UDBUDSBETINGELSER Februar Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSBETINGELSER Februar 2016. Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet"

Transkript

1 UDBUDSBETINGELSER Februar 2016 Offentligt udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs Allé Aarhus V

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING ORDREGIVER ORDREGIVERS KONTAKTPERSON RAMMERNE FOR UDBUDSFORRETNINGEN FORMÅL OG BAGGRUND FOR UDBUDDET RAMMEAFTALERNES OPDELING ANGIVELSE AF DELAFTALER DER AFGIVES TILBUD PÅ EFTERFØLGENDE KØB PÅ RAMMEAFTALERNE OVERTIDSBETALING OG UDKALD UDBUDSMATERIALET FORHANDLINGSFORBUD GENERELLE FORM- OG PROCEDUREKRAV TILBUDSGIVERS KONTAKTPERSON TILBUDSFRIST AFLEVERING AF TILBUD SPROG HONORAR EJENDOMSRET TIL MODTAGNE TILBUD VEDSTÅELSESFRIST UDELUKKELSESGRUNDE OG EGNETHED ESPD (EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT) ESPD DEL III - UDELUKKELSESGRUNDE ESPD DEL IV UDVÆLGELSESKRITERIER KONSORTIUM KONCERNFORBUNDNE TILBUDSGIVERE VURDERING AF KONDITIONSMÆSSIGHED TILDELINGSKRITERIUM PRIS KRAVSPECIFIKATION MINIMUMSKRAV ARBEJDETS UDFØRELSE GENERELT RESPONSTIDER MATERIALER OG MATERIEL ARBEJDSMILJØ TILBUDSGIVERENS PERSONALE FORBEHOLD: KRAV TIL TILBUDDETS OPBYGNING Side 1 af 22

3 10.1 OBLIGATORISKE TILBUDSDOKUMENTER BILAG 1 PRISOPLYSNINGER I EXCEL SPØRGSMÅL INFORMATIONSMØDE PRAKTISKE FORHOLD ÅBNING AF TILBUD MEDDELELSE AF RESULTATET FORTROLIGHED UBETINGET TAVSHED FOR ANSØGER TIDSPLAN FOR UDBUDDET OVERSIGT OVER DOKUMENTER Tilbudsgiver opfordres til straks ved modtagelsen af disse udbudsbetingelser at sikre sig, at det modtagne eksemplar er fuldstændigt i overensstemmelse med ovenstående indholdsfortegnelse. Side 2 af 22

4 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Aarhus Universitets (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af VVS ydelser til Aarhus Universitet i henhold til udbudsbekendtgørelse sendt til offentliggørelse den 3 februar 2016 i den Europæiske Unions Tidende. Disse udbudsbetingelser er også offentliggjort på Ordregivers hjemmeside 2. Ordregiver Ordregiver under denne udbudsforretning er Aarhus Universitet, hvilket omfatter alle de til universitetet tilknyttede medarbejdere, fakulteter og institutter. Aarhus Universitets Indkøbskontor er ansvarlig for udbudsforretningens tilrettelæggelse og gennemførelse, og eventuel rammeaftale vil skulle indgås med Aarhus Universitet 2.1 Ordregivers kontaktperson Alle henvendelser til Ordregiver forud for ansøgningen eller tilbudsafgivelsen skal ske via og skal rettes til: Aarhus Universitet Indkøbskontoret Att.: Mads Wils Ibsen 3. Rammerne for udbudsforretningen 3.1 Formål og baggrund for udbuddet Ordregiver ønsker at samle sine indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser på en rammeaftale med geografisk opdelt delaftaler. Rammeaftalen er påtænkt at skulle dække indkøb af almindelig VVS og Blikkenslagerydelser for Aarhus Universitets områder ved Aarhus/Silkeborg, Herning, Foulum, Roskilde/Emdrup, Flakkebjerg og Årslev (Fyn). Leverandører på rammeaftalen vil skulle foretages levering på alle Ordregivers adresser inden for givne områder. Det er forventningen, at der samlet for alle områderne vil blive indkøbt for ca. 10 mio. DKK. årligt. Det er ikke muligt at udspecificere omsætningen for de hermed udbudte områder nærmere. Området Aarhus/Silkeborg vil dog stå for hovedparten af omsætnin- Side 3 af 22

5 gen. Den endelige omsætning er dog afhængig af de konkrete behov, der opstår i rammeaftalens løbetid. Rammeaftalerne har en forventet løbetid på 4 år med forventet kontraktstart den 15. april Forventet udløb af kontrakten er dermed 14. april De økonomiske aktører der indgiver tilbud omtales i det følgende som "Tilbudsgivere". 3.2 Rammeaftalernes opdeling Ordregiver ønsker at indgå aftale på de udbudte delaftaler med en række leverandører. Der udbydes i alt 6 geografiske delaftaler for VVS- og Blikkenslager ydelser: Delaftale: Geografiske opdeling Antal rammeaftaleindehavere 1 Aarhus/Silkeborg 5 2 Herning 3 3 Foulum 3 4 Roskilde/Emdrup 3 5 Flakkebjerg 3 6 Årslev (Fyn) Angivelse af delaftaler der afgives tilbud på Tilbudsgiver skal træffe beslutning om til hvilke(n) delaftale(r) der afgives tilbud på. Dette skal udtrykkeligt anføres i Formular A ESPD del II afsnit A, under punktet: Delkontrakter samt i punkt 3 i Formular B Tilbudsblanket. 3.4 Efterfølgende køb på rammeaftalerne Direkte køb Bestillinger kan kun foretages af en person der har kompetence til at bestille arbejde på vegne af Aarhus Universitet. Når det konkrete køb på den enkelte delaftale skønnes mindre end DKK ekskl. moms, kan der i medfør af delydelsesreglen i Udbudslovens 8, stk. 2 købes frit blandt rammeaftaleindehaverne. Denne adgang gælder dog kun i det omfang, de samlede indkøb under delydelsesreglen til enhver tid holder sig under 20 % af det samlede træk på rammeaftalen. Når det konkrete køb på den enkelte delaftale skønnes at være fra til kr. skal der købes hos den højest rangerede rammeaftaleleverandør. Side 4 af 22

6 Alle direkte køb på rammeaftalen sker til de i Kontraktbilag 2 angivne timepriser. Der kan aftales en fastpris for udførelse af arbejdet sammen med bestilleren. Timeprisen skal være den samme som den i kontraktbilag 2 oplyste pris. Aarhus Universitet kan ved saglige og objektive grunde vælge en anden rammeaftaleleverandør end den højest rangerede. I forbindelse med direkte tildeling, vil det være muligt som Tilbudsgiver at frasige sig opgaven, hvis opgaven overstiger ens kapacitet på det givne tidspunkt for anmodning. Dette får ingen indflydelse på tildeling af fremtidige opgaver. På samme måde er det også muligt for Tilbudsgiver at sige nej til at byde på de konkrete opgaver, der kommer i miniudbud Mini-udbud Når det konkrete køb på den enkelte delaftale skønnes større end og mindre end DKK ekskl. moms, købes der ind på baggrund af et mini-udbud, hvor alle rammeaftaleleverandører inviteres til at afgive tilbud om det konkrete indkøb. Timeprisen konkurrenceudsættes ved miniudbud igen, men må aldrig være højere end den i kontraktbilag 2 angivne pris. Der skal i miniudbuddet angives en fastpris for arbejdsopgaven/projektet. Ved miniudbud er tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige. Underkriteriet vil hertil være pris, og som vil vægte 100 %. Miniudbud kan både gennemføres inklusiv og eksklusiv materialer. I det sidste tilfælde har bestiller valgt at levere disse som bygherreleverance. Aarhus Universitet kan i forbindelse med miniudbud stille krav om separat sikkerhedsstillelse. Aarhus Universitet kan i forbindelse med miniudbud tillade brugen af underleverandører. Aarhus Universitet kan i forbindelse med miniudbud stille krav om lærlinge. AB92 Aarhus Universitets udgaven, bilag 3, kan tilrettes fra miniudbud til miniudbud. Åbning af miniudbud finder sted umiddelbart efter det i miniudbudsmaterialet angivne tidspunkt. Tilbuddene åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Kun de samlede tilbudssummer samt eventuelle forbehold vil blive oplæst. Der vil efterfølgende blive tilsendt en oversigt på til alle bydende indeholdende de ovennævnte oplysninger. Aarhus Universitet regner med, at der indenfor rammeaftalens løbetid vil blive indført et elektronisk udbudssystem og åbning af tilbud vil foregå elektronisk. Side 5 af 22

7 4. Overtidsbetaling og udkald Der betales kun overtidsbetaling i forbindelse med opgaver, hvor bestiller skønner det nødvendigt, at dele eller hele arbejdet foregår udenfor normal arbejdstid og kun for den del, der ligger udover normal arbejdstid. Normal arbejdstid fastsættes til at ligge på hverdage i tidsrummet Overtidstillæg ydes i henhold til den aktuelle overenskomst. Udkaldstillæg betales i forbindelse med uvarslede tilkald til opgaver udenfor den normale arbejdstid. Udkaldstillægget skal ikke indeholde timeforbrug og overtidstillæg, da disse afregnes under tilbudslistens øvrige poster. 4.1 Udbudsmaterialet Disse udbudsbetingelser anvendes i forbindelse med tilbudsafgivelse. Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: Udbudsbetingelser Formular A ESPD Formular B Tilbudsblanket Bilag 1 Prisoplysninger i Excel ark Bilag 2 - Udkast til rammeaftale Bilag 3 - AB 92 Aarhus Universitets udgave Udbudsmateriale samt evt. supplerende dokumenter er tilgængelig for alle interesseret på Tilbudsgiver bør kontrollere, at det fulde udbudsmateriale er som anført ovenfor. Eventuelle supplerende dokumenter og meddelelser, offentliggøres ligeledes på Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig orienteret om supplerende dokumenter og meddelelser på hjemmesiden Overholdelse af EU-udbudsreglerne Udbudsforretningen gennemføres efter reglerne om offentligt udbud i henhold til Udbudsloven L , som er implementeret på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF. Udbudsforretningen er derfor omfattet af EU s udbudsregler. Dette medfører, at Ordregiver er forpligtiget til at følge en række formelle regler og procedurer i forbindelse med Side 6 af 22

8 tildeling af kontrakt. I den forbindelse ønsker Ordregiver at henlede Tilbudsgivers opmærksomhed på, At Ordregiver er berettiget og forpligtet til at se bort fra et tilbud, hvis tilbuddet ikke er konditionsmæssigt, bl.a. hvis det ikke overholder forskrifterne i disse udbudsbetingelser, eller hvis det indeholder forbehold, jf. pkt. 7 nedenfor. At Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud eller ændringer til tilbud som modtages efter tilbudsfristens udløb, eller ikke modtages på den angivne e mail jf. pkt. 5.2 og 5.3. At det er tilbudsgivers risiko, at tilbud afgives i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser og det samlede udbudsmateriale. Risikoen for rækkevidden og konsekvensen af eventuelle forbehold eller væsentlige uklarheder i tilbuddet fra Tilbudsgiver påhviler udelukkende Tilbudsgiver. 4.2 Forhandlingsforbud Det skal understreges, at Tilbudsgiver og Ordregiver ikke vil kunne forhandle om de afgivne tilbud, hvilket blandt andet er angivet i en fælleserklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 71/305/EØF. Rådet og Kommissionen erklærer her:... at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang dette ikke giver anledning til forskelsbehandling. Det er derfor nødvendigt, at tilbuddene behandler alle relevante forhold, herunder angiver samtlige priser og vederlag (inkl. eventuelle rabatter og lignende) på et så detaljeret niveau som overhovedet muligt, og at tilbuddene er præcise i enhver henseende, således at der i princippet kan indgås en aftale uden forudgående drøftelser og forhandlinger. Af den grund er det yderst vigtigt, at de afgivne tilbud er fyldestgørende udformet, således at tilbuddene på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning, og at tilbuddene indeholder alle de efterspurgte oplysninger. 5. Generelle form- og procedurekrav 5.1 Tilbudsgivers kontaktperson Side 7 af 22

9 Tilbudsgiver skal udfylde Formular A ESPD del II afsnit A og B. Tilbudsgiver skal herunder angive en kontaktperson i Formular A - ESPD Del II afsnit A og B. Ordregiver vil sende alle meddelelser under hele udbudsforretningen til den person, der er angivet som kontaktperson. 5.2 Tilbudsfrist Tilbud skal senest være modtaget den 9. marts 2016, kl 23: Aflevering af tilbud Tilbud skal afgives elektronisk og sendes via følgende Dokumenterne som fremsendes elektroniske skal være i MS Office format eller i PDFformat og være underskrevet. Tilbudsgiver kan efter anmodning få udleveret en kvittering med dato og klokkeslæt for afleveringen på . mærkes Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet. Tilbud anses for rettidigt modtaget såfremt e mailen og alle bilag er modtaget indenfor ansøgningsfristen på Aarhus Universitets postserver. Opmærksomheden henledes på, at tilbudsfristen overholdes strengt. Det er tilbudsgivers ansvar at tilbuddet fremkommer rettidigt. Såfremt det elektroniske tilbud som følge af tekniske forhold ikke kan læses/åbnes, vil tilbudsgiver blive opfordret til at indlevere den elektroniske version på ny indenfor en af Ordregiver fastsat frist. Denne frist kan være kort. Tilbudsgiver kan kun aflevere ét tilbud. 5.4 Sprog Tilbud skal afleveres på dansk. Spørgsmål til materialet skal ligeledes stilles på dansk. Yderligere vejledning om spørgsmål findes i pkt Honorar Side 8 af 22

10 Tilbudsgiver modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning. 5.6 Ejendomsret til modtagne tilbud Alle dokumenter, som fremsendes af tilbudsgiver, betragtes som Ordregivers ejendom. 5.7 Vedståelsesfrist Tilbud skal være bindende i 90 dage regnet fra tilbudsfristens udløb. Såfremt Tilbudsgiver får meddelelse om, at Ordregiver har identificeret Tilbudsgivers tilbud som det vindende bud, er Ordregiver indtil udløbet af vedståelsesfristen berettiget til, ved skriftlig meddelelse til Tilbudsgivers kontaktperson, at forlænge vedståelsesfristen med yderligere 30 dage. 6. Udelukkelsesgrunde og egnethed 6.1 ESPD (European Single Procurement Document) Det fremgår af lov nr af 15/12/2015 Udbudsloven at ordregiver skal kræve, at tilbudsgivere benytter det fælles europæiske udbudsdokument (fremefter benævnt ESPD). Ordregiver opfordrer tilbudsgivere til at stille spørgsmål til udfyldelse af Formular A ESPD, såfremt der skulle være tvivlsspørgsmål. Ordregiver vil svare på disse løbende. Ansøger skal ved tilbud udfylde de i nærværende materiale krævede afsnit i Formular A ESPD. 6.2 ESPD del III - Udelukkelsesgrunde Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket hvis et af forholdene i Formular A - ESPD del III afsnit A og B er til stede. For at godtgøre at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i Formular A ESPD del III afsnit A og B ikke er til stede skal tilbudsgiver udfylde denne og medsende tilbuddet. Tilsvarende vil deltagelsen i udbudsprocessen være udelukket såfremt et af forholdene i Formular A ESPD afsnit C er til stede. I dette afsnit skal Tilbudsgiver dog ikke udfylde punktet med følgende udelukkelsesgrund: Side 9 af 22

11 Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion? Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at Formular A ESPD del III afsnit D ikke kræver udfyldelse. Manglende eller ukorrekt udfyldelse af Formular A - ESPD medfører risiko for, at tilbuddet anses for ikke-konditionsmæssig og derfor afvises. Tilbudsgiver er forpligtiget til at fremskaffe yderligere dokumentation for, at en eller flere af ovenstående udelukkelsesgrunde ikke er til stede, såfremt ordregiver anmoder herom. 6.3 ESPD del IV Udvælgelseskriterier Egnethed Formular A ESPD del IV afsnit A skal ikke udfyldes Finansiel og økonomisk formåen Der stilles ikke finansielle eller økonomiske krav til tilbudsgiverne. Tilbudsgiver skal derfor ikke udfylde Formular A - ESPD del IV afsnit B Teknisk og faglig formåen Det har afgørende betydning for Ordregiver, at tilbudsgiver har den fornødne tekniske og faglige formåen til udførelse af opgaven Dokumentation Som dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige formåen bedes ansøgeren fremsende følgende A. Referenceliste Udfyldes i Formular A ESPD del IV Afsnit C punkt 1a) samt til punkt 4.1 A i Formular B - Tilbudsblanket. Side 10 af 22

12 Referencelisten i Formular A ESPD del IV Afsnit C punkt 1a), skal alene indeholde referencens navn. Referencelisten til punkt 4.1 A i Formular B Tilbudsblanket skal indeholde følgende: En beskrivelse af tilbudsgivers reference for tilsvarende eller lignende opgaver på max 5 opgaver. Tilbudsgiver skal indsende en liste med beskrivelse af de væsentligste sammenlignelige opgaver som virksomheden har udført i løbet af de seneste tre år, med angivelse af tidspunkt herfor samt navn, telefonnummer på modtager. Der skal angives en kort beskrivelse af opgaven, dennes varighed, den omtrentlige kontraktsum og opdragsgiver Ordregiver forbeholder sig ret til at undersøge de indsendte referencer De afgivne referencer vil blive vægtet på baggrund af Ordregivers vurdering af tilbudsgivers erfaring med de udbudte opgaver inden for VVS- og Blikkenslagerydelser inden for følgende områder (listen er i ikke prioriteret rækkefølge): Universitetssektoren Regionerne (sygehusvæsnet) Private virksomheder med forskning Staten Kommunerne Tilbudsgivers indsendte referencer skal som minimum indeholde to af ovenstående områdetyper. Referencernes områdetyper skal endvidere afkrydses i skemaet under punkt 4.1 A i Formular B Tilbudsblanket. B. Virksomheds organisation Udfyldes i punkt 4.1 B i Formular B - Tilbudsblanket. Tilbudsgiver skal fremsende en beskrivelse af deres virksomhedsorganisation indeholde som minimum følgende: Antal ansatte i firmaet her under fordelingen af formænd, svende m.fl. Svartider ved henvendelse på telefon og inden og uden for normal arbejdstid. Side 11 af 22

13 Beskrivelsen må max fylde 2 A4-sider. 6.4 Konsortium Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, anføres dette i Formular A ESPD del II A afsnit A deltagelsesform og medsendes tilbuddet. Er der tale om konsortium, sikres det, at der medsendes et særskilt udfyldt ESPD efter anvisninger i nærværende dokument for hver enkelt konsortiedeltager. Tilbudsgiver skal bekræfte i Formular 2 Tilbudsblanket pkt. 4.1.C, såfremt der er tale om et konsortium. Ordregiver gør opmærksom på, at såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til sikring af konkurrencen og overholdelse af ligebehandlingsprincippet er Ordregiver berettiget til at afvise et konsortium, hvori der deltager en eller flere virksomheder fra andre tilbudsgivende konsortier. 6.5 Koncernforbundne tilbudsgivere Af hensyn til at konkurrencen, kontraktens kompleksitet og for at undgå interessekonflikter skal koncernforbundne virksomheder i tilbudsblanketten anføre, hvordan uafhængigheden mellem de koncernforbundne virksomheder er sikret. Koncern defineres med henvisning til direktiv 83/349/EØF med ændringer (direktiv om konsoliderede regnskaber) artikel 1(1). For det tilfælde, at Ordregiver modtager tilbud fra mere end én af de koncernforbundne virksomheder, vil Ordregiver vurdere, hvorvidt de koncernforbundne ansøgere i tilstrækkelig grad har sikret, at deres koncernforhold ikke vil få indflydelse på tilbudsafgivelsen. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil samtlige af de koncernforbundne tilbudsgivere blive udelukket fra udbudsforretningen. 7. Vurdering af konditionsmæssighed Ordregiver kontrollerer, at ansøgningen er konditionsmæssig, hvilket vil sige, at tilbuddet opfylder følgende punkter: Tilbuddet er indkommet rettidigt og underskrevet, jf. punkt 5.2. Tilbuddet er fremsendt til den korrekte e mail adresse, jf. punkt 5.3. Tilbuddet indeholder en efter nærværende anvisninger korrekt udfyldt Formular A ESPD og Formular B Tilbudsblanket. Side 12 af 22

14 Tilbuddet indeholder den påkrævede dokumentation til teknisk og faglig formåen jf. punkt Tilbuddet ikke indeholder forbehold af grundlæggende elementer jf. pkt Tildelingskriterium Alle konditionsmæssige tilbud vil blive evalueret på baggrund af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Hertil vil underkriteriet være Pris som vil vægte 100 %. 8.1 Pris Tilbudsgiver skal udfylde alle priser i Bilag 1. Den samlet evalueringspris pr. delaftale skal overføres til Formular B - tilbudsblanket punkt 5.1. Priserne skal oplyses i DKK inkl. alle omkostninger mv., dog ekskl. moms. Priser på servicevogn, kørsel samt miljøtillæg og lignende skal indgå i den angivne timepris i Bilag 1. Såfremt to Tilbudsgivere har samme evalueringspris vil den Tilbudsgiver med laveste timepris få forrang. Dette gøres med udgangspunkt i timeprisen da denne har størst vægtning. 9. Kravspecifikation minimumskrav 9.1 Arbejdets udførelse generelt 1. Tilbudsgiver skal benytte faguddannede medarbejdere inden for faget. 2. Underentreprenører må som udgangspunkt kun bruges i forbindelse med sygdom, ferie o. lign., og kun efter aftale med Ordregivers tilsyn jf. kontraktens afsnit Arbejde må kun udføres efter bestilling fra Aarhus Universitet, og arbejdet skal tilrettelægges således at det i videst muligt omfang er den samme person hos Tilbudsgiveren, som udfører arbejdet på en given bygning hver gang. Det præciseres at Aarhus Universitets driftspersonel informerer Tilbudsgivers Formand om en given arbejdsopgave. Formanden overdrager herefter selv arbejdsopgaven videre til udførende medarbejder uden yderligere ressourcebrug af Aarhus Universitets driftspersonel. Side 13 af 22

15 4. Udførelsestidspunkt skal aftales med det enkelte forbrugssted. Forbrugsstedet skal kontaktes, såfremt der sker ændringer i forhold til det aftalte tidspunkt og tidsplan. 5. Arbejde skal under normale omstændigheder udføres inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid defineres efter den gældende overenskomst som mandag til fredag kl Udførelse af arbejde udenfor normal arbejdstid må kun ske efter forudgående aftale med den bestillende enhed. 6. Ved ankomst til arbejdsstedet skal Tilbudsgiveren kontakte den af Ordregiver oplyste kontaktperson. Færdigmelding skal ske straks efter arbejdets færdiggørelse. Dette skal gøres ved hver enkelt opgave med henblik på Ordregivers accept af Tilbudsgivers timeforbrug. 7. Arbejde skal altid udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder det til enhver tid gældende bygningsreglement og de til enhver tid gældende SBI anvisninger. Arbejde skal endvidere altid udføres i overensstemmelse med branchens til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger. Herunder præciseres at produkter omfattet af VA godkendelsesordningen skal være VA godkendt. 8. I forbindelse med udførelse af VVS- og Blikkenslagerydelser skal afdækning af inventar og afdækning til tilstødende lokaler foretages i nødvendigt omfang. 9. Tilbudsgiveren skal stille alle nødvendige maskiner og materiel til rådighed for arbejdets udførelse, herunder nødvendigt værktøj, hjælpeudstyr samt personlige værnemidler. I det omfang intet andet er aftalt, skal Tilbudsgiveren ligeledes levere alle nødvendige materialer. 10. Tilbudsgiveren skal i størst muligt omfang anvende lyddæmpede maskiner til arbejdets udførelse, således at støjen på arbejdspladsen minimeres. 11. Henstilling og opbevaring af værktøj og byggematerialer skal afklares med Aarhus Universitets kontaktperson. Aarhus Universitets anvisninger skal til enhver tid følges. Ligeledes er det Tilbudsgiverens eget ansvar at sikre værktøj og byggematerialer imod tyveri. 12. Arbejdspladsen skal afleveres opryddet, dvs. materialer, affald mv. skal fjernes inden arbejdspladsen forlades. Affaldet skal Tilbudsgiveren selv fjerne. Som udgangspunkt må Aarhus Universitet affaldsløsninger ikke anvendes, men der kan laves lokale aftaler på det pågældende område. 13. Kasseret arbejde udbedres uden merudgift for Aarhus Universitet. 14. Akut arbejde inden for normal arbejdstid: Udkald max 1 time, fra bestillingen er modtaget. Der skal vedlægges dokumentation for, hvordan entreprenøren vil overholde mindstekravet i bilag 1. Side 14 af 22

16 15. Tillæg for udkald accepteres kun ved udkald udenfor normal arbejdstid og prisen skal anføres på tilbudslisten, bilag Der skal angives én dagligdags kontaktperson under pkt. 2 i Formular B Tilbudsblanket som Aarhus Universitet kan henvende sig til. 9.2 Responstider Definitioner: Afhjælpende vedligehold (akut): Med "Afhjælpende vedligehold" menes, at der udføres en reparation af bygningsdelen, når dette viser sig at være påkrævet. Reparationen kan have karakter af at være pludselig opstået (akut). Afhjælpende vedligehold har ikke karakter af istandsættelse. Eksempel: Afhjælpende (akut) vedligehold kan f.eks. være stormskader, hærværksskader eller pludseligt opståede svigt på bygningsdele eller komponenter. Respons- og udbedringstider: Responstid ("Show up time") er den tid der går fra en henvendelse til Tilbudsgiveren, til Tilbudsgiveren skal påbegynde reparation af fejlen på AU s adresse. Udbedringstid er den tid, der går, fra en skade-/fejlmelding rapporteres til Tilbudsgiveren, til skaden/fejlen er udbedret og fejltilstanden ophører. Entreprenøren er forpligtet til at udføre akut vedligehold og pludseligt opståede skader på bygningsdele og anlæg inden for normal arbejdstid, herunder foretage nødvendige afværgeforanstaltninger. Respons- og udbedringstider ved afhjælpende vedligehold, bygningsdele: I de tilfælde, hvor der sker pludselige eller akutte skade på en bygningsdel, som ikke udgør sikkerhedsmæssige, tekniske eller miljømæssige konsekvenser og hvor yderligere skade er stoppet gælder en responstid for opstart på første kommende arbejdsdag. Der skal laves en tidsplan indenfor de første 2 timer som foreslår en udbedringstid for afhjælpning af skaden. Tidsplanen skal accepteres af bestiller. I de tilfælde hvor der sker pludselig eller akut skade på en bygningsdel, som udgør sikkerhedsmæssige, tekniske eller miljømæssige konsekvenser og hvor yderligere skade skal stoppes gælder en responstid på 1 time. Der skal laves en tidsplan indenfor de første 2 timer som foreslår en udbedringstid for afhjælpning af skaden. Tidsplanen skal accepteres af bestiller. Side 15 af 22

17 Planlagt vedligehold: Der må påregnes en koncentration af planlagte vedligeholdelsesopgaver i industriens sommerferie (juli måned) og ugen mellem jul og nytår. I de tilfælde, hvor der aftales terminer for udførelse af de planlagte vedligeholdelsesopgaver vil der blive afkrævet bod jf. bodsbestemmelserne, hvis de aftalte terminer overskrides. 9.3 Materialer og materiel Tilbudsgiveren skal bruge materialer af godkendt kvalitet, der passer til de eksisterende materialer. Herunder præciseres at produkter omfattet af VA godkendelsesordningen skal være VA godkendt. Materialer afregnes til dokumenteret indkøbspris ved faktura fra underleverandør plus et tillæg som maksimalt må udgøre tilbudsgivers nettopris + 10 %. Såfremt der til udførelsen af en opgave kræves særligt udstyr (materiel) i form af stillads, kran, sikkerhedsafspærring eller lignende, vil et eventuelt vederlag herfor kunne faktureres udover timeprisen. Særligt udstyr skal derfor ikke være indeholdt i timeprisen men skal aftales separat med bestillerne. Materiel afregnes i henhold til fakturaer (på leje) fra underleverandør plus max. 10 % tillæg. Eget særligt udstyr (materiel) afregnes særskilt og højest til samme pris som materiellet ville kunne lejes til hos underleverandør. Anvender entreprenøren materialer, som ikke er standard skal det forlods godkendes af bestilleren inden indbygning. Bestilleren forbeholder sig retten til selv at levere materialer som bygherreleverance. Dette meddeles i givet fald forlods i forbindelse med tildeling af den enkelte opgave. 9.4 Arbejdsmiljø Det er en fælles opgave at sikre, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Gældende love med senere ændringer og tilføjelser og AT-vejledninger vedrørende arbejdsmiljø skal til enhver tid overholdes herunder bestemmelserne i Bilag 3 - AB Tilbudsgiverens personale Side 16 af 22

18 Af sikkerhedsmæssige årsager er det Entreprenørens pligt at sikre sig, at alt personalet beskæftiget med varetagelsen af denne kontrakt kan forstå skriftlige og mundtlige instruktioner/meddelelser på dansk fra såvel arbejdsledelse som fra ordregivers medarbejdere. Tilbudsgiverens personale skal være let identificerbart med firmanavn på arbejdsbeklædningen synligt legitimationskort el. lign. Personalet skal ligeledes kunne identificere sig i form af skriftlig legitimation. 9.6 Forbehold: Tilbudsgivers forbehold skal oplistes i Formular B - Tilbudsblanket afsnit 6. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, medfører, at Aarhus Universitet har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Aarhus Universitet ret til at se bort fra tilbuddet. Hvis andet ikke er anført, er eventuelle faglige forbehold, såsom branche standardforbehold, kun gældende i det omfang de ikke strider imod nærværende udbudsmateriale. Såfremt Tilbudsgiveren opretholder eventuelle faglige forbehold, som ikke er i overensstemmelse med udbudsmaterialet, skal dette derfor angives eksplicit i tilbuddet. Det understreges, at opretholdelse af faglige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, medfører, at Aarhus Universitet har pligt til at se bort fra tilbuddet, jf. ovenstående. Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet jf. nærværende udbudsmateriale afsnit 11 således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. 10. Krav til tilbuddets opbygning 10.1 Obligatoriske tilbudsdokumenter Tilbud skal afgives ved at udfylde følgende; Formular A ESPD Formular B - Tilbudsblanket Bilag 1 Prisoplysninger i Excel Tilbud skal afgives ved at udfylde relevante Formular A ESPD, Formular B - Tilbudsblanket og Bilag 1- Prisoplysninger som vedrører den eller de delaftaler hvortil Tilbudsgiver vil afgive tilbud. Såfremt relevante oplysninger i Formular A ESPD, Formular B - Tilbudsblanket og Bilag 1 - Prisoplysninger ikke er udfyldt i sin helhed, kan tilbuddet blive anset for ikke-konditionsmæssigt og afvist af Ordregiver. Side 17 af 22

19 10.2 Bilag 1 Prisoplysninger i Excel Der skal udfyldes en tilbudsliste pr. delaftale, hvortil Tilbudsgiver afgiver tilbud i de hertil oprettede faneblade i Bilag 1. Kontraktbilaget vil blive anvendt af Ordregiver i forbindelse med evalueringen af underkriteriet pris, som beskrevet i punkt Spørgsmål Såfremt Tilbudsgiver har spørgsmål til udbudsbetingelserne, skal disse stilles via til ordregivers kontaktperson, som angivet i punkt 2.1. Spørgsmål skal fremsættes senest d. 2 marts 2016, kl Spørgsmål fremsat efter 2. marts 2016 vil kun blive besvaret såfremt dette er muligt. s indeholdende spørgsmål skal være mærket Spørgsmål til udbud af rammeaftale vedrørende VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet. Alle spørgsmål, skal starte med en entydig reference til, hvilket eller hvilke steder i udbudsmaterialet, spørgsmålet vedrører. Alle spørgsmål og svar vil kunne ses af alle Tilbudsgivere i en anonymiseret form løbende dog senest den 3. marts og vil være tilgængelige på Ordregivers hjemmeside: Det er Tilbudsgiverens eget ansvar at sørge for at holde sig opdateret med eventuelle supplerende oplysninger, som vil blive offentliggjort som svar på spørgsmål. Alle Tilbudsgivere opfordres på det kraftigste til, ikke at stille spørgsmål om forhold, der allerede er besvaret i disse udbudsbetingelser. Ordregiver vil under ingen omstændigheder sende disse udbudsbetingelser, bilagene eller andre dokumenter til tilbudsgivere med post eller . En anmodning herom, vil blive besvaret via med følgende svar: Se venligst hvor alle relevante dokumenter er tilgængelige for download Informationsmøde Der afholdes informationsmøde for interesserede tilbudsgivere d. 12. februar 2016 kl Her vil udbudsmaterialet blive gennemgået og der kan ligeledes stilles Side 18 af 22

20 spørgsmål til materialet. Fokus vil primært være på udfyldelsen af Formular A ESPD, hvorfor der vil være mulighed for at stille spørgsmål hertil. Alle svar som gives på mødet vil efter mødet blive offentliggjort som beskrevet ovenfor i pkt. 11. Mødet afholdes på adressen: Fuglesangs Allé 26, 8210 Aarhus V Bygning 2641 (R-bygningen), lokale 130. Interesserede tilbudsgivere skal tilmelde sig informationsmødet på følgende mail: Tilmeldingsfrist er torsdag d. 11. februar. 12. Praktiske forhold 12.1 Åbning af tilbud Der afholdes åbning af tilbuddene 10. marts 2016, kl. 9.00, i Lokale Grupperum Fuglesangs Allé Aarhus V. Tilbuddene åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Kun de samlede tilbudssummer samt eventuelle forbehold vil blive oplæst. Der vil efterfølgende blive tilsendt en oversigt på e mail til alle bydende indeholdende de ovennævnte oplysninger. Entreprenøren bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem Meddelelse af resultatet Alle tilbudsgivere vil samtidig og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Meddelelsen til de vindende tilbudsgivere om, at dennes tilbud er identificeret som det vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå rammeaftale med Tilbudsgiveren. Der er således ingen rammeaftale eller løfte herom, før eventuel rammeaftale er underskrevet af begge parter. Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler Fortrolighed Ordregiver vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i ansøgningerne, som angår ansøgeres fortrolige forretningsmæssige forhold. Side 19 af 22

21 Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige, i den udstrækning hvor lovgivningen forpligter ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. I den udstrækning hvor tilbudsgiver selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeres i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger, hvorefter ordregiver vil tilstræbe, at oplysningerne ikke videregives Ubetinget tavshed for ansøger Tilbudsgiver samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om ordregiver, der kommer til deres kendskab i forbindelse med udbuddet. 13. Tidsplan for udbuddet Nedenstående tidsplan omfatter udbuddets væsentligste milepæle. Dato Tabel 1: Tidsplan for udbudsforretningen Milepæl 3. feb Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 12. feb Kl mar kl mar mar mar Kl mar Informationsmøde vedr. gennemgang af materialet jf. pkt Sidste frist for at afgive skriftlige spørgsmål til udbudsbetingelserne. Svar på spørgsmål fra alle tilbudsgivere offentliggøres på ordregivers hjemmeside Sidste frist for ordregiver til at foretage ændringer i nærværende udbudsbetingelser. Tilbudsfrist. Forventet meddelelse til tilbudsgivere omkring udbuddets afgørelse, samt igangsættelse af stand-still. 14. Oversigt over dokumenter Tilbuddet skal vedlægges følgende dokumenter: Side 20 af 22

22 - Formular A - ESPD - Formular B - Tilbudsblanket - Bilag 1 Prisoplysninger i Excel Side 21 af 22

UDBUDSBETINGELSER November 2015. Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet

UDBUDSBETINGELSER November 2015. Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet UDBUDSBETINGELSER November 2015 Offentligt udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs Allé 26 8210 Aarhus

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Udbudsbetingelser for offentligt udbud Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 2/25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation

Betingelser for prækvalifikation Betingelser for prækvalifikation Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Begrænset udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af håndværkerydelser (tømrer og snedker,

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelse nummer 2016/S 096-171717 Offentligt udbud Genudbud Vintertjenester til Hedensted Kommune, Rute 11 Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Indhold

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet.

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40089234.aspx Ekstern udbuds ID 236309-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Udbudsbetingelser For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Generelt om indkøbsfællesskabet Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Generelt... 5 3.1. Formål og baggrund... 5 3.2. Udbudsdesign... 5 3.3. Vigtige

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution.

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36568022.aspx Ekstern udbuds ID 369330-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet...

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere