Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og Lemvig Kommune søgte og fik i 2011 tilsagn om bevilling fra puljen til etablering af lægehuse, sundhedshuse, og akuthuse i den vestlige del af regionen. Der er i den forbindelse givet tilsagn om en samlet bevilling på 8 mio.kr. til etablering af Akuthus Lemvig. Bevillingen er givet i forbindelse med Plan for Akutberedskabet i Nordvestjylland. Dato Anne Brøcker og Marie Glent-Madsen Tel Side 1 I det oprindelige plangrundlag er akuthuset tænkt til at dække den akutte funktion i området ved døgnbemanding med to sygeplejersker samt faciliteter til diagnosticering og behandling af lettere skader og akutte almen medicinske tilstande. Faciliteterne er beskrevet til at indeholde blandt andet muligheder for røntgenbilleder, blodprøvetagning og analyse, hvilestole m.v. Dette notat er udarbejdet i forlængelse af de møder der har været afholdt mellem administrationen i Region Midtjylland og Lemvig Kommune. Notatet beskriver hvilken udvikling der siden de første drøftelser i 2010 om akuthus i Lemvig, er sket i relation til akuthuset, og hvad udviklingen betyder for borgernes muligheder for døgndækkende akuthjælp. Siden planerne om akuthuset blev lavet i 2010 er der således sket en række ændringer i forhold til områdets andre akutte funktioner, der påvirker behov og tidsplan: Der er kommet en aftale med almen praksis om varetagelse af forskellige opgaver i akutklinikkerne Der kommer fra 2017 fuldt udbygget Sundhedshus og Akutklinik i Holstebro, hvilket ikke var forudsat oprindeligt dette indebærer at der oprettes flere funktioner i Holstebro, som også er rettet mod borgerne i Lemvig Lægehelikopteren er blevet til en permanent og døgndækkende ordning Akutlægebilen i Lemvig er blevet til en permanent og døgndækkende ordning

2 Erfaringer fra allerede etablerede akuthuse viser sammen med befolkningsunderlag og sygdomsmønster i Lemvig, at der ikke er patientunderlag for en døgnåben skadefunktion i akuthus/akutklinik regi se nedenfor Der er indgået aftale med flere praktiserende læger om at etablere sig på matriklen der er således allerede taget initiativ til en bredere anvendelse af de fysiske rammer end oprindeligt planlagt Der er etableret et Tryghedshotel i Lemvig Kommune, hvor borgere, der har behov for observation og pleje, men som ikke nødvendigvis kræver hospitalsindlæggelse, kan henvises til, som alternativ til en hospitalsindlæggelse. Siden det oprindelige forslag blev udarbejdet, er der opnået erfaringer med akutklinikken i Ringkøbing. Disse erfaringer kan sammenlignes med akuthuset i Lemvig. Data på besøgsmønsteret fra akutklinikken i Ringkøbing viser, at akutklinikkens akutte tilbud benyttes mest i dagtimerne. På hverdage er udnyttelsen af faciliteterne størst i tidsrummet mellem 11 og 16, hvor der i gennemsnit kommer ca. 1 patient i timen. Udnyttelsen af tilbuddet er markant lavest i ydertimerne. Der kommer således i gennemsnit mellem 0 og 0,07 patienter i perioderne 21-22, 22-23, og I weekenderne er spredningen lidt større, her kommer der mellem 1,17 og 2,83 patienter i gennemsnit per time fra kl. 09 til kl. 20. Både fra kl og fra kl kommer der dog også i weekenden under 1 patient i timen. Da Akutklinikkens åbningstid både hverdag og weekender er 08 til 22, afspejler aktivitet i perioden færdiggørelse af allerede igangsat aktivitet ved klinikkens lukketid. De konkrete tal for akutte besøg ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1: Gns antal patienter per dag per time skader Klokketime Hverdag Weekend/helligdag 8 0,05 0,67 9 0,31 2, ,46 2, ,5 12 0,9 2, ,14 1, ,03 2, ,9 2, ,4 2, ,31 2, ,2 1, , ,2 0, ,07 1, ,17 Samlet antal patienter i gennemsnit pr dag 7,17 28,33 Side 2

3 Da Ringkøbing-Skjern Kommune er næsten tre gange så stor som Lemvig Kommune, både hvad angår indbyggere og areal, må det formodes, at den konkrete akutte aktivitet i akuthuset i Lemvig vil blive noget mindre end aktiviteten i akutklinikken i Ringkøbing Tabel 2: Befolkningsgrundlag og areal i de to kommuner: Befolkning Areal Lemvig Kommune indbyggere 508 km2 Ringkøbing-Skjern Kommune indbyggere km2 Bemanding, åbningstider og døgndækkende akut tilbud Bemanding: Vedrørende bemanding indebar det oprindelige forslag en bemanding med to behandlersygeplejersker. Der foreslås i stedet bemanding med en sygeplejerske og en radiograf, parallelt til bemandingen i Ringkøbing. Dette indebærer den fordel, at der i huset vil være en billeddiagnostisk funktion i dag- og aftentimerne. På den måde vil der i huset være en elektiv funktion på det billeddiagnostiske område. Det vil have to fordele det vil gavne lokalmiljøet i Lemvig-området, at der er en elektiv røntgenfunktion til brug for borgere i det nordvestjyske område og det vil samtidig aflaste DNV- Gødstrup. Åbningstider: Udgangspunktet for den oprindelige bevilling var en funktion med døgndækkende tilstedeværelse af sundhedsfagligt personale, konkret behandlersygeplejersker. I lyset af dels erfaringer fra Akutklinikken i Ringkøbing, dels udvikling i henholdsvis de præhospitale tilbud og etablering af Tryghedshotel i Lemvig Kommune, lægges nu i stedet op til åbningstid i Akuthuset fra 8-22, men med aftale om at aktiviteten nøje skal følges, så denne kan blive evalueret. Udenfor den officielle åbningstid, vil den kørende vagtlæge kunne aftale med patienterne at mødes i akuthuset, som alternativ til et hjemmebesøg, hvis det vurderes at være til fordel for patienten. Det samlede, døgndækkende akuttilbud for borgerne i Nordvestjylland og Lemvig Kommune er beskrevet nedenfor. Døgndækkende akuttilbud: Aktivitet og erfaringer hermed skal følges nøje med henblik på løbende evaluering af det konkrete behov. Både for Region Midtjylland og for Lemvig Kommune er det meget væsentligt, at borgerne i Nordvestjylland oplever tryghed i forbindelse med akut sygdom. Samtidig er det for begge parter væsentligt, at de sundhedsfaglige tilbud og ressourcer udnyttes rationelt. Med etablering af et akuthus med den foreslåede bemanding og åbningstider vil borgerne få et godt og finmasket net i forbindelse med akut sygdom og tilskadekomst. Borgerne har således følgende muligheder for hjælp i akutte situationer: Side 3

4 Tabel 3: Akuttilbud til borgerne i Nordvestjylland/Lemvig Kommune Hverdage Wekend/helligdage Almen praktiserende læge X Kørende vagtlæge X X X X X X Vagtlæge, sygeplejerske og røntgen, Akuthus Lemvig X X X1 X X1 Sundhedshus og akutklinik, Holstebro X X X X X X X Ambulance X X X X X X X Akutlægebil, udgangspunkt Lemvig X X X X X X X Akutlægehelikopter udgangspunkt Skive X X X X X X X Observation og pleje, Tryghedshotel, Lemvig X X X X X X X Skadestue og indlæggelse, DNV_Gødstrup X X X X X X X 1: Aktivitet og åbningstid følges, og evalueres efter første års drift Småskader, mindre alvorlig akut sygdom og ikke indlægningskrævende observationsbehov kan således varetages døgnet rundt, i et samarbejde mellem praktiserende læger, vagtlæger, personalet i akuthuset, og personale på Tryghedshotellet, i umiddelbar nærhed af Lemvig. Borgerne i Lemvig Kommune kan således døgnet rundt få behandlet småskader, mindre alvorlig akut sygdom og ikke indlægningskrævende observationsbehov i lokalområdet. Opgaven varetages i et samarbejde mellem praktiserende læger, vagtlæger, personalet i akuthuset, og personale på Tryghedshotellet. Ved mere alvorlig sygdom er der mulighed for at trække på ambulance, Akutlægebil og Akutlægehelikopter, med henblik på hurtig indlæggelse på DNV-Gødstrup, eller i særlige tilfælde på Aarhus Universitetshospital. Faciliteter i huset: Regionale faciliteter: Opgaverne i akuthuset omfatter behandling af lettere skader, forskellige veldefinerede sygdomstilstande af overvejende lettere karakter og omfatter desuden enkel prøvetagning i forbindelse med vurdering og behandling. Nedenstående er en række eksempler på, hvilke skader, det tænkes, at der kan behandles i akuthuset: Næseblødning Mindre flænger og sår, som kan behandles og afsluttes med limning eller suturering Mindre brandsår Fjernelse af overfladiske fremmedlegemer Øjenskylning efter forurening af kemikalier mv. Behandling af insektbid Side 4

5 Primær vurdering og evt. færdigbehandling af forstuvninger og mindre komplicerede brud på brystkasse, kraveben, over- og underekstremitet. Der udarbejdes specifikke retningslinjer for, hvilke brud der kan færdigbehandles. Eksempler på tilstande, der kan behandles i akuthuset. Nedenstående er eksempler og der vil løbende være behov og mulighed for at udvikle tilbuddene. Listen må således ikke betragtes som en facitliste. Det er væsentligt, at der er plads til, at faglig eller teknologisk udvikling kan betyde, at det konkrete indhold ændres, og at det kan indebære, at enkelte af de listede behandlinger tages ud eller at der tilføjes nye. Hypoglæmi ved kendte diabetespatienter Væsketilskud til patienter ved kendt årsag Inhalationer af bronkiedilaterende midler med henblik på vurdering af effekt og evt. behov for indlæggelse Patienter, der har været indlagt og siden har fået en åben indlæggelse med aftale om, at de dagligt møder op for at modtage afsluttende IV-antibiotikabehandling. Der kan f.eks. være tale om patienter med lungebetændelse, erysipelas eller urinvejsinfektion Mulighed for udvalgte, individuelle kemoterapi-forløb. Hospitalsenheden Vest er i øjeblikket i gang med at afklare muligheden herfor. Mulighed for blodtransfusion til udvalgte kræftpatienter, f.eks. kroniske hæmatologiske patienter, som har brug for planlagt blodtransfusion og som ikke har kendte komplicerede tilstande. Behandlingsfagligt er der ikke forbehold. Men der pågår afdækning af om transport af blodkomponenter kan tilrettelægges hensigtsmæssigt. Hvilestole/behandlerstole. Hvilestole er omfattet af det oprindelige forslag, men der er enighed om, at der er behov for at revurdere behov og indhold. Hvilestole er til at hvile i, mens behandlerstole har andre faciliteter, og personalet kan foretage sig flere ting. Der er enighed om, at der fremadrettet arbejdes med behandlerstole, og at der ikke lægges op til mulighed for overnatning. Udstyr til hjemmehæmodialyse (indebærer plads til udstyr, rengøring mv, men ikke personale). Eksempler på diagnostik i akuthuset: Blodprøvetagning Billeddiagnostik Vagtlægekonsultation Det forventes derudover at der etableres en jordemoderklinik i akuthuset Kommunale faciliteter På nuværende tidspunkt er bl.a. fysioterapi allerede tilstede i huset, men derudover forventes de kommende aktiviteter at komme til at omfatte kommunal genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse. Med henblik på at skabe dels et stærkt fagligt miljø, dels et godt, samlet tilbud til borgerne, kan det være hensigtsmæssigt hvis også private sundhedsfaglige tilbud etablerer sig i huset. Det kan f.eks. dreje sig om tandlæger m.v. Anlægsmæssige konsekvenser: Den grundlæggende finansiering af ombygning til Akuthus er sikret bevilling på 8 mio.kr., som Side 5

6 er givet i forbindelse med Plan for Akutberedskabet i Nordvestjylland. I forbindelse med budgetforlig for 2015, har forligspartierne besluttes at der over 2015 og 2016 afsættes 6,0 mio. kr. til at gennemføre ombygninger og bygningsmæssige forbedringer i den sammenhæng. Udgifter til ombygning og anlæg i forbindelse med etablering af Akuthus Lemvig udover der forlods bevilgede 8 mio.kr., indgår sammen med ansøgninger vedrørende ombygninger vedrørende sundhedshuse i regionen i forslag til udmøntning og finansiering af tiltagene, der forelægges Regionsrådet omkring årsskiftet 2014/2015. Når forslaget er godkendt af Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune, indsendes det samlede planforslag til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Herefter påbegyndes den konkrete projektering i tæt samarbejde parterne i mellem. Dette arbejde vil være forankret i Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland. Tidsplan: Dette notat fremsendes til politisk behandling i Regionsrådet i december 2014, og i socialudvalg og kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune henholdsvis i december 2014 og i januar Derefter sigtes mod en trinvis iværksættelse af aktiviteterne i huset. Således er der allerede etableret vagtlægekonsultation. Derudover sigtes mod iværksættelse af akutaktiviteterne i akutklinikken efter sommerferien Aftale med vagtlægerne om lægedækning efter dagtid forudsættes på plads ved samme lejlighed. Øvrige aktiviteter indfases efterhånden som der bliver plads i huset. Side 6

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Region Midtjylland Att. Regionsrådet Skottenborg 26 8800 Viborg Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Holstebro Kommune og

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus - 1 - 1. BAGGRUND FOR SAMARBEJDSAFTALE - 4-2. AFTALE OG SAMARBEJDE OM SAMSØ SYGE- OG SUNDHEDSHUS

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger...3

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Tema 3: Praksisområdet

Tema 3: Praksisområdet Introduktion... 2 1. Indsatser i forbindelse med ordination af ernæringspræparater... 5 2. Ændrede regler for henvisning af flergangsbrugere med ukompliceret hørenedsættelse... 10 3. Afvikling af lokal

Læs mere

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland.

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland. SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012 Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland Side 1 Budgetaftale 2012 Værdi for borgeren - investeringer i fremtiden

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse VURDERING AF DEN AKUT MEDICINSKE INDSATS I DANMARK 2005 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere