsplaner, med udgangspunkt i borgerens ønsker, behov og funktionsniveau. Dette fremgår af de fremsendte indsatsplaner til Socialtilsynet, hvor målene er beskrevet med konkrete anvisninger og differentierer hvad der er borgerindsats, medarbejderindsats og evt. pårørende/andre indsats med henblik på at målet opnås. Der lægges vægt på, at leder og medarbejderne oplyser, at der løbende bliver fulgt op på målene sammen med borgerne samt drøftes på teammøde hver 2 uge. Målene i indsatsplanen tager udgangspunkt i SEL 141 kommunale handleplan og der følges op med sagsbehandler minimum én gang årligt. Der lægges endvidere vægt på, at borgerne er udfordret på forskellige niveauer, qua alder, problemstillinger og funktionsniveau, hvilket medfører at nogle borgere har lettere ved selvstændighed og indgå i sociale sammenhænge end andre. Medarbejderne fortæller, at det for nogen borgere betyder, at medarbejderen må tage initiativ til aktiviteter, men stadig med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Eksempelvis planlægge en handletur som udføres på et tidspunkt, hvor der ikke er så mange kunder i butikken, da det passer i forhold til borgerens selvstændighed og sociale kompetencer. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Side 12 af 42

13 sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund opfyldt) I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere fremhæver, at de gør en del ud af at inddrage borgerne i arrangementer/aktiviteter, mhp at skabe sociale relationer og være en del af et fællesskab, da de fleste borgere har svært herved på eget initiativ. Fx arrangeres kørerture rundt i det omgivende samfund, der er mulighed for at alle måltider kan spises i fællesskab, såfremt borgeren ønsker det og der arrangeres klubaften én gang i måneden i organisationen, så de 3 tilhørende botilbud i organisationen, har mulighed for at danne relationer på tværs af botilbuddene. Der lægges vægt på, at medarbejderne fortæller, at relationer dannes og at de støtter op herom fx ved at være behjælpelig med planlægning eller kørsel. Derudover oplyser lederen, at tilbuddet i samarbejde med anden institution uden for organisationen er ved at starte handicapbio, ligeledes mhp at skabe sociale relationer og fællesskab. Der lægges endvidere vægt på, at leder og medarbejdere oplyser, at der er faste traditioner/aktiviteter omkring højtider, hvor byens borgere inviteres til fx høstmarked og luciaoptog og at de på den måde, har et kendskab til botilbuddet og borgerne der bor her. Lederen fortæller, at lokalsamfundet holder øje med borgerne på en omsorgsfuld måde, når de færdes i byen og kontakter tilbuddet, såfremt der er brug herfor. 1 borger fortæller, at hun skal deltage i pigeklub i aften og at hun ser frem hertil. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet observerer, at borgerne samles i fællesstuen til kaffetid. De fleste borgere er optaget af det de selv lige har brug for, herunder, drikke kaffe, afslapning, se fjernsyn, se på frimærker, holde øje med huskatten, se i avisen, tale med medarbejdere. Selv om at borgerne ikke er direkte aktiv med hinanden, så eksisterer der stadig et fællesskab, hvor borgerne virker trygge ved at være samlet. Desuden observeres, at 1 borger opsøger en anden borger ved at banke på vedkommendes dør. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at ca. halvdelen af borgerne har kontakt til deres familie og netværk. Der lægges ligeledes vægt på, at medarbejderne kan være behjælpelige med at tage kontakt, hvis Side 13 af 42

14 netværk i dagligdagen borgeren ønsker det og kan være behjælpelige med kørsel. Tillige lægges vægt på, at familie og netværk er velkomne til at komme på besøg i dagligdagen og at tilbuddet inviterer til arrangementer/aktiviteter i forbindelse med højtider. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 1 borger oplyser, at tilbuddet har været behjælpelig med at genetablere kontakten til hans familie og at han er glad herfor. Derudover oplyser borgeren til Socialtilsynet, at han ligeledes får hjælp til at besøge sin kæreste i form af kørsel og planlægning. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Det er Socialtilsynets vurdering, at Nøddebo kan redegøre for sammenhænge mellem målgruppe, målsætninger og resultater. Tilbuddet tager udgangspunkt i fælles faglige tilgange og værdier og der eksisterer en metodebevidsthed som understøtter borgernes trivsel samt udvikling eller vedligeholdelse. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i gang med at skabe en struktur for dokumentation og opstilling af mål og der følges løbende op herpå mhp at skabe positive resultater for borgerne. Socialtilsynet vurderer, at borgerne respekteres, anerkendes og inddrages med udgangspunkt i deres funktionsniveau og ønsker. Desuden under hensyn til målgruppens forskellige forudsætninger, sikrer, at borgerne har indflydelse. Ligeledes vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet udvider voldspolitikken til også at omfatte vold/trusler fra medarbejder mod borger, mellem borgerne og omhandler retningslinjer vedrørende seksuelle overgreb. Side 14 af 42

15 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ikkekonfronterende tilgang, sammenholdt med medarbejdernes kompetencer forebygger magtanvendelser og overgreb. Dog kan tilbuddet med fordel udvide voldspolitikken til også at omfatte vold/trusler fra medarbejder mod borger, mellem borgerne og omhandler retningslinjer vedrørende seksuelle overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der understøtter positive resultater for borgerne. I bedømmelsen lægges der vægt på, at Nøddebo har en klar målgruppebeskrivelse med undtagelse af 1 borger, som skiller sig ud ved at have en udadreagerende adfærd. Desuden, at tilbuddet er åben overfor at indhente ekstern konsulentbistand, i de situationer der er behov herfor. Der lægges vægt på, at der tilbuddet tager udgangspunkt i fælles faglige tilgange og værdier og der eksisterer en metodebevidsthed, hvilket bl.a. fremgår i indsatsplanerne. Endvidere lægges der vægt på, at indsatsplanerne tager udgangspunkt i de kommunale handleplaner samt at der følges op herpå, med henblik på, at der opnås positive resultater for borgerne, hvad enten det gælder udvikling af borgernes funktionsniveau eller vedligeholdelse af funktionsniveauet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, at Nøddebo i høj grad anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante for målgruppen ift tilbuddets målsætning og målgruppe. I bedømmelsen lægges der vægt på, at leder og medarbejdere beskriver målgruppen som voksne borgere som har omfattende psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, som følge af udviklingshæmning, psykiatriske lidelser, alkoholmisbrug og/eller demens. Leder og medarbejdere Side 15 af 42

16 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med 4 (i høj grad opfyldt) oplyser, at nuværende borgergruppe aldersmæssigt er fra 52 til 85 år, at størstedelen af borgeren har boet i tilbuddet siden 2012 og de bliver mere og mere plejekrævende. Socialtilsynet har modtaget beboeroversigt, som bekræfter målgruppebeskrivelsen, samt at tilbuddet pt. har 2 ledige pladser, hvoraf den ene plads er efter Servicelovens 107. Desuden lægges vægt på, at leder og medarbejdere fortæller, at de er udfordret af, at en af borgerne skiller sig ud blandt de øvrige borgere, i form af at være udadreagerende (spark og spyt) og have store humørsvingninger. Tilbuddet har indhentet konsulentbistand fra VISO ift til sparring til medarbejderne og ift at sikre, at borgeren får relevant støtte, til trods for udfordringerne. Medarbejderne oplyser, at de er i gang med et konstruktivt forløb og medvirker, at der kan gå længere tid imellem borgerens udadreagerende adfærd. Leder og medarbejderne fortæller, at de tidligere har været udfordret, vedrørende en borger med demens, men grundet konsulentbistand og ændringer i den pædagogiske indsats, er det ikke længere en udfordring og nu kan medarbejderne være en til en med vedkommende. Der lægges vægt på, at leder og medarbejdere samstemmende oplyser, at de arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang, hvor bl.a. social færdighedstræning vægtes, med henblik på, at forbedre borgernes funktionsevne og udviklingsmuligheder eller vedligeholde funktionsniveauet. Ligeledes oplyser leder og medarbejdere, at de arbejder ud fra filosofien Gentle teaching, som bl.a. er med til at tage udgangspunkt i den enkelte borger, skabe et godt grundlag for relationsdannelse, tryghed og forudsigelighed og struktur via kontakt ø. Socialtilsynet har modtaget materiale, som viser, at der er afholdt temadag vedr. Gentle Teaching med ekstern underviser, hvilket medarbejderne refererer til. Ovennævnte tilgange og metoder er ligeledes oplyst på Tilbudsportalen. Der lægges vægt på, at leder udtaler, at det er en løbende proces med at anvende de rette tilgange og metoder, så borgerne får den rette indsats. Leder udtaler, at de nuværende tilgange og metoder giver mening ift at tage udgangspunkt i den enkelte borger og understøtter tilbuddets målsætning om, at borgerne støttes i, at mestre deres liv så selvstændigt som muligt. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen lægges der vægt på, at ledelse og medarbejdere oplyser, at de er i gang med at Side 16 af 42

17 udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad opfyldt) implementere det digitale dokumentationssystem Avaleo, med henblik på at skabe tydelig dokumentation og klare mål for indsatsen, bl.a. via udarbejdelse af indsatsplaner i stedet for pædagogiske helhedsplaner. Socialtilsynet har modtaget 2 indsatsplaner, hvor det fremgår, at der opstilles konkrete mål for den enkelte borger, at planen differentierer hvad der er borgerindsats, medarbejderindsats og evt. pårørende/andre indsats med henblik på at målet opnås. Endvidere er metodevalg angivet i indsatsplanerne. Der lægges vægt på at medarbejderne oplyser, at de dagligt dokumenterer i Avaleo og at de er forpligtet til at orientere sig i systemet, når de er på arbejde. Medarbejderne tilkendegiver at det er godt med et nyt dokumentationssystem, men at det har mangler ift registreringer af sundhedsfaglige opgaver, hvilket medfører, at dokumentation for sundhedsfaglige opgaver og for det socialfaglige arbejde flyder sammen. Der lægges desuden vægt på, at leder og medarbejdere oplyser, at der er teammøde hver 14 dag, hvor der ydes sparring og opfølgning ift indsatsplanerne. Nogle af teammøderne anvendes til at tage særlige temaer op i form af sagssupervision og der udarbejdes referat heraf med henblik på læring og forbedring af indsatsen. Endvidere lægges der vægt på, at leder og medarbejdere oplyser, at overlap ifm vagtskifte prioriteres, så medarbejderne er forberedt på, om der er nogle særlige hensyn som skal tages ift borgerne. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen lægges der vægt på, at leder oplyser, at der foreligger kommunale handleplaner, jf. SEL 141 på alle borgere undtagen 1 borger. Der lægges vægt på, at leder oplyser, at indsatsplanerne tager udgangspunkt i de kommunale handleplaner og at der minimum 1 gang årligt afholdes helhedsmøde. Tillige lægges der vægt på, at leder og medarbejdere samstemmende giver udtryk for, at de har et godt og tæt samarbejde med de visiterende kommuner. Medarbejderne udtrykker, at de er bekendte med de kommunale handleplaner og at de mål som afsættes, er realistiske. Medarbejderne har opfattelse af, at målene nås over tid. Leder oplyser, at Nøddebo har afholdt temadage, hvor Side 17 af 42

18 sagsbehandlere fra Norddjurs Kommune også har været inviteret med mhp at styrke samarbejdet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet bedømmer at Nøddebo understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. I bedømmelsen lægges der vægt på, at borgerne bliver set, hørt og anerkendt samt at de inddrages med udgangspunkt i deres funktionsevne i både individuelle og fælles forhold i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen lægges der vægt på, at leder fortæller, at medarbejderne har en god og respektfuld tilgang til borgerne og tager dem alvorligt. Medarbejderne tror på at deres indsats nytter, uanset om en borger er i udvikling eller afvikling. Det er lederens opfattelse, at borgerne vil reagere, evt. med udadreagerende adfærd, hvis de ikke bliver set og forstået. Leder og medarbejdere henviser til, at de har nogle udfordringer med 1 borger som er udadreagerende, men at rekvireret VISO forløb er med til, at borgeren bliver hørt, respekteret og anerkendt til trods for udfordringerne (se målgruppebeskrivelse under 3a). Der lægges vægt på, at medarbejderne omtaler borgerne på en god og respektfuld måde, hvilket Socialtilsynet ligeledes observerer i medarbejdernes samspil med borgerne. Medarbejderne oplyser, at de er lydhøre og bestræber sig på, at give hverdagen input ud fra borgernes ønsker og behov. Desuden lægges der vægt på, at det af indsatsplanerne fremgår, at borgerne bliver hørt. Socialtilsynet observerer, at tilbuddet anvender billeder af medarbejderne på fremmødeplanen. Leder og medarbejdere fortæller, at dette er for at imødekomme borgernes behov for forudsigelighed, da de har behov for, at vide hvem der møder ind. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen lægges der vægt på, at leder og medarbejder udtaler, at der afholdes beboermøde Side 18 af 42

19 vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt) i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov hver anden måned, hvor bl.a. den årlige sommerferietur planlægges. Derudover har borgerne indflydelse på, aktiviteter, småture. Medarbejderne er opmærksomme på, at borgerne ikke selv kommer med ønsker, hvorfor medarbejderne tager en spørgerunde og sikrer at alle bliver hørt. Der lægges vægt på, at medarbejderne fortæller, at borgerne har medbragt deres egen stol i fællesarealet. Medarbejderne tilkendegiver, at de synes det ser rodet ud, men accepterer, at det er borgernes valg. Endvidere lægges der vægt på, at det af indsatsplanerne fremgår, at borgerne har indflydelse på de mål som opstilles og at de så vidt muligt, tager udgangspunkt i borgernes behov og ønsker. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at Nøddebo understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der lægges vægt på at medarbejderne tager udgangspunkt i borgernes behov og ønsker herfor og at aktiviteter tilpasses den enkeltes funktionsniveau. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Indikator 05.b: Borgeren har med 5 (i meget Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejderne generelt er opmærksomme på borgernes trivsel og deres indtryk er at borgerne trives. Medarbejderne oplyser, at de har et godt kendskab til borgerne og at kendskabet har givet medarbejderne nogle signaler for om borgerne trives, fx om de siger godmorgen, er deltagende og imødekommende. Der lægges vægt på, at de interviewede borgere udtrykker, at de er glade for at bo på Nøddebo og at de er glade for deres beskæftigelsestilbud, undtagen 1 borger, som udtaler, at han ikke gider at arbejde og at han synes han får for lidt i løn ift, hvad arbejdet kræver. Ved rundvisning i tilbuddet og ved deltagelse i eftermiddagskaffen, observerer Socialtilsynet, at borgerne generelt virker glade og tilpas. Socialtilsynet observerer ligeledes, at en borger hjælper en anden borger med at køre kørestolen rundt. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Side 19 af 42

20 støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) I bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejderne oplyser, at borgerne har adgang til en række sundhedsydelser via deres egen læge. Medarbejderne oplyser ligeledes, at de yder støtte i form af kørsel, opkald eller er direkte talerør, for de borgere som har behov herfor. Medarbejderne oplever desuden, at nogle af borgere ikke kan opsøge relevante sundhedsydelser, grundet fysisk helbred eller psykisk i form af angst. I de tilfælde er der mulighed for, at fagpersonerne fx læger eller psykiater kommer i tilbuddet. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelsen lægges der vægt på, at medarbejderne oplyser, at tilbuddet har fokus på, næringsrig kost og at 1 borger har en diætist tilknyttet. Ligeledes er der fokus på iværksættelse af aktiviteter med udgangspunkt i borgernes behov og ønsker, fx gåtur til den lokale Brugs, Kirkegård eller køre en tur i området. Der er et drivhus tilknyttet tilbuddet, som tilses af nogle af borgerne sammen med medarbejdere. Der lægges vægt på, at medarbejderne oplyser, at borgerne bliver ældre og fysisk dårligere, hvorfor der kan være nogle udfordringer ift iværksættelse af aktiviteter i form af motion, men også ift at komme til frisør eller fodterapeut, hvorfor tilbuddet har indgået aftale med en frisør og en fodterapeut om, at det kan foregå i tilbuddet efter behov. Medarbejderne oplever ligeledes, at det kan det være svært, at iværksætte aktiviteter, som tilgodeser alle borgere på samme tid, grundet forskelligheder og angstproblematikker. Medarbejderne oplyser endvidere, at de ift borgere med demens, har fokus på, at træne fin- og grov motorikken via leg. Af fremsendt medarbejderoversigt fremgår det, at der er tilknyttet nattevagter i tilbuddet og borgerne har mulighed for at komme i kontakt med medarbejdere døgnet rundt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er Socialtilsynets bedømmelse, at Nøddebo forebygger og håndterer magtanvendelser. I bedømmelsen lægges der vægt på, at der anvendes konfliktforebyggende pædagogiske strategier samt at magtanvendelser indberettes og efterbehandles. Endvidere, at tilbuddet tager magtanvendelsesindberetningerne Side 20 af 42

21 til efterretning mhp at mindske antallet heraf. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på 4 (i høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. I bedømmelse lægges der vægt på, at ledelse og medarbejdere oplyser, at medarbejderne arbejder ud fra filosofien Gentle Teaching, er anerkendende i deres tilgang og arbejder konfliktnedtrappende. Desuden oplyses, at medarbejderne har et godt kendskab til borgerne, hvilket gør, at de kan yde en forebyggende indsats. Derudover oplyser leder, at der er en åbenhed overfor, at bytte rundt i medarbejdergruppen, såfremt det kan understøtte at magtanvendelser så vidt mulig undgås, fx hvis der opstår udfordringer i samspillet mellem en borger og medarbejder. Der lægges vægt på, at leder og medarbejdere orienterer om, at der forekommer magtanvendelser, hvilket Socialtilsynet har modtaget indberetninger om. Siden sidste tilsyn i oktober 2014 er der indberettet 14 magtanvendelser, fordelt på 2 borgere med 7 hver. Leder og medarbejdere fortæller, at den ene af borgerne skiller sig ud blandt de øvrige borgere, i form af at være udadreagerende (spark og spyt) og have store humørsvingninger. Den anden borger har demens og magtanvendelserne er sket i forbindelse med fastholdelse i hygiejnesituationer. Leder oplyser, at der har været ansøgt om forhåndsgodkendelse i perioden februar til maj 2014, hvor antallet var højere. Dette er ikke aktuelt længere, da den pædagogiske praksis har nedbragt antallet af magtanvendelser og leder og medarbejdere har en forventning om, at antallet vil blive mindre endnu. Medarbejderne fortæller, at de tidligere var 2 medarbejdere omkring borgeren, hvor der nu er 1 medarbejder ad gangen. Medarbejderne mener grunden hertil er, at de tager udgangspunkt i borgerens behov. Endvidere lægges der vægt på, at leder oplyser, at tilbuddet anvender Brøset Violence Checklist (BVC) og Short Term Assessment of Risk and Treatability (START), skemaer der anvendes til at vurdere risikoen for vold på kort sigt og om borgeren er behandlingsegnet. Socialtilsynet har modtaget en kopi af registreringsskemaerne. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen lægges der vægt på, at ledelse oplyser at der foreligger opdaterede retningslinjer for, Side 21 af 42

22 eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen opfyldt) hvordan magtanvendelser skal registreres og indberettes. Ledelse oplyser desuden, at magtanvendelser behandles på AMR møde og på teammøde. Derudover er der en trivselskonsulent i Kommunen, som kan inddrages efter behov eller mulighed for at inddrage arbejdsmiljøcentret i Randers Kommune. Ledelse beretter, at medarbejderne ikke selv vælger, om de har behov herfor, men at dette vurderes af lederen. Der lægges vægt på, at Socialtilsynet har modtaget retningslinjerne, som beskriver, hvordan magtanvendelser skal dokumenteres og hvordan der skal følges op herpå. Desuden, at Socialtilsynet har modtaget magtanvendelsesindberetninger fra tilbuddet, omhandlende de magtanvendelser der har været siden sidste tilsyn i oktober Der lægges vægt på, at medarbejdere oplyser, at de er bekendte med retningslinjerne og at de har deltaget i temadage omhandlende magtanvendelser og forebyggelse heraf. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet forebygger overgreb, i form af vold og trusler fra borgere mod medarbejdere. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at alle episoder registreres og der følges op herpå via AMR møder og teammøder med henblik på forebyggende tiltag. Endvidere lægges der vægt på, at tilbuddet har en nedskrevet voldspolitik for alle ansatte, men ikke omhandler vold/trusler fra medarbejder mod borger eller mellem borgerne og ej omhandler retningslinjer vedrørende seksuelle overgreb. Side 22 af 42

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 3 (i middel grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen lægges der vægt på, at tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold og trusler. Dog lægges der vægt på, at ledelse og medarbejdere oplyser, at én af borgerne skiller sig ud blandt de øvrige borgere, i form af at være udadreagerende (spark og spyt) og have store humørsvingninger, hvorfor der er mange registreringer vedrørende denne borger. Socialtilsynet har modtaget en opgørelse herfor fra perioden januar til august 2015, som bekræfter at der er tale om mange registreringer i form af verbale trusler, psykisk og fysisk vold, dog med stor variation i antal fra måned til måned. Derudover viser registreringsoversigten, at der er registreret 2 hændelser på 2 borgere omhandlende fysisk vold mod medarbejdere. Der lægges vægt på, at ledelse og medarbejdere oplyser, at der er inddraget en udviklingskonsulent ift sparring vedrørende udadreagerende borger med henblik på, at mindske overgrebshændelserne. Medarbejderne fortæller, at de har indgået aftale om, at de ikke skal være fyldt af de hændelser som sker, når de går hjem fra arbejde, hvorfor overlap prioriteres. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. I bedømmelsen lægges der vægt på, at ledelse oplyser, at der foreligger en voldspolitik, gældende for alle ansatte i organisationen, som beskriver, definition af trusler og vold og retningslinjer for hvad de ansatte skal gøre før, under og efter en hændelse. Ledelse understreger, at tilbuddet har nultolerance overfor overgreb, hvorfor alt skal registreres. Desuden er alle medarbejdere er udstyret med vejledning i, hvad der skal gøres i akutte situationer og med aktuelle telefonnumre. Socialtilsynet har modtaget en kopi ad voldspolitikken, som bekræfter ovenstående. Der lægges vægt på, at voldspolitikken ikke omhandler overgreb fra medarbejder mod borger eller mellem borgerne og ej omhandler retningslinjer vedrørende seksuelle overgreb. Der lægges vægt på, at medarbejderne giver udtryk for at de er bekendt med voldspolitikken og at de i starten af 2015 har deltaget i en temadag herom. Endvidere lægges der vægt på, at leder oplyser, at tilbuddet anvender Brøset Violence Checklist Side 23 af 42

24 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse (BVC) og Short Term Assessment of Risk and Treatability (START), skemaer der anvendes til at vurdere risikoen for vold på kort sigt og om borgeren er behandlingsegnet. Socialtilsynet har modtaget en kopi af registreringsskemaerne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er hensigtsmæssig organiseret og har en kompetent og ansvarlig ledelse. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen er kvalificeret og erfaren i forhold til drift af sociale tilbud med specialiserede målgrupper. Lederen sætter tydelige rammer for tilbuddets udvikling, bl.a. gennem et styrende værdigrundlag, som understøtter en anerkendende kommunikations- og organisationskultur, der fremmer samarbejde og koordination til gavn for den hjælp og støtte borgerne modtager. Ansvaret for den daglige opgaveløsning er uddelegeret til medarbejderne, med lederen som en nærværende og tilgængelig sparringspartner. Det er Socialtilsynets vurdering, at Nøddebo yder en indsats som både tilpasses efter borgernes funktionsniveau og behov og ydes af medarbejdere med socialfaglige eller sundhedsfaglige kompetencer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, som understøtter sikker drift og udvikling. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at lederen har relevante formelle uddannelser samt flerårig og Side 24 af 42

25 flerfacetteret ledelseserfaring, blandt andet i forhold til ledelse af organisationer med høj kompleksitet indenfor det sociale område i almindelighed og voksen handicapområdet i særdeleshed. Hun har en reflekteret tilgang til opgaveløsningen, som både tilgodeser den faglige kvalitet i opgaveløsningen og understøtter medarbejdernes kompetencer. Der er tillige i bedømmelsen lagt vægt på, at leder og medarbejdere modtager supervision. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen har i meget høj grad relevante kompetencer ift at lede tilbuddet. I bedømmelsen lægges der vægt på, at lederen oplyser, at hun har afsluttet uddannelse hos Attractor/Rambøll og nu er certificeret coach. Derudover lægges der vægt på nedenstående oplysninger fra driftorienteret tilsynsbesøg i 2014, da Socialtilsynet i dette besøg, ellers ikke er præsenteret for forhold som giver anledning til ændringer i denne indikator. Overført fra driftorienteret tilsyn oktober 2014: Lederen fortæller, at hun har fungeret som leder af område Ørum siden 1. januar 2012 og har i den forbindelse forestået udviklingen af et specialtilbud med stor forskellighed i målgruppen og de indsatser, som skal leveres. Lederen fremhæver, at hun har været optaget af at skabe en synergieffekt på tværs af tilbuddene, så ressourcerne både tilpasses borgernes behov og anvendes fleksibelt i Område Ørum. For Nøddebo har lederen særligt fokuseret på at understøtte den "gode flytning" fra Voldby til Nøddebo og i den forbindelse at tage den del af kulturen fra Voldby med, som har været særlig virksom både i forhold til indsatsen overfor borgerne og i samarbejdet i personalegruppen. I lighed med de øvrige afdelinger har lederen i forbindelse med opbygningen af Nøddebo fokuseret på "at spille medarbejderne gode" ved at italesætte medarbejdernes funktioner og kompetencer samt understøttet kommunikationen og samarbejdet i medarbejdergruppen for at fremme en åben, direkte, faglig og anerkendende kommunikationskultur. Medarbejderne fremhæver at lederen "betyder rigtig meget" og fungerer som en rollemodel for Side 25 af 42

26 medarbejderne. Hun er en integreret del af huset, og har stor og indgående viden både om borgerne og organisationen. Medarbejderne beskriver lederen som synlig og tilgængelig, god til at uddelegere opgaver og ansvarsområder samt understøtte udvikling, fx i form af temadage. Hun har blik for medarbejdernes forskellighed og styrker, og formår at anvende disse klogt til gavn for den samlede opgaveløsning. Hun har bidraget til opbygningen af virksomme kommunikationsmønstre i medarbejdergruppen, hvilket har understøttet sammenhold og kollegial åbenhed. Af dokumentationen fremgår, at den samlede organisation har arbejdet med værdigrundlaget - "Hvad er vi til for? - og på hvilken måde er vi det?". Arbejdet er mundet ud i 4 punkter: Kulturen, Den gode opgaveløsning, Det gode arbejdsmiljø samt Værdier, der styrer vores arbejde. Under sidstnævnte punkt er bl.a. beskrevet, at "Vi ser ledelse som en funktion; hos ledere og medarbejdere", hvilket er uddybet, bl.a. beskrives at ledelse hos leder indebærer målsætninger og udvikling, tydeliggørelse af rammer, retning og råderum samt at lederen stiller spørgsmål uden at svare selv. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 5 (i meget høj grad opfyldt) Af den fremsendte dokumentation fremgår, at lederen er uddannet socialpædagog. Hun har afsluttet den offentlige lederuddannelse/diplom i ledelse i januar 2014, og er aktuelt i færd med at blive uddannet certificeret coach ved Attractor/Rambøll. Lederen har derudover en række andre videre- og efteruddannelser; bl.a. som coach og supervisor, MED uddannelse, lederskabets psykologi og årskursus i ledelse og organisation. Lederen har arbejdet med ledelse af forskellige bo og aktivitetstilbud indenfor handicapområdet siden 1994; ofte af store organisationer med mangefacetterede opgaver og med ledelse af omstillingsprocesser. Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at lederen oplyser, at hun modtager coaching på egen ledelsesstil. Hun deltager ligeledes i et privat initieret supervisionsgruppe, som udgøres af tre øvrige ledere, hvor der tages udgangspunkt i en specifik metodisk model for kollegial supervision. Gruppen mødes fire gange årligt. Endeligt fremhæver lederen den ledelsesgruppe, som hun indgår i Norddjurs Side 26 af 42

27 kommune. Lederen oplyser, at hun ofte benytter muligheden for intern sparring og vidensdeling i ledelsesgruppen, som hun vurderer som værdifuld i forhold til udførelse af egne ledelsesopgaver. Ligeledes lægges der vægt på, at lederen fortæller, at medarbejderne modtager supervision med ekstern supervisor. Medarbejderne har indtil videre, modtaget supervision 4 gange i løbet af 2015 og der er afsat midler til, at forløbet fortsætter. Der lægges ligeledes vægt på, at medarbejderne udtaler, at de profiterer af supervisionsforløbet og oplever, at det medfører læring, gode refleksioner samt udvikling i medarbejdergruppen og hos borgerne. Leder oplyser Socialtilsynet om, at der er igangsat en dialogbaseret APV for hele organisationen, som afvikles i løbet af september 2015 og som følges op på i løbet af oktober Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er Socialtilsynets bedømmelse, at den daglige drift generelt varetages kompetent. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at indsatsen kan tilgodese borgernes behov, således at borgernes funktionsniveau udvikles eller vedligeholdes, alt efter hvad der er formålet for den enkelte borger. Der er i bedømmelsen tillige lagt vægt på, at ledelsen har en opmærksomhed på, at borgerne bliver ældre og mere plejekrævende og medfører, at medarbejderne bliver fysisk udfordret. Der lægges vægt på, at ledelsen har indført hjælperedskaber mhp at skåne medarbejderne og nedsætte sygefraværet, som ligger lidt over gennemsnittet på sammenlignelige arbejdspladser. Der er tillige ved bedømmelsen lagt vægt på, at 9 ud af de 12 faste medarbejdere har en socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 3 (i middel grad opfyldt) Det er Socialtilsynets bedømmelse, at borgerne ift deres behov, i middel grad har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. I bedømmelsen lægges der vægt på, at områdeleder oplyser, at han nyligt har igangsat, at tilbuddene i organisationen, skal udarbejde kompetenceplaner. Kompetenceplanerne skal inddrages løbende med henblik på, at der hele tiden er fokus på, om kompetencerne er relevante ift borgerne. Der lægges ligeledes vægt på, at leder oplyser at vagtforløb udgør 3 dagvagter, 3 aftenvagter og en Side 27 af 42

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere