HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY."

Transkript

1 Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1

2 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog Her hos os med udgangspunkt i kommunens værdier. Disse er opdelt i følgende fire værdisæt. Professionalisme og udvikling Samarbejde og tværfaglighed Arbejdsglæde og sundhed Selvorganisering og ejerskab Indhold side Indledning til Her hos os 2 Professionalisme og udvikling 4 Samarbejde og tværfaglighed 8 Arbejdsglæde og sundhed 10 Selvorganisering og ejerskab 18 2

3 Indledning til Her hos os Dette er en håndbog om personalepolitik, hvor udgangspunktet er personalet og dets trivsel. Heldagsskolen Vejlbys formål med at udarbejde personalehåndbogen Her hos os er, at vi i fællesskab vil skabe en arbejdsplads, hvor vi alle arbejder sammen for at opnå trivsel, udvikling og mål for elever samt personale. Vi har udarbejdet Her hos os for at synliggøre og vise, hvilke rammer vi arbejder efter, samt hvilke tilbud, vi har til medarbejderne på Heldagsskolen Vejlby. Det handler for os om, at vi trives og er glade og stolte af vores arbejdsplads. Med Her hos os har vi forsøgt at skabe nogle basale vilkår, der kan være medvirkende til at skabe trivsel, tryghed og arbejdsglæde. Håndbogen evalueres årligt. Hvis du har nogle ideer, er du altid velkommen til at kontakte din leder. Januar Personale og ledelse ved Heldagsskolen Vejlby 3

4 PROFESSIONALISME OG UDVIKLING: Her hos os er professionalisme og udvikling i vores daglige og faglige arbejde båret af viljen til at lære og lykkes. Det betyder, at vi arbejder ud fra følgende principper: At medarbejderne tager medansvar for egen og kollegers udvikling. At vi holder medarbejderudviklingssamtaler og opfølgning. At vi sikrer at nye medarbejdere bliver introducerede. At ledelsen sætter klare mål for kompetenceudvikling med eleven og skoleudvikling i centrum. At vi indgår arbejdstidsaftale med relevante fagforbund. At der er fokus på værdier og personlige kvalifikationer i annoncering efter nyt personale. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og opfølgning MUS skal afholdes en gang årligt med varighed af ca 1,5 time. Der udarbejdes et skriftligt oplæg til samtalen, der udleveres til medarbejderen. Formålet er: At udbygge kontakten imellem leder og medarbejder At give lederen og medarbejderen et billede af de daglige arbejdsopgaver og deres udførelse At åbne mulighed for, at lederen og medarbejderen gensidigt afpasser deres forventninger til fremtidige arbejdsopgaver At afklare medarbejderens udviklings- og uddannelsesbehov, herunder afklaring af kommunens mulighed for at tilbyde medarbejderen yderligere personlig og faglig udvikling At drøfte samarbejdet 4

5 Der drøftes ikke sygefravær og løn. Det er vigtigt, at begge parter føler, at de får talt alle de væsentligste ting igennem, og derfor bør mødetidspunktet for samtalen aftales i god tid og senest en uge før samtaletidspunktet, så man: Møder forberedt til samtalen. Har ro og nødvendig tid til at gennemføre samtalen. Tør drøfte også svære spørgsmål. Lytter til hinanden. Det er lederens ansvar, at samtalen afholdes i rolige omgivelser, og at der er forplejning. Der skal være fokus på faglig og personlig kompetenceudvikling. Dette betyder, at der opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder. Det er et gensidigt ansvar mellem leder og medarbejder at nå de beskrevne mål. Er der behov aftales ny dato for opfølgning af målet og kompetenceplanen, inden samtalen slutter. Leder udarbejder referat fra samtalen, der godkendes af medarbejder. Introduktion af nye medarbejdere og opfølgning. Formålet er: At medarbejderen oplever at få en god start på sit nye job, så denne føler sig velkommen og velinformeret. Det tilstræbes at alle nyansatte (fastansatte, og ansatte i længere tidsbegrænsede stillinger over 3 mdr.)har 2 introduktionsdage. Vikarer har så vidt muligt også 1 introduktionsdag. Efter 2 4 ugers ansættelse er der en opfølgende samtale med ledelsen. 5

6 Medarbejderne tager medansvar for egen og kollegers udvikling Formålet er: At udvikle egen og kollegers praksis At vi formidler viden til hinanden At vi selv tager ansvar for at blive klogere på det, vi ikke ved Der er mulighed for orlov uden løn til relevant kompetenceudvikling. Der foretages altid en individuel vurdering af leder og orlovsansøger. Efter en medarbejder har været på kursus, forventes det, at ny viden deles med kollegaer på lærer- og pædagogmøderne eller i andet relevant forum. Ved forslag til indkøb af pædagogiske fagudviklingsmaterialer kontaktes leder. Ledelsen sætter klare mål for kompetenceudvikling med eleven i centrum Formålet er: At være bevidst om at dygtiggøre medarbejderne, så det kommer eleven til gavn med udgangspunkt i den udvikling, der sker indenfor skole- og specialområdet. Lederen går foran med værdibaseret ledelse, selvledelse, team og læring. På Heldagsskolen Vejlby vægter vi dialog og aktiv lytning. Den enkelte medarbejder har ansvar for at give kollegaer og ledelse konstruktiv feedback. Vi respekterer fælles beslutninger. 6

7 Arbejdstidsaftaler: Der indgås aftaler med relevante fagforbund. Fokus på værdier og personlige kvalifikationer i annoncering efter nye medarbejdere Formålet er: At sikre ansættelse af medarbejdere med de personlige og faglige kvalifikationer, der er brug for i den aktuelle gruppe eller team At tiltrække højt kvalificerede medarbejdere til Heldagsskolen Vejlby Før stillingsopslag drøftes det på personalemøde, hvilken profil og kompetencer vi søger. Der nedsættes et ansættelsesudvalg, hvor 2 medarbejdere deltager (en pædagog og en lærer) Vores stillingsannoncer skal udformes, så de fortæller, hvad vi kan tilbyde, og hvilke krav vi stiller til vores medarbejdere. Det tilstræbes at personalet fastansættes, og personaler i tidsbegrænsede stillinger tilbydes fastansættelse, hvis det er muligt. 7

8 SAMARBEJDE OG TVÆRFAGLIGHED: Her hos os betyder samarbejde og tværfaglighed: At vi kommunikerer med gensidig respekt ud fra en anerkendende tilgang. At den enkelte tager ansvar At det tværfaglige arbejde fremmer forståelse, udvikling og arbejdsglæde i dagligdagen. Det betyder, at vi arbejder ud fra følgende principper: Kommunikation med gensidig respekt ud fra en anerkendende tilgang: Vi bruger hinandens forskellighed som styrke. Vi inddrager relevante tværfaglige samarbejdspartnere. Vi er aktivt lyttende og åbne for nye tiltag. Tilgangen til hinanden og andre er anerkendende. Vi skaber tillid ved at tale med hinanden - ikke om hinanden. Vi er opmærksomme på at give anerkendelse og ros/ris til hinanden Som medarbejder er man selv ansvarlig for at tilegne sig nyheder/ informationer / referater fra den interne konference eller tavlen. Møder: - Der afsættes en time / uge til teammøde - Der er pædagog- eller lærermøde hver anden uge af 1 times varighed. - Der er personalemøde 1 gang / mdr af 2 timers varighed. Mødedagen ruller gennem skoleåret. 8

9 - Der er storteammøde 1 gang / mdr. at 2 timers varighed. Storteam tilrettelægger selv tid og dagsorden. Den enkelte tager ansvar Det er den enkeltes ansvar at lære og lære fra sig i et trygt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at lære og lykkes og lære af sine fejltagelser Vi bruger medarbejdernes individuelle kompetencer i form af undervisning/vejledning, og der arbejdes hen mod at lave en intern vidensbank blandt personalet. Det tværfaglige arbejde fremmer forståelse, udvikling og arbejdsglæde i dagligdagen: Vi tilstræber så høj grad af tværfagligt samarbejde såvel internt som eksternt Internt: I teams arbejder lærere og pædagoger sammen ud fra en ligeværdig og respektfuld tilgang, hvor begge faggruppers stærke sider og ressourcer kobles sammen til udvikling af eleven, skole og arbejdspladsen. Der udvises gensidig respekt mellem det pædagogiske og det teknisk/ administrative personale. Eksternt: Vi søger samarbejdet med andre faggrupper i enhver henseende, der er gavnlig for eleven, skolen og personalet. 9

10 ARBEJDSGLÆDE OG SUNDHED: Her hos os betyder arbejdsglæde og sundhed: At vi har respekt og tillid til hinanden At arbejdet giver mening, og vi giver plads til forskelligheder, succeser og fejltagelser At vi sætter trivsel højt, og vi støtter og hjælper hinanden At vi tilstræber at have så godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø som muligt, der tager udgangspunkt i APV At vi fokuserer på sikkerheds- og arbejdsmiljøet At vi har plads til humor og spontanitet Det er vigtigt for os, at alle trives og er stolte af deres arbejdsplads. Der skal desuden altid tages udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov og ønsker, som kan variere i forhold til, hvor man er i sit livsforløb - og i den udstrækning det overhovedet er muligt tage hensyn til disse. Massage Der henvises til Middelfart Kommunes Sundhedsafd. Sundhed Indefra Se Intranet. Motion 10

11 Der henvises til Middelfart Kommunes Sundhedsafd. Sundhed Indefra Se Intranet. Gaver på mærkedage Heldagsskolen giver gaver til: 50 års fødselsdag 60 års fødselsdag 65 års fødselsdag Bryllup Kobberbryllub Sølvbryllup Ved første arbejdsdag i fastansættelse gives en buket blomster. Ved 10, 15 og 20 års jubilæum gives en buket blomster Ved fratrædelse til efterløn eller pension gives en gave samt en buket blomster. Middelfart Kommune giver desuden en gave i forbindelse med 25 og 40 års jubilæum samt ved pensionering. Der kan vælges mellem en række forskellige gaver, der fremvises på kommunens intranet. Lederen afhenter gaven i Staben. Dødsfald og alvorlig sygdom i familien Der gives tjenestefri på dødsdagen og begravelsesdagen i nærmeste familie. I særlige tilfælde (eks. meget lang afstand) kan der gives en ekstra tjenestefri dag i forbindelse med begravelsen. Der gives desuden frihed i de situationer, hvor livet gør ondt og man har brug for ekstra fridage. Dette skal ske ifølge aftale med leder. 11

12 Tjenestefri med løn Der gives tjenestefri på selve dagen med løn til: Eget bryllup. Din 50, 60 og 65 års fødselsdag. Dit 25 og 40 års jubilæum. Dit sølvbryllup. Børns bryllup. Forældre og svigerforældres sølv, guld og diamantbryllup. Hvis din mærkedag falder på en fridag, får du ikke en anden tjenestefri dag med løn. Du har naturligvis altid mulighed for at holde fri uden løn (afspadsering eller andet), når du skal deltage i en vigtig begivenhed. Du skal dog give ledelsen besked i god tid. Du kan også vælge at bytte med en kollega, men giv ledelsen besked herom. Planlagt læge- og tandlægebesøg Disse skal planlægges udenfor arbejdstid, eller der anvendes afspadsering. Akut tandlæge- og lægebesøg samt specialundersøgelser / behandlinger 12

13 Disse kan foregå i arbejdstiden, såfremt andet ikke er muligt dog altid efter aftale med afdelingsleder. Du bedes tage hensyn til dine kollegaer og arbejdspladsen. Kosmetiske operationer Du skal selv afholde udgiften til frihed ved kosmetiske operationer, medmindre der er en lægelig indikation for operationen. Barns 1. og 2. sygedag Der gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på barnets første og anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendig af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Du kan blive bedt om at møde på jobbet, når du har sørget for pasningsmulighed, og du kan forlade barnet. Omsorgsdage Omsorgsdagene for børn planlægges i god tid og aftales med leder. Der indsættes kun vikar for den, der afholder omsorgsdag i særlige tilfælde, så man planlægger selv i sit team, således at undervisning og aktiviteter kan gennemføres. 13

14 Seniordage Der afholdes seniordage i henhold til gældende overenskomster. Orlov Du kan søge om orlov fra Heldagsskolen Vejlby uden løn i max 1 år ved: Uddannelse: Hvis du vil tage en uddannelse, som du kan anvende i dit arbejde. Dette aftales med lederen. Alvorlig sygdom og dødsfald. Orlov aftales med lederen. Andet job: Hvis du får mulighed for at dygtiggøre/udvikle dig i en tidsbegrænset periode. Du kan ikke være fastansat i to stillinger. Erfaringen skal kunne anvendes efterfølgende på Heldagsskolen Vejlby. Øvrige ønsker: Aftales med lederen. Der kan max være to på orlov af gangen. Såfremt du ønsker at afbryde din orlov, har du ikke krav på at komme tilbage i samme stilling, før din orlov er udløbet. Vi har plads til alle Vi integrerer og fastholder medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Vi tilstræber at skabe de bedst tilpassede arbejdsmuligheder til hver enkelt medarbejder, så arbejdstid, arbejdsønsker og områder samt kompetenceudvikling tilgodeses i videst muligt omfang. 14

15 Arbejdspladsvurderinger Der udarbejdes APV efter gældende regler. APV findes i en mappe i fællesrummet samt hos AMIR. Oplever en medarbejder gener eller problemer i forbindelse med arbejdet kontaktes sikkerhedsrepræsentanten. Problemerne løses i sikkerhedsgruppen, og der udarbejdes en handleplan, som arkiveres i APV-mappen. Stress For at øge opmærksomheden og forståelsen for stress skal medarbejdere og ledere være åbne og få talt om stress. Opmærksomheden på stresssymptomer hos kollegaer er vigtigt. Det er som medarbejder legalt at sige fra i perioder, og der skal være mulighed for at deltage i fx kurser i stressforebyggelse. Gennem samtale med medarbejder og ledelse aftales konkrete handlinger og procedurer til nedbringelse af stress. Det er vigtigt at skelne mellem arbejdsrelateret stress og stress forårsaget af f.eks. personlige årsager. Der henvises i øvrigt til Stresspolitik for Middelfart Kommune (Se intranet). Gensidig respekt og en arbejdsplads uden mobning 15

16 Som kollega og medarbejder forventer vi af hinanden, at vi tænker, før vi taler. Vi er bevidste om vores kropssprog (tænk på hvordan du modtager / afgiver information, ris og ros). Vi lytter til andres meninger, forsøger at forstå hinanden og er loyale mod de beslutninger, der er truffet. Vi taler med og ikke om hinanden og har fokus på ordentlighed i dagligdagen og behandler hinanden, som vi gerne selv vil behandles. Sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet i øvrigt Der holdes fast møde i sikkerhedsgrupperne med jævne mellemrum. (Min. 4 gange årligt). Informationer fra sikkerhedsgruppen videreformidles til personalet af sikkerhedsrepræsentanten Sikkerhedsgruppens referater lægges på intra, og sikkerhedsgruppen orienterer om nye tiltag. Kontaktperson: Hver medarbejder har valgt en kontaktperson blandt kolleger, der er forpligtet på at holde øje og tage kontakt til vedkommende efter en voldsom hændelse, f.eks. en voldsom fastholdelse, magtanvendelse, vold fra elev eller verbale grovheder fra forældre. Navn på kontaktperson findes hos ledelse. Nye medarbejdere gøres opmærksom på dette, og alle har selv ansvar for, at det er det korrekte navn, der ligger hos leder. I ovenstående tilfælde tager leder en opfølgende samtale med medarbejder samt øvrige implicerede. Omsorgs- og kriseplan: 16

17 Der er udarbejdet en omsorgs- og kriseplan for Heldagsskolen Vejby, der også omhandler personalet. Den findes i en mappe på sekretærens kontor. I mappen er en plasticlomme, hvor hver medarbejder opfordres til at have navn og telefon nr til kontaktpersoner i tilfælde af ulykke. Evt. også navn og telefon nr til børns institution samt bedsteforældre. Rygepolik: På skolens grund må der ryges på anvist plads udenfor. Rygerne er forpligtet til at tømme skodkumme og holde pænt og ryddeligt. Middelfart kommune tilbyder med jævne mellemrum sine medarbejdere Rygestop kurser. Yderligere henvises til kommunens rygepolitik. Alkoholpolitik: Der henvises til kommunens alkoholpolitik. Mobiltelefoner: Medarbejderne må have deres mobiltelefoner på sig i arbejdstiden, og har selv ansvar for, at dette forvaltes på en for alle parter ordentlig måde. 17

18 SELVORGANISERING OG EJERSKAB: Her hos os betyder selvorganisering og ejerskab: At medarbejderne har frihed til selv at planlægge arbejdsdagen ud fra de afstukne rammer og opgaver. At medarbejderen kan komme med ønsker til arbejdstid. At der kan gives skemafri dage, hvis det er muligt. Disse dage går på skift i personalegruppen for dem, der ønsker det. At medarbejderne selv er med til at planlægge deres ferieplan, men ferie skal primært afvikles i undervisningsfri perioder. At medarbejderne tager stilling og løser planlægningen i fællesskab At man som selvstyrende team selv har ansvar for at løse opgaver i teamet. At der er gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere At alle tager ansvar for egne og skolens opgaver som helhed At alle yder deres bedste og henter hjælp ved kolleger eller ledelse, når der er brug for det At vi er loyale overfor Heldagsskolen Vejlby - også i fritiden Ejerskabet af personalepolitik Her hos os Der er fælles introduktionsforløb til den nye personalepolitik på Heldagsskolen Vejlby. Vi forventer, at medarbejderne læser område Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik og arbejder ud fra den i hverdagen. Personalepolitikken synliggøres ved at indgå i introduktionsmaterialet til nye medarbejdere. Personalepolitikken evalueres jævnligt, første gang i starten af

19 Kendskab til de forventninger, der bliver stillet til os Ledelsen er ansvarlig for, at medarbejderne løbende bliver orienteret/ undervist i de overordnede lovmæssige krav. Ledelsen er ligeledes ansvarlig for, at medarbejderne kender og arbejder ud fra skolens formål og værdier. Ved ansættelsessamtalen skal de gensidige forventninger afstemmes og følges op til MUS samtalen. Medbestemmelse, inddragelse og indflydelse. Medarbejderne har medindflydelse og medansvar for planlægning af egen arbejdsdag. Planlægning af mange arbejdsopgaver uddelegeres således til medarbejdere, team og faggrupper. Medarbejderne inddrages i forandringsprocesserne på arbejdspladsen. Synliggørelse af mål, rammer og ressourcer De overordnede mål, rammer og ressourcer fremgår af Heldagsskolens udviklingsplan.lærere og pædagoger har eget budget til undervisning samt aktiviteter. Alle medarbejdere bliver hvert kvartal informeret om skolens økonomi og får således kendskab til, hvordan de økonomiske ressourcer er tildelt. På personalemødet orienteres om budgetopfølgning og den samlede økonomi. 19

20 Gensidige faglige og personlige forventninger til hinanden som ledere og medarbejdere Det er forventningen, at man som leder og medarbejder Er ærlig og åben. Er opsøgende/undersøgende/reflekterende. Er fleksibel, positiv og aktiv i udviklingen af et godt arbejdsmiljø. Er engageret og er med til at udvikle Heldagsskolen. Er omsorgsfuld og har hjerte og hjerne med på arbejde. Er omstillingsparat og har mod på nye udfordringer. Er professionelle og arbejder på et højt fagligt niveau. Er opmærksomme på og drager omsorg for hinanden. Er bevidst om at brugen af humor er vigtig for arbejdsglæden. Selvstyrende teams Forudsætningen for velfungerende selvstyrende teams er, at de er veldefinerede. Dvs.: Relation: Alle teams har udarbejdet leveregler, som er synliggjorte i hvert team Personalepolitikken Her hos os udstikker aftalerne på Heldagsskolen Vejlby sammen med de kommunale politikker. Teamet: - Teamet består af personalet om hver enkelt klasse ( lærere og pædagoger ) 20

21 - Giver hinanden besked ved sygdom, raskmelding, forsinkelser og lign. - Vi vurderer ikke på hinandens sygdom og lign., men forsøger at skabe et godt arbejdsmiljø, der giver arbejdsglæde og gerne skulle nedbringe sygdom. - Aflaster og støtter hinanden - Vi giver udtryk for egne behov, og forsøger at være opmærksomme og hensynsfulde over for andres. - Vi holder teammøde indenfor aftalt tidsramme - Der er aftalt dagsorden, så der ikke opstår frustrationer, og man føler man spilder tiden. Værdier i teamsamarbejdet: - Ligeværdighed, herunder gensidig respekt for hinanden som mennesker og fagpersoner. - Medinddragelse i beslutninger om elever. - Loyalitet over for beslutninger. - Lytter til hinandens forslag og forsøger ikke at være forelskede i egne ideer. - Aftaler, hvem der laver hvad og overholder og respekterer disse aftaler. - Bakker hinanden op over for forældre. - Opfølgning af aftaler. 21

22 - Fælles pædagogik over for elever. - Uenigheder drøftes uden elevers tilstedeværelse - Plads til nye ideer. - Omstillingsparate - Omsorg for hinanden - Humor Arbejds områder: - Gensidig information - Fælles planlægning af undervisning, klassens indretning, aktiviteter m.m. - Drøftelser om elever, dagligdag m.m. - Kontakt til forældre, psykolog, sagsbehandlere m.fl. - Oversigt over elevernes mindmaps m.m. - Planlægning af skole/hjem samtaler, tværfaglige møder m.m. - Udarbejdelse af statusrapporter, handleplaner - Forberedelse af tværfaglige møder - Kollegial supervision eller supervision udefra - Deltagelse i eksterne møder vedr. elever. 22

23 Det selvstyrende team har følgende beføjelser: - To team kan gå sammen og træffe aftaler/ beslutninger m.m. - Teamet tilrettelægger selv sin arbejdsdag, herunder: o Skema (undervisningstiden.) Lærer har ansvar for, at fag er dækket ind efter bekendtgørelsen. o Undervisning på tværs af klasserne o Planlægning af eftermiddage til kl. 14 (mandag torsdag) o Ture ud af huset o Beføjelse til at give en elev fri en enkelt dag o Kontakten til hjemmet og andre eksterne samarbejdsparter o Planlægger og afvikler selv skole/hjem samtaler o Råderum over klassens budget o Lejrskole: hver klasse skal selv bestemme indhold og ikke nødvendigvis hele skolen samlet. o Mulighed for at lave interne aftaler samt fleksibilitet i forhold til at dække hinanden ind ved f.eks. korte ærinder. (Der skal ikke bruges vikar, skal ikke godkendes af leder) 23

24 o Ved sygdom, kurser eller andet planlagt fravær: Det tilstræbes, at der er vikardækning, hvis det ikke er kollegialt, pædagogisk eller undervisningsmæssigt forsvarligt med det personale der er på arbejde den dag i det pågældende store team. Der afholdes teamudviklingssamtaler hvert 2. år eller efter behov. Evaluering af indflydelse og delegering til medarbejderne med henblik på øget selvorganisering. En gang om året drøftes indflydelse og delegering på et personalemøde. Der delegeres løbende nye opgaver og kompetencer til medarbejderne. 24

25 25

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10:

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Kapitel 3 Personale Indeksnr. 300 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Overordnet beskrivelse Tjenestemænd, reglements- og funktionæransatte

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Syge og fraværspolitik på Østerled.

Syge og fraværspolitik på Østerled. Syge og fraværspolitik på Østerled. Definition: Fravær bliver nødt til at blive set meget bredt. Der kan være tale om en egentlig langvarig sygemelding, hyppige kortvarige sygeperioder eller blot signaler

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere