(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse af visse FN/ECE-regulativer om typegodkendelse af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil ( 1 ) samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, særlig artikel 14, stk. 1, og ud fra følgende betragtninger: godkendelse af forlygter, som er bestemt til anvendelse på motordrevne køretøjer og afgiver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler. (6) Ved Rådets afgørelse af 2001/395/EF ( 4 ) tiltrådte EU FN/ECE-regulativ 13-H vedrørende typegodkendelse af personbiler for så vidt angår deres bremser. (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU FN/ECE-regulativ 105 om typegodkendelse af køretøjer til transport af farligt gods for så vidt angår deres særlige konstruktion. (1) Ved Rådets afgørelse 97/836/EF ( 2 ) tiltrådte EU overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»overenskomst af 1958, som revideret«). (8) Ved Rådets afgørelse af 29. april 2004 tiltrådte EU FN/ECE-regulativ 116 om ensartede tekniske forskrifter for tyverisikring af motorkøretøjer og FN/ECE-regulativ 118 om ensartede tekniske forskrifter vedrørende brændbarheden af materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer. (2) Ved afgørelse 97/836/EF tiltrådte EU også FN/ECE-regulativ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 og 102. (3) Ved Rådets afgørelse af 28. februar 2000 tiltrådte EU FN/ECE-regulativ 110 om specifikke komponenter i motordrevne køretøjer, i hvis fremdriftssystem der anvendes komprimeret naturgas (CNG), og om køretøjer, hvad angår monteringen af specifikke komponenter af godkendt type til anvendelse af komprimeret naturgas (CNG) i fremdriftssystemet. (4) Ved Rådets afgørelse 2000/710/EF ( 3 ) tiltrådte EU FN/ECE-regulativ 67 om typegodkendelse af særligt udstyr til LPG-drevne biler. (5) Ved Rådets afgørelse af 7. november 2000 tiltrådte EU FN/ECE-regulativ 112 om ensartede forskrifter for ( 1 ) EUT L 200 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 346 af , s. 78. ( 3 ) EFT L 290 af , s. 29. (9) Ved Rådets afgørelse af 14. marts 2005 tiltrådte EU FN/ECE-regulativ 121 om ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer og FN/ECE-regulativ 122 om ensartede tekniske forskrifter for godkendelse af køretøjer af klasse og O hvad angår varmeanlægget. (10) Ved Rådets afgørelse 2005/614/EF ( 6 ) tiltrådte EU FN/ECE-regulativ 94 om typegodkendelse af køretøjer for så vidt angår beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af frontal kollision, og FN/ECE-regulativ 95 vedrørende typegodkendelse af køretøjer for så vidt angår beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af sidekollision. (11) Ved Rådets afgørelse 2006/364/EF ( 7 ) godkendte EU FN/ECE-regulativ 123 om godkendelse af adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer. ( 4 ) EFT L 139 af , s. 14. ( 5 ) EFT L 183 af , s. 33. ( 6 ) EUT L 217 af , s. 1. ( 7 ) EUT L 135 af , s. 12.

2 L 108/14 Den Europæiske Unions Tidende (12) Ved Rådets afgørelse 2006/444/EF ( 1 ) tiltrådte EU FN/ECE-regulativ 55 om bestemmelser for godkendelse af komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog. (13) Ved Rådets afgørelse 2006/874/EF ( 2 ) tiltrådte EU FN/ECE-regulativ 107 om ensartede bestemmelser for godkendelse af køretøjer i klasse M 2 og M 3 hvad angår den generelle konstruktion. (14) Ved Rådets afgørelse 2007/159/EF ( 3 ) godkendte EU FN/ECE-regulativ 125 om godkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår førerens fremadrettede synsfelt. hensyn til tekniske forskrifter, men også med hensyn til certificering og administrative procedurer. Desuden bør en typegodkendelse, der er direkte baseret på internationalt vedtagne standarder, kunne forbedre markedsadgangen i tredjelande, herunder navnlig de lande, der har undertegnet den reviderede overenskomst af 1958, og dermed øge EU-industriens konkurrenceevne. (19) Derfor gives der i forordning (EF) 661/2009 mulighed for at ophæve adskillige direktiver om typegodkendelse af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, der for så vidt angår EF-typegodkendelse i henhold til denne forordning bør erstattes af hertil svarende FN/ECE-regulativer. (15) Ved Rådets afgørelse 2009/433/EF ( 4 ) tiltrådte EU FN/ECE-regulativ 61 om ensartede bestemmelser for godkendelse af erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse. (16) I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) ( 5 ) kan køretøjsfabrikanter, der ansøger om godkendelse af deres systemer, komponenter og separate tekniske enheder, vælge mellem overholdelse af forskrifterne i de relevante direktiver eller forskrifterne i de hertil svarende FN/ECE-regulativer. De fleste af forskrifterne i direktiverne om køretøjsdele er overført fra de hertil svarende FN/ECE-regulativer. I takt med de tekniske fremskridt ændres FN/ECE-regulativerne konstant, og de relevante direktiver må regelmæssigt opdateres for at være i overensstemmelse med indholdet i de respektive FN/ECE-regulativer. For at undgå denne overlapning har CARS 21-ekspertgruppen anbefalet, at adskillige direktiver erstattes af de hertil svarende FN/ECE-regulativer. (20) I dette øjemed er det hensigtsmæssigt at lade FN/ECEregulativ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 og 125 indgå i bilag IV til forordning (EF) 661/2009, hvori er opført de FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk. (21) Forordning (EF) 661/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. (22) De i bilaget til nærværende forordning opførte FN/ECEregulativer bør anvendes fra gennemførelsesdatoerne i artikel 13 i forordning (EF) 661/2009. (23) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer VEDTAGET DENNE FORORDNING: (17) Ved direktiv 2007/46/EF er der fastsat mulighed for obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativer i forbindelse med EF-godkendelse af køretøjer og for erstatning af EU-lovgivningen med disse FN/ECE-regulativer. I henhold til forordning (EF) 661/2009 bør typegodkendelse i henhold til FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk, betragtes som EF-typegodkendelse i overensstemmelse med denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne hertil. (18) Erstatningen af EU-lovgivningen med FN/ECE-regulativer gør det muligt at undgå overlapning ikke kun med Artikel 1 Bilag IV til forordning (EF) 661/2009 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning. Artikel 2 1. Medmindre andet følger af stk. 2, 3 og 4 og artikel 4, anvendes FN/ECE-regulativerne med ændringsserier og supplementer som angivet i bilaget i forbindelse med EF-typegodkendelse af nye køretøjstyper, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer fra den 1. november Med virkning fra den 1. november 2011 anvendes ( 1 ) EUT L 181 af , s. 53. FN/ECE-regulativ 13-H, supplement 9 ( 6 ), i forbindelse med ( 2 ) EUT L 337 af , s. 45. EF-typegodkendelse af nye køretøjstyper i klasse M 1. ( 3 ) EUT L 69 af , s. 37. ( 4 ) EUT L 144 af , s. 24. ( 5 ) EUT L 263 af , s. 1. ( 6 ) , s. 1.

3 Den Europæiske Unions Tidende L 108/15 3. Med virkning fra den 1. november 2011 anvendes FN/ECE-regulativ 13, supplement 3 til ændringsserie 11 ( 1 ), eller FN/ECE-regulativ 13-H, supplement 9, i forbindelse med EF-typegodkendelse af nye køretøjstyper i klasse N Med virkning fra gennemførelsesdatoerne i tabel 1 i bilag V til forordning (EF) 661/2009 anvendes FN/ECE-regulativ 13, supplement 3 til ændringsserie 11, i forbindelse med EFtypegodkendelse af nye køretøjstyper i klasse M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 og O 4 for så vidt angår elektroniske stabilitetskontrolsystemer. Artikel 3 1. Medmindre andet følger af stk. 2 og 3 og artikel 4, anvendes FN/ECE-regulativerne med ændringsserier og supplementer som angivet i bilaget i forbindelse med registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer og påhængskøretøjer dertil samt salg og ibrugtagning af nye systemer, komponenter og separate tekniske enheder dertil fra den 1. november Med virkning fra den 1. november 2014 anvendes FN/ECE-regulativ 13, supplement 3 til ændringsserie 11, eller FN/ECE-regulativ 13-H, supplement 9, i forbindelse med registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer i klasse N Med virkning fra de i tabel 2 i bilag V til forordning (EF) 661/2009 anførte gennemførelsesdatoer anvendes FN/ECEregulativ 13, supplement 3 til ændringsserie 11, i forbindelse med registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer i klasse M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 og O 4 for så vidt angår elektroniske stabilitetskontrolsystemer. Artikel 4 1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 2 anvendes FN/ECE-regulativ 100, ændringsserie 00 ( 2 ), i forbindelse med EF-typegodkendelse af hele køretøjer i henhold til direktiv 2007/46/EF og i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer for så vidt angår elektrisk sikkerhed med virkning fra den 1. maj Med virkning fra den 1. januar 2012 anvendes FN/ECEregulativ 100, ændringsserie 00, i forbindelse med registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer. 3. Med virkning fra den 4. december 2012 anvendes FN/ECE-regulativ 100, ændringsserie 01 ( 3 ), i forbindelse med EF-typegodkendelse af hele køretøjer i henhold til direktiv 2007/46/EF og i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer, for så vidt angår elektrisk sikkerhed. Artikel 5 Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand ( 1 ) EUT L 297 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 45 af , s. 17. ( 3 ) EUT L 57 af , s. 54.

4 L 108/16 Den Europæiske Unions Tidende BILAG»BILAG IV Liste over FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk 1 Forlygter, som afgiver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med glødelamper af kategori R2 og/eller HS1 Ændringsserie , s. 1 ( a ) 3 Refleksanordninger til motordrevne køretøjer Supplement 10 til ændringsserie 02 EUT L 31 af , s. 1, O 4 Belysning af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil Supplement 14 til regulativets EUT L 31 af , s. 35, O 6 Retningsviserblinklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil Supplement 19 til ændringsserie , s. 40, O 7 Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil Supplement 16 til ændringsserie 02 EUT L 148 af , s. 1, O 8 Forlygter til motorkøretøjer (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 og/eller H11) Ændringsserie 05 revision , s. 71 ( a ) 10 Elektromagnetisk kompatibilitet Ændringsserie 03 EUT L 116 af , s. 1, O 11 Dørlåse og dørophæng Supplement 2 til ændringsserie 03 EUT L 120 af , s Beskyttelse af førere mod styreapparatet i tilfælde af et sammenstød Supplement 3 til ændringsserie 03 EUT L 165 af , s Bremser på køretøjer i klasse M, N og O Supplement 5 til ændringsserie 10 Korrigendum 1 og 2 til revision 6 Supplement 3 til ændringsserie 11 EUT L 257 af , s. 1 EUT L 297 af , s. 183, O ( b ) 13-H Bremser (personbiler) Supplement 9 til regulativets , s. 1 ( c ) 14 Forankringer til sikkerhedsseler, Isofix-forankringssystemer og Isofixtopstropforankringer Supplement 2 til ændringsserie 06 EUT L 321 af , s. 1

5 Den Europæiske Unions Tidende L 108/17 16 Sikkerhedsseler, fastholdelsesanordninger, barnefastholdelsesanordninger og Isofix-barnefastholdelsesanordninger Supplement 17 til ændringsserie 04 EUT L 313 af , s Sæder, sædeforankringer og eventuelle nakkestøtter Ændringsserie , s Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri Supplement 2 til ændringsserie 03 EUT L 120 af , s. 29 M 2, M 3, N 2, N 3 19 Tågeforlygter til motorkøretøjer Supplement 2 til ændringsserie , s Forlygter, som afgiver asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys og er udstyret med halogenglødelamper (H4) Ændringsserie , s. 170 ( a ) 21 Indvendigt udstyr Supplement 3 EUT L 188 af , s. 32 M 1 23 Baklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil Supplement 15 til regulativets EUT L 148 af , s. 34, O 25 Nakkestøtter hvad enten de er indbygget i et sæde eller ej Ændringsserie 04 Korrigendum 2 til revision 1 EUT L 215 af , s Udragende dele Supplement 1 til ændringsserie 03 EUT L 215 af , s. 27 M 1 28 Lydsignalapparater Supplement 3 til regulativets EUT L 185 af , s Halogen sealed-beam-forlygter (HSB) til motordrevne køretøjer, som afgiver europæisk asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys Supplement 7 til ændringsserie 02 EUT L 185 af , s Forebyggelse af brandfare (beholdere til flydende brændstof) Supplement 2 til ændringsserie 02 EUT L 194 af , s. 14, O 37 Glødelamper til anvendelse i godkendte lygteenheder til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil Supplement 34 til ændringsserie 03 EUT L 297 af , s. 1, O 38 Tågebaglygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil Supplement 14 til regulativets supplement 12 EUT L 148 af , s. 55, O

6 L 108/18 Den Europæiske Unions Tidende Speedometerudstyr, herunder montering af dette Supplement 5 til regulativets EUT L 120 af , s Sikkerhedsrudemateriale Supplement 12 til regulativets , s. 119, O 44 Fastholdelsesanordninger til børn, som er passagerer i motordrevne køretøjer (barnefastholdelsesanordninger) Ændringsserie 04 Korrigendum 3 til revision 2 EUT L 306 af , s Anordninger til indirekte udsyn og montering heraf Supplement 4 til ændringsserie 02 supplement 4 til ændringsserie , s Montering af lygter og lyssignaler på motorkøretøjer Ændringsserie 04 EUT L 135 af , s. 1, O 55 Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog Supplement 1 EUT L 227 af , s. 1, O 58 Anordninger til afskærmning bagtil mod underkøring (RUPD) og montering heraf; afskærmning bagtil mod underkøring (RUP) Ændringsserie 02 EUT L 232 af , s. 13 N 2, N 3, O 3, O 4 61 Erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse Supplement 1 til regulativets , s. 1 N 66 Overbygningens styrke på store køretøjer til personbefordring Ændringsserie 02 EUT L 84 af , s. 1 M 2, M 3 67 Motorkøretøjer, der anvender LPG Supplement 7 EUT L 72 af , s Sideafskærmning af godskøretøjer Supplement 1 til regulativets EUT L 120 af , s. 49 N 2, N 3, O 3, O 4 77 Parkeringslygter til motordrevne køretøjer Supplement 12 til regulativets EUT L 130 af , s Styreapparat Supplement 3 EUT L 137 af , s. 25, O 80 Styrken af sæderne i store køretøjer Supplement 3 Korrigendum , s. 18 M 2, M 3

7 Den Europæiske Unions Tidende L 108/19 87 Kørelyslygter til motordrevne køretøjer Supplement 14 til regulativets revision , s Hastighedsbegrænsende anordninger Supplement 1 til regulativets EUT L 158 af , s Udskiftningsbremsebelægningsenheder og udskiftningstromlebremsebelægninger til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil Supplement 11 EUT L 130 af , s. 19, O 91 Positionslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil Supplement 11 til regulativets , s. 69, O 93 Anordninger til afskærmning fortil mod underkøring (FUPD) og montering heraf; afskærmning fortil mod underkøring (FUP) ets udgave oprindelige EUT L 185 af , s. 56 N 2, N 3 94 Beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af frontal kollision Supplement 3 til ændringsserie 01 Korrigendum 2 til ændringsserie 01 revision 1 EUT L 130 af , s. 50 M 1 95 Beskyttelse af fører og passagerer ved sidepåkørsel Supplement 1 til ændringsserie 02 EUT L 313 af , s Tyverialarmer Revision 1 ændring 1 EUT L 351 af , s Forlygter til motordrevne køretøjer udstyret med gasudladningslyskilder Supplement 13 til regulativets , s Gasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter på motordrevne køretøjer Supplement 5 til regulativets , s Elektrisk sikkerhed Supplement 1 til regulativets Ændringsserie 01 EUT L 45 af , s. 17 EUT L 57, , s Kortkoblingsanordninger (KKA); montering af en godkendt type KKA ets udgave oprindelige EUT L 351 af , s. 44 N 2, N 3, O 3, O Køretøjer til transport af farligt gods Supplement 1 til ændringsserie , s. 253 N, O

8 L 108/20 Den Europæiske Unions Tidende Køretøjer af klasse M 2 og M 3 Ændringsserie 03 EUT L 255 af M 2, M Specifikke komponenter til CNG Supplement 6 til regulativets EUT L 72 af , s Forlygter, som er bestemt til anvendelse på motordrevne køretøjer og afgiver asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge dele og er udstyret med glødelamper og/eller LEDmoduler Supplement 12 til regulativets , s Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri Supplement 2 til regulativets , s Brændbarhed af de materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer Oprindeligt regulativ , s. 263 M Placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer Supplement 3 til regulativets , s Køretøjer af klasse og O hvad angår varmeanlægget Supplement 1 til regulativets , s. 231, O 123 Adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer Supplement 4 til regulativets EUT L 222 af , s Synsfelt fremad Supplement 2 til regulativets EUT L 200 af , s. 38 M 1 Noter til tabellen: ( a ) FN/ECE-regulativ 1, 8 og 20 finder ikke anvendelse på EF-typegodkendelse af nye køretøjer. ( b ) Herunder kravene i bilag 21 hertil vedrørende væltekontrol og retningskontrol i forbindelse med EF-typegodkendelse af nye køretøjstyper i klasse N 1 og registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer i klasse N 1. ( c ) Herunder kravene i bilag 9 hertil i forbindelse med EF-typegodkendelse af nye køretøjstyper i klasse N 1 og M 1 og registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer i klasse N 1 og M 1.«

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 21.4.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 109/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2012 af 16. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434. Lovtidende A 2014 Udgivet den 3. maj 2014 29. april 2014. Nr. 434. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 19. marts 2013. Nr. 289. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven,

Læs mere

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0061 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF)

RÅDETS FORORDNING (EF) 29.5.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 737 endelig 2007/0257 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om sikkerhedsregler og -standarder

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. 8. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.7.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til

Læs mere