DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)"

Transkript

1 DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

2 DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og kollegiale vedtægt skal tjene tre hovedformål. De skal være med til at sikre, at befolkningens forventninger til tandlægers faglige etik opfyldes, at tilliden til den danske tandlægestand styrkes, og at tandlægegerningen i Danmark udøves samvittighedsfuldt, i overensstemmelse med fagets videnskabelige udvikling. De skal medvirke til at sikre gode kollegiale forhold mellem tandlæger og dermed bidrage yderligere til befolkningens tillid. Og de skal gennem vejledning bidrage til en redelig fordeling af de støtte- og erstatningsmuligheder, som offentlige institutioner, forsikringsselskaber m.fl. yder til behandlinger, som udføres af tandlæger. Hvis DTF s etiske regler og kollegiale vedtægt ikke efterleves af et medlem, håndhæves reglerne og vedtægten i overensstemmelse med 9 og 10. ETISKE REGLER 2 Tandlægen og samfundet Det er tandlægens primære opgave inden for sit fagområde at bevare, og om muligt forbedre sundhedstilstanden hos sine patienter. Tandlægen har pligt og ret til at diagnosticere, behandle og forebygge på baggrund af egen ajourførte viden. Det er tandlægens pligt at kende og overholde love og forordninger af betydning for fagområdet, herunder at holde sig ajour med eksisterende, offentlige støttemuligheder til behandlinger, som udføres af tandlæger. 3 Tandlægen og patienterne Tandlægen har pligt til at råde og vejlede sine patienter, så de kan opnå og bevare oral sundhed gennem optimal, langsigtet tandpleje, med skyldigt hensyn til patienternes egne ønsker og formåen. Tandlægen har pligt til at give patienterne en stadig større forståelse for deres egne muligheder og eget ansvar for at forebygge sygdomme i tænder, mund og kæber. Tandlægen har pligt til at informere om en foreslået behandling, andre behandlingsløsninger, væsentlige behandlingsrisici og bivirkninger, og skal sikre sig patientens informerede samtykke, før en behandling iværksættes. Denne information bør foregå i dialogform,

3 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. 8 stk hvorunder også prognosen og prisen for de fremlagte behandlingsforslag skal indgå. Tandlægen bør yderligere vejlede og råde om muligheder for økonomisk bistand til behandlingen. Tandlægen må ikke uden tungtvejende grunde afvise patienter, og skal til enhver tid søge at skaffe behandlingsmuligheder for patienter med et akut behandlingsbehov. Patienter, hos hvem diagnostik eller behandling forudsætter speciel fagkundskab, som tandlægen ikke selv besidder, bør henvises til en tandlæge, der besidder den nødvendige fagkundskab. Tandlægen har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, han eller hun kommer i besiddelse af i sin egenskab af tandlæge, alene med de begrænsninger, som fastsættes i Lov om patienters retsstilling og Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. med tilhørende vejledning. Tandlægen må således videregive oplysninger om en patient til tredjepart, hvis det er led i en aftalt henvisning eller ansøgning, hvor det er aftalt med patienten, eller hvor det lovmæssigt forlanges. En tandlæge, som har udført en nødbehandling, bør orientere patientens sædvanlige tandlæge om behandlingen. Tandlægen skal oplyse patienten om opståede komplikationer og uheld, og om eventuelle konsekvenser heraf. Patienters klager over tandlæger skal behandles efter de regler, der er fastsat af lovgivningen og som indgår i DTF s overenskomster med det offentlige. Tandlægen må alene rette henvendelse til patienter, der har været til behandling på den pågældende klinik inden for de sidste tre år, og til patienter, der ved tilmelding gennem en kommunal tandpleje har ønsket at blive behandlet på klinikken. Patienter der har været i nødbehandling på klinikken, men som i øvrigt anvender en anden tandlæge, er ikke omfattet af ovenstående ret for tandlægen til direkte henvendelser. Henvendelser til patienter må hverken i form eller indhold over for patienten kunne virke skadelige på tandplejens omdømme. 4 Tandlægen og offentligheden, myndigheder m.fl. Tandlægen har ret til i eget navn og under eget ansvar at udtale sig offentligt om odontologiske og andre

4 tandlægerelevante forhold, som har samfundsmæssig interesse. Tandlægen må ikke afgive urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger, eller på anden måde medvirke til at offentlige myndigheders eller fx forsikringsselskabers eller andres afgørelser træffes på et ukorrekt grundlag. Tandlægens information om tandlægelige forhold i medier, herunder på internettet, må ikke være urigtig, vildledende eller urimeligt mangelfuld jf. Lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser. Tilkendegivelser over for offentligheden må hverken i form eller indhold kunne skade tandlægestandens omdømme. 5 Tandlægen og klinikpersonalet Tandlægen er ansvarlig for sit personales arbejde. Tandlægen skal indskærpe sit personale den samme tavshedspligt, som påhviler tandlægen selv. Tandlægen skal virke for, at klinikpersonalet ikke udtaler sig på en måde, der virker som unødig kritik af andre tandlæger eller deres arbejde. 6 Tandlægen og fagligheden Tandlægen skal vedligeholde og forny sine faglige kundskaber og samfundsmæssige indsigt, således at tandplejen til stadighed tilpasses befolkningens tarv, og således at kvaliteten af undersøgelser, behandlinger og forebyggelsesindsats lever op til samtidens vidensniveau. Tandlægen bør kun anbefale undersøgelser, og behandlingsformer etc., som på baggrund af videnskabelig dokumentation eller erfaring anses for at være effektive og formålstjenlige. Tandlægen bør ikke give eller modtage vederlag ved henvisning til en kollega eller ved anbefaling eller anvendelse af et bestemt produkt i tandplejen. En tandlæge, der underviser i, eller på anden måde formidler odontologisk viden, bør oplyse om økonomiske eller andre relationer til firmaer, der har støttet dataindsamlingen, bearbejdningen eller formidlingen, eller som tandlægen har en direkte økonomisk interesse i. KOLLEGIAL VEDTÆGT 7

5 Tandlægen og kollegerne stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. 8 stk. 9 0 En kollega, dennes arbejde eller metoder må ikke omtales unødigt kritisk. Hvis tandlægen sagligt vurderer, at han eller hun må tilråde en patient at klage over en anden tandlæges arbejde m.m., skal han eller hun kunne dokumentere, at vedkommende tandlæge er orienteret om rådgivningen. Tandlægen må ikke afgive erklæring om en kollegas arbejde, med mindre han eller hun er udpeget som sagkyndig, eller erklæringsudstedelsen falder ind under hans eller hendes embedspligter. Henviser tandlægen en patient til behandling hos specialtandlæge eller anden kollega, må denne kun overtage den del af behandlingen, for hvilken patienten er henvist. Når en patient henvises til en tandlæge af en autoriseret klinisk tandtekniker, skal patienten, når den protetiske behandling lovligt kan foretages af den kliniske tandtekniker, tilbagevises efter afsluttet undersøgelse og eventuel forbehandling, med de oplysninger og den vejledning, som er nødvendig for den protetiske behandlingsplanlægning. Afviser en patient at underkaste sig den af tandlægen foreslåede undersøgelse eller forbehandling, skal tilbagevisning ske med oplysning herom. Patienter henvist af autoriserede kliniske tandteknikere skal tages i behandling med samme tidsfrister som tandlægens øvrige patienter. Stridigheder mellem kolleger vedrørende praksisudøvelse m.m. bør først søges løst af de stridende parter indbyrdes. Lykkes dette ikke, bør medlemmer af Dansk Tandlægeforening lade stridsspørgsmålet afgøre efter kapitel 16 i DTF s vedtægter. Ønsker tandlægen at indgive klage til offentlig myndighed over en kollegas virksomhedsudøvelse eller embedsførelse, skal klageren kunne dokumentere, at den pågældende kollega er orienteret. Kollegiale stridigheder mellem offentligt ansatte tandlæger bør så vidt muligt løses, uden at ansættelsesmyndigheden inddrages i sagen. Enhver offentligt ansat tandlæge, som er medlem af DTF, over hvis virksomhedsudøvelse eller embedsførelse, der klages hvad enten klagen hidrører fra patient, ansættelsesmyndighed, kollega eller tredjeperson bør i egen interesse underrette DTF om klagens indhold. Tandlægen bør under sagens videre forløb følge de anvisninger og vejledninger, som sagen måtte give foreningen anledning til at fremkomme med.

6 1 Tandlægen, der bliver opmærksom på, at en kollegas virke har haft eller kan have skadelig virkning på patienter eller andre, bør indberette dette til kredsbestyrelsen, som herefter varetager det videre forløb. Enhver indberetning bør forudgås af en henvendelse til den pågældende om det observerede forhold. 8 Tandlægen og ansættelsesforhold stk. 5 Ansættelsesforholdet skal baseres på en skriftlig kontrakt. De af DTF udarbejdede kontraktformularer bør benyttes. Enhver kontrakt mellem klinikejer og ansat tandlæge skal, såfremt klinikejeren og/eller den ansatte tandlæge er medlem af DTF, i kopi indsendes til DTF. Et medlem må som ansat tandlæge ikke reklamere for egen fremtidig praksis, herunder for enhver fremtidig ansættelse. En ansat tandlæge kan, når ansættelsesforholdet er ophørt, etablere egen praksis, hvor han eller hun måtte ønske, med mindre andet skriftligt er aftalt med den tidligere arbejdsgiver. DTF-medlemmer må ikke søge eller modtage nogen stilling som tandlæge under stat, amter eller kommuner, ved foreninger, selskaber, offentlige eller private institutioner og virksomheder, helsehuse eller helsecentre o.l., før de for stillingen gældende vilkår er godkendt af Dansk Tandlægeforening. Er en stilling opslået i Tandlægebladet med mærkning, påhviler det ethvert medlem, inden han eller hun søger stillingen, ved henvendelse til foreningens sekretariat at få oplyst vilkårene for stillingens besættelse og at overholde de begrænsninger og forbehold, som måtte være fastsat af Dansk Tandlægeforening for medlemmers adgang til at søge og tage ansættelse i den pågældende stilling. HÅNDHÆVELSE AF BESTEMMELSERNE 9 Medlemsforpligtelser Medlemmer af Dansk Tandlægeforening er forpligtet til at virke efter disse regler. Medlemmer af Dansk Tandlægeforening er forpligtet til efter anmodning fra kredsbestyrelse og/eller Dansk Tandlægeforenings Etiske og Kollegiale Råd (EKR) at medvirke til belysning af sager, der er omfattet af nærværende bestemmelser.

7 stk. 5 stk. 6 stk DTF s Etiske og Kollegiale Råd I sager vedr. overtrædelse af denne vedtægt foretager kredsbestyrelsen de nødvendige undersøgelser og forsøger at forlige parterne eller at opnå forlig med indklagede. Lykkes det ikke at opnå forlig, fremsender kredsbestyrelsen sagen til behandling i Dansk Tandlæge- forenings Etisk Kollegiale Råd (EKR), der er nedsat i henhold til DTF s love. Hvis kredsbestyrelsen beslutter at afvise eller henlægge en sag på grund af manglende dokumentation, meddeles dette parterne, der hver især inden 14 dage efter meddelelsen kan fremsætte krav om behandling af sagen i EKR. EKR kan på eget initiativ tage sager op. En kredsbestyrelse og hovedbestyrelsen kan på eget initiativ tage sager op til efterstående forelæggelse for EKR. EKR kan træffe afgørelse om at afvise en sag, såfremt sagen anses for grundløs, eller hvis EKR ikke har kompetence til at behandle sagen. Endelig kan EKR henlægge sager, der er mangelfuldt oplyst, til eventuel senere realitetsbehandling. EKR kan efter realitetsbehandling af forelagte sager træffe afgørelse om en eller flere af følgende handlinger, hvis EKR finder, at der foreligger dokumentation for overtrædelse af DTF s etiske og kollegiale vedtægt: Påtale, pålæg om personlig udviklingsplan, der kan være fagligt begrundet eller forårsaget af misbrugsforhold. Ikendelse af bod på op til kr , Offentliggørelse af behandlede sager i anonymiseret, principiel form. Indstilling til DTF s hovedbestyrelse om, at en behandlet sag offentliggøres i Tandlægebladet med navns nævnelse. Indstilling til DTF s hovedbestyrelse om, at en behandlet sag indbringes for Sundhedsstyrelsen, Indstilling til DTF s hovedbestyrelse om, at en behandlet sag indbringes for DTF s kollegiale voldgiftsret med påstand om ikendelse af bod på mere end kr , eller med påstand om Eksklusion af DTF. Eksklusion kan fx begrundes med grov overtrædelse eller gentagne overtrædelser af DTF s etiske regler eller kollegiale vedtægt, at et medlem gentagne gange har været underlagt skærpet tilsyn fra Sundhedsstyrelsen, eller at et medlem har fået frataget sin autorisation. Eksklusion af et medlem kan være tidsbegrænset eller permanent. stk. 8 Når EKR har truffet afgørelse i en sag, meddeles afgørelsen sagens parter og kredsbestyrelsen

8 Stk. 9 Stk. 10 EKR s og Hovedbestyrelsens afgørelser er bindende for DTF s medlemmer og kan alene efterprøves ved danske domstole. Rådet træffer selv afgørelse i spørgsmål om habilitet i en sag. EKR s medlemmer har pligt til at oplyse om forhold, der vil kunne rejse tvivl om deres habilitet. 11 Ikrafttrædelse Ændringer i denne vedtægt sker i henhold til kapitel 21 i DTF s vedtægter. Disse regler er vedtaget på Dansk Tandlægeforenings ordinære generalforsamling den 17. november 2007 og er gældende fra samme dato. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Etiske normer for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse I Præambel...3 II Almindelige principper...3 III Forholdet til kunden...4 Udformningen af administrationsaftaler...4

Læs mere

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler)

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) 1. Indledning 1.1 Advokatens stilling i samfundet I et retssamfund indtager advokaten en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører.

FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. FOR MEDLEMMER - medlemsforside Etiske Retningslinjer for Praktiserende Akupunktører. Formål De etiske retningslinjer skal tjene til at styrke god akupunktørpraksis og fremme et tillidsfuldt samarbejde

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening

Vedtægter for. MORSØ Vognmandsforening Vedtægter for MORSØ Vognmandsforening Revideret oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og formål 2 Forholdet til Dansk Transport og Logistik (DTL) 3 Optagelse af medlemmer 4 Kontingent og

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere