+++e++++e+e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "+++e++++e+e

Transkript

1 TEV SloN ABF Ankersgade Ll af 2006 Ankersgade 11, st.th, 8000 Århus C Årsrapport for A9 (3. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent e++ee++es+e+e2+e aa+aaaaa.baaa?aa( +++e++++e+e</e+e A'b {V (1, A A A A A q, A A (b O A +e+e+te++e\t'++++. A+AOAAAAAAJAq,Aq, e++++++e+ AAqrQrAAA4rA.<AAAAA. e+++e+e+j+e++++ AAq.AAAAAOAAOA(VA( ++++e++a+++++e+ AAAAq,AATAAA(bAAA. $+q\e+$o2+e+e++++ A A A A q. A r) A A A A A A A t e+$esoee+++^t)++ t*"u"ut**u'+?+?+?e?+?+ ( l/' s?e' AAAA</AA(VQAAAvAA. ++ee?+e+e+++++s+

2 ABF Ankersgade I I af 2006 TEV SloN INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt re gnskabspraksi s. Resultatopgørelse Balance, akliver Balance, passiver Noter J t2 T3 Side 2

3 ABF Ankerssade I I af 2006 TEV SloN LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt arsrapportenfor for ABF Ankersgade 11 af2006 Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsboligforeningens akfiver, passiver, finansielie stiiiing såt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus C, den 12. november 20A9 Bestyreise: Martin Holten formand./,1 r /,z-; /ff-lll Søren Aabling Kasserer,4_r_-,2_a,,""-t--- L-.Y--- a/ //-1 /-"- /'i nt-.^n/^ L Jonas Hauge Jensen Birgit Simonsen Side 3

4 ræwhffieffiru ABF Ankersgade I I af 2006 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i ABF Ankersgade 11 af 2006 Påtegning på årsrapport Vi har revideret arsrapporten for ABF Ankersgade 1 1 af 2006 for regnskabsåret 1. juli juni 2009 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten afl ægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er reievante for at udarbejde og aflægge å.rrupport;de; "n giver et retvisende biliede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigeiser eller fejl samt valg og anvendeise af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighedeme. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, vi lever op tii etiske krav samt planiægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. at En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er arført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunåer vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejiinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikowrderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henbiik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effekiiviteten af foreningens inteme kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en wrdering af den samlede præs entation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Forbehold Revisionen har ikke givet anledning tit forbehold. Side 4

5 TEVISloN ABF Ankersgade 11 af 2006 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling 3 0. juni 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Viby J den 12. november 2009 Revision 2 A/S re gistrerede revisorer ( )r,+ 1)' ' Peter Kajhøj Registreret revisor, HD Side 5

6 ABFAnkersgade II af 2006 TEV SION FORENINGSOPLYSNINGER X'oreningen: ABF Ankersgade li af 2006 Ankersgade 11, st.th 8000 Århus C Cvr.nr.: Regnskabsår: 1. juli juni Bestyrelse: Revision: Martin Holten Søren Aabiing Jonas Hauge Jensen Rikke Dahl Andersen Birgit Simonsen Revision 2 NS registrerede revisorer Vestre Kongevej Viby J Kontaktpersoner: Peter Kajhøj Pengeinstitutter: Nordea Side 6

7 revlslon ABF Ankersgade l1 af 2006 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Foreningens hovedaktivitet er udlejning af boliger til andelshavere. Usædvanlige forhold vedrørende årsrapporten for Der er ingen usædvanlige forhold vedrørende arsrapporten for 2008/2009. Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ingen usikkerhed vedrørende indregning og måling. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årsrapporten for udviser et resultat på kr , som bestyrelsen foreslår overført til næste år. Egenkapitalen andrager pr. 30. juni 2009 kr mod kr i forrige regnskabsar. Årets resultat anses for tilfredsstillende. For det kommende år forventes ligeledes et tilfredsstillende resultat. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentiig betydning for arsrapporten. Side 7

8 ABFAnkersgade II af 2006 ANVENDT REGNSKAB SPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for ABF Ankersgade Il af 2006 for er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de tilpasninger der følger af foreningens særiige karakter, samt iov om andelsboligforeninger. Andelsboiigforeningen har valgt fra regnskabsklasse C at vise ledelsesberetning samt anlægsnote for materielle anlægsaktiver. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger. Alliver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpiiglelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkorruner, inden arsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Indtægtskriterium I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsarets udløb. Terminsydelser I resultatopgørelsen indregnes indtægter i talc med at de indtjenes. Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Finansielle indtægter og omkostninger Side 8

9 TEMSION ABF Ankersgade I I af 2006 ANVENDT REGNSKAB SPRAKSIS Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Balance Materielle anlægsaktiver Ejendommen er medtaget til anskaffelsessummen. Supplerende er anført den seneste kontante ejendomsværdi. Der foretages ikke afskrivninger på ejendornmen? da den ved normal vediigeholdelse ikke forventes at falde i værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsnin gsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende eft erføl gende re gnskabsar. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld er målt til lanets restgæld. Gæld i øvngl er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værd.i. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter lejeindtægter m.v. vedrørende det efterføl gende regnskabsår. Side 9

10 TEVISloN ABF Ankersgade I I af 2006 RESULTATOPGØRELSE i. ruli2008 til30. JUNr INDTÆGTER Boligafgift Vaskeriindtægter Salgsgebyr Øvnge indtægter s s Indtægter i alt gfi J OMKOSTNINGER Terminsydelser... Omkostninger vedrørende ej endommen Administrationsomkostninger (710.62s) (66.412) (28.ee4) ( ) (87. l 1 6) (28.e42) Omkostninger i ait... Resultat før finansielle poster FINANSIERING Finansieringsindtægter... Finansiering i ait... I! acrrlf qf far lransæffalsar ( ) (82s.6e0) (1s.268) R6R) Hensættelse til senere nyanskaffelser samt vedligeholdelse på ej endommen... Årets resultat (s.000) (5.000) (16.868) Side 10

11 TEV SloN ABF Ankersgade 1 I af 2006 BALANCE PR. 30. JI-INI2OO9 AKTTVER 2008t ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger r t90 ANL.ÆGSAKTIVER I ALT t OMSÆTNINGSAKTIVER Vand- og varmeregnskab Forudbetalte omkostninger... Andre tilgodehavender Likvide beholdninger... t ,s90 0 (2.s46) OMS.ItrTNING SAKTIYER I ALT AKTTVER I ALT Side 11

12 ABF Ankersgade I I af 2006 re\nsion BALANCE PR. 30. JUNI2OOg PASSIVER 2008t t08 EGENKAPITAL 11 Egenkapital... HENSATTE FORPLIGTELSER 12 Hensættelse til senere nyanskaffelser samt vedligeholdelse på ej endommen... Hensatte forpligtelser i alt s GÆLDSFORPLIGTELSER LANGFRISTEDE GÆLD SFORPLIGTEL SER 13 PrioritetsgæId Langfristede gældsforpligtelser i alt KORTFRISTEDE GÆLD SFORPLIGTELSER 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser Andre skyldige omkostninger g Kortfristede gældsforpligtelser i a1t... Zl.l4g 63.0g1 Gæld og hensatte forpligtelser i alt g g23 PASSIVER I ALT Eventualposter mv. 17 Pantsætningerogsikkerhedsstillelser 18 Andelshaverindskud Side 12

13 TEVISION ABF Ankersgade I I af 2006 NOTER t08 Terminsydelser Prioritetsrenter... Afdrag prioritetsgæld... Offentlig støtte... Rentesikring... Terminsydelser i alt... 92r (4s.8s 1) (1e0.30e) (4s.32r) ( ) Omkostningervedrørende ejendommen Ej endomsskat... Forsikring Renovation Vedligeholdelse... Mindre nyanskaffelser... Elektricitet Difference varmeregnskab tidl. ar... t r *33.69r Omkostninger vedrørende ejendommen i alt *Inkl. ekstra udgifter til vand m.v. tidligere år, kr ,00 samt efterbetaling af el, kr ,00 3 Administrationsomkostninger Kontorartikler og teiefon... Mødeudgifter... Revisorhonorar ini<l. rest tidligere ar (2. 500)... Honorar vanneregnskab... Ejerlaug kontingent Kontingenter ABF Administrationsomkostninger i ait Finansieringsindtægter Renter, pengeinstituttor,... Finansieringsindtægter i alt Side 13

14 ABFAnkersgade II af 2006 rev SloN NOTER 2008t t08 5 Hensættelse til senere nyanskaffelser samt vedligeholdelse på ejendommen Ordinær hensættelse Hensættelse til senere nyanskaffelser samt vedligeholdelse på ejendommen i alt Grunde og bygninger Kostpris, primo... Kostpris i alt Grunde og bygninger i ait r r Kontant ejendomsværdi pr. 1/ andrager Vand- og varmeregnskab Indbetalt a/c, andelshavere... Afholdte varme og vand udgifter Varmeregnskab tidl. år (14.0s0) (13.1e4) Vand- cg varnaeregnskab i alt nn^ t/ a<a F orudbetalte omkostninger Forudbetalt forsikring... Forudbetalt renovation Forudbetalte omkostninger i alt Andre tilgodehavender Øvige tilgodehavender Andre tilgodehavender i alt Side 14

15 rævsseænd ABFAnkersgade 1l af 2006 NOTER. 2008/ Likvide beholdninger Nordea Nordea (8.833) Likvide beholdninger i (2.s46) Egenkapital Andelshaverindskud Afdrag prioritetsgæld... Indeksregulering prioritetsgæld... Overført overskud eller tab, primo Årets resultat r (37.44r) (16.2re) (12.185) 649 (16.868) Egenkapital i alt Hensættelse til senere nyanskaffelser samt vedligeholdelse på ejendommen Hensættelser, primo Hensættelser indeværende år Hensættelse til senere nyanskaffelser samt vedligeholdelse på ejendommen i alt Prioritetsgæld Nordea Kredit opr afdragsfrit obiigationslan med variabel rente, p.t. 5,04Yo Nykredit opr , indekslan Nykredit opr , indekslån Nykredit opr , indekslån t s Prioritetsgæld i alt r4r.026 3s.s ri.ae!42_ Nykredit lånene er alle ydelsesfrie lån i forbindelse med tidligere byfomyelse. Kursværdien andrager kr Lånet i Nordea Kredit er rentesikret til 4,1% p.a. excl. bidrag med en udløbsdato 30. december 201 l.pr. 30/ er der en negativ markedsværdi pefu , iflg. forevist markedsværdirapport franordea Kredit. Side 15

16 ABFAnkersgade ll af 2006 TCVISION NOTER t08 t4 Leverandører af varer og tjenesteydelser Forudbetalt boiigafgift Revisorhonorar t2.500 Leverandører af varer og tjenesteydelser i a f00_ Andre slryldige omkostninger Andre skyldige omkostninger Andre slryldige omkostninger i alt Eventualposter mv. Der er ingen eventualforpligtelser m.v. 17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 18 Andelshaverindskud Andelshaverindskuddet hidrører fra 10 andelshavere, som i alt har indskudt kr Værdien af andelskronen andrager pr. 30. juni 2008 kr. 1,00, hvilket beløb fremkommer ud fra de eft erføl gende bere gninger. Værdiansættelsen er baseret på, at ejendommen medtages til anskaffelsessummen. Andelshaverindskud Egenkapital, jfr. foran Korrektion vedrørende: Re gulering stølteberetti get del af byfornyelse (ombygningstab)... Regulering stølteberettiget del af indekslan (kursværdi)... Kursregulering øvri g prioritetsgæld... Korrigeret egenkapital herefter r Værdi pr. oprindeligt indskudt andelskrorr. t97'285 = 1,00 (s.å. I,I2) :-- Side 16

17 revlston ABF Ankersgade I 1 af 2006 NOTER 2008/09 20a7rcg *Vedtaget Oprindeligt andelshaver - indskud Maksimal andelsværdi pr.30/ andelsværdi årsrapport 2007t2008 Bolig 1 Bolig 2 Bolig 3 Bolig t t x Vedtaget andelskrone I,12. Opmærksomheden henledes på, at der ved overdragelse ikke må kræves en højere pris for andelen end den, der følger af formueberegningen skitseret i vedtægteme. Der er altså tale om et maksimalprissystem. Vi skal endvidere henlede opmærksomheden på, at de enkelte andelshavere herudover ved salg kan opnå et beløb svarende til de af vedkommende dokumenterede afholdte forbedringsudgifter opgjort eft er de af andelsboli gforeningen sædvanli gt b enyttede retningslini er. Som følge heraf skal vi meget anbefale de enkelte andelshavere atføre regnskab med de afholdte udgifter hertil. Side 17

18 Revision 2 A/S Vestre Kongevej 4-6 DK-8260 Viby J www. revision2.dk CVR-nr.: Telelon: Fax: A744A769 revision2. d k ++++e++e+e+e+++c AAA{bAAAAAAAAAq,(b +++ee*+e+e+++++c AqTAAA(bAAaAA(b+AA s+++e+se+++e+++c Aq,AAAAAAAAAAAAA +$+e ec AAAq,AAAq,A'bAAAAA +++++see+e+++$+e AAAAAAAAq,AAAAAA +*++*++e*++*e+ec A4/AlbAAAAAAA+AAA +$++++ee+e+++eec qra(bq/aaaaaaqtaaaa +s++++e c AAq,AAOAA(VAAAAAA e+++s+c +ee+++e++eee+e+c A A A A q, q, A A A (b (1. A q. A A

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere