Hvornår får jeg svar?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvornår får jeg svar?"

Transkript

1 Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der skal være truffet en afgørelse om hjælp efter den sociale lovgivning. Det kan f.eks. være, når der søges om hjælpemidler, enkeltydelser og lignende. Fristerne er fastsat i henhold til retssikkerhedslovens 3, stk. 2, så de svarer til den tid, der generelt går med at behandle pct. af den pågældende type sag. Fristerne er sammen med fristen for hjemviste ankesager godkendt af socialudvalget. Generelle frister Det er som udgangspunkt forvaltningens ansvar at sørge for, at sagen er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at forvaltningen kan træffe afgørelse. Tidsfristerne i pjecen er generelle. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne frist ikke kan overholdes. Årsagen kan være, at der f.eks. skal indhentes lægestatusattester eller andre nødvendige oplysninger fra borger eller tredjepart med deraf følgende behov for partshøring. Skriftlig besked Fristerne angiver, hvornår afgørelsen skal være truffet og ikke hvornår hjælpen sættes i gang, medmindre dette er anført særskilt. Hvis fristen ikke kan overholdes, gives der skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

2 Indholdsfortegnelse Enkeltydelser...3 Personlige tillæg m.m....4 Supplerende hjælp til brøkpensionister...5 Personlig hjælp, omsorg, pleje og økonomisk hjælp til voksne...5 Hjælpemidler og forbrugsgoder... 7 Behandling - genoptræning...9 Beskyttet beskæftigelse m.m....9 Botilbud...9 Midlertidige botilbud til hjemløse...10 Pasning af nærtstående...10 Børn og unge med handicap...11 Særlig støtte til børn og unge...12 Socialpædagogisk friplads...13 Hjemviste sager...13

3 Enkeltydelser Hjælp til enkeltudgifter Behandlingsfrist. 4 uger Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. dokumentation for såvel økonomiske som andre forhold. Lov om aktiv socialpolitik, 81 Hjælp til sygebehandling, medicin eller lignende Behandlingsfrist. 6 uger Ved akut tandlæge- eller medicinbehandling behandles ansøgningen straks. Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. økonomiske og helbredsmæssige oplysninger samt evt. udtalelse fra en læge- eller tandlægekonsulent. Lov om aktiv socialpolitik, 82 Særlig hjælp vedrørende børn Behandlingsfrist. 4 uger Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. dokumentation for, hvad udgiften forventes at skulle bruges til. Lov om aktiv socialpolitik, 83 Hjælp til forsørgelsesudgifter til barnet ved forældreindehaverens død Behandlingsfrist. 4 uger Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. økonomiske oplysninger. Lov om aktiv socialpolitik, 84 3

4 Hjælp til flytning Behandlingsfrist. 4 uger Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. økonomiske oplysninger samt anden dokumentation, herunder om flytningen. Lov om aktiv socialpolitik, 85 Efterlevelseshjælp Behandlingsfrist. 4 uger Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. økonomiske oplysninger. Lov om aktiv socialpolitik, 85a Personlige tillæg m.m. Bistands- eller plejetillæg Behandlingsfrist. 8 uger Før en afgørelse træffes, vurderes det nøje, hvor stort behov borgeren har for personlig bistand fra andre eller for vedvarende pleje og tilsyn. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., 16 Invaliditetsydelse Behandlingsfrist. 3 mdr. For at få invaliditetsydelse skal ansøgeren opfylde betingelserne for at få mellemste eller højeste førtidspension, eller ansøgeren skal have svære kontaktvanskeligheder pga. alvorlig høreskade. Før en afgørelse træffes, vurderes de helbredsmæssige forhold grundigt, bl.a. ved indhentelse af nødvendige lægelige oplysninger. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., 21 4

5 Helbredstillæg Behandlingsfrist. 2 uger Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. økonomiske og evt. helbredsmæssige oplysninger samt evt. udtalelse fra en læge- eller tandlægekonsulent. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., 18 Personlige tillæg Behandlingsfrist. 4 uger Ved akut tandlæge- eller medicinbehandling behandles ansøgningen straks. Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. økonomiske og evt. helbredsmæssige oplysninger samt oplysninger om andre forhold. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., 17 Supplerende hjælp til brøkpensionister Supplerende hjælp til brøkpensionister Behandlingsfrist. 4 uger Lov om aktiv socialpolitik, 27a Personlig hjælp, omsorg, pleje og økonomisk hjælp til voksne Hjemmehjælp til borgere under 65 år personlig hjælp og pleje Behandlingsfrist... 1 uge Hvis det er nødvendigt, ydes hjælpen straks. Lov om social service, 83, stk. 1, nr. 1 5

6 Hjemmehjælp til borgere under 65 år praktisk hjælp og støtte Behandlingsfrist. 2 uger Lov om social service, 83, stk. 1, nr. 2 Aflastning og afløsning af ægtefælle m.fl. Behandlingsfrist. 2 uger Hvis det er nødvendigt, ydes hjælpen straks. Hjælpen omfatter afløsning i eget hjem og aflastning uden for eget hjem. Lov om social service, 84 Socialpædagogisk bistand, hjemmevejleder m.v. Behandlingsfrist. 6 uger Lov om social service, 85 Genoptræning og vedligeholdende træning Behandlingsfrist. 1 uge Ved anvendelse af eksterne fysioterapeuter kan fristen være længere. Lov om social service, 86 Selvudpeget hjemmehjælp Behandlingsfrist. 4 uger Lov om social service, 94 Kontant tilskud til handicappede, der har behov for hjælp og pleje m.m. i mere end 20 timer pr. uge. Behandlingsfrist. 8 uger Før en afgørelse træffes, besøger bl.a. hjemmeplejen og ergoterapeuten pågældende i hjemmet. Lov om social service, 95, stk. 2 6

7 Tilskud til handicappede, der ansætter hjælpere til pleje, overvågning m.m (BPA). Behandlingsfrist. 8 uger Lov om social service, 96 Ledsageordning for voksne Behandlingsfrist. 4 uger Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger og beskrivelse af funktionsevne. Lov om social service, 97 Kontaktperson til døvblinde Behandlingsfrist. 4 uger Lov om social service, 98 Støtte-kontaktperson Behandlingsfrist... 1 uge Lov om social service, 99 Merudgifter til voksne Behandlingsfrist. 10 uger Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger. Lov om social service, 100 Hjælpemidler og forbrugsgoder Personlige hjælpemidler Behandlingsfrist uger Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger, og hjælpemidlet afprøves på Hjælpemiddelcentret eller hos producenten. Lov om social service, 112 7

8 Personlige hjælpemidler, udskiftning Behandlingsfrist uger Lov om social service, 112 Tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Behandlingsfrist uger Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger, og en ergoterapeut aflægger besøg i hjemmet. Lov om social service, 112, 113, 116, stk. 1 Støtte til bil Behandlingsfrist mdr. Før en afgørelse træffes, vurderes helbredsmæssige samt sociale forhold, og behovet vurderes i forhold til uddannelse, erhverv og eventuelt fritid. Desuden overvejes den mulige indretning af bilen. Lov om social service, 114 Støtte til bil, udskiftning Behandlingsfrist mdr. Lov om social service, 114 Støtte til individuel transport Behandlingsfrist. 2 uger Før en afgørelse træffes, vurderes det bl.a., om ansøgerens transportbehov kan dækkes via f.eks. MOVIA s individuelle kørselsordninger. Lov om social service, 117 8

9 Behandling - genoptræning Tilbud om behandling/genoptræning Behandlingsfrist uger Lov om social service, 102 Beskyttet beskæftigelse m.m. Tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer Behandlingsfrist. 6 uger Inden optagelse aflægger ansøgeren besøg i beskæftigelsestilbuddet. Lov om social service, 103 Tilbud om aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer Behandlingsfrist. 6 uger I en række aktivitets- og samværstilbud kan ansøgeren selv henvende sig og evt. starte med det samme. Lov om social service, 104 Botilbud Midlertidige botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer Behandlingsfrist. 6 uger Lov om social service, 107 9

10 Midlertidige botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (aflastning, optræning m.v.) Behandlingsfrist uger Der er mulighed for akut optagelse i særlige tilfælde. Lov om social service, 107 Længerevarende boformer til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp, pleje og omsorg Behandlingsfrist uger Der er mulighed for akut optagelse i særlige tilfælde. Lov om social service, 108 Midlertidige botilbud til hjemløse Midlertidige botilbud til personer med særlige sociale problemer hjemløse Behandlingsfrist dag Tilbud gives ved henvendelsen. Lov om social service, 110 Pasning af nærtstående Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Sagen behandles omgående. Det gælder især de sager, hvor behandlingen af sagen ikke kan udsættes, uden at formålet med ansøgningen forpasses. Lov om social service,

11 Børn og unge med handicap Merudgifter til børn Behandlingsfrist. 8 uger Fra 1. oktober 2011 og frem til udgangen af 2012 forlænges fristen til 12 uger for ansøgninger modtaget til og med 1. kvartal 2012 og til 10 uger for ansøgninger modtaget i 2. kvartal Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger samt andre oplysninger. Lov om social service, 41 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn Behandlingsfrist. 8 uger Fra 1. oktober 2011 og frem til udgangen af 2012 forlænges fristen til 12 uger for ansøgninger modtaget til og med 1. kvartal 2012 og til 10 uger for ansøgninger modtaget i 2. kvartal Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger samt andre oplysninger fra f.eks. arbejdsgiver. Lov om social service, 42 Personlig hjælp og pleje, aflastning samt vedligeholdelsestræning m.v. Behandlingsfrist.8 uger Lov om social service, 44, jf. 83, 84, stk. 1 og 86, stk. 2. Ledsageordning for årige Behandlingsfrist.4 uger Behovet vurderes blandt andet på baggrund af hjemmebesøg. Lov om social service, 45 11

12 Særlig støtte til børn og unge Udgifter i forbindelse med konsulentbistand Behandlingsfrist. 6 uger Lov om social service, 52a, stk. 1, nr. 1 Udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller udgifter der erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning Behandlingsfrist. 6 uger I eksisterende sager er fristen gældende fra modtagelse af ansøgning, hvor der er udarbejdet børnefaglig undersøgelse, jf. servicelovens 50. Lov om social service, 52a, stk. 1, nr. 2 Behandlingsfrist. 4 uger I nye sager er fristen gældende fra det tidspunkt, hvor den børnefaglige undersøgelse, jf. servicelovens 50, er afsluttet (der er en frist på 4 måneder på udarbejdelse af undersøgelsen). Lov om social service, 52a, stk. 1, nr. 2 Udgifter der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes Behandlingsfrist. 4 uger I eksisterende sager er fristen gældende fra modtagelse af ansøgning, hvor der er udarbejdet børnefaglig undersøgelse, jf. servicelovens 50. Lov om social service, 52a, stk. 1, nr. 3 Behandlingsfrist. 4 uger I nye sager er fristen gældende fra det tidspunkt, hvor den børnefaglige undersøgelse, jf. servicelovens 50, er 12

13 afsluttet (der er en frist på 4 måneder på udarbejdelse af undersøgelsen). Lov om social service, 52a, stk. 1, nr. 3 Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet Behandlingsfrist. 4 uger Fristen er gældende fra modtagelse af ansøgning, hvor der er udarbejdet børnefaglig undersøgelse, jf servicelovens 50. Lov om social service, 52a, stk. 1, nr. 4 Udgifter i forbindelse med prævention Behandlingsfrist. 4 uger Lov om social service, 52a, stk. 1, nr. 5 Socialpædagogisk friplads Socialpædagogisk friplads Behandlingsfrist. 6 uger Vurderes på baggrund af udtalelser fra f.eks. pædagogisk konsulent, læge, sundhedsplejerske og evt. anden kommune. Lov om dag-, fritids- og klubtilbud for børn og unge Hjemviste sager Hjemviste sager Behandlingsfrist. 4 uger Hjemviste sager har normalt været behandlet, og afgørelsen kan derfor som udgangspunkt behandles hurtigt. 13

14 Samtidig har borgeren ventet både på kommunens behandling og det Sociale Nævns behandling. Såfremt sagsbehandlingen uundgåeligt varer længere, f.eks. fordi der skal indhentes yderligere oplysninger, orienteres borgeren skriftligt om sagens behandling. Alle lovområder 14

15 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Juli 2012

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere