Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16"

Transkript

1 Information om kørsel til skole Skoleåret 2015/16

2 Side 2

3 Kære forældre Velkommen til skoleåret 2015/2016. I denne folder kan I finde generel information om regler mm. vedrørende kørsel til og fra skole i Fredensborg Kommune. Hvem kan få kørsel Fredensborg Kommune administrerer folkeskoleelevers kørselsberettigelse efter Folkeskolelovens 26. Det indebærer, at der er visse forhold, som skal være opfyldt for, at folkeskolelever er kørselsberettiget. Når det vurderes om en elev er kørselsberettiget afgøres det efter den afstand, der er mellem skolen og barnets folkeregisteradresse efter de i Folkeskolelovens fastsatte afstandskriterier. Afstandene er bestemt efter elevens klassetrin. Elever der kun kan komme i skole via en vej, der er vurderet, som trafikfarlig for klassetrinnet kan også være kørselsberettiget. Hvis I som forældre vælger en anden skole end distriktsskolen til jeres barn, skal I selv sørge for og betale kørsel. Kommunen kan opfylde sin befordringsforpligtelse ved at stille skolebus til rådighed eller ved at henvise til offentlig transport eller lignende og afholde udgifterne hertil. Afstand Fredensborg Kommune sørger for transport af elever på skoledage, hvis eleven går på distriktsskolen og afstanden er mere end: Afstanden vurderes via googlemaps af korteste vej eller sti, der ikke er trafikfarlig. Trafikfarlig vej Der er i Fredensborg Kommune i 2014 foretaget vurderinger af skolevejenes trafikfarlighed. Elever der er nødsaget til at benytte disse veje vil være kørselsberettiget. Vær derfor opmærksom på at vejenes vurderinger er opdelt efter klassetrin, dvs. at veje der er vurderet trafikfarlige for elever til og med 4. klasse, ikke nødvendigvis er trafikfarlige for ældre klassetrin. Se oversigten over trafikfarlige veje senere i folderen, eller læs mere på kommunens hjemmeside. Hvad gives der kørsel til Under forudsætning af, at nævnte kriterier er opfyldt gives der kørsel fra barnets folkeregisteradresse/opsamlingssteder til distriktsskolen eller specialskole/specialklasse. Der er kørsel på skoledage og der tilbydes som udgangspunkt ikke kørsel til og fra fritidsinstitution. Det vil sige, at der eksempelvis ikke kan forventes kørsel til fritidsinstitution i skolernes ferie og på helligdage. 2,5 km (børnehaveklasse - 3. klasse) 6,0 km (4. klasse - 6. klasse) 7,0 km (7. klasse - 9. klasse) Delt forældremyndighed Hvis barnet opholder sig lige meget hos begge forældre, kan man, hvis begge forældre bor i skoledistriktet, vælge hvilket af de to hjem der kan ske befordring til, men kun til det ene. Bor Side 3

4 kun den ene af forældrene i skoledistriktet, gælder kørslen til dette hjem. Opsamlingssteder Kommunen er ikke forpligtiget til at sørge for transport af elever helt til deres hjem. Det er muligt for kommunen at oprette opsamlingssteder. Reglerne om trafikfarlige veje til og fra opsamlingsstedet skal naturligvis overholdes. Ventetid Ventetiden på skolen i forbindelse med vederlagsfri befordring må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. Der er ingen regler for befordringstidens længde. Kørsel af syge og tilskadekomne elever Er en elev på grund af sygdom/tilskadekomst kun i stand til at komme i skole, hvis eleven køres til og fra skole, sørger kommunen for transporten. For at der kan bevilges kørsel skal du sende dokumentation fra læge eller sygehus, som bekræfter behovet for kørsel. Ved midlertidig sygdom skal der samtidig fremgå start og slutdato for kørselsbehovet. Dokumentationen sendes til Center for Skoler og Dagtilbud. Kørslen vil tage udgangspunkt i billigst mulige transportform og der vil så vidt muligt blive planlagt samkørsel. Klippekort til kammerater Det er muligt for elever, der kører med de særligt tilrettelagte skole-busruter, at købe et 10 turs kammerat-klippekort på skolens kontor. Kortet koster 50 kr. Chancekort Er man ikke berettiget til befordring, har du mulighed for at blive kørt mod betaling, hvis der er plads på den eksisterende skolebusrute og kun ved eksisterende stop. Klippekortet tilkøb til eksisterende rute ved ledige pladser koster 100 kr. for 25 ture, et klip dækker enkeltvejsture, eksempelvis kørslen fra hjem til skole, ikke retur. Man kan risikere at bussener er fyldt op, og her vil de befordringsberettiget blive prioriteret. Hvornår får jeg besked om mit barn er kørselsberettiget Distriktsskolen eller specialskolen vil, hvis du har ansøgt, omkring sommerferien oplyse dig om dit barn er kørselsberettiget næste skoleår. Spørgsmål vedrørende skolekørsel rettes til den enkelte skole. Side 4

5 Regler ved kørsel med skolebus Det er vigtigt for såvel passagerer som chauffører, at det er sikkert, rart og trygt at køre i skolebus. Derfor er der regler, som skal overholdes. Chaufføren skal kunne koncentrere sig om kørslen. At bringe barnet sikkert frem, er chaufførens primære arbejdsopgave. Overordnet handler det derfor om: Sikkerhed at alle sidder ned under kørslen, chaufføren kører først når alle sikkerhedsseler er spændt. at tasker og lignende ikke er placeret i midtergangen at der kun samtales med chaufføren, når bussen holder stille at man venter med at gå over vejen, indtil bussen er kørt forældrene. Det er vigtigt at have en løbende dialog om skolebuskørsel, så skolebuskørsel har udgangspunkt i et samarbejde mellem forældre/elever/skole/busselskab og administration. Parterne tager indbyrdes kontakt, inden problemerne bliver for store. På den måde håber vi at kunne sikre en god skolebuskørsel for alle. Hvis en elev ikke overholder reglerne efter gentagne henstillinger, kan vi desværre være nødsaget til at udelukke den pågældende elev fra skolebuskørsel i en periode. Tryghed at ingen mobbes eller drilles i bussen at de yngste børn sidder forrest at chaufførens anvisninger følges Respekt/omgangstone at der tales ordentligt til hinanden at der ikke spilles musik/ringetoner på I-pod/ I- pad/ mobiltelefon e. lign. i bussen at der ikke spises og drikkes i bussen at der benyttes affaldsposer til affald at sko og støvler ikke er på sæderne at hærværk selvfølgelig er forbudt Det forventes, at eleverne opfører sig, så de ikke er til gene for andre og med gensidig respekt. Skulle der mod forventning opstå problemer med en elev i forbindelse med skolebuskørslen kontaktes skolen, som herefter taler med Side 5

6 I 2014 blev skolevejenes trafikfarlighed i Fredensborg Kommune vurderet. Nedenfor ses politiets og de lokale vejmyndigheders vurderinger, af de veje der ikke ligger i byzoner i Fredensborg Kommune. Brunemarksvej Vejen er beliggende uden for tættere bebygget område. Vejbredden varierer fra 4,75 meter og helt ned til 2,90 meter (et enkelt sted). Der er ingen vejbelysning. Der er ingen fodgængereller cykelsti. Der er ingen kørebaneafmærkning. Grundet sving er der begrænset oversigt visse steder. Skolevejen vurderes trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin. Brønsholm Kongevej Vejen er 9,9 meter bred. Der er i begge side anlagt kantbaner på ca. 115 cm og med ca. 45 cm brede kantlinjer. Hastighedsgrænsen fra Niverød til lidt syd for Holmegårdsvej er den generelle på 80 km/t. Fra lidt syd for Holmegårdsvej og til krydset med Fredensborg Kongevej er der indført lokal hastighedsgrænse på 60 km/t. Trafikken er tæt i spidstimerne. med 5. klassetrin. Brønshulevej Vejen er 4,2 meter bred. Der er ingen kantbaner. Der er meget begrænset oversigt på hele strækningen grundet sving og bakker. med 4. klassetrin. Danstrupvej Vejen er 4,4 4,5 meter bred. Der er ikke anlagt kantbaner. Der er på delstrækninger meget begrænset oversigt grundet sving/ bakker. med 4. klassetrin. Endrupvej Strækningen beliggende i tættere bebygget område er ikke vurderet, idet der er anlagt fortov og stisystemer i området. Uden for tættere bebygget område er vejen ca. 6 meter bred. Der er ikke anlagt kantbaner. Vejen fungerer som smutvej mellem nordkysten via Tikøb til Fredensborg og videre mod Hillerød. Der kan godt være en del trafik i spidstimen. Hastigheden vurderes som relativ høj. Sikker at krydse i fodgængerfeltet ved skolepatrulje. med 4. klassetrin. Fredensborg Kongevej/ Kongevejen Vejen er 9,9 meter bred, hvoraf der med cm brede kantlinjer er afmærket ca. 120 cm brede kantbaner i begge sider af vejen. Der er i morgentimerne meget koncentreret trafik, som afvikles med relativ høj hastighed. Der er sket et ikke uvæsentlig antal færdselsuheld dog ingen registrerede som skolevejsuheld. Hvis skolevejen omfatter færden på langs af eller på tværs af Fredensborg Kongevej vil skolevejsvurderingen for Fredensborg Kongevej være gældende. Uden for tættere bebygget område vurderes vejen som trafikfarlig for børn til og med 5. klassetrin. Side 6

7 Grønholtvej Vejen er primært beliggende uden for tættere bebygget område. Vejbredden uden for byzone svinger mellem 5,25 og 4,65. Der er ingen vejbelysning. Der er ingen fodgænger- eller cykelsti. Der er anlagt midtlinje i form af varslingslinje. Grundet sving er der begrænset oversigt visse steder. Skolevejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin. Helsingørsvej Kørebanen er anlagt med 2 vognbane med en samlet bredde på 7,85. Der er anlagt skillerabat i begge side. Disse rabatter er 2,15 meter brede, og bag disse rabatter er der anlagt bred cykelsti. Vejdirektoratets faste tællestation ved Danstrup Hegn oplyser, at der kører knap 700 køretøjer på vejen i morgentimen mellem kl Umiddelbart nord for Fredensborg by er der etableret en niveaufri passager via en tunnel under Helsingørsvej. Et stisystem fra byen sydøstlige del forbindes med et stisystem til byens nordvestlige del (Endrup) Trafikmængden i tidsrummet kl er nord for Fredensborg blevet registreret til knap 700 køretøjer. Færden langs vejen vurderes som trafikfarligt for børn til om med 3. klassetrin. Krydsning af kørebanen: Der er flere kryds nord for Fredensborgvej. Heraf er krydsningen ved Langerødvej / Danstrupvej vurderet som den mest komplicerede, idet der på vejen er anlagt svingbaner, hvorfor selve kørebanen er 9,9 meter bred. Hertil kommer en kant bane ved krydset på 1,05 meter i begge sider og bag denne er begge sider anlagt cykelsti med en bredde af 2,3 meter. Oversigtsforholdene ved krydsene Langerødvej og Danstrupvej er mod syd meget gode. Ved Langerødvej er oversigten mod nord ca. 360 meter og ved Danstrupvej er oversigten mod nord ca. 305 meter. Krydsning af kørebanen på det brede sted vurderes til for et barn på cykel at kunne ske på ca. 6 sekunder. Som sikkerhedsmargen tillægges 4 sekunder, så krydsningen af kørebanen bør kunne ske på ca. 10 sekunder. Der er foretaget en konkret vurdering af cyklisters krydsningsmulighed i morgentimen fra kl Denne vurdering viste, at et cyklende barn i visse situationer må påregne en ventetid på op til 1 minut for at kunne krydse kørebanen. Krydsning af kørebanen på Helsingørsvej vurderes som trafikfarlig for børn til og med 6. klassetrin. Hillerødvejen Kørebanen er anlagt med 2 vognbaner med en samlet bredde på 7,5 meter. Ved enkelte kryds er der anlagt svingbaner, så den samlede vognbanebredde bliver op til 11,15 meter. Langs vejen er der enten anlagt cykelsti bag skillerabat eller blot en 2,15 meter bred kantbane. Trafiktællingen viser en årsdøgntrafik på køretøjer. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af krydsningspunktet ved Skovsvinget/ Kratbjerg Krydsningen af kørebanen er grundet trafikmængden så vanskelig at skolevejen vurderes som trafikfarlig for børn fra klassetrin. Side 7

8 Ved færden langs vejen vurderes vejen som følger: Fra Kratbjerg og mod nord er der i begge sider af vejen anlagt fortov og cykelsti. Disse er trods vejens beliggenhed uden for tættere bebygget området anlagt med kantstensopspring. Denne strækning vurderes derfor som ikke trafikfarlig, idet afstanden til motorkørende er forøget af en skillerabat. Fra Kratbjerg og mod syd er der kun anlagt cykelsti. Cykelstien er anlagt i en bredde af ca. 2 meter og med en skillerabat på 2,15 meter. Denne strækning vurderes som trafikfarlig til og med 3 klassetrin. Fra den sydlige ende af Gammel Grønholt Vang og til kommunegrænsen er der kun anlagt en kantbane på 2,15 meters bredde. Kantbanen er afgrænset fra motorkørende trafik med en 30 cm kantlinje. Denne strækning vurderes som trafikfarlig for samtlige klassetrin. Humlebækvej Der er ikke foretaget opmåling af kørebanen idet der på hele strækningen fra vest for Helsingør motorvejen og til kort før indkørsel til boligområde i den østlige ende af Fredensborg er anlagt en dobbeltrettet cykelsti. Stien fører ind til et villaområde, hvor vejene er anlagt som fartdæmpede områder. Herfra føres skolevejen via lukket stisystem og niveaufri skæring til Fredensborg Skole, Vilhelmsro. Skolevejen vurderes som ikke trafikfarlig. Det forudsættes at den del af Humlebækvej, som er i forbindelse med rampekrydsene ved motorvejen og til Hørsholmvej ikke skal vurderes, idet der ikke er boliger på denne strækning. Fra krydset med Langstrupvej til bygrænsen i Fredensborg. Vejen er beliggende uden for tættere bebygget område. Der er indført lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t, hvilket er tilkendegivet ved skiltning. Kørebanen er efter det oplyste 6,15 meter bred. Der er ingen vejbelysning. Der er ingen cykelsti/kantbane. Oversigtsforholdene vurderes som gode. Denne strækning vurderes som trafikfarlig for børn til og med 3. klassetrin. Hvis den øvrige del af børns færden til- og fra skole omfatter andre veje, vil vurderingen af disse veje være gældende, såfremt disse veje er vurderet som trafikfarlige for børn på højere klassetrin. Højsagervej Vejen er 4,2 meter bred. Der er ikke kantbaner. På den nordlige del af vejen er der begrænset oversigt grundet sving og bakker. På den sydlige del af vejen er oversigtsforholdene gode til afslutningen ved Humlebækvej. Vejen bør vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin på den nordlige del af vejen. Fra krydset med Veksebovej og sydpå mod Humlebækvej vurderes vejen som trafikfarlig for børn til og med 3. klasse. Hørsholmvej Vejen er 9,3 meter bred. Der er i begge sider anlagt kantbaner på 120 cm + 30 cm brede kantlinjer. Ved Kellerisvej og til syd for Fredensborgvej er der indført lokal hastighedsgrænse på 70 km/t eller er hastighedsgrænsen på 80 km/t. Der er gode oversigtsforhold. Trafikken er tæt i spidstimerne. Vejen er ulykkesbelastet og hastighedsniveauet er relativt højt. med 5. klassetrin. Side 8

9 Jespervej Vejen er 6,1 meter bred. Der er ikke anlagt kantbaner. På strækningen uden for tættere bebygget område er indført lokal hastighedsgrænse på 60 km/t. Der er en strækning, hvor oversigten er begrænset grundet bakke/sving. Trafikmængden vurderes som stor i spidstimerne, idet vejen benyttes som smutvej til Hillerød øst. med 4. klassetrin. Langerødvej Vejen er 5,5 meter bred i området nær rute 6. Resten af vejen er væsentlig smallere 4,2 meter bred. Der er ingen kantbaner. Der er på det meste af strækningen meget begrænset oversigt grundet sving/ bakker. med 4. klassetrin. Langstrupvej Vejen er primært beliggende uden for tættere bebygget område. Vejbredden uden for byzone er op til 5,95 meter. Der er ingen vejbelysning. Der er ingen fodgænger- eller cykelsti. Der er anlagt midterlinje i form af varslingslinje. Grundet sving er der begrænset oversigt visse steder. Årsdøgntrafikken er på op til 815 køretøjer. Skolevejen vurderes som trafikfarlig til og med 4. klassetrin. Lønholtvej Vejen er primært uden for tættere bebygget område med generel hastighedsgrænse på 80 km/t. Bredden varierer fra 3,85 til 4,25. Der er ingen vejbelysning. Der er ingen fodgænger- eller cykelsti. Kørebaneafmærkningen er slidt. Grundet sving og bakker er oversigtsforholdene visse steder begrænsede. Årsdøgntrafikken er på 325 og gennemsnitshastigheden ligger på 52,7 km/t (85% percentil er 66,5 km/t) Skolevejen vurderes som trafikfarlig til og med 4. klassetrin. Niverød Kongevej Vejen er 10,1 meter bred. Der er i begge sider anlagt kantbaner på 120 cm + 30 cm brede kantlinjer. Der er indført lokal hastighedsgrænse på 70 km/t i området ved Nordvej og lidt længere sydpå nedsættes hastighedsgrænsen til 60 km/t ved Niverød Planteskole og frem til byzonetavlerne ved Niverød. Erfaringsmæssigt har bilister udvist manglende respekt for hastighedsgrænsen i byzonen. Trafikken er tæt i spidstimerne. med 5. klassetrin, idet de nævnte hastighedsgrænser uden for tættere bebygget område er indført for nylig, hvorfor der ikke er erfaringer med hastighedsniveauet. Oldvejen Vejen er privat fællesvej beliggende på landet. Vejen er lukket, hvorfor vurderingen henvises til vurderingen af Fredensborg Kongevej/ Kongevejen. Præstemosevej Vejen er 4,1 meter bred andre steder 6,10 m bred. Ingen kantbaner. Der er meget begrænset oversigt på grund af kurver og bakker. Selv om trafikmængden er begrænset vurderes vejen som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin. Side 9

10 Rolandsvej Vejen er privat fællesvej beliggende på landet. Vejen er grusvej med et enkelt spor. Vejen forløber mellem Langstrupvej og Lønholtvej, hvorfor der henvises til vurderingen af disse veje. Skovsvinget Vejen er 4,3-5,2 meter bred. Der er ikke anlagt kantbaner. En del af strækningen forløber gennem skov. Der er grundet sving og bakke meget begrænset oversigt på strækningen igennem skoven. Trafikmængden er begrænset men vejen fungerer som tilkørsel til golfbane og Esrum sø. med 4. klassetrin. Slotsgade Gaden er adgangsvej til Fredensborg Slot. Der er fortov langs vejen med skillerabat mellem fortov og kørebane. Der er ofte mange parkerede biler langs kantstenen. Vejen er ca. 7,5 m bred. Vejen vurderes at være ikke trafikfarlig/byzone. Slotsvænget Vejen har en bredde på ca. 5,35 m. Der er fortov i byen og smal sti i den sydlige side uden for byzone. Hastighedsgrænsen er 60 uden for by og 50 med anbefalet hastighed på 30 på en del af strækningen i by. Der er belysning på hele strækningen. Trafikmængden er begrænset, mellem 50 og 70 biler mellem 7.00 og Der er anlagt en smal gangsti langs vejens sydside. Vejen vurderes trafikfarlig for børn i klasse. Sørupvej Vejen har en bredde på 5,4 5,95 på strækningen fra bygrænsen til rute 6. På strækningen syd for Skovsvinget er vejens bredde væsentligt reduceret til en bredde på 4,1 meter enkelte steder. Der er gadebelysning men ingen fodgænger- eller cykelsti. Hastighedsbegrænsningen er 40 km/t, hvilket er tilkendegivet ved skiltning. Sydlige del: Strækningen mellem Skovsvinget og Hovedvej 6 vurderes grundet vejbredden som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin. Strækningen nord for Skovsvinget er beliggende i tættere bebygget område. Der er indført lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Vejens bredde svinger mellem 5,0 5,95 meter. Der er vejbelysning. Der er ingen fodgænger- eller cykelsti. med 2. klassetrin. Toeltvej Vejen er 4,2 meter bred. Der er ingen kantbaner. Begrænset oversigt på dele af strækningen grundet sving og bakker. med 4. klassetrin. Vejenbrødvej Vejen er igennem Vejenbrød anlagt som fartdæmpet området med hastighedsangivelse på 40 km. Der er vejbelysning igennem byen. Der er ikke anlagt fortov eller cykelsti. Nord for Vejenbrød udvides kørebanen til ca. 6 meter. Der er gode oversigtsforhold på hele strækningen op til Niverød Kongevej. Der er indført lokal hastighedsgrænse på 60 km/t. Særligt i morgen spidstimen er der en del Side 10

11 venstresvingende trafik fra Vejenbrødvej og ned på Helsingør. motorvejen. med 3. klassetrin. Veksebovej Vejen er 4,2 meter bred (delstrækninger helt ned til 3,5 meter bred) Ingen kantbaner. På strækningen mellem Højsagervej og Brønshulevej er oversigtsforholdene gode. På strækningen fra Brønshulevej og til rute 6 er oversigten begrænset grundet sving og bakker. Skolevejen bør derfor inddeles med skel ved Brønshulevej. Hvis der køres mod øst til Højsagervej og videre mod Humlebækvej vurderes vejen som trafikfarlig for børn til og med 3. klassetrin. For den del af vejen, som er beliggende vest for Brønshulevej vurderes vejen som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin. Krydsningssteder: Krydset Hillerødvejen / Skovsvinget / Kratbjergvej er et 4-benet kryds beliggende uden for tættere bebygget område. Der er på Hillerødvejen indført lokal hastighedsgrænse på 70 km/t. Trafikken ad Skovsvinget og Kratbjergvej er pålagt ubetinget vigepligt, idet Hillerødvejen er udlagt som hovedvej. Hillerødvejen er inddelt i henholdsvis 2 lige-udbaner, venstresvingsbaner og 1 højresvingsbane. Der er anlagt cykelsti og fortov langs vejen. Der er ikke anlagt støtteheller eller lignende for at forbedre cyklisters/gåendes krydsning af Hillerødvejen. Fra vigelinjen på Skovsvinget er der 17,5 meter over til kantlinjen, som afgrænser cykelbanen på modsatte side af Hillerødvejen. Af Vejdirektoratets trafiktællinger fremgår det, at der er en hverdagsdøgntrafik på Hillerødvejen på køretøjer. I morgentimen mellem kl kører der ca biler umiddelbart nord for krydset. Der foreligger gennemsnitshastighed for begge retninger på 66,5 km/t. Fra stopposition ved vigelinjen på Skovsvinget tager det ca. 6 sekunder for en cyklist at krydse Hillerødvejen, hvis det sker under god acceleration. Det må forventes at skolebørns vurdering af trafiksituationen og evne til at kunne accelerere hurtigt på tværs af Hillerødvejen vil medføre en krydsningstid på op til 10 sekunder. Dette medfører at kørende trafik med 70 km/t ad Hillerødvejen bør være op til 190 meter fra krydset, hvis et barn skal kunne nå at komme på tværs af vejen under iagttagelse af ubetinget vigepligt. Af trafiktallene fremgår, at der mellem kl kører en bil (mv.) på Hillerødvejen hvert sekund, og da børn fra Skovsvinget skal holde tilbage for trafik fra begge sider, vil passage være meget vanskelig grænsende til umulig. Ved besigtigelsen var der enighed om at krydsningen af Hillerødvejen ved Skovsvinget må betegnes som trafikfarlig for samtlige klassetrin. Rundkørsel Slotsgade / Hillerødvejen / Kongevejen er beliggende i tættere bebygget område. Der er en generel hastighedsgrænse på 50 km/t. Der er anlagt cykelsti/fortov / fodgængerfelter på samtlige til- og frafarter. Der er parkbelysning hele vejen rundt i rundkørslen og særskilt belysning ved fodgængerfelterne, jfr. vejreglerne. Rundkørslen er udformet til at kunne afvikle tung trafik, herunder sættevognstog. Denne geometri af rundkørslen medfører samtidig, at personbiler kan have en lidt højere fart Side 11

12 Cykelstien som forløber rund langs cirkulationsarealet er anlagt bag en brostensvulst, så cyklister ikke færdes sammen med anden kørende trafik bortset fra til- og frakørslerne. Kørende trafik har forpligtelser overfor henholdsvis gående i fodgængerfelterne og cyklister, som cirkulerer. Vejdirektoratets trafiktal er målt ca. 200 meter syd for rundkørslen. Ved besigtigelsen var der enighed om at krydsningen af kørebanerne ved rundkørslen må betegnes som trafikfarlig for børn til og med 3. klassetrin. Rundkørsel Helsingørsvej/Jernbanegade Rundkørslen er beliggende i tættere bebygget område. Der er en generel hastighed på 50 km/t. Der er fortov og cykelsti i rundkørslen således de lette trafikanter ikke færdes sammen med den motoriserede trafik. Jernbanegades nordlige vejgren er ind/udgang til gågade, hvorfor der kun kan påregnes meget få kørsler ud herfra (vareleveringer). Fodgængerkrydsningerne er med støttehelle, så alle vejgrene kan passeres i to tempi med undtagelse af gågaden. Trafikmængden på Helsingørsvej er høj ca. 700 køretøjer mellem kl og 8.00, hvilket giver opstuvning af køretøjer i tilfarterne på Helsingørsvej. Hastighedsniveauet i rundkørslen er meget lavt. Krydsning i rundkørslen vurderes trafikfarlig for børn i klassetrin. Krydset Helsingørsvej/Endrupvej Krydset er signalreguleret. Der er fodgængerfelter over Endrupvej og over Helsingørsvej på den nordlige gren. Signalerne er udstyret med fodgængertryk således at der kun bliver grønt når gående melder sig ind i krydset. Cyklister følger hovedsignalet. Der er optegnet en venstresvingsbane for cyklister der kommer fra syd af Helsingørsvej og skal dreje ad Endrupvej. De har deres eget signal, der skifter med hovedsignalet for Endrupvej dvs. at der er grønt selvom der ingen cyklister er. Oversigtsforholdene er gode, dog i et vist omfang begrænsede af, at stoplinjen på Endrupvej ligger meget langt tilbage pga. indkørslen til tankstationen. Krydsning i signalanlægget vurderes trafikfarlig for børn i klassetrin Rundkørsel Kongevejen / Humlebækvej / Højvangen Rundkørslen er beliggende inden for tættere bebygget område, men grundet udformningen er trafikforholdene blevet vurderet. Rundkørslen er anlagt med 2 vognbaner i både til- og frafart på Kongevejen. På Humlebækvej og Højvangen er der anlagt til- og frafart. Cyklister bliver trukket lidt ned af til- og frafarterne for krydsning af disse. Cyklisterne pålægges ubetinget vigepligt før krydsning af kørebanen. Til- og frafarterne på Kongevejen er fra 7,5 7,7 meter brede. Der er anlagt støttehelle mellem til- og frafart. Ved stopposition på cykelstien ved den sydøstlig frafart på Kongevejen er oversigten ca. 65 meter. Et cirkulerende køretøj skal gennemkøre en strækning af ca. 70 meter fra det kan erkendes af cyklisten til det passerer krydsningspunktet. Krydsning af Kongevejen i rundkørslen vurderes som trafikfarlig for børn op til og med 4. klasse. Side 12

13 Vær opmærksom på at krydsningsstederne Helsingørsvej/Endrupvej, Hillerødvejen/Skovsvinget/Kratbjergvej, Hillerødvejen og Helsingørsvej ikke er indtegnet. Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Center for Skoler og Dagtilbud August Maj Side 16

Vurdering af skolevejenes trafikfarlighed

Vurdering af skolevejenes trafikfarlighed I 2014 blev skolevejenes trafikfarlighed i Fredensborg Kommune vurderet. Nedenfor ses politiets og de lokale vejmyndigheders vurderinger, af de veje der ikke ligger i byzoner i Fredensborg Kommune. Brunemarksvej

Læs mere

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2016/17

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2016/17 Information om kørsel til skole Skoleåret 2016/17 Side 2 Kære forældre Velkommen til skoleåret 2016/2017 I denne folder kan I finde generel information om regler mm. vedrørende kørsel til og fra skole

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje Trafikfarlige skoleveje Beskrivelse af godkendelsesprocedure: 1. Anmodning påført elevnavn, adresse, fødselsdato, skolenavn og klassetrin sendes til distriktsskolen. Skolen vurderer, om der kan anvises

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole Information omkring kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler mm. omkring kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune Hvem kan

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse. Denne pjece er til forældre,

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole 1 Kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler m.m. vedrørende kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune. Hvem kan få kørsel? vurderet

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Der er sket en ulykke Lærervejledning

Der er sket en ulykke Lærervejledning Der er sket en ulykke Lærervejledning www.faerdselssikkerhed.dk Indhold Tanker bag materialet s. 3 Trafikken ind i klassen Læsning af stor bog lille bog Om formbogen Om forældrebrev Aktiviteter s. 5 Min

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

Referat fra møde i trafiksikkerhedsrådet 24. september 2014 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup.

Referat fra møde i trafiksikkerhedsrådet 24. september 2014 Pandrup Rådhus, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup. Teknik og Anlæg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Rehhoff Holt Direkte 7257 7328 lrh@jammerbugt.dk 26-09-2014 Sagsnr.: 05.13.00-G00-1-14

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Høje Tåstrup Kommune

Høje Tåstrup Kommune Høje Tåstrup Kommune Tåstrup Bymidte: Køgevej, Vesterparken, Østerparken Trafiksikkerhedsrevision efter udførelse af Køgevej fase 1 Diverse revisionstrin 10-06-04 Sag 0472821 J.nr. D00002-1-LLJ.doc Udarb.

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Hasselager Skole, revision 2012.

Hasselager Skole, revision 2012. Hasselager Skole, revision 2012. Hasselager Skole er beliggende i Hasselager vest for Aarhus. Skolen har ca. 700 elever fordelt på 0.-9. klassetrin. Ved skoleforliget i 2012 er Hasselager Skole fusioneret

Læs mere

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune Dato 18-08-2011 Sagsbehandler Kirstine Kejser Telefon nr. 7257 7411 Mail kke@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-112633 Sags nr. 2011-16655 Redegørelse for skole- og vinterkørsel august 2011 I forbindelse

Læs mere

Din Gode Ide - Borger

Din Gode Ide - Borger Din Gode Ide - Borger Ansigtsløft til Frederiksberg Allé 11.02.15: Kommunen skulle arbejde for at integrere den "glemte del" af Frederiksberg Allé, der går fra Sankt Thomas Plads ned til Vesterbrogade

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert.

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert. Den lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t indenfor tættere bebygget område 80 km/t udenfor tættere bebygget område 80 km/t motortrafikvej 130 km/t motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål er med

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse Lær om trafik Opgaver til dig Navn Klasse Hej, jeg hedder Hugo. Jeg er 6 år og er lige begyndt i skole. Jeg har trænet skolevejen sammen med min mor og far. Men der er stadig meget, jeg ikke er helt sikker

Læs mere

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN Opgaver til dig og dine forældre Det her er Arthur. Han er 6 år og lige begyndt i skole. Han har trænet skolevejen sammen med sin mor og far. Men der er stadig meget, han ikke

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere