Håndbog om afskedigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog om afskedigelse"

Transkript

1 Håndbog om afskedigelse December 2011

2

3 Håndbog om afskedigelse December 2011

4 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Moderniseringsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Publikationen kan hentes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Design BGRAPHIC, Moderniseringsstyrelsen Elektronisk publikation ISBN

5 Indhold Forord Generelle regler om afskedigelse Indledning Regler som gælder både for tjenestemænd og overenskomstansatte mv Særligt om overenskomstansatte Særligt om tjenestemænd Afskedigelse begrundet i den ansattes forhold Indledning Dokumentation i sager om afsked Problemsamtaler Proportionalitet Pligt til udvidet partshøring Særligt om overenskomstansatte Særligt om tjenestemænd Særligt om tillidsrepræsentanter og andre beskyttede grupper Afskedigelse begrundet i institutionens forhold Indledning Afskedsårsager Alternativer til afskedigelse Tidspunktet for partshøring og afgørelse om afskedigelse Varslingsloven Tillidsrepræsentanter og andre beskyttede grupper SU og tillidsrepræsentantregler om information og drøftelse Udvælgelsesproceduren Saglige kriterier Partshøring ved afskedigelse begrundet i institutionens forhold Særligt om tjenestemænd Læs mere INDHOLD 1

6 2 INDHOLD

7 Forord Denne håndbog handler om de væsentligste af de regler, der gælder for afskedigelse af ansatte i staten. Formålet med håndbogen er at give statslige personalechefer og - medarbejdere en kortfattet oversigt over disse regler. Håndbogen er tænkt som et supplement til Personaleadministrativ vejledning (PAV), hvori de fleste af håndbogens emner er udførligt beskrevet. Gennemgangen i håndbogen er derfor kortfattet og indeholder henvisninger til de relevante afsnit i PAV samt i et vist omfang til faglitteratur. Links til lovgivning og aftaler mv. kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Håndbogen er delt op i tre kapitler. I kapitel 1 behandles de regler, som gælder generelt for afskedigelse, uanset om afskedigelsen skyldes institutionens forhold eller den ansattes forhold. I kapitel 2 og 3 behandles de regler, der gælder særligt for afskedigelse begrundet i henholdsvis den ansattes forhold (kapitel 2) og institutionens forhold (kapitel 3). I håndbogen behandles de vigtigste forvaltningsretlige regler og grundsætninger, hvor relevant, men håndbogen kommer ikke ind på de persondataretlige aspekter omkring behandlingen af personoplysninger. I alle tre kapitler behandles først regler, der gælder uanset ansættelsesform. I det omfang, der er særlige regler for henholdsvis overenskomstansatte og tjenestemænd, behandles disse herefter i særskilte afsnit. Håndbogen behandler alene de regler, der gælder for tjenestemænd og overenskomstansatte. For medarbejdere, der er ansat på individuel kontrakt eller efter regulativ, kan der være fastsat andre regler i kontrakten eller regulativet. Når håndbogen henviser til (fælles)overenskomsterne sigtes alene til fællesoverenskomsterne samt overenskomster inden for CFU s forhandlingsområde. For overenskomstansatte medarbejdere uden for CFU s forhandlingsområde kan der være aftalt afvigende regler. Når begrebet den ansatte eller medarbejderen bruges, omfatter dette både tjenestemænd og overenskomstansatte. For overenskomstansatte omfattes både funktionærer og ikke-funktionærer. FORORD 3

8 I håndbogen omfattes både chefer og menige medarbejdere af begreberne den ansatte og medarbejderen. Reglerne for afskedigelse af funktionærer følger af funktionærloven og den omfattende retspraksis, som udspringer af funktionærloven samt af (fælles)overenskomsterne. For overenskomstansatte ikke-funktionærer findes retsgrundlaget for afskedigelse i (fælles)overenskomsterne. I det omfang, der omtales regler, som følger direkte af funktionærloven eller som udspringer af funktionærretlig retspraksis, bruges begrebet funktionær om den ansatte. Hvorvidt tilsvarende regler gælder for ikke-funktionærer afhænger af en fortolkning af den relevante overenskomst og af den enkeltes ansættelsesaftale. 4 FORORD

9 1. Generelle regler om afskedigelse 1.1 Indledning I denne del af håndbogen behandles de væsentligste regler, som gælder for uansøgt afskedigelse, uanset om afskedigelsen er begrundet i den ansattes forhold eller i institutionens forhold. Reglerne følger dels af funktionærloven, tjenestemandsloven og anden ansættelsesretlig lovgivning, dels af forvaltningsretten og endelig af kollektive aftaler mellem lønmodtagerorganisationerne og Finansministeriet. I afsnit 1.2 behandles de regler om uansøgt afskedigelse, som er ens for tjenestemænd og overenskomstansatte. I afsnit 1.3 og 1.4 behandles de regler, som gælder særligt for henholdsvis overenskomstansatte (afsnit 1.3) og tjenestemænd (afsnit 1.4). 1.2 Regler som gælder både for tjenestemænd og overenskomstansatte En afskedigelse skal altid være sagligt begrundet i enten den ansattes eller institutionens forhold. Personaletilpasninger, afsnit Forvaltningsretlige regler om partshøring mv. En afskedigelse eller bortvisning er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Offentlige arbejdsgivere skal derfor i afskeds- og bortvisningssager følge både ansættelsesretlige regler og de forvaltningsretlige regler og grundsætninger, der gælder for den offentlige forvaltning. Sager vedrørende overholdelse af forvaltningsloven og forvaltningsretlige grundsætninger prøves ved domstolene. Det er i så fald den ansatte på den ene side og ansættelsesmyndigheden på den anden side, der er sagens parter. PAV kap. 9, afsnit 9.1, 9.3 og 9.5 Personaletilpasninger, afsnit GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE 5

10 Partshøring Før der træffes afgørelse om afskedigelse eller bortvisning, skal den ansatte gives mulighed for at få kendskab til og kommentere ansættelsesmyndighedens beslutningsgrundlag. Reglerne om partshøring findes i forvaltningslovens 19 og 20. Manglende eller mangelfuld partshøring kan ikke i sig selv medføre et krav på kompensation, når afskedigelsen er saglig. SKABELONER Skabeloner til partshøring om advarsel og afskedigelse samt til afgørelse om advarsel og afskedigelse findes på PAV kap 9, afsnit 9.1 og 9.5 Forvaltningsret, side 232 ff Hvad skal der partshøres om? Der skal partshøres om de faktiske omstændigheder, som er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, dvs. de forhold, der begrunder den påtænkte afskedigelse. Oplysninger om faktiske omstændigheder omfatter faktuelle oplysninger, udtalelser fra andre myndigheder og sagkyndige erklæringer, herunder også eventuelle indstillinger og vurderinger af bevismæssige og retlige spørgsmål foretaget af andre end myndigheden selv. Når afskedigelsen skyldes grunde, der indebærer kritik af den ansatte, gælder der en ulovbestemt pligt til udvidet partshøring. Pligten til udvidet partshøring gælder ofte i sager om afskedigelse begrundet i den ansattes forhold og omtales nærmere i afsnit 2.5. PAV kap. 9, afsnit og GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE

11 Hvem skal partshøres? Det er den ansatte, der er part i afskedigelsessagen. Det er derfor kun den ansatte og ikke den forhandlingsberettigede organisation, der skal partshøres om en påtænkt afskedigelse. Kravet om partshøring gælder også i forhold til ansatte med aftalt prøvetid. Se endvidere afsnit om høring af centralorganisationen ved påtænkt afskedigelse af tjenestemænd. PAV kap. 9, afsnit Frist for afgivelse af høringssvar Der fastsættes en frist for afgivelse af høringssvar, og den ansatte orienteres om, at ansættelsesmyndigheden vil træffe afgørelse, hvis den ansatte ikke afgiver høringssvar inden fristens udløb. PAV kap. 9, afsnit Personaletilpasninger, afsnit 4.2 Den ansattes høringssvar Hvis den ansatte fremsender et høringssvar, skal ansættelsesmyndigheden forholde sig til de synspunkter og argumenter, som den ansatte fremkommer med. Det skal ske senest i afskedigelsesbrevet. Medarbejderens høringssvar kan dog nødvendiggøre fornyet høring, inden ansættelsesmyndigheden træffer afgørelse Notatpligt Faktiske oplysninger af betydning for afgørelsen skal noteres, uanset om ansættelsesmyndigheden bliver bekendt med oplysningerne mundtligt eller på anden måde, jf. offentlighedslovens 6. Notatpligten gælder ikke, hvis oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. 1. GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE 7

12 PAV kap. 9, afsnit Partsrepræsentation Den ansatte kan, med visse undtagelser, lade sig repræsentere eller bistå af andre, jf. forvaltningslovens 8. Den ansatte kan fx lade sig repræsentere af sin advokat, ægtefælle eller af sin faglige organisation, hvad enten denne er forhandlingsberettiget eller ej. PAV kap. 9, afsnit Partsaktindsigt Den ansatte kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter, jf. forvaltningslovens 9. Hvis en ansat under behandlingen af en sag anmoder om aktindsigt, og anmodningen skal imødekommes, skal sagens afgørelse udsættes, indtil der er givet den ansatte adgang til at gøre sig bekendt med dokumenterne, jf. forvaltningslovens 11. PAV kap. 9, afsnit Afgørelsen om afskedigelse Afskedigelse skal ske skriftligt med en begrundelse for afskedigelsen. Begrundelsen skal indeholde: En henvisning til de relevante retsregler En sagsfremstilling En redegørelse for hovedhensynene i skønsmæssige afgørelser En stillingtagen til de argumenter og synspunkter, som den ansatte måtte have fremført i forbindelse med partshøringen GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE

13 SKABELONER Skabeloner til afgørelse om afskedigelse findes på PAV kap. 9, afsnit Personaletilpasninger, afsnit 4.2 Forvaltningsret, s. 239 f Klagevejledning Hvis afgørelsen om afskedigelse kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal afskedigelsesbrevet indeholde en vejledning om klageadgang, jf. forvaltningslovens 25. PAV kap. 9, afsnit Andre forvaltningsretlige grundsætninger Ud over reglerne i forvaltningsloven er der en række forvaltningsretlige grundsætninger, der også gælder i sager om afskedigelse, herunder: a) Lighedsgrundsætningen (dvs. at der ikke må ske usaglig forskelsbehandling), der er omtalt i afsnit b) Proportionalitetsprincippet (dvs. at en sanktion skal være proportional med det passerede), der er omtalt i afsnit 2.4 c) Forbuddet mod skøn under regel (dvs. at der ikke ved skønsmæssige afgørelser må opstilles regler, der udelukker skønnet), som er omtalt i afsnit d) Forbuddet mod magtfordrejning (dvs. at der ikke må tages uvedkommende hensyn eller inddrages usaglige kriterier, når der skal træffes en afgørelse) God forvaltningsskik Der er i ombudsmandens praksis fastslået en række principper for god forvaltningsskik. Ombudsmanden har endvidere peget på det ønskelige i, at offentlige arbejdsgivere fører en hensynsfuld personalepolitik. 1. GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE 9

14 Det er god forvaltningsskik, at ansættelsesmyndigheden: Inddrager den ansatte i beslutningsprocessen, også ud over forvaltningslovens regler Holder den ansatte orienteret om sagens gang I et vist omfang på eget initiativ vejleder den ansatte om den pågældendes retsstilling Sørger for, at sagsbehandlingen ikke trækker unødigt ud. PAV kap. 9, afsnit 9.4 Personaletilpasninger, afsnit Forbud mod usaglig forskelsbehandling og mod afskedigelse af bestemte årsager Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning forbyder usaglig forskelsbehandling. Ved siden af det forvaltningsretlige forbud mod usaglig forskelsbehandling findes der en række særlove, der forbyder afskedigelse af bestemte årsager, fx køn, etnisk oprindelse o.l., og som giver ret til godtgørelse, hvis det efter særlige bevisbyrderegler er godtgjort, at der er sket brud på loven. Det drejer sig om: Ligebehandlingsloven Ligelønsloven Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager Værnepligtsorlovsloven Forskelsbehandlingsloven Foreningsfrihedsloven Deltidsloven/aftalen om implementering af deltidsdirektivet Kommunestyrelsesloven Regionsloven. PAV kap. 9, afsnit og kap. 31, afsnit og Personaletilpasninger, afsnit 4.3 Forvaltningsret, side 340 ff GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE

15 1.2.3 Tillidsrepræsentanter og andre beskyttede grupper For tillidsrepræsentanter og andre grupper med tillidsrepræsentantbeskyttelse gælder der særlige regler om afskedigelse (og forflyttelse). Ansatte med tillidsrepræsentantbeskyttelse er: (Fælles)tillidsrepræsentanter Suppleanter for (fælles)tillidsrepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter SU-medlemmer Suppleanter for SU-medlemmer. Tillidsrepræsentantaftalen indeholder bl.a. et krav om, at der skal være tvingende årsager til at afskedige en ansat med tillidsrepræsentantbeskyttelse. Tillidsrepræsentantaftalen indeholder også regler om: Forhandling før endelig beslutning om afskedigelse (eller forflyttelse) Særlige frister for videreførelse af sagen i det fagretlige system Særlige opsigelsesvarsler under hvervet Særlige opsigelsesvarsler efter hvervets ophør for tillidsrepræsentanter og disses suppleanter Særlige regler om afbrydelse af ansættelsesforholdet. PAV kap. 6 og 7 Personaletilpasninger, afsnit Ferie i opsigelsesperioden Arbejdsgiver bør ved afskedigelse forholde sig til, om den ansatte skal holde ferie i opsigelsesperioden. Udgangspunktet er de almindelige regler om varsling, placering og afholdelse af ferie. Dog gælder der særlige regler for hovedferien, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder, samt for overført ferie og ferie i forbindelse med fritstilling. Ifølge ferielovens 16, stk. 1, kan hovedferien ikke lægges i opsigelsesperioden, medmindre opsigelsesvarslet er længere end 3 måneder eller er forlænget med antallet af 1. GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE 11

16 feriedage. Ferielovens 16, stk. 1, gælder kun ved uansøgt afsked, men uanset om opsigelsen afgives før eller efter feriens tilrettelæggelse. Ifølge ferieaftalen kan en ansat ikke pålægges at holde overført ferie i opsigelsesperioden. De særlige regler om ferie i forbindelse med fritstilling behandles i PAV kap. 23, afsnit PAV kap. 23, afsnit 23.6 PAV kap. 31, afsnit og Ferievejledningen, kap Dagpengegodtgørelse (G-dage) Hvis afskedigelsen fører til ledighed, skal arbejdsgiver med visse undtagelser betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag til ansatte, som på fratrædelsestidspunktet er medlem af en a-kasse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 84. PAV kap. 31, afsnit Særligt om overenskomstansatte I dette afsnit omtales regler, som alene gælder for overenskomstansatte Opsigelsesvarsler Opsigelsesvarslerne for overenskomstansatte omfattet af (fælles)overenskomsterne fremgår af det fælles regelsæt om opsigelse, som findes i (fælles)overenskomsterne. Opsigelsesvarslets længde afhænger af ansættelsens samlede varighed. På områder uden for (fælles)overenskomsterne kan der findes regler, der afviger fra nedenstående GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE

17 Funktionærer og månedslønnede ikke-funktionærer For funktionærer og månedslønnede ikke-funktionærer gælder funktionærlovens regler om varsling af opsigelse. Ved afskedigelse er varslet fra arbejdsgivers side: For prøveansatte funktionærer Mindst 14 dages varsel til en hvilken som helst dag. Fratrædelsen skal kunne ske inden prøvetidens udløb. For fastansatte funktionærer Efter en evt. prøvetids udløb skal opsigelse fra arbejdsgiverens side senest ske med: Et varsel på Inden udløbet af 1 måned 5 måneder 3 måneder 2 år og 9 måneder 4 måneder 5 år og 8 måneder 5 måneder 8 år og 7 måneder 6 måneder For funktionærer, der bor i en tjenestebolig, gælder der en særlig regel om varslets længde, jf. funktionærlovens 2, stk. 9. PAV afsnit Personaletilpasninger, afsnit Timelønnede ikke-funktionærer For timelønnede ikke-funktionærer gælder ifølge det fælles regelsæt om afskedigelse følgende varsler fra arbejdsgivers side: Ansættelsestid (uafbrudt) Under 6 måneder Efter 6 måneder Efter 1 år Efter 3 år Efter 5 år Varsel 3 dage 1 uge 3 uger 2 måneder 3 måneder 1. GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE 13

18 Varslerne bortfalder, hvis der på grund af arbejdsmangel midlertidigt ikke kan tilbydes beskæftigelse Afskedigelsesprocedure Det fælles regelsæt om afskedigelsesprocedure, som fremgår af (fælles)overenskomsterne, indeholder en række bestemmelser om forhandling af afskedigelser samt underretning af den forhandlingsberettigede organisation. På områder uden for (fælles)overenskomsterne kan der være aftalt andre procedurer Underretning Hvis beskæftigelsen har varet uafbrudt i mere end fem måneder på opsigelsestidspunktet, skal der samtidig med opsigelsen gives skriftlig meddelelse om opsigelsen til organisationen. Meddelelse til organisationen skal afgives samme dag som opsigelsen. Hvis dette ikke er muligt, afgives meddelelsen senest førstkommende arbejdsdag efter opsigelsen af medarbejderen. Ved organisationen forstås i denne forbindelse vedkommende forbund/forening, der er part i overenskomsten/organisationsaftalen, og ikke centralorganisationen. Meddelelsen kan sendes til den forhandlingsberettigede organisations lokalafdeling eller hovedkontor. Det er ikke tilstrækkeligt alene at orientere den lokale tillidsrepræsentant. Pligten til at give meddelelse gælder uden hensyn til, om medarbejderen er medlem af organisationen. Pligten til at orientere organisationen betyder blot, at der skal gives meddelelse om, at medarbejderen er afskediget. Sker orienteringen ved fremsendelse af kopi af opsigelsesskrivelsen, må der ikke gives oplysninger i strid med den tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som fremgår af forvaltningslovens 27, jf. straffelovens 152. Manglende eller for sen underretning medfører en bod til ansættelsesmyndigheden på normalt kr.. PAV kap. 31, afsnit og kap. 9, afsnit GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE

19 Forhandling mv. Når en ansat på opsigelsestidspunktet har været uafbrudt beskæftiget hos arbejdsgiver i mere end fem måneder, kan organisationen inden for en frist af 14 dage (for månedslønnede én måned) efter opsigelsen kræve lokal forhandling, hvis den ikke anser opsigelsen for rimeligt begrundet. Hvis der ikke opnås enighed ved den lokale forhandling, kan organisationen kræve sagen forhandlet mellem overenskomstens/organisationsaftalens parter. Hvis der heller ikke opnås enighed ved forhandling mellem overenskomstens/organisationsaftalens parter, kan organisationen kræve sagen behandlet ved en voldgift. Det er i så fald den pågældende organisation og Finansministeriet, der er parter i sagen. Hvis voldgiftsretten fastslår, at afskedigelsen er urimelig, vil voldgiftsretten oftest fastsætte en godtgørelse. Hvis parterne er enige, kan medarbejderen genansættes. PAV kap. 31, afsnit Fritagelse fra arbejde med og uden rådighedspligt Som udgangspunkt skal en afskediget medarbejder arbejde frem til fratrædelsestidspunktet. Arbejdsgiver kan dog vælge helt eller delvist at fritage den ansatte fra arbejdet i opsigelsesperioden. Fritagelsen kan ske på to måder: Arbejdsgiver kan kræve, at den ansatte står til rådighed i opsigelsesperioden, hvis han har en påviselig, anerkendelsesværdig interesse heri Den ansatte kan fritages fra arbejdet uden at skulle stå til rådighed (fritstilles). Den pågældende kan da uden videre tage nyt arbejde. PAV kap. 31, afsnit Modregning og minimalerstatning Ved fritstilling gælder, at arbejdsgiver, medmindre andet er aftalt, har adgang til at modregne den ansattes indtægt fra et eventuelt nyt arbejde i den løn, som ansættel- 1. GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE 15

20 sesmyndigheden skal udbetale i opsigelsesperioden. Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at arbejdsgiver i forbindelse med fritstillingen skriftligt meddeler den ansatte, at man vil foretage modregning. Samtidig bør det også skriftligt tilkendegives den ansatte, at arbejdsgiver skal orienteres, hvis den ansatte får nyt arbejde. Funktionærer har altid krav på minimalerstatning, normalt svarende til tre måneders løn. PAV kap. 31, afsnit Funktionærret, side 911 ff og 914 ff Fratrædelsesgodtgørelse Funktionærer, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, har ved afskedigelse (og uberettiget bortvisning) krav på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til henholdsvis en, to eller tre måneders løn til udbetaling ved fratræden, jf. funktionærlovens 2a. I det fælles regelsæt om opsigelse er der også tillagt månedslønnede ikke-funktionærer ret til fratrædelsesgodtgørelse efter regler svarende til funktionærlovens. Den ansatte har ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis den pågældende ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. Funktionærloven indeholder desuden i 2a, stk. 3, en bestemmelse om, at fratrædelsesgodtgørelse bortfalder, hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære alderspension fra arbejdsgiveren. Denne undtagelse fra retten til fratrædelsesgodtgørelse gælder ikke for funktionærer og månedslønnede ikke-funktionærer omfattet af (fælles)overenskomsterne, som fratræder 1. april 2009 eller senere. EU-Domstolen afsagde den 10. oktober 2010 en dom vedrørende aldersdiskrimination, som har skabt tvivl om, hvorvidt arbejdsgiver også i ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af (fælles)overenskomsterne kan undlade at betale fratrædelsesgodtgørelse, når den ansatte vil oppebære alderspension fra arbejdsgiver. Se nærmere herom i Personaletilpasninger afsnit GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE

21 Ud over funktionærlovens regler om fratrædelsesgodtgørelse, kan der efter aftaler og overenskomster være krav på yderligere fratrædelsesgodtgørelse. PAV kap. 31, afsnit Personaletilpasninger, afsnit Frihed til jobsøgning Af funktionærlovens 16 fremgår, at funktionærer, i opsigelsesperioden, har ret til frihed med løn til at søge anden beskæftigelse. Funktionæren skal dog tage passende hensyn til institutionens arbejdstilrettelæggelse. 1.4 Særligt om tjenestemænd I dette afsnit omtales de regler, der i forhold til reglerne omtalt i afsnit 1.2 er særlige for tjenestemænd. Inden en tjenestemand afskediges, skal såvel de generelle regler, omtalt i afsnit 1.2, som nedennævnte regler være fulgt. Derudover gælder der særlige procedurer ved enkelte afskedsårsager. Disse omtales i afsnit Tjenestemandsloven omfatter tjenestemænd i staten og folkekirken. Lovens kapitel 5 indeholder reglerne om afskedigelse, dog med særlige regler for prøveansatte i kapitel 6. Ved afskedigelse af en af de årsager, der er beskrevet i tjenestemandspensionslovens kapitel 2, kan en tjenestemand blive berettiget til pension, jf. afsnit Da tjenestemandens krav på pension afhænger af afskedsårsagen, er det også af hensyn hertil - vigtigt, at denne angives korrekt. Sager om løsning af konflikter om afskedigelse af en tjenestemand hører under de almindelige domstole. Det pågældende ministerium er part i sådanne sager. PAV kap. 31, afsnit og bilag Personaletilpasninger, afsnit 6 1. GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE 17

22 1.4.1 Opsigelsesvarsler For prøveansatte er varslet i de første seks måneder fra ansættelsesmyndighedens side 14 dage og i resten af prøvetiden fra ansættelsesmyndighedens side tre måneder. Varslerne skal altid gives til udgangen af en måned og skal udløbe inden seks måneders ansættelse, henholdsvis prøvetidens udløb. For varigt ansatte og for åremålsansatte er varslet tre måneder til udgangen af en måned. Varslet kan forkortes, hvis der er tale om afskedigelse af disciplinære årsager, jf. tjenestemandslovens 28, stk. 1, 2. pkt Pensionsudtalelse Inden tjenestemanden afskediges, skal der bortset fra ved afskedigelse på grund af alder indhentes en udtalelse fra Moderniseringsstyrelsen om tjenestemandens krav på pension, jf. tjenestemandslovens 31, stk Særlige høringsregler Høring af tjenestemanden Ud over at tjenestemanden skal høres efter forvaltningslovens regler, skal den pågældende høres efter tjenestemandslovens 31, stk. 1. Denne høring skal dog ikke foretages ved afskedigelse på grund af alder, eller hvis der har været afholdt tjenstligt forhør. Tjenestemanden skal endvidere høres over Moderniseringsstyrelsens udtalelse om tjenestemandens krav på pension. Alle tre høringer kan foretages på én gang Høring af centralorganisationen Ud over at tjenestemanden selv skal høres, skal der foretages en selvstændig høring af den centralorganisation, der har forhandlingsretten for tjenestemandens stilling efter tjenestemandslovens 31, stk. 1. Denne høring skal dog ikke foretages ved afskedigelse på grund af alder, eller hvis der har været afholdt tjenstligt forhør GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE

23 PAV kap. 31, afsnit Fritagelse for tjeneste Det er antaget, at en tjenestemand kan fritages fra tjeneste, hvis den pågældende stadig får udbetalt sin sædvanlige løn. Beslutningen om, at en tjenestemand skal fritages for tjeneste, træffes af ansættelsesmyndigheden. PAV kap. 29, afsnit Tjenestebolig Tjenestemanden har pligt til at bo i boligen, så længe den pågældende er ansat, og pligt til at flytte fra boligen, når tjenesten ophører, dvs. ved opsigelsesvarslets udløb. Der er ikke særlige regler for prøveansatte eller for afskedigelse med forkortet varsel. PAV kap. 20, afsnit Frihed til jobsøgning I det omfang, det er foreneligt med tjenesten, er der mulighed for at give en tjenestemand tjenestefrihed med løn med henblik på, at tjenestemanden kan søge en anden stilling. 1. GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE 19

24 20 1. GENERELLE REGLER OM AFSKEDIGELSE

25 2. Afskedigelse begrundet i den ansattes forhold 2.1 Indledning I denne del behandles de regler, der gælder for situationer, hvor der kan blive tale om afskedigelse på grund af den ansattes forhold. Afsnit vedrører såvel tjenestemænd som overenskomstansatte. I afsnit 2.6 gennemgås de særlige regler for overenskomstansatte og i afsnit 2.7 de særlige regler for tjenestemænd. 2.2 Dokumentation i sager om afskedigelse Det er vigtigt, at de forskellige forhold og faktiske omstændigheder ved en afskedigelse er ordentligt dokumenteret. Hvis der efterfølgende rejses en sag om, hvorvidt afskedigelsen er sagligt begrundet, vil relevant dokumentation skabe en formodning for, at afskedigelsen er sket på et sagligt grundlag. Advarsler kan anvendes som dokumentation for, at et forhold er påpeget over for den ansatte. Afhængig af omstændighederne kan anden form for dokumentation anvendes som understøttelse for en advarsel eller træde i stedet for en advarsel. Hvis der fx har været utilfredshed med den ansattes udførelse af arbejdsopgaverne, vil det være relevant at kunne dokumentere dette ved referat af afholdte problemsamtaler (se afsnit 2.3 om problemsamtaler). Det samme gælder, hvis der har været samarbejdsvanskeligheder. Hvor arbejdsgiver er utilfreds med kvaliteten eller kvantiteten af de udførte arbejdsopgaver, kan arbejdsgiver endvidere anvende anden relevant dokumentation herfor, fx i form af udskrifter fra journalsystem, statistik over fristoverskridelser og statistik over antal behandlede sager. Hvis der er tale om et højt sygefravær, vil det være relevant at kunne dokumentere, at der er afholdt sygefraværssamtaler, og at arbejdsgiver og den ansatte har drøftet mulighederne for, at den ansatte kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet. Den ansatte kan gøres opmærksom på, at arbejdspladsen anser det høje sygefravær for uhensigtsmæssigt. Det vil tillige kunne oplyses over for den ansatte, at det eventuelt kan få ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis sygefraværet fortsætter. Sygelisterne 2. AFSKEDIGELSE BEGRUNDET I DEN ANSATTES FORHOLD 21

26 (oversigter over sygefraværet) dokumenterer det faktiske sygefravær, der ligger til grund for afskedigelsen. 2.3 Problemsamtaler Før arbejdsgiver når frem til at overveje afskedigelse af en ansat på grund af forhold hos denne, vil den ansattes nærmeste chef eller personalechefen ofte tage en samtale med den ansatte. Den ansatte har mulighed for at medbringe en bisidder til samtalen. Denne samtale bør arbejdsgiver anvende til at påpege de utilfredsstillende/uacceptable forhold over for den ansatte samt til at afdække årsagen til problemet, herunder om der foreligger undskyldelige forhold, der bør inddrages i den samlede vurdering. Under problemsamtalen kan det endvidere afhængig af forholdets karakter være fornuftigt, at arbejdsgiver præciserer over for den ansatte, hvornår der forventes rettet op på det påtalte forhold. Efter omstændighederne kan dette kræves øjeblikkeligt, eller der kan fastsættes en dato for en opfølgningssamtale. Det vil oftest være fornuftigt at udarbejde et referat af mødet, som den ansatte enten tiltræder indholdet af eller som minimum modtager i kopi. Det bør endvidere overvejes, om den ansatte skal have en (skriftlig) advarsel om de forhold, der er påpeget under samtalen. Se nærmere om advarsler i afsnit (overenskomstansatte) og afsnit (tjenestemænd). Kommer der under samtalen nye oplysninger frem, kan det være relevant og muligvis påkrævet at foretage en yderligere afdækning af sagen for at sikre et fuldstændigt overblik. Når samtalen er gennemført, er det op til arbejdsgiver at vurdere, om forholdet skal medføre, at den pågældendes fortsatte ansættelse skal overvejes, herunder om der skal tages skridt til afskedigelse. 2.4 Proportionalitet Arbejdsgiver skal i forbindelse med enhver overvejelse om ansættelsesmæssige sanktioner over for den ansatte inddrage spørgsmålet om sanktionens proportionalitet AFSKEDIGELSE BEGRUNDET I DEN ANSATTES FORHOLD

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner September 2015 UDKAST AF 3. AUGUST 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-457-7

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

2. Arbejdsgiverens forpligtelser

2. Arbejdsgiverens forpligtelser N O TAT Arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner og reaktionsmuligheder overfor lønmodtageren 1. Arbejdsgiverens ret til at modtage dagpengerefusion ved medarbejderens sygefravær Ifølge sygedagpengeloven

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 Det vedlagte reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) indeholder bestemmelserne

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2008 Cirkulære af 30. september 2008 Perst. nr. 058-08 J.nr. 08-323-9 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af sager om uansøgt afskedigelse i Kommuneqarfik Sermersooq. 4. december 2014 J.nr. 2014-901-0048

RAPPORT. Undersøgelse af sager om uansøgt afskedigelse i Kommuneqarfik Sermersooq. 4. december 2014 J.nr. 2014-901-0048 RAPPORT Undersøgelse af sager om uansøgt afskedigelse i Kommuneqarfik Sermersooq 4. december 2014 J.nr. 2014-901-0048 1. Indledning... 3 2. Undersøgelsens resultater... 5 3. Retsgrundlaget... 6 3.a Generelt

Læs mere

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser... 2 Bilag 1. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

OPSIGELSER OG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ANSÆTTELSESFORHOLDET BEGRUNDET I BESPARELSER ELLER OMSTRUKTURERINGER

OPSIGELSER OG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ANSÆTTELSESFORHOLDET BEGRUNDET I BESPARELSER ELLER OMSTRUKTURERINGER Vejledning til tillids- og fællestillidsrepræsentanter i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland OPSIGELSER OG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ANSÆTTELSESFORHOLDET BEGRUNDET I BESPARELSER ELLER OMSTRUKTURERINGER DANSK

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere