Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune"

Transkript

1 August 2014 Frivillig drejebog Social og Sundhed Morsø Kommune Redigeret d

2 Indhold Side 1. Forord 2. Indledning 1 3. Formål 1 4. Tavshedspligt 2 5. Forsikringer 2 6. Opgavefordeling mellem frivillige og ansatte 3 7. Rekruttering og fastholdelse af frivillige 4 8. Frivilligt arbejde og efterløn 5 9. Frivilligcentrets opgaver & ansvar Bilag: Kontrakt mellem frivillig og daglig leder 6 1. Forord Der er stigende interesse for at yde en frivillig indsats i de kommunale tilbud. Interessen udspringer af et ønske om at gøre en forskel for andre, der både giver mening for den enkelte og gøre en forskel for andre. Vi står overfor en række udfordringer de kommende år som f.eks. ensomhed, negativ social arv og manglende social netværk. Ved frivilligt arbejde skabes der et engageret samfund med fællesskab og sammenhænge. Forbehold Retningslinjerne i denne vejledning er vejledende og Morsø Kommune påtager sig intet ansvar, for det beskrevne. Der henvises til at du selv søger afklaring på de aktuelle regler som er gældende og som med jævne mellemrum kan blive ændret. Ansvarlig redaktion: Tlf Redigeret d

3 2. Indledning Denne drejebog har til formål at hjælpe frivillige kontaktpersoner og ledere i gang med det frivillige arbejde. Drejebogen giver svar på nogle af de spørgsmål, der ofte bliver stillet. Morsø Kommune ønsker at støtte op omkring de frivillige aktiviteter og motivere, strukturere, anerkende og dele idéer og erfaringer med de frivillige i Social og Sundhed, Morsø Kommune. Morsø Kommune vil gerne sætte fokus på samarbejdet mellem frivillige og kommune og skabe nytænkning og refleksion, som kan være med til at fastholde eksisterende aktiviteter og skabe nye. Dette samspil foregår mellem frivillige, borgere, netværk, lokalsamfundet og/eller frivillige foreninger. Morsø Kommune forventer, at de ansatte påtager sig det det at samarbejde med frivillige, som en arbejdsopgave i tillæg til andre opgaver. Ved at opkvalificere og strukturere samarbejdet bliver det til en fordel for alle, der enten udfører frivillige aktiviteter, har behov for aktiviteterne og for medarbejderne. Frivillige skal ikke løse faste kommunale opgaver. De skal bidrage med lokale fællesskaber, forebyggelse, sociale og psykiske aktiviteter, der sættes borgerne i centrum. 3. Formål De frivillige er i stadig stigende grad blevet et supplement til de kommunale tilbud i kommunerne. Der er udarbejdet Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle af forskellige organisationer. Aftalen er lavet som en rammeaftale mellem forskellige fagforeninger og sociale organisationer som et led i civilsamfundsstrategien igangsat af Socialministeriet. Morsø Kommune definerer begrebet frivilligt socialt arbejde som: Indsatsen er ulønnet Indsatsen udføres over for andre end familie og slægt Indsatsen er af formel karakter, dvs. at indsatsen skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening, projekt eller lign. Indsatsen udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang Indsatsen skal være til gavn for andre end en selv og ens familie Med inspiration fra spillereglerne ønsker Morsø Kommune med baggrund i Servicelovens 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen i gensidig respekt mellem det offentliges professionelle faglighed og de frivilliges personlige engagement. Dermed skabes mulighed for borgerens inddragelse på det sociale område. Denne drejebog er tiltænkt som en vejledning for institutioner under Social og Sundhed, der har eller påtænker at have tilknyttet frivillige. Drejebogen skal ses som et værktøj til at kunne inddrage den frivillige indsats på en aktiv måde, hvor fokus er på at varetage de grænser, der er imellem det lønnede fagpersonale og den frivillige indsats. Der vil bl.a. være forslag til, hvordan man håndtere tavshedspligten, retningslinjer omkring forsikring og skillelinjen mellem fagpersonalets og den frivilliges indsats 1

4 4. Tavshedspligt I forbindelse med frivilligt arbejde, er de frivillige er ikke omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, men straffelovens generelle paragraf 264d om videregivelse af private oplysninger gælder også for frivillige. Samtidig vil man ofte tale om, at frivillige har en særlig etisk tavshedspligt. Derved bliver der stillet krav til den frivillige, når det gælder diskretion og håndtering af følsomme oplysninger. Grunden hertil er, at oplysninger, man kan komme i besiddelse af igennem den frivillige indsats, kan være af personlig og følsom karakter og må under ingen omstændigheder komme uvedkommende for øre. Med andre ord, tavshedspligten skal respekteres i arbejdet som frivillig. Lederen og de frivillige kan have behov for at dele fortrolige oplysninger for at kunne støtte borgerne, men også for at kunne udvikle og støtte hinanden i det daglige arbejde. Fortrolige oplysninger kan dog kun blive delt med den frivillige, hvis borgeren har givet samtykke hertil. På samme tid vurderes det også, hvor nødvendigt de fortrolige oplysninger er for, at den frivillige kan udføre sine opgaver. Af denne grund fastlægges forståelse omkring tavshedspligtens indhold igennem en samtale med institutionens frivillige koordinator eller daglige leder. Dette bliver gjort ved fælles udfyldelse af en frivilligerklæring, hvor begge parter underskriver. Frivilligerklæringen kan ses i bilag. 5. Forsikringer Frivillige, der reelt udfører et stykke arbejde, som har nytteværdi, er omfattet af arbejdesskadeloven, uanset om de får løn eller ej. Derfor skal institutionen, hvor den frivillige har sine opgaver, sikre at de har en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Forsikringsforpligtelsen ligger dermed hos dem, der koordinerer og rekrutterer de frivillige. Dette kan være lederen af institutionen, aktivitetslederen på institutionen eller en forening. Da definitionen af nytteværdi kan variere fra sag til sag, anbefales det dog, at den frivillige skal have sin egen fritidsulykkesforsikring som supplement til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.. På de institutioner, hvor beboerne ejer en bus, er der mulighed for, at den frivillige er med på køreture enten som passager eller som fører af bussen. Hvis den frivillige er med som passager, dækker bilens ansvarsforsikring ved eventuelle uheld. Hvis den frivillige er med som fører af bussen, skal beboerne, som ejer bussen, tegne en særskilt ansvarsforsikring på bilens fører. Er dette ikke gjort, vil den frivillige ikke være dækket ved uheld. Ved tvivlsspørgsmål angående forsikring af frivillige i arbejdet på institutionerne kan der rettes henvendelse til forsikringsmedarbejder ved Morsø Kommune. 2

5 6. Opgavefordeling mellem frivillige og ansatte Skal opgaverne skal varetages af det lønnede personale. Kan opgaverne kan varetages af frivillige. Skal opgaver - her tænkes: Pleje, behandling og det relationelle nære socialpædagogiske arbejde og forvaltningsmæssige afgørelser. Grundelementerne her er faglighed, retssikkerhed og respekten for det enkelte menneske Kan opgaverne - her tænkes: Opgaver af medmenneskelig social karakter som går ud over de lovbestemte kvalitetsstandarder samt praktiske opgaver på institutionen. Den frivillige indsats er den del af den ansvarsmæssige indsats, som ansatte ikke har mulighed for (flødeskummet) Når en frivillig udfører en indsats på en institution, skal det altid ske i samarbejde med det lønnede personale. Det er de ansatte, der har ansvaret for at opgaverne løses på en måde, der svarer til lovgivningens bestemmelser og borgernes rettigheder. Dermed kan frivillige udføre arbejde på institutionerne, der ikke er konkret beskrevet i lovgivningen, men som defineres i samarbejde med de ansatte. Arten af opgaver den frivillige udfører, har stor betydning for kravet til introduktion i opgaver. Den frivillige kan forvente at blive grundigt introduceret til de stillede opgaver. Mulige opgaver for frivillige: Ledsager til sygehus og andre undersøgelser, tandlægebesøg mm. Ledsager til svømmehallen, indkøb mm. Chauffør i bussen / nr. 2 i bussen på køreture i det blå Være en del af hverdagen f. eks. om eftermiddagen med højtlæsning, spil og sang eller bare være til stede og holde samtalen i gang Bage, sylte mm. sammen med beboerne Gåture med beboerne ude og inde Cykelture på tandemcykel m. hjælpemotor Besøgsven Være deltager i strikkeklub Være deltager i mandeklub Passe blomster Hjælpe til ved større arrangementer f.eks. jul, høstfest og påske Holde sangstunder Kreative kurser/aftner 3

6 Leder af det frivillige korps på institutionen Spille forskellige spil Højtlæsning Udearbejde: haven, blomster, spil o.l. Madgruppe Shoppeven Og mange flere 7. Rekruttering og fastholdelse af frivillige Rekruttering: En stadig stigende frivillig ressource ønskes udnyttet bredt i forbindelse med Morsø Kommunes institutioner og tilbud. Med Retningslinjer for frivillige foreninger opsættes de overordnede rammer for mulighederne for dette, samt hvordan kommunen vælger at støtte det frivillige arbejde. Åbenheden over for de frivillige, samarbejdet med frivillige foreninger og oplysning om institutionernes ønsker og behov kan dermed være med til at tiltrække frivilligt arbejde. For at kunne tiltrække en frivillig er det vigtigt at være meget konkret i beskrivelsen af mulige opgaver. I processen skal personalet inddrages, da deres accept af den frivillige er med til at skabe gode resultater. På samme tid er det også vigtigt, at medarbejderne er orienteret omkring arbejdsfordelingen samt den frivilliges rolle. Det er igennem samarbejdet mellem medarbejder og den frivillige, at det frivillige arbejde blomstrer. Der er ikke konkrete krav eller kriterier for, hvornår man er egnet som frivillig. Organiseringens af det frivillige arbejde skal sikre, at de, der melder sig, kommer igennem samtaler inden opstart. Her skal der forventningsafstemmes, aftales opgaver og rammer for det frivillige arbejde for den enkelte. I denne forbindelse kan der drages nytte af og hentes inspiration fra frivilligerklæringen. Konkrete forslag til rekrutteringsindsatsen: Nedenfor er en række forslag til aktiviteter, som kan anvendes for at tiltrække frivillige. Mund til mund og håndpluk-metoden. De personlige relationer kan være det, der er mest effektivt at rekruttere frivillige Skriftligt materiale, f.eks. en folder eller lille pjece, som fortæller om jeres aktivitet Informations- og rekrutteringsmøder Koordinerer rekrutteringen via frivillighedskoordinatoren Brug de lokale medier Faglige organisationers klubber Studiesteder Morsø Kommunes hjemmeside 4

7 Fastholdelse: Medejerskab, anerkendelse og kollegialt fællesskab er vigtige medspillere, når der tænkes fastholdelse. At anerkende de frivillige er at gøre dem bevidste om, at deres indsats gør en forskel. Dette kan f.eks. gøres ved frivilligmøder, hvor man deler erfaringer og de gode historier. Dermed skal de frivillige inddrages i institutionens arbejde ved, at de bliver hørt, deres observationer drøftet, og man lytter til deres forslag og idéer på daglig basis. Medejerskab betinger, at man i høj grad som frivillig har medindflydelse på tilrettelægning og udførelse af opgaven inden for de givne rammer. Rammerne fastsættes af det lønnede fagpersonale og ledelsen i institutionerne. Det skal dog understreges, at det er vigtigt, at de frivilliges medejerskab sker på baggrund af respekt for de faglige kompetencer hos medarbejderne. Dette også på trods af, om de frivillige har erfaring inden for det givne sociale område. I denne forbindelse betyder inddragelse ikke, at de frivillige kan pålægges dokumentations- eller referatpligt, da de ikke er til stede under samme omstændigheder. Kollegialt fællesskab er essentielt for fastholdelsen af de frivillige, hvor de dermed bliver inddraget i dagligdagen. På denne måde forbedres mulighederne for, at de frivillige bibeholder gejsten og lysten til at forsætte indsatsen. Tiltag, som kan være med til at sikre dette, kan f.eks. være, at der er flere frivillige på samme tid og mulighed for en fælles kop kaffe med andre frivillige. Der vil være andre hensyn, når det er frivilligt arbejde, der rekrutteres til. F.eks. kan det kun finde sted når, der er mennesker, der ønsker at modtage den frivilliges hjælp, og når der er en frivillig, som vil udføre opgaven. Frivillige kan ikke på samme måde, som lønnet personale, pålægges givne opgaver. Succes i samarbejdet med de frivillige er lig med fastholdelse, da det skaber kontinuitet for borgere og brugere på institutionerne, hvor samarbejdet kan udvikles, og derved give et større udbytte. 8. Frivilligt arbejde og efterløn/ dagpenge (gælder ikke aktiveringsforløb som er aftalt med jobcenteret) Regler for frivilligt arbejde når du modtager arbejdsløshedsdagspenge eller efterløn Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn: Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn og gerne vil udføre frivilligt socialt arbejde, skal du være opmærksom på de regler, som er på området. Nogle former for frivilligt arbejde medfører træk i arbejdsløshedsdagpenge og efterløn time for time. Andre opgaver må du udføre i gennemsnit 4 timer pr. uge, mens du i en lang række opgaver må yde lige så mange timers frivilligt arbejde pr. uge, som du har lyst til. 5

8 Du skal især være opmærksom på, at du som udgangspunkt kun må udføre frivilligt arbejde i en frivillig organisation, forening eller lignende, som er frivilligt grundlagt og hvis primære formål ikke er at skabe overskud. Det er uden betydning, om organisationen helt eller delvist er finansieret af offentlige midler. Tre typer af frivillig indsats I lovgivningen er den frivillige indsats opdelt i aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde: 1. En aktivitet, der ikke kan eller vil kunne udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører ikke fradrag i dine dagpenge- eller efterlønsydelse. 2. Frivilligt ulønnet arbejde, som kan eller vil kunne udbydes som almindelig lønarbejde, medfører fradrag i dine dagpenge- eller efterlønsydelse. 3. En frivillig indsats, der vedrører primær drift og vedligeholdelse medfører altid fradrag i arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn. Disse bestemmelser er begrundet i hensynet til, at frivilligt ulønnet arbejde ikke må medvirke til at tage arbejde fra personer på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og frivilligt ulønnet arbejde må heller ikke medvirke til at begrænse omfanget af arbejde, der udbydes på normale lønvilkår. Definitionen på aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde Aktiviteter er arbejde, som et medlem udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger og lignende, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Frivilligt ulønnet arbejde er arbejde, som et medlem udfører for en frivillig organisation, forening eller lignende, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Aktiviteten eller arbejdet anses for ulønnet, selvom du modtager et beløb til dækning af udokumenterede udgifter, som er forbundet med aktiviteten eller arbejdet og som efter ligningslovens regler ikke er skattepligtige. Disse beløb medfører ikke fradrag i dine dagpenge eller efterlønsydelse. Eksempler på aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde En frivillig aktivitet eller frivilligt ulønnet arbejde kan sigte mod at øge enkeltpersoner eller gruppers livskvalitet, give omsorg til disse eller løse velfærdsproblemer. Aktiviteter kan være: Almindelige forefaldende aktiviteter i sociale cafeer, medborgerhuse og væresteder. Disse aktiviteter kan for eksempel være: servering, lave kaffe, tale med gæsterne og hjælpe med at lave mad. Ekspedition og tøjsortering i genbrugsbutikker Være besøgsven, give indkøbshjælp eller ledsagelse til indkøb / forskellige aktiviteter. Indsamle penge til organisationer Lettere omsorgsopgaver som at aflaste pårørende til syge i eget hjem eller skænke kaffe på plejehjem Rådgivning, der ikke kræver/forudsætter du har en særlig uddannelse. 6

9 Hvis du modtager dagpenge eller efterlønsydelse, kan du uden begrænsning udføre frivillige aktiviteter. Frivilligt ulønnet arbejde kan være: Socialrådgiver på krisecenter Jurist i retshjælp Rådgivning der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse Egentlig pleje af ældre, syge eller handicappede i eget hjem, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre Du må kun udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 4 timer pr. uge. De 4 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Spørgsmål til afklaring Når du skal vurdere i hvilken kategori dit frivillige arbejde hører til, kan du stille dig selv følgende spørgsmål: 1. Hvis ikke frivillige påtog sig opgaven, ville den da ikke blive udført? 2. Udføres lignende opgaver i din organisation af lønnede medarbejdere? 3. Hvis du ser på andre organisationer, som har tilsvarende formål, størrelse og organisering, er det så normalt lønnede medarbejdere, der udfører opgaver, som ligner din? 4. Er der planer om, at lønnede medarbejdere på sigt skal overtage opgaven? 5. Kræver opgaven særlige uddannelsesmæssige forudsætninger? Svarer du ja til spørgsmål 2-5, er der stor sandsynlighed for, at dine opgaver vil høre under kategorien "frivilligt ulønnet arbejde", som er begrænset til i gennemsnit 4 timer ugentligt. Frivilligt arbejde, der altid medfører fratræk Nogle typer af frivilligt arbejde vil altid medføre fratræk i dagpenge eller efterløn. Det drejer sig om frivilligt arbejde, der udføres i: Private erhvervsvirksomheder Stat, region, kommune eller institutioner herunder Udlandet Det kan også være arbejdets karakter, som medfører, at der bliver trukket for timer i dine dagpenge / efterlønsydelse. Her skelnes i reglerne mellem primær drift og vedligeholdelse. Primær drift og vedligeholdelse Primær drift er arbejde, der er med til at sikre organisationens overordnede, administrative drift. Det kan f.eks. være personaleadministration, ledelse eller økonomistyring. Primær drift er også arbejde, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre. Det kan for eksempel være udbringning af mad til ældre hjemmeboende. Når du udfører ulønnet arbejde, som er primær drift, vil det altid medføre fradrag i dine arbejdsløshedsdagpenge eller i din efterløn. 7

10 Der er undtagelser og her følger eksempler på primær drift, som ikke medfører fradrag:- Mindre administrative opgaver Mindre koordineringsopgaver Ved indsamling Koordination og formidling af frivilligt arbejde Sammensætning af vagtplaner for frivillige Bogholderi og revision i mindre foreninger Vedligeholdelse Vedligeholdelse er arbejde, der sikrer, at de fysiske rammer er i orden. Det er f.eks. arbejde med varme, vand og elektricitet, som forudsætter autorisation, men ved vedligeholdelse forstås også daglig rengøring, malerarbejde og lignende. Ulønnet arbejde i denne kategori vil altid medføre fradrag i arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn. Undtagelse Også her er der undtagelser. Her følger eksempler på vedligeholdelsesopgaver, som ikke medfører fradrag: Lejlighedsvis rengøring eller den årlige hovedrengøring i klubhuset Maling af klubhuset eller spejderhytten Op kridtning af boldbaner Vinterklargøring af søspejdernes både VVS-arbejde og elektrikerarbejde, som ikke kræver autorisation (under forudsætning af, at det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til denne form for arbejde, og at arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft) Hvor må du udføre frivilligt arbejde? Som udgangspunkt skal du udføre dit frivillige arbejde i frivillige organisationer. En frivillig organisation, forening eller lignende er frivilligt grundlagt og må ikke have til formål at skabe overskud. Et eventuelt overskud skal anvendes til almennyttige formål. Den frivillige indsats skal være en betydelig del af organisationens grundlag. Desuden skal det være frivilligt at virke for organisationen. Det betyder, at du ikke som et led i offentlig aktivering kan arbejde som frivillig i en frivillig organisation, fordi det har økonomiske konsekvenser for dig selv, hvis du f.eks. afslår at påtage dig arbejdet derfor er det ikke frivilligt arbejde. Eksempler på frivillige organisationer: organisationer eller foreninger med et socialt eller humanitært sigte kirkelige foreninger kulturelle foreninger beboer-, ejerlejligheds- eller grundejerforeninger sportsforeninger patientforeninger selvorganiseret arbejde 8

11 Oplysningspligt Hvis du udfører frivilligt ulønnet arbejde, som er omfattet af reglen om max. 4 timer i gennemsnit over en udbetalingsperiode, skal du oplyse din A-kasse om arbejdets art, og hvilken organisation, forening eller lignende du udfører arbejdet for. Det gør du på dit dagpenge- eller ydelseskort. Husk også at skrive "FU" på dit dagpengekort og det antal timer, du har arbejdet frivilligt og ulønnet. Det samme gælder, hvis du udfører arbejde, som er primær drift eller vedligeholdelse, som medfører fradrag fra første time, medmindre arbejdet er undtaget fra disse bestemmelser. Sker der ændringer i karakteren af dit frivillige arbejde, eller i antallet af timer du arbejder frivilligt, som har betydning for, om der skal ske fradrag i din ydelse eller eventuelt for fradragets størrelse, skal du give din A-kasse skriftligt meddelelse om det. Husk Det er din A-kasse, der træffer afgørelse i hvert enkelt tilfælde. Du skal derfor altid orientere din A-kasse om dit frivillige arbejde. I særlige tilfælde er det af betydning at få A-kassens afgørelse skriftligt. Enten fordi du ønsker at anke deres afgørelse, eller fordi du med en skriftlig afgørelse har bevis for, at A-kassen har godkendt dit frivillige arbejde, så der ikke senere kan opstå tvivl, som kan komme dig til skade. Rådighedsforpligtelsen Når du er på arbejdsløshedsdagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det, at du deltager i frivilligt arbejde, ændrer ikke ved din forpligtelse til at stå til rådighed. Det betyder, at du ikke må være mere bundet til den frivillige aktivitet, end at du umiddelbart kan begynde på et lønnet arbejde. Når du modtager efterløn, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad kan din organisation gøre? Som det er beskrevet i denne pjece, er det den enkelte A-kasse, der skal tage stilling til den enkeltes frivillige arbejde. Som organisation kan I støtte jeres frivillige på forskellig vis:- ved at gøre frivillige på dagpenge og efterløn opmærksomme på reglerne, f.eks. ved at uddele denne pjece. ved at være behjælpelig med at lave skriftlige beskrivelser af det frivillige arbejde, som den frivillige kan tage med til A-kassen. Inden en efterlønsmodtager starter som frivillig, er det vigtigt at kontakte egen A-kasse og få bekræftet, at de opgaver, der skal udføres i indsatsen, ikke får betydning for efterlønnen. Folder, der uddyber frivilligt arbejde og efterløn, kan rekvireres hos frivillighedskoordinator. 9

12 9. Frivilligcentrets/frivillighedskoordinator opgaver & ansvar Definition: Et Frivilligcenter/frivillighedskoordinator støtter, synliggør og formidler frivilligt socialt arbejde lokalt. Frivilligcentret/frivillighedskoordinator formidler frivillige inden for det frivillige sociale arbejde. Centret er et supplement til andre former for rekruttering. Mangler man frivillige, eller vil man gerne yde en frivillig indsats, kan man henvende sig til frivillighedskoordinatoren. Frivilligcentret/frivillighedskoordinator har en konsulentfunktion i forhold til at rådgive om håndteringen af frivillige, samt hvordan man organiserer sig. De udfører ikke selve opgaven, men understøtter det frivillige arbejde i form af bidrag til kommunikation, rekruttering og praktisk tilrettelæggelse i samarbejdet med institutionen. 10. Bilag: Aftale mellem frivillig og daglig leder Aftale mellem den frivillige samt den daglige leder eller personen med ansvaret for den frivillige indsats kan bruges som skabelon til det indgåede samarbejde mellem institutionen og den frivillige. Igennem en samtale fastlægges rammer, retningslinjer samt formelle omstændigheder for det frivillige arbejde. Det er her igennem muligt med en fælles udfyldelse af opgaver, som den frivillige skal udføre på institutionen. Endvidere vil dette også give den frivillige et bevis på den ydede indsats, der bidrager til øget prestige og f.eks. dokumentation, når det gælder efterlønsmodtagere. Indhold til blanket ses nedenfor: 10

13 Frivilligerklæring Som frivillig på institutionsnavn er jeg indforstået med følgende: Jeg har tavshedspligt omkring den viden, jeg gennem mit arbejde måtte få om andre personers forhold, sygdom og sundhed. Tavshedspligten ophører ikke, selvom jeg ophører som frivillig. Jeg går ikke ind i plejen eller andre faglige opgaver. Jeg følger de mål og retningslinjer, der er gældende for stedet. Jeg følger personalets anvisninger. Jeg modtager ikke nogen form for vederlag eller gaver for mit arbejde. Jeg involverer mig ikke i nogen form for pengesager i forhold til brugere og beboere, med mindre en fra personalet er vidende om det. Handler jeg ind for en beboer, afleverer jeg altid en kassebon. Hvis jeg har brug for en fortrolig samtale om forhold som frivillig, kan jeg altid tale med den daglige leder eller frivillig koordinatoren. Som frivillig får man gratis kaffe, når man udfører sit frivilligarbejde. 11

14 Frivillig aftale Opgaver som frivillig på institutionens navn Kontaktoplysninger Navn Adresse Telefon Fødselsdato Hvilke opgaver er man frivillig i Kørekort Pårørendekontakt, tlf. (hvis der sker den frivillige noget), en slags beredskab som vi har til medarbejderne Sted d. 12

15 Frivillig For institution Morsø Kommunes tilpasning af rammeaftalens spilleregler er udarbejdet af: 13

16 I ønskes god fornøjelse med jeres frivillighedsindsats. 14

Frivillig Drejebog. For Sundheds- og Ældreafdelingen samt Psykiatri- og Handicapafdelingen i Thisted Kommune

Frivillig Drejebog. For Sundheds- og Ældreafdelingen samt Psykiatri- og Handicapafdelingen i Thisted Kommune Frivillig Drejebog For Sundheds- og Ældreafdelingen samt Psykiatri- og Handicapafdelingen i Thisted Kommune Indhold 1. Formål... 2 2. Tavshedspligt... 2 3. Forsikringer... 3 4. Opgavefordeling mellem frivillige

Læs mere

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

FRIVILLIG-DREJEBOG. For afdelinger og institutioner under Sundhed & Kvalitet samt Handicap & Psykiatri i Thisted Kommune

FRIVILLIG-DREJEBOG. For afdelinger og institutioner under Sundhed & Kvalitet samt Handicap & Psykiatri i Thisted Kommune FRIVILLIG-DREJEBOG For afdelinger og institutioner under Sundhed & Kvalitet samt Handicap & Psykiatri i Thisted Kommune Indhold 1. Formål...4 2. Implementering på arbejdspladsen...5 3. Tavshedspligt...5

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg modtager dagpenge og efterløn? (Arbejde, fritidsaktiviteter, frivilligt ulønnet arbejde)

Hvad må jeg, når jeg modtager dagpenge og efterløn? (Arbejde, fritidsaktiviteter, frivilligt ulønnet arbejde) Hvad må jeg, når jeg modtager dagpenge og efterløn? (Arbejde, fritidsaktiviteter, frivilligt ulønnet arbejde) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2000 Denne pjece beskriver kort, hvad du

Læs mere

Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. FAGLIG FÆLLES AKASSE

Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. FAGLIG FÆLLES AKASSE Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. 1 FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Forskellen på aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde... - Aktiviteter... - Frivilligt, ulønnet arbejde... - Det gælder

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Center for frivilligt socialt arbejde Formål: Center for frivilligt socialt arbejde skal fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark Centret arbejder for en mangfoldig og selvstændig frivillig

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 0 Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Fritidsaktiviteter (hobby)... 2 4. Aktiviteter

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1),

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN?

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? NÅR DU ARBEJDER, SKAL DET SOM REGEL GIVE FRADRAG I DIN EFTERLØN. DET GÆLDER UANSET, HVORNÅR DU UDFØRER ARBEJDET, OG DET GÆLDER BÅDE LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE.

Læs mere

Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune.

Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune. Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune. Indledning Det frivillige sociale arbejde er mangfoldigt og varieret, og med disse retningslinjer ønskes at skabe en ramme, hvor kommunen sammen

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang?

Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Før I går i gang og mødes om det konkrete samarbejde, er det en god idé at overveje nogle vigtige spørgsmål og meget gerne drøfte dem med andre medarbejdere

Læs mere

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid

Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid RETNINGSLINJER FOR FRIVILLIGE Vi er glade for, at du har valgt at arbejde som frivillig i projektet. For at dit arbejde kan forløbe godt, og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT INTRODUKTION og AFTALESKRIFT Formål med frivillige madguider: At hjælpe borgeren til varige livsstilsændringer i forhold til: - At højne livskvaliteten for borgeren og vejlede denne i at træffe sunde valg

Læs mere

UDKAST. Uddrag af ændringer af vejledning om udbetaling af dagpenge vedr. frivilligt, ulønnet arbejde (Til 11 og 13)

UDKAST. Uddrag af ændringer af vejledning om udbetaling af dagpenge vedr. frivilligt, ulønnet arbejde (Til 11 og 13) UDKAST Uddrag af ændringer af vejledning om udbetaling af dagpenge vedr. frivilligt, ulønnet arbejde (Til 11 og 13) Til 11 Arbejde Ved arbejde forstås aktiviteter, som medfører indtægt eller efter sin

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Vi siger ja til frivilligt arbejde men nej til at agere billig arbejdskraft! Her er nogle spilleregler

Vi siger ja til frivilligt arbejde men nej til at agere billig arbejdskraft! Her er nogle spilleregler Vi siger ja til frivilligt arbejde men nej til at agere billig arbejdskraft! Her er nogle spilleregler Vi siger ja til frivilligt arbejde men nej til at agere billig arbejdskraft! LO Faglige Seniorer mener,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Dalvangens frivilligpolitik er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og de ansatte på Ældrecenter Dalvangen.

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen

Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde. Johs. Bertelsen Frivilligcharteret og dets betydning for det lokale samarbejde Johs. Bertelsen Frivilligt Forum, landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Frivilligrådet Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Vejledning om samarbejde med frivillige

Vejledning om samarbejde med frivillige Vejledning om samarbejde med frivillige 1) Klare rammer for samarbejdet med frivillige i Specialsektoren I Specialsektoren ønsker vi at skabe et trygt og godt samarbejde mellem frivillige, medarbejdere

Læs mere

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde.

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde. Beskrivelse af bofællesskabsydelser Bofællesskabsydelsen gives i Bofællesskaberne i Hvidovre, som tillæg til den individuelle indsats ifølge servicelovens 85. Bofællesskabsydelser beskriver en indsats,

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Støttecentret Hjørnehuset er et tilbud for 7 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hjørnehuset er beliggende på Stationsvej

Læs mere

OM PROJEKT FRI-TID - FÅ HJÆLP FRA EN FRIVILLIG

OM PROJEKT FRI-TID - FÅ HJÆLP FRA EN FRIVILLIG OM PROJEKT FRI-TID - FÅ HJÆLP FRA EN FRIVILLIG I projekt Fri-tid arbejder vi på, at forbedre livskvaliteten for borgere med fysiske og kognitive handicap i Aalborg og omegn, ved inddragelse af frivillige.

Læs mere

Er der grænser for frivillighed?

Er der grænser for frivillighed? Resume fra debatmøde den 5. december 2012 i Toldkammeret. Er der grænser for frivillighed? En hurtig konklusion på debatmødet: Ja, det er der, og det skal der være. Det handler både om individuelle grænser

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus. Nibevej 14 9200 Aalborg SV

Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus. Nibevej 14 9200 Aalborg SV Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus Nibevej 14 9200 Aalborg SV Velkommen til Litvadhus Vi vil med denne folder byde dig velkommen til Litvadhus og håber, at vi derved kan være dig og dine pårørende behjælpelig

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 Intro: FORMÅLET MED SPILLEREGLER Formålet med spillereglerne er at skabe de overordnede retningslinjer / principper for

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads København V Tlf.:

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads København V Tlf.: Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Politik for Frivillighed 2013 2017 10. Oktober 2013 Politik for frivillighed Udgivet af Vordingborg Kommune

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 24. september 2014 arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt

Læs mere

Bilag 13. Hvordan er opstartsperioden forløbet?

Bilag 13. Hvordan er opstartsperioden forløbet? Om ungerådgiveren i headspace+ Vil du fortælle lidt om dig selv? - Hvor længe har du været i Headspace og headspace+? - Har du altid arbejdet indenfor den frivillige sektor? - Uddannelses/beskæftigelsesbaggrund?

Læs mere

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse Idékatalog Pårørende i psykiatrien Opsamling fra inspirationsmøde 9. juni 2011 Forord I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi for at øge inddragelsen af pårørende i behandlingen. Vores ønske er et

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Frivilligpolitik 2010-2013. Frivilligpolitik 2010-2013

Frivilligpolitik 2010-2013. Frivilligpolitik 2010-2013 Frivilligpolitik 2010-2013 Frivilligpolitik 2010-2013 Indhold: Forord...3 Baggrund...4 Mission...4 Vision...4 Værdier...5 Handlinger...5 Dialogmøder... 5 Indsatsområder... 6 Initiativpris... 6 18-midler...

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

At forbedre mulighederne for brugerens livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær og aktivitet (Serviceloven 79)

At forbedre mulighederne for brugerens livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær og aktivitet (Serviceloven 79) Ydelsestype (11) Ydelsens Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Frivillige i sundhedssektoren: hvorfor og hvordan? Nok mest det sidste! Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Denne folder indeholder de vigtigste informationer om indflytning og dagligdagen på Langagergård Plejecenter til både dig og dine pårørende. Du skal

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Den Blå Viol er mit hjem Den Blå Viol i Skive er et værested for mennesker med psykiske, sociale alkohol- eller

Læs mere

Notat. Høringsparter samt udvalget for Sundhed & Omsorg. Den 15. juni 2009 Århus Kommune

Notat. Høringsparter samt udvalget for Sundhed & Omsorg. Den 15. juni 2009 Århus Kommune Notat Emne: Til: Besvarelse af høringssvar Høringsparter samt udvalget for Sundhed & Omsorg Den 15. juni 2009 Århus Kommune Sundhed og Omsorgsstaben Sundhed og Omsorg Sammenfatning af høringssvar vedr.

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense

Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense Frivillige på institutioner OSI Årsmøde den 25. maj 2009 på Mødecenter Odense Michael Brostrøm, formand for OSI bød velkommen og fortalte om de emner der optager OSI f.eks. markedsføring af institutionerne,

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere