Lige adgang til sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lige adgang til sundhed"

Transkript

1 Lige adgang til sundhed Enhedslistens sundhedsudspil til finansloven 2015 Et godt liv er for mange et sundt og langt liv. I dag er sandsynligheden for at leve et sundt og langt liv meget større, hvis du har en lang uddannelse eller høj indkomst. I 2011 levede den rigeste fjerdedel af danske mænd i gennemsnit ti år længere end den fattigste fjerdedel. Ulighed i sundhed kan ikke løses alene i sundhedsvæsenet. Det hænger tæt sammen med kampen for mere økonomisk lighed og et stærkt velfærdssamfund. Men sundhedsvæsenet spiller også en vigtig rolle. Det er nemlig ikke kun sygdom, som rammer skævt. Også behandlingen i sundhedsvæsenet favoriserer borgere med lang uddannelse og høj indtægt. I Nordsjælland er der f.eks. langt flere læger til rådighed end på Lolland til trods for, at behovet er det modsatte. Og brugerbetaling til tandpleje eller psykologhjælp har ligeledes en stærk social slagside. Enhedslisten vil bruge finanslov for 2015 til at mindske den sociale ulighed i sundhed og bane vejen for, at flere kan få et godt, sundt og langt liv. Enhedslistens forslag tager udgangspunkt i regeringens udspil Jo før jo bedre og skal således ses som et oplæg til forhandlinger med regeringen om en sundhedspakke til Finansloven Enhedslisten har tre overordnede mål: 1. Mere forebyggelse mindre sygdom Forebyggelse af ulighed i sundhed glimrer ved sit fravær i regeringens udspil til finansloven. Enhedslisten vil opprioritere forebyggelsen. 2. Mere lighed mindre brugerbetaling Brugerbetaling er en af de største barrierer for adgang til sundhedsydelser, når man har en lavindkomst. Mere lighed kræver, at brugerbetaling på nødvendige sundhedsydelser minimeres. 3. Størst behov mest behandling På papiret er der i Danmark lige adgang til sundhed, men realiteterne er ganske anderledes. Enhedslisten ønsker at sikre bedre adgang til læge uanset bopæl og adgang til god behandling uanset sygdom og social baggrund. 1

2 Mere forebyggelse mindre sygdom Forebyggelse af sygdom er langt at foretrække frem for behandling. Og forebyggelse af sygdom er oven i købet langt billigere end dyr medicin og avancerede operationer. Mange af de sygdomme, som har en social slagside, kan i høj grad forebygges. Enhedslisten præsenterer her fem konkrete temaer, hvor forebyggelsen kan styrkes som en del af Finansloven for Arbejdsmiljø og sundhed Ulighed i sundhed og arbejdsmiljø hænger tæt sammen. Risikoen for at komme til skade på byggepladsen eller for at blive nedslidt som rengøringsmedarbejder er langt større end for en akademiker på kontorstolen. Hvis vi skal uligheden i sundhed i livs, skal vi stille skarpt på arbejdsmiljø og sundhed for kortuddannede. 200 mio. kr. over fire år til projekter med fokus på bedre arbejdsmiljø og sundhed på arbejdspladser, som fortrinsvis har medarbejdere med ingen eller kort uddannelse. Initiativet foreslås finansieret ved at omprioritere midler fra helbredstjek hos almen praktiserende læge. Skadestuerne forpligtes til at indberette arbejdsulykker og -skader for at undgå underrapportering. Nedskæringer på Arbejdstilsynet fjernes. Initiativerne her skal ses i sammenhæng med Enhedslistens samlede udspil for bedre arbejdsmiljø. 2. Sundhedstjek til borgere med handicap Ulighed i sundhed rammer også udviklingshæmmede og borgere med en hjerneskade eller sindslidelse. Årsagen er, at disse borgere får forkert og for sen behandling, får forkert eller for meget medicin og generelt mangler råd om forebyggelse. Konsekvenserne er markant dårligere helbred og et kortere liv. Danskere med psykiatriske lidelser lever således op til 20 år kortere end resten af befolkningen, mens udviklingshæmmede lever knapt 15 år kortere end gennemsnittet. Gratis sundhedstjek for borgere med sindslidelse og for udviklingshæmmede, f.eks. via bostederne. Initiativet foreslås finansieret ved at omprioritere midler fra helbredstjek hos almen praktiserende læge. Ret til årlig medicingennemgang for danskere, der på grund af kroniske sygdomme eller handikap får fem eller flere forskellige præparater. 3. Billigere sunde fødevarer dyrere usunde fødevarer Prisen har stor betydning for, hvad vi putter i indkøbskurven. Det gælder både for mad og drikkevarer. Borgerne i Danmark efterlyser i høj grad, at det sunde bliver billigere, og det usunde bliver dyrere. I en undersøgelse fra Trygfonden i 2012 bakker 80 % op om differentieret moms på fødevarer. Regeringen, Venstre og Konservative gjorde det i 2013 billigere at drikke sodavand og øl. Det har ført til, at der nu drikkes langt mere sodavand end førhen. Blandt eksperter i Folkesundhed er der en klar forventning om, at det vil betyde flere overvægtige børn og flere livsstilssygdomme, f.eks. diabetes. 2

3 Momsen differentieres, så sunde og økologiske fødevarer bliver billigere, mens usunde fødevarer bliver dyrere. Afgiften på sodavand genindføres, og afgiften på øl tilbageføres til niveau fra Handlingsplan for forebyggelse af selvmord I 2012 tog 680 danskere deres liv. Det er det højeste tal i ti år. Især mænd er blandt ofrene for selvmord, mens især unge kvinder står bag mange selvmordsforsøg. Siden VK-regeringens lukning af handlingsplanen for selvmordsforebyggelse i 2004 har Danmark manglet et systematisk arbejde for forebyggelse af selvmord. Handlingsplan for forebyggelse af selvmord. Oprettelse af et partnerskab på selvmordsområdet. Natåben telefonrådgivning for selvmordstruede. 5. Seksuel sundhed og trivsel Seksualitet er en vigtig del af trivsel og sundhed. Samtidigt er god seksualoplysning vigtigt for at forebygge krænkelser og sexsygdomme. Telefonrådgivningen Sexlinjen og kampagnerne Uge Sex og Kun med kondom er lukningstruede. Det samme er andre effektive og vigtige indsatser for seksualoplysning. Især udsatte unge er i risiko for krænkelser og ufrivillige graviditeter. Forebyggelsespulje for Seksuel Sundhed hæves med 10 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. fra Strategi for seksuel sundhed og forebyggelse, som sikrer uafhængighed fra satspuljen. Treårigt forsøg med behandlingstilbud af transkønnede med henblik på at indsamle viden om de hidtil eksisterende behandlingstilbud med hormonbehandling uden for Sexologisk klinik. 3

4 Mere lighed mindre brugerbetaling Det kan være dyrt at være syg. En af de største barrierer for at få lige adgang til behandling er brugerbetaling. Enhedslistens vision er, at al nødvendig sundhedsbehandling skal være uden brugerbetaling. Enhedslisten præsenterer her tre forslag, hvor brugerbetalingen begrænses. 1. Alle skal have råd til nødvendig medicin Ifølge en undersøgelse foretaget af Trygfonden har 4 ud af 10 kontanthjælpsmodtagere undladt at købe lægeordineret medicin, fordi de ikke havde råd. Det øger uligheden i sundhed og det øger risikoen for yderligere udstødelse, når en syg og arbejdsløs borger ikke har råd til at få den rette behandling. Medicintilskuddet skal fordeles jævnt over året. Det sikrer mindre udsving i priser for den enkelte. De borgerliges forringelse på af medicintilskuddet fra 2008 rulles tilbage, så syge borgere får en større økonomisk håndsrækning til nødvendig medicin. Praktiserende læger og apoteker skal give bedre vejledning om eksisterende tilskudsmuligheder. 2. Sundere tænder for alle Det kan være dyrt at gå til tandlæge. Det er årsagen til, at den sociale ulighed er markant på tandområdet. Jo lavere indkomst og jo mindre uddannelse, jo større risiko for dårligere tænder. Enhedslisten mener, at tandpleje bør vederlagsfrit og en del af det offentlige sundhedsvæsen. Gratis årligt tandlægetjek for unge, førtidspensionister, ældre på højeste pensionstillæg samt kontanthjælpsmodtagere. Bedre og billig omsorgstandpleje for ældre og borgere med handicap, som ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Loft på tandlægeregning for patienter, som får tandskader som følge af brug af psykofarmaka Ret til dækning af tandplejeudgifter for op til kr. årligt for kontanthjælpsmodtagere. Initiativet foreslås finansieret igennem omlægning af den hidtidige ordning for kontanthjælpsmodtagere (Aktivloven paragraf 82a). Opsøgende tandpleje for pensionister, førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, som får særlige tilskud til tandpleje, samt mulighed for at frit valg mellem offentlig og privat tandpleje klinik (Herlev-modellen). 3. Svangreomsorg og børnevaccination for udokumenterede migranter Alle børn skal have ret til at komme sikkert til verden og ret til børnevaccination uanset, hvorfor og på hvilket grundlag deres forældre opholder sig i Danmark. I dag skal udokumenterede migranter betale for svangreomsorg, fødsler til termin og børnevaccination. Det betyder, at det ofte fravælges med stor risiko for barnet. Ret til svangreomsorg og fødsel uden vederlag for alle kvinder, uanset opholdsstatus. Børnevaccination til alle børn, uanset forældres opholdsstatus. 4

5 Størst behov mest behandling I Danmark er vi stolte af, at det hverken kræver sundhedsforsikring eller kontanter at komme til læge eller på sygehus. Men selvom det på papiret er de borgere, som er mest syge, der får mest og bedst behandling, så er virkeligheden desværre ofte anderledes. Bopæl, social baggrund og hvilken sygdom, man har, kan have stor betydning for om man får den bedste behandling. Enhedslisten præsenterer her tre temaer, som skal rette op de skævheder, som opstår i sundhedssystemet. 1. Overbelægning skal til livs De sidste ti år er der nedlagt omkring 2000 medicinske senge. Samtidigt er der flere ældre, som har behov for behandling fra sundhedsvæsenet. Ældre patienter, der ligger på gangene, er efterhånden blevet et almindeligt syn på de danske hospitaler. En ny undersøgelse viser, at overbelægning koster menneskeliv. Samtidigt betyder overbelægningen, at personalets arbejdstempo er kraftigt opskruet med risiko for stress, udbrændthed og flere fejl. De medicinske og akutte afdelinger trænger til et løft. Handlingsplan mod overbelægning Øjeblikkeligt stop for lukning af senge på medicinske og akutte afdelinger. 300 mio. kr til styrkelse af personalenormering på medicinske og akutte afdelinger. Initiativet foreslås delvist finansieret ved at omprioritere pulje til belønning af resultater og kvalitet. 2. Tag fat på lægemanglen Der mangler alment praktiserende læger i yderområderne og i socialt udsatte byområder. Det betyder længere transporttid og længere ventetid for de patienter, som oftest har det største behov. Regionerne skal kunne oprette og drive lægeklinik, f.eks. som en del af de kommunale sundhedshuse. 30 mio. kr. til ansættelse af sygeplejersker, socialrådgivere og andre faggrupper, der kan supplere læger i områder med ringe lægedækning. Initiativet foreslås finansieret ved at omprioritere forsøg med resultathonorering. Regeringens foreslåede pulje til udbygning af lægehuse målrettes områder med ringe lægedækning. 100 nye pladser på medicinuddannelsen på Aalborg Universitetscenter. 3. Social ulighed i behandling Nye forskningsprojekter viser, at ressourcesvage patienter får dårligere og mindre behandling i sundhedsvæsenet end ressourcestærke patienter. Selvom alle formelt har ret til samme gode behandling, så får patienter, som er gode til at stille krav, bedre behandling end patienter, der ikke er. Reel lige behandling forudsætter at vi får viden om ulighederne i behandlingssystemet. Sundhedsvæsenet skal monitorere social ulighed i behandling. Data om social baggrund og køn skal kobles med data om kvalitet i det enkelte behandlingsforløb, dødelighed, genindlæggelser og andre relevante kvalitetsindikatorer. Årlig rapport om ulighed i behandling. Data skal være tilgængelig om de enkelte sygehuse og afdelinger. 5

6 Finansiering I millioner kroner Genindførelse af afgift på sodavand og øl Omprioritering af sundhedstjek i almen praksis Omprioritering forsøg med resultathonorering i almen praksis Omprioritering af pulje til belønning af resultater og kvalitet Omprioritering af midler til tandpleje for kontanthjælpsmodtagere Total

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed:

TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed: TRYGHED OM SUNDHED Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sikre akut behandling for kræft Sørge for, at ingen patienter ligger på gangene Styrke forebyggelsen med gratis sundhedstjek Ligestille patienter

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark Enhedslistens sommergruppemøde 2014 Et mere lige Danmark Indledning Den voksende ulighed er en af de største trusler mod det danske samfund, som vi kender det. Danmark er et af de lande, hvor uligheden

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Aftaler om finansloven for 2015

Aftaler om finansloven for 2015 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009).

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009). Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1 (Fremsættelse 18.11.2009). 68. møde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget

Læs mere

Enhedslistens forslag til finanslov 2006. Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at

Enhedslistens forslag til finanslov 2006. Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at Enhedslistens forslag til finanslov 2006 Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at der ville komme en halv million flere arbejdsløse, at pensionsalderen

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere