Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold"

Transkript

1 Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 03 EG, juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Police nr Forsikringen 1.1 Hvem er omfattet af forsikringen? A. Kortindehaver, dvs. enhver indehaver af et gyldigt dansk udstedt Eurocard Gold eller Eurocard Corporate Gold hovedkort. Indehaveren af et hovedkort betegnes herefter kortindehaver. Der er normalt ikke knyttet forsikring til familiekort og dobbeltkort, dog kan disse mod betaling af hovedkortkontingent også omfattes af forsikringen. B. Kortindehavers medrejsende ægtefælle/samlever. Samlever skal være tilmeldt folkeregisteret på samme adresse som kortindehaveren. C. Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortindehaver: Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn under 18 år dækkes uanset bopæl. Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn mellem 18 og 23 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortindehaver, og når disse er under fuldtidsuddannelse. Forsikringen omfatter også personer, der udfører manuelt arbejde, dog undtagen personer der arbejder på boreplatforme off-shore. Ligeledes er besætningsmedlemmer under flyvning i luftfartøjer ikke omfattet. 1.2 Hvor dækkes? Forsikringen dækker under ferierejser, erhvervsrejser samt kombinerede ferie- og erhvervsrejser i hele verden uanset bopælsland Krav til betalingsform Flyrejser og pakkerejser omfattes alene af forsikringen, når følgende betingelser er opfyldt: A For private ferierejser, omfattet af forsikringen i et privat Eurocard Gold kort, at rejsen er betalt med det private Eurocard Gold kort. B. For private ferierejser, omfattet af forsikringen i et Eurocard Gold firmakort, at rejsen er betalt med dit Eurocard Gold firmakort eller andet af Eurocard, SEB Kort eller Diners Club udstedt privatkort. C. For erhvervsrejser og kombinerede erhvervs- og ferierejser, at rejsen er betalt med dit Eurocard Gold firmakort, via en Internetkonto udstedt af SEB Kort eller via en Rejsekonto udstedt af Diners Club Danmark A/S. Ved betalt med forstås i denne sammenhæng at: º º Den fulde pris for flybilletten/pakkerejsen eller º º Ved bonusrejser at skatter og afgifter er betalt med dit kort, via en Internetkonto udstedt af SEB Kort eller via en Rejsekonto udstedt af Diners Club Danmark A/S. Betingelsernes pkt. 1.2 For indehavere af Eurocard Gold privatkort gælder: Forsikringen dækker udelukkende på private ferierejser. Der dækkes ikke under erhvervsrejser eller kombinerede ferie- og erhvervsrejser. 1.3 Forsikringens varighed Forsikringen dækker erhvervs- og ferierejser samt kombinerede erhvervs- og ferierejser af op til 60 dages varighed. Dækningen for den enkelte rejse træder i kraft på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomsten til bopælen. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt: At rejsen fortages sammen med kortindehaver. Dækningen træder først i kraft fra det tidspunkt forsikrede mødes med kortindehaver, i de tilfælde hvor forsikrede og kortindehaver ikke rejser samtidig. At rejsen går til udlandet. Ved afbestilling, at rejsen ikke er påbegyndt, dvs. at forsikrede ikke har forladt bopælen/arbejdspladsen. Forsikringen ophører, når kortet opsiges. Forsikringen forlænges automatisk ud over 60 dage, når forsikrede uforskyldt bliver tilbageholdt på destinationen på grund af sygdom eller tilbageholdes af en offentlig myndighed på ubestemt tid. Ved forsinkelse af hjemrejsen af anden årsag end ovennævnte gælder en automatisk forlængelse på 48 timer. Ved hjemtransport af en eller flere forsikrede, herunder kortindehaver, fortsætter forsikringen for øvrige forsikrede, indtil hjemkomst. 2.0 Forsikringstager og forsikringsgiver Forsikringstager er: Eurocard Postboks 240 DK-2605 Brøndby Tlf. (45) CVR-nr Forsikringsgiver: Codan Forsikring A/S (Herefter kaldet Codan) Gammel Kongevej 60 DK-1790 København V Telefon (+45) CVR-nr Anmeldelse af skade Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til Codan. Anmeldelsesblanket kan findes på

2 Forsikrede er pligtig til at give selskabet de oplysninger, som selskabet anser for nødvendige til at vurdere, om erstatning kan udbetales. Ved afbestilling af rejsen, skal forsikrede straks kontakte såvel Codan som rejsebureauet/ luftfartsselskabet samt eventuelle andre serviceleverandører som biludlejningsselskab, hotel og ferieboligudlejer. Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Hvis du får brug for akut hjælp på rejsen ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, skal du kontakte SOS International A/S, der kan kontaktes døgnet rundt. SOS International A/S Nitivej 6 DK-2000 Frederiksberg Danmark Telefon (+45) Telefax (+45) I forbindelse med en dækningsberettiget skade, dækker forsikringen dokumenterede udgifter til telefon/telefax/internet af Codan. Du bedes venligst have følgende oplysninger klar, når du ringer: Patientens navn Patientens opholdssted, hotel/værelse, hospital/afdeling, stue samt telefonnummer Oplysning om skadetilfældet, og hvilken hjælp der behøves Behandlende læge, telefonnummer, træffetid og sprog Eventuelt andre oplysninger af betydning for SOS Internationals hjælp. Ved anmeldelse af skade til Codan bedes følgende oplyst: Fulde navn, kortnummer og udløbsdato på Eurocard Gold hovedkort Sted og telefonnummer hvor forsikrede kan træffes. En kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp. Transport på selskabets regning Formidles transporten ikke af SOS, dækkes maksimalt et beløb, der svarer til de udgifter Codan ville have haft, hvis SOS havde stået for at arrangere transporten. Personskade: Ved personskade har selskabet til enhver tid ret til at få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hospitaler, læger og andre, der har eller vil få kendskab til forsikredes helbredstilstand. Selskabets læge har ret til at søge oplysninger hos disse og eventuelt gøre de behandlende læger bekendt med det til selskabet oplyste. Lægelige oplysninger vil blive behandlet fortroligt. SOS yder assistance og skadeservice direkte på stedet. Dette indebærer, at kortindehaver helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter, der er af betydning for bedømmelsen af et ulykkestilfælde, indsendes til Codan. Codan kan forlange, at skadelidte undersøges af speciallæge. Codan betaler de hertil forlangte attester. Obduktion: Selskabet har ret til at lade forsikrede undersøge af en af selskabet udpeget læge, ligesom selskabet ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. Selskabet betaler omkostningerne. Flyforsinkelse: Anmeldelsen af flyforsinkelsen skal så vidt muligt indsendes til Codan inden 5 dage efter hjemkomsten af hensyn til regres mod luftfartsselskabet. Ved anmeldelse af flyforsinkelse skal kortindehaver ud over anmeldelsen hurtigst muligt fremsende kopi af flybillet, print af rejseplan ved billetløs rejse, oplysning om flynummer, afgangssted og destination, flyselskabets bekræftelse på forsinkelsen samt originale kvitteringer for afholdte ekstraudgifter. Flybagageforsinkelse: Anmeldelsen af flybagageforsinkelsen skal så vidt muligt indsendes til Codan inden 5 dage efter hjemkomsten af hensyn til regres mod luftfartsselskabet. Ved anmeldelse af bagageforsinkelse skal kortindehaver ud over anmeldelsen hurtigst muligt fremsende kopi af flybillet, print af rejseplan ved billetløs rejse, flyselskabets rapport om forsinkelsen, Property Irregularity Report (kaldet PIR) og tidspunktet for bagagens udlevering til kortindehaver og specificerede kvitteringer i original for afholdte udgifter. 3.1 Udbetaling Erstatning udbetales, så snart selskabet har modtaget de oplysninger, som selskabet anser for nødvendige til at fastslå selskabets forpligtigelse og erstatningens størrelse. Udbetaling af erstatning sker til den forsikredes konto, som skal påføres skadeanmeldelsen. Sikkerhedsstillelse: I det omfang selskabet har stillet sikkerhed, indtræder selskabet i enhver henseende i forsikredes eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelse eller eventuelle krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og/eller erstatningsydelser. 3.2 Forsikringssummer De forsikringssummer, som er nævnt i de enkelte afsnit, danner maksimumgrænse for selskabets erstatningspligt for alle skader, der sker under de enkelte dækninger i rejseperioden. Ved fly - og bagageforsinkelse er forsikringssummen dog pr. skade. 4.0 Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes: A. Sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. B. Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel. C. Sikredes handlinger med forsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer samt ved misbrug af medicin, med mindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed. D. Deltagelse i kriminelle handlinger. E. Deltagelse i slagsmål undtagen i tilfælde af selvforsvar. F. Deltagelse eller træning i farlig sport, herunder, men ikke begrænset til: cykelløb eller hestevæddeløb, boksning, karate og lignende kampsport, elastikspring, paragliding (faldskærm efter båd), hanggliding (drage- eller sejlflyvning), faldskærmsudspring, svæveflyvning, rafting, bjergbestigning (hvortil der benyttes særligt klatre- eller bjergbestigningsgrej), dykning (når der benyttes andet udstyr end snorkel, dykkermaske og svømmefødder), klatring og rapelling på mur. Dog dækkes deltagelse i firma- og personaleforeningsarrangementer (team-building m.m.), som bliver afholdt under vejledning af sagkyndig instruktør jf. ovenstående. G. Deltagelse i professionel sport samt træning til og deltagelse i motorløb af enhver art. H. Deltagelse i ekspeditioner og opdagelsesrejser (dvs. ekspeditioner til områder, hvor lokale, offentlige myndigheder kræver speciel tilladelse til at opholde sig), storvildtjagt (storvildtjagt defineres som jagt på rovvildt og andre dyr med en forventet vægt på over 200 kg). I. Kroniske lidelser, dvs. lidelser, der har vist symptomer eller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet. Dog dækker forsikringen, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. At lidelsen er stabil betyder, at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har: º º Været hospitalsindlagt. º º Modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg).

3 º º Fået foretaget ændringer i medicinering. º º Det er endvidere en forudsætning for at opretholde dækning, at der foretages en lægelig vurdering umiddelbart før afrejse, og at denne vurdering ikke indikerer udsigt til forværring under rejsen. Forhåndsgodkendelse indhentes via SOS læge, som beslutter, om Codan kan acceptere forsikringen. J. Udgifter der helt eller delvist er omfattet af den offentlige rejsesygesikring (Det gule Sygesikringskort). K. Ulykkestilfælde der rammer forsikrede som fører eller passager under kørsel på motorcykel og scooter. L. Rejser i bopælslandet Forsikringen omfatter ikke skader/begivenheder, der skyldes: Offentlig transportørs konkurs. Civile uroligheder, lockout og/eller blokader, herunder strejke eller trussel om strejke anmeldt tidligere end 24 timer før planlagt afgang. Nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af regering eller offentlig myndighed. 5.0 Krig m.v. Forsikringen dækker ikke: Forsikringsbegivenheder, der følger af krig, krigslignende tilstande, terror, sabotage, oprør, borgerlige uroligheder eller atomulykker. Skader, der skyldes militær nedkæmpning af førnævnte situationer. Forsikringen dækker: Hvis forhold, som nævnt ovenfor, indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet. Maksimalt 1 måned fra konfliktens udbrud. Erstatningspligten er dog betinget af: At der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i krig, krigslignende tilstand, oprør, borgerlige uroligheder eller har været udsat for en atomulykke. At Udenrigsministeriet på baggrund af terrorisme eller sabotage ikke fraråder rejser til landet. At forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. At konflikten ikke omfatter udledning af biologisk og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner, eller som opstår under den forsikredesarbejde på atomanlæg. Forsikringsbegivenheder der skyldes, at myndighederne pga. ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 6.0 Dobbelt forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko, dog bortset fra ulykkesforsikring, i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 7.0 Overdragelse af erstatningskrav Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 8.0 Regres Efter udbetaling af erstatning indtræder selskabet i alle forsikredes rettigheder. Dette gælder også i relation til krav rejst mod flyselskaber på baggrund af EU forordninger. 9.0 Ankenævn for forsikring Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem forsikrede og Codan om forsikringens dækning eller betingelser, og forsikrede ikke kan opnå et tilfredsstillende resultat efter fornyet henvendelse til Codan, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås ved henvendelse til Ankenævnet eller Forbrugerrådet. Ankenævnet kan kun behandle klagen, hvis forsikrede betaler et gebyr. Ankenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Sektion B Rejseulykke, sygdoms- og forsinkelsesdækninger 1.0 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen inkluderer følgende dækninger: A. Afbestilling (2.0) B. Forsinket fremmøde (3.0) C. Flyforsinkelse (4.0) D. Flybagageforsinkelse (5.0) E. Sygdom/tilskadekomst (6.0) F. Hjemtransport (7.0) G. Sygeledsagelse (8.0) H. Tilkaldelse (9.0) I. Ulykke (10.0) J. Tandbehandling (10.6) K. Overfald (11.0) L. Privatansvar (12.0) M. Retshjælp (13.0) 2.0 Afbestilling Afbestillingsforsikringen dækker kun den del af rejsen, som er betalt med kortet. 2.1 Hvad dækkes? Det er en betingelse for dækningen, at kreditkortet er anskaffet før rejsen bestilles. Forsikringen dækker afbestilling af den bestilte rejse, når det ved lægeattest dokumenteres, at den ikke kan påbegyndes på grund af akut sygdom, akut tilskadekomst eller dødsfald hos en af de forsikrede eller disses: Ægtefælle eller samlever Forældre eller svigerforældre Børn, svigerbørn eller børnebørn Søskende Bedsteforældre Svigerinder og svogre Desuden dækker forsikringen afbestilling, der skyldes, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentligt skade som følge af: Brand, eller indbrud i forsikredes private bolig eller virksomhed, såfremt der foreligger politirapport. Brand i forsikredes bil/campingvogn, hvor personlige ejendele, der var beregnet til brug for ferie, i væsentlig omfang er blevet tilintetgjort/beskadiget af røg og varme. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en ansat person inden afrejsen, såfremt der foreligger politirapport.

4 Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen. Forsikringen er udvidet til at omfatte afbestilling af personaleansvarliges rejse på grund af overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Endvidere dækker forsikringen: Hvis forsikrede er omfattet af strejke og derfor ifølge overenskomsten ikke må holde ferie jf. ferielovens 13 stk. 3. Hvis offentlig myndighed på grund af epidemi, inden det planlagte afrejsetidspunkt, fraråder at rejse til det berørte land/ område pga. smittefare. Ved offentlig myndighed menes, at enten de danske myndigheder eller det berørte lands offentlige myndighed fraråder indrejse i landet/området pga. smittefare. Hvis offentlig myndighed på grund af naturkatastrofe, inden det planlagte afrejsetidspunkt, fraråder at rejse til det berørte land/ område pga. at: º º området er evakueret º º opholdsstedet ikke kan beboes º º der er fare for sundheden. Hvis forsikredes tilstedeværelse som vidne eller nævning i retten er nødvendig, og udsættelse er søgt og nægtet af retten. Det er en betingelse, at rejsen omgående afbestilles over for rejsearrangøren og Codan. 2.2 Forsikringen dækker ikke: Udgifter som refunderes af rejsebureauet, ferieboligudlejer, hotellet, luftfartsselskabet eller andre. Tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har misligholdt sine økonomiske forpligtelser som transportør og rejseudbyder. Skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre sindslidelser. Hvis årsagen til afbestillingen var til stede, da rejsen blev bestilt eller ved betaling af depositum. Hvis afbestilling af rejsen skyldes forsikredes nervøsitet for at rejse til et berørt område, hvortil det ikke direkte frarådes at rejse til. Afbestilling der skyldes, at formålet med rejsen helt eller delvist ikke kan gennemføres. 2.3 Hvordan erstattes? Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, når en af forsikringen dækket hændelse er indtruffet. Arrangerer forsikrede selv rejsen, dækkes de udgifter, som transportør, hotel, ferieboligudlejer o.l. kan kræve betalt jf. vilkårene for køb af transport, leje af hotelværelse, feriebolig m.m. Sammen med anmeldelsen skal der indsendes følgende: Rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav vedlagt vilkårene for købet af rejsen. Lægeerklæring i udfyldt stand. Ubenyttede transportbilletter, print af rejseplan ved billetløs rejse. Dødsattest. Politirapport. Andet relevant materiale. Forsikringen dækker op til DKK ,- pr. person dog max. DKK ,- uanset antallet af forsikrede personer. 2.4 Afbestillingsforsikringens ophør Dækningen på afbestillingsforsikringen ophører, når sikrede har checket ind i lufthavnen eller sidder i det transportmiddel, som benyttes til at foretage rejsen i jf. rejseplanen. Ved rejser i egen bil ophører dækningen, når sikrede sidder i sin bil for at påbegynde sin rejse. 3.0 Forsinket fremmøde 3.1 Hvad dækkes? Når forsikrede har påbegyndt sin rejse og uforskyldt og uforudsigeligt kommer for sent til et offentligt transportmiddel eller et transportmiddel arrangeret af en rejsearrangør og derfor ikke kan gennemføre rejsen som planlagt. Forsikringen dækker rimelige dokumenterede ekstraudgifter til transport, dog max. ordinært rutefly, for at indhente forsinkelsen i henhold til den fastlagte rejserute. Benytter forsikrede eget transportmiddel frem til udrejsestedet, er det en betingelse, at et uheld har medført assistance fra et redningsselskab. 3.2 Hvad dækkes ikke? Forsikringen dækker ikke: Hvis forsikrede, på grund af egen skyld, ikke opfylder den aktuelle transportørs/ lufthavns minimum transfer/transittider eller tidsfristen for afsluttet check-in. Ændrede afgangstider der af transportøren er varslet skriftlig før afrejse. Se også de generelle undtagelser i sektion A under pkt Hvordan erstattes? Forsikringen dækker op til DKK 6.000,- pr. person, dog max. DKK ,- uanset antallet af forsikrede personer. 4.0 Flyforsinkelse 4.1 Hvad dækkes? Hvis en flyforsinkelse overstiger 4 timer, dækker forsikringen nødvendige og absolut påkrævede udgifter til indkøb af måltider, forfriskninger, aviser og blade, hotelovernatning samt udgiften til omstigning/transit til eller fra lufthavnen. Endvidere dækkes udgifter til opgradering til enkeltværelse, hvis flyselskabet pålægger forsikrede at bo sammen med en person på hotelværelset, som ikke er en rejsepartner. Det er en betingelse, at den planmæssige flyforbindelse, hvortil forsikrede har bekræftet plads og har bekræftet sin reservation, er annulleret, forsinket eller overbooket. Overbookinger eller forsinkelser der forårsager en forsinkelse på minimum 4 timer. Forsinkelsen er årsag til, at forsikrede ikke når det forbindende fly. Nødindkøb: Hvis bagagen er indskrevet, og flyafgangen bliver forsinket i et sådan omfang, at ekstraordinær hotelovernatning bliver nødvendig, og bagagen ikke kan udleveres, dækkes udgifter til indkøb af nødvendige og absolut påkrævede toiletartikler og beklædning. Den maksimale erstatning for sådanne nødindkøb udgør DKK 500,- uanset antallet af personer. En række flyforsinkelser, der alle har deres udspring i en og samme årsag eller begivenhed, betragtes erstatningsmæssigt som én forsinkelse. 4.2 Forsikringen dækker ikke, hvis: Forsikrede, på grund af egen skyld, ikke opfylder den aktuelle transportørs/lufthavns minimum transfertid/transittid. Forsinkelsen skyldes en strejke eller en faglig aktion, som eksisterede eller var varslet mere end 24 timer før afrejsetidspunktet. Flyforsinkelsen skyldes, at flyet, efter henstilling fra lufthavnsmyndigheden eller andre myndigheder, midlertidigt eller permanent er taget ud af drift efter forudgående varsel før rejsen påbegyndes. Der er ydet erstatning fra flyselskabet i form af kontant kompensation, indkvartering på hotel, servering af mad eller udlevering af toiletartikler. Hvis flyselskabet alene tilbyder indkvartering i dobbeltværelse sammen med person, der ikke er omfattet af nærværende forsikring, ydes der dog erstatning for merudgiften til indkvartering i enkeltværelse.

5 4.3 Hvordan erstattes? Forsikringen dækker op til DKK 6.000,- ved hver flyforsinkelse, inklusive ovennævnte beløb til nødindkøb. For rejser til og fra Grønland og Færøerne, samt rejser inden for disse 2 områder, er dækningen dog max. DKK 2.000,- inklusive beløb til nødindkøb, uanset antal forsikrede personer der rammes af forsinkelsen. Alle indkøb skal i videst muligt omfang foretages med Eurocard Gold kortet og dokumenteres i form af originale kvitteringer. 5.0 Flybagageforsinkelse 5.1 Hvad dækkes? Såfremt forsikredes indskrevne bagage forsinkes i minimum 4 timer til destinationen, jf. rejseplanen, i forhold til den rejsendes eget ankomsttidspunkt, dækker forsikringen rimelige og absolut nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK 6.000,-. Beløbsbegrænsningen gælder i alt uanset antallet af personer, som rammes af forsinkelsen. For skader opstået inden for en periode på 12 på hinanden følgende måneder, kan der ved bagageforsinkelse maksimalt udbetales i alt kr. 5.2 Forsikringen dækker ikke: Tab eller ekstraudgifter som følge af konfiskation eller beslaglæggelse af Toldvæsnet, lufthavnsmyndighed eller anden offentlig myndighed. Krav om told, skat eller moms på genstande indkøbt på rejsen. Hvis bagagen er forsinket ved hjemkomst. Dette gælder, uanset om der har været tale om transport med indenrigs- eller udenrigsfly. Indkøb af flere beklædningsgenstande end hvad der med rimelighed kan anses for nødvendige til brug i den periode, hvor bagagen er forsinket. Den værdi af de indkøbte effekter, der må antages at ligge ud over nødvendig og absolut påkrævet ud fra genstandens funktionsværdi. Alle former for sportsudstyr. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, der anvendes erhvervsmæssigt. IT-udstyr. Elektronisk udstyr samt foto- og videoudstyr, radio og TVapparater samt tilbehør hertil. Cykler og lignende. 5.3 Hvordan erstattes? Forsikringen dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK 6.000,- uanset antallet af forsikrede personer. Formålet med dækningen er ikke at erstatte de forsinkede genstande, men alene at give forsikrede mulighed for gennem indkøb af rent tøj og toiletartikler, at afhjælpe et akut behov, således at rejsens formål kan gennemføres uden større vanskeligheder. Når den forsinkede bagage atter dukker op, er du stillet som om skaden ikke var sket, og forsikringen dækker ikke genstande indkøbt til brug efter dette tidspunkt. Forsikringen erstatter ud fra genstandens funktionsværdi. F.eks. en habit hvor en ikke uvæsentlig del af prisen er begrundet i, at der er tale om en eksklusiv mærkevare, om særlige eksklusive materialer eller om særlig mode, erstattes ikke fuldt ud af forsikringen. De indkøbte genstande er alene beregnet til brug i en begrænset periode, indtil den forsinkede bagage er kommet frem. Dette forhold er naturligvis af betydning ved fastlæggelsen af hvad der kan anses for nødvendig og absolut påkrævet. Det er en forudsætning, at bagagen er indskrevet og taget i forvaring af et kommercielt luftfartsselskab, og at forsikrede rejser ifølge den planmæssige rute. Forsinkelsen skal dokumenteres af original PIR-rapport fra luftfartsselskabet. Det er en betingelse for erstatning, at erstatningskøbet bliver foretaget inden bagagen fremkommer. Alle indkøb skal dokumenteres i form af originale specificerede kvitteringer og i videst muligt omfang foretages med Eurocard Gold kortet. I det omfang der er ydet erstatning for de indkøbte effekter, har selskabet ret til at kræve disse udleveret. 6.0 Sygdom/tilskadekomst 6.1 Hvad dækkes? I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen, dækkes rimelige og nødvendige udgifter med op til DKK 5 millioner. Behandling af autoriseret læge. Lægeordineret ophold på hospital efter normale takster for semi-private (to-sengsstue) eller intensiv afdeling. Lægeordineret medicin. Behandling af fysioterapeut, kiropraktor eller anden behandling med max. DKK ,-. Akut behandling hos tandlæge med max. DKK 2.000,-. Ambulancetransport til og fra behandlingsstedet. Taxatransport for forsikrede til og fra behandlingsstedet med max. DKK 1.200,-. Sygetransport til nærmest egnede behandlingssted efter beslutning af SOS læge. Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil 1 måned før forventet fødselstidspunkt. Telefonopkald, læsestof o.l., med max. DKK 500,-. Det er en betingelse, at forsikrede er hospitalsindlagt mindst 24 timer. En eventuel forlængelse af rejsedækningen i tilfælde, hvor forsikredes hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan fi nde sted. Hotelophold samt fortæring efter godkendelse af SOS, når behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant. Hotelophold samt fortæring. Indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af helbredsmæssige årsager hos forsikrede, såfremt forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret. Kontakt til SOS. Behandling af kronisk lidelse eller lidelser, jf. sektion A afsnit 4.i., der var til stede før afrejsen fra bopælslandet, såfremt det ikke ved afrejsen kunne påregnes, at der skulle foretages behandlinger for lidelsen/-erne under rejsen. Dækningen omfatter alene udgifter til nødvendig behandling af den akutte situation og ikke en videregående behandling af den eksisterende lidelse. 6.2 Hvad dækkes ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter til: Behandling af et før afrejsen kendt behandlingsbehov. Sygdom/tilskadekomst der har vist symptomer eller er diagnosticeret hos en læge før afrejsen. Dog dækkes udgifter til behandling af en akut forværring af en bestående sygdom/ tilskadekomst forudsat, at sygdommen/tilskadekomsten før af rejsen kunne karakteriseres som stabil, og at forsikrede ikke har været hospitalsindlagt, modtaget behandling eller fået ændret medicinering inden for de sidste 6 måneder før afrejsen. Ikke-lægeordineret medicin. Fødsel eller behandling af sygdom som følge af svangerskab inden for 1 måned fra forventet fødselstidspunkt. Provokeret abort. Udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater. Rekreation eller kurophold. Behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet. Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at

6 lade sig hjemtransportere, når SOS læge har besluttet, og når den behandlende læge har godkendt hjemtransporten. Behandling og ophold i udlandet, når SOS læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til bopælslandet. Transport som følge af forsikredes frygt for smittefare. Behandling eller ophold i det tilfælde, hvor den forsikrede ikke følger anvisningerne fra SOS læge om behandling eller hjemtransport. Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen. Behandling efter hjemkomst. 6.3 Forhold i skadetilfælde Forsikrede har pligt til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, original-dokumenter m.v., samt give Codan alle informationer, der kan belyse sagen herunder oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose, samt at forsikrede på anmodning giver SOS læge adgang til alle relevante sygejournaler Akut sygdom eller akut tilskadekomst I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst skal forsikrede kontakte SOS, som kan betale eller formidle betaling for nødvendig akut lægebehandling, medicin etc Hospitalsophold Ved hospitalsophold, der formodes at vare over 3 dage, skal anmeldelsen ske til SOS straks efter indlæggelsen (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen) Ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS straks underrettes, (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen). 7.0 Hjemtransport 7.1 Hvad dækkes? Forsikringen dækker forsikredes hjemtransport, i tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, som er dækket under pkt Sygdom/tilskadekomst. Forsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter med op til DKK : Hjemtransport til bopælsland eller til andet egnet behandlingssted. Hjemtransport ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger f.eks. balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Der erstattes dog højst med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. SOS kan kræve, at afdøde hjemtransporteres bl.a. med henblik på obduktion. Hjemtransport af medrejsende børn under 18 år, dersom deres forældre bliver hjemtransporteret. Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor forsikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befi nde sig. Hjemrejse i de tilfælde, hvor planmæssigt rejseforløb er overskredet eller ikke kan genoptages af medicinske årsager. Kontakt til SOS. 7.2 Hvad dækkes ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter: Til hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare Til ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomst til bopælslandet. 7.3 Transport på selskabets regning Formidles transporten ikke af SOS, dækkes max. et beløb, der svarer til de udgifter, Codan ville have haft, hvis SOS havde stået for transporten eller hjemrejsen. Det er en betingelse, at transporten medicinsk set var nødvendig og forsvarlig. 7.4 Forhold i skadetilfælde Forsikrede har pligt til at udfylde en skadeanmeldelse (se nedenfor), at give Codan alle informationer der kan belyse sagen samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Opstår der, pga. alvorlig sygdom eller tilskadekomst, (akut) behov for hjemtransport, skal SOS straks underrettes. Selskabets læge vil sammen med den behandlende læge/hospitalet træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan det kan ske. 7.5 Ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS straks underrettes. SOS vil sørge for de fornødne foranstaltninger. 7.6 Skadeanmeldelse Skadeanmeldelsen skal udfyldes med nøjagtige oplysninger om skadeforhold vedlagt originalbilag samt dokumentation. Forsikrede har pligt til over for selskabet at oplyse om alle informationer, der kan belyse sagen samt at udfærdige og levere dokumenter herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger, regnskabsmateriale og kontoudskrifter m.v. 8.0 Sygeledsagelse 8.1 Hvad dækkes? Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst, der kræver hospitalsindlægges i minimum 3 døgn, eller dødsfald dækkes udgifter til ledsagelse (se nedenfor), når det medfører, at den planlagte rejserute må afbrydes eller forsinkes. 8.2 Hvad dækkes ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter til: Sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælslandet. Se også de generelle undtagelser i sektion A under pkt. 4.0 Hvad dækkes ikke?. 8.3 Hvordan erstattes? Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter for max. 1 af de medrejsende personer over 18 år (efter forsikredes eget valg) til: Hotelophold og forplejning op til DKK 1.300,- pr. person pr. døgn. Transport i forbindelse med sygeledsagelsen. Transport til indhentning af fastlagt rejserute for forsikrede dog max. ordinært rutefly - økonomiklasse. Returrejse til stedet for rejsens genoptagelse. Det er en betingelse, at der er mindst 7 dage tilbage af den oprindelige rejse, og at rejsen genoptages inden 7 døgn efter, at sygeledsagelsen er fuldført. Der erstattes max. ordinært rutefly - økonomiklasse. Hvis forsikrede rejser hjem som følge af sygdom/ tilskadekomst, dækkes ekstraudgifter vedrørende forsikredes medrejsende børn under 18 år på samme klasse som kortindehaver (ikke ambulancefly) også. 9.0 Tilkaldelse 9.1 Hvad dækkes? Forsikringen dækker udgifter til rejse og ophold for 1 person, der efter aftale med selskabets/sos læge kaldes ud til forsikrede, hvis forsikrede bliver akut syg eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, eller forsikrede afgår ved døden.

7 9.2 Hvad dækkes ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter til: Tilkaldelse, hvor forsikrede over 18 år gør brug af dækningen for sygeledsagelse jf. afsnit Sygeledsagelse. Se også de generelle undtagelser i sektion A under pkt. 4.0 Hvad dækkes ikke?. 9.3 Hvordan erstattes? Forsikringen dækker rimelige udgifter for 1 person til: Rejseudgifter inkl. transportudgifter ifølge originalregning dog max. ordinært rutefly - økonomiklasse. Hotelophold og forplejning med op til DKK 1.500,- pr. døgn i max. 10 døgn. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn Ulykke 10.1 Hvad dækkes? Forsikringen dækker varigt mén og dødsfald som følge af ulykkestilfælde opstået på rejsen Ved ulykkestilfælde forstås: En pludselig udefra kommende påvirkning af legemet, som har påviselig beskadigelse af dette til følge, og som sker tilfældigt og uafhængigt af skadelidtes vilje. Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse af legemet til følge Forsikringen dækker ikke: - Sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom. Forværring af ulykkestilfælde, der skyldes tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. Hvad dækkes ikke? Erstatning ved død Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til skadelidtes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den forsikringssum, der er fastsat for dødsfald. Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt erstatning for varigt mén, fratrækkes dette beløb i forsikringssummen ved død. Med mindre andet skriftligt er meddelt selskabet, udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende som defineret i forsikringsaftalelovens 105, dvs. til den efterladte ægtefælle eller registrede partner, eller hvis afdøde er ugift, separeret, fraskilt, enke eller enkemand til afdødes arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. Forsikrede kan træffe anden bestemmelse om, hvem der skal være begunstiget. En sådan bestemmelse skal meddeles selskabet skriftligt og bekræftes over for forsikrede. Efterlades hverken arvinger eller særligt begunstigede, sker ingen udbetaling. For skadelidte personer under 18 år udbetales ved død DKK ,- til den eller de personer, der har forældremyndigheden over den pågældende. Begunstigelseserklæring kan rekvireres hos Eurocard 10.4 Erstatning ved varigt mén Hvis et ulykkestilfælde har medført en méngrad på mindst 5%, udbetales méngradserstatning. Erstatningen fastsættes så snart ulykkens endelige følger kan bestemmes dog senest 3 år efter ulykken. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang. Fastsættelsen sker uden hensyntagen til skadelidtes erhverv. Erstatningen udgør den til mén-graden svarende procent af den på ulykkestidspunktet gældende forsikringssum. Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100%. Et bestående mén giver ikke ret til erstatning og kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis et sådan mén ikke havde været til stede. Méngradens størrelse skal, hvis forsikrede eller selskabet forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende for begge parter. Omkostningerne herved bæres af Codan Forsikringssummer Forsikringssummen er DKK ,- ved død pr. person, dog for personer under 18 år er forsikringssummen DKK ,-, og DKK ,- ved 100% varigt mén pr. person Tandbehandling Hvad dækkes? I det omfang udgifterne ikke refunderes fra anden side, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til skadelidtes tandbehandling efter ulykkestilfældet. Behandlingen, og den udgift der vil være forbundet hermed, skal godkendes af SOS/Codan inden behandlingen begynder. Undtaget herfra er dog akutte nødbehandlinger. Forsikringen dækker op til DKK 2.000,- pr. person Forsikringen dækker ikke: Tandskader, der opstår ved tygning. Udgifter til tandbehandling, der er foretaget mere end 5 år efter ulykkestilfældet. Er tandskaden sket inden skadelidtes fyldte 18 år, dækker forsikringen dog udgifter til tandbehandling, der foretages indtil vedkommende fylder 22 år. Var tandens/ tændernes tilstand forringet inden ulykkestilfældet (f.eks. som følge af genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller manglende regelmæssig tandpleje), kan udbetalingen nedsættes eller helt bortfalde. Enhver efterbehandling af en afsluttet tandbehandling betalt af Codan 11.0 Overfald 11.1 Hvad dækkes? Ved overfald med påviselig og dokumenteret personskade til følge dækker forsikringen det beløb, skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til erstatningsansvarsloven, for et overfald sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark Forsikringen dækker ikke: Overfald som tilføjes forsikrede af dennes rejseledsager (dvs. en person, som er indtegnet på samme billet eller deltagerbevis, eller som har købt rejsen for at foretage denne sammen med forsikrede). Hvis forsikrede uden rimelig grund har udsat sig for denne risiko. Hvis overfaldet sker i forbindelse med en strafbar handling Hvordan erstattes? Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at: Overfaldet anmeldes til politiet. En lokal læge/hospital konsulteres umiddelbart efter overfaldet. Forsikrede godtgør at være berettiget til skadeerstatning. I tilfælde af en hændelse, der kan give anledning til et krav under denne dækning, skal selskabet snarest underrettes, ligesom lægeattest og politirapport skal indsendes. Forsikringen dækker op til DKK ,- pr. person.

8 12.0 Privatansvar 12.1 Hvad dækkes? Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som forsikrede måtte blive pålagt under en udlandsrejse for skade på personer op til DKK ,- og for skade på ting op til DKK ,-. Sagsomkostninger og renter af det beløb, der vedrører skaden, erstattes ligeledes. Ved forsikredes erstatningsansvar for skade på inventar og bygningsdele i hotelværelse eller ferielejligheder, som har været i forsikredes varetægt, gælder en selvrisiko på DKK 500,-. Erstatningskravet opgøres i henhold til gældende ret i det land, hvori skaden sker. Et erstatningskrav må ikke anerkendes, før Codan har taget stilling til sagen. Hvis forsikrede anerkender et krav, risikerer forsikrede selv at komme til at betale erstatning Forsikringen dækker ikke, skade: Der er dækket af en erhvervsansvarsforsikring. Krav som følger af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. På eller tab af egne ting. På ting som forsikrede har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller på anden måde har i sin varetægt. Dette gælder dog ikke inventar og bygningsdele i hotelværelse eller ferielejligheder. Som skyldes, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom. Forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, luft- eller søfartøj, der er over 3 meter langt samt våben. Forvoldt af dyr. Forvoldt over for medrejsende forsikrede Retshjælp 13.1 Hvad dækkes? Forsikringen dækker sagsomkostninger, der med rimelig grund er betalt i forbindelse med rets- eller voldgiftssager, udsprunget af tvister som er opstået under rejsen. Endvidere dækker forsikringen: Rimelige udgifter til transport, hotelophold og forplejning, hvis forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet, forudsat at disse udgifter ikke bliver dækket fra anden side. Sikkerhedsstillelse, der er nødvendig for frigivelse af forsikrede eller dennes ejendele efter tilbageholdelse af udenlandske myndigheder. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Codan efter frigivelse eller påkrav. Transportudgifter for en person efter forsikredes valg dog max. økonomiklasse til det sted, hvor forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer Forsikringen dækker ikke tvister: I forbindelse med erhvervsudøvelse. I forbindelse med familie eller arveretslige spørgsmål. I forbindelse med straffesager. Mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren. Vedrørende erstatninger, bøder eller bodslignende krav. Mellem Codan og forsikrede. Vedrørende skatter og afgifter Hvordan erstattes? Forsikringssum: Retshjælp DKK ,-. Kaution/sikkerhedsstillelse DKK ,-. For retshjælp gælder en selvrisiko på 10% af de samlede omkostninger dog mindst DKK 2.500,-. Pakkerejse En pakkerejse er, jf. Lov om pakkerejser 2 (lov nr. 472 af ) defineret som: Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst 2 af følgende elementer såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning: 1) Transport, 2) Indkvartering, 3) Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen. Eurocard Postboks 240 DK-2605 Brøndby Telefon nr Telefax nr Eurocard udstedes og drives af SEB Kort Bank Danmark, filial af SEB Kort Bank AB E /0713/V03

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 05J Policenummer Jyske MasterCard Corporate 5814712844 Jyske MasterCard Privat 5814710418 Gældende fra 1.august

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser

Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Policenummer Jyske MasterCard Gold 5814710418 Jyske MasterCard Firmakort Gold 5814712844 Gældende

Læs mere

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning Eurocard Eurocard Supplerende Rejsedækning Eurocard Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fælles forsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01 ESR Nov. 2010 Police nr. 85001303-0011 1.0

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar 2018 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter: MasterCard Direct

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v02 MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Guld og MasterCard Business Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Sektion A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v04 MasterCard

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København SEKTION A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler Betingelser nr. 203102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler ekskl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab Betingelser nr. 202702 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere