Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk"

Transkript

1 Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej Gentofte Telefon:

2 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave under Gentofte kommune, og drives i henhold til Servicelovens 32. Organisatorisk hører Troldemosen under Børn, Skole og Fritid i Gentofte kommune. Vi har en flydende normering, og kan modtage op til 45 børn i alderen 0-7 år med fysiske, psykiske og multiple funktionsnedsættelser. Børnene er så vidt muligt i funktionsopdelte grupper, i de 4 huse vi råder over. Vi yder desuden råd og vejledning til kommunerne i Regionen, samt i forhold til børn opskrevet på ventelisten. Råd og vejledning varetages af teamlederne. Personalet i Troldemosen består af: Leder Souschef Teamledere Pædagoger Ergoterapeuter Fysioterapeuter Talepædagoger Psykologer Sekretær Pedel Vikarer Herudover har vi løbende et antal studerende fra socialpædagoguddannelsen, og lejlighedsvis studerende fra ergoterapeut samt fysioterapeut uddannelserne. Vi modtager ligeledes volontører fra Diakoniåret. Troldemosen har et bredt tværfagligt samarbejde eksternt, eksempelvis med: Kommunernes sagsbehandlere, psykologer samt ergoterapeuter Børnelæge Ortopæd Børnepsykiater Specialtandlæge Bandagist Synskonsulenter Døv/blindekonsulenter

3 3 Værdigrundlag: Personalepolitikken skal danne et fælles grundlag for, hvordan vi behandler hinanden som mennesker. Den beskriver de forventninger vi har til hinanden på arbejdspladsen, og den er et redskab til kvalitetsudvikling, der tillige skaber sammenhæng og helhed. Personalepolitikken lægger op til en høj standard for ledelse og samarbejde, den tilkendegiver klart de holdninger og værdier, som vi ønsker fremmet i det daglige arbejde samt bidrager til at udvikle arbejdspladsen. Formålet med personalepolitikken er, at tiltrække samt fastholde ansatte med gode faglige og menneskelige kvalifikationer. Dette nås ved: - at sikre medarbejderne udvikling gennem arbejdet - at give medarbejderne ansvar i opgaveløsningen - at give medarbejderne tryghed gennem udvikling og kompetence - at sikre at alt samarbejde bygger på gensidighed, anerkendelse, tillid og respekt disse værdier er grundlaget for indholdet i Børnehuset Troldemosens personalepolitik. Udvikling gennem arbejdet. I Troldemosen forventer og værdsætter vi dygtighed, engagement, fleksibilitet og kreativitet hos de ansatte. Medarbejderne skal, gennem en aktiv indsats, sikres mulighed for at udvikle sig gennem f.eks. kurser og efteruddannelse. Udvikling sker også gennem evnen til at analysere, debattere, modtage og give konstruktiv kritik. De ansattes udvikling er en forudsætning for, at Troldemosen kan være tidssvarende og de fastsatte mål nås. Vi prioriterer høj grad af faglighed, og vi forventer, at du holder dig ajour med ny viden og udviklingen indenfor dit fag. Vi forventer endvidere, at du som ansat er parat til at dele din viden med kollegerne. Ansvar i opgaveløsningen. Ansvarlighed er bl.a. at vi er opmærksomme på hinanden, at vi hjælper og støtter hinanden. Ansvarlighed er at blive inddraget i opgaver, pligter og gøremål til gavn for hele huset. Ansvarlighed er også at tage vare på sig selv. Vi forventer åbenhed og ansvarlighed overfor hinanden. I tilfælde af problemer af forskellig art, har vi hver især et ansvar for at disse tages op på rette tid og sted. Vi er alle ansvarlige for et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Tryghed gennem udvikling og kompetence. I Troldemosen ønsker vi, at alle ansatte skal føle tryghed, ved at have indsigt i og indflydelse på udviklingen. Dette kan kun ske i et samarbejde, hvor vi gennem en åben dialog, møder de udfordringer og krav om forandring der stilles os, såvel internt som fra samfundet som helhed. At have kompetence betyder, at have viden, erfaring, selvtillid og tro på det du gør. Som personalegruppe prioriterer vi høj grad af åbenhed og tillid, og vi er altid parate til at lytte. Vi bestræber os på at give hinanden anerkendende kritik, hvor udgangspunktet er accept og respekt.

4 4 Samarbejde bygger på loyalitet samt gensidig anerkendelse, tillid og respekt. Et godt samarbejde er betinget af, at vi tør gå til hinanden, det skal være i orden at undre sig og stille spørgsmål. Et godt samarbejde kræver mod, respekt og dialog. Ansættelse: Når du er blevet ansat i Troldemosen, er det en ansættelse til Troldemosen som helhed. Det betyder, at du ved interne omstruktureringer, kan komme til at arbejde med en anden børnegruppe end den du først blev ansat i, ligesom du kan komme til at arbejde sammen med nye kolleger. Når vi laver en omstrukturering er det altid med børnene i centrum, men samtidig forsøges det fra ledelsens side, at tage vidtgående hensyn til den enkelte medarbejders ønsker i forhold til faglighed, kollegarelationer, arbejdstider m.m. Ved ansættelse af løse vikarer, varetager teamlederne ansættelsen. Ved ansættelse af vikarer i faste vikariater deltager teamledere eller souschef, TR samt repræsentant fra huset. Ved fastansættelse af tidsbegrænsede ansatte orienteres TR forinden. Ved ansættelse af faste medarbejdere nedsættes et egentligt ansættelsesudvalg med repræsentanter fra huset og teamlederen. Interne ansøgere fra andre huse vil blive indkaldt til en uformel ansættelsessamtale med teamlederen samt repræsentanter fra gruppen. Lederansættelse foregår på forvaltningsniveau og godkendes i sidste ende af Gentofte kommunes økonomiudvalg. Inden udløbet af første ansættelsesmåned afholdes en uformel evalueringssnak med den nyansatte, hvor man taler om hvordan man trives i Troldemosen. For pædagogers vedkommende er det med to pædagoger samt en terapeut fra gruppen, for terapeuters vedkommende med to terapeuter samt en pædagog, i begge tilfælde deltager teamlederen fra den pågældende gruppe. Herefter er det teamlederens ansvar, at følge op på samtalen og inden prøvetidens udløb, afholde endelig evalueringssamtale med den nyansatte. Afsked: Afskedigelse af medarbejdere følger de til enhver tid gældende fagretslige regler samt Gentofte kommunes regelsæt. Dette skal sikre en human og værdig proces for samtlige medarbejdere, TR og leder. Det er vores overordnede princip, at det ikke nødvendigvis er den sidst ansatte medarbejder, der først afskediges. Det betyder at man skal vurdere opgavernes løsning i forhold til den samlede medarbejderstab. Lederteamet tager beslutningen om hvem der skal afskediges og lederen meddeler dette til vedkommende.

5 5 Information: I Troldemosen lægger vi vægt på et højt informationsniveau. Brug og læs de kalendere samt informations bøger der findes i hvert hus. Hver uge udgiver ledelsesteamet et informationsbrev, der ligger fremme i husene. På gangen i Palæet hænger en informationstavle, her noteres dagens vigtige informationer, f.eks. møder i og udenfor huset, besøg m.m. Det er også her du på opslagstavlen finder dagsorden til samt mødereferater fra f.eks. MED-udvalg, lederteammøder og bestyrelsesmøder. Relevant post hænger på væggen i Riddersalen. Vi råder over et antal mødelokaler, udenfor disse hænger der en tavle, hvorpå man kan forud bestille lokalet samt notere, når det er i brug. Det er ikke blot ledelsesteamets ansvar at formidle viden, du har også selv et ansvar for at opsøge den. Ledelse: Børnehuset Troldemosens ledelsesteam består af leder, souschef og 1 teamleder. Teamet arbejder ud fra demokratiske ledelsesprincipper, hvor opgaver og ansvar bliver uddelegeret. Ledelsesgrundlaget er handlekraft, anerkendelse, rummelighed, loyalitet og tillid samt inspiration. Det er disse værdier vi gerne vil måles på. Teamet har ansvaret for den daglige drift herunder at gældende love og cirkulærer bliver overholdt samt at Troldemosen drives efter de overordnede retningslinjer og mål, udstukket af Gentofte kommune. Institutionslederen har det overordnede ansvar for institutionens drift, strategier for fremtiden samt samarbejdet med forvaltningen og det politiske niveau i Gentofte kommune. Souschefen, som også er teamleder for 2 huse, har ved institutionslederens fravær det overordnede ansvar for driften af Troldemosen. Teamlederne er de nærmeste samarbejds- og sparringspartnere for personalet, samt eksterne samarbejdspartnere. De følger samt har ansvaret for det daglige arbejde og samarbejde i afdelingen og handler selvstændigt i forhold til dette. Teamlederen deltager i husmøderne. Ledelsesteamet deltager i de kvartalsvise møder med den samlede terapeutgruppe. Teamlederen har ansvaret for samt deltager i samtlige status og revurderingsmøder i sin afdeling. De deltager ligeledes i andre møder m.m. med forældre, hvor ledelsesteamets deltagelse skønnes nødvendigt.

6 6 Det samlede ledelsesteam er altid parat til at lytte og sammen med medarbejderen finde en løsning på problemer i forhold til børn, forældre eller kolleger. Vi samarbejder i erkendelsen af, at vi alle som medarbejdere skaber Troldemosen og giver den liv. Organisation: Som pædagog og terapeut, har man henholdsvis ansvaret for det pædagogiske og det terapeutiske arbejde i huset. Man har ansvaret for at forældresamarbejdet er godt og tillidsfuldt. Det kræver stor indfølingsevne, samt at man vedkender sig og arbejder med sine stærke og svage sider. Dette forudsætter en åben dialog mellem pædagog/terapeut og ledelsesteam. Ved f.eks. gentagne problemer i forældresamarbejdet, kan man vælge i en periode, at det er ledelsesteamet der overtager forældrekontakten eller dele af denne, for at skåne medarbejderen. Medarbejderne i Troldemosen kan ikke fungere som aflastning, for de børn der er i børnehaven. Troldemosens MED-udvalg har afgørende betydning for samarbejdet. Det er det forum, hvor medarbejderne og de enkelte faggrupper får indsigt i og har mulighed for, at påvirke de tanker og ideer, der ligger til grund for ledelsesteamets beslutninger og strategier. Troldemosen har flere tillidsrepræsentanter samt en arbejdsmiljørepræsentant. Begge funktioner forventes at samarbejde med ledelsesteamet om, at sikre et åbent arbejdsmiljø, hvor vi taler om tingene og arbejder mod fælles mål. Institutionslederen er selvskrevet sikkerhedsleder og udgør sammen med den valgte arbejdsmiljørepræsentant Troldemosens sikkerhedsgruppe. AMR og TR har sammen med institutionslederen ansvaret for en sikker og tryg arbejdsplads. Herudover har TR ansvaret for det fagpolitiske arbejde på arbejdspladsen. Man har som medarbejder selv et ansvar for, at være opsøgende i forhold til eventuelle TR og AMR spørgsmål. Arbejdstidstilrettelæggelse og mødestruktur: Troldemosen har en åbningstid fra 8.00 til fredag til 16.00, indenfor dette tidsrum ligger din arbejdstid. For pædagogers vedkommende er den ugentlige arbejdstid nedsat 2 timer, som dækker de skemalagte møder, dette udgør på årsplan: 10 husmøder, 3 fællesmøder, 2 pædagogmøder, 1 temalørdag, 1 planlægningsdag, 2 arbejdseftermiddage, 2 forældremøder, 2 forældre/børnefester. Møder herudover f.eks. MED-udvalgsmøder, bestyrelsesmøder m.m. afspadseres som overarbejde. Dette gælder også for deltidsansatte. Som pædagog i Troldemosen har man endvidere 2 timer ugentlig til andet arbejde, disse timer er børnefri og matrikel bundne.

7 7 De dækker følgende: formøder samt forberedelse til status- og revurderingsmøder notater, videoklip samt andet der relaterer til primær børn forberedelse samt sparring med de øvrige faggrupper udarbejdelse af materialer vedligeholdelse samt oprydning af legetøj For terapeuterne gælder det, at de har 4 timer til andet arbejde disse er matrikel bundne. Denne tid bruges til kontakt til forhandlere og kommuner, oplæg til status- og revurderings møder, videoanalyse, faglige møder i terapeutgruppen m.m. Der er en lokalaftale omkring terapeuters deltagelse i anden mødeaktivitet. I Troldemosen har vi en årlig temadag. Troldemosen har en lokalaftale om ulempetillæg, som omfatter samtlige ansatte. Lokalaftalen udleveres af tillidsrepræsentanten. Der planlægges selvfølgelig ikke med overarbejde og overarbejde skal altid aftales med ledelsesteamet. Tilsvarende gælder det for afspadsering. Denne aftales med teamlederen og kan i særlige tilfælde inddrages, hvis personalesituationen i øvrigt umuliggør afholdelsen. Tjenestefrihed med løn af 1 dags varighed gives ved: - eget bryllup, sølvbryllup - egen runde fødselsdag (50 og 60 år) - eget jubilæum (25 og 40 år) - flytning - begravelser for så vidt angår nærtstående personer afgrænset ved, børn, samlever, søskende samt ægtefæller til disse, forældre, bedsteforældre samt svigerforældre. Ved begravelser af nærtstående personer i andre landsdele (Fyn - Jylland - Bornholm), og lande hvortil rejse er nødvendig, ydes 2 dage med løn og evt. 1 dag uden løn. Se i øvrigt Gentoftes kommunes regelsæt for tjenestefrihed. Der ydes tjenestefrihed til speciallæge eller akut tandlæge besøg. Planlagte læge og tandlægebesøg lægges udenfor arbejdstid eller tiden afspadseres. Tjenestefrihed aftales under alle omstændigheder med teamlederen. Orlov: Vi følger Gentofte kommunes regelsæt, og vurderer desuden ud fra Troldemosens tarv. Sygdom: Man sygemelder sig straks om morgenen på første fraværsdag til ledelsesteamet eller sekretæren.

8 8 Samme procedure ved fravær på grund af eget barns første og anden sygedag, samt omsorgsdage. Raskmelding foretages så vidt muligt dagen før man tænker at genoptage arbejdet senest kl Ved sygdom op til weekend eller fridag, vil vi dagen forinden gerne høre fra den sygemeldte, hvorvidt sygdommen forventes at fortsætte efter weekenden. Deltidssygemelding: Ved deltidssygemelding bliver den faste arbejdsplan suspenderet og en ny mødeplan, der både tager hensyn til medarbejderen og arbejdspladsen aftales med teamlederen. Graviditet og arbejdsmiljø: For at skåne Troldemosens gravide medarbejdere mod unødige graviditetsgener, har vi udarbejdet et særligt regelsæt, der skal sikre deres forbliven i arbejdet, så langt ind i graviditeten som muligt. Folderen fås hos AMR. Det er vigtigt at man som kollega til den gravide sørger for, at vise de nødvendige hensyn der måtte være behov for. Der vil uundgåeligt komme en tid, hvor den gravide ikke kan tage så hårdt fat i det daglige arbejde. Der lægges her op til at man går ind og støtter samt hjælper den gravide, hvor det kan blive nødvendigt, da det er i alles interesse, at vedkommende forbliver på arbejdet så længe som muligt. Vi tilstræber at der gives mulighed for hvilepauser til den gravide. Nedsat arbejdstid: Et ønske om nedsat arbejdstid imødekommes så vidt det er muligt. Dog kommer hensynet til husets funktion i første række. Seniorpolitik: Der henvises til Gentofte kommunes seniorpolitik Lønpolitik: Før lønforhandlingerne orienteres MED udvalget af TR og institutionslederen om midler, procedurer samt evt. principper for den kommende forhandling. Lønforhandlingerne foregår mellem institutionslederen og tillidsrepræsentanterne. Puljen forhandles til individuelle funktions og kvalifikationstillæg, samt til generelle tillæg. Tillidsrepræsentanterne indsamler inden forhandlingen forslag fra medarbejderne og puljen forhandles mellem de enkelte organisationer i forhold til faggruppens forbrug af den samlede lønsum.

9 9 Tilbagefaldsmidler genforhandles altid. Ferieafvikling: Ønsker til sommerferie afleveres til teamlederen inden 1. februar, tilbagemelding gives inden 1. marts. Der kan ikke forventes indgået aftale med teamledelsen om sommerferieafvikling inden tilbagemeldingsfristen, ønsker fremsættes i disse tilfælde på et husmøde. Der skal i planlægningen af sommerferieafviklingen tages hensyn til, at der i de enkelte huse altid skal være 2 pædagoger tilstede sommeren igennem. Terapeuterne planlægger deres ferie, så der ligeledes er en terapeut i Troldemosen sommeren igennem. Sommerferie afholdes med 3 uger mellem 1.maj og 30. september, så vidt muligt afholdes ferien som sammenhængende uger. Hvis det er praktisk muligt, imødekommes yderligere ønsker om ferie i løbet af sommeren. Restferien afvikles således, at man max. har 2 ugers ferie tilbage efter 1. februar. På Troldemosens faste lukkedage, dagene mellem jul og nytår samt fredag efter Kristi himmelfartsdag, er der tvungen ferie. Grundlovsdag, 24. december samt 31. december er fridage. Børnehaven har åben 1. maj og den er at betragte som en almindelig arbejdsdag. For terapeuternes vedkommende gælder 1. maj som en hel fridag. Ferieønsker til efterårsferien afleveres senest 1. september, ønsker til vinterferien senest 1. december. Fælles for ønsker om ferie samt afspadsering i forbindelse med ferier er, at personale hvis første prioritet er imødekommet det ene år, ikke kan forvente det samme året efter. Ved særlige forhold og efter aftale med ledelsesteamet, kan man købe sig til ekstra feriedage. Kurser: I Troldemosen ønsker vi at fremme den personlige og faglige udvikling, så de ansatte til enhver tid er kvalificeret til at arbejde selvstændigt, kreativt og ansvarsbevidst. Vi vægter et højt fagligt niveau og forsøger at tilgodese alle med relevante faglige kurser. Som hovedregel skal du være ansat et år, før du har ret til at komme på kursus. Dette gælder dog ikke Tegn til Tale kursus I, da alle nyansatte, på nær tilkaldevikarer, tilbydes dette. Fastansatte har 1. prioritet til kurser. Da der er flere forskellige faggrupper ansat i Troldemosen, har vi valgt at afsætte ca. 3/4 af budgettet til pædagoger, ca. 1/4 til terapeuter samt en mindre del til teknisk/administrativt personale.

10 10 Det er muligt for én faggruppe, at opspare penge til et større og dyrere kursus fra år til år. Når du har været på kursus, er du forpligtet til at videregive den indhentede viden til relevante personer i Troldemosen, evt. på et pædagog- eller terapeutmøde, hus- eller forældremøde. I Troldemosen prioriterer vi, at sende 2 eller flere personer på kursus samtidig, for at øge udbyttet af kurset, når man er tilbage på arbejdspladsen. Ved et bevilliget kursus får man fri med løn. Kursustimer optjenes og afspadseres efter BUPL s regler. Dette gælder dog ikke pålagte kurser, TR-kurser eller AMR-kurser, samt pædagogers deltagelse i forældrekurser på Ålborgskolen eller Refnæsskolen. Ansøgning om kursus afleveres skriftligt til MED-udvalget min. 14 dage før ansøgningsfristens udløb. Pjecer om kurser ligger i Riddersalen. Psykisk arbejdsmiljø: ALLE ER ANSVARLIGE FOR ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Psykisk arbejdsmiljø er de forhold, der påvirker den enkeltes fysiske og psykiske helbred samt generelle trivsel. Vi er alle sammen forskellige. Vi har forskellige forudsætninger, og forskellige ønsker samt krav til vores arbejde. I Troldemosen forventer vi, at alle viser respekt for hinanden og hinandens arbejde, både mellem kolleger og faggrupper samt mellem ledelsesteam og medarbejder. Samarbejde bygger på åbenhed, gensidig tillid og respekt. De 4 bærende elementer i samarbejdet i Børnehuset Troldemosen: Gensidig respekt Jeg lytter og viser interesse personlig og fagligt Jeg gør mig umage for at rumme forskellighed Jeg forholder mig til og er loyal overfor andres perspektiv Kommunikation Jeg er lydhør overfor andre og sætter ord på det jeg tænker og føler

11 11 Jeg inddrager mine kollegaer i de ting jeg har hørt og observeret omkring børnene Jeg stiller spørgsmål ved det som undrer mig Anerkendelse Jeg er lyttende og giver konstruktiv feedback Jeg viser interesse ved at spørge Jeg værdsætter mine kollegaers positive intentioner Engagement Jeg er aktiv og tager ansvar i mit daglige arbejde Jeg er nærværende Jeg viser glæde ved mit arbejde I Troldemosen vægter vi arbejdsglæde og gode arbejdsvilkår. At skabe og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø er en fortløbende proces, der ikke er overstået én gang for alle. Det psykiske arbejdsmiljø er positivt, hvis det fører til trivsel, udfordringer, udvikling og arbejdsglæde. Det psykiske arbejdsmiljø er negativt, hvis det fører til dårlig trivsel, stress, sygdom og sammenbrud. Troldemosen prioriterer at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Dette evalueres løbende på husmøder og MED-udvalgsmøder, således at der bliver taget hånd om eventuelle problemer i tide. Det er i sidste ende ledelsesteamets ansvar, at der bliver handlet. Stresspolitik: I Troldemosen er vi meget opmærksomme på at tage hånd om hinanden, hvis en kollega viser tegn på begyndende stress. Når du bliver ansat skal du udfylde et skema, der fortæller hvordan du ønsker dine kolleger skal drage omsorg for dig, hvis du oplever stress. Stresspolitikken findes på I-drevet under Politikker.

12 12 Ambulancetjeneste: I Troldemosen har vi en ambulancetjeneste, som er et redskab der træder i kraft under akutte opståede situationer. Dette kan fx være hvis man skal på hospitalet med et barn, selv kommer ud for en ulykke eller personlig krise. De personer som du har nævnt på dit personlige ambulanceskema er forpligtiget til at kontakte dine nærmeste pårørende samt drage omsorg for dig. Du skal hurtigst muligt efter ansættelsen udfylde et ambulanceskema, som ligger på kontoret. Ambulancetjenesten er med til at sikre dig i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Fraværspolitik: Der tales åbent om sygefraværet generelt i Troldemosen i MED udvalget, på husmøder og på fællesmøder. Ledelsesteamet følger nøje den enkelte medarbejders fraværsstatistik i de forløbne 12 måneder, og har en medarbejder over 15 fraværsdage eller mere end 6 sygeperioder, bliver denne medarbejder indkaldt til fraværssamtale med institutionslederen. Det er altid muligt at medtage en bisidder. Ved en samtale afdækkes årsagen til fraværet, således at det bliver belyst, om det er helt eller delvist arbejdsrelateret. Der laves aftaler om, hvordan medarbejderen skal prøve at få nedbragt fraværet. Lederen skriver referat af mødet, som både medarbejder og leder underskriver, og der laves aftale om et opfølgningsmøde, som naturligt vil ligge 2/3 måneder fremme i tiden, medmindre andet vil være mere hensigtsmæssigt. Lederen lægger referatet på den elektroniske personalesag, medarbejderen modtager en kopi af referatet. Har en medarbejder et længerevarende sammenhængende sygefravær, tager ledelsesteamet initiativ til en omsorgssamtale. Der følges op på denne en gang ugentlig, indtil medarbejderen har genoptaget arbejdet. Formålet er, udover almindelig omsorg for medarbejderen, at afdække behovet for at blive raskmeldt på deltid, særlige hensyn ved tilbagevenden til arbejdspladsen. Hensigten med samtalen er, at hjælpe medarbejderen tilbage på arbejdspladsen, så hurtigt og nænsomt som sygdommen tillader. Rygepolitik: Der må ikke ryges inden døre i Troldemosen, på legepladserne eller på ture med børnene. Rygning ved cykelskuret ud for 25C er tilladt. Alkoholpolitik: I børnehusets åbningstid må der ikke drikkes alkohol.

13 13 Dette gælder også til eksterne receptioner og møder i dagens løb, hvor man vender tilbage til børnehaven bagefter. Ved forældremøder, forældrebestyrelsesmøder og fester for børn og forældre må personalet nyde alkohol. Dog skal der altid være mindst en voksen der ikke har nydt alkohol, såfremt der er børn tilstede uden ledsager. Ved personalemøder uden for børnehusets åbningstid er det tilladt at nyde et glas vin eller lignende. Sanktioner ved indtagelse af alkohol i åbningstiden er hjemsendelse fra arbejdet. Hjælpeforanstaltninger: Ved mistanke om et alkoholproblem hos en kollega er man forpligtet til, at henvende sig til kollegaen og tillidsrepræsentanten med tilbud om relevant hjælp samt oplyse om, at lederen vil blive informeret. Ved mistanke om et alkoholproblem hos lederen henvender souschefen og tillidsrepræsentanten sig til denne med tilbud om hjælp samt oplysning om, at nærmeste overordnede vil blive informeret. Denne må afgøre sagens videre forløb. Er man alkoholmisbruger, har man pligt til at modtage og gennemføre den tilbudte behandling, der aftales med leder og tillidsrepræsentant. I tilfælde af nægtelse af et eksisterende alkoholproblem er det lederens pligt at give en skriftlig advarsel. Gentofte kommunes sædvanlige procedure omkring advarsler følges. MUS samtaler: Institutionslederen afholder MUS samtaler med souschef, teamleder samt sekretær. Teamlederen afholder MUS samtaler med sine ansatte i husene. Turregler: Ved ture med børnene udenfor Bank-Mikkelsensvej og Kellersvej området, skal der altid være mindst en uddannet pædagog/terapeut med på turen. Afvigelser fra denne regel skal altid aftales med teamlederen. Inden turen påbegyndes aftales det hvilken medarbejder der har ansvaret for penge, nødvendig medicin. Vedkommende har ved hjemkomsten ansvaret for at pengene bliver afregnet, medicinen kommer på plads i medicinskabet. Ture i svømmehallen kræver 1 voksen pr. barn.

14 14 Pædagog- fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende: Vi ser det som en udfordring og en ressource, at være med til at uddanne studerende, og vi ved det kræver ekstra ressourcer af den enkelte medarbejder samt huset som helhed. Vi stiller store krav, både fagligt og personligt til vores studerende. Det forventes de deltager aktivt i hverdagen, samt at de ser faglig og personlig udvikling, som en selvfølge af praktikken. For de pædagogstuderende gælder det, at den personlige supervision og støtte til opgaveskrivningen varetages af den praktikansvarlige, dette foregår i arbejdstiden. Den praktikansvarliges forberedelse foregår i fritiden, og kompenseres med det praktikvederlag man modtager i praktikperioden. For de terapeutstuderende gælder det, at der udpeges en vejleder Studerende deltager ikke i status og revurderingsmøder. Deltagelse i andre møder aftales med den praktikansvarlige/vejlederen. Mobiltelefoner: Private mobiltelefoner skal selvfølgelig altid være slukket i arbejdstiden. Frokostpausen er dog undtaget. Medicin/medicingivning: Samtlige medarbejdere skal kende og efterleve cirkulæret omkring medicinhåndtering og medicingivning. Cirkulæret fås på kontoret. Medicingivning varetages normalt af det uddannede personale, men kan også udføres af en pædagogmedhjælper under nøje overvågning af en uddannet. Medicin i forbindelse med krampeanfald gives altid af en uddannet. Børnenes medicin opbevares i husenes medicinskabe og de skal være tydeligt mærkede med navn og lægeordineret dosering. Der må aldrig gives medicin, uden at denne ophældes direkte fra den originale emballage, herved sikrer man, at det rette barn får den rette medicin. Medicinskemaer udfyldes løbende. Sikkerhedspolitik: Ved brug af cykler skal børn bære cykelhjelm samt være forsvarlig placeret og fastspændt. Den voksne skal ligeledes bære cykelhjelm. Ved ridning skal barn og voksen bære ridehjelm.

15 15 Kontrollér altid om barnet har forældrenes tilladelse inden man tager på cykel eller ridetur! Forplejning: Troldemosen sørger for eller refunderer udgiften til et let måltid i forbindelse med fællesmøder planlægningsdage (efter aftale med lederteam) temadag dagkurser hvor forplejning ikke er inkluderet

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere

Søhulens personalehåndbog

Søhulens personalehåndbog Side 1 af 14 22-01-2014 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Indledning... 3 2. Strukturen i huset... 3 3. Aktiviteter... 4 4. Introduktion af nye medarbejdere... 5 5. Arbejdsvilkår... 6 6. Medarbejderudvikling...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Uddannelsespolitik for Solgaven

Uddannelsespolitik for Solgaven Uddannelsespolitik for Solgaven Formål med uddannelsespolitikken er: at alle faggrupper ansat på Solgaven er uddannet til at varetage de opgaver, der er i forbindelse med pleje og omsorg af Solgavens blinde

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Løn - og arbejdsvilkår

Løn - og arbejdsvilkår Løn - og arbejdsvilkår Jubilæumsregler ved 25, 40 og 50 års ansættelse Jubilæumsregler gældende fra 1. januar 2007 Hillerød Kommune markerer medarbejdernes 25, 40 og 50 års ansættelsesjubilæum efter nedenstående

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10:

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Kapitel 3 Personale Indeksnr. 300 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Overordnet beskrivelse Tjenestemænd, reglements- og funktionæransatte

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere