Det Grønlandske Hus Årsskrift 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Grønlandske Hus Årsskrift 2012"

Transkript

1 Det Grønlandske Hus Årsskrift 2012

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 v/taner Yilmaz, bestyrelsesformand Indledning 4 v/inger Bruun, direktør Bistandsværgearbejdet 5 v/mikael Fleischer Det opsøgende arbejde 5 v/agga Petersen Den åbne rådgivning Pooq 6 v/naja Møller Uddannelsesafdelingen 7 v/pia Rosing Heilmann Qiperoq 8 v/ane Louise Lynge Kultur- og Informationsafdelingen 9 v/søren Thalund Økonomi 10 Bestyrelsen Personale

3 Forord v/taner Yilmaz, bestyrelsesformand I 2012 havde jeg den glæde sammen med bestyrelsesmedlemmer og ledelser fra de andre grønlandske huse at kunne besøge to grønlandske byer, Maniitsoq og Nuuk. Begge steder var der tale om lærerige ophold, hvor vi blev mødt med megen optimisme, men også med ubesmykket fremstilling af de problemer, der jo også er en del af hverdagen. Jeg havde efter den mere officielle rejse anledning til at møde en hel del af vore samarbejdspartnere i Nuuk, og det er mit indtryk, at der blev skabt endnu stærkere samarbejdsbånd mellem Det Grønlandske Hus i København og grønlandske myndigheder. Især har jeg glædet mig over, at der i Grønlands Selvstyre er positiv vilje til at understøtte arbejdet med at sikre kollegiepladser til grønlandske uddannelsessøgende ved studiestart. Et arbejde, som vi prioriterer meget højt i Huset, da vi ved hvor stor betydning det har for en tryg studiestart. Jeg vil gerne her takke for den fine modtagelse, vi fik i Grønland. Erfaringerne herfra vil bidrage positivt til det fremtidige arbejde i bestyrelsen. I forhold til danske myndigheder har vi en særlig udfordring i at søge at få forankret de store dele af det sociale arbejde, der i dag finansieres af satspuljemidler. En forankring som hverken stat eller kommune hidtil har givet positivt tilsagn om. Det er en sag, som vi arbejder ihærdigt på, ligesom vi har gjort det gennem de seneste mange år. Endelig skal der lyde en tak til bestyrelse og personale, til brugere, foreningsbestyrelser og frivillige for en engageret deltagelse i husets liv. Tak til fonde og tilskudsgivere, som giver os mulighederne for fortsat at udvikle huset og dets tilbud. 3

4 Indledning v/inger Bruun, direktør 2012 har endnu en gang budt på nye initiativer i Det Grønlandske Hus, men arbejdet har da også i høj grad været præget af, at man ikke kan hvile på fortidens sejre. Nogle af den skal holdes i live år efter år, de er husets hjerteblod og må ikke forsømmes. Dette hus er og skal være en levende illustration af, at hvor mennesker mødes, der kommer de til at kende og forstå hinanden. Hvis mennesker ikke har platforme, hvor de kan mødes, ja så tager dum-heden og uvidenheden over, og vi ender med at råbe til hinanden i stedet. Der er desværre alt for få steder, hvor Grønland og Danmark mødes i ligeværdighed og på lige vilkår. Dette hus er et af dem. Det er ofte svært at vinde forståelse for, at det kulturelle arbejde og det sociale arbejde holder hin-anden i hånden og undertiden kan være hinandens forudsætning. At foreningerne danner netværk for alle grupper. At enhver, rig som fattig, uddannet som uuddannet har brug for et spejl, hvori de kan se det grundlag, som de udsprang fra. Hvor de kan finde pejlemærker at rette deres stræben imod, hvor de kan finde ting at vise frem, at være stolte af. Selv de dårligst fungerende, og de der er mest utilfredse med deres tilværelse, har brug for at kunne spejle sig i, at de kommer fra et land med et rigt kulturelt liv. Engang sagde en klog mand eller kvinde om koblingen mellem de to områder: Socialpolitik uden kulturpolitik er umulig kulturpolitik uden socialpolitik er umenneskelig. Vi mener, at dette i høj grad er dækkende for den filosofi, der i sin tid førte til etableringen af dette hus. Vi har kunnet glæde os over at vores driftsaftale med Københavns og Frederiksberg Kommuner og Grønlands Selvstyre er blevet forlænget for en ny 4-årsperiode. Nye projekter har set dagens lys, især mentorprojektet har bidt sig fast og er blevet finansieret for de kommende år. Private fonde har også valgt at støtte udviklingen af et nyt undervisningsmateriale til den danske folkeskole. Væsentlige dele af husets sociale arbejde er desværre truet på pengepungen. Qiperoq ser ud til at kunne fortsætte i 2013, men derefter ser det sort ud. Der er bebudet stop for de statslige satspulje-midler og en ansøgning til Københavns Kommune har ikke båret frugt. Det får os ikke til at stoppe med at lede efter løsninger, men som sagt ligger de ikke lige for. Jeg vil gerne takke foreningerne for samarbejdet især omkring nationaldag og kirkekaffe og de frivillige for deres indsats i Ajamut, mentorordningen og Qiperoq. Samtidig skal jeg takke medarbejderne for et flot arbejde i 2012 og min bestyrelse for et godt samarbejde. 4

5 Bistandsværgearbejdet v/mikael Fleischer Der er ikke de store ændringer i bistandsværgearbejde i forhold til foregående år, men dog skal det som noget positivt nævnes, at flere grønlændere har vist interesse for det frivillige arbejde som bistandsværge i løbet af året. Både politimesterembedets personale og Retten i Grønland er begyndt at komme forbi Det Grønlandske Hus i forbindelse med deres tjenesterejser dels for at høre om vores arbejde ogdels give de sidste nyheder fra Grønland. Flere kredsretter har opdaget, at vi har faciliteter til videokonference og er så småt begyndt at udnytte dem til retsmøderne med de grønlandskdømte i Danmark. Med udgangen af 2012 stoppede studentermedhjælper Janni Pilunnguaq Larsen, da hun er ved at blive færdiguddannet som jurist. I stedet er Louise Homøe kommet til som studentermedhjælper. Jeg har stadig et godt samarbejde både med Retspsykiatrisk Hospital i Risskov og Anstalten ved Herstedvester. Både bistandsværgerne og de nævnte institutioner har også etableret et godt samarbejde og fået mere forståelse for hinandens arbejde, da vi har sørget for, at parterne mødes mindst en gang om året. Det opsøgende arbejde v/agga Petersen Pr. 01. februar 2012 blev indsatsen ved Mozars Plads i Kongens Enghave for sociale udsatte udvidet med 2 samarbejdspartnere fra Boligselskabet, KAB. Deres arbejdstitler er socialviceværter, og deres indsatsområder vil være borgere som har overtrådt lejereglerne og husreglerne. Vores samarbejde vil bestå i forebyggende tiltag for den udsatte gruppe som bor i lejligheder i Kongens Enghave Der er 6 brugere af Mozarts Plads som fik et sted at bo i 2012 og det er sket i et samarbejde Det Grønlandske Hus, Hjemløseenheden København, Boenheden Sundholm og Kirkens Korshærs Kollegie. Samarbejdet med Morgencafeen i Københavns nordvestkvarter fortsatte i 2012, og pr. 01. september fik madklubben i Morgencafeen bevilget økonomisk støtte fra Bispebjerg Lokaludvalg mange tak for det. Støtten har gjort det muligt at servere mad baseret på grønlandske råvarer i det omfang vi kan skaffe det - hver den sidste mandag i måneden. I januar 2013 flytter Morgencafeen til nye lokaler, og det betyder, at der vil være bedre fysiske muligheder for fortrolige samtaler med de ca. 30 grønlandske brugere, der måtte have behov for hjælp. Indsatsen forstærkes yderligere med endnu en socialkonsulent fra Det Grønlandske Hus en dag ugentligt. 5

6 Den åbne rådgivning Pooq v/naja Møller Der har været 457 henvendelser til den åbne rådgivning i løbet af Som et nyt tiltag har vi i maj 2012 etableret et samarbejde med Sundholms sygeplejeklinik, hvor en af vores socialkonsulenter laver opsøgende arbejde hver mandag fra kl Endvidere har Pooq indgået en samarbejdsaftale med LivaRehab med henblik på, at etablere et helhedsorienteret rehabiliteringstilbud til grønlandske kvinder, der bl.a. har fået skader af prostitution, incest og seksuelle overgreb eller lever i en prostitutionsgråzone i storbyens subkulturer. Samarbejdet indebærer, at en sociakonsulent fra Pooq arbejder 7 timer ugentligt for LivaRehab med opsøgende arbejde blandt grønlandske kvinder og har de indledende samtaler. Selve rehabiliteringsarbejdet foregår i LivaRehab s regi. LivaRehab Center for behandling og rehabilitering af kvinder, blev i 2011 etableret af den frivillige organisation Liva Forening mod skadevirkninger af prostitution, med det formål at skabe et helhedsorienteret og tværfagligt behandlingstilbud til kvinder, som enten har været eller er i prostitution, eller som har været udsat for vold, seksuelt misbrug eller udnyttelse. Pooq over året haft samarbejdsmøder med relevante enheder i København, bl.a. hjemløseenheden, Christianiateamet, personalet i bostedet for grønlændere i Colbjørnsensgade med henblik på at etablere et tættere samarbejde omkring grønlandske borgere. Ligeledes er der holdt foredrag for relevante samarbejdspartnere om Grønland og grønlændere i samarbejde med Kultur- og informationsafdelingen. 6

7 Uddannelsesvejledningen v/pia Rosing Heilmann 2012 blev igen et år med mange ansøgninger, 254 ansøgninger skulle behandles, men kun 131 startede på uddannelser. Dette skyldes bla. boligmangel, afslag pga. manglende opfyldelse af adgangskrav, for lave karakterer eller at ansøgeren trak sin ansøgning tilbage og blev i Grønland for at tage en uddannelse der. I 2012 blev 30 studerende færdige med deres uddannelse, og 9 læser videre mens resten har fået jobs, mange i Grønland nogle i Danmark og en enkelt i Canada. I både forår og efterårssemesteret har der være afholdt kurser i kommunikation samt i håndtering af hjemve. Desuden har der være tilbud om coaching hvilket mange benyttede sig af. I juni afholdt vi en stor dimmisionsfest for vores egen Tupaarnaq Kreutzmann der blev færdiguddannet som serviceøkonom, samt for Nini Tessing der pga. alvorlig sygdom ikke kunne være hjemme i Grønland og fejre at hun fik sin studenterhue på. Nini var til en årelang behandling på Rigshospitalet, og tog sin studentereksamen via Skypeforbindelse til Grønland, og de skriftlige eksaminer i Kalaallit Illuutaat. Nini bestod med glans. 30.oktober 2012 sagde vi farvel til uddannelsesvejleder Charla Johansen efter knap 2 gode år og takker for hendes indsats, hendes smilende væsen vil blive savnet i huset, og 01. januar 2013 tiltræder Lone Daugaard Andersen. Lone kommer fra en stilling på Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik ( Nordgrønlands gymnasium) i Aasiaat, vi ser frem til atter at være fuldtallige i afdelingen, hvor studentermedhjælper Tupaarnaq Kreutzmann også er en del af teamet. 10. december 2012 trådte Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 10. december 2012 i kraft hvilket betyder, at mange af de grønlandske studerende i Danmark skal på dansk SU men ikke mister særydelserne fra Grønland. Særydelser er f.eks.bogtilskud, rejserne til og fra Grønland, mulighed for betalt nødvendig ekstraundervisning, psykolog, fysioterapi, akut tandlæge m.m. En del studerende forbliver på grønlandsk uddannelsesstøtte, bla. studerende i udlandet, særlige uddannelser som f.eks. kunstskole, DAC(misbrugskonsulent), kosmetologer samt studerende under 20 år. I skoleåret 2012/2013 startede 42 efterskoleelever på 21 forskellige efterskoler. Det går dem godt, og i uge 5 afholder vi uddannelsesvejledning for dem i Kalaallit Illuutaat. Endvidere er der på Bornholms Højskole startet 6 unge på et 8 mdr. ophold, de skal også have uddannelsesvejledning så de kan komme videre i efteråret

8 Qiperoq v/ane Louise Lynge Fra starten af året havde vi 2 praktikanter, og lidt senere kom der yderligere 3 til, så i de første måneder af året havde vi i alt 5 praktikanter. Derfor besluttede vi i fællesskab at lave køkkenet om og male gulvene, så vi rev det gamle køkken ned og og satte et nyindkøbt Ikea-køkken op. På de samme tidspunkt havde vi fået henvendelse fra en grønlands kvindelige kunstner der spurgte os om vi ikke kunne sy perler til en perlekjoleskulptur, som hun skulle udstille i Århus til Grønlands Nationaldag, og den opgave påtog vi os med glæde, fordi vi havde praktikant som var god til at sy perler. I forbindelse med Grønlands Nationaldag har vi tidligere haft et samarbejde med Naappiffik, men i år, besluttede vi, at vi selv vil holde den dag her i Qiperoq. Vi lavede forskellige slags grønlandske mad til de mere end 100 besøgende, og bagefter hyggede ældre og unge sig med sang, musik og anden underholdning. Som noget nyt har vi holdt aftenåbent om torsdagen kl hver uge, og i slutningen af måneden har der været banko arrangeret og afviklet af de frivillige. Og i år 2012 var det første gang hvor vi tog på udflugt til Asnæs med syv af brugerne, og også denne aktivitet var arrangeret af de frivillige. I løbet af årene er det blevet en tradition, at der holdes jul i Qiperoq, og i år kom der ca. 40 besøgende. Julearrangementet var et ønske fra brugerne rettet mod de, der ikke ønskede at sidde alene hjemme juleaften og de, som gerne vil fejre jul uden alkohol. Kort sagt har året 2012 som sædvanligt været begivenhed rigt år for os. For første gang har vi haft en medarbejder på løntilskud, og antallet af brugere, som har benyttet sig af Qiperoq`s tilbud som værksted/værested/praktiksted blev fordoblet til i alt 2196 personer over året, gennemsnitlig 183 pr. måned. 8

9 Kultur- og Informationsafdelingens aktiviteter 2012 v/søren Thalund Her kan du se en oversigt over kultur- og informationsafdelingens aktiviteter i Aktiviteterne bliver markedsført via nyhedsmail til 550 modtagere, facebook, opslag og pressemeddelelser. Desuden afvikler vi løbende over året en række undervisningsforløb for folkeskoleklasser, grupper af udenlandske studerende og yder individuel hjælp og rådgivning til diverse studerende og journalister. Desuden formidler vi kontakt mellem kulturarrangører i Danmark og udlandet og det grønlandske kulturliv i Grønland og Danmark. Koncerter: Pele Møller Band/Jazz Festival Kultur fra Mongoliet A Circum Polar Landscape Sang og lyrik med Juaaka Kevin Locke i samarbejde med den amerikanske ambassade Foredrag/debat: Nakuusa vi vil og vi kan SFI Mød Palle Christiansen, Naalakkersuisoq for uddannelse Den nye generation med det store ansvar Line Seier Madsen En kamp om vejret Jens Fog Jensen Mød Jens B. Frederiksen, Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur Danmark Grønland i det 20. århundrede Bo Lidegaard Mød Kim Leine Eske Brun og Grønland under 2. verdenskrig Jens Heinrich Fortælling om dronningens diadem Nicolai Appel Anstalten frihedsberøvelse i Grønland Annemette Nyborg Lauritsen Bogpræsentation: Strejflys over mit liv Otto Stenholdt Et liv på kanten Carsten Egevang Faste årlige arrangementer: Grønlands Nationaldag Kulturnat Julemarked Nordatlantisk julekoncert Filmvisning: Qilalugarniaq Whale Hunter Udstillinger: Gitz Johansen Linda Riber Martin Velisek/Steve McQueen Carsten Egevang Susanne Jensen/Augusta Jerimiassen Hanne Bruun og Uagut Skiftende kunstnere i Galleri Kalak 9

10 Indtægter i % 11% 3% 11% 4% 2% 4% 2% 10% 48% Driftstilskud, Grl. Selvstyre Driftstilskud, kommuner Driftstilskud, Velfærdsministeriet Salg af ydelser Puljetilskud, sociale projekter Indtægtsdækket virksomhed Fondstilskud Refusion af bistandsværgeomkostningr Overført fra formue Andre indtægter Udgifter % 2% 1% 4% 5% 16% Løn m.v. kultur og information Løn m.v. socialt arbejde Løn m.v. uddannelsesvejledning Løn m.v. bistandsværgearbejde Løn vedr. sociale projekter Personaleafhængige udgifter Ejendomsudgifter Øvrige driftsudgifter Arrangementer Øvrige projektomkostninger Omkostninger ver. Bistandsværger Intægtsdækket virksomhed 9% 18% 4% 12% 6% 13% 10

11 Bestyrelsen 2012 Formand Taner Yilmaz - Jobkonsulent Næstformand Grethe Rostbøll - Udvalgsformand Medlemmer Claus Kleeman - Jurist i Selvstyret Lone Njor Hulth - Sekretariatsleder i Ordblindeforeningen Lisbeth Valgreen - Projektleder på ARKTIKOS Einar Lund Jensen - Projektforsker på Nationalmuseet Ken Poulsen Valgt af personalet Per Jørgensen Brugerrepræsentant Personale Ledelse Inger Bruun - Direktør Niels Ole Jensen - Souschef Uddannelsesvejledning Pia Rosing Heilmann Charla Johansen Kultur og informationsmedarbejdere Søren Thalund Nivi Christensen Projekter Agga Petersen Mille Schiermacher Arkivar Knud Pedersen Bistandsværgearbejde Mikael Fleischer Janni Larsen Administration Susanne Jensen Ken Poulsen Service Karen Marie Nielsen Abdel Lastat Socialt arbejde Naja Møller John Mathias Dalager Dora Kleist Qiperoq Ane Louise Lynge Leoma Andreassen 11

12 12

Det Grønlandske Hus. Årsskrift 2010. Billedet er et nærbillede af den nye portudsmykning af Gukki Møller

Det Grønlandske Hus. Årsskrift 2010. Billedet er et nærbillede af den nye portudsmykning af Gukki Møller Det Grønlandske Hus Årsskrift 2010 Billedet er et nærbillede af den nye portudsmykning af Gukki Møller Indhold Indledning s. 3 Visionen og handlingerne s. 4 - v/inger Bruun, direktør Bistandsværgearbejdet

Læs mere

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport

Det Grønlandske Hus i Odense 2011. Årsrapport Det Grønlandske Hus i Odense 2011 Årsrapport Indholdsfortegnelse Midt i en spændende ventetid... 4 Nordatlantisk Hus et særligt sted... 6 Velkommen i nye rammer... 7 Resultatopgørelse 2011... 10 Nordatlantisk

Læs mere

2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i. Danmark.

2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i. Danmark. ÅRSBERETNING 2012 2012 i OVERBLIK 2012 bød på masser af spændende Socialafdelingen ser stadig en stigning i opgaver og udfordringer for Det antallet af nye grønlandsk fødte Grønlandske Hus i Aalborg. personer,

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2010. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2010 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk Aarhus@glhus.dk Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Bestyrelsen i

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Årsberetning 2013. KONTAKTCENTER KLIPPEN Lille Colbjørnsensgade 9 1703 København V.

Årsberetning 2013. KONTAKTCENTER KLIPPEN Lille Colbjørnsensgade 9 1703 København V. KONTAKTCENTER KLIPPEN Lille Colbjørnsensgade 9 1703 København V. Årsberetning 2013 Kontaktcenter Klippen er et værested for hjemløse, misbrugere og prostituerede på Vesterbro i København Klippens kørselsteam

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010 Budstikken KFUKs Sociale Arbejde ÅRSBERETNING 2010 Juni 2011 35. årgang Nr. 2 Formandens BERETNING Endnu et år er gået med travlhed hos KFUKs Sociale Arbejde. De politiske vinde har blæst i mange forskellige

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

Rådets opgaver er: Læs mere om Rådets opgaver i kommissoriet bagerst i årsrapporten.

Rådets opgaver er: Læs mere om Rådets opgaver i kommissoriet bagerst i årsrapporten. ÅRS RAPPORT 2015 1 ÅRS RAPPORT Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME... DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET

HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME... DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET KOLO FON STEMMER FRA KANTEN OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET REDAKTION

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

Strategi Overgang til SU - vejledning Møder i juleferien

Strategi Overgang til SU - vejledning Møder i juleferien Strategi Strategien blev lavet som et værktøj til at styre Avalak mod et mål, og vi har anvendt til at træffe beslutninger og drive vores arbejde fremad. Det har fungeret godt, og det har været godt at

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere