~ ~ ~ ~ ~ ~ ca.22 ) Naturskifertag. Blikkenslagerarbeidet T agvinduer af Støbejern eller Zink leveres og henlægges i det forlangte Antal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ ~ ~ ~ ~ ~ ca.22 ) Naturskifertag. Blikkenslagerarbeidet. --- --- --- T agvinduer af Støbejern eller Zink leveres og henlægges i det forlangte Antal."

Transkript

1 Konstruktioner Tage Tagdækning Skifer og Kunstskifertage i Blad l \ \ -\\ --- \ <::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ca.22 ) ;.;;-- :.-;20 ca.28 ~, : 50l J 0: 9 svarende til Skifternes Aftrapning ved 5 S.kifter pr. m. Skema over anvendelige Taghældninger tor N aturskijersten K rydsskraveringen angiver det sikre Omraade Enkeltskraveringen angiver Grænseomraadet Ved Taghældninger under 45 øges Overlægget i Forhold til H ældningen (se evt. Regler tor Overlæg ved Asbestcementskifertag) Blikkenslagerarbeidet. Blikkenslageren fastgør Rendejernene i de to nederste Lægter med Stk. galv. l~" eller 2" Søm i hver Lægte. Skiterdækning udføres (i Reglen) med Port Madoc Skifer 2" X 24" eller 4" X 24" engelsk Maal (henholdsvis ca. 30,5 og 36 X 6 cm). Skiferstenene lægges i lige Flugter med mindst 8 cm Overlæg, og hver Sten sømmes til Lægten med 2 Stk. galv ~" Papsøm (40 mm Skifersøm med mindst 0 mm Hoved). Sømhuller slaas fra Undersiden. Den hule Side af Stenen vender nedad, saa den ligger fast dog uden at spænde. Af Hensyn til Vægtfordelingen dækkes begge Tagflader samtidig og i lige store Mængder. Paa første Lægte anbringes Skiferliste leveret af Tømreren, og forneden begyndes med 4" høje Sten. Taget behandles paa een af følgende.maader:. Kitning af Langfuger. 2, T-kitning (Kitning af baade Lang- og Tværfuger). 3. Understrygning af Langfuger med Blandingsmørtel. 4. Understrygning af baade Lang og Tværfuger med Blandingsmørtel med efterfølgende Hvidtning af Tagets Underside. Skiferkit skal være Oliekit med mindst 6 Vægtprocent Linolie og 'tilsat Kønrøg som Farve. Understrygning foretages af Mureren. Snestoppere udføres af galv, Fladjern 26 X 6,05 mm. Bøjlen skal gaa over to Lægter med Hage om den øverste og fastgøres med Stk. galv. 2" Søm i hver. ndbyrdes Afstand 2 Sten. Vægt: (inel. Lægter): ca, 30 kg pr. m 2 Tagflade. Med Bræddeunderlag ca. 45 kg pr. m 2 Tagflade. soleringsevne: k= ca. 0. Da Skifer er en god Varmeleder, vil Tagrummet blive meget varmt om Sommeren og koldt om Vinteren. Tæthed overfor Regn, Sne og Vind: Taget er absolut tæt, naar baade Lang- og Tværfuger kittes eller understryges.tagkonstruktionens Stabilitet er af afgørende Betydning for Tætheden ved understrøgne Tage, som er ret uelastiske. Er Tagrummet indrettet til Beboelse, bør derfor T-kitning. foretrækkes. Holdbarhed overfor Veirliget: Kan normalt.ligge i over 00 Aar. Skifertaget bevarer bogstaveligt talt sin Karakter uændret. Holdbarhed overfor mekaniske Paavirkninger: Yder ringe Modstand overfor Stød og Slag. Modstand overfor ld: Brandhæmmende ved Paavirkning udefra. Bearbeidelighed: Skifersten hugges med særligt Værktøj. Der hugges Hul for Søm fra Undersiden. Stenens Lagdeling bevirker, at Hullet bliver paddehatteformet, saa Sømmets Hoved kan forsænkes. Vedligeholdelse: Minimal Vedligeholdelse ved rigtig og god U dførsel. En stabil Tagkonstruktion fordres for at Understygning skal kunne holde. '..kitning giver et mere elastisk Tag. Materialer: Ang. Skifersten, se Natursten under Materialegruppen. Ang. Tagvinduer af Støbejern samt Zink og Søm, se Metaller under Materialegruppen. Ang. Tagvinduer af Zink, se Ovenlys under Gruppen Konstruktioner. Materialeforbrug: Skifersten: 2" Sten: l2~ Stk. pr. m 2 Tagflade 4" Sten: 0% Stk. pr. m 2 Tagflade Skifersøm: Galv. l~" (2%0) Papsøm: 2000 Stk. pr. 000 Sten (== 2 Pakker) Kit (T-Kitning): ca. 0,5 kg pr. m 2 Tagflade Lægter: ~"X2A": 3,78 m == 6 Alen og l" pr. m 2 Tagflade 4" Søm til Lægtning: 3,78 Stk. pr. m 2 Tagflade ( Pakke indeholder 450 Stk.) T agvinduer af Støbejern eller Zink leveres og henlægges i det forlangte Antal. Rygnings- og Gratbrædder. leveret og tildannet af Tømreren oplægges og afdækkes med Zink, 33 X 00 cm tilskaaret, som fastgøres i begge Sider for hver ca. 30 cm med Zinkhafter (eller sømmes med galv, l" Rørsøm med højst 5 cm Afstand). Zinken samles i Længderetningen med 4 cm Overlæg. Samlingen loddes ikke. Forinden Dækningen anbringes paa Toplægten til Støtte for de øverste Skifter en Liste ligeledes leveret af Tømreren. Fuger ved Rygning og Grat skal være mindst mulige. Langs Gavle og lignende Steder skal nederste Hjørne af Stenene afhugges skraat. Tilhugning ved Skotrende foretages efter en ret Linie, og Stenene skal naa 4 cm ud over Skotrenden. Zinkskotrender mellem Tagflader udføres forsænket (Forskellen mellem Lægte og Underlag) og med Vandkant (Bredden er i udfoldet Stand i Reglen * Pladelængde, 50 cm). De samles i Længderetningen (sædvanligvis) med Blindfalse og fastgøres i begge Kanter for hver 30 cm med Zinkhafter, der sømmes til Kantlægten. Bag Skorstene og Ovenlys udføres Zinkskotrende fastgjort med Zinkhafter og med Vandkant og Rygning. Langs Sider inddækkes med Zinkindskud og foran med Zinkplader, højst 00 cm lange og med 4 cm Overlæg. Ved Overgangen fra Side til Forside anbringes Vinkelindskud. Skorstene inddækkes tillige med Zinkløskanter. Bag Kvist udføres (evt. forsænket) Skotrende af Zink med 'Vandkant og fastgjort med Zinkhafter. Langs Flunker inddækkes med Zinkindskud og foran med Zinkplader, 00 cm lange og med 4 cm Overlæg (og evt. tillige med lige Løskant). Ved Overgang fra Side til Forside anbringes Vinkelindskud. Affaldsskakte inddækkes med Zinkplade, hvortil loddes en lodret Krave med mindst 4 cm Overlæg over Skaktens Hætte. Zinkpladen forsynes med Anreifning, Ombukning og Vandkant og fastgøres med Zinkhafter. Den skal naa mindst 8 cm ud over Skiferstenene i Siden og foran og mindst 8 cm ind under Skiferstenene bagved. (Ved Skakte af Lerrør, som føres over Tag med et Rør af Zink Nr. 4, loddes Kraven paa dette). Aftræksrør inddækkes med Zinkplade, hvortil Rørets Hætte er loddet. Den forsynes med Anreifning, Ombukning og Vandkant og fastgøres med Zinkhafter. Zinkpladen skal naa mindst 8 cm udover Skiferstenene i Siden og foran, og mindst 8 cm ind under Skiferstenene bagved. (Brede Aftræksrør udføres med Skotrende bagved med Rygning). Faldrør inddækkes som Aftræksrør.

2 Konstruktioner Tage Tagdækning Skifer og Kunstskifertage Blad l M ast til Nedføring af elektriske Ledninger inddækkes med Zinkplade som ved Faldrør med paaloddet Tud. Paa Masten fastloddes en Zinktragt, som skal naa mindst 0 cm ned over Tuden. Bardunen inddækkes paa tilsvarende Maade. Hvor Tag støder mod Mur med skraa Sammenskæring inddækkes med Zinkindskud og aftrappede Løskanter. Ved vandret Sammenskæring med Mur anbringes Dækbrædt samt Liste paa øverste Lægte, begge leveret af Tømreren. Brædtet beklædes med Zink som ved Rygningsbrædder, og Zinken bøjes op langs Muren og dækkes af lige Zinkløskanter med 4-5 cm Overlæg. Zinkbeklædt Vindskede udføres med Zinkindskud, ca. 6 cm Fodblik sømmet med galv. l" Rørsøm med 5 cm Afstand, samt Omhagningskant. Omhagningskanten udføres af 00 cm lange Zinkstykker med 4 cm Overlæg. Under Overlægget sømmes de med et galv. " Rørsøm. Der loddes ikke i Samlingen. Til Tagarbejdet anvendes Zink Nr. 2 (evt. Nr. 4). Lige Løskanter udføres med ca. J 2 cm, Tilsnit, Anreifning og cm Ombukning forneden, foroven føres Zinken 2,5 cm ind i Fugen med en cm ombukket Kant. Der anbringes en Murhage for hver 50 cm. Løskanterne samles i Længderetningen med 2 cm Overlæg og fastholdes over Samlingen med en Hage. Der loddes ikke i Samlingen. Aftrappede Løskanter udføres med Tilsnit afpasset efter Skiftegangen og Taghældningen, iøvrigt som lige Løskanter. Der anvendes mindst 2 Murhager pr. Løskant. Murhager skal være firkantede galv. 8 mm med 50 mm Lap og 60 mm Stift. (Ved særlig stejle Tage, eller hvor der iøvrigt anvendes særlig store Løskanter, maa anvendes større M urhager end ovenfor beskrevet). Mureren.bør kradse Fuger ud for Løskanter. Zinkindskud ved.ndmuring i Riller, murede Flunker og ved Vindskede udføres ca. 2 X 33 cm tilskaaret med ca. 2,5 cm Vinkelkant. Hvor ndskud dækkes af Løskanter eller lignende (f. Eks. Flunkebeklædning) skal de være ca. 5X33 cmtilskaaret, og Vinkelkanten saa høj at Overlægget bliver 4-5 cm. ndskud anbringes mellem Skiferstenene og fastgøres til Lægterne med hver Stk.,galv. l" Rørsøm. Vinkelindsku-d (Zinkplade formet efter Hjørnet) udføres tilsvarende. Zinkplade foran Skorstene, Ovenlys, Kviste D. m. forsynes med Anreifning og Ombukning forneden og fastgøres til Underlag (Skorstensvange,,Ovenlyskarm o.s.v.) med galv. l" Rørsøm for hver 5 cm. Hafter udføres %" brede og fastgøres til Lægte med hver 2 Stk. galv. " Rørsøm. Efter Tagarbejdets Færdiggørelse skal Skotrender m. m. samt Tagrender oprenses. Tømrerarbeidet. Til Lægtning anvendes %" X 2~" savskaarne Lægter, der fastgøres med Stk. 4" Søm i hvert Spær. Lægteinddelingen foretages af Tømreren efter Samraad med Blikkenslageren. Tømreren leverer Skiferliste til første Lægte. Lægterne inddeles efter Skifernes Størrelse. (Lægteafstanden vil normalt være 26,5 cm (O~") fra Overkant til Overkant svarende til 8 cm Overlæg. Hvor det er nødvendigt, foretages Opretning under Lægterne, f. Eks.. ved Ombygning, hvor Spæroverkanterne ikke længere ligger i Flugt). Lægterne udstemmes for Rendejern og udskæres for T aguinduer, Aftræksrør m. v. Paa Siderne af disse U dskæringer fastgøres tværgaaende Lægter til de øvrige med 4" Søm. Vindskede ved Gavl (hvor der ikke er Udhæng) udføres af (f. Eks.) " X 2%" fastgjort i Lægteenderne med galv. 3" Søm. Lægterne føres igennem Mur. Tømreren leverer Rygnings- og Gratbrædder af 2 Stk. sammenstrøgne " X 5" Brædder samt Lister til Støtte for de øverste Sten. Dækbrædder ved vandret Sammenskæring med Mur leveres af "X5". Skotrender mellem Tagflader udføres med Kantlægtning og af ;4" X 5" ru pløjede Brædder, 2 Stk. paa hver Side af Skotrenden, fastgjort med 2 Stk. 3" Søm pr. Brædt i hvert Kehlskifte. Bag Skorstene, Affaldsskakte~ Ajtræksrer, Ooenlys, Kviste m. v. udføres Skotrender af "X5" ru pløjede Brædder fastgjort med 3" Søm og paa paaforede Lister (saaledes at Skotrendeunderlaget ligger plan med Lægteoverside. Ved stejle Kvisttage udføres Skotrender dog som mellem Tagflader). Skotrende bag Skorstene, Aftræksrør bredere end ca. 50 cm og Ovenlys udføres med Rygning. Mellem Lægter i Udhæng fastsømmes med 2%" Søm " tykke Lister eller Brædder med Mellemrum (Listerne vælges ofte af samme Bredde som Lægterne,. 2~". Anvendes høvlede Lister, maa Lægterne i Udhænget høvles paa Undersiden). Alm. Vindskeder udføres af %" X 5" Planke (til uhøvlede Vindskeder kan anvendes ~" X 5"), fastgjort skiftevis til Lægteende og til Udhængsspær med galv, 3%" Søm. Dækbrædt udføres af *" X 3" og fastgøres til Vindskeden med 2 Stk. galv. 3%" Søm pr. 50 cm. Alt Træ i og mod Mur stryges med Fugtimprægneringsmiddel.

3 3 Konstruktioner Tage Tagdækning Skifer- ag Kunstskifertage, l Blad 2 A. Tagflade. -T-Kilring.-- -~ _.... Langfuge A.Til Lægtning anvendes som Regel l~" X 2~" savskaarne Lægter, der fastgøres med et 4" Søm i hvert Spær. Lægteinddelingen foretages af Tømreren. Lægteafstanden vil ved Anvendelse af 6 cm (24") lange Skifersten, som er det almindeligste, være højst 26,5 cm== ~ X (Længden -7 Overlæg). Overlægget skal være mindst 8 cm. Skiferstenene fastgøres til Lægterne med hver 2 Stk. galv. mindst l~" (2%0) Papsøm (Skifersøm). Ved Oplægningen anvendes forskellige Metoder: ) Kitning af L angfuger, 2) Kitning af baade Langog Tværfuger, T-kitning, 3) Understrygning af Langfuger med Blandingsmørtel eller 4) 'Understrygning af baade Lang- og Tværfuger med efterfølgende Hvidtning af Tagets Underside (se Blad ). Zink Nr. 2 2 Stk. r x 5" ru Brædder Skiferliste /4" x " B. Rygning. Bl. Med H after. Bedre Løsning B2, Uden Hafter. Simplere Løsning 4 cm Overlæg K~ K l 00 cm \.- 4 cm Hafte '- 4 cm Rafte B.Rygningen afdækkes enten med 2 Stk. " X 5" ru Brædder, Rygningsbrædder, samlet paa Gering (sammenstrøgne) eller Stk. "X4" og Stk. "X5". De samles med 2~" Søm med ca. 25 cm Afstand. Rygningsbrædderne beklædes med Zinkplader Nr. 2, 00 cm lange og 33 cm brede, der i Reglen samles med 4 cm Overlæg, som ikke loddes af Hensyn til Zinkens Udvidelse. Zinken fastgøres til 'Taget ved Hjælp af 4 cm brede Zinkhafter sømmet til Toplægten med 2 Stk. galv. l" Rørsøm. Ved simplere Byggeri udelades undertiden Hafterne, og Zinken fastgøres til Kanten af R ygningsbrædderne med galv, " Rørsøm med 5 cm Afstand. For at Skiferstenene ikke skal knuses, naar Rygningsbrædderne fastgøres, anbringes paa Toplægten en Liste saa tyk som en Skifersten. Den øverste Skifersten, Dækstenen, bliver ved normal Lægteafstand 36 cm (4"). Vil man lave 2 Dæksten af en hel Sten (6 cm), maa Afstanden fra Overkant af øverste Lægte til Overkant af næste Lægte være (højst) 2 cm. c. Tagskæg. C.Tagskæg. Maall:20 - Overlæg + ;-Skiftebredde 'lya; :'~...--,Skiferlisle ~~~~-}Jll' X " Calv. Fladjern 26 x 6,05 mm c.ved Tagskægget føres Muren i Stens Tykkelse op under Skiferstenene, som bør rage 4-5 cm ud i Tagrenden. Angaaende Oplægning og Fastgørelse af Tagrender, se under Afvanding af Tagflader. Paa den nederste Lægte anbringes en Liste, Skiferliste, saa tyk som en Skifersten, saaledes at de nederste Sten faar samme Hældning som de øvrige. Den nederste Række, Begynderskiftet, lægges af mindst 34,5 cm lange Sten (4" Sten), idet Længden skal svare til færdig Skiftebredde (:== Lægteafstand) + Overlæg. Lægter i og mod Mur bør fugtimprægneres. Tage med Hældning paa 20 0_70 0 skal forsynes med Snestoppere. Snestopperbøjlen udføres af galv. Fladjern 26 X 6,05 mm og skal gaa over 2 Lægter, De fastgøres med Stk. galv. 2" Søm i hver Lægte og skal bagtil udformes med Hage (Nakke). Bøjlerne bør ikke anbringes med større indbyrdes Afstand end 2 Sten. Stængerne udføres ligeledes af galv. Fladjern 26 X 6,05 mm, som samles med galv. 4" Bolte. Gesims med opskalkede Spær bør undgaas ved Skifertag, da Skiferstenene maa knækkes svarende til Knækket i Tagfiaden. Overgangen fra det ene Plan til det andet udføres med Zinkindskud.

4 3 \34 Konstruktioner Tage 348 Tagdækning 34a.2 Skifer- og.kunstskifertage Blad 2 Ved Gavlen. afhugges Stenenes nederste Hjørne, saaledes at Regnvand, der strømmer ned ad Tagfladen, ledes ind paa Taget. Dl. Afslutning i Gavl. D2. Afslutning i Gavl. Med Vindskede.r- 4 cm~ Kantlægte 6 cm Fodblik '!ræillllll Zink Nr. 2~~~~~~~m " x 2Jjl' Brædt Snit i Lægte' Dl. Lægterne føres saa langt ind som Hensynet til Facademurstenene tillader, og Skiferstenene anbringes med ca. 2 cm Fremspring for Murfladen. Mørtelen i Fugen mellem Mur og Skifersten presses saa langt ind som muligt. Opmærksomheden henledes paa, at man normalt vil faa en Række Murstensflækker af varierende Størrelse langs Tagfladerne. D 2. En bedre Løsning er det at lade Lægterne gaa igennem til Ydersideaf Mur, saaledes at Skiferstenene bliver understøttet i hele Bredden. Paa Lægteenderne fastgøres en Vindskede f. Eks. " X 2%" med galv. 3" Søm. Evt. sømmes Vindskeden til Lægtestykker anbragt mellem Taglægterne, saaledes at den ikke udelukkende fastgøres til Endetræ. Mellem de yderste Skifersten anbringes ndskud af Zink Nr. 2, ca. 2 X 33 cm tilskaaret og med ca. 2,5 cm opbøjet Kant, Vinkelkant. De fastgøres til Lægterne. med galv, " Rørsøm. Forneden paa Vindskeden anbringes ca. 6 cm bredt Fodblik, der sømmes med galv. " Rørsøm med 5 cm Afstand. Omhagningskanten kan derefter skydes ind fra Enden. Omhagningskanten udføres af 00 cm lange Zinkplader Nr. 2 med 4 cm Overlæg. Af Hensyn. til Zinkens Udvidelse loddes Samlingen ikke. Under Overlæget fæstnes de med et galv. l" Rørsøm. Zink Nr cm Tilsnit E. Skotrende mellem Tagflader. El. Med alm. Underlag. Snit vinkelret paa Kehlspær E2. Med kilskaarne Brædder. Snit vinkelret paa Kehlspær. 4J!n Overlæg ~ E. Da Skifertaget har plan og tæt Underside, er det i Reglen ikke nødvendigt at forsænke Underlaget. Ønskes alligevel Afstand fra Skifersten til Skotrendebund, f. Eks. ved meget store og. flade Tage, kan Underlaget udføres af kil... skaarne Brædder. Hvert Brædt fastgøres med 2 Stk. 3" Søm i hvert Kehlskifte. Beklædningen udføres af Zinkplader Nr. 2, udfoldet ca. 50 cm brede og 00 cm lange. De samles i Læng- 'deretningen sædvanligvis med Blindfalse og fastholdes for hver 30 cm i begge Kanter med 4 cm brede Zinkhafter, sømmet til Kandægten med 2 Stk. galv. " Rørsøm. F. Grat. Snit vinkelret paa Gratspær. F. Graten afdækkes paa samme Maade som Rygningen (se B.). Fastgøres Zinken med Hafter, sømmes disse paa»gratbræddernes«underside inden Op.. lægningen. G. Udhæng ved Tagskæg. Maal :20 G. Paa den nederste Lægte anbringes en Liste, Skiferliste, saa tyk som en Skifersten, saaledesat.de nederste Sten faar samme Hældning som de øvrige. Den nederste Række, Begynderskiftet, lægges som ved almindeligt Tagskæg (se C.) af 4" Sten svarende til Lægteafstand + Overlæg. Ofte anbringes, bl. a. for at beskytte Skiferstenene,. en Listebeklædning mellem Lægterne i Udhænget. Listerne kan.. f.eks..være." X 2*" svarende til Lægternes Bredde og fastgjort med 2.Stk. 2~" Søm i hvert Spær. Ang. Snestoppere se under C.

5 Konstruktioner Tage Tagdækning Skifer- og Kunstskifertage Blad 3 Hl. Udhæng ved Gavl. Vindskede med Dækbrædt H2. Udhæng ved Gavl. Zinkbeklædt Vindskede ~~ Murhage -Zink Nr. 2 Zink Nr. 2 -} Min. " x 26" cm Brædt -f ~Skiji,~is~~:r Murhage Zink Nr. 2 Zink Nr. 2 " -,-Min. 8 cm.)- 4lm ~... ~, 6 cm Fodblik, Zink. Nr. 2 Vindskede " x 3" Min. 8 cm ~ _...~ Dækbrædt l J/' x 3" høvlet / ~._~....u... _ lj- :J" t. ~ K ), R. ~-5 cm Overlæg 2 cm Overlæg i 4 cm Overlæg "--4 cm Hafte -- J'l, VandretSammenskæring mellem Mur og Tagflade. Med Dækbrædt. Bedre Løsning J2.Vandret Sammenskæring mellem Mur og Tagflade. Uden Dækbrædt. Simplere Løsning Kl. Skraa Sammenskæring mellem Mur og Tagflade. nddækning med Zinkløskanter. Bedre Løsning Maa:20 Lister i Gavludhæng fastgøres i U d hængsspæret og i første Spær bag Gavlen som ved G. (se denne). Listerne bør fugtimprægneres i det mindste paa den Side, som vender mod Mur. Mellemrummet mellem Skifersten og Lister og disse indbyrdes staar i Reglen aabne og kan virke som Ventilation af Tagrummet., Hl. Taget afsluttes med Vindskeder, sædvanligvis %" X 5" høvlet eller *" X 5" uhøvlet, der fastgøres skiftevis i U dhængsspær og i Lægteender med galv. 3%" Søm, Afstand lig Lægteafstand. Mellem de yderste Skifersten indlægges ndskud af Zink Nr. 2, ca. 2 X 33 cm tilskaaret og med ca. 2,5 cm opbøjet Kant, Vinkelkant. De fastgøres til Lægterne med galv. " Rørsørn. Vindskeden afdækkes med'l;4" X 3" Dækbrædt fastgjort. med Stk. galv. 3lh" Søm for hver 50 cm. Vil man forøge Dækbrædtets Varighed, kan det udføres af Eg fastgjort med Stk. galv. Skrue, 3" Nr. 4, for hver 50 cm, eller det beklædes med Zinkplader Nr: 2, 33 cm lange. Disse fastgøres i Yderkanten af Dækbræcltet med galv. l" Rørsøm med 5 cm Afstand, og foroven paa Dækbrædtet med et enkelt Søm anbragt under Zinkpladernes Overlæg. H 2. Vindskeden kan ogsaa udføres og inddækkes som ved D2 (se denne). J. Over øverste Lægte anbringes et " X 6" ru Brædt fastgjort med et Stk. 2lh" Søm for hver ca. 25 cm. For at Skiferstenene ikke skal knuses, naar Brædtet fastgøres, anbringes øverst paa Lægten en Liste saa tyk som en Skifersten. Brædtet beklædes med Zinkplade Nr. 2, 00 cm lange, der i Reglen samles med 4 cm Overlæg, som af Hensyn til Zinkens Udvidelse ikke loddes. Zinken bøjes op langs Muren og fastgøres til Taget ved Hjælp af 4 cm brede Zinkhafter sømmet til øverste Lægte med 2 Stk. galv, " Rørsørn. Ved simplere Byggeri udelades undertiden Hafterne, og Zinken fastgøres til Kanten af Brædtet med galv. l" Rørsøm med 5 cm Afstand. Over Zinkbeklædningen anbringes Løskanter af Zink Nr. 2, 00 cm lange og med ca. 2 Tilsnit. De fastgøres med galv. Murhager (8 mm, 50 mm Lap og 60 mm Stift) for hver ca. 50 cm og samles i Længderetningen med 2 cm Overlæg med en Hage over Samlingen. Af Hensyn til Zinkens Udvidelse loddes Samlingen ikke. J 2. nddækningen udføres med Zinkplader Nr. 2, 00 cm lange og med 4 cm Overlæg, som af Hensyn til Zinkens U dvidelse ikke loddes. De forsynes forneden med Anreifning (et svagt Knæk) og Ombukning. Zinken bøjes op langs Muren og fastgøres i en Fuge med galv. l" Rørsøm med 5 cm Afstand. Over Zinkbeklædningen anbringes lige Løskanter som ved J (se denne). Kl. Langs Muren anbringes mellem Skiferstenene ndskud af Zink Nr. 2, ca. 5 X 33 cm tilskaaret og fastgjort til Lægterne med galv. " Rørsøm. Over Zinkindskudet anbringes Zinkløskanter aftrappede efter Skiftegangen og fastgjort med 2 galv. Murhager pr. Løskant. Murhagerne er 8 mm tykke med 50 mm Lap og 60 mm Stift. Fra Skæringen mellem ndskuddets og LøskantensOverkanter maa Løskantens Ombukning i Fugen bankes op langs M uren eller klippes bort, for at ndskudet kan passere.

6 ' Konstruktioner Tage Tagdækning Skifer- og! Kunstskifertage BladS K2.Skraa Sammenskær.ing mellem Mur og Tagflade. ndmuring i Fals. Simplere Løsning. L.Skorsten. M. Affaldsskakt. Maall :20 Afdækningmed Kegletag. Zink Nr. 2 sometrisk Afbildning Afdækningmedplant Tag. -:l/o Min. ~/j...-f..l:f/.:/ ca. :5.em...""...ouerSkifersten....../.: K 2. Der udspares saa bred en Fals i Murværket, at Skiferstenene kan føres mindst 3 cm ind i Falsen. Mellem Skiferstenene anbringes Zinkindskud som ved K (se denne), hvorefter Fugen tilstryges. Hvis man vil undgaa de afhuggede Murstensflækker af varierende Størrelse langs Tagfladen, kan man f. Eks. enten arbejde med en Taghældning,derpasser til Murstenenes Aftrapning, eller man kan arbejde med et Standerskifte langs Tagfladen. L. Foran Skorsten anbringes Zinkplade Nr. 2 forneden forsynet med Anreifning (et svagt Knæk) og Ombukning, saa den slutter tæt til Taget. Den skal naa mindst 8 cm ud over Skifersteneneog bøjes 'op langs Skorstenen og rundt om Hjørnet. Over den anbringes lige Løskanter som ved J (se denne). Zinkpladen fastgøres under Overlægget med galv. " Rørsøm med 5 cm Afstand. Ved brede Skorstene anvendes' Vinkelindskud ved Overgangen fra Forside til Sider (se Tegning til S). Zinkpladen eller -pladerne udføres da højst 00 cm lange og med 4"" cm Overlæg, som ikke loddes af Hensyn til Zinkens Udvidelse. Langs Sider inddækkes med Zinkindskud, ca. 5 X 33 cm tilskaaret, som dækkes med aftrappede Løskanter som ved K (se denne). Skotrende bag Skorsten udføres med Rygning af " X 5" ru pløjede Brædder fastgjort i Spær og i Trempel med 2 Stk. 3" Søm hvert Sted. Forinden paafores Spærene Lister, saaledes at Underlaget ligger i Plan med "Lægteoverkant. Rygningen udføres over en Trekant ligeledes af " X 5" ru pløjede Brædder og hviler af paa Underlaget. Den samles og fastgøres til Underlaget med 2" (llh") Søm. Langs Skotrenden anbringes Kantlægte fastgjort i Spær og Trempel. Skotrenden beklædes med Zink Nr. 2 forsynet med Vandkant og fastgjort til Kantlægten med Zinkhafter som ved E (se denne). Zinken bøjes op langs Skorstenens Bagside og rundt om Hjørnet, den dækkes enten med lige Zinkløskanter som ved J, skraat tilskaarne forneden, eller"aftrappede Løskanter, hvis Skotrenderyggens Højde kræver dette. Er Tagfladen bag Skorstenen stor, bør disse Løskanter gøres høje af Hensyn til evt. Sne. Skorstensinddækningen kan udføres svarende til K2 (se ogsaa Tegl paa Lægter, L2), men denne Løsning bør erfaringsmæssigt undgaas, M. Bag Affaldsskakt udføres. Skotrende af " X 5" ru pløjede Brædder fastgjort i Spær og Trempel med 2 Stk. 3" Søm hvert Sted. Forinden paafores Lister, saaledes at Underlaget ligger i Plan med Lægteoverkant. Rørets Runding overflødiggør Rygning. Skakten inddækkes med Zinkplader Nr. 2 med paaloddet Krave. Zinkpladen forsynes med Vandkant foroven og i Siderne, saa langt den dækkes af Skifersten. Hvor den ligger over Stenene, forsynes den med Ombukning, og forneden desuden med Anreifning (et svagt Knæk), saa den slutter tæt til Taget. Overlæg overalt mindst 8 cm. Den fastgøres til Lægten bag Skakten og U nderlaget med 4 cm brede Zinkhafter sømmet med hver 2 Stk. galv, / Rørsøm. Hvor Skakt og Lerrør føres over Tag med Rør af 'Zink Nr. 4, loddes Zink... pladens Krave til dette. Ved Betonrør dækker dettes Zinkhætte Kraven. Samlingen loddes ikke. Udførelsen af Skaktens Hætte er beskrevet under»tegl paa Lægter«,. M.

7 c Blad4 Kunstskifertage l Konstruktioner Tage Tagdækning Skifer- og M. Affaldsskakt. Under og efter nddækning Zink Nr. 2 N. Bag Aftræksrør udføres Skotrende af l" X 5" ru pløjede Brædder fastgjort i Spær med 2 Stk. 3" Søm hvert Sted. Forinden paaføres Lister, saaledes at Underlaget ligger i Plan med Lægteoverkant. Langs Aftræksrørets Sider anbringes tværgaaende Lægter fastgjort til Undersiden af de øvrige med 3" Søm. Lægterne skal holdes mindst 4 cm fra nderside af Rør. Aftræksrør inddækkes med Zinkplade Nr. 2, som loddes til Rørets Zinkhætte. Zinkpladen forsynes med Vandkant foroven og i Siderne, saa langt den dækkes af Skifersten. Hvor den ligger over Stenene, forsynes den med Ombukning og forneden desuden med Anreifning (et svagt Knæk), saa den slutter tæt til Taget. Overlæg overalt mindst 8 cm. Zinkpladen fastgøres til Lægten bag Røret og Underlaget med 4 cm brede Zinkhafter sømmet med hver 2 Stk. galv. l" Rørsøm. Forneden paa Zinkhætten loddes indvendig 2,5 cm brede Zinkstropper, som fastgøres til Undersiden af Lægterne med galv. l" Rørsøm. Hættens Afslutning er beskrevet under»tegl paa Lægter«, N. Ved Aftræksrør bredere end ca. 50 cm udføres Skotrende med Rygning som ved Skorsten (se L). N. Aftræksrør. O. Faldrør. o. Faldrør inddækkes med Zinkplade Nr. 2, ca. 30 cm bred, hvortil Rørets Zinkhætte loddes. Zinkpladen forsynes med Vandkant foroven og i Siderne, saa langt den dækkes af Skifersten. Hvor den ligger over Stenene, forsynes den med Ombukning, og,forneden desuden med Anreifning (et svagt Knæk), saa den slutter tæt til Taget. Overlæg overalt mindst 8 cm. Zinkpladen fastgøres til Lægten med 2'Stk. 4 cm brede Zinkhafter sømmet, med hver 2 Stk. galv. " Rørsøm. Hætten deles ofte som vist med et Skyderstykke, saaledes at Maaling paa Stedet af Hættens Længde ikke er paakræveto Skiferstenene hugges til efter Rørets Runding. Hvis Afstanden fra Lægten bag Røret til dettes Bagside er saa stor, at Skiferstenene kan faa 8 cm Overlæg over Zinken, behøver Zinkpladen ikke at naa til næste Lægte (se Fig. ). O. Faldrør. P. Mast for ndføring af elektriske Ledninger. Maall:20 P. Masten inddækkes med Zinkplade Nr. 2 med en paaloddet ca. 5 cm høj Tud. nddækningen udføres svarende til Faldrør, i Reglen som ved Fig.. Paa Masten fastspændes eller fastloddes en konisk Zinktragt (Zink Nr. 2), som skal naa mindst 0 cm ned over Tuden. Bardunen, som skalvære af mindst 5 mm galv. Staaltraad, inddækkes paa samme Maade og fastgøres med en mindst 3 mm tyk galv. gennemgaaende Bolt f. Eks. i et Spær. nddækningsplader med Tud og tilsvarende Tragte passende til forskellige Taghældninger findes i Handelen parat til Brug.

8 Blad "4 Konstruktioner Tage Tagdækning Skifer- og Kunstskifertage Q. Tagvindue. Af Støbejern,R. Ovenlys. s. Kvist. Maall:20 4 'cm ~.~~ K ZinkNr. i2 t~~ ~: : o o Q. Til Skifertag fremstilles af Blikken';' slageren. Tagvinduer af Zink (se Ovenlys), som uden videre kan inddækkes i Taget. Endvidere findes specielle Støbejernsvinduer principielt svarende til Zinkvinduerne. Foroven er de forsynet med Nakker og undertiden Huller til Fastgørelse i Lægten. De Lægges i Skiferkit. De oplukkelige Vinduer bindes i Reglen ved Hjælp af Udskyderstangens Tap til Lægten med galv. Traad Nr. 8. Tagvinduer leveres ogsaa med False indvendig til Snedkertilsætninger. Langs Siderne af Tagvinduer anbringes en Lægte, som sømmes til de øvrige med 4" (3~") Søm. Zinkvinduer bør foretrækkes frem for Støbejernsvinduer, da disse i Reglen har større Godstykkelse end Skiferstenene og derfor falder daarligt ind i Tagfladen. R. Foran. Ovenlys inddækkes med Zinkplade Nr. 2, som bøjes op langs Forsiden og rundt om Hjørnet. Den skal naa mindst 8 cm ud over Skiferstenene. Hvor der ikke anvendes Blindfals, fastgøres den til Ovenlyskarmen med galv. " Rørsøm med ca. 5 cm Afstand. Ved brede Ovenlys anvendes Vinkelindskud ved Overgangen fra Forside til Sider (se Tegning til S). Zinkpladen eller -pladerne udføres da højst 00 cm lange og' med 4 cm Overlæg, som ikke loddes af Hensyn til Zinkens Udvidelse. Siderne inddækkes med ndskud af Zink Nr. 2, 33 cm lange og saa brede, at de kan naa mindst 8 cm ind mellem Skiferstenene og 4-5 cm op under Ovenlysets Zinkbeklædning. De' fastgøres til Lægterne med galv. " Rørsørn. Bag Ovenlys udføres Skotrende paa Paaforing og med Rygning af " X5" ru pløjede Brædder fastgjort. i.spær og-trempel med 2 Stk. 3" Søm hvert Sted. Skotrenden beklædes med Zink Nr. 2 forsynet med Vandkant og fastgjort til Lægten bag Ovenlyset og Underlaget med 4 cm brede Zinkhafter sømmet.med hver 2 Stk. galv. " Rørsøm. Zinken bøjes op langs Ovenlysets Bagside og rundt om Hjørnet. Ved Ovenlys smallere end ca. 50 cm udelades undertiden Rygning. Ved meget brede og høje Ovenlys udføres Skotrenden som ved Skorsten (se L). S. Foran Kvisten inddækkes med Zinkplader Nr. 2, J00 cm lange og bøj et op langs Kvistens Underkarm. De samles med 4 cm Overlæg,.som af Hensyn til Zinkens Udvidelse ikke loddes, og.sømmes til Underkarmen med galv. " Rørsøm med 5.cm Afstand. De forsynes forneden med Anreifning (et svagt Knæk) og Ombukning, saa de slutter tæt til Taget. Ved simplere Udførelse sømmes de til en U dfalsning i Karmen, og Sømhovederne dækkes med et ca. 3 cm. Omslag. Ved bedre Udførelse dækkes de med lige Zinkløskanter (se J ) fastgjort i en Rille under Vinduesfalsen med %" eller %:"Hagestifter. Ved Overgangen mellem Flunke og Forside anbringes Vinkelindskud '. (se tegning). Langs Flunkerne inddækkes med ndskud af Zink Nr. 2, som ved Ovenlysets Sider (se R). Er Flunkerne murede, dækkes ndskuddene med aftrappede Zinkløskanter. Skotrende ved Kvisttag udføres af l"x 5" ru pløjede.brædder paa Paaforing, ved stejle Kvisttage svarende til Skorsten, ved lave Hældninger, eller hvis Kvisttaget har Fald fremefter, svarende til Ovenlys. Skotrenden beklædes med Zink Nr. 2 som nævnt ved L.og R.

3 34 348 348.24 blad 1

3 34 348 348.24 blad 1 UDK 69.024.153:691.328.5 SfB: (47) Nf 6 3 34 348 348.24 blad 1 Erstatter 348.24/bølgeplader af asbestcement på lægter/blad l, dateret juni 1951 december 1971 ndledning Tagdækning med asbestcement-bølgeplader

Læs mere

Blikkenslagerarbejde. Af Fabrikant G. W. Harnisch.

Blikkenslagerarbejde. Af Fabrikant G. W. Harnisch. Internet Blikkenslagerarbejde. Af Fabrikant G. W. Harnisch. Artikel fra HFB 8 1938 Tagrender og Nedløbsrør. Tagrender paa Bygninger benævnes efter deres Snit som: 1) Halvrunde Render, 2) Kasserender, 3)

Læs mere

3 34 348 348.22 blad 1

3 34 348 348.22 blad 1 UDK 69.024.153:691.328.5 SfB: (47) Nf 6 3 34 348 348.22 blad 1 konstru ktioner tage tagdækning Erstatter 348.22blad 1; dateret marts 1949 Indledning Henned påbegyndes en revision af afsnittet om tagdækning

Læs mere

3 34 348 348.9 348.91 blad l

3 34 348 348.9 348.91 blad l 3 34 348 348.9 348.91 blad l kanstru ktianer tage tagdækning diverse l A A. '-..L 40 91. Soo 60 0 30 0 1 20 0 til dens egen rygning og mindst 1,5 D bred, skal der over hver udgangsdør anbringes et jerngitter

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Historisk anvendelse

Historisk anvendelse Naturskifertage Historie Oprindelse Skifertyper og størrelser Traditionel tætning Rygningstyper Nedbrydning af skiferen Nedbrydning af inddækningerne Reparationsmuligheder Omlægning Nye skifertage Tagvinduer

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Forblad. Vinduessålbænke. Poul Kjærsgaard. Tidsskrifter. Arkitekten 1953, Ugehæfte

Forblad. Vinduessålbænke. Poul Kjærsgaard. Tidsskrifter. Arkitekten 1953, Ugehæfte Forblad Vinduessålbænke Poul Kjærsgaard Tidsskrifter Arkitekten 1953, Ugehæfte 1953 0 VINDlJESSALBÆNKE Af arkitekt M.A.A. Poul K jærgaard, Statens Byggeforskningsinstitut Som den anden artikel i serien

Læs mere

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK.

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Murerviden.dk - 1 - RE Forudsætninger. Segmentbuens endepunkt i overkant sten Stander Overkant segmentbue i lejefuge Vederlag Pilhøjde Det er nødvendigt at kende visse

Læs mere

Alle tiders tumleplads

Alle tiders tumleplads lle tiders tumleplads 10 Gør Det Selv 10/2001 Det -formede legehus har alt, hvad der skal til, når børnene leger. Det er spændende og en lille smule farligt alligevel er det en solid og billig konstruktion.

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

INDDÆKNING AF TEGLTAGE

INDDÆKNING AF TEGLTAGE INDDÆKNING AF TEGLTAGE Ved en inddækning forstås en tæt samling mellem to bygningselementer, i dette tilfælde en tagsten og den lodrette eller skrå flade, tagstenen uvægerligt må støde ind imod på mange

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Quinntus New Classic Montagevejledning.

Quinntus New Classic Montagevejledning. Quinntus New Classic Montagevejledning. 1) Kvistene passer til et frit spærmål på hhv. 93,7, 113,7 og 133,7 cm i bredden. Se nedenstående skema. Der er 3 udgaver af kvistsystemet de passer til forskellige

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61

Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61 Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61 5800 3528 1860 3093 6052 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757

Tilsynsrapport. Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet. Kunde: Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Tilsynsrapport Sag: Lejlighedskomplekset Monark 2 Belek, Antayla Tyrkiet Kunde: Ejerlejlighedsforeningen Belek Rådgiver: Enghaven 49 DK - 7500 Holstebro +45 97407757 Udgivet Dato: 02.11.2011 Underskrift:

Læs mere

Belgisk dækning 100 cmx 100 cm plader: 1,12 stk. pr. m2 tagflade. 66 cm X 100 cm plader: 1,78 stk. pr. m 2 tagflade.

Belgisk dækning 100 cmx 100 cm plader: 1,12 stk. pr. m2 tagflade. 66 cm X 100 cm plader: 1,78 stk. pr. m 2 tagflade. 3 34 348 348.4 348.42 blad 11 konstruktioner tage tagdækning metaltage r----,, skema over anvendelige taghældninger for Vægt: (incl. bræddebeklædning) ca. 32 kg pr. m 2 tagflade. Efter normer for bygningskonstruktioner

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2007.09.12 PS/gs Sag nr.: 041006 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført august 2007 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o fr. Jutta

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN

En n klassiker. i topkvalitet. Her er den så. Den magelige, TRÆ I HAVEN TRÆ I HAVEN E En n klassiker i topkvalitet En let duven i en traditionel hængesofa af jern burde give ro i sjælen, men den forstyrres ofte af»slinger i valsen«og metalliske mislyde. Her får du imidlertid anvisningerne

Læs mere

Mjølner Verk. - Moduler. Endeprofiler

Mjølner Verk. - Moduler. Endeprofiler Endeprofiler bestaar at 4 moduler, og det er kun de 2 yderste ende profiler der skal være kompatibel med FREMO. De 6 interne ende profiler fremstilles saa de passer til sporforløbet og landskabet paa Mjölner

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

tagpap på bræddeunderlag

tagpap på bræddeunderlag DK 695.142 3 134 348 348.3 348.31 blad 1 konstruktioner tage tag tagpap- tagpap påbræddeunderlag A )'-...... "'i- njt"lj.-tf/ N-tJJT l ; \" "7 60 - \ --- 70 /.50 1:10 40 20 Skema over anvendelige taghældninger

Læs mere

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund.

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund. LT SVÆRT SVÆRHSR: Ikke nogen vanskelig opgave, men vær omhyggelig med opstilling af skjulet. Sørg for, at det står helt lige. Så er det lettest at få lågen passet ind, så den kommer til at gå let. Uanset

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

DSB Kolonnehus Svenstrup J.

DSB Kolonnehus Svenstrup J. DSB Kolonnehus Svenstrup J. Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Inden malerarbejdet startes er der lige noget der skal limes, lim de fire stykker med

Læs mere

Produktoversigt. Tagrender og tilbehør

Produktoversigt. Tagrender og tilbehør Produktoversigt Tagrender og tilbehør Tagrende Tagrende halvrund VVS nr. Overflade Dimension Tykkelse Tommer Længde Antal/palle 276731030 ZINC NATUR 250 mm 0,70 mm 10 3 m 630 m 276731040 ZINC NATUR 250

Læs mere

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2 SB 3001 Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet.

Læs mere

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m " Patent-og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci.: E 06 C 7148 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA2013 00153 (22) Indleveringsdato: 2013-03-18 (24) Løbedag: 2013-03-18 (41)

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

STÅLTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende.

STÅLTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende. STÅLTAGRENDER Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende. Ståltagrender Rodena ståltagrender er lette at arbejde med og montere med almindeligt håndværktøj. Tagrenderne har et æstetisk udseende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

Mjølner Verk. - Sporet. Forberedelser

Mjølner Verk. - Sporet. Forberedelser Forberedelser bygges efter FREMO HO-RE, men med meget skelen til FREMO HOFine. Der er anvendt Peco code 75 spor, og i hovedsporet er brugt large sporskifte, og i sidesporene medium. Det sidste er aarsag

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 Besigtigelsesdato: 14. december 2011 klokken 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Forblad. Husvampen. N.P.A Bauditz. Tidsskrifter. Architekten 1920

Forblad. Husvampen. N.P.A Bauditz. Tidsskrifter. Architekten 1920 Forblad Husvampen N.P.A Bauditz Tidsskrifter Architekten 1920 1920 HUBSVAMPEN Hussvampen (meruleus lacrymans) er vore Bygni.ngers farligste Fjende og det maa ovenikøbet siges, at den breder sig meget stærkt

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den byggesagkyndiges forklaring: 1. Mur under tag i begge gavle er ikke afsluttet, hvorfor dyr og fugle kan

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord Forord Fremstilling af en bukkemaskine Den foreliggende bukkemaskine kan fremstilles af en dygtig smed hvor som helst i verden. Udgangspunktet for konstruktionen af bukkemaskinen er, at der bliver anvendt

Læs mere

Dansk Profilteknik A/S

Dansk Profilteknik A/S Dansk Profilteknik A/S En stålsikker løsning... DP Exclusive DP Prestige // DP Sinus Variant DP Exclusive Dansk Profilteknik A/S DK-9575 Terndrup EN 508-1 MPA BAU HANNOVER 41,5 200 Dækkebredde 1.000 mm.

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Projektering og anvendelse Indhold Power Board - C plader Power Board - C montering Detaljer 5 Facader byggeeksempler 6 Power Board -C Plank 7 Power Board - C Plank

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE

PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE 1 SAMARBEJDSPARTNER... PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Pecafil

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Murværk af teglsten og klinkerbetonsten Ernst Ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Murværk af 'l'eg Isten og Klinkerbetonsten Af Civiling-eniøi :Ei nst Ishøy Civilingeniør Ernst Ishøy

Læs mere

helt frit Læg terrassen

helt frit Læg terrassen Terrasser af træ og sten æg terrassen helt frit Somme tider er havens bedste plads et lunt hjørne, andre steder ved en storslået udsigt. Her bygger vi en flot træterrasse, der kan ligge helt fri af huset.

Læs mere

Der er plads til to cykler i skuret, men det kan selvfølgelig laves bredere, så der kan blive plads til flere side om side.

Der er plads til to cykler i skuret, men det kan selvfølgelig laves bredere, så der kan blive plads til flere side om side. LeT Sværhedsgrad: e buede stykker til de to gavle er projektets sværeste del, så vær omhyggelig, når de tegnes op på spærtræet. tidsforbrug: Projektet kan klares på tre arbejdsdage. Pris: Skuret kan laves

Læs mere

2.0 Skifertage generelt

2.0 Skifertage generelt Indhold 2.0 Skifertage generelt... 1 2.0.0 Materialebeskrivelse... 1 2.0.1 Værktøj og udstyr... 6 2.0.2 Opbevaring og sortering... 11 2.0.3 Kvalitetssikring... 13 2.1 Oplægning af skifer... 15 2.1.1 Arbejdsbeskrivelse...

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 660 cm 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere