Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk"

Transkript

1 Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej Gentofte Telefon:

2 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave under Gentofte kommune, og drives i henhold til Servicelovens 32. Organisatorisk hører Troldemosen under Børn, Skole og Fritid i Gentofte kommune. Vi har en flydende normering, og kan modtage op til 45 børn i alderen 0-7 år med fysiske, psykiske og multiple funktionsnedsættelser. Børnene er så vidt muligt i funktionsopdelte grupper, i de 4 huse vi råder over. Vi yder desuden råd og vejledning til kommunerne i Regionen, samt i forhold til børn opskrevet på ventelisten. Råd og vejledning varetages af teamlederne. Personalet i Troldemosen består af: Leder Souschef Teamledere Pædagoger Ergoterapeuter Fysioterapeuter Talepædagoger Psykologer Sekretær Pedel Vikarer Herudover har vi løbende et antal studerende fra socialpædagoguddannelsen, og lejlighedsvis studerende fra ergoterapeut samt fysioterapeut uddannelserne. Vi modtager ligeledes volontører fra Diakoniåret. Troldemosen har et bredt tværfagligt samarbejde eksternt, eksempelvis med: Kommunernes sagsbehandlere, psykologer samt ergoterapeuter Børnelæge Ortopæd Børnepsykiater Specialtandlæge Bandagist Synskonsulenter Døv/blindekonsulenter

3 3 Værdigrundlag: Personalepolitikken skal danne et fælles grundlag for, hvordan vi behandler hinanden som mennesker. Den beskriver de forventninger vi har til hinanden på arbejdspladsen, og den er et redskab til kvalitetsudvikling, der tillige skaber sammenhæng og helhed. Personalepolitikken lægger op til en høj standard for ledelse og samarbejde, den tilkendegiver klart de holdninger og værdier, som vi ønsker fremmet i det daglige arbejde samt bidrager til at udvikle arbejdspladsen. Formålet med personalepolitikken er, at tiltrække samt fastholde ansatte med gode faglige og menneskelige kvalifikationer. Dette nås ved: - at sikre medarbejderne udvikling gennem arbejdet - at give medarbejderne ansvar i opgaveløsningen - at give medarbejderne tryghed gennem udvikling og kompetence - at sikre at alt samarbejde bygger på gensidighed, anerkendelse, tillid og respekt disse værdier er grundlaget for indholdet i Børnehuset Troldemosens personalepolitik. Udvikling gennem arbejdet. I Troldemosen forventer og værdsætter vi dygtighed, engagement, fleksibilitet og kreativitet hos de ansatte. Medarbejderne skal, gennem en aktiv indsats, sikres mulighed for at udvikle sig gennem f.eks. kurser og efteruddannelse. Udvikling sker også gennem evnen til at analysere, debattere, modtage og give konstruktiv kritik. De ansattes udvikling er en forudsætning for, at Troldemosen kan være tidssvarende og de fastsatte mål nås. Vi prioriterer høj grad af faglighed, og vi forventer, at du holder dig ajour med ny viden og udviklingen indenfor dit fag. Vi forventer endvidere, at du som ansat er parat til at dele din viden med kollegerne. Ansvar i opgaveløsningen. Ansvarlighed er bl.a. at vi er opmærksomme på hinanden, at vi hjælper og støtter hinanden. Ansvarlighed er at blive inddraget i opgaver, pligter og gøremål til gavn for hele huset. Ansvarlighed er også at tage vare på sig selv. Vi forventer åbenhed og ansvarlighed overfor hinanden. I tilfælde af problemer af forskellig art, har vi hver især et ansvar for at disse tages op på rette tid og sted. Vi er alle ansvarlige for et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Tryghed gennem udvikling og kompetence. I Troldemosen ønsker vi, at alle ansatte skal føle tryghed, ved at have indsigt i og indflydelse på udviklingen. Dette kan kun ske i et samarbejde, hvor vi gennem en åben dialog, møder de udfordringer og krav om forandring der stilles os, såvel internt som fra samfundet som helhed. At have kompetence betyder, at have viden, erfaring, selvtillid og tro på det du gør. Som personalegruppe prioriterer vi høj grad af åbenhed og tillid, og vi er altid parate til at lytte. Vi bestræber os på at give hinanden anerkendende kritik, hvor udgangspunktet er accept og respekt.

4 4 Samarbejde bygger på loyalitet samt gensidig anerkendelse, tillid og respekt. Et godt samarbejde er betinget af, at vi tør gå til hinanden, det skal være i orden at undre sig og stille spørgsmål. Et godt samarbejde kræver mod, respekt og dialog. Ansættelse: Når du er blevet ansat i Troldemosen, er det en ansættelse til Troldemosen som helhed. Det betyder, at du ved interne omstruktureringer, kan komme til at arbejde med en anden børnegruppe end den du først blev ansat i, ligesom du kan komme til at arbejde sammen med nye kolleger. Når vi laver en omstrukturering er det altid med børnene i centrum, men samtidig forsøges det fra ledelsens side, at tage vidtgående hensyn til den enkelte medarbejders ønsker i forhold til faglighed, kollegarelationer, arbejdstider m.m. Ved ansættelse af løse vikarer, varetager teamlederne ansættelsen. Ved ansættelse af vikarer i faste vikariater deltager teamledere eller souschef, TR samt repræsentant fra huset. Ved fastansættelse af tidsbegrænsede ansatte orienteres TR forinden. Ved ansættelse af faste medarbejdere nedsættes et egentligt ansættelsesudvalg med repræsentanter fra huset og teamlederen. Interne ansøgere fra andre huse vil blive indkaldt til en uformel ansættelsessamtale med teamlederen samt repræsentanter fra gruppen. Lederansættelse foregår på forvaltningsniveau og godkendes i sidste ende af Gentofte kommunes økonomiudvalg. Inden udløbet af første ansættelsesmåned afholdes en uformel evalueringssnak med den nyansatte, hvor man taler om hvordan man trives i Troldemosen. For pædagogers vedkommende er det med to pædagoger samt en terapeut fra gruppen, for terapeuters vedkommende med to terapeuter samt en pædagog, i begge tilfælde deltager teamlederen fra den pågældende gruppe. Herefter er det teamlederens ansvar, at følge op på samtalen og inden prøvetidens udløb, afholde endelig evalueringssamtale med den nyansatte. Afsked: Afskedigelse af medarbejdere følger de til enhver tid gældende fagretslige regler samt Gentofte kommunes regelsæt. Dette skal sikre en human og værdig proces for samtlige medarbejdere, TR og leder. Det er vores overordnede princip, at det ikke nødvendigvis er den sidst ansatte medarbejder, der først afskediges. Det betyder at man skal vurdere opgavernes løsning i forhold til den samlede medarbejderstab. Lederteamet tager beslutningen om hvem der skal afskediges og lederen meddeler dette til vedkommende.

5 5 Information: I Troldemosen lægger vi vægt på et højt informationsniveau. Brug og læs de kalendere samt informations bøger der findes i hvert hus. Hver uge udgiver ledelsesteamet et informationsbrev, der ligger fremme i husene. På gangen i Palæet hænger en informationstavle, her noteres dagens vigtige informationer, f.eks. møder i og udenfor huset, besøg m.m. Det er også her du på opslagstavlen finder dagsorden til samt mødereferater fra f.eks. MED-udvalg, lederteammøder og bestyrelsesmøder. Relevant post hænger på væggen i Riddersalen. Vi råder over et antal mødelokaler, udenfor disse hænger der en tavle, hvorpå man kan forud bestille lokalet samt notere, når det er i brug. Det er ikke blot ledelsesteamets ansvar at formidle viden, du har også selv et ansvar for at opsøge den. Ledelse: Børnehuset Troldemosens ledelsesteam består af leder, souschef og 1 teamleder. Teamet arbejder ud fra demokratiske ledelsesprincipper, hvor opgaver og ansvar bliver uddelegeret. Ledelsesgrundlaget er handlekraft, anerkendelse, rummelighed, loyalitet og tillid samt inspiration. Det er disse værdier vi gerne vil måles på. Teamet har ansvaret for den daglige drift herunder at gældende love og cirkulærer bliver overholdt samt at Troldemosen drives efter de overordnede retningslinjer og mål, udstukket af Gentofte kommune. Institutionslederen har det overordnede ansvar for institutionens drift, strategier for fremtiden samt samarbejdet med forvaltningen og det politiske niveau i Gentofte kommune. Souschefen, som også er teamleder for 2 huse, har ved institutionslederens fravær det overordnede ansvar for driften af Troldemosen. Teamlederne er de nærmeste samarbejds- og sparringspartnere for personalet, samt eksterne samarbejdspartnere. De følger samt har ansvaret for det daglige arbejde og samarbejde i afdelingen og handler selvstændigt i forhold til dette. Teamlederen deltager i husmøderne. Ledelsesteamet deltager i de kvartalsvise møder med den samlede terapeutgruppe. Teamlederen har ansvaret for samt deltager i samtlige status og revurderingsmøder i sin afdeling. De deltager ligeledes i andre møder m.m. med forældre, hvor ledelsesteamets deltagelse skønnes nødvendigt.

6 6 Det samlede ledelsesteam er altid parat til at lytte og sammen med medarbejderen finde en løsning på problemer i forhold til børn, forældre eller kolleger. Vi samarbejder i erkendelsen af, at vi alle som medarbejdere skaber Troldemosen og giver den liv. Organisation: Som pædagog og terapeut, har man henholdsvis ansvaret for det pædagogiske og det terapeutiske arbejde i huset. Man har ansvaret for at forældresamarbejdet er godt og tillidsfuldt. Det kræver stor indfølingsevne, samt at man vedkender sig og arbejder med sine stærke og svage sider. Dette forudsætter en åben dialog mellem pædagog/terapeut og ledelsesteam. Ved f.eks. gentagne problemer i forældresamarbejdet, kan man vælge i en periode, at det er ledelsesteamet der overtager forældrekontakten eller dele af denne, for at skåne medarbejderen. Medarbejderne i Troldemosen kan ikke fungere som aflastning, for de børn der er i børnehaven. Troldemosens MED-udvalg har afgørende betydning for samarbejdet. Det er det forum, hvor medarbejderne og de enkelte faggrupper får indsigt i og har mulighed for, at påvirke de tanker og ideer, der ligger til grund for ledelsesteamets beslutninger og strategier. Troldemosen har flere tillidsrepræsentanter samt en arbejdsmiljørepræsentant. Begge funktioner forventes at samarbejde med ledelsesteamet om, at sikre et åbent arbejdsmiljø, hvor vi taler om tingene og arbejder mod fælles mål. Institutionslederen er selvskrevet sikkerhedsleder og udgør sammen med den valgte arbejdsmiljørepræsentant Troldemosens sikkerhedsgruppe. AMR og TR har sammen med institutionslederen ansvaret for en sikker og tryg arbejdsplads. Herudover har TR ansvaret for det fagpolitiske arbejde på arbejdspladsen. Man har som medarbejder selv et ansvar for, at være opsøgende i forhold til eventuelle TR og AMR spørgsmål. Arbejdstidstilrettelæggelse og mødestruktur: Troldemosen har en åbningstid fra 8.00 til fredag til 16.00, indenfor dette tidsrum ligger din arbejdstid. For pædagogers vedkommende er den ugentlige arbejdstid nedsat 2 timer, som dækker de skemalagte møder, dette udgør på årsplan: 10 husmøder, 3 fællesmøder, 2 pædagogmøder, 1 temalørdag, 1 planlægningsdag, 2 arbejdseftermiddage, 2 forældremøder, 2 forældre/børnefester. Møder herudover f.eks. MED-udvalgsmøder, bestyrelsesmøder m.m. afspadseres som overarbejde. Dette gælder også for deltidsansatte. Som pædagog i Troldemosen har man endvidere 2 timer ugentlig til andet arbejde, disse timer er børnefri og matrikel bundne.

7 7 De dækker følgende: formøder samt forberedelse til status- og revurderingsmøder notater, videoklip samt andet der relaterer til primær børn forberedelse samt sparring med de øvrige faggrupper udarbejdelse af materialer vedligeholdelse samt oprydning af legetøj For terapeuterne gælder det, at de har 4 timer til andet arbejde disse er matrikel bundne. Denne tid bruges til kontakt til forhandlere og kommuner, oplæg til status- og revurderings møder, videoanalyse, faglige møder i terapeutgruppen m.m. Der er en lokalaftale omkring terapeuters deltagelse i anden mødeaktivitet. I Troldemosen har vi en årlig temadag. Troldemosen har en lokalaftale om ulempetillæg, som omfatter samtlige ansatte. Lokalaftalen udleveres af tillidsrepræsentanten. Der planlægges selvfølgelig ikke med overarbejde og overarbejde skal altid aftales med ledelsesteamet. Tilsvarende gælder det for afspadsering. Denne aftales med teamlederen og kan i særlige tilfælde inddrages, hvis personalesituationen i øvrigt umuliggør afholdelsen. Tjenestefrihed med løn af 1 dags varighed gives ved: - eget bryllup, sølvbryllup - egen runde fødselsdag (50 og 60 år) - eget jubilæum (25 og 40 år) - flytning - begravelser for så vidt angår nærtstående personer afgrænset ved, børn, samlever, søskende samt ægtefæller til disse, forældre, bedsteforældre samt svigerforældre. Ved begravelser af nærtstående personer i andre landsdele (Fyn - Jylland - Bornholm), og lande hvortil rejse er nødvendig, ydes 2 dage med løn og evt. 1 dag uden løn. Se i øvrigt Gentoftes kommunes regelsæt for tjenestefrihed. Der ydes tjenestefrihed til speciallæge eller akut tandlæge besøg. Planlagte læge og tandlægebesøg lægges udenfor arbejdstid eller tiden afspadseres. Tjenestefrihed aftales under alle omstændigheder med teamlederen. Orlov: Vi følger Gentofte kommunes regelsæt, og vurderer desuden ud fra Troldemosens tarv. Sygdom: Man sygemelder sig straks om morgenen på første fraværsdag til ledelsesteamet eller sekretæren.

8 8 Samme procedure ved fravær på grund af eget barns første og anden sygedag, samt omsorgsdage. Raskmelding foretages så vidt muligt dagen før man tænker at genoptage arbejdet senest kl Ved sygdom op til weekend eller fridag, vil vi dagen forinden gerne høre fra den sygemeldte, hvorvidt sygdommen forventes at fortsætte efter weekenden. Deltidssygemelding: Ved deltidssygemelding bliver den faste arbejdsplan suspenderet og en ny mødeplan, der både tager hensyn til medarbejderen og arbejdspladsen aftales med teamlederen. Graviditet og arbejdsmiljø: For at skåne Troldemosens gravide medarbejdere mod unødige graviditetsgener, har vi udarbejdet et særligt regelsæt, der skal sikre deres forbliven i arbejdet, så langt ind i graviditeten som muligt. Folderen fås hos AMR. Det er vigtigt at man som kollega til den gravide sørger for, at vise de nødvendige hensyn der måtte være behov for. Der vil uundgåeligt komme en tid, hvor den gravide ikke kan tage så hårdt fat i det daglige arbejde. Der lægges her op til at man går ind og støtter samt hjælper den gravide, hvor det kan blive nødvendigt, da det er i alles interesse, at vedkommende forbliver på arbejdet så længe som muligt. Vi tilstræber at der gives mulighed for hvilepauser til den gravide. Nedsat arbejdstid: Et ønske om nedsat arbejdstid imødekommes så vidt det er muligt. Dog kommer hensynet til husets funktion i første række. Seniorpolitik: Der henvises til Gentofte kommunes seniorpolitik Lønpolitik: Før lønforhandlingerne orienteres MED udvalget af TR og institutionslederen om midler, procedurer samt evt. principper for den kommende forhandling. Lønforhandlingerne foregår mellem institutionslederen og tillidsrepræsentanterne. Puljen forhandles til individuelle funktions og kvalifikationstillæg, samt til generelle tillæg. Tillidsrepræsentanterne indsamler inden forhandlingen forslag fra medarbejderne og puljen forhandles mellem de enkelte organisationer i forhold til faggruppens forbrug af den samlede lønsum.

9 9 Tilbagefaldsmidler genforhandles altid. Ferieafvikling: Ønsker til sommerferie afleveres til teamlederen inden 1. februar, tilbagemelding gives inden 1. marts. Der kan ikke forventes indgået aftale med teamledelsen om sommerferieafvikling inden tilbagemeldingsfristen, ønsker fremsættes i disse tilfælde på et husmøde. Der skal i planlægningen af sommerferieafviklingen tages hensyn til, at der i de enkelte huse altid skal være 2 pædagoger tilstede sommeren igennem. Terapeuterne planlægger deres ferie, så der ligeledes er en terapeut i Troldemosen sommeren igennem. Sommerferie afholdes med 3 uger mellem 1.maj og 30. september, så vidt muligt afholdes ferien som sammenhængende uger. Hvis det er praktisk muligt, imødekommes yderligere ønsker om ferie i løbet af sommeren. Restferien afvikles således, at man max. har 2 ugers ferie tilbage efter 1. februar. På Troldemosens faste lukkedage, dagene mellem jul og nytår samt fredag efter Kristi himmelfartsdag, er der tvungen ferie. Grundlovsdag, 24. december samt 31. december er fridage. Børnehaven har åben 1. maj og den er at betragte som en almindelig arbejdsdag. For terapeuternes vedkommende gælder 1. maj som en hel fridag. Ferieønsker til efterårsferien afleveres senest 1. september, ønsker til vinterferien senest 1. december. Fælles for ønsker om ferie samt afspadsering i forbindelse med ferier er, at personale hvis første prioritet er imødekommet det ene år, ikke kan forvente det samme året efter. Ved særlige forhold og efter aftale med ledelsesteamet, kan man købe sig til ekstra feriedage. Kurser: I Troldemosen ønsker vi at fremme den personlige og faglige udvikling, så de ansatte til enhver tid er kvalificeret til at arbejde selvstændigt, kreativt og ansvarsbevidst. Vi vægter et højt fagligt niveau og forsøger at tilgodese alle med relevante faglige kurser. Som hovedregel skal du være ansat et år, før du har ret til at komme på kursus. Dette gælder dog ikke Tegn til Tale kursus I, da alle nyansatte, på nær tilkaldevikarer, tilbydes dette. Fastansatte har 1. prioritet til kurser. Da der er flere forskellige faggrupper ansat i Troldemosen, har vi valgt at afsætte ca. 3/4 af budgettet til pædagoger, ca. 1/4 til terapeuter samt en mindre del til teknisk/administrativt personale.

10 10 Det er muligt for én faggruppe, at opspare penge til et større og dyrere kursus fra år til år. Når du har været på kursus, er du forpligtet til at videregive den indhentede viden til relevante personer i Troldemosen, evt. på et pædagog- eller terapeutmøde, hus- eller forældremøde. I Troldemosen prioriterer vi, at sende 2 eller flere personer på kursus samtidig, for at øge udbyttet af kurset, når man er tilbage på arbejdspladsen. Ved et bevilliget kursus får man fri med løn. Kursustimer optjenes og afspadseres efter BUPL s regler. Dette gælder dog ikke pålagte kurser, TR-kurser eller AMR-kurser, samt pædagogers deltagelse i forældrekurser på Ålborgskolen eller Refnæsskolen. Ansøgning om kursus afleveres skriftligt til MED-udvalget min. 14 dage før ansøgningsfristens udløb. Pjecer om kurser ligger i Riddersalen. Psykisk arbejdsmiljø: ALLE ER ANSVARLIGE FOR ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Psykisk arbejdsmiljø er de forhold, der påvirker den enkeltes fysiske og psykiske helbred samt generelle trivsel. Vi er alle sammen forskellige. Vi har forskellige forudsætninger, og forskellige ønsker samt krav til vores arbejde. I Troldemosen forventer vi, at alle viser respekt for hinanden og hinandens arbejde, både mellem kolleger og faggrupper samt mellem ledelsesteam og medarbejder. Samarbejde bygger på åbenhed, gensidig tillid og respekt. De 4 bærende elementer i samarbejdet i Børnehuset Troldemosen: Gensidig respekt Jeg lytter og viser interesse personlig og fagligt Jeg gør mig umage for at rumme forskellighed Jeg forholder mig til og er loyal overfor andres perspektiv Kommunikation Jeg er lydhør overfor andre og sætter ord på det jeg tænker og føler

11 11 Jeg inddrager mine kollegaer i de ting jeg har hørt og observeret omkring børnene Jeg stiller spørgsmål ved det som undrer mig Anerkendelse Jeg er lyttende og giver konstruktiv feedback Jeg viser interesse ved at spørge Jeg værdsætter mine kollegaers positive intentioner Engagement Jeg er aktiv og tager ansvar i mit daglige arbejde Jeg er nærværende Jeg viser glæde ved mit arbejde I Troldemosen vægter vi arbejdsglæde og gode arbejdsvilkår. At skabe og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø er en fortløbende proces, der ikke er overstået én gang for alle. Det psykiske arbejdsmiljø er positivt, hvis det fører til trivsel, udfordringer, udvikling og arbejdsglæde. Det psykiske arbejdsmiljø er negativt, hvis det fører til dårlig trivsel, stress, sygdom og sammenbrud. Troldemosen prioriterer at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Dette evalueres løbende på husmøder og MED-udvalgsmøder, således at der bliver taget hånd om eventuelle problemer i tide. Det er i sidste ende ledelsesteamets ansvar, at der bliver handlet. Stresspolitik: I Troldemosen er vi meget opmærksomme på at tage hånd om hinanden, hvis en kollega viser tegn på begyndende stress. Når du bliver ansat skal du udfylde et skema, der fortæller hvordan du ønsker dine kolleger skal drage omsorg for dig, hvis du oplever stress. Stresspolitikken findes på I-drevet under Politikker.

12 12 Ambulancetjeneste: I Troldemosen har vi en ambulancetjeneste, som er et redskab der træder i kraft under akutte opståede situationer. Dette kan fx være hvis man skal på hospitalet med et barn, selv kommer ud for en ulykke eller personlig krise. De personer som du har nævnt på dit personlige ambulanceskema er forpligtiget til at kontakte dine nærmeste pårørende samt drage omsorg for dig. Du skal hurtigst muligt efter ansættelsen udfylde et ambulanceskema, som ligger på kontoret. Ambulancetjenesten er med til at sikre dig i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Fraværspolitik: Der tales åbent om sygefraværet generelt i Troldemosen i MED udvalget, på husmøder og på fællesmøder. Ledelsesteamet følger nøje den enkelte medarbejders fraværsstatistik i de forløbne 12 måneder, og har en medarbejder over 15 fraværsdage eller mere end 6 sygeperioder, bliver denne medarbejder indkaldt til fraværssamtale med institutionslederen. Det er altid muligt at medtage en bisidder. Ved en samtale afdækkes årsagen til fraværet, således at det bliver belyst, om det er helt eller delvist arbejdsrelateret. Der laves aftaler om, hvordan medarbejderen skal prøve at få nedbragt fraværet. Lederen skriver referat af mødet, som både medarbejder og leder underskriver, og der laves aftale om et opfølgningsmøde, som naturligt vil ligge 2/3 måneder fremme i tiden, medmindre andet vil være mere hensigtsmæssigt. Lederen lægger referatet på den elektroniske personalesag, medarbejderen modtager en kopi af referatet. Har en medarbejder et længerevarende sammenhængende sygefravær, tager ledelsesteamet initiativ til en omsorgssamtale. Der følges op på denne en gang ugentlig, indtil medarbejderen har genoptaget arbejdet. Formålet er, udover almindelig omsorg for medarbejderen, at afdække behovet for at blive raskmeldt på deltid, særlige hensyn ved tilbagevenden til arbejdspladsen. Hensigten med samtalen er, at hjælpe medarbejderen tilbage på arbejdspladsen, så hurtigt og nænsomt som sygdommen tillader. Rygepolitik: Der må ikke ryges inden døre i Troldemosen, på legepladserne eller på ture med børnene. Rygning ved cykelskuret ud for 25C er tilladt. Alkoholpolitik: I børnehusets åbningstid må der ikke drikkes alkohol.

13 13 Dette gælder også til eksterne receptioner og møder i dagens løb, hvor man vender tilbage til børnehaven bagefter. Ved forældremøder, forældrebestyrelsesmøder og fester for børn og forældre må personalet nyde alkohol. Dog skal der altid være mindst en voksen der ikke har nydt alkohol, såfremt der er børn tilstede uden ledsager. Ved personalemøder uden for børnehusets åbningstid er det tilladt at nyde et glas vin eller lignende. Sanktioner ved indtagelse af alkohol i åbningstiden er hjemsendelse fra arbejdet. Hjælpeforanstaltninger: Ved mistanke om et alkoholproblem hos en kollega er man forpligtet til, at henvende sig til kollegaen og tillidsrepræsentanten med tilbud om relevant hjælp samt oplyse om, at lederen vil blive informeret. Ved mistanke om et alkoholproblem hos lederen henvender souschefen og tillidsrepræsentanten sig til denne med tilbud om hjælp samt oplysning om, at nærmeste overordnede vil blive informeret. Denne må afgøre sagens videre forløb. Er man alkoholmisbruger, har man pligt til at modtage og gennemføre den tilbudte behandling, der aftales med leder og tillidsrepræsentant. I tilfælde af nægtelse af et eksisterende alkoholproblem er det lederens pligt at give en skriftlig advarsel. Gentofte kommunes sædvanlige procedure omkring advarsler følges. MUS samtaler: Institutionslederen afholder MUS samtaler med souschef, teamleder samt sekretær. Teamlederen afholder MUS samtaler med sine ansatte i husene. Turregler: Ved ture med børnene udenfor Bank-Mikkelsensvej og Kellersvej området, skal der altid være mindst en uddannet pædagog/terapeut med på turen. Afvigelser fra denne regel skal altid aftales med teamlederen. Inden turen påbegyndes aftales det hvilken medarbejder der har ansvaret for penge, nødvendig medicin. Vedkommende har ved hjemkomsten ansvaret for at pengene bliver afregnet, medicinen kommer på plads i medicinskabet. Ture i svømmehallen kræver 1 voksen pr. barn.

14 14 Pædagog- fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende: Vi ser det som en udfordring og en ressource, at være med til at uddanne studerende, og vi ved det kræver ekstra ressourcer af den enkelte medarbejder samt huset som helhed. Vi stiller store krav, både fagligt og personligt til vores studerende. Det forventes de deltager aktivt i hverdagen, samt at de ser faglig og personlig udvikling, som en selvfølge af praktikken. For de pædagogstuderende gælder det, at den personlige supervision og støtte til opgaveskrivningen varetages af den praktikansvarlige, dette foregår i arbejdstiden. Den praktikansvarliges forberedelse foregår i fritiden, og kompenseres med det praktikvederlag man modtager i praktikperioden. For de terapeutstuderende gælder det, at der udpeges en vejleder Studerende deltager ikke i status og revurderingsmøder. Deltagelse i andre møder aftales med den praktikansvarlige/vejlederen. Mobiltelefoner: Private mobiltelefoner skal selvfølgelig altid være slukket i arbejdstiden. Frokostpausen er dog undtaget. Medicin/medicingivning: Samtlige medarbejdere skal kende og efterleve cirkulæret omkring medicinhåndtering og medicingivning. Cirkulæret fås på kontoret. Medicingivning varetages normalt af det uddannede personale, men kan også udføres af en pædagogmedhjælper under nøje overvågning af en uddannet. Medicin i forbindelse med krampeanfald gives altid af en uddannet. Børnenes medicin opbevares i husenes medicinskabe og de skal være tydeligt mærkede med navn og lægeordineret dosering. Der må aldrig gives medicin, uden at denne ophældes direkte fra den originale emballage, herved sikrer man, at det rette barn får den rette medicin. Medicinskemaer udfyldes løbende. Sikkerhedspolitik: Ved brug af cykler skal børn bære cykelhjelm samt være forsvarlig placeret og fastspændt. Den voksne skal ligeledes bære cykelhjelm. Ved ridning skal barn og voksen bære ridehjelm.

15 15 Kontrollér altid om barnet har forældrenes tilladelse inden man tager på cykel eller ridetur! Forplejning: Troldemosen sørger for eller refunderer udgiften til et let måltid i forbindelse med fællesmøder planlægningsdage (efter aftale med lederteam) temadag dagkurser hvor forplejning ikke er inkluderet

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen

PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen PERSONALEPOLITIK Børnehuset Katamaranen BØRNEHUSET KATAMARANENS PERSONALEPOLITIK. Velkommen som ny ansat i Børnehuset Katamaranen. Institutionen består af to afdelinger Hjertinggården og Sjelborg børnehave.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil Platanhaven Platanhavens pædagogiske profil 1 I forbindelse med ansættelser, afskedigelser, medarbejdersamtaler mm. har Platanhaven i samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter udarbejdet en Pædagogisk

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien.

Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien. STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som pædagog, lærer, mentor og vikar har

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere Indledning. I lønpolitikken for Børnehaven Regnbuen er der taget udgangspunkt i de samme retningslinier som lønpolitikken for Middelfart kommune, samt de gældende overenskomster / forhåndsaftaler fra de

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte.

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte. Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Forældrefolder Tlf. 3998 4480 www.bhtroldemosen.dk Email: troldemosen@gentofte.dk HB Handicap-Befordring tlf.36 72 10 10 8 Forældrebestyrelse

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Ledelsesstrategi for Møllen

Ledelsesstrategi for Møllen Indledning: Målet med dette materiale er, at synlig- og delagtiggøre personalegruppen, bestyrelsen og andre interessenter i Møllens ledelsesprofil, samt formulere en ledelsesretning for institutionen.

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg.

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg. Udover de punkter der er nævnt for afdelingsledere, løser stedfortræder i forbindelse med aftaleholders fravær, opgaver som det fremgår af funktionsbeskrivelse for aftaleholder. Forventninger til opfyldelse

Læs mere

Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus

Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus Sct. Pauls Kirkes Personalepolitik har til formål at Kirkens Vision og Mission bliver realiseret samtidig med at medarbejderne befinder sig godt og trives på

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Ledelsesgrundlag Gug Skole

Ledelsesgrundlag Gug Skole Ledelsesgrundlag Gug Skole Redigeret september 2012 Vi udøver strategisk ledelse - Vi tager os tid til at afholde møder hvor strategi er på dagordenen. Med strategi mener vi, at vi arbejder med at udvikle

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune 1. Formål med alkoholpolitikken Generelt er der en god og fornuftig alkoholkultur på kommunens arbejdspladser, som understøtter et godt og sundt arbejdsmiljø.

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien:

Derudover er der en række nøgleord som kendetegner det pædagogiske arbejde ved Den selvejende institution Under Kastanien: STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat ledelsespersonale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som leder har ansvaret for de dispositioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Børnehaven Farveladen

Børnehaven Farveladen P ERSONALEHÅNDBOG 2014 Side 2 Indledning FORORD Denne håndbog er et supplement til medarbejderhåndbogen for Esbjerg Kommune, som du kan finde under EK-net. Vi ønsker med denne håndbog at fortælle hvilke

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Kontakt mellem Mennesker (Projektet Kontakt ml. Mennesker incl. de til enhver tid tilhørende underprojekter) Overordnet formål (formålsparagraf)

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS Praktikant: Praktikvejleder: Praktikansvarlig: 2 1, 2 OG 3 praktikperioder: A) Den studerende kommer til samtale på Børnecenter Randers

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2.

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2. Forældrefolder Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske arbejde 2 Tale-Høre bistand 2 Fysioterapeutisk behandling 2 Ergoterapeutisk behandling 2 Psykolog 3 Studerende 3 Kommunikation 3 Relationer 3 Ture ud

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Uddannelsesplan for pædagogstuderende i praktik Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Velkommen! Hermed byder vi dig velkommen som pædagogstuderende i Nørreskovskolens SFO. Skolegade 9 6430

Læs mere