Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde med Tandlægeskolen ved Aarhus Universitet. Afdelingen har landsdelsfunktion indenfor ortokirurgi, sekundær ganespaltekirurgi samt behandling af børn med medfødte craniofaciale misdannelser i samarbejde med neurokirurgerne. Derudover behandler afdelingen alle former for ansigtsfrakturer og tandimplantater. Ca. 30 % af alle operationspatienter er akutte. Afdelingen består af to operationsstuer og syv ambulatorieklinikker, som dagligt besøges af ca. 100 patienter. Samarbejdsrelationer Alle patienter tildeles to kontaktpersoner i forbindelse med første besøg i ambulatoriet; en sygeplejerske/ social- og sundhedsassistent og en kæbekirurg/ tandlæge. Interne samarbejdspartnere er sengeafsnittet NSA 5 O (6 senge), kæbekirurger, tandplejere, klinikassistenter, sekretærer og serviceassistenter. Eksterne samarbejdspartnere er Neurokirurgisk operationsafsnit, ITA, Observationsafsnit, H-operationsafsnit, Z-operationsafsnit, Dagkirurgisk Afsnit, E-operationsafsnit, E1-børneafsnit (1 seng), Patienthotellet (2 senge) og Gane-spalteafdelingen på Taleinstituttet Derudover samarbejder vi med Klinisk Kemisk Afdeling, Onkologisk Afdeling og Patienthotellet. Tværsektorielle samarbejdspartnere er kommunale tandplejere, praktiserende tandlæger og eksterne ortodontister. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 1 af 8

2 Patient/borger kategorier Afdelingen modtager mænd, kvinder og børn. Patientkategorier: Ortokirurgiske patienter, hvilket er patienter med forkert sammenbid Patienter med ganespalte Patienter til indsættelse af implantater Patienter med ansigtsfrakturer Patienter med lidelser i slimhinden i munden Patienter til forundersøgelse forud for diverse behandlinger, ex. hjerteoperation og strålebehandling Børn med medfødte craniofaciale misdannelser Centrale kliniske problemstillinger Patienter med kommunikative problemer. Patienter med ernæringsmæssige problemer. Patienter med smerter. Patienter i præ-, per- og postoperative forløb. Patienter med sensibilitetsforstyrrelser. Patienter med psykiske følger efter ændret udseende. Patienter med stort behov for information. Eksempel på et patientforløb: Patienten har markant underbid, som på sigt kan give kæbeledssmerter og hovedpine. Patienten skal have bøjle på hos en ortodontist. Denne skal bæres i ca. 2 år. I forbindelse med påsætning af bøjlen indkaldes patienter til forundersøgelse i ambulatoriet. Efter de 2 år indkaldes patienten til operation, hvor biddet korrigeres. Efter operationen er patienten indlagt i ca. to dage. Postoperativt er store dele af ansigtet meget hævet, men patienten er ikke specielt smertepræget. I fire uger efter operationen får patienten blød kost. Patienten indkaldes til kirurgisk kontrol en uge efter operationen. Et år efter operationen skal patienten fortsat bære bøjle. Patientens udseende bliver ændres efter operationen, hvilket kan give identitetsproblemer. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 2 af 8

3 Tværfaglige og tværsektorielle forhold Tand-, mund- og kæbekirurgisk Afdeling ledes af en oversygeplejerske og en ledende overtandlæge. I ambulatoriet- og operationsafsnittet er ansat en afdelingssygeplejerske, to specialeansvarlige sygeplejersker og en klinisk vejleder. Derudover er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter og sekretærer. Afsnittet er uddannelsessted for sygeplejestuderende, sekretærelever og tandlægestuderende. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener I Tand-, mund og kæbekirurgisk Afdeling plejes og behandles patienter med lidelser i ansigtsregionen. Afsnittet modtager både elektive og akutte patienter, hvoraf den akutte del tegner sig for ca. 30 % af patientindtaget. Efter operationer overflyttes patienterne til Observationsafsnittet eller H- opvågning og herfra videre til de respektive sengeafsnit. Den postoperative kontrol foretages i kæbekirurgisk ambulatorium. Sygeplejefaglige opgaver De sygeplejefaglige opgaver er struktureret ved hjælp af de søgeord, der anvendes i sygeplejejournalen på Århus Sygehus. Kommunikation Kommunikation verbal, non verbal og aktiv lytning Dokumentation Samarbejde med diverse samarbejdspartnere eksempelvis anæstesien Deltagelse i teammøder og konferencer Agere i relation til lov om tavshedspligt Viden/ Udvikling Observation og registrering af patientens behov for vejledning, undervisning og rådgivning i Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 3 af 8

4 forbindelse med sygdom, mundhygiejne, ernæring og medicinadministration Vejlede, undervise og rådgive patienter og pårørende Anvendelse af informationspjecer Respiration/ Cirkulation Lejring og mobilisering med henblik på forebyggelse og/ eller behandling af respirationsproblemer Inddrager faktorer i plejen som har betydning for patientens temperaturregulering Måling af BT Ernæring Observation af patientens ernæringstilstand Kostregistrering og vægtregistrering Udskillelse Steril intermitterende katerisation Anlæggelse af kateter á demeure og observation af dette Hud/ slimhinder Observation af patientens hud, slimhinder og tænder Skiftning af forbinding Aktivitet Lejring Anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med lejring Forebyggelse af decubitus, kontrakturer og tromboser Opmærksomhed på plejepersonalets arbejdsstillinger Smerte/ Sanseindtryk Observation af patientens smerter Pleje og behandling af patientens smerter Anvendelse af musik i forbindelse med behandling i lokal anæstesi Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 4 af 8

5 Psykosociale forhold Observation af patientens sindsstemning Identifikation af patienter i identitetskrise Inddragelse af pårørende i behandlingen I relation til alle de nævnte sygeplejefaglige opgaver er der endvidere fokus på hygiejne, dokumentation, etik og medicinadministration. Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Øjenprojekt udviklingsprojekt i relation beskyttelse af øjnene i forbindelse med kæbekirurgiske operationer. Kost- og ernæringsprojekt vægtregistrering i forbindelse med ortokirurgiske operationer. Projekt vedrørende Ortoskolen undervisning af patienter, der skal have foretaget en operation i kæben. Projekt vedrørende indikatorhandsker som anvendes i forbindelse med operation en dobbelthandske som skal øge sikkerhed og sterilitet. Projekt om sikker færdsel på operationsstuen. Projekt mundpleje mundpleje til kæbekirurgiske patienter. I tråd med anbefalingerne på Århus Sygehus arbejdes der i afdelingen med Utilsigtede hændelser, Den Danske Kvalitetsmodel og Monitorering af den sygeplejefaglige kvalitet. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder I afdelingen arbejdes der med afsæt i sygeplejeprocessen. Som del af arbejdet med sygeplejeprocessen er der udviklet dokumentationsredskaber knyttet til sygeplejehandlinger i ambulatoriet som eksempelvis: Sygeplejehandlinger ved ekstraktioner Sygeplejehandlinger ved malignt biopsisvar Sygeplejehandlinger ved biopsitagning Sygeplejehandlinger ved opklapning (operation i munden) Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 5 af 8

6 Sygepleje ved henholdsvis akut og elektiv indlæggelse Som kvalitetssikringsredskaber på operationsafsnittet arbejdes der med: Sikker kirurgicheck patientidentifikation. Mødeaktiviteter: Der afholdes ugentligt en sygeplejekonference i afsnittet Der afholdes morgenbriefing med deltagelse af alt personale i kæbekirurgisk afdeling Hver 3. måned afholdes personalemøde for sygeplejepersonalet Èn gang pr. måned mødes hele personalet til undervisning og information om nye tiltag To gang årligt afholdes temadag for hele personalet Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse I afsnittet er der ansat en klinisk vejleder, som i samarbejde med dig tilrettelægger dit uddannelsesforløb i klinisk praksis ud fra målene i modulbeskrivelsen. Det øvrige plejepersonale fungerer som daglige vejledere. Det er lærerigt, at du som studerende følger patientforløb, hvorfor vi tilstræber, at du får forløb som strækker sig fra indlæggelse til udskrivelse. I afdelingen er der sygeplejersker, som har særlige interesseområder ex dokumentation, ernæring, sikkerhed, hygiejne, implantater, medicin, DDKM og røntgen, som du opfordres til at følges med, når dit fokusområde er sammenfaldene med deres. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske i afdelingen koordinerer og tilrettelægger uddannelsen i klinikken i samarbejde med den kliniske vejleder og afdelingssygeplejersken. Da læring af sygepleje omhandler andet end tavs, kropslig viden og skal kunne begrundes og udvikles, ser vi refleksionen som det konstruerende og bindende led mellem teori og praksis. Refleksion er en læreproces hvor man undrer sig. Refleksion kan ske i tanke, ord og på skrift. Refleksion kan foregå alene eller sammen med den daglige vejleder eller den kliniske vejleder. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 6 af 8

7 Studiemetoder til at fremme den skriftlige refleksion er patientforløb, patientfortælling, sygdomsforløb og oplæg til seminar. E-portfolio er et vigtigt redskab i styrkelsen af kontinuiteten i vejledningsforløbene. Alle studerende i Tand-, mund- og kæbekirurgisk Afdeling tilbydes undervisning i specialerelaterede emner. Læringsmiljø /Studiemiljø Tilknytningen til den daglige vejleder ændrer sig i forløbet i takt med, at du øger dit selvstændighedsniveau. Tilknytningen ændres sig i forløbet fra, at vejlederen deltager i plejen og behandlingen af en patient sammen med dig, til at vejlederen kan bruges som sparringspartner og hjælper ad hoc. Det forventes at du er studieaktiv i afdelingen og på dine studiedage. Med studieaktiv menes, at du er opsøgende i forhold til læringssituationer, er forberedt til planlagte samtaler og tager ansvar for dit eget uddannelsesforløb. Uddannelse prioriteres højt i afdelingen, da der gives tid til vejledning. Der er fokus på den læringsmæssige kvalitet i vejledningen. Vejlednings- og evalueringstilbud Du introduceres til afdelingen den første dag. Der afholdes planlægningssamtale med deltagelse af klinisk vejleder og dig, indenfor den første uge, hvor din individuelle kliniske studieplan drøftes. Denne skal godkendes af den tilknyttede underviser fra sygeplejerskeuddannelsen. Der gives vejledning og evaluering på obligatoriske studiemetoder, og introduktion til intern klinisk prøve. Der tilbydes en ugentlig individuel vejledningssamtale af en times varighed. Afslutningsvis vil der være en evalueringssamtale med gennemgang af evalueringsskema. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 7 af 8

8 Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder Ulla Møller har været uddannet sygeplejerske i 23 år, har den kliniske vejlederuddannelse og er i færd med at tage en diplomuddannelse. Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Litteraturlisten findes i afdelingen og udleveres ved studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som du dokumenterer i E-portfolio. I velkomstbrevet beskrives den litteratur der forventes læst før studiestart. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Det forventes af dig som studerende, at du: Anvender E-portfolio Udarbejder en skriftlig individuel klinisk studieplan og følger op på denne i det kliniske studieforløb Forbereder fokusområder eller problemstillinger til samtaler med den kliniske vejleder Deltager i plejen og behandlingen af de patienter der tildeles i løbet af den kliniske uddannelsesperiode Arbejder målrettet således at studieaktiviteten hele tiden står i forhold til den forventede kompetence (her henvises til målene for perioden og de beskrevne uddannelsesmuligheder) Er til stede i praksis således at der gentagne gange kan øves de elementer der hører til virksomhedsfeltet Udarbejder et skriftligt patientforløb jævnfør beskrivelsen i E-portfolio Udarbejde en patientfortælling jævnfør beskrivelsen i E-portfolio Udarbejde en sygdomsforløbsbeskrivelse jævnfør beskrivelsen i E-portfolio Udarbejder et oplæg til seminar, fremlægger det og deltager aktivt i eget og medstuderendes seminarer Diverse skriftlige arbejder skal være udarbejdet ifølge kriterierne i E-portfolio og gennemgået før den interne kliniske prøve Studerende som ikke opfylder ovenstående krav, kan ikke indstilles til den interne kliniske prøve ved slutningen af modulet. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 8 af 8

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen 3 1.1 Organisatorisk 3 1.2 Sygeplejefagligt 4 1.3 Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen 4 1.4

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever

Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever Hjertecentret. Rigshospitalet Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever Hjertecentret Prægraduat team. November 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sygepleje i Hjertecentret... 3 Den

Læs mere