UDKAST TIL UDTALELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL UDTALELSE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse /0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål (KOM(2011)0353) C7-0169/ /0156(COD)) Ordfører for udtalelse: Iliana Ivanova PA\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 PA_Legam PE v /18 PA\ doc

3 KORT BEGRUNDELSE Formål med forslaget Med revideres reglerne om fødevarer bestemt til særlig ernæring, som fastlagt i rammedirektiv 2009/39/EF, og dets gennemførelsesretsakter. Efter mere end tredive års anvendelse svarer grundlæggende bestemmelser i direktivet ikke længere til forbrugernes behov og til den seneste udvikling på markedet. Desuden har drøftelser med medlemsstaterne og interessenter afsløret vanskeligheder med hensyn til gennemførelse af rammedirektivet, navnlig hvad angår nyere dele af EU-lovgivningen, såsom forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer og forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne. Kommissionen foreslår at revidere rammedirektivet ved at afskaffe de generelle regler om diætetiske fødevarer og samtidig bevare nogle af de regler for specifikke fødevarer, der er vedtaget i henhold til rammeaftalen. Generelle bemærkninger Ordføreren for udtalelsen glæder sig over og støtter den generelle tilgang, der bevarer de vertikale direktiver om modermælkserstatning, babymad og medicinske fødevarer under et nyt rammedirektiv, hvilket giver en høj grad af beskyttelse til en gruppe sårbare forbrugere, og som opgiver begrebet diætetiske fødevarer, som kan vildlede forbrugerne og har ført til en opsplitning af markedet. Ordføreren forventer, at den foreslåede forenkling af de eksisterende juridiske rammer vil reducere de administrative byrder for virksomhederne, især SMV'er, og yderligere vil fremme den frie bevægelighed for disse varer. Hun forventer endvidere, at reformen vil fremme innovation inden for dette segment af fødevaresektoren, som er et af de mest konkurrencedygtige i den europæiske industri. Gluten Kommissionen foreslår at betragte fødevarer til personer med glutenintolerans som normale fødevarer og foreslår at trække forordning (EF) nr. 41/2009 tilbage. Den foreslår i stedet at regulere denne særlige type af fødevarer under forordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger. Ordføreren har indset betydningen af emnet og finder det mere hensigtsmæssigt at regulere denne kategori af fødevarer under den nye forordning om fødevareinformation til forbrugerne, samtidig med at de eksisterende betingelser med hensyn til sammensætning og mærkning af produkterne bevares, og dermed bevares også den samme standard for sundhedsbeskyttelse som i dag. Mælk til småbørn Beriget småbørnsmælk har som målgruppe småbørn i aldersgruppen 1-3 år og udgør et voksende marked i mange medlemsstater. Der er ikke fastlagt specifikke, materielle regler for disse produkter, der i dag nogle gange, men ikke altid, meddeles til de nationale myndigheder PA\ doc 3/18 PE v02-00

4 i henhold til rammedirektiv 2009/39/EF som "fødevarer bestemt til særlig ernæring". Ordføreren støtter om at få disse mælketyper reguleret under forordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger, men opfordrer Kommissionen til at undersøge behovet for særlige bestemmelser vedrørende sammensætningen og mærkningen af sådanne mælketyper. Fødevarer til idrætsudøvere Der findes i dag ingen specifikke regler om sammensætning eller mærkning af fødevarer til sportsudøvere. Disse fødevarer betragtes som "diætetiske fødevarer". Kommissionen erkender, at et særligt direktiv kan hindre innovation i denne sektoren, og den foreslår at medtage denne kategori af fødevarer under forordningen ernærings- og sundhedsanprisninger. Ordføreren støtter fuldt ud Kommissionens tilgang, da det helt sikkert vil skabe større juridisk klarhed og styrke forbrugernes opmærksomhed og beskyttelse. Slankemad og diæter med et meget lavt kalorieindhold (Very Low Calorie Diets VLCD) Ordføreren deler Kommissionens opfattelse om, at direktiv 96/8/EF om levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab bør ophæves, og at de samme materielle regler bør bevares under forordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger. I lyset af de sundhedsmæssige risici, disse produkter indebærer, er ordføreren bekymret over, at der i øjeblikket ingen specifikke regler findes på EU-plan om sammensætning, mærkning og anvendelse af disse VLCD, som svarer til en hel dags måltidserstatninger til under 800 kcal. Disse produkter bør kun anvendes under lægeligt tilsyn og bør reguleres under Kommissionens direktiv 1999/21/EF om diætpræparater til særlige medicinske formål. Der bør desuden være en fravalgsordning for de medlemsstater, der ikke er villige til at acceptere disse produkter på deres område. Delegerede retsakter Kommissionen bør have beføjelse til ved hjælp af delegerede retsakter at fastsætte regler vedrørende den specifikke sammensætning af og oplysningskrav for fødevarer til spædbørn og småbørn samt medicinske fødevarer. Til gengæld er ordføreren uenig i, at Kommissionen bør have beføjelse til at ændre definitionerne af "modermælkserstatning", "babymad", "fødevarer til særlige medicinske formål", osv., da disse vedrører væsentlige elementer i den grundlæggende retsakt og derfor bør forblive under den lovgivende myndigheds beføjelser. Innovation Kommissionen bør under hensyntagen til relevante tekniske og videnskabelige fremskridt have beføjelse til at hurtigt opdatere de delegerede retsakter, der er udstedt i medfør af denne forordning. Dette burde fremme innovation i den berørte sektor PE v /18 PA\ doc

5 ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 1 Betragtning 2 (2) Den frie bevægelighed for sikre og sunde fødevarer er et afgørende aspekt af det indre marked og bidrager i høj grad til beskyttelsen af borgernes sundhed og velvære og af deres sociale/arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske interesser. (2) Den frie bevægelighed for sikre og sunde fødevarer er et afgørende aspekt af det indre marked og bidrager i høj grad til beskyttelsen af borgernes sundhed og velvære og af deres sociale/arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske interesser. En bedre harmonisering af reglerne vil stimulere den frie bevægelighed for varer og dermed bidrage til at frigøre det indre markeds sande potentiale. 2 Betragtning 7 (7) Det følger af direktiv 2009/39/EF, at der kan vedtages særbestemmelser vedrørende følgende to specifikke kategorier af fødevarer, som er omfattet af definitionen af fødevarer bestemt til særlig ernæring: "fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk" og "fødevarer til personer, der lider af forstyrrelser i kulhydratstofskiftet (sukkersyge)". For så vidt angår fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt (7) Det følger af direktiv 2009/39/EF, at der kan vedtages særbestemmelser vedrørende følgende to specifikke kategorier af fødevarer, som er omfattet af definitionen af fødevarer bestemt til særlig ernæring: "fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk" og "fødevarer til personer, der lider af forstyrrelser i kulhydratstofskiftet (sukkersyge)". For så vidt angår fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt PA\ doc 5/18 PE v02-00

6 krævende muskelarbejde var det ikke muligt at nå frem til brugbare konklusioner vedrørende udarbejdelse af specifikke bestemmelser, fordi der blandt medlemsstaterne og interesseparterne var stor uenighed om, hvad en sådan særlovgivning skulle omfatte, hvor mange underkategorier af fødevarer der skulle indgå, hvilke kriterier der skulle gælde for fastsættelse af krav til produkternes sammensætning, og hvordan innovationen inden for produktudvikling ville kunne forventes at blive påvirket. Med hensyn til særbestemmelser for fødevarer til personer, der lider af forstyrrelser i kulhydratstofskiftet (sukkersyge), konkluderes det i en rapport fra Kommissionen, at der ikke er videnskabeligt grundlag for at fastlægge særlige kriterier for sammensætningen af disse fødevarer. krævende muskelarbejde var det ikke muligt at nå frem til brugbare konklusioner vedrørende udarbejdelse af specifikke bestemmelser, fordi der blandt medlemsstaterne og interesseparterne var stor uenighed om, hvad en sådan særlovgivning skulle omfatte, hvor mange underkategorier af fødevarer der skulle indgå, hvilke kriterier der skulle gælde for fastsættelse af krav til produkternes sammensætning, og hvordan innovationen inden for produktudvikling ville kunne forventes at blive påvirket. Med henblik på at opnå et bedre fungerende indre marked, forbedre forbrugerbeskyttelsen og samtidig stimulere innovation, bør "fødevarer til idrætsudøvere" fremover kun reguleres under Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 1 og overholde kravene heri. Med hensyn til særbestemmelser for fødevarer til personer, der lider af forstyrrelser i kulhydratstofskiftet (sukkersyge), konkluderes det i en rapport fra Kommissionen, at der ikke er videnskabeligt grundlag for at fastlægge særlige kriterier for sammensætningen af disse fødevarer. 1 EUT L 404 af , s. 9. "Fødevarer til sportsudøvere" betragtes i øjeblikket som" fødevarer til særlige ernæringsmæssige formål". Der er dog ikke på EU-plan fastlagt specifikke krav til sammensætning eller mærkning af disse fødevarer, og anmeldelsessystemet har medført store administrative byrder og ulige markedsvilkår i EU. For at fremme innovation og bidrage til et velfungerende indre marked bør "fødevarer til sportsudøvere" alene reguleres af forordning (EF) nr. 1924/2006. Når en ernærings- eller sundhedsanprisning er godkendt af EFSA, kan den bruges af andre virksomheder (især SMV'er). PE v /18 PA\ doc

7 3 Betragtning 11 a (ny) (11a) Der er derfor behov for at fjerne forskellene i måden at fortolke reglerne på og løse medlemsstaternes og virksomhedernes problemer med at kombinere forskellige retsakter om fødevarelovgivning ved at forenkle lovkomplekset. Dette vil sikre, at lignende produkter behandles på samme måde i hele EU og vil skabe mere lige vilkår for alle erhvervsdrivende i hele det indre marked, især SMV'er. 4 Betragtning 18 (18) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler 1 samt om reklame for sådanne levnedsmidler indeholder generelle mærkningskrav. Disse generelle mærkningskrav bør som hovedregel gælde for de kategorier af fødevarer, der er omfattet af denne forordning. Forordningen bør dog også indeholde krav, der supplerer bestemmelserne i direktiv 2000/13/EF, eller undtagelser fra disse bestemmelser, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de specifikke målsætninger med denne forordning. (18) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne 1 indeholder generelle mærkningskrav. Disse generelle mærkningskrav bør som hovedregel gælde for de kategorier af fødevarer, der er omfattet af denne forordning. Forordningen bør dog også indeholde krav, der supplerer bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1169/2011/EF, eller undtagelser fra disse bestemmelser, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de specifikke målsætninger med denne forordning. PA\ doc 7/18 PE v02-00

8 1 EFT L 184 af , s EUT L 304 af , s. 18. Siden vedtagelsen af til forordning om mad til spædbørn og småbørn og om fødevarer til særlige medicinske formål er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler blevet erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne. 5 Betragtning 19 (19) Der bør ved denne forordning fastlægges kriterier for fastsættelse af de specifikke krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger, tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad samt fødevarer til særlige medicinske formål, under hensyntagen til Kommissionens direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF. Beføjelsen til at vedtage retsakter bør delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår tilpasning af definitionerne af modermælkserstatninger, tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad samt fødevarer til særlige medicinske formål, som fastlægges i denne forordning, i overensstemmelse med tekniske og videnskabelige fremskridt samt udviklingen på området på internationalt plan, fastsættelse af specifikke krav til sammensætning og oplysning for de kategorier af fødevarer, (19) Der bør ved denne forordning fastlægges kriterier for fastsættelse af de specifikke krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger, tilskudsblandinger, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad samt fødevarer til særlige medicinske formål, under hensyntagen til Kommissionens direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. PE v /18 PA\ doc

9 der er omfattet af denne forordning, herunder krav, der supplerer bestemmelserne i direktiv 2000/13/EF, eller undtagelser fra disse bestemmelser, og godkendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa- Parlamentet og Rådet. Ifølge artikel 290 i TEUF "kan Kommissionen i en lovgivningsmæssig retsakt få delegeret beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt". Tilpasning af definitionerne vedrører imidlertid et væsentligt element i den lovgivningsmæssige retsakt og bør ikke delegeres til Kommissionen. Se også ordfører for udtalelsens forslag til ændringsforslag til artikel 2, stk Betragtning 19 a (ny) (19a) Kommissionen bør under hensyntagen til relevante tekniske og videnskabelige fremskridt have beføjelse til at opdatere de delegerede retsakter, der er udstedt i medfør af denne forordning. Dette bør fremme innovation inden for sektoren for fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn og fødevarer til særlige medicinske formål. PA\ doc 9/18 PE v02-00

10 Ordføreren for udtalelsen støtter om at indføre en mere forenklet innovationsprocedure, der giver mulighed for opdatering af de relevante delegerede retsakter i tilfælde af, at en markedsoperatør kan påvise tekniske eller videnskabelige fremskridt. 7 Betragtning 26 (26) Angivelserne "glutenfri" og "meget lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes for fødevarer bestemt til særlig ernæring og for almindelige fødevarer i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 vedrørende sammensætning og mærkning af fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans. Sådanne angivelser kunne opfattes som ernæringsanprisninger som defineret i forordning (EF) nr. 1924/2006. Af forenklingshensyn bør disse angivelser udelukkende være reguleret ved forordning (EF) nr. 1924/2006 og opfylde kravene i samme forordning. Det er nødvendigt, at der, inden nærværende forordning begynder at finde anvendelse, gennemføres tekniske tilpasninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1924/2006, med indarbejdelse af ernæringsanprisningerne "glutenfri" og "meget lavt indhold af gluten" samt anvendelsesbetingelser herfor, som reguleret ved forordning (EF) nr. 41/2009. (26) Angivelserne "glutenfri" og "meget lavt indhold af gluten" kan i dag anvendes for fødevarer bestemt til særlig ernæring og for almindelige fødevarer i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 vedrørende sammensætning og mærkning af fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans. Ifølge den nyligt vedtagne forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der regulerer frivillige oplysninger om den mulige og utilsigtede forekomst i levnedsmidler af et stof, der kan forårsage allergier eller intolerans. Af hensyn til sammenhæng og forenkling af den juridiske ramme bør Kommissionen gives mandat i henhold til forordning (EU) nr. 1169/2011 til også at vedtage gennemførelsesretsakter, der regulerer frivillige oplysninger om fravær eller reduceret forekomst i levnedsmidler af stoffer, der kan forårsage intolerans, såsom gluten og laktose, og til at trække Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 tilbage. Det er nødvendigt, at forordningen om fødevareinformation ændres med henblik herpå, og at de nødvendige gennemførelsesbestemmelser vedtages af Kommissionen forud for denne forordnings ikrafttrædelse. Den pågældende gennemførelsesretsakt bør bevare betegnelsen "glutenfri" og "meget lavt indhold af gluten" på fødevarer samt PE v /18 PA\ doc

11 de dertil knyttede betingelser for anvendelse, som i øjeblikket er reguleret i henhold til forordning (EF) nr. 41/2009, og dermed sikre den samme grad af forbrugerbeskyttelse. Kommissionen foreslår at betragte fødevarer til glutenintolerante personer som normale fødevarer, at trække forordning (EF) nr. 41/2009 vedrørende sammensætning og mærkning af fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans tilbage og at regulere de berørte angivelser under forordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger. Ordføreren for udtalelsen foretrækker imidlertid at regulere betegnelserne "glutenfri" og "meget lavt indhold af gluten" under forordningen om fødevareinformation til forbrugerne, der allerede indeholder bestemmelser om vedtagelse af specifikke regler for at indikere tilstedeværelsen af stoffer, der forårsager allergi eller intolerans. 8 Betragtning 27 a (ny) (27a) Der er i øjeblikket ingen specifikke regler på EU-plan, der harmoniserer sammensætning, mærkning og anvendelse af angivelsen mælk til småbørn, dvs. mælk, der reklameres for som værende særligt velegnet til børn mellem et og tre år. Nogle af disse mælketyper er i øjeblikket anmeldt af markedsaktører som "fødevarer til særlige ernæringsmæssige formål" i henhold til rammedirektivet, mens andre ikke er. Hertil kommer, at selvom flere af disse mælketyper markedsføres som beriget småbørnsmælk, så mangler der solid videnskabelig dokumentation for, at disse mælketyper giver ekstra sundhed og har en større ernæringsmæssig værdi i forhold til almindelig mælk. Denne situation lægger hindringer i vejen for et velfungerende indre marked og medfører ulige niveauer af forbrugerbeskyttelse i PA\ doc 11/18 PE v02-00

12 Unionen. For at afhjælpe denne situation bør mælk til småbørn udelukkende reguleres ved forordning (EF) nr. 1924/2006 og opfylde kravene i samme forordning. Desuden bør Kommissionen, efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt med særlige bestemmelser vedrørende sammensætning og mærkning af mælk til småbørn og foreslå foranstaltninger i overensstemmelse hermed. I øjeblikket er mælk til småbørn ikke reguleret under Kommissionens direktiv 2006/141/EF eller Kommissionens direktiv 2006/125/EF. For at sikre et højt beskyttelsesniveau for en gruppe af særligt udsatte forbrugere er det af stor betydning, at disse produkter er reguleret under forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer. Dette vil desuden sikre en mere effektiv funktion af det indre marked med hensyn til disse mælketyper. Desuden bør Kommissionen undersøge behovet for særlige regler om sammensætning og mærkning af sådanne mælketyper. 9 Betragtning 27 b (ny) (27b) Der er i øjeblikket ingen specifikke regler på EU-plan om sammensætning, mærkning og anvendelse af diæter med et meget lavt kalorieindhold (Very Low Calorie Diets, herefter "VLCD"), som svarer til en hel dags måltidserstatninger til under 800 kcal. I lyset af de sundhedsmæssige risici, de indebærer, bør VLCD kun anvendes under lægeligt tilsyn og bør reguleres under Kommissionens direktiv 1999/21/EF. Medlemsstaterne bør imidlertid have mulighed for ikke at tillade VLCDprodukter på deres område. PE v /18 PA\ doc

13 Ud over for måltidserstatninger på kcal og fuldstændige kosterstatninger (diæter med lavt kalorieindhold) på kcal er der i øjeblikket ingen specifikke regler på EUplan om sammensætning, mærkning og brug af VLCD. Hvor de førnævnte kategorier fremover skal reguleres i henhold til forordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger, så bør VLCD reguleres i henhold til Kommissionens direktiv 1999/21/EF om diætpræparater til særlige medicinske formål af hensyn til de sundhedsmæssige risici, de indebærer. Ikke desto mindre bør medlemsstaterne bevare muligheden for at forbyde VLCD-produkter fra deres område. 10 Betragtning 27 c (ny) (27c) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundhedsog dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes 1, bør medlemsstaterne efter en risikobaseret tilgang kontrollere, at virksomhederne overholder denne forordning og de delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold hertil. 1 EUT L 165 af , s Artikel 2 stk. 1 litra b b) definitionerne af "mærkning" og b) definitionerne af "færdigpakkede PA\ doc 13/18 PE v02-00

14 "færdigpakket fødevare" ("færdigpakket levnedsmiddel") i artikel 1, stk. 3, litra a) og b), i direktiv 2000/13/EF fødevarer" og "mærkning" i artikel 2, stk. 2, litra e) og j), i forordning (EU) nr. 1169/2011 Tilpasning til den nyligt vedtagne forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne, som erstatter direktiv 2000/13/EF. 12 Artikel 2 stk Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15 med henblik på at tilpasse definitionerne af "modermælkserstatning", "tilskudsblanding", "forarbejdet fødevare baseret på cerealier" samt "babymad" og "fødevare til særlige medicinske formål" under hensyntagen til tekniske og videnskabelige fremskridt samt udviklingen på området på internationalt plan. udgår Ifølge artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde "kan Kommissionen i en lovgivningsmæssig retsakt få delegeret beføjelse til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt". Tilpasning af definitionerne vedrører imidlertid et væsentligt element i den lovgivningsmæssige retsakt og bør ikke delegeres til Kommissionen. PE v /18 PA\ doc

15 13 Artikel 4 overskrift Færdigpakkede fødevarer (Vedrører ikke den danske tekst) (Vedrører ikke den danske tekst) 14 Artikel 4 Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, må kun bringes i handelen i færdigpakninger. (Vedrører ikke den danske tekst) (Vedrører ikke den danske tekst) 15 Artikel 10 a (ny) Artikel 10a Mælk til småbørn Kommissionen forelægger efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og inden den 1. juli 2014 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om, hvorvidt det er PA\ doc 15/18 PE v02-00

16 hensigtsmæssigt med særlige bestemmelser vedrørende sammensætning og mærkning af mælk til småbørn. På baggrund af rapportens konklusioner skal Kommissionen derefter enten a) beslutte, at der ikke er behov for særlige bestemmelser vedrørende sammensætning og mærkning af mælk til småbørn, eller b) i overensstemmelse med proceduren i artikel 114 i TEUF forelægge relevante forslag til ændringer af denne forordning og ændre de relevante delegerede retsakter, således at de omfatter de nævnte særlige bestemmelser i overensstemmelse med artikel 15. Flere nationale sundhedsmyndigheder synes at tvivle på merværdien af de berigede småbørnsmælketyper og/eller anser dem for at indeholde for meget sukker, smagsstoffer eller mineraler, mens et mindre antal foreninger af fagfolk i sundhedssektoren støtter indtagelsen af sådanne mælketyper som en del af småbørns daglige kost. Det ville derfor være nyttigt at have EFSA's videnskabelige udtalelse om det ønskelige i at medtage specifikke krav til sammensætning og mærkning af disse mælketyper i Kommissionens delegerede retsakter for småbørnsmad og babymad. 16 Artikel 10 stk. 1 Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, skal opfylde kravene i artikel 7 samt kravene til sammensætning og oplysning i artikel 9. udgår PE v /18 PA\ doc

17 Unødvendig gentagelse af artikel 7 og Artikel 10 stk. 2 indledning Kommissionen tillægges beføjelser til indtil den [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], med forbehold af de almindelige krav i artikel 7 og 9, under hensyntagen til direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF samt til tekniske og videnskabelige fremskridt og i overensstemmelse med artikel 15, at vedtage delegerede forordninger om følgende: Kommissionen tillægges beføjelser til indtil den [to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], med forbehold af de almindelige krav i artikel 7 og 9, under hensyntagen til direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF samt til tekniske og videnskabelige fremskridt og i overensstemmelse med artikel 15, at vedtage delegerede retsakter om følgende: "Delegerede retsakter" er standardformuleringen for denne type bestemmelser. 18 Artikel 10 stk. 3 afsnit 1 3. Kommissionen opdaterer, med forbehold af kravene i artikel 7 og 9 og under hensyntagen til relevante tekniske og videnskabelige fremskridt, de i stk. 2 omhandlede delegerede forordninger i overensstemmelse med artikel Kommissionen opdaterer, med forbehold af kravene i artikel 7 og 9 og under hensyntagen til relevante tekniske og videnskabelige fremskridt, de i stk. 2 omhandlede delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15. "Delegerede retsakter" er standardformuleringen for denne type bestemmelser. PA\ doc 17/18 PE v02-00

18 19 Artikel 18 a (ny) Forordning (EU) nr. 1169/2011 Artikel 36 stk. 3 litra a a (ny) Artikel 18a (ny) Ændring af forordning (EU) nr. 1169/2011 I artikel 36, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1169/2011 tilføjes følgende punkt: "aa) oplysninger om muligt fravær eller reduceret forekomst i levnedsmidler af stoffer, der kan forårsage intolerans, såsom gluten og laktose" Kommissionen foreslår at betragte fødevarer til glutenintolerante personer som normale fødevarer, at trække forordning (EF) nr. 41/2009 vedrørende sammensætning og mærkning af fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans tilbage og at regulere de berørte angivelser under forordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger. Ordføreren for udtalelsen foretrækker at regulere betegnelserne "glutenfri" og "meget lavt indhold af gluten" under forordningen om fødevareinformation til forbrugerne, der allerede indeholder bestemmelser om vedtagelse af specifikke regler for at indikere tilstedeværelsen af stoffer, der forårsager allergi eller intolerans. PE v /18 PA\ doc

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2013 COM(2013) 241 final 2011/0156 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titel Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 15.2.2012 2011/0156(COD) UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 6.-7. december 2012

SAMLENOTAT Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 6.-7. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3206 - Beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 15. november 2012 FVM 084 SAMLENOTAT

Læs mere

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (29.04) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156(COD) 5394/1/13 REV 1 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 RÅDETS BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0051(CNS) 6.6.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.1.2011 KOM(2010) 791 endelig 2011/0001 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændringsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11481/2018 (POOL/E1/2018/11481/11481-EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af delegeret forordning (EU)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 57-167

ÆNDRINGSFORSLAG 57-167 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 26.1.2012 2011/0156(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 57-167 Udkast til betænkning Frédérique Ries (PE478.337v01-00) om fødevarer bestemt

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske

Fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske 15.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 332 E/183 P7_TC1-COD(2010)0377 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. juni 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. april 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitutionel sag: 2011/0156 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. april 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitutionel sag: 2011/0156 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 15.4.2015 2014/0012(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216 Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

A8-0186/13 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/... af...

A8-0186/13 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/... af... 2.9.2015 A8-0186/13 Ændringsforslag 13 Vicky Ford for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning Cristian-Silviu Buşoi Handel med sælprodukter COM(2015)0045 C8-0037/2015 2015/0028(COD)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2011/0156(COD) 8.5.2013 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 KOM(2011) 353 endelig 2011/0156 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2001/0291(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 11. april 2002 FORELØBIG 2001/0291(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2014/0268(COD) 3.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Miljø,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 3781 Den 25. juli 2011 ELRA/JETJ/KIRT/GMKJ/LIGR FVM 920 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.4.2017 C(2017) 2255 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.4.2017 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2015/0009(COD) 6.3.2015 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Budgetudvalget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme FORELØBIG 2002/0254(COD) 3. marts 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme til Udvalget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

(meddelt under nummer C(2016) 1423) (Kun den danske udgave er autentisk)

(meddelt under nummer C(2016) 1423) (Kun den danske udgave er autentisk) 16.3.2016 L 70/27 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/376 af 11. marts 2016 om tilladelse til markedsføring af 2 -O-fucosyllactose som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2011/0435(COD) 10.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 Udkast til udtalelse Licia Ronzulli (PE489.564v01-00) om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 26.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (0046/2012) Om: Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

(meddelt under nummer C(2016) 1419) (Kun den danske udgave er autentisk)

(meddelt under nummer C(2016) 1419) (Kun den danske udgave er autentisk) L 70/22 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/375 af 11. marts 2016 om tilladelse til markedsføring af lacto-n-neotetraose som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-35

ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 31.1.2014 PE528.088v02-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Corinne Lepage, Bart Staes, Kartika

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2016)0798 C8-0525/ /0399(COD))

Forslag til forordning (COM(2016)0798 C8-0525/ /0399(COD)) 12.4.2019 A8-0012/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Retsudvalget Betænkning József Szájer A8-0012/2018 Tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug

Læs mere