INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG"

Transkript

1 DK INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING

2 GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader Tilslutning Typeskiltet Brandbeskyttelse Denne glaskeramiske induktionskogeplade er kun beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater er emballeret i miljørigtige materialer, som enten kan genvindes, bortskaffes eller destrueres uden at belaste miljøet. Derfor er alle emballagedele tydeligt mærkede. Når apparatet er udtjent, og du ikke længere vil bruge det, skal du bortskaffe det på en miljøvenlig måde. Aflever apparatet på din lokale genbrugsstation. Læs denne brugsanvisning omhyg-geligt igennem, og følg nøje anvisnin-gerne for opstilling og betjening. Induktionspladen er kun produceret med henblik på brug i privat hus-holdning. Vær opmærksom på, at den-ne brugsanvisning er gældende for flere forskellige modeller. Der vil der-for kunne forekomme funktions-beskrivelser, der ikke passer til De-res model. Ved udpakningen bør De straks undersøge produktet for even-tuelle skader. De bør især undersøge, om der er buler, hakker eller ridser på induktionspladen. Tag ikke produktet i brug, hvis der er nogen synlige tegn på beskadigelse, men henvend Dem straks til Deres Gorenjeforhand-ler. Den elektriske tilslutning skal udføres af en autoriseret installatør og i henhold til gældende regler og bestemmelser. Typeskiltet er anbragt på apparatets underside. Induktionspladen hører til brandbeskyttelse klasse Y. Apparater af denne type må på den ene side indbygges ved siden af et højt køkkenelement, som er højere end selve apparatet. På den anden side, skal det til-stødende køkkenelement have samme højde som apparatet. 2

3 TABEL VIGTIGT - LÆS FØR APPARATET TAGES I BRUG... 4 Sikkerhedsforskrifter...4 Advarsler...5 GLASKERAMISK INDUKTIONSPLADE... 6 Brug af kogepladen...7 Funktionsprincip for induktionsplade...7 Kogegrej til brug på induktionsplader...8 Indstilling af varmeeffekten...9 Energisparetips...10 BETJENING...11 Sådan tændes kogepladen...11 Aktivering af kogeplader...11 Deaktivering af kogeplader...11 Sådan slukkes kogepladen...12 Aktivering af børnesikring...12 Restvarmeindikator...12 Power Boost...12 Begrænset driftstid Automatisk sikkerhedsafbryder Timer Sammenkoblede kogezoner (kun nogle modeller)...15 Sikkerhedsfunktioner og fejlvisning...15 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF GLASKERAMISK INDUKTIONSPLADE Rengøring...17 MONTERING Vigtige advarsler Het plaatsen van de schuimrubber dichting Udskæringsmål til bordpladen...20 Monteringsvejledning...21 Ventilationsåbninger i køkkenelement...21 Installationsdiagram TILSLUTNING TEKNISKE SPECIFIKATIONER Typeskilt

4 VIGTIGT - LÆS FØR APPARATET TAGES I BRUG Sikkerhedsforskrifter Apparatet kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn. ADVARSEL: Apparatets tilgængelige dele kan blive meget varme, når apparatet er i brug. Pas på ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen. Børn yngre end 8 år skal holdes på sikker afstand eller hele tiden være under opsyn. ADVARSEL: Risiko for brand: Opbevar ikke noget på tilberedningsfladerne. ADVARSEL: Tilberedning med olie eller fedtstof uden opsyn kan være farligt og medføre brand. Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og tildæk ilden med en låg eller et fugtigt klæde. Sluk altid for kogepladen efter brug. Forvent ikke, at kogegrejsdetektoren slukker for kogepladen. ADVARSEL: Hvis overfladen revner, skal apparatet slukkes for at undgå risiko for elektrisk stød. Læg ikke metalgenstande som f.eks. knive, gafler, skeer eller grydelåg på kogepladen, da de kan blive meget varme. Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet, da det kan forårsage elektrisk stød. Apparatet er ikke beregnet til at blive styret ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem. Brug ikke apparatet udendørs. 4

5 Advarsler Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør. Ændringer eller reparationer, som ikke er udført af en fagmand, kan medføre risiko for personskade eller skade på apparatet. Reparationer må kun udføres af autoriserede serviceteknikere. Apparatet er udelukkende beregnet til tilberedning af mad. Det må ikke bruges til andre formål, som f.eks. opvarmning af rummet. Stil ikke tomt kogegrej på kogezonerne. Hvis der er en stikkontakt nær kogepladen, og der er sluttet et apparat til stikkontakten, må ledningen ikke komme i berøring med de varme kogezoner. Opbevar ikke temperaturfølsomme genstande som f.eks. rengøringsmidler, aerosoler osv. under apparatet. Hvis der stilles ting til opbevaring på den glaskeramiske kogeplade, kan den blive ridset eller beskadiget. Opvarm aldrig mad i alufolie eller plastbeholdere på kogepladen. Folien eller beholderne kan smelte og forårsage brand eller skade på kogepladen. Læg ikke genstande som f.eks. knive, gafler, skeer eller grydelåg på induktionskogezonerne, da de kan blive meget varme. Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 5

6 GLASKERAMISK INDUKTIONSPLADE 1. Bagerste venstre induktionskogezone 2. Bagerste højre induktionskogezone 3. Forreste venstre induktionskogezone 4. Forreste højre induktionskogezone 5. Betjeningspanel 6. Sammenkoblede kogezoner 6

7 Brug af kogepladen A Tænd/sluk B Indikator for effekt/restvarme B1 Decimalpunktet angiver, at timeren er aktiv C Valg af kogezone E Knapperne (-) og (+) H Display med ur/tid Funktionsprincip for induktionsplade Den keramiske induktionsplade er forsynet med tre eller fire kogeplader. Varmefladen er helt flad og glat og har ingen kanter, hvor der kan opsamles snavs. Induktionspladen er forsynet med højeffektive induktionskogeplader. Varmen afgives direkte under gryderne, hvor der er mest brug for den, og der er intet varmetab på den keramiske glasflade. Energiforbruget er derfor markant mindre end ved traditionelle kogeplader, der fungerer i henhold til varmestråleprincippet. Glaskeramiske kogeplader opvarmes ikke direkte, men kun gennem den varme, der returneres fra gryden. Denne varme bevares som»restvarme«, efter at kogepladen er slukket. Induktionspladen udvikler varme fra induktionsspolen, der er monteret under den keramiske glasflade. Spolen skaber et magnetfelt under gryden (der kan være magnetiseret), som til gengæld udvikler hvirvelstrøm til opvarmning af pladen. VIGTIGT! OBS! En revnet plade må aldrig anvendes! Pladen bevares flot i mange år, hvis den benyttes rigtigt og vedligeholdes med plejemiddel til glaskeramiske kogeplader. Følg altid producentens anvisninger. 7

8 Kogegrej til brug på induktionsplader Induktionspladen fungerer kun optimalt sammen med det rigtige kogegrej. Kogegrejet skal anbringes midt på kogezonen. Det kogegrej, der anvendes sammen med induktionspladen, skal understøtte induktionsvarme, for eksempel stål, emalje eller stållegering. Gryder fremstillet af stållegering med kobber- eller aluminiumbund samt glasgryder kan ikke bruges. Hvis du bruger en trykkoger, skal du holde den under opsyn, indtil det ønskede tryk er opnået. Hvis du bruger en trykkoger, skal du starte med maksimal effekt og derefter skrue ned for effekten, efterhånden som trykket stiger. Følg de anvisninger, der fulgte med trykkogeren. Brug kun kogegrej med plan bund! Konkav eller konveks bund (bund, der buer opad eller nedad) kan sætte overophedningssikringen ud af funktion og få kogepladen til at overophede. Det kan medføre, at glasoverfladen revner, eller at kogegrejets bund smelter. Ved skader, som skyldes uegnet kogegrej eller tomt/ tørkogt kogegrej, bortfalder garantien. Kontrollér altid, at gryder understøtter induktionsvarme. Brug kun kogegrej, som er egnet til elektrisk og induktionstilberedning med: en tyk bund (mindst 2,25 mm) en flad bund. Kogezonen Ø 160 mm Ø 180 mm Ø 200 mm Minimum grydebund diameter Ø 110 mm Ø 110 mm Ø 145 mm Magnettest Ved hjælp af en lille magnet kan du efterprøve, om dit kogegrej er magnetisk. Brug kun kogegrej, som magneten kan hænge fast på. 8

9 Gryderegistrering En af de mange fordele ved induktionskogeplader er gryderegistrering. Selv om der ikke står en gryde på kogezonen, eller hvis grydediameteren er mindre end diameteren på den relevante kogezone, forekommer der ikke noget varmetab. Hvis gryden er meget mindre end kogezonen, er det ikke sikkert, at den kan registreres af kogezonen. Hvis kogezonen er tændt, vises symbolet»u«på displayet. Hvis der anbringes en gryde på kogezonen inden for de næste 10 minutter, registreres den automatisk af kogezonen, hvorefter kogezonen opvarmes til den valgte effekt. Når gryden fjernes fra kogezonen, afbrydes strømmen til kogezonen. Hvis gryden har en mindre diameter end kogezonen, bruges kun den mængde energi, der er nødvendig for at opvarme gryden. Kogezonen kan blive beskadiget: Hvis der stilles tomt kogegrej på den. Kontrollér, at kogegrejets bund og kogezonerne er rene og tørre, så energien kan overføres mellem dem, og så kogezonerne ikke tager skade. Brug kun magnetisk kogegrej til kogning og stegning, f.eks. emaljeret kogegrej eller kogegrej af stål eller støbejern. Ellers fungerer kogezonerne ikke. Indstilling af varmeeffekten Tilberedningseffekten kan indstilles til 10 forskellige trin. Tabellen viser eksempler på brug ved de forskellige trin. Varme-effekt Brug 0 Slukket. Brug af restvarme. Opvarmning af varm mad, småkogning af mindre portioner (laveste 1-2 indstilling) 3 Småkogning ved lav effekt (fortsat tilberedning efter kraftig opstart) Langtidstilberedning (fortsat) af større portioner samt stegning af større 4-5 mængder 6 Stegning, bruning 7-8 Stegning 9 Tilberedning af store mængder, brune/braisere P Power boost -funktion til hurtig opstart af tilberedningen. Også velegnet til store mængder mad. 9

10 Energisparetips Ved køb af kogegrej er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse: Grydediameteren henviser typisk til den øverste del af gryden, der ofte er større end bunden. Trykkogere (økonomigryder), der anvender damp i en tætsluttende gryde, er særligt økonomiske og sparer både tid og energi. Kortere kogetider sikrer, at flere vitaminer bevares i maden. Kom altid tilstrækkeligt vand i trykkogere, da der ellers kan opstå overopvarmning, der kan ødelægge enten trykkogeren eller kogepladen. Anvend låg, hvor det er muligt. Kogegrejets størrelse skal stå i forhold til den mængde madvarer, der skal tilberedes. Anvendes evt. en stor gryde til at tilberede en lille mængde madvarer, vil dette øge energiforbruget. 10

11 BETJENING Når kogepladen tændes, lyser alle symboler på displayet kortvarigt. Kogepladen er herefter klar til brug. Kogepladen er forsynet med elektroniske sensorer, der aktiveres, hvis den markerede overflade berøres med fingerspidsen i mere end 1 sekund. Hver gang der trykkes på en sensor, bekræftes dette af et kort bip. Anbring ikke noget på sensorområdet. Sørg for, at sensorerne altid er rene. Sådan tændes kogepladen Tryk på sensoren Tænd/sluk (A) i mindst 1 sekund. Kogepladen tændes. Alle display (B1) viser»0«som effektrin, og decimalpunkterne (B1) blinker. Du skal nu begynde at indstille en kogezone inden for 10 sekunder, da kogepladen ellers slukkes. Aktivering af kogeplader Når du har tændt for kogepladen på tænd/sluk-knappen (A), kan du tænde for den ønskede kogezone inden for de næste 10 sekunder. Når du berører sensoren for den ønskede kogezone (C), lyser»0«for den valgte kogezone mere klart. Berør sensorerne»+«(e) og» «(E) for at indstille effekttrinnet (1-9-P). Hvis du først rører ved knappen» «, indstilles effekttrinnet til»9«. Hvis sensoren»+«(c) eller»-«(e) holdes inde, forøges eller reduceres effektniveauet automatisk. Effektniveauet kan også ændres trinvist ved gentagne gange at røre ved de relevante sensorer. Deaktivering af kogeplader Vælg først den kogezone, du vil slukke for. Brug sensoren»-«(e) til at indstille effekttrinnet til»0«. Hvis effekten for alle kogezoner er indstillet til»0«, slukkes kogepladen efter 20 sekunder. 11

12 Sådan slukkes kogepladen Kogepladen kan til enhver tid slukkes ved at trykke på sensoren Tænd/sluk (A). Alle indstillinger på nær minuturet nulstilles (se afsnittet Minutur). Aktivering af børnesikring Du kan forhindre utilsigtet brug af kogepladen ved at aktivere børnesikringen. Dermed fungerer apparatlåsen også som børnesikring. Aktivering af børnesikring Kogepladen skal være slukket. Tryk på sensoren (A) for at tænde for kogepladen. Indstillingen»0«vises på alle displays. Tryk samtidigt på sensoren til bageste venstre kogezone (C) og sensoren» «(E) i cirka 3 sekunder. Det lyder et bip, og»l«vises kortvarigt på alle displays. Børnesikringen er nu slået til. Deaktivering af børnesikring Tryk på sensoren (A) for at tænde for kogepladen. Symbolet»L«vises på alle displays. Tryk samtidigt på sensoren til bageste venstre kogezone (C) og sensoren» «(E) i cirka 3 sekunder. Indstillingen»0«vises på alle displays. Børnesikringen er nu slået fra. Restvarmeindikator Power Boost Den glaskeramiske induktionsplade er også forsynet med en restvarmeindikator»h«. Kogepladerne opvarmes ikke direkte, men gennem strålevarmen fra gryden. Hvis symbolet»h«vises, efter at kogepladen er slukket, kan restvarmen bruges til opvarmning af mad eller til smeltning af smør. Selvom symbolet»h«forsvinder, kan kogepladen stadig være varm. Undgå at røre ved kogepladen! Du kan slå funktionen power boost til for alle kogezoner for at varme maden hurtigere op. På den måde kan du hurtigt opvarme store mængder mad. Advarsel: Kogezonen forrest til venstre har en super power-funktion. På denne kogezone er effekttrinnet ekstra højt i 5 minutter, før den automatisk skifter til effekttrin 9. 12

13 Bruge Power boost-funktionen Berør sensoren (C) for den ønskede kogezone. Indstil effekttrinnet til»9«ved hjælp af sensorerne»+«og»-«(e), og tryk umiddelbart efter på»+«igen. Symbolet»P«vises på displayet. Slå Power boost-funktionen fra Tryk på sensoren (C) for den relevante kogezone, og umiddelbart derefter på sensoren»-«(e). Symbolet»P«forsvinder, og kogezonen indstilles automatisk på effekttrin 9. Begrænset driftstid Automatisk sikkerhedsafbryder Forløb, før sikkerhedsafbryderen Varme-effekt deaktiverer kogepladen (i timer) ,5 7 1,5 8 1,5 9 1,5 P 1,5 Ovenstående skema viser, hvor lang tid en given kogeplade kan anvendes ved den anførte effekt, før sikkerhedsafbryderen deaktiverer kogepladen. Hvis en kogeplade deaktiveres af sikkerhedsmekanismen, vises symbolerne»0«eller»h«på displayet, hvis der ikke er nogen restvarme tilbage. Eksempel: Indstil kogezonens effekttrin til 6, og lad den være tændt et stykke tid. Hvis kogezonens effekt ikke ændres, slukker sikkerhedsafbryderen for kogezonen efter 1½ time. Automatisk sikkerhedsafbryder Kogepladen er forsynet med en blæser, som afkøler kogepladens elektroniske komponenter under tilberedningen. Blæseren kan fortsætte med at køre i nogen tid, efter at tilberedningen er afsluttet. Induktionskogepladen er også udstyret med en sikkerhedsmekanisme, der beskytter de elektroniske dele. Sikkerhedsmekanismen fungerer på flere måder. 13

14 Hvis kogezonens temperatur stiger markant, reduceres kogezonens effekt automatisk. Hvis det ikke er nok til, reduceres eller afbrydes strømmen til de øvrige tændte kogezoner også. Hvis det sker, vises fejlmeddelelsen»e2«på displayet. Når kogepladen er kølet af, kan den bruges igen. Timer Vælg timeren ved at berøre sensorerne»+«og»-«(e) samtidigt. Timerens indstilling vises på de to øverste displays (H), mens de to nederste displays er slukket. Tidsindstillingen vises i 10 sekunder, hvorefter effekttrinnene vises igen. Du kan vælge mellem to funktioner: a) Tilberedningstimer timerfunktionen er knyttet til en bestemt kogezone. Når den indstillede tid er gået, slukkes kogezonen automatisk. b) Minutur timerfunktionen fungerer kun som alarm/ minutur. Når den indstillede tid er gået, lyder alarmen. Aktivere og indstille timeren Vælg timeren ved at berøre sensorerne»+«og»-«(e) samtidigt. - Hvis du på forhånd har valgt en kogezone, så det tilhørende display lyser klarere end de andre, indstilles tiden for den pågældende kogezone. Decimalpunktet/ prikken ved effekttrinnet angiver, at timeren er aktiveret. - Timeren (minutur) kan også indstilles, selv om der ikke er valgt en kogezone, hvis du f.eks. vil mindes om noget i løbet af madlavningen. En aktiv tilberedningstimer/minutur angives af to blinkende prikker ved displayet. Indstil tilberedningstiden ved at berøre sensorerne»+«eller»-«(e). (Hvis du først trykker på» «, indstilles timeren til 30 minutter. Hvis du lader fingeren blive på sensoren, ændres indstillingen hurtigere. Værdien kan indstilles fra 01 til 99 minutter. En tilberedningstimer kan indstilles for hver kogezone. For at se den resterende tilberedningstid skal du vælge den relevante kogezone og aktivere timerfunktionen. Tryk på sensoren» «eller»+«for at ændre indstillingen. (Tryk samtidigt på sensorerne» «og»+«(e) for at vælge mellem de aktive indstillinger/timere.) 14

15 Når tiden udløber, blinker»00«på displayet. Ved tilberedningstimere blinker den relevante prik også. Der lyder et kort bip. Berør en sensor for at slå alarmen fra. Hvis du ikke gør noget, slukkes alarmen automatisk efter 2 minutter. Sammenkoblede kogezoner (kun nogle modeller) På nogle modeller er det muligt at sammenkoble de to venstre kogezoner, så de fungerer som én stor kogezone. Dermed kan man eksempelvis tilberede mad i en stor oval gryde. Gryden skal være så stor, at den dækker centrum på begge kogezoner. Maksimal grydestørrelse: 40 cm 25 cm. Vi anbefaler, at du bruger kogegrej med en kraftig bund. Under tilberedningen bliver kogegrejet varmt. Pas på, at du ikke brænder dig. Kogegrejet må ikke stå, så det dækker betjeningspanelet. Aktivering af de sammenkoblede kogezoner Tænd for kogepladen ved at trykke på tænd/slukknappen (A). Tryk på knapperne til de to venstre kogezoner (C) samtidigt. Et symbol med form som et»omvendt U«vises på displayet for at angive, at de to kogezoner er blevet sammenkoblet. Indstil effekttrinnet for de sammenkoblede kogezoner. Hvis du senere vil ændre effekttrinnet, skal du først trykke på knappen for den forreste venstre kogezone. Bemærk! Power boost-funktionen er ikke tilgængelig ved sammenkoblede kogezoner. Det højest mulige effekttrin er 9. Deaktivering af de sammenkoblede kogezoner Tryk på knapperne til de to venstre kogezoner samtidigt. Symbolet med form som et»omvendt U«slukkes, og kogepladen slukkes. Begge kogezoner kan nu bruges uafhængigt af hinanden. Sikkerhedsfunktioner og fejlvisning Kogepladen er udstyret med overophedningssensorer. Hvis temperaturen bliver for høj, slukkes de relevante kogeplader og i nogle tilfælde alle kogeplader automatisk. Fejl, Mulig årsag, Løsning Der lyder et konstant bip, og»er03«blinker på displayet. Der er spildt vand på sensoroverfladen, eller der er anbragt en genstand oven på sensorerne. Tør overfladen af. 15

16 »E/2«blinker - Kogezonen er blevet overophedet. Vent, til kogezonen køler ned.»e/3«blinker - Kogegrejet er ikke magnetisk og er derfor ikke egnet til brug med kogepladen. Vælg andet kogegrej. I tilfælde af driftsfejl, eller hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder, skal du afbryde kogepladen fra lysnettet i nogle få minutter (slå relæet fra eller afbryd sikringsgruppen), og slut derefter kogepladen til igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte et autoriseret serviceværksted. 16

17 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF GLASKERAMISK INDUKTIONSPLADE Rengøring Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Den glaskeramiske kogeplade skal rengøres efter hver brug, når den er kølet af. I modsat fald kan selv de mindste pletter, der er tilbage efter tilberedning, brænde ind i kogepladens overflade ved den efterfølgende brug. Brug særlige rengøringsmidler, der er fremstillet til at skabe en beskyttende film over overfladen, til den daglige vedligeholdelse af den glaskeramiske kogeplade. Tør støv og andre partikler af kogegrejets bund og af kogepladen før hver brug, da de ellers kan ridse overfladen (figur 1). Forsigtig: Ståluld, skuresvampe og skuremidler kan ridse kogepladens overflade. Den glaskeramiske overflade kan også blive beskadiget af skrappe aerosoler eller uegnede eller ikke tilstrækkeligt blandede flydende kemikalier (figur 1 og 2). Mønstermærker kan utilsigtet ødelægges ved brug af skrappe eller slibende rengøringsmidler eller ved brug af kogegrej med ru eller beskadiget bund (figur 2). Mindre pletter fjernes med en fugtig, blød klud. Derefter skal overfladen tørres af (figur 3). Vandpletter fjernes med en mild eddikeopløsning, men aftør ikke rammen med det (kun visse modeller), da den kan miste sin glød. Brug aldrig skrappe sprays eller kalkfjerner (figur 3). Sværere pletter fjernes med særlige rengøringsmidler og redskaber til rengøring af glaskeramiske kogeplader. Når du bruger sådanne produkter, skal du følge produktets brugsanvisning. Sørg for, at alle rester af rengøringsmidler fjernes helt, da de ellers kan skade den glaskeramiske kogeplade, når kogezonerne varmes op (figur 3). Vanskelige og brændte pletter fjernes med en speciel glaskeramisk skraber (figur 4). Vær forsigtig, når du bruger en skraber, så du ikke kommer til skade med den. Brug kun skraberen, hvis snavset ikke kan fjernes med en våd klud eller med specielle rengøringsmidler til glaskeramiske overflader. Hold skraberen i den korrekte vinkel (45 til 60 ). Pres forsigtigt skraberen mod glasoverfladen, og skub den over mønstermærkerne for at fjerne snavset. Skraberens plastdele (på nogle modeller) må ikke komme i kontakt med varme kogezoner. 17

18 Pres ikke skraberen vinkelret mod glasset, og rids ikke kogepladens overflade med bladet eller spidsen. Figur 5 Sukker og sukkerholdige fødevarer kan beskadige den glaskeramiske kogeplade permanent (figur 5), så resterne af sukkeret og sukkerholdige fødevarer skal straks skrabes af den glaskeramiske kogeplade, også selv om kogezonerne stadig er varme (figur 4). Misfarvning af den glaskeramiske kogeplade har ingen indvirkning på dens drift og stabilitet. De opstår oftest som følge af fastbrændte madrester eller som følge af brug af kogegrej med aluminium- og kobberbund, og sådanne misfarvninger er temmelig svære at fjerne. Advarsel: Alle beskrevne skader er hovedsageligt æstetiske og har ingen direkte indvirkning på apparatets drift. Sådanne skader dækkes ikke af garantien. MONTERING Vigtige advarsler Kogepladen skal monteres i en bordplade og sluttes til el af en autoriseret installatør. Laminat eller andre belægninger på den bordplade, som kogepladen skal monteres i, skal være behandlet med varmebestandig lim (100 C), da bordpladens overflade ellers kan blive deformeret eller misfarvet. Kogepladen er beregnet til indbygning i et køkkenelement med en bredde på mindst 600 mm. Når kogepladen er monteret, skal de to beslag forrest være let tilgængelige nedefra. Overskabe skal være placeret, så de ikke er i vejen, når kogepladen bruges. Afstanden mellem kogepladen og emhætten skal mindst være som angivet i vejledningen til emhætten. Minimumsafstanden er 650 mm. Afstanden mellem kogepladens kant og et tilstødende højere køkkenelement skal være mindst 40 mm. Du må gerne opsætte pynteplader og lignende af massivt træ ved kogepladens bagside, hvis du overholder de minimumsafstande, som er vist på monteringstegningerne. Mindsteafstanden mellem kogepladen og den bageste væg er angivet på monteringstegningerne. 18

19 Het plaatsen van de schuimrubber dichting Voor het inbouwen van het apparaat moet aan de onderkant van de keramische (glazen) kookplaat de bij het apparaat geleverde schuimrubber dichting worden geplakt (zie afbeelding). Het inbouwen van het apparaat zonder dichting is niet toegestaan! De dichting moet op de volgende wijze aan het apparaat worden bevestigd: - de beschermfolie moet van de dichting worden verwijderd, - vervolgens moet de dichting aan de onderkant van het glas worden geplakt en wel 2 tot 3 mm van de rand (zie afbeelding). De dichting moet langs de hele rand van het glas worden geplakt en de hoeken mogen elkaar niet overlappen, - bij het plaatsen van de dichting moet worden voorkomen dat het glas met een scherp voorwerp in aanraking komt. OPMERKING! Bij sommige apparaten is de dichting al aanwezig! 19

20 Udskæringsmål til bordpladen - SIVK6 - SIVK7 Kogepladen kan monteres i bordplader med en tykkelse på mm. Hvis bordpladen er tykkere end 40 mm, skal der raspes af den inderste kant (Figure A), så der opnås tilstrækkelig ventilation. Hvis bordpladens tykkelse overstiger 30 mm, skal åbningen til kogepladen laves midt i med tilstrækkelig afstand til forkanten af ovnen, så induktionskogepladen ikke kan komme til at berøre ovnens kabinet. Hvis du vil montere induktionskogepladen i en eksisterende åbning, skal du sikre dig, at de krævede installationsmål overholdes (installationsdybde: 56 mm). 20

21 Monteringsvejledning Kogepladen skal placeres helt vandret. Beskyt kanten på udskæringen i bordpladen. Skru de fire medfølgende beslag fast til kogepladens for- og bagside og til udskæringen i bordpladen med de medfølgende skruer. Kogepladen tilsluttes strømforsyningen (se vejledningen for tilslutning af kogepladen til strømforsyningen). Kogepladen monteres i udskæringen i bordpladen. Kogepladen presses med et fast tryk ned mod køkkenbordet. For at montere beslag, er det ikke tilladt at anvende skruer længere end 6,5 mm. Ventilationsåbninger i køkkenelement For at induktionskogepladen kan fungere korrekt, skal der være tilstrækkelig luftcirkulation. A Køkkenelement med skuffe Der skal være en åbning i fuld bredde og med en højde på mindst 140 mm bag på køkkenelementet. Der skal endvidere være en åbning på mindst 6 mm foran på køkkenelementet i fuld bredde. Kogepladen er udstyret med en blæser nederst. Hvis der er en skuffe under kogepladen, må genstande i skuffen ikke kunne komme i berøring med blæseren, så den blokeres. Alufolie og brændbare genstande og væsker (f.eks. aerosoler) på ikke opbevares i skuffer tæt på kogepladen. Risiko for eksplosion! Der skal være en åbning på mindst 20 mm mellem skuffens indhold og blæseren. 21

22 B Køkkenelement med indbygget ovn Under induktionskogepladen må der kun monteres ovne af typen EVP4.., og EVP2.., som er udstyret med blæsere. Før montering af ovnen skal køkkenelementets bagpanel tages af. Der skal endvidere være en åbning på mindst 6 mm foran på køkkenelementet i fuld bredde. 22

23 Installationsdiagram Apparatet er designet til tofaset tilslutning, men kan også sluttes til én fase. Tofaset tilslutning Monter en jumper på terminalerne 4 og 5. Enkeltfaset tilslutning Monter en jumper på terminalerne 4 og 5 og på terminalerne 1 og 2. Bemærk! Terminal 3 er ledig. Til eltilslutning anbefales: gummikabel af typen H05 RR-F 4x1,5 med gul/grøn jordleder. PVC isolerede kabler af typen H05 VV-F 4x1,5 med gul/grøn jordleder, eller andre tilsvarende kabler af tilsvarende kvalitet. 23

24 TILSLUTNING Eltilslutningen må kun udføres af en autoriseret installatør. Beskyttelse af eltilslutningen skal være i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsforskrifter. Inden tilslutningen skal De kontrollere, at spændingen, som er angivet på mærkeskiltet, svarer til netspændingen. Mærkeskiltet er placeret på kogepladens underside. Apparatet er beregnet til tilslutning til vekselstrøm (230 V~). Den elektriske installation skal være forsynet med en afbryder, som adskiller apparatet fra netspændingen i alle poler, og hvor der i åben/afbrudt stilling er mindst 3 mm afstand mellem hver kontakt. Tilslutningen skal vælges med hensyntagen til kapaciteten af elinstallationer og pågældende sikringer. Kogepladen hører til brandbeskyttelse klasse Y. Apparater af denne type må på den ene side indbygges ved siden af et højt køkkenelement, som er højere end selve apparatet. På den anden side, skal det til-stødende køkkenelement have samme højde som apparatet. Montering skal foretages således, at det ikke er muligt at få adgang til vitale dele uden værktøj. VIGTIGT! Husk at afbryde for strømforsyningen før der bliver foretaget indgreb eller reparation på apparatet. For installation se skemaet. Jordforbindelsen (PE) sluttes til tilslutningen, som er afmærket med jord. Tilslutningskabelet skal monteres igennem aflastningen, som beskytter kablet. Efter tilslutning afprøves alle kogezoner ved, at de tændes i ca. 3 minutter. Brug en flad skruetrækker til at åbne dækslet over terminalerne. Brug de medfølgende jumpere, når du tilslutter apparatet. 24

25 Enkeltfaset tilslutning med effektbegrænser (kun modeller med 4 kogezoner og uden sammenkoblingsfunktion) Hvis dit relæ ikke tillader en strøm på 32 ampere, kan du begrænse kogepladens samlede effekt, så den aldrig overstiger 16 ampere. Hvis du slår effekbegrænseren til, kan de enkelte kogezoner kun skrues op, så længe den samlede effekt ikke overstiger grænsen. Når grænsen nås, lyder der et bip, og indstillingerne på displayene blinker. Indstillingen kan aktiveres inden for 2 minutter efter, at kogepladen er blevet sluttet til lysnettet. Apparatet skal være slukket og ulåst. Berør alle sensorer til valg af kogezoner i 3 sekunder, til du hører et kort bip.»hi«vises på displayet. Det står for»high«(høj) effekt. Tryk på sensoren» «eller»+«for at ændre indstillingen til Lo. Det står for»low«(lav) effekt. Berør alle sensorer til valg af kogezoner i 3 sekunder for at bekræfte indstillingen. Der lyder et kort akustisk signal, og displayene slukkes. Indstillingen er nu gemt. Hvis du ønsker at ændre indstillingen senere, skal du først afbryde apparatet helt fra lysnettet i nogle få sekunder. Bemærk! Du kan afbryde proceduren ved at trykke på tænd/sluk-sensoren (A). Alternativt afbrydes indstillingen automatisk efter 1 minut. Den oprindelige indstilling forbliver aktiv. Eksempel: Hvis to kogezoner er indstillet til P, kan de to andre kogezoner ikke bruges. Hvis du vil bruge alle 4 kogezoner samtidigt, må hver kogezone maksimalt være indstillet til effekttrin 7. 25

26 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Typeskilt A Serienummer B Kode C Model D Type E Varemærke F Teknisk information G Opfyldelse af standarder / symboler VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING FOR ENHEDENS FUNKTION. Brugsanvisninger findes også på vores hjemmeside på 26

27

28 SIVK_BI2 da (09-14)

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionskogeplade Glaskeramisk induktionskogeplade Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader Tilslutning Typeskiltet

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG DK INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING GLASKERAMISK INDUKTIONSKOGEPLADE TIL INDBYGNING Kære kunde Før De tager Deres nye plade i brug Transportskader

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionsplade Glaskeramisk induktionsplade Dear customer! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Glaskeramisk kogeplade

Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Den glaskeramiske indbygningskogeplade er kun til husholdningsbrug. Vores apparater emballeres i miljørigtige materialer, som enten kan genvindes eller bortskaffes uden

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 202 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 202 1.2 Producentens ansvar 203 1.3 Apparatets formål 203 1.4 Bortskaffelse 203 1.5 Identifikationsskilt 204 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Type KPN 60-00 ELS. Betjeningsvejledning...2

Type KPN 60-00 ELS. Betjeningsvejledning...2 Type KPN 60-00 ELS DK Betjeningsvejledning...2 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med

Læs mere

Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING

Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade l Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. l Gør dig fortrolig med din

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG

INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG DA INSTRUKTIONER OM MONTERING, TILSLUTNING OG BRUG DIN INDUKTIONSKOGEPLADE DIN INDUKTIONSKOGEPLADE Indledning Denne induktionskogeplade er designet af en virkelig madlavningsekspert. Madlavning på en induktionskogeplade

Læs mere

Type KK 56 EF, EP, ER

Type KK 56 EF, EP, ER Type KK 56 EF, EP, ER DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade O Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. O Gør dig fortrolig

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061

INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061 INDUKTIONSKOGEPLADE HN 10061 BRUGERVEJLEDNING SIKKERHEDSADVARSLER Din sikkerhed er vigtig for os. Læs alle advarsler og anvisninger omhyggeligt, før kogepladen tages i brug. INSTALLATION Fare for elektrisk

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp SV NO INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING Kogeplade Kokplatta Platetopp 02 Kære kunde, Tak, fordi du har købt en kogeplade fra BRANDT.

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugsanvisning GIK32B GIK63B

Brugsanvisning GIK32B GIK63B Brugsanvisning GIK32B GIK63B DK Brugsanvisning DK 3 - DK 30 Anvendte piktogrammer Vigtig information Tips INDHOLD Din induktionskogeplade Indledning 4 Beskrivelse 5 Sikkerhedsforskrifter Vær opmærksom

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode 1 DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode d emploi Page 26 NEDERLANDS Installatie Pagina 33

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S. Betjeningsvejledning

HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S. Betjeningsvejledning 700003175003 HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S Betjeningsvejledning BRUGSANVISNING Indhold Din induktionskogeplade Brug Betjening Vedligeholdelse Fejl Installation Bilag Indledning 4 Betjeningspanel

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G

Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G DA Brugsvejledning DA 3 - DA 31 Benyttes piktogrammer: Viktig information Tips INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: HGI20ENID0TX1 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE!

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE INDUKTIONSKOMFUR CI9664W, CI9668W, CI9668S CI9662W, CI9662S

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE INDUKTIONSKOMFUR CI9664W, CI9668W, CI9668S CI9662W, CI9662S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

DETALJERET BETJENINGSVEJLEDNING TIL EN INDUKTIONSKOGEPLADE

DETALJERET BETJENINGSVEJLEDNING TIL EN INDUKTIONSKOGEPLADE DA DETALJERET BETJENINGSVEJLEDNING TIL EN INDUKTIONSKOGEPLADE www.gorenje.com Kære kunde, du har købt et produkt af vores nye række. Vi ønsker, at vores produkt tjener dig godt. Inden installationen og

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere