Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0427 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0427 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0427 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2008) 427 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om den første evaluering af Europass-initiativet DA DA

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING Indledning Baggrund for den eksterne evaluering Den eksterne evaluering Evalueringsbetingelser Metode Evalueringsresultater Relevans, sammenhæng og konsistens Gennemslagskraft Effektivitet Sammendrag af den eksterne evaluerings vigtigste anbefalinger Kommissionens konklusioner om opfølgningsforanstaltninger Stærke og svage punkter Opfølgningsforanstaltninger DA 2 DA

3 BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om den første evaluering af Europass-initiativet SAMMENFATNING Denne beretning er baseret på en ekstern evaluering. Beretningen indeholder evalueringseksperternes vigtigste konklusioner og anbefalinger samt Kommissionens konklusioner og påtænkte opfølgningsforanstaltninger. Evalueringen konkluderer, at Europass-initiativet når sin målsætning om at være et mobilitetsredskab for borgerne og er relevant for deres behov, da det bidrager til at gøre det lettere for dem at gøre rede for deres kvalifikationer og kompetencer og lettere for dem at opnå godkendelse af disse i læringssammenhænge og på arbejdsmarkedet. Gennemførelsen af Europass giver valuta for pengene. De omkostningseffektive værktøjer til gennemførelsen netværket af nationale Europass-centre (NEC) og internetportalen, som forvaltes af Cedefop 1 værdsættes af de interesserede parter og tilfredsstiller i høj grad brugerne, hvilket udtrykkeligt bekræftes i en særlig undersøgelse. Dette bekræftes af det stigende antal besøgende på Europass-portalen (gennemsnitligt besøg dagligt i 2007) og aktive brugere af portalens tjenester, da der i september 2007 var blevet oprettet 2 millioner Europass-cv'er på internettet. Evalueringen påpeger dog, at de lavtuddannede kun udgør en lille del af de mange brugere. Nogle af Europass-værktøjerne har desuden været mindre vellykkede. Brugen af Europass-mobilitetsbeviset er stigende men dog stadig under potentialet, mens Europass-tillægget til eksamensbeviser og Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser ikke er tilfredsstillende integreret i den overordnede ramme. Den store tilfredshed blandt brugerne, den stigende efterspørgsel og de kortlagte mangler giver tilsammen et godt grundlag for at finde nye måder til en bedre udnyttelse af Europassinitiativets potentiale. Evalueringen indeholder særlige anbefalinger til at styrke initiativets overordnede logik, fokusere mere på beskæftigelsesmæssig mobilitet, bygge videre på det vellykkede cv-værktøj, få flere brugere, styrke gennemslagskraften og forbedre forvaltningsinformationssystemet. På baggrund af evalueringsresultaterne konkluderer Kommissionen, at den stærke og vellykkede side af Europass, især skabelonen til Europass-cv-modellen og vejledningen hertil, er knyttet til en effektiv brug af en strategi baseret på læringsresultater. De kortlagte mangler vedrører de Europass-værktøjer, der i mindre grad er baserede på læringsresultater. For at følge op på evalueringen og gøre Europass endnu mere velegnet til at befordre borgernes mobilitet, har Kommissionen derfor til hensigt at styrke denne dimension, som mere specifikt er knyttet til gennemførelsen af den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) 2. Kommissionen vil udvide Europass-cv'et og gøre det til et mere Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring, EUT C 111 af , s. 1. DA 3 DA

4 komplet instrument, som støttes af nye værktøjer til selvevaluering af færdigheder, der er opnået gennem alle former for læring. Dette vil ske med støtte fra Cedefop og de nationale Europass-centre og i samarbejde med vejlednings-, beskæftigelses- og ungdomstjenester. Med et sådant samarbejde vil de unges og de lavtuddannedes behov i øvrigt bedre kunne imødekommes. Desuden vil Europass-mobilitetsbeviset inden udgangen af 2010 automatisk blive udstedt til alle borgere, der har gennemført mobilitetsaktioner under programmet for livslang læring, sådan som det er tilfældet med ungdomspasset under Aktive Ungeprogrammet, og det vil desuden blive fremmet gennem andre aktioner. Endelig vil Kommissionen i samarbejde med alle relevante parter sikre bedre koordinering af forvaltningen af Europass-tillægget til eksamensbeviser og Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser og undersøge, hvordan de kan udvikles og bedre integrere indehavernes læringsresultater. Alle de elementer vil også blive forelagt eksperterne i High Level Forum on Mobility, således at de kan integrere evalueringsresultaterne ved udarbejdelsen af forummets endelige rapport. 1. INDLEDNING Denne beretning forelægges i henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. december (i det følgende "beslutningen") om Europass. Den indeholder de vigtigste konklusioner og anbefalinger fra den første eksterne evaluering af Europass og Kommissionens konklusioner om opfølgning. Den eksterne evaluering findes på engelsk med et sammendrag på fransk og tysk på følgende adresse: 2. BAGGRUND FOR DEN EKSTERNE EVALUERING Europass blev oprettet som en samlemappe med dokumenter, som skal gøre det lettere for Europas borgere at gøre rede for deres kvalifikationer og kompetencer i hele Europa og dermed fremme mobiliteten. I Europass indgår fem dokumenter, som er udviklet på europæisk plan og beskriver borgernes kvalifikationer og kompetencer i et livslangt læringsforløb. Borgerne udfylder selv to af dokumenterne ved hjælp af et lettilgængeligt internetbaseret værktøj på Europass-portalen, nemlig Europass-cv'et, hvor borgerne præsenterer sig selv ved hjælp af en formular, hvoraf deres kvalifikationer og kompetencer fremgår, og Europass-sprogpasset, hvor borgerne selv vurderer deres sprogfærdigheder efter en model, der er udviklet af Europarådet. De tre andre dokumenter udstedes til borgerne, når de har erhvervet særlig læringserfaring, nemlig Europass-mobilitetsbeviset, som beskriver de færdigheder, der erhverves gennem mobilitetsophold, Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser, som beskriver indehaverens kompetencer og kvalifikationer, og Europass-tillægget til eksamensbeviser (som er udviklet i samarbejde med Europarådet og Unesco), som ledsager eksamensbeviser fra videregående uddannelser med oplysninger om indehaverens uddannelse. To af dokumenterne er baseret på selvevaluering, og tre udstedes af de kompetente organisationer. De fokuserer dog alle på kompetencer og læringsresultater. Europass-rammen kan stadig udvikles. I beslutningen findes de kriterier, der skal opfyldes af 3 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass), EUT L 390 af , s. 6. DA 4 DA

5 eventuelle nye dokumenter samt den formelle procedure for integration af dokumenter. Deltagerlandene omfatter EU's medlemsstater, Island, Liechtenstein og Norge. Europass-initiativet gennemføres via et netværk af nationale Europass-centre, som koordineres af Kommissionen, og Europass-portalen udvikles, hostes og forvaltes af Cedefop på vegne af Kommissionen ( 3. DEN EKSTERNE EVALUERING 3.1. Evalueringsbetingelser I overensstemmelse med Kommissionens rammekontrakt 4 gennemførte Ecotech Research and Consulting Ltd evalueringen. Evalueringen dækker perioden fra januar 2005 til august/september 2007, altså to et halvt år med Europass-portalen og to års gennemførelse i medlemsstaterne Metode Evalueringsmetoden omfattede analyse af dokumentation (aktivitetsrapporter, statistiske oplysninger om Europass-portalen, mødereferater, noter), en undersøgelse blandt Europassportalens brugere (1 442 svarpersoner fra 30 lande, jf. punkt nedenfor), målrettede undersøgelser (med 93 besvarelser) blandt de ansatte i de nationale Europass-centre, repræsentanter for de nationale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, interesserede parter og Bologna-eksperter samt i alt 47 grundige samtaler i en stikprøve foretaget i fem lande. Der blev indhentet oplysninger fra Kommissionen, Cedefop og Europarådet (som er medejer af Europass-sprogpasset og Europass-tillægget til eksamensbeviser) Evalueringsresultater Generelt hedder det i evalueringen, at Europass-initiativet er relevant og yder en effektiv tjeneste for borgere, der søger muligheder for livslang læring eller nye muligheder på arbejdsmarkedet. Gennemførelsesværktøjerne er omkostningseffektive, og brugerne værdsætterne dem højt. Initiativets potentiale kunne dog udnyttes bedre, og evalueringen indeholder en række anbefalinger hertil Relevans, sammenhæng og konsistens Borgerne har behov for et instrument, der gør det lettere for dem at gøre rede for deres kvalifikationer og kompetencer i hele Europa og dermed fremme deres mobilitet. Både brugere og interesserede parter mener, at Europass-rammen bidrager til, at borgerne bedre kan formidle oplysninger om deres færdigheder og kompetencer, dels til at arbejdsgivere og personale i uddannelsessektoren bedre kan vurdere ansøgninger om livslang læring og beskæftigelse. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at Europass er særdeles relevant for uddannelsesmæssig og international mobilitet, men relevansen for den beskæftigelsesmæssige mobilitet kunne dog øges, f.eks. ved hjælp af bedre versioner af værktøjerne. 4 Efter en offentlig udbudsprocedure blev der indgået en rammekontrakt med Ecotec Research and Consulting Ltd om evalueringen af de aktiviteter, der hører under Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur. DA 5 DA

6 Europass er et supplement til uddannelses- og kvalifikationsstrategier baseret på læringsresultater, navnlig den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF), og et supplement til værktøjer, der tager sigte på gennemsigtighed for særlige målgrupper, såsom ungdomspasset, der blev udviklet i forbindelse med programmet Aktive Unge 5. Risikoen for, at Europass overlapper disse initiativer, er minimal og kan let kontrolleres gennem koordineret ledelse. Europass supplerer desuden de løbende uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer, selv om der stadig er plads til forbedringer Gennemslagskraft De vigtigste værktøjer til gennemførelse af Europass er de nationale Europass-centre og Europass-portalen på internettet. De nationale Europass-centre har været operationelle i samtlige lande siden medio 2005 (januar 2007 for Bulgarien og Rumænien). De har en stærk netværksdimension, og deres arbejde vurderes som tilfredsstillende. De nationale Europasscentre samarbejde i forskelligt omfang med andre organer, navnlig Euroguidancecentrene. De nationale Europass-centres aktivitetsrapporter, som er en af de vigtigste kilder til information om gennemførelsen af Europass, er generelt ganske detaljerede, men kunne forbedres ved brug af mere specifikke indikatorer. Europass-portalen som Cedefop har udformet og udviklet og nu forvalter - har haft stor succes at dømme efter antallet af besøgende, brugen og brugernes tilfredshed. Alle portalens dele er tilgængelige på 26 sprog, og i september 2007 var portalen blevet besøgt over 8 mio. gange med et dagligt gennemsnit, der steg fra til Mange brugere nøjedes ikke med at besøge webstedet, men oprettede deres cv og sprogpas på internettet (over 2 millioner) og downloadede modeller, eksempler eller retningslinjer (6,5 millioner). Mere end 90 % af de 1442 svarpersoner i undersøgelse mente, at Europass-portalen er meget klar (41 %) eller tilstrækkeligt klar. Næsten halvdelen af svarpersonerne var i beskæftigelse, og 16 % var arbejdsløse, mens 25 % var studerende på videregående uddannelser. To tredjedele af brugerne var mellem 20 og 35 år, mens 25 % var ældre. Europass-portalen har i høj grad bidraget til større bevidsthed om betydningen af gennemsigtighedsfremmende værkstøjer som katalysator for mobilitet. En række særlige kommunikationsaktiviteter har også bidraget til dette, f.eks. de europæiske og nationale lanceringskonferencer i 2005 og de regelmæssige arrangementer, der organiseres af de nationale Europass-centre. En af de nationale Europass-centres vigtigste opgaver er at fremme Europass, men der skal sættes større fokus på at formidle oplysninger om Europass-rammen til studerende og arbejdsgivere. Undersøgelsesresultaterne viser, at den mest vellykkede måde at oplyse befolkningen om Europass på er internettet (43 %), uddannelsesinstitutioner (17 %) og mund til mund-metoden (15 %). Samtalerne viser, at cv'et, tillægget til eksamensbeviser og sprogpasset er de bedst kendte dokumenter. Europass-initiativet har bidraget til en mere udbredt brug af dokumenter, der sikrer større gennemsigtighed og dermed fremmer mobiliteten i Europa. Gennemslagskraften i forhold til tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser og tillægget til eksamensbeviser synes dog mere begrænset (omend oplysningerne om den faktiske formidling af disse instrumenter endnu er utilstrækkelige). 5 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1719/2006/EF af 15. november 2006 om oprettelse af programmet Aktive Unge for perioden , EUT L , s. 30. DA 6 DA

7 Mere end 2 millioner Europass-cv'er blev oprettet på internettet mellem februar 2005 og september 2007 med en tydeligt stigende tendens. Brugerundersøgelsen bekræftede, at Europass-cv'et er relevant, da over 90 % af brugerne betegnede cv'et som meget nyttigt (68 %) eller nyttigt. Næsten lige så mange brugere mente, at onlineværktøjerne og vejledningerne var særdeles nyttige. Cv-værktøjet skal afgjort udvikles yderligere, både hvad angår modellen og vejledningerne. Dette skal ske i samarbejde med arbejdsgivere og vejledningseksperter. Europass-sprogpasset blev også værdsat af næsten to tredjedele af svarpersonerne, selv om det på grund af dets særlige karakter er mindre udbredt end cv'et (ca mod 2 millioner). Sammenholdt med forgængeren (dokumentet "Europass-uddannelsen ") 6 har Europass-mobilitetsbeviset fået større udbredelse ( borgere fik et Europassmobilitetsbevis i 2006 sammenholdt med et årligt gennemsnit på modtagere af Europass-uddannelse. Dette antal ligger dog langt under antallet af mobile studerende, som man i højere grad kunne nå ud til ved at tilknytte flere udstedende organer til de nationale Europass-centre. De nationale Europass-centre har hidtil ikke prioriteret Europass-tillægget til eksamensbeviser og Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser. Navnlig tillægget til eksamensbeviser bør i højere grad integreres i Europass-rammen, og udviklingerne af modellen bør tage hensyn til strategien på grundlag af læringsresultater. På grundlag af undersøgelsen mente 40 % af de brugere, der havde søgt at skifte arbejde eller flytte, at Europass var en stor hjælp. Dette viser, at Europass i praksis støtter mobiliteten. Undersøgelsen viste dog, at Europass havde været til større hjælp for personer i beskæftigelse og studerende (46 %) end for arbejdsløse (36 %). Det skal bemærkes, at brugerne af Europass generelt var højtuddannede: over 60 % af dem havde afsluttet en videregående uddannelse. Der er derfor brug for målrettede forbedringer. De interesserede parter var enige om, at Europass har stor gennemslagskraft, men foreslog dog, at virkningen kunne forbedres ved et bedre samarbejde med arbejdsgivere og rekrutteringsbureauer. Et intensivt samarbejde med arbejdsformidlinger og vejledningskontorer kunne øge gennemslagskraften blandt arbejdsløse og lavtuddannede. Oplysninger viser, at Europass-portalen også anvendes og værdsættes af personer, der ikke aktivt påtænker mobilitet, hvilket viser, at initiativet har et større potentiale som portal til generelle oplysninger og vejledning Effektivitet Europass er et initiativ med få omkostninger, der yder effektive, konkrete tjenester. De samlede omkostninger (fra medlemsstaternes, Kommissionens og Cedefops budgetter) for evalueringsperioden var på ca. 11,5 mio. EUR, og der blev udstedt langt over 2 millioner dokumenter (cv'er, sprogpas og mobilitetsbeviser, som der foreligger pålidelige data for). Derfor konkluderes det i evalueringen, at gennemførelsen af Europass med en omkostning på ca. 5 EUR pr. dokument og stor tilfredshed blandt brugerne giver valuta for pengene. 6 Rådets beslutning 1999/51/EF af 21. december 1998 om fremme af ophold i andre europæiske lande som led i vekseluddannelse, herunder lærlingeuddannelse, EFT L 17 af , s. 45. DA 7 DA

8 4. SAMMENDRAG AF DEN EKSTERNE EVALUERINGS VIGTIGSTE ANBEFALINGER Evalueringens vigtigste anbefalinger om forbedring af relevansen og gennemslagskraften af Europass kan sammenfattes som følger: Europass er allerede særdeles relevant for de studerendes mobilitet, og der bør nu satses yderligere på beskæftigelsesmæssig mobilitet, især hvad angår international jobmobilitet (anbefaling 1 og 21). Europass-cv'et er højt værdsat og bør videreudvikles (forbedring af modellen, kortere udgave) i samråd med arbejdsgivere, rekrutteringsbureauer og vejledningskontorer (anbefaling 7, 8, 9). Indsatsen til fremme af Europass i medlemsstaterne bør intensiveres gennem samarbejde med vejledingskontorer og erhvervslivet (anbefaling 10). På portalen bør der indsættes flere eksempler og retningslinjer vedrørende brugen af samtlige Europass-dokumenter (anbefaling 11). Europass-tillægget til eksamensbeviser bør udvikles, således at der tages bedre hensyn til læringsresultater (anbefaling 13). Europass bør i højere grad supplere uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammerne (anbefaling 5). Der bør sikres samarbejde med andre initiativer, der tager sigte på gennemsigtighed (anbefaling 6). 5. KOMMISSIONENS KONKLUSIONER OM OPFØLGNINGSFORANSTALTNINGER Kommissionen hilser den første eksterne evaluering af Europass velkommen. Evalueringsresultaterne antyder, at gennemførelsen i de første år gennemgående var vellykket, omkostningseffektiv og fokuserede på de rigtige prioriteringer. Anbefalingerne indeholder vigtige antydninger af, hvordan man i fremtiden kan bygge videre på de positive elementer i initiativet og udbedre på manglerne Stærke og svage punkter For at fremme mobiliteten bidrager Europass til at gøre det lettere for borgerne at gøre rede for deres kompetencer og færdigheder. Europass var således det første europæiske initiativ, der skiftede til en evaluering baseret på læringsresultater i stedet for læringsinput såsom uddannelsesvarighed og startniveau. Strategien på grundlag af læringsresultater er nu en hjørnesten i den nyligt vedtagne europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EQF). Læringsresultaterne er blevet indarbejdet i det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS) og vil blive en vigtig del af det kommende europæiske DA 8 DA

9 meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) 7. Disse initiativer er ikke isolerede: sammen med Europass er de supplerende elementer i en koordineret EU-strategi, der bidrager til Lissabon-målene ved at gøre det lettere for borgerne at vurdere deres læring og bevæge sig frit rundt på det europæiske område for livslang læring og det europæiske arbejdsmarked. Disse initiativer, der er baseret på læringsresultater, danner endvidere grundlag for og understøtter moderniseringen af medlemsstaternes uddannelses- og kvalifikationssystemer. Som det antydes i evalueringen, fungerer Europass bedst i tilfælde, hvor det er rettet mod læringsresultater, mens manglerne hovedsagelig vedrører de elementer, hvor denne dimension ikke er så tydelig. Skiftet til læringsresultater er særdeles afgørende for identifikation og validering af ikkeformel og uformel læring, som finder sted uden for de formelle uddannelsesinstitutioner og uddannelsessystemer. Visse forbedringer af Europass kan i højere grad bidrage til at gøre borgerne mere opmærksomme på disse (ofte skjulte) læringsresultater, som er opnået i ikkeformelle og uformelle rammer, f.eks. gennem ungdomsaktiviteter eller volontørarbejde. Succesen bag Europass-portalen og cv-værktøjet er baseret på en række forskellige faktorer: Kvaliteten af webstedet, som er udviklet af Cedefop, de nationale Europass-centres pr-indsats og det forhold, at instrumenterne er meget relevante for borgernes behov. Der skal bygges videre på denne succes med større lydhørhed over for brugernes stigende behov og arbejdsgivernes behov. Undersøgelsen viser, at cv-værktøjet påskønnes ikke blot som en støtte til mobilitet, men også som et værktøj til at skærpe bevidstheden om egne færdigheder ud fra et ønske om personlig udvikling. Hvis cv-værktøjet i højere grad skal opfylde alle brugeres behov, skal det udvikles hen imod et mere omfattende instrument, som støttes af nye værktøjer til selvevaluering af læringsresultater, hvilket ville opfylde alle potentielle brugeres behov, herunder lavtuddannede, arbejdsløse, volontører og unge generelt. Europass-mobilitetsbeviset potentiale er endnu ikke fuldt udnyttet som et værktøj til at øge kvaliteten og gøre mobilitet mere udbredt. Udbredelsen fra 2005 til 2006 antyder, at de nationale Europass-centres indsats betaler sig, men på nuværende tidspunkt har mange støttemodtagere under nationale eller europæiske mobilitetsaktioner for eksempel som led i programmet for livslang læring ikke modtaget et bevis for deres mobilitetsophold. Selv om Europass-tillægget til eksamensbeviser og Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser indgår i Europass-rammen, udarbejdes og udstedes de af andre nationale institutioner end de nationale Europass-centre. I de første år af gennemførelsen har det beskedne Europass-budget været koncentreret om de elementer, der direkte forvaltes af de nationale Europass-centre eller elementer, som forvaltes på europæisk niveau. Der bør dog yderligere satses på at indarbejde Europass-tillægget til eksamensbeviser og Europasstillægget til erhvervsuddannelsesbeviser i Europass-rammen, hvilket forudsætter stærk koordination på europæisk niveau og en aktiv pr-indsats for at fremme disse beviser som Europass-værktøjer i medlemsstaterne. Videreudviklingen af de to værktøjer bør også undersøges i tråd med europæiske og nationale politiske målsætninger. Eksempelvis anvendes tilgangen med læringsresultater kun delvist i tillægget til eksamensbeviser, som ikke er et særskilt dokument, og i tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser, som stadig i høj grad er baseret på formelle uddannelsesinput. En bedre gengivelse af individuelle læringsresultater i begge tilfælde ville give borgerne mere anvendelige dokumenter. 7 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om etablering af det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) [KOM(2008) 180 endelig]. DA 9 DA

10 5.2. Opfølgningsforanstaltninger I samråd med udvalget for programmet for livslang læring, det europæiske netværk af nationale Europass-centre, Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsuddannelse og High Level Forum on Mobility og under hensyntagen til de disponible ressourcer har Kommissionen til hensigt: At styrke samarbejdet med vejlednings-, beskæftigelses- og ungdomstjenester for at gøre Europass mere brugbart og udbrede kendskabet hertil blandt lavtuddannede og arbejdsløse, som på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt repræsenteret blandt brugerne af Europass-portalen og Europass-cv'et (jf. afsnittet neden for om cv'et). At udvikle - med støtte fra Cedefop - en fuldgyldig Europass-cv- og selvevalueringstjeneste med: Et mere fleksibelt Europass-cv med muligheder for forskellige målgrupper såsom unge uden erfaring, lavtuddannede, fagfolk midtvejs i karriereforløbet eller forskere, hvor der også trækkes på de eksisterende ressourcer på dette felt. Der bør også udvikles en kortere og enklere udgave af cv'et. Der vil desuden blive arbejdet med kompatibilitet med de nationale arbejdsformidlingers og rekrutteringskontorers cv-databaser som opfølgning af den planlagte kompatibilitet mellem cv-tjenesten i Eures-nettet (det europæiske beskæftigelsesnetværk), som er den europæiske portal for jobmobilitet. Selvevalueringsværktøjer, der giver borgerne større mulighed for at identificere og gøre rede for deres læringsresultater i form af viden, færdigheder og kompetencer. Dette indebærer en yderligere udvikling af det eksisterende Europass-sprogpas i samarbejde med Europarådet og en udvikling af selvevalueringsværktøjer med fokus på personlige færdigheder, som er opnået gennem ikke-formel og uformel læring, og på iktfærdigheder. Udvikling af tilpassede vejledninger, retningslinjer og eksempler i samarbejde med de nationale Europass-centre, Euroguidance-nettet, beskæftigelses- og ungdomstjenester og arbejdsmarkedsparterne. At udbrede brugen af Europass-mobilitetsbeviset inden udgangen af 2010 inden for rammerne af programmet for livslang læring, således at det automatisk udstedes til alle borgere, der har gennemført de individuelle mobilitetsaktioner under Erasmus-, Comenius-, Grundtvig- og Leonardo da Vinci-programmerne, sådan som det er tilfældet med ungdomspasset i forbindelse med programmet Aktive Unge, og fremme anvendelsen heraf som led i Marie Curie-programmet. Dette vil foregå i samråd med og forudsætte støtte fra de nationale kontorer for programmet og de nationale Europass-centre. Sammen med de nationale Europass-centre og i samarbejde med vejlednings-, beskæftigelses- og ungdomstjenesterne at fremme brugen af Europass-mobilitetsbeviset yderligere i mobilitetsaktioner, som etableres på nationalt eller regionalt niveau, herunder også som en standarddel af udvekslinger inden for videregående uddannelser og i relation til lærlinges mobilitet samt inden for ungdoms- og volontøraktiviteter. At tilskynde til koordineret forvaltning, fremme og integration i Europass-rammen af Europass-tillægget til eksamensbeviser i samarbejde med de relevante aktører på europæisk plan (Europarådet, Unesco-Cepes, sekretariatet for Bologna-processen, ENIC- DA 10 DA

11 NARIC-netværkerne, universiteterne og studenterforeninger) og på nationalt plan (de nationale Europass-centre, de nationale kontorer for programmerne, videregående uddannelsesinstitutioner, Bolognaeksperter, ENIC-NARIC-centre, sammenslutninger af interesserede parter). Videreudviklingen af Europass-tillægget til eksamensbeviser vil blive undersøgt i samarbejde med de relevante aktører, således at der tages bedre hensyn til indehavernes læringsresultater. At tilskynde til koordineret forvaltning, fremme og udvikling af Europass-tillægget til erhvervsuddannelsesbeviser på europæisk og nationalt plan i samarbejde med Cedefop, arbejdsmarkedsparterne og andre relevante interesserede parter. Dermed vil der blive taget hensyn til relevante udviklinger inden for Københavnprocessen, f.eks. vedrørende jobprofiler, det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET), og til drejningen mod læringsresultater. At sikre, at modeller til alle relevante Europass-dokumenter inden udgangen af 2012 omfatter en henvisning til den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring. DA 11 DA

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0899 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0899 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0899 Offentligt 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 COM(2013) 899 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evaluering af Europass-initiativet

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0467 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0467 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0467 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.07.2004 KOM(2004)467 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING L 390/6 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 2241/2004/EF af 15. december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 824 endelig. KOMMISSIONENS ENDELIGE RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Europass- portfolio, CV

Europass- portfolio, CV Europass- portfolio, CV Bagrund: Københavns-processen Mette Beyer Paulsen Cedefop/Thessaloniki 21 september 2004 Dansk Folkeoplysnings Samråd. 1 Baggrund: Lissabon-topmødet Marts 2000 Et nyt strategisk

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 KOM(2010) 477 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Unge

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Notat EU s regelgrundlag for Erasmus Mundus programmet Indholdsoversigt 1. Hvad er Erasmus Mundus programmet? 2. Hvilke

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 35 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTE fra: til: Vedr.:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 381 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN NY DAGSORDEN

Læs mere

C 256 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 58. årgang. 5. august 2015. Dansk udgave.

C 256 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 58. årgang. 5. august 2015. Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende C 256 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 58. årgang 5. august 2015 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Regionsudvalget 2015/C 256 A/01 Stillingsopslag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Maastricht-kommunikè. om de fremtidige prioriteringer inden for et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse

Maastricht-kommunikè. om de fremtidige prioriteringer inden for et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse Maastricht-kommunikè om de fremtidige prioriteringer inden for et styrket europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse 14. december 2004 Maastricht-kommunikè om de fremtidige prioriteringer inden for et

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

*** Baggrundsdokument

*** Baggrundsdokument 1 Offentlig høring om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet ("direktivet om den skriftlige erklæring") *** Baggrundsdokument

Læs mere

Den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EQF)

Den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EQF) Europæisk referenceramme for kvalifikationer Den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EQF) Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 SEK(2006) 1239 KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT Ledsagedokument til Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets henstilling

BILAG. til. Forslag til Rådets henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 383 final ANNEXES 1 to 6 BILAG til Forslag til Rådets henstilling om den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring og om

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 10.2.2011 2010/2307(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660

Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Case Id: 1019eff9-2a98-4d94-88d2-80a9ac15a660 Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas for sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bjergførere og ejendomsmæglere

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa

Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa P7_TA(2011)0230 Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa Europa-Parlamentets beslutning af 12. maj 2011 om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings-

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Mere specifikt bør Arbejdsmiljørådet fremover fokusere på følgende opgaver:

Mere specifikt bør Arbejdsmiljørådet fremover fokusere på følgende opgaver: Den 1. juni 2004 0XOLJHKRYHGOLQLHULHWQ\WSDUWVV\VWHPSnDUEHMGVPLOM RPUnGHW %DJJUXQG Det fremgår af Strukturudvalgsrapporten, at et enigt Strukturudvalg med opbakning fra såvel arbejdsgivere som lønmodtagere

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Evaluering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF)

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Evaluering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2013 COM(2013) 897 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evaluering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) Gennemførelse

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.8.2009 KOM(2009) 432 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Internationalt udvalget har udarbejdet følgende forslag, som er opdelt under to overskrifter: DFL ud i verden og Verden ind i DFL DFL ud i verden At udvide

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning

Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning Resumé Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning Peña-Casas, R.; Sabato, S.; Lisi V.; Agostini, C. November 2015 Observatoriet for sociale forhold i Europa www.ose.be Rue

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 4-9. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0069(COD) 17.9.2008

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 4-9. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0069(COD) 17.9.2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0069(COD) 17.9.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 4-9 Udkast til udtalelse Ramona Nicole Mănescu (PE 409.521v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0156 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0156 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0156 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2004 KOM(2004) 156 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN NYE GENERATION AF EF-UDDANNELSESPROGRAMMER

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelse om etablering af en reserveliste til stillingen som. HR-medarbejder (lønklasse AD7)

Indkaldelse af interessetilkendegivelse om etablering af en reserveliste til stillingen som. HR-medarbejder (lønklasse AD7) Indkaldelse af interessetilkendegivelse om etablering af en reserveliste til stillingen som HR-medarbejder (lønklasse AD7) i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder REF.: ACER/2015/09

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere