DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/84/EF. af 27. august 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/84/EF. af 27. august 2008"

Transkript

1 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/84/EF af 27. august 2008 om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler ( 1 ), særlig artikel 3, stk. 3, litra a), og ud fra følgende betragtninger: (4) Levnedsmiddeltilsætningsstoffer, der er fremstillet ved metoder eller af udgangsmaterialer, som i væsentlig grad adskiller sig fra dem, der er evalueret af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, eller fra dem, der er nævnt i dette direktiv, bør forelægges for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet til sikkerhedsevaluering, hvor hovedvægten lægges på renhedskriterierne. (5) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. (1) Kommissionens direktiv 96/77/EF af 2. december 1996 om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer ( 2 ) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder ( 3 ). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres. (2) Det er nødvendigt at opstille renhedskriterier for alle andre tilsætningsstoffer end de farvestoffer og sødestoffer, der er nævnt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer ( 4 ). (3) Det er nødvendigt at tage hensyn til specifikationerne og analysemetoderne for tilsætningsstoffer, således som disse er fastsat i Codex Alimentarius af Det Fælles FAO/WHOekspertudvalg for Tilsætningsstoffer til Levnedsmidler (»Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives«JECFA). ( 1 ) EFT L 40 af , s. 27. ( 2 ) EFT L 339 af , s. 1. ( 3 ) Se bilag II, del A. ( 4 ) EFT L 61 af , s. 1. (6) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 De i artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 89/107/EØF nævnte renhedskriterier fastsættes for andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestofferne og sødestofferne i direktiv 95/2/EF som anført i bilag I til nærværende direktiv. Artikel 2 Direktiv 96/77/EF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret.

2 L 253/2 DA Den Europæiske Unions Tidende Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III. Artikel 4 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Artikel 3 Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles, den 27. august På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand

3 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/3 BILAG I Ethylenoxid må ikke benyttes til sterilisering af tilsætningsstoffer til levnedsmidler. E 170 (i) CALCIUMCARBONAT skriterierne for dette tilsætningsstof er de samme som dem, der er fastsat for samme tilsætningsstof i bilaget til Kommissionens direktiv 95/45/EF ( 1 ). E 200 SORBINSYRE Sorbinsyre Trans, trans-2,4-hexadiensyre Einecs-nummer C 6 H 8 O 2 Molekylmasse 112,12 Ikke under 99 % på tørstofbasis Farveløse nåle eller hvidt pulver med en svag karakteristisk lugt, og som ikke udviser nogen farveændring efter opvarmning i 90 minutter ved 105 o C A. Smeltepunktsinterval Mellem 133 o C og 135 o C efter tørring i 4 timer under vakuum i ekssikkator over svovlsyre B. Spektrometri En isopropanolopløsning (1: ) har absorbansmaksimum ved 254 ± 2 nm C. Positiv test for dobbeltbindinger D. Sublimeringspunkt 80 o C Vandindhold Ikke over 0,5 % (Karl Fischer-metoden) Sulfataske Ikke over 0,2 % Aldehyder Ikke over 0,1 % (som formaldehyd) E 202 KALIUMSORBAT Kaliumsorbat Kalium (E, E)-2,4,-hexadienoat Kaliumsalt af trans, trans-2,4-hexadiensyre Einecs-nummer C 6 H 7 O 2 K Molekylmasse 150,22 Ikke under 99 % på tørstofbasis ( 1 ) EFT L 226 af , s. 1.

4 L 253/4 DA Den Europæiske Unions Tidende Hvidt, krystallinsk pulver, som ikke viser nogen farveændring efter opvarmning i 90 minutter ved 105 o C A. Smeltepunktinterval af den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede sorbinsyre, 133 o C til 135 o C i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikkator over svovsyre B. Positive test for kalium og for dobbeltbindinger Ikke over 1,0 % (105 o C, 3 timer) Syregrad eller alkalinitet Ikke over ca. 1,0 % (som sorbinsyre eller K 2 CO 3 ) Aldehyder Ikke over 0,1 %, beregnet som formaldehyd E 203 CALCIUMSORBAT Calciumsorbat Einecs-nummer Calciumsalt af trans, trans-2,4-hexadiensyre C 12 H 14 O 4 Ca Molekylmasse 262,32 A. Smeltepunktsinterval af den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede sorbinsyre, 133 o C- 135 o C i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikkator over svovlsyre B. Positive test for calcium og for dobbeltbindinger Aldehyder Fluorid Ikke under 98 % på tørstofbasis Fint hvidt krystallinsk pulver, som ikke viser nogen farveændring efter opvarmning ved 105 o C i 90 minutter Ikke over 2,0 %, bestemt ved tørring i 4 timer under vakuum i ekssikkator over svovlsyre Ikke over 0,1 % (som formaldehyd)

5 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/5 E 210 BENZOESYRE Benzoesyre Benzolcarboxylsyre Phenylcarboxylsyre Einecs-nummer C 7 H 6 O 2 Molekylmasse 122,12 Ikke under 99,5 % på tørstofbasis Hvidt, krystallinsk pulver A. Smeltepunktsinterval 121,5 o C-123,5 o C B. Positiv sublimationstest og test for benzoat ph Ikke over 0,5 % efter tørring i 3 timer i ekssikkator over svovlsyre Ca. 4 (opløsning i vand) Sulfataske Ikke over 0,05 % Organisk bundet chlor Ikke over 0,07 % som chlorid svarende til 0,3 % udtrykt som monochlorbenzoesyre Let oxyderbare bestanddele Bestanddele, som let lader sig forkulle Polycykliske syrer Der tilsættes 1,5 ml svovlsyre til 100 ml vand, opvarmes til kogning og tilsættes 0,1 N KMnO 4 dråbevis, indtil den rosa farve holder sig i 30 sekunder. 1 g af prøven, afvejet med 1 mg's nøjagtighed, opløses i den opvarmede opløsning og titreres med 0,1 N KMnO 4 til en rosa farve, som holder sig i 15 sekunder. Højst 0,5 ml skulle være nødvendigt En kold opløsning af 0,5 g benzoesyre i 5 ml 94,5-95,5 % svovlsyre må ikke vise en stærkere farvning end i en referencevæske indeholdende 0,2 ml cobaltchlorid TSC ( 2 ), 0,3 ml ferrichlorid TSC ( 3 ), 0,1 ml kobbersulfat TSC ( 4 ) og 4,4 ml vand Ved fraktioneret udfældning med syre af en neutraliseret benzoesyreopløsning må det første bundfald ikke have et fra benzoesyre afvigende smeltepunktsinterval ( 2 ) Cobaltchlorid TSC: ca. 65 g cobaltchlorid CoCl 2 6H 2 O opløses i en tilstrækkelig mængde af en blanding på 25 ml saltsyre og 975 ml vand til at give et samlet rumfang på 1 liter. Nøjagtigt 5 ml af denne opløsning anbringes i en rundbundet kolbe indeholdende 250 ml iodopløsning, hvorefter der tilsættes 5 ml 3 % hydrogenperoxid og derefter 15 ml af en 20 % opløsning af natriumhydroxid. Der koges i 10 minutter, hvorefter man lader væsken afkøle, tilsætter 2 g kaliumiodid og 20 ml af en 25 % svovlsyreopløsning. Efter at bundfaldet er fuldstændigt opløst, titreres den frigjorte iod med natriumthiosulfat (0,1 N) ved tilstedeværelse af stivelse TS (*). 1 ml natriumthiosulfat (0,1 N) svarer til 23,80 mg CoCl 2 6H 2 O. Det endelige rumfang af opløsningen justeres ved at tilføje en tilstrækkelig mængde af blandingen saltsyre/vand til at give en opløsning indeholdende 59,5 mg CoCl 2 6H 2 O pr. ml. ( 3 ) Ferrichlorid TSC: Ca. 55 g ferrichlorid opløses i en tilstrækkelig mængde af en blanding af 25 ml saltsyre og 975 ml vand til at give et samlet rumfang på 1 liter. 10 ml af denne opløsning anbringes i en rundbundet kolbe indeholdende 250 ml iodopløsning, hvorefter der tilsættes 15 ml vand og 3 g kaliumiodid. Man lader blandingen henstå i 15 minutter. Der fortyndes med 100 ml vand, og derefter titreres den frigjorte iod med natriumthiosulfat (0,1 N) ved tilstedeværelse af stivelse TS (*). 1 ml natriumthiosulfat (0,1 N) svarer til 27,03 mg FeCl 3 6H 2 O. Det endelige rumfang af opløsningen justeres ved at tilsætte en tilstrækkelig mængde saltsyre/vand til at give en opløsning indeholdende 45,0 mg FeCl 3 6H 2 O pr. ml. ( 4 ) Kobbersulfat TSC: Ca. 65 g kobbersulfat CuSO 4 5H 2 O, opløses i en tilstrækkelig mængde af en blanding af 25 ml saltsyre og 975 ml vand til at give et samlet rumfang på 1 liter. 10 ml af denne opløsning anbringes i en rundbundet kolbe indeholdende 250 ml iodopløsning, hvorefter der tilsættes 40 ml vand, 4 ml eddikesyre og 3 g kaliumiodid. Den frigjorte iod titreres med natriumthiosulfat (0,1 N) ved tilstedeværelse af stivelse TS (*). 1 ml natriumthiosulfat (0,1 N) svarer til 24,97 mg CuSO 4 5H 2 O. Det endelige rumfang af opløsningen justeres ved at tilstætte en tilstrækkelig mængde saltsyre/vand til at give en opløsning indeholdende 62,4 mg CuSO 4 5H 2 O pr. ml. (*) Stivelse TS: 0,5 g stivelse (kartoffelstivelse, majsstivelse eller opløselig stivelse) findeles med 5 ml vand. Til den resulterende pasta tilsættes under konstant omrøring en tilstrækkelig mængde vand til at give et samlet rumfang på 100 ml. Der koges i nogle få minutter, hvorefter man lader væsken afkøle og filtrerer. Stivelsen skal være frisk tilberedt.

6 L 253/6 DA Den Europæiske Unions Tidende E 211 NATRIUMBENZOAT Natriumbenzoat Einecs-nummer Natriumsalt af benzencarboxylsyre Natriumsalt af phenylcarboxylsyre C 7 H 5 O 2 Na Molekylmasse 144,11 Ikke under 99 % C 7 H 5 O 2 Na efter tørring ved 105 o C i 4 timer Et hvidt, næsten lugtfrit krystallinsk pulver eller granulater A. Opløselighed Let opløseligt i vand, tungt opløseligt i ethanol B. Smeltepunktsinterval for benzoesyre Smeltepunktsinterval af den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede benzoesyre, 121,5 o C-123,5 o C i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikkator over svovlsyre C. Positive test for benzoat og for natrium Let oxyderbare bestanddele Polycykliske syrer Organisk bundet chlor Syregrad eller alkalinitet Ikke over 1,5 % efter tørring ved 105 o C i 4 timer Der tilsættes 1,5 ml svovlsyre til 100 ml vand, opvarmes til kogning og tilsættes 0,1 N KMnO 4 dråbevis, indtil den rosa farve holder sig i 30 sekunder. 1 g af prøven, afvejet ved 1 mg's nøjagtighed, opløses i den opvarmede opløsning og titreres med 0,1 N KMnO 4 til en rosa farve, som holder sig i 15 sekunder. Højst 0,5 ml skulle være nødvendigt Ved fraktioneret udfældning med syre af en i givet fald neutraliseret natriumbenzoatopløsning må det første bundfald ikke have et fra benzoesyre afvigende smeltepunktsinterval Ikke over 0,06 %, som chlorid svarende til 0,25 % udtrykt som monochlorbenzoesyre 1 g natriumbenzoat må ikke behøve mere end 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,25 ml 0,1 N HCl til neutralisation imod phenolphthalein E 212 KALIUMBENZOAT Kaliumbenzoat Kaliumsalt af benzencarboxylsyre Kaliumsalt af phenylcarboxylsyre Einecs-nummer C 7 H 5 KO 2 3H 2 O Molekylmasse 214,27 Ikke under 99 % C 7 H 5 KO 2 efter tørring til konstant vægt ved 105 o C Hvidt, krystallinsk pulver

7 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/7 A. Smeltepunktsinterval af den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede benzoesyre, 121,5 o C- 123,5 o C i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikattor over svovlsyre B. Positive test for benzoat og for kalium Organisk bundet chlor Let oxyderbare bestanddele Bestanddele, som let lader sig forkulle Polycykliske syrer Syregrad eller alkalinitet Ikke over 26,5 %, bestemt ved tørring ved 105 o C Ikke over 0,06 %, som chlorid svarende til 0,25 % udtrykt som monochlorbenzoesyre Der tilsættes 1,5 ml svovlsyre til 100 ml vand, opvarmes til kogning og tilsættes 0,1 N KMnO 4 dråbevis, indtil den rosa farve holder sig i 30 sekunder. 1 g af prøven, afvejet med 1 mg's nøjagtighed, opløses i den opvarmede opløsning og titreres med 0,1 N KMnO 4 til en rosa farve, som holder sig i 15 sekunder. Højst 0,5 ml skulle være nødvendigt En kold opløsning af 0,5 g benzoesyre i 5 ml 94,5 o C-95,5 % svovlsyre må ikke vise en stærkere farvning end i en referencevæske indeholdende 0,2 ml cobaltchlorid TSC, 0,3 ml ferrichlorid TSC, 0,1 ml kobbersulfat TSC og 4,4 ml vand Ved fraktioneret udfældning med syre af en i givet fald neutraliseret kaliumbenzoatopløsning må det første bundfald ikke have et fra benzoesyre afvigende smeltepunktsinterval 1 g kaliumbenzoat må ikke behøve mere end 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,25 ml 0,1 N HCl til neutralisation imod phenolphthalein E 213 CALCIUMBENZOAT Monocalciumbenzoat Calciumbenzoat Calciumdibenzoat Einecs-nummer Vandfri: C 14 H 10 O 4 Ca Monohydrat: C 14 H 10 O 4 Ca H 2 O Trihydrat: C 14 H 10 O 4 Ca 3H 2 O Molekylmasse Vandfri: 282,31 Monohydrat: 300,32 Trihydrat: 336,36 Ikke under 99 % efter tørring ved 105 o C Hvide eller farveløse krystaller eller et hvidt pulver A. Smeltepunktsinterval af den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede benzoesyre, 121,5 o C- 123,5 o C i en prøve, der er tørret under vakuum i ekssikattor over svovlsyre B. Positive test for benzoat og for calcium

8 L 253/8 DA Den Europæiske Unions Tidende Ikke over 17,5 %, bestemt ved tørring ved 105 o C til konstant vægt Stof uopløseligt i vand Ikke over 0,3 % Organisk bundet chlor Ikke over 0,06 %, som chlorid svarende til 0,25 % udtrykt som monochlorbenzoesyre Let oxyderbare bestanddele Der tilsættes 1,5 ml svovlsyre til 100 ml vand, opvarmes til kogning og tilsættes 0,1 N KMnO 4 dråbevis, indtil den rosa farve holder sig i 30 sekunder. 1 g af prøven, afvejet med 1 mg's nøjagtighed, opløses i den opvarmede opløsning og titreres med 0,1 N KMnO 4 til en rosa farve, som holder sig i 15 sekunder. Højst 0,5 ml skulle være nødvendigt Bestanddele, som let lader sig forkulle En kold opløsning af 0,5 g benzoesyre i 5 ml 94,5 o C-95,5 % svovlsyre må ikke vise en stærkere farvning end i en referencevæske indeholdende 0,2 ml cobaltchlorid TSC, 0,3 ml ferrichlorid TSC, 0,1 ml kobbersulfat TSC og 4,4 ml vand Polycykliske syrer Ved fraktioneret udfældning med syre af en i givet fald neutraliseret calciumbenzoatopløsning må det første bundfald ikke have et fra benzoesyre afvigende smeltepunktsinterval Syregrad eller alkalinitet 1 g calciumbenzoat må ikke behøve mere end 0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,25 ml 0,1 N HCl til neutralisation imod phenolphthalein Fluorid E 214 ETHYL-p-HYDROXYBENZOAT Ethylparaben Ethyl-p-oxybenzoat Ethyl-p-hydroxybenzoat Ethylester af p-hydroxybenzoesyre Einecs-nummer C 9 H 10 O 3 Molekylmasse 166,8 Ikke under 99,5 % efter tørring i 2 timer ved 80 o C Næsten lugtfri, små farveløse krystaller eller et hvidt, krystallinsk pulver A. Smeltepunktsinterval 115 o C-118 o C B. Positiv test for p-hydroxybenzoat Smeltepunktsinterval af den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede p-hydroxybenzoesyre, 213 o C-217 o C i en prøve, der er tørret under vakuum i eksikkator over svovlsyre C. Positiv test for alkohol Ikke over 0,5 % efter tørring i 2 timer ved 80 o C Sulfataske Ikke over 0,05 % p-hydroxybenzoesyre og salicylsyre Ikke over 0,35 %, udtrykt som p-hydroxybenzoesyre

9 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/9 E 215 NATRIUMETHYL-p-HYDROXYBENZOAT Natriumethyl-p-hydroxybenzoat Natriumforbindelse af ethylesteren af p-hydroxybenzoesyre Einecs-nummer C 9 H 9 O 3 Na Molekylmasse 188,8 af ethylester af p-hydroxybenzoesyre ikke under 83 % på tørstofbasis Hvidt, krystallinsk hygroskopisk pulver A. Smeltepunktsinterval 115 o C-118 o C efter tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre B. Positiv test for p-hydroxybenzoat Smeltepunktsområde for p-hydroxybenzoesyre afledt af prøven er 213 o C-217 o C C. Positiv test for natrium D. ph af en 0,1 % vandig opløsning skal være på mellem 9,9 og 10,3 Ikke over 5 %, bestemt ved tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre Sulfataske % p-hydroxybenzoesyre og salicylsyre Ikke over 0,35 %, udtrykt som p-hydroxybenzoesyre E 218 METHYL p-hydroxybenzoat Methylparaben Methyl-p-oxybenzoat Methyl p-hydroxybenzoat Methylester af p-hydroxybenzoesyre Einecs-nummer C 8 H 8 O 3 Molekylmasse 152,15 Ikke under 99 % efter tørring i 2 timer ved 80 o C Næsten lugtfri, små farveløse krystaller eller hvidt, krystallinsk pulver

10 L 253/10 DA Den Europæiske Unions Tidende A. Smeltepunktsinterval 125 o C-128 o C B. Positiv test for p-hydroxybenzoat Smeltepunktsinterval for p-hydroxybenzoesyre afledt af prøven er 213 o C-217 o C efter tørring under vakuum i 2 timer ved 80 % Ikke over 0,5 % efter tørring i 2 timer ved 80 o C Sulfataske Ikke over 0,05 % p-hydroxybenzoesyre og salicylsyre Ikke over 0,35 %, udtrykt som p-hydroxybenzoesyre E 219 NATRIUMMETHYL p-hydroxybenzoat Natriummethyl p-hydroxybenzoat Natriumforbindelse af methylester af p-hydroxybenzoesyre C 8 H 7 O 3 Na Molekylmasse 174,15 Ikke under 99,5 % på tørstofbasis Hvidt, hygroskopisk pulver A. Det hvide bundfald, der dannes ved udfældning med koncentreret saltsyre af en 10 % (w/v) vandig opløsning af natriumderivatet af methyl p- hydroxybenzoat (lakmuspapir anvendt som indikator) skal, efter udvaskning med vand og tørring ved 80 o C i to timer, have et smeltepunktsinterval på 125 o C- 128 o C B. Positiv test for natrium C. ph af en 0,1 % opløsning i kuldioxidfrit vand ikke under 9,7 og ikke over 10,3 Sulfataske p-hydroxybenzoesyre og salicylsyre Ikke over 5 % (Karl Fischer-metoden) 40-44,5 % på tørstofbasis Ikke over 0,35 %, udtrykt som p-hydroxybenzoesyre

11 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/11 E 220 SVOVLDIOXID Svovldioxid Svovlsyreanhydrid Einecs-nummer SO 2 Molekylmasse 64,07 Ikke under 99 % Farveløs, ikke-antændelig gas med en kraftig stikkende, kvælende lugt A. Positiv test for svovlholdige stoffer Vandindhold Ikke over 0,05 % Ikke-flygtig rest Ikke over 0,01 % Svovltrioxid Ikke over 0,1 % Selen Andre gasser, som ikke normalt er til stede i luften Intet spor E 221 NATRIUMSULFIT Natriumsulfit (vandfri eller heptahydrat) Einecs-nummer Vandfri: Na 2 SO 3 Heptahydrat: Na 2 SO 3 7H 2 O Molekylmasse Vandfri: 126,04 Heptahydrat: 252,16 Vandfri: Ikke under 95 % af Na 2 SO 3 og ikke under 48 % af SO 2 Heptahydrat: Ikke under 48 % Na 2 SO 3 og ikke under 24 % af SO 2 Hvidt, krystallinsk pulver eller farveløse krystaller A. Positive test for sulfit og for natrium B. ph af en 10 % opløsning (vandfri) eller en 20 % opløsning (heptahydrat) mellem 8,5 og 11,5

12 L 253/12 DA Den Europæiske Unions Tidende Thiosulfat Jern Selen Ikke over 0,1 % baseret på SO 2 -indholdet Ikke over 50 mg/kg baseret på SO 2 -indholdet baseret på SO 2 -indholdet E 222 NATRIUMHYDROGENSULFIT Natriumbisulfit Natriumhydrogensulfit Einecs-nummer NaHSO 3 i vandig opløsning Molekylmasse 104,06 Ikke under 32 % w/v NaHSO 3 Klar, farveløs til gul opløsning A. Positive test for sulfit og for natrium B. ph af 10 % vandig opløsning mellem 2,5 og 5,5 Jern Ikke over 50 mg/kg af Na 2 SO 3 baseret på SO 2 -indholdet Selen baseret på SO 2 -indholdet E 223 NATRIUMDISULFIT Pyrosulfit Natriumpyrosulfit Natriumdisulfit Dinatriumpentaoxodisulfat Einecs-nummer Na 2 S 2 O 5 Molekylmasse 190,11 Ikke under 95 % af Na 2 S 2 O 5 og ikke under 64 % af SO 2 Hvide krystaller eller krystallinsk pulver A. Positive test for sulfit og for natrium

13 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/13 B. ph af en 10 % vandig opløsning mellem 4,0 og 5,5 Thiosulfat Jern Selen Ikke over 0,1 % baseret på SO 2 -indholdet Ikke over 50 mg/kg baseret på SO 2 -indholdet baseret på SO 2 -indholdet E 224 KALIUMDISULFIT Pyrosulfit Kaliumpyrosulfit Kaliumdisulfit Kaliumpentaoxo-disulfat Einecs-nummer K 2 S 2 O 5 Molekylmasse 222,33 Ikke under 90 % K 2 S 2 O 5 og ikke under 51,8 % SO 2, idet resten næsten udelukkende består af kaliumsulfat Farveløse krystaller eller hvidt, krystallinsk pulver A. Positive test for sulfit og for kalium Thiosulfat Ikke over 0,1 % baseret på SO 2 -indholdet Jern Ikke over 50 mg/kg baseret på SO 2 -indholdet Selen baseret på SO 2 -indholdet E 226 CALCIUMSULFIT Calciumsulfit Einecs-nummer CaSO 3 2H 2 O Molekylmasse 156,17 Ikke under 95 % af CaSO 3 2H 2 O og ikke under 39 % af SO 2 Hvide krystaller eller hvidt, krystallinsk pulver A. Positive test for sulfit og for calcium

14 L 253/14 DA Den Europæiske Unions Tidende Jern Selen Ikke over 50 mg/kg baseret på SO 2 -indeholdet baseret på SO 2 -indeholdet E 227 CALCIUMBISULFIT Calciumbisulfit Calciumhydrogensulfit Einecs-nummer Ca(HSO 3 ) 2 Molekylmasse 202,22 6 til 8 % (w/v) svovldioxid og 2,5 til 3,5 % (w/v) calciumdioxid svarende til 10 til 14 % (w/v) calciumbisulfit (Ca(HSO 3 ) 2 ) Klar grøn-gul vandig opløsning med en udtalt lugt af svovldioxid A. Positive test for sulfit og for calcium Jern Ikke over 50 mg/kg baseret på SO 2 -indholdet Selen baseret på SO 2 -indholdet E 228 KALIUMHYDROGENSULFIT (KALIUMBISULFIT) Kaliumbisulfit Kaliumhydrogensulfit Einecs-nummer KHSO 3 i vandig opløsning Molekylmasse 120,17 Ikke under 280 g KHSO 3 pr. liter (eller 150 g SO 2 pr. liter) Klar, farveløs vandig opløsning A. Positive test for sulfit og for kalium Jern Ikke over 50 mg/kg baseret på SO 2 -indholdet Selen baseret på SO 2 -indholdet

15 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/15 E 230 DIPHENYL Biphenyl 1,1'-Diphenyl Phenylbenzen Einecs-nummer C 12 H 10 Molekylmasse 154,20 Ikke under 99,8 % Hvidt eller bleggult til ravfarvet krystallinsk fast stof med en karakteristisk lugt A. Smeltepunktsinterval 68,5 o C-70,5 o C B. Destillationsområde Destillerer fuldstændigt inden for et temperaturområde på 2,5 o C mellem 252,5 o C og 257,5 o C Benzen Aromatiske aminer Ikke over 2 mg/kg (som anilin) Phenolderivater (som phenol) Bestanddele, som let lader sig forkulle En kold opløsning af 0,5 g diphenyl i 5 ml 94,5-95,5 % svovlsyre må ikke vise en stærkere farvning end i en referencevæske indeholdende 0,2 ml cobaltchlorid TSC, 0,3 ml ferrichlorid TSC, 0,1 ml kobbersulfat TSC og 4,4 ml vand Terphenyl og højere polyphenylderivater Ikke over 0,2 % Polycykliske aromatiske carbonhydrider Ingen E 231 ORTHOPHENYLPHENOL Orthoxenol (1,1'-Diphenyl)-2-ol 2-Hydroxydiphenyl o-hydroxydiphenyl Einecs-nummer C 12 H 10 O Molekylmasse 170,20 Ikke under 99 % Hvidt eller svagt gulligt, krystallinsk pulver

16 L 253/16 DA Den Europæiske Unions Tidende A. Smeltepunktsinterval 56 o C-58 o C B. Positiv test for phenolat En ethanolopløsning (1 g i 10 ml) frembringer en grøn farve ved tilsætning af 10 % ferrichloridopløsning Sulfataske Ikke over 0,05 % Diphenylether Ikke over 0,3 % p-phenylphenol Ikke over 0,1 % 1-Naphthol Ikke over 0,01 % E 232 NATRIUMORTHOPHENYLPHENOL Natriumorthophenylphenolat Natriumsalt af o-phenylphenol Natriumorthophenylphenol Einecs-nummer C 12 H 9 ONa 4H 2 O Molekylmasse 264,26 Ikke under 97 % C 12 H 9 ONa 4H 2 O Hvidt eller svagt gulligt, krystallinsk pulver A. Positive test for phenolat og for natrium B. Smeltepunktsinterval af den ved syretilsætning isolerede, ikke-omkrystalliserede orthopenylphenol, 56 o C- 58 o C i en prøve, der er tørret under vakuum i eksikkator over svovlsyre C. ph af en 2 % vandig opløsning skal være på mellem 11,1 og 11,8 Diphenylether Ikke over 0,3 % p-phenylphenol Ikke over 0,1 % 1-Naphthol Ikke over 0,01 % E 233 THIABENDAZOL 4-(2-Benzinmidazolyl)thiazol 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazol

17 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/17 Einecs-nummer C 10 H 7 N 3 S Molekylmasse 201,26 Ikke under 98 % på tørstofbasis Hvidt, eller næsten hvidt, lugtfrit pulver A. Smeltepunktsinterval 296 o C-303 o C B. Spektrometri Absorptionsmaksima i 0,1 N HCl (0,0005 % w/v) ved 302 nm, 258 nm og 243 nm E 1% 1cmved 302 nm ± 2 nm: ca E 1% 1cmved 258 nm ± 2 nm: ca. 200 E 1% 1cmved 243 nm ± 2 nm: ca. 620 Absorptionsforhold 243 nm/302 nm = 0,47 til 0,53 Absorptionsforhold 258 nm/302 nm = 0,14 til 0,18 Vandindhold Ikke over 0,5 % (Karl Fischer-metoden) Sulfataske Ikke over 0,2 % Selen E 234 NISIN Nisin består af adskillige nært beslægtede polypeptider produceret af naturlige stammer af Streptococcus lactis, Lancefield gruppe N. Einecs-nummer C 143 H 230 N 42 O 37 S 7 Molekylmasse 3 354,12 Nisinkoncentrat indeholder ikke under 900 enheder pr. mg i en blanding af fedtfrit mælketørstof og et mindsteindhold af natriumchlorid på 50 % Hvidt pulver Ikke over 3 % ved tørring til konstant vægt ved 102 o C-103 o C E 235 NATAMYCIN Pimaricin Natamycin er et fungicid af den polyene macrolidgruppe og produceres af naturlige stammer af Streptomyces natalensis eller af naturlige stammer af Streptococcus lactis.

18 L 253/18 DA Den Europæiske Unions Tidende Einecs-nummer C 33 H 47 O 13 N Molekylmasse 665,74 Ikke under 95 % på tørstofbasis Hvidt til flødefarvet, krystallinsk pulver A. Farvereaktioner Ved tilsætning af nogle få krystaller natamycin på en glasplade til en dråbe af koncentreret saltsyre udvikles en blå farve koncentreret phosphorsyre udvikles en grøn farve, som ændrer sig til blegrødt efter nogle få minutter B. Spektrometri En 0,0005 % w/v opløsning i en 1 % methanoleddikesyreopløsning har absorptionsmaksima ved ca. 290 nm, 303 nm og 318 nm, en skulder ved ca. 280 nm og har minima ved ca. 250 nm, 295,5 nm og 311 nm C. ph 5,5-7,5 (1 % w/v opløsning i en forud neutraliseret blanding af 20 dele dimethylformamid og 80 dele vand) D. Specifik rotation [α] 20 D = o til o (en 1 % w/v opløsning i iseddikesyre ved 20 o C og beregnet på tørstofbasis) Ikke over 8 % (over P 2 O 5 under vakuum ved 60 o C til konstant vægt) Sulfataske Ikke over 0,5 % Mikrobiologiske kriterier: Kimtal Ikke over 100 pr. gram E 239 HEXAMETHYLENTETRAMIN Hexamin Methenamin 1,3,5,7-Tetraazatricyclo [ ,7 ]-decan, hexamethylentetramin Einecs-nummer C 6 H 12 N 4 Molekylmasse 140,19 Ikke under 99 % på tørstofbasis Farveløst eller hvidt, krystallinsk pulver A. Positive test for formaldehyd og for ammoniak B. Sublimeringspunkt: ca. 260 o C Ikke over 0,5 % efter tørring under vakuum over P 2 O 5 i 2 timer ved 105 o C Sulfataske Ikke over 0,05 % Sulfater Ikke over 0,005 % udtrykt som SO 4

19 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/19 Chlorider Ammoniumsalte Ikke over 0,005 % udtrykt som Cl Ikke påviselige E 242 DIMETHYLDICARBONAT DMDC Dimethylpyrocarbonat Dimethyldicarbonat Pyrocarbonsyredimethylester Einecs-nummer C 4 H 6 O 5 Molekylmasse 134,09 Ikke under 99,8 % Farveløs væske, spaltes i opløsning i vand. Den er ætsende for hud og øjne og giftig ved indånding og indtagelse A. Spaltning Efter fortynding positive test for CO 2 og for methanol B. Smeltepunkt 17 o C Kogepunkt 172 o C med spaltning C. Massefylde ved 20 o C Ca. 1,25 g/cm 3 D. Infrarødt spektrum Maksima ved og cm 1 Dimethylcarbonat Ikke over 0,2 % Chlor, i alt E 249 KALIUMNITRIT Kaliumnitrit Einecs-nummer KNO 2 Molekylmasse 85,11 Ikke under 95 % på tørstofbasis ( 5 ) Hvidt eller svagt gult, opløseligt granulat ( 5 ) Når nitrit er mærket»til i levnedsmidler«, må det kun sælges blandet med salt eller en salterstatning.

20 L 253/20 DA Den Europæiske Unions Tidende A. Positive test for nitrit og for kalium B. ph i en 5 % opløsning Ikke under 6,0 og ikke over 9,0 Ikke over 3 % efter tørring i 4 timer over silicagel E 250 NATRIUMNITRIT Natriumnitrit Einecs-nummer NaNO 2 Molekylmasse 69,00 Ikke under 97 % på tørstofbasis ( 6 ) Hvidt, krystallinsk pulver eller gullige fragmenter A. Positive test for nitrit og for natrium Ikke over 0,25 % efter tørring over silicagel i 4 timer E 251 NATRIUMNITRAT 1. FAST NATRIUMNITRAT Chilesalpeter Natronsalpeter Natriumnitrat Einecs-nummer NaNO 3 Molekylmasse 85,00 Ikke under 99 % efter tørring Hvidt, svagt hygroskopisk, krystallinsk pulver ( 6 ) Når nitrit er mærket»til i levnedsmidler«, må det kun sælges blandet med salt eller en salterstatning.

21 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/21 A. Positive test for nitrat og natrium B. ph i en 5 % opløsning Ikke under 5,5 og ikke over 8,3 Ikke over 2 % efter tørring ved 105 o C i 4 timer Nitritter Ikke over 30 mg/kg udtrykt som NaNO 2 E 251 NATRIUMNITRAT 2. FLYDENDE NATRIUMNITRAT Flydende natriumnitrat er en vandig opløsning af natriumnitrat som det direkte resultat af den kemiske reaktion mellem natriumhydroxid og salpetersyre i støkiometriske mængder uden efterfølgende krystallisering. Det er tilladt, at standardiserede former fremstillet af flydende natriumnitrat, der opfylder specifikationerne, indeholder for meget salpetersyre, hvis det fremgår klart af mærkningen eller på anden vis. Natriumnitrat Einecs-nummer NaNO 3 Molekylmasse 85,00 Mellem 33,5 % og 40,0 % NaNO 3 Klar, farveløs væske A. Positive test for nitrat og for natrium B. ph Ikke under 1,5 og ikke over 3,5 Fri salpetersyre Ikke over 0,01 % Nitritter udtrykt som NaNO 2 Ikke over 0,3 mg/kg Denne specifikation vedrører en 35 % vandig opløsning. E 252 KALIUMNITRAT Salpeter Kaliumnitrat Einecs-nummer KNO 3 Molekylmasse 101,11 Ikke under 99 % på tørstofbasis

22 L 253/22 DA Den Europæiske Unions Tidende Hvidt, krystallinsk pulver eller gennemsigtige prismer med en kølig, saltagtig, skarp smag A. Positive test for nitrat og for kalium B. ph af en 5 % opløsning Ikke under 4,5 og ikke over 8,5 Ikke over 1 % efter tørring ved 105 o C i 4 timer Nitritter Ikke over 20 mg/kg udtrykt som KNO 2 E 260 EDDIKESYRE Eddikesyre Ethanolsyre Einecs-nummer C 2 H 4 O 2 Molekylmasse 60,05 Ikke under 99,8 % Klar, farveløs væske med en skarp karakteristisk lugt A. Kogepunkt 118 o C ved et tryk på 760 mm (kviksølv) B. Massefylde Ca. 1,049 C. En opløsning i forholdet 1:3 giver positive test for acetat D. Størkningspunkt Ikke under 14,5 o C Ikke-flygtig rest Ikke over 100 mg/kg Myresyre, formiater og andre oxyderbare Ikke over mg/kg udtrykt som myresyre forureninger Let oxyderbare stoffer 2 ml af prøven fortyndes i en beholder med glasprop, som indeholder 10 ml vand, hvorefter der tilsættes 0,1 ml 0,1 N kaliumpermanganat. Den lyserøde farve må ikke ændres til brun inden for 30 minutter E 261 KALIUMACETAT Kaliumacetat Einecs-nummer C 2 H 3 KO 2 Molekylmasse 98,14

23 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/23 Ikke under 99 % på tørstofbasis Farveløse, udflydende krystaller eller et hvidt, krystallinsk pulver, lugtfrit eller med en svag eddikesur lugt og med salt smag A. ph af en 5 % vandig opløsning Ikke under 7,5 og ikke over 9,0 B. Positive test for acetat og for kalium Ikke over 8 % efter tørring ved 150 o C i 2 timer Myresyre, formiater og andre oxyderbare Ikke over mg/kg udtrykt som myresyre forureninger E 262 (i) NATRIUMACETAT Natriumacetat Einecs-nummer C 2 H 3 NaO 2 nh 2 O (n = 0 eller 3) Molekylmasse Vandfri: 82,03 Trihydrat: 136,08 (både i vandfri og trihydrat form) ikke under 98,5 % på tørstofbasis Vandfri: Hvidt, lugtfrit, granuleret, hygroskopisk pulver Trihydrat: Farveløse, gennemsigtige krystaller eller et granuleret krystallinsk pulver, lugtfrit eller med en svag eddikesur lugt. Forvitrer i varm, tør luft A. ph af en 1 % vandig opløsning Ikke under 8,0 og ikke over 9,5 B. Positive test for acetat og for natrium Vandfri: Ikke over 2 % (120 o C, 4 timer) Trihydrat: Mellem 36 og 42 % (120 o C, 4 timer) Myresyre, formiater og andre oxyderbare Ikke over mg/kg udtrykt som myresyre forureninger E 262 (ii) NATRIUMDIACETAT Natriumdiacetat er en molekylforbindelse af natriumacetat og eddikesyre. Natriumhydrogendiacetat

24 L 253/24 DA Den Europæiske Unions Tidende Einecs-nummer C 4 H 7 NaO 4 nh 2 O (n = 0 eller 3) Molekylmasse 142,09 (vandfri) % fri eddikesyre og % natriumacetat Hvidt, hygroskopisk, krystallinsk fast stof med en eddikesur lugt A. ph af en 10 % vandig opløsning Ikke under 4,5 og ikke over 5,0 B. Positive test for acetat og for natrium Vandindhold Ikke over 2 % (Karl Fischer-metoden) Myresyre, formiater og andre oxyderbare Ikke over mg/kg udtrykt som myresyre forureninger E 263 CALCIUMACETAT Calciumacetat Einecs-nummer Vandfrit: C 4 H 6 O 4 Ca Monohydrat: Molekylmasse Vandfri: 158,17 Monohydrat: 176,18 C 4 H 6 O 4 Ca H 2 O Ikke under 98 % på tørstofbasis A. ph af en 10 % vandig opløsning Ikke under 6,0 og ikke over 9,0 B. Positive test for acetat og for calcium Stof uopløseligt i vand Ikke over 0,3 % Myresyre, formiater og andre oxyderbare forureninger Vandfrit calciumacetat er et hvidt, hygroskopisk, voluminøst, krystallinsk fast stof med en let bitter smag. Der vil kunne spores en svag lugt af eddikesyre. Monohydratet kan være i form af nåle, granulater eller pulver. Ikke over 11 % efter tørring (155 o C til konstant vægt, for monohydratet) Ikke over mg/kg udtrykt som myresyre

25 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/25 E 270 MÆLKESYRE Mælkesyre 2-Hydroxypropionsyre 1-Hydroxyethan-1-carboxylsyre Einecs-nummer C 3 H 6 O 3 Molekylmasse 90,08 Ikke under 76 % og ikke over 84 % Farveløs eller gullig, næsten lugtfri, sirupagtig væske med en sur smag, bestående af en blanding af mælkesyre (C 3 H 6 O 3 ) og mælkesyrelactat (C 6 H 10 O 5 ). Den fremkommer ved mælkesyrefermetering af sukker eller fremstilles syntetisk Note: Mælkesyre er vandsugende, og når den koncentreres ved kogning, kondenserer den til mælkesyrelactat, som ved fortynding og opvarmning hydrolyserer til mælkesyre A. Positiv test for lactat Sulfataske Ikke over 0,1 % Chlorid Ikke over 0,2 % Sulfat Ikke over 0,25 % Jern Note: Denne specifikation svarer til en 80 % vandig opløsning. For svagere vandige opløsninger beregnes værdier svarende til deres mælkesyreindhold E 280 PROPIONSYRE Propionsyre Propanonsyre Einecs-nummer C 3 H 6 O 2 Molekylmasse 74,08 Ikke under 99,5 % Farveløs eller svagt gullig, olieartig væske med en svagt stikkende lugt

26 L 253/26 DA Den Europæiske Unions Tidende A. Smeltepunkt 22 o C B. Destillationsinterval 138,5 o C-142,5 o C Ikke-flygtig rest Ikke over 0,01 % efter tørring ved 140 o C til konstant vægt Aldehyder Ikke over 0,1 % udtrykt som formaldehyd E 281 NATRIUMPROPIONAT Natriumpropionat Natriumpropanoat Einecs-nummer C 3 H 5 O 2 Na Molekylmasse 96,06 Ikke under 99 % efter tørring i 2 timer ved 105 o C Hvidt, krystallinsk, hygroskopisk pulver eller fint hvidt pulver A. Positive test for propionat og for natrium B. ph af en 10 % vandig opløsning Ikke under 7,5 og ikke over 10,5 Ikke over 4 % bestemt ved tørring i 2 timer ved 105 o C Stof uopløseligt i vand Ikke over 0,1 % Jern Ikke over 50 mg/kg E 282 CALCIUMPROPIONAT Calciumpropionat Einecs-nummer C 6 H 10 O 4 Ca Molekylmasse 186,22 Ikke under 99 % efter tørring i 2 timer ved 105 o C Hvidt, krystallinsk pulver A. Positive test for propionat og for calcium B. ph af en 10 % vandig opløsning 6,0-9,0

27 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/27 Ikke over 4 %, bestemt ved tørring i 2 timer ved 105 o C Stof uopløseligt i vand Ikke over 0,3 % Jern Ikke over 50 mg/kg Fluorid E 283 KALIUMPROPIONAT Kaliumpropionat Kaliumpropanoat Einecs-nummer C 3 H 5 KO 2 Molekylmasse 112,17 Ikke under 99 % efter tørring i 2 timer ved 105 o C Hvidt, krystallinsk pulver A. Positive test for propionat og for kalium Ikke over 4 %, bestemt ved tørring i 2 timer ved 105 o C Stof uopløseligt i vand Ikke over 0,3 % Jern Ikke over 30 mg/kg Fluorid E 284 BORSYRE Borsyre Orthoborsyre Borofax Einecs-nummer H 3 BO 3 Molekylmasse 61,84 Ikke under 99,5 % Farveløse, lugtfri, gennemsigtige krystaller eller hvide granulater eller pulver, svagt olieartig ved berøring. Forekommer i naturen som mineralet sassolit

28 L 253/28 DA Den Europæiske Unions Tidende A. Smeltepunkt Ved ca. 171 o C B. Brænder med en smuk, grøn flamme C. ph af en 3,3 % vandig opløsning 3,8-4,8 Peroxider Der udvikles ingen farve ved tilsætning af KI-opløsning E 285 NATRIUMTETRABORAT (BORAX) Natriumborat Natriumtetraborat Natriumdiborat Natriumpyroborat Vandfri tetraborat Einecs-nummer Na 2 B 4 O 7 Na 2 B 4 O 7 10H 2 O Molekylmasse 201,27 Pulver eller glasagtige plader, som bliver ugennemsigtige i luft. Opløses langsomt i vand A. Smeltepunktsinterval Mellem 171 o C og 175 o C med dekomponering Peroxider Der udvikles ingen farve ved tilsætning af KI-opløsning E 290 KULDIOXID Kuldioxidgas Tøris (fast form) Kulsyreanhydrid Kuldioxid Einecs-nummer CO 2 Molekylmasse 44,01 Ikke under 99 % v/v på gasformig basis

29 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/29 En farveløs gas under normale miljøbetingelser med en svagt stikkende lugt. Kommerciel kuldioxid forhandles som en væske i trykflasker eller lagertanke under tryk eller i form af faste blokke af»tøris«. De faste (tøris) former indeholder sædvanligvis tilsætningsstoffer såsom propylenglycol eller mineralolie som bindemidler A. Fældning Når en strøm af prøven sendes gennem en opløsning af bariumhydroxid, dannes et hvidt bundfald, som opløses under brusning i fortyndet eddikesyre Syregrad Ved gennembobling af 915 ml gas gennem 50 ml frisk udkogt vand må dette ikke medføre, at dette vand udviser en højere syregrad over for methylorange end 50 ml frisk udkogt vand, der er tilsat 1 ml 0,01 N saltsyre Reducerende substanser, phosphor- og svovlbrinte Kulilte Olie Gennembobling af 915 ml gas gennem 25 ml reagens, bestående af ammoniaksølvnitrat med tilsætning af 3 ml ammoniak, må hverken føre til uklarhed eller sværtning Ikke over 10 μl/l Ikke over 0,1 mg/l E 296 ÆBLESYRE DL-æblesyre DL-æblesyre, hydroxybutandisyre, hydroxyravsyre Einecs-nummer C 4 H 6 O 5 Molekylmasse 134,09 Ikke under 99,0 % Hvidt eller næsten hvidt krystallinsk pulver eller granulat A. Smeltepunktsinterval mellem 127 o C og 132 o C B. Positiv test for malat C. Opløsninger af dette stof er optisk inaktive i alle koncentrationer Sulfataske Ikke over 0,1 % Fumarsyre Ikke over 1,0 % Maleinsyre Ikke over 0,05 % E 297 FUMARSYRE trans-butendisyre, trans-1,2-ethylen-dicarboxylsyre Einecs-nummer C 4 H 4 O 4

30 L 253/30 DA Den Europæiske Unions Tidende Molekylmasse 116,07 Ikke under 99,0 % på vandfri basis Hvidt krystallinsk pulver eller granulat A. Smeltepunktsinterval 286 o C o C (lukket kapillarrør, hurtig opvarmning) B. Positive test for dobbeltbindinger og 1,2-dicarboxylsyre C. ph af en 0,05 % opløsning ved 25 o C 3,0-3,2 Ikke over 0,5 % (120 o C, 4 timer) Sulfataske Ikke over 0,1 % Maleinsyre Ikke over 0,1 % E 300 ASCORBINSYRE L-Ascorbinsyre Ascorbinsyre 2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton 3-Keto-L-gulofuranolacton Einecs-nummer C 6 H 8 O 6 Molekylmasse 176,13 Efter tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre i 24 timer indeholder ascorbinsyre mindst 99 % C 6 H 8 O 6 Hvidt til bleggult, lugtløst krystallinsk fast stof A. Smeltepunktsinterval Mellem 189 o C og 193 o C med dekomponering B. Positive test for ascorbinsyre Ikke over 0,4 % efter tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre i 24 timer Sulfataske Ikke over 0,1 % Specifik rotation [α] D 20 mellem + 20,5 o og + 21,5 o (10 % w/v vandig opløsning) ph i en 2 % vandig opløsning Mellem 2,4 og 2,8

31 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/31 E 301 NATRIUMASCORBAT Natriumascorbat Natrium L-Ascorbat 2,3-Didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton natriumenolat 3-Keto-L-gulofurano-lacton natriumenolat Einecs-nummer C 6 H 7 O 6 Na Molekylmasse 198,11 Efter tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre i 24 timer indeholder natriumascorbat mindst 99 % C 6 H 7 O 6 Na Hvidt eller næsten hvidt, lugtløst krystallinsk fast stof, som mørkfarves ved udsættelse for lys A. Positive test for ascorbat og for natrium Ikke over 0,25 % efter tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre i 24 timer Specifik rotation 20 [α] D mellem o og o (10 % w/v vandig opløsning) ph i en 10 % vandig opløsning Mellem 6,5 og 8,0 E 302 CALCIUMASCORBAT Calciumascorbatdihydrat Calciumsalt af 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lactondihydrat Einecs-nummer C 12 H 14 O 12 Ca 2H 2 O Molekylmasse 426,35 Ikke under 98 %, når det er fri for flygtige bestanddele Hvidt til svagt bleggråt, gult lugtløst krystallinsk pulver A. Positive test for ascorbat og for calcium Fluorid (udtrykt som fluor) Specifik rotation [α] 20 D mellem + 95 o og + 97 o (5 % w/v vandig opløsning) ph i en 10 % vandig opløsning Mellem 6,0 og 7,5 Flygtige stoffer Ikke over 0,3 % bestemt ved tørring ved stuetemperatur i 24 timer i en eksikkator indeholdende svovlsyre eller phosphorpentoxid

32 L 253/32 DA Den Europæiske Unions Tidende E 304 (i) ASCORBYLPALMITAT Ascorbylpalmitat L-ascorbylpalmitat 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton-6-palmitat 6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolacton Einecs-nummer C 22 H 38 O 7 Molekylmasse 414,55 Ikke under 98 % på tørstofbasis Hvidt eller gulligt-hvidt fast stof med en citruslignende lugt A. Smeltepunktsinterval Mellem 107 o C og 117 o C Ikke over 2,0 % efter tørring i en vakuumovn ved 56 o C til 60 o C i 1 time Sulfataske Ikke over 0,1 % Specifik rotation 20 [α] D mellem + 21 o og + 24 o (5 % w/v i methanolopløsning) E 304 (ii) ASCORBYLSTEARAT Ascorbylstearat L-ascorbylstearat 2,3-didehydro-L-threo-hexono-1,4-lacton-6-stearat 6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolacton Einecs-nummer C 24 H 42 O 7 Molekylmasse 442,6 Ikke under 98 % Hvidt eller gulligt-hvidt fast stof med en citruslignende lugt A. Smeltepunkt Cirka 116 o C Ikke over 2,0 % efter tørring i vakuumovn ved 56 o C til 60 o C i 1 time Sulfataske Ikke over 0,1 %

33 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/33 E 306 TOCOPHEROL-RIGT EKSTRAKT Molekylmasse A. Ved en egnet gas-væske chromatografimetode Produkt fremstillet ved dampdestillation under vakuum af spiselige vegetabilske olieprodukter, herunder koncentrerede tocopheroler og tocotrienoler. Indeholder tocopheroler såsom d-α-, d-β-, d-γ- og d-ς-tocopheroler 430,71 (d-α-tocopherol) Ikke under 34 % tocopheroler i alt Brunlig-rød til rød, klar tyktflydende olie med en mild, karakteristisk lugt og smag. Kan vise en svag udskillelse af vokslignende bestanddele i mikrokrystallinsk form B. Opløselighedstest Uopløseligt i vand. Opløseligt i ethanol. Blandbar med ether Sulfataske Ikke over 0,1 % Specifik rotation [α] D 20 mindst + 20 o E 307 ALPHA-TOCOPHEROL DL-α-Tocopherol Einecs-nummer C 29 H 50 O 2 Molekylmasse 430,71 DL-5,7,8-Trimethyltocol Ikke under 96 % DL-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12 -trimethyltridecyl)-6-chromanol Svagt gullig til ravfarvet, næsten lugtløs, klar, tyktflydende olie, som oxideres og mørkfarves ved udsættelse for luft eller lys A. Opløselighedstest Uopløseligt i vand, let opløseligt i ethanol, blandbart med ether B. Spektrofotometri I absolut ethanol er den maksimale absorption cirka 292 nm Brydningsindeks n D 20 1,503-1,507 Specifik absorption E 1% 1cm 1% i ethanol E 1cm (292 nm) Sulfataske Ikke over 0,1 % (0,01 g i 200 ml absolut ethanol) Specifik drejning [α] D 25 0 o ± 0,05 o (1 til 10 opløsning i chloroform) Ikke over 2 mg/kg

34 L 253/34 DA Den Europæiske Unions Tidende E 308 GAMMA-TOCOPHEROL dl-γ-tocopherol Einecs-nummer C 28 H 48 O 2 Molekylmasse 416,69 Ikke under 97 % 2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12 -trimethyltridecyl)-6-chromanol Klar, tyktflydende, bleggul olie, som oxideres og mørkfarves ved udsættelse for luft eller lys A. Spektrometri Maximum absorptioner i absolut ethanol ved cirka 298 nm og 257 nm Specifik absorption E 1% 1cm 1% i ethanol E 1cm (298 nm) mellem 91 og 97 E 1% 1cm (257 nm) mellem 5,0 og 8,0 Brydningsindeks ½n 20 D 1,503-1,507 Sulfataske Ikke over 0,1 % E 309 DELTA-TOCOPHEROL Einecs-nummer C 27 H 46 O 2 Molekylmasse 402,7 Ikke under 97 % 2,8-dimethyl-2-(4,8,12 -trimethyltridecyl)-6-chromanol Klar, tyktflydende, bleggul eller orangefarvet olie, som oxideres og mørkfarves ved udsættelse for luft eller lys A. Spektrometri Maximum absorptioner i absolut ethanol ved cirka 298 nm og 257 nm Specifik absorption E 1% 1cm 1% i ethanol E 1cm (298 nm) mellem 89 og 95 E 1% 1cm (257 nm) mellem 3,0 og 6,0 Brydningsindeks n D 20 1,500-1,504 Sulfataske Ikke over 0,1 %

35 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/35 E 310 PROPYLGALLAT Propylgallat Propylester af gallusgarvesyre n-propylester af 3,4,5-trihydroxybenzoesyre Einecs-nummer C 10 H 12 O 5 Molekylmasse 212,20 Ikke under 98 % på tørstofbasis Hvidt til flødefarvet, krystallinsk, lugtløst fast stof A. Opløselighedstest Tungt opløseligt i vand, let opløseligt i ethanol, ether og propan-1,2-diol B. Smeltepunktsinterval Mellem 146 o C og 150 o C efter tørring ved 110 o C i 4 timer Ikke over 1,0 % (110 o C, 4 timer) Sulfataske Ikke over 0,1 % Fri syre Ikke over 0,5 % (som gallusgarvesyre) Chloreret organisk forbindelse Ikke over 100 mg/kg (som Cl) Specifik absorption E 1% 1cm 1% i ethanol E 1cm (275 nm) ikke under 485 og ikke over 520 E 311 OCTYLGALLAT Octylgallat Octylester af gallusgarvesyre n-octylester af 3,4,5-trihydroxybenzoesyre Einecs-nummer C 15 H 22 O 5 Molekylmasse 282,34 Ikke under 98 % efter tørring ved 90 o C i 6 timer Hvidt til flødefarvet lugtløst fast stof A. Opløselighedstest Uopløseligt i vand, let opløseligt i ethanol, ether og propan-1,2-diol B. Smeltepunktsinterval Mellem 99 o C og 102 o C efter tørring ved 90 o C i 6 timer Ikke over 0,5 % (90 o C, 6 timer) Sulfataske Ikke over 0,05 % Fri syre Ikke over 0,5 % (som gallusgarvesyre) Chloreret organisk forbindelse Ikke over 100 mg/kg (som Cl) Specifik absorption E 1% 1cm 1% i ethanol E 1cm (275 nm) ikke under 375 og ikke over 390

36 L 253/36 DA Den Europæiske Unions Tidende E 312 DODECYLGALLAT Laurylgallat Dodecylgallat n-dodecyl (eller lauryl) ester af 3,4,5-trihydroxybenzoesyre Dodecylester af gallusgarvesyre Einecs-nummer C 19 H 30 O 5 Molekylmasse 338,45 Ikke under 98 % efter tørring ved 90 o C i 6 timer Hvidt eller flødefarvet lugtløst fast stof A. Opløselighedstest Uopløseligt i vand, let opløseligt i ethanol og ether B. Smeltepunktsinterval Mellem 95 o C og 98 o C efter tørring ved 90 o C i 6 timer Ikke over 0,5 % (90 o C, 6 timer) Sulfataske Ikke over 0,05 % Fri syre Ikke over 0,5 % (som gallusgarvesyre) Chloreret organisk forbindelse Ikke over 100 mg/kg (som Cl) Specifik absorption E 1% 1cm 1% i ethanol E 1cm (275 nm) ikke under 300 og ikke over 325 Ikke over 30 mg/kg E 315 ERYTHORBINSYRE Isoascorbinsyre D-araboascorbinsyre D-Erythro-hex-2-en-syre-γ-lacton Isoascorbinsyre D-isoascorbinsyre Einecs-nummer C 6 H 8 O 6 Molekylvægt 176,13 Ikke under 98 % på tørstofbasis Hvidt til svagt gulligt, krystallinsk fast stof, som gradvis mørkfarves ved udsættelse for lys

37 DA Den Europæiske Unions Tidende L 253/37 A. Smeltepunktsinterval Cirka 164 o C-172 o C med dekomponering B. Positiv test for ascorbinsyre/farvereaktion Ikke over 0,4 % efter tørring under nedsat tryk på silicagel i 3 timer Sulfataske Ikke over 0,3 % Specifik drejning [α] 25 D 10 % (w/v) vandig opløsning mellem 16,5 o og 18,0 o Oxalat Til en opløsning af 1 g i 10 ml vand tilsættes 2 dråber iseddikesyre og 5 ml 10 % calciumacetatopløsning. Opløsningen skal forblive klar. Ikke over 2 mg/kg E 316 NATRIUMERYTHORBAT Natriumisoascorbat Natriumisoascorbat NatriumD-isoascorbinsyre Natriumsalt af 2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lacton 3-keto-D-gulofurano-lacton-natriumenolatmonohydrat Einecs-nummer C 6 H 7 O 6 Na H 2 O Molekylmasse 216,13 Ikke under 98 % efter tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre i 24 timer udtrykt på monohydratbasis Hvidt krystallinsk fast stof A. Opløselighedstest Let opløseligt i vand, meget tungt opløseligt i ethanol B. Positiv test for ascorbinsyre/farvereaktion C. Positiv test for natrium Specifik rotation Ikke over 0,25 % efter tørring under vakuum i eksikkator over svovlsyre i 24 timer [α] D % (w/v) vandig opløsning mellem + 95 o og + 98 o ph i en 10 % vandig opløsning 5,5-8,0 Oxalat Til en opløsning af 1 g i 10 ml vand tilsættes 2 dråber iseddikesyre og 5 ml 10 % calciumacetatopløsning. Opløsningen skal forblive klar

38 L 253/38 DA Den Europæiske Unions Tidende E 319 TERT-BUTYLHYDROQUINON (TBHQ) TBHQ Tert-butyl-1,4-benzenediol 2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzendiol Einecs-nummer C 10 H 14 O 2 Molekylvægt 166,22 Ikke under 99 % C 10 H 14 O 2 Hvidt, krystallinsk, fast stof med en karakteristisk lugt A. Opløselighed Praktisk taget uopløseligt i vand; opløseligt i ethanol B. Smeltepunkt Ikke under 126,5 o C C. Phenoler Ca. 5 mg af prøven opløses i 10 ml methanol, og der tilsættes 10,5 ml dimethylaminopløsning (1:4). Der fremkommer en rosa farve Tert-Butyl-p-benzoquinon Ikke over 0,2 % 2,5-di-tert-butylhydroquinon Ikke over 0,2 % Hydroxyquinon Ikke over 0,1 % Toluen Ikke over 25 mg/kg Ikke over 2 mg/kg E 320 BUTYLHYDROXYANISOL (BHA) BHA 3-tert-butyl-4-hydroxyanisol En blanding af 2-tert-butyl-4-hydroxyanisol og 3-tert-butyl-4-hydroxyanisol Einecs-nummer C 11 H 16 O 2 Molekylmasse 180,25 Ikke under 98,5 % C 11 H 16 O 2 og ikke under 85 % 3-tert-butyl-4- hydroxyanisolisomer Hvide eller svagt gullige krystaller eller et voksagtigt fast stof med en svagt aromatisk lugt A. Opløselighed Uopløseligt i vand, let opløseligt i ethanol B. Smeltepunktsinterval Mellem 48 o C og 63 o C C. Farvereaktion Positiv test for phenolgrupper Sulfataske Ikke over 0,05 % efter calcinering ved 800 ± 25 o C Phenolurenheder Ikke over 0,5 % Specifik absorption E 1% 1cm E 1% 1cm (290 nm) ikke under 190 og ikke over 210 Specifik absorption E 1% 1cm E 1% 1cm (228 nm) ikke under 326 og ikke over 345

af 5. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler (Tekst af betydning for EØS) (EFT L 178 af 28.7.1995, s.

af 5. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler (Tekst af betydning for EØS) (EFT L 178 af 28.7.1995, s. 1995L0031 DA 24.08.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor "B KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/31/EF af 5. juli 1995 om specifikke renhedskriterier

Læs mere

For E 249 og E 250, kaliumnitrit og natriumnitrit, er maksimumværdien i EU-listen udtrykt som natriumnitrit. 1 g stof svarer til Nr.

For E 249 og E 250, kaliumnitrit og natriumnitrit, er maksimumværdien i EU-listen udtrykt som natriumnitrit. 1 g stof svarer til Nr. Beregningstabeller for visse tilsætningsstoffer Det er ikke altid muligt at vurdere den anvendte mængde tilsætningsstof, idet udgangsstoffet kan være et andet molekyle end det, der er fastsat maksimumgrænseværdier

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdees tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål Koncentration Til et kemiforsøg skal der fremstilles en række opløsninger af letopløselige salte. Udregn for hver af de følgende opløsninger, hvor mange gram af det aktuelle

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

Aurum KEMI FOR GYMNASIET 2 KIM RONGSTED KRISTIANSEN GUNNAR CEDERBERG

Aurum KEMI FOR GYMNASIET 2 KIM RONGSTED KRISTIANSEN GUNNAR CEDERBERG Aurum KEMI FOR GYMNASIET 2 KIM RONGSTED KRISTIANSEN GUNNAR CEDERBERG Opgave 4.8 Brug tabellen over styrkeeksponenter til at finde pk S og pk B for følgende amfolytter, og afgør i hvert tilfælde, om amfolytten

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 314/36 Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1170/2009 af 30. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets

Læs mere

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

Kemirapport 5. Henning hvp@inano.dk 20031325. 13. december 2004

Kemirapport 5. Henning hvp@inano.dk 20031325. 13. december 2004 Kemirapport 5 Henning hvp@inano.dk 20031325 13. december 2004 Vi får fem ukendte stoffer udleveret, og vi skal identificere hvert af dem ved hjælp af metoderne fra øvelserne 1-4. Vi har en liste med mulige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C C C C Acetonitril C C A A C A A A A A A B A A Acetylen

Læs mere

Tilsætningsstoffer. Fødevaredirektoratet. Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Tilsætningsstoffer. Fødevaredirektoratet. Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tilsætningsstoffer Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4 Kemiske forureninger Tilsætningsstoffer Tilsætningsstoffer Næringsstoffer Produktionshjælpemidler Mikrobiologiske forureninger Ministeriet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA L 328/22 Den Europæiske Unions Tidende 10.12.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1282/2011 af 28. november 2011 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) 10/2011 om plastmaterialer

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 817/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 007 Ethanols fysiske egenskaber Kogepunkt 78,5 o C På side 8 i Alkohol også vises Frysepunkt -114, o C opskriften på et forsøg til bestemmelse af Massefylde 0,789

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler

KOMMISSIONENS DIREKTIV95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler 1995L0045 DA 25.08.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier

Læs mere

Øvelse 29. Studieportalen.dk Din online lektieguide Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Kemi Aflevering 2m KE2 Herning Gymnasium

Øvelse 29. Studieportalen.dk Din online lektieguide Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Kemi Aflevering 2m KE2 Herning Gymnasium Sara Hestehave Side 1 08-05-2007 Øvelse 29 Forsøget er lavet d. 6/4-2006 Forsøget er udført i samarbejde med; Jacob Haurum Rapporten er skrevet af Sara Hestehave Kristensen 2.x Sara Hestehave Side 2 08-05-2007

Læs mere

Håndtering af saltning med nitritsalt

Håndtering af saltning med nitritsalt Håndtering af saltning med nitritsalt Indhold 1. Nitritsalt og grænseværdier... 2 2. Brug en standardiseret opskrift (procedure for saltning med nitritsalt)... 2 2.1 Tørsaltning og overholdelse af grænseværdi

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 1stx131-KEM/A-24052013 Fredag den 24. maj 2013 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 10 sider Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 17 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1440 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00263 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 1stx101-KEM/A-26052010 nsdag den 26. maj 2010 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 25. april 1983

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 25. april 1983 11. 5. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 123/31 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV af 25. april 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

1. OPVARMNING AF NATRIUMHYDROGENCARBONAT

1. OPVARMNING AF NATRIUMHYDROGENCARBONAT 1. OPVARMNING AF NATRIUMHYDROGENCARBONAT At undersøge hvilken kemisk reaktion, der finder sted ved opvarmning af natriumhydrogencarbonat. Natriumhydrogencarbonat (natron) har formlen NaHCO 3 og er et fast

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

ANALYSE AF FEDTINDHOLD I MADOLIE

ANALYSE AF FEDTINDHOLD I MADOLIE ANALYSE AF FEDTINDOLD I MADOLIE Ved denne øvelse bestemmes det gennemsnitlige antal dobbeltbindinger pr. fedtsyre og fedtstoffets middelmolmasse for en madolie. Supplerende baggrundsinformation om lipider

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986R1764 DA 27.07.1998 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M2 KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1764/86 af 27. maj 1986 om minimumskvalitetskravene

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 816/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 2stx101-KEM/A-02062010 Onsdag den 2. juni 2010 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet består af 5 opgaver med i alt 17 spørgsmål samt 1 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Opgave 1.1 1 KemiForlaget

Opgave 1.1 1 KemiForlaget Opgave 1.1 Byg et monosaccharid Kulhydrat-molekylerne består af tre forskellige atomer : arbon, (sorte); ydrogen, (hvide), og Oxygen,O (røde). 1. Lav en ring af 5 -atomer og et O-atom. 2. Byg en gruppe

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H +

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H + Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron En hydron er en H + Ved en syrebasereaktion overføres der en hydron fra en syre til en base En syre indeholder

Læs mere

Reaktionshastighed og ligevægt

Reaktionshastighed og ligevægt Reaktionshastighed og ligevægt Reaktionshastighed Kemiske reaktioners hastigheder er meget forskellige - nogle er så hurtige, at de næsten er umulige at måle, mens andre helt åbenlyst tager tid. Blander

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Rapport over Fældningsreaktioner

Rapport over Fældningsreaktioner Rapport over Fældningsreaktioner Formål: at undersøge, hvilke salte der dannes ud fra forskellige fældningsreaktioner, og efterfølgende at undersøge hvilke af disse salte, der er tungtopløselige og hvilke,

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) 16756/14 CONSOM 274 MI 989 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. november 2014 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 337 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 337 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 337 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. juli 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på:

Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: 1. Molekyler Redegør for opbygningen af uorganiske molekyler. Kom bl.a. ind på: Elektronparbinding (= kovalent binding) Oktetreglen/ædelgasreglen Polaritet Hydrofile og hydrofobe grupper Navngivning af

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål 2008L0038 DA 13.12.2010 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af

Læs mere

Intro5uktion: I'" Acetylsalicylsyre. Salicylsyre

Intro5uktion: I' Acetylsalicylsyre. Salicylsyre Intro5uktion: H'11t frem til omkring 1850 var alle tilgængelige smertestillende midler "naturstoffer", dvs oftest ekstrakter fra planter eller dyr. Det første syntetisk fremstillede smertestillende stof

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Opgave. Navn Kemi opgaver Klasse Side 1 af 7. Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning

Opgave. Navn Kemi opgaver Klasse Side 1 af 7. Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Klasse Side 1 af 7 Opgave Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Hvilke elementærpartikler frastøder hinanden i kernen? Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen

Læs mere

1. BESTEMMELSE AF KRYSTALVAND I KRYSTALSODA

1. BESTEMMELSE AF KRYSTALVAND I KRYSTALSODA 1. BESTEMMELSE AF KRYSTALVAND I KRYSTALSODA Formålet med denne øvelse er at bestemme indholdet af krystalvand i krystalsoda, som har den kemiske formel Na 2 CO 3 xh 2 O. Teori: En del ionforbindelser (salte)

Læs mere

Resistenstabel HNC GROUP A/S. A = Velegnet B = Egnet D = Uegnet C = Bergrænset egnet. Medie. Rustfrit 316. Stćl Stűbejern Aluminium Bronze

Resistenstabel HNC GROUP A/S. A = Velegnet B = Egnet D = Uegnet C = Bergrænset egnet. Medie. Rustfrit 316. Stćl Stűbejern Aluminium Bronze Acetaldehyde C C B D A D B C A C Acetal oplűsningsmiddel B B A A A D D D A D Acetone A A A A A D A D A B Acetylen A A A D A A A A A A Acrylonnitrile A C B A A D D D A A Alkohol B C B B B A A A A A Alkohol-amyl

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26424 GUH Den 6. juni 2014 FVM 285 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag III

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ethanol kan brænde... 2 Gæringsprocessen på molekyle- niveau... 3 Fremstilling af alkohol vha. gæring... 4 Destillering... 5 Bestemmelse af alkoholprocent...

Læs mere

KEMISK IN STITUT ENHAVNS UNIVERS ITET KØB. estere. samt. ved GC

KEMISK IN STITUT ENHAVNS UNIVERS ITET KØB. estere. samt. ved GC H..C.ØRSTEDS UNGDMSLABRATRIUM KEMISK IN STITUT KØB ENHAVNS UNIVERS ITET Syntese og ekstraktion af naturlige estere samt identifikation ved GC Af Marc Cedenius Indhold Gran... 2 Syntese af Eddikesyre( )bornylester...

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins enhed Grænseværdier Texaco Vandværk Texaco Kontrolpr Undersøgelser 30-11-04 10-05-05 10-05-05 30-05-05 Vandtemperatur 9,50 10,40 11,80 10,60 Klarhed klar klar klar Smag normal normal normal Lugt ingen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) L 6/8 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2016/22 af 7. januar 2016 om forebyggelse og reduktion af ethylcarbamatforurening i brændevin af stenfrugter og brændevin af presserester af stenfrugter

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationen af hydrogensulfid (svovlbrinte) i strømmende gas

Bestemmelse af koncentrationen af hydrogensulfid (svovlbrinte) i strømmende gas Metodeblad nr. MEL-23 Bestemmelse af koncentrationen af hydrogensulfid (svovlbrinte) i strømmende gas Parametre Anvendelsesområde Metode Referencer Hydrogensulfid Måling af luftemissioner Manuel opsamling

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227,

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227, 16. 8. 73 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/23 RÅDETS DIREKTIV af 24. juli 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (73/241/EØF) RÅDET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) 5357/15 NLEG 16 AGRI 21 SAN 18 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: D036749/02 Vedr.:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 34 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: NaturErhvervstyrelsen/Center for Jordbrug Sagsnr.: 12-41811-000002/Dep. sagsnr. 7570

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Kemiforsøg til teorihæftet Kemisk binding og elektrolyse Forsøg 1.

Kemiforsøg til teorihæftet Kemisk binding og elektrolyse Forsøg 1. Forsøg 1. At undersøge forskellen på rene stoffer og blandinger. 500 ml. bægerglas Magnet Tragt Filterpapir Kniv Stearinlys Sand Jernfilspåner Snit stearinlyset i småstykker med kniven, og bland stearin,

Læs mere

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer PlantedirektoratetSFG Den 27. februar 2006 Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer Indhold: 1. Indledning 2. Fuldfoder, tilskudsfoder og diætetisk foder (kan bruges med basis)

Læs mere

Bekendtgørelse om gødning og jordforbedringsmidler m.v. 1)

Bekendtgørelse om gødning og jordforbedringsmidler m.v. 1) BEK nr 862 af 27/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j.nr. 07-0113-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kvantitativ forsæbning af vindruekerneolie. Rapport nr. 1 1.9-2005

Kvantitativ forsæbning af vindruekerneolie. Rapport nr. 1 1.9-2005 Kvantitativ forsæbning af vindruekerneolie. Rapport nr. 1 1.9-2005 Skrevet af: Helene Berg-Nielsen Lærer: Hanne Glahder Formål: At bestemme vindruekerneolies gennemsnitlige molare masse, for derved at

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2z ke (ikke godkendte) Fag: Kemi C Dato: 7. juni 2013 Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Tanja Krüger, VUC Aarhus

Eksamensspørgsmål 2z ke (ikke godkendte) Fag: Kemi C Dato: 7. juni 2013 Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Tanja Krüger, VUC Aarhus 1. Kemisk Binding Gør rede for øvelsen Kovalent- eller Ionbinding? Beskriv ionbinding og kovalent binding og forklar hvordan forskellene på de to typer af kemisk binding udnyttes i for66søget. Stikord

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009 31.3.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 87/109 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er

Læs mere

BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2

BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2 1 3Test af grillpپ0 3lser BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2 WWW.fvst.dk) Konserveringsmidler: Sorbinsyre og sorbater

Læs mere