HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY."

Transkript

1 Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1

2 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog Her hos os med udgangspunkt i kommunens værdier. Disse er opdelt i følgende fire værdisæt. Professionalisme og udvikling Samarbejde og tværfaglighed Arbejdsglæde og sundhed Selvorganisering og ejerskab Indhold side Indledning til Her hos os 2 Professionalisme og udvikling 4 Samarbejde og tværfaglighed 8 Arbejdsglæde og sundhed 10 Selvorganisering og ejerskab 18 2

3 Indledning til Her hos os Dette er en håndbog om personalepolitik, hvor udgangspunktet er personalet og dets trivsel. Heldagsskolen Vejlbys formål med at udarbejde personalehåndbogen Her hos os er, at vi i fællesskab vil skabe en arbejdsplads, hvor vi alle arbejder sammen for at opnå trivsel, udvikling og mål for elever samt personale. Vi har udarbejdet Her hos os for at synliggøre og vise, hvilke rammer vi arbejder efter, samt hvilke tilbud, vi har til medarbejderne på Heldagsskolen Vejlby. Det handler for os om, at vi trives og er glade og stolte af vores arbejdsplads. Med Her hos os har vi forsøgt at skabe nogle basale vilkår, der kan være medvirkende til at skabe trivsel, tryghed og arbejdsglæde. Håndbogen evalueres årligt. Hvis du har nogle ideer, er du altid velkommen til at kontakte din leder. Januar Personale og ledelse ved Heldagsskolen Vejlby 3

4 PROFESSIONALISME OG UDVIKLING: Her hos os er professionalisme og udvikling i vores daglige og faglige arbejde båret af viljen til at lære og lykkes. Det betyder, at vi arbejder ud fra følgende principper: At medarbejderne tager medansvar for egen og kollegers udvikling. At vi holder medarbejderudviklingssamtaler og opfølgning. At vi sikrer at nye medarbejdere bliver introducerede. At ledelsen sætter klare mål for kompetenceudvikling med eleven og skoleudvikling i centrum. At vi indgår arbejdstidsaftale med relevante fagforbund. At der er fokus på værdier og personlige kvalifikationer i annoncering efter nyt personale. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og opfølgning MUS skal afholdes en gang årligt med varighed af ca 1,5 time. Der udarbejdes et skriftligt oplæg til samtalen, der udleveres til medarbejderen. Formålet er: At udbygge kontakten imellem leder og medarbejder At give lederen og medarbejderen et billede af de daglige arbejdsopgaver og deres udførelse At åbne mulighed for, at lederen og medarbejderen gensidigt afpasser deres forventninger til fremtidige arbejdsopgaver At afklare medarbejderens udviklings- og uddannelsesbehov, herunder afklaring af kommunens mulighed for at tilbyde medarbejderen yderligere personlig og faglig udvikling At drøfte samarbejdet 4

5 Der drøftes ikke sygefravær og løn. Det er vigtigt, at begge parter føler, at de får talt alle de væsentligste ting igennem, og derfor bør mødetidspunktet for samtalen aftales i god tid og senest en uge før samtaletidspunktet, så man: Møder forberedt til samtalen. Har ro og nødvendig tid til at gennemføre samtalen. Tør drøfte også svære spørgsmål. Lytter til hinanden. Det er lederens ansvar, at samtalen afholdes i rolige omgivelser, og at der er forplejning. Der skal være fokus på faglig og personlig kompetenceudvikling. Dette betyder, at der opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder. Det er et gensidigt ansvar mellem leder og medarbejder at nå de beskrevne mål. Er der behov aftales ny dato for opfølgning af målet og kompetenceplanen, inden samtalen slutter. Leder udarbejder referat fra samtalen, der godkendes af medarbejder. Introduktion af nye medarbejdere og opfølgning. Formålet er: At medarbejderen oplever at få en god start på sit nye job, så denne føler sig velkommen og velinformeret. Det tilstræbes at alle nyansatte (fastansatte, og ansatte i længere tidsbegrænsede stillinger over 3 mdr.)har 2 introduktionsdage. Vikarer har så vidt muligt også 1 introduktionsdag. Efter 2 4 ugers ansættelse er der en opfølgende samtale med ledelsen. 5

6 Medarbejderne tager medansvar for egen og kollegers udvikling Formålet er: At udvikle egen og kollegers praksis At vi formidler viden til hinanden At vi selv tager ansvar for at blive klogere på det, vi ikke ved Der er mulighed for orlov uden løn til relevant kompetenceudvikling. Der foretages altid en individuel vurdering af leder og orlovsansøger. Efter en medarbejder har været på kursus, forventes det, at ny viden deles med kollegaer på lærer- og pædagogmøderne eller i andet relevant forum. Ved forslag til indkøb af pædagogiske fagudviklingsmaterialer kontaktes leder. Ledelsen sætter klare mål for kompetenceudvikling med eleven i centrum Formålet er: At være bevidst om at dygtiggøre medarbejderne, så det kommer eleven til gavn med udgangspunkt i den udvikling, der sker indenfor skole- og specialområdet. Lederen går foran med værdibaseret ledelse, selvledelse, team og læring. På Heldagsskolen Vejlby vægter vi dialog og aktiv lytning. Den enkelte medarbejder har ansvar for at give kollegaer og ledelse konstruktiv feedback. Vi respekterer fælles beslutninger. 6

7 Arbejdstidsaftaler: Der indgås aftaler med relevante fagforbund. Fokus på værdier og personlige kvalifikationer i annoncering efter nye medarbejdere Formålet er: At sikre ansættelse af medarbejdere med de personlige og faglige kvalifikationer, der er brug for i den aktuelle gruppe eller team At tiltrække højt kvalificerede medarbejdere til Heldagsskolen Vejlby Før stillingsopslag drøftes det på personalemøde, hvilken profil og kompetencer vi søger. Der nedsættes et ansættelsesudvalg, hvor 2 medarbejdere deltager (en pædagog og en lærer) Vores stillingsannoncer skal udformes, så de fortæller, hvad vi kan tilbyde, og hvilke krav vi stiller til vores medarbejdere. Det tilstræbes at personalet fastansættes, og personaler i tidsbegrænsede stillinger tilbydes fastansættelse, hvis det er muligt. 7

8 SAMARBEJDE OG TVÆRFAGLIGHED: Her hos os betyder samarbejde og tværfaglighed: At vi kommunikerer med gensidig respekt ud fra en anerkendende tilgang. At den enkelte tager ansvar At det tværfaglige arbejde fremmer forståelse, udvikling og arbejdsglæde i dagligdagen. Det betyder, at vi arbejder ud fra følgende principper: Kommunikation med gensidig respekt ud fra en anerkendende tilgang: Vi bruger hinandens forskellighed som styrke. Vi inddrager relevante tværfaglige samarbejdspartnere. Vi er aktivt lyttende og åbne for nye tiltag. Tilgangen til hinanden og andre er anerkendende. Vi skaber tillid ved at tale med hinanden - ikke om hinanden. Vi er opmærksomme på at give anerkendelse og ros/ris til hinanden Som medarbejder er man selv ansvarlig for at tilegne sig nyheder/ informationer / referater fra den interne konference eller tavlen. Møder: - Der afsættes en time / uge til teammøde - Der er pædagog- eller lærermøde hver anden uge af 1 times varighed. - Der er personalemøde 1 gang / mdr af 2 timers varighed. Mødedagen ruller gennem skoleåret. 8

9 - Der er storteammøde 1 gang / mdr. at 2 timers varighed. Storteam tilrettelægger selv tid og dagsorden. Den enkelte tager ansvar Det er den enkeltes ansvar at lære og lære fra sig i et trygt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at lære og lykkes og lære af sine fejltagelser Vi bruger medarbejdernes individuelle kompetencer i form af undervisning/vejledning, og der arbejdes hen mod at lave en intern vidensbank blandt personalet. Det tværfaglige arbejde fremmer forståelse, udvikling og arbejdsglæde i dagligdagen: Vi tilstræber så høj grad af tværfagligt samarbejde såvel internt som eksternt Internt: I teams arbejder lærere og pædagoger sammen ud fra en ligeværdig og respektfuld tilgang, hvor begge faggruppers stærke sider og ressourcer kobles sammen til udvikling af eleven, skole og arbejdspladsen. Der udvises gensidig respekt mellem det pædagogiske og det teknisk/ administrative personale. Eksternt: Vi søger samarbejdet med andre faggrupper i enhver henseende, der er gavnlig for eleven, skolen og personalet. 9

10 ARBEJDSGLÆDE OG SUNDHED: Her hos os betyder arbejdsglæde og sundhed: At vi har respekt og tillid til hinanden At arbejdet giver mening, og vi giver plads til forskelligheder, succeser og fejltagelser At vi sætter trivsel højt, og vi støtter og hjælper hinanden At vi tilstræber at have så godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø som muligt, der tager udgangspunkt i APV At vi fokuserer på sikkerheds- og arbejdsmiljøet At vi har plads til humor og spontanitet Det er vigtigt for os, at alle trives og er stolte af deres arbejdsplads. Der skal desuden altid tages udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov og ønsker, som kan variere i forhold til, hvor man er i sit livsforløb - og i den udstrækning det overhovedet er muligt tage hensyn til disse. Massage Der henvises til Middelfart Kommunes Sundhedsafd. Sundhed Indefra Se Intranet. Motion 10

11 Der henvises til Middelfart Kommunes Sundhedsafd. Sundhed Indefra Se Intranet. Gaver på mærkedage Heldagsskolen giver gaver til: 50 års fødselsdag 60 års fødselsdag 65 års fødselsdag Bryllup Kobberbryllub Sølvbryllup Ved første arbejdsdag i fastansættelse gives en buket blomster. Ved 10, 15 og 20 års jubilæum gives en buket blomster Ved fratrædelse til efterløn eller pension gives en gave samt en buket blomster. Middelfart Kommune giver desuden en gave i forbindelse med 25 og 40 års jubilæum samt ved pensionering. Der kan vælges mellem en række forskellige gaver, der fremvises på kommunens intranet. Lederen afhenter gaven i Staben. Dødsfald og alvorlig sygdom i familien Der gives tjenestefri på dødsdagen og begravelsesdagen i nærmeste familie. I særlige tilfælde (eks. meget lang afstand) kan der gives en ekstra tjenestefri dag i forbindelse med begravelsen. Der gives desuden frihed i de situationer, hvor livet gør ondt og man har brug for ekstra fridage. Dette skal ske ifølge aftale med leder. 11

12 Tjenestefri med løn Der gives tjenestefri på selve dagen med løn til: Eget bryllup. Din 50, 60 og 65 års fødselsdag. Dit 25 og 40 års jubilæum. Dit sølvbryllup. Børns bryllup. Forældre og svigerforældres sølv, guld og diamantbryllup. Hvis din mærkedag falder på en fridag, får du ikke en anden tjenestefri dag med løn. Du har naturligvis altid mulighed for at holde fri uden løn (afspadsering eller andet), når du skal deltage i en vigtig begivenhed. Du skal dog give ledelsen besked i god tid. Du kan også vælge at bytte med en kollega, men giv ledelsen besked herom. Planlagt læge- og tandlægebesøg Disse skal planlægges udenfor arbejdstid, eller der anvendes afspadsering. Akut tandlæge- og lægebesøg samt specialundersøgelser / behandlinger 12

13 Disse kan foregå i arbejdstiden, såfremt andet ikke er muligt dog altid efter aftale med afdelingsleder. Du bedes tage hensyn til dine kollegaer og arbejdspladsen. Kosmetiske operationer Du skal selv afholde udgiften til frihed ved kosmetiske operationer, medmindre der er en lægelig indikation for operationen. Barns 1. og 2. sygedag Der gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på barnets første og anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendig af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Du kan blive bedt om at møde på jobbet, når du har sørget for pasningsmulighed, og du kan forlade barnet. Omsorgsdage Omsorgsdagene for børn planlægges i god tid og aftales med leder. Der indsættes kun vikar for den, der afholder omsorgsdag i særlige tilfælde, så man planlægger selv i sit team, således at undervisning og aktiviteter kan gennemføres. 13

14 Seniordage Der afholdes seniordage i henhold til gældende overenskomster. Orlov Du kan søge om orlov fra Heldagsskolen Vejlby uden løn i max 1 år ved: Uddannelse: Hvis du vil tage en uddannelse, som du kan anvende i dit arbejde. Dette aftales med lederen. Alvorlig sygdom og dødsfald. Orlov aftales med lederen. Andet job: Hvis du får mulighed for at dygtiggøre/udvikle dig i en tidsbegrænset periode. Du kan ikke være fastansat i to stillinger. Erfaringen skal kunne anvendes efterfølgende på Heldagsskolen Vejlby. Øvrige ønsker: Aftales med lederen. Der kan max være to på orlov af gangen. Såfremt du ønsker at afbryde din orlov, har du ikke krav på at komme tilbage i samme stilling, før din orlov er udløbet. Vi har plads til alle Vi integrerer og fastholder medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Vi tilstræber at skabe de bedst tilpassede arbejdsmuligheder til hver enkelt medarbejder, så arbejdstid, arbejdsønsker og områder samt kompetenceudvikling tilgodeses i videst muligt omfang. 14

15 Arbejdspladsvurderinger Der udarbejdes APV efter gældende regler. APV findes i en mappe i fællesrummet samt hos AMIR. Oplever en medarbejder gener eller problemer i forbindelse med arbejdet kontaktes sikkerhedsrepræsentanten. Problemerne løses i sikkerhedsgruppen, og der udarbejdes en handleplan, som arkiveres i APV-mappen. Stress For at øge opmærksomheden og forståelsen for stress skal medarbejdere og ledere være åbne og få talt om stress. Opmærksomheden på stresssymptomer hos kollegaer er vigtigt. Det er som medarbejder legalt at sige fra i perioder, og der skal være mulighed for at deltage i fx kurser i stressforebyggelse. Gennem samtale med medarbejder og ledelse aftales konkrete handlinger og procedurer til nedbringelse af stress. Det er vigtigt at skelne mellem arbejdsrelateret stress og stress forårsaget af f.eks. personlige årsager. Der henvises i øvrigt til Stresspolitik for Middelfart Kommune (Se intranet). Gensidig respekt og en arbejdsplads uden mobning 15

16 Som kollega og medarbejder forventer vi af hinanden, at vi tænker, før vi taler. Vi er bevidste om vores kropssprog (tænk på hvordan du modtager / afgiver information, ris og ros). Vi lytter til andres meninger, forsøger at forstå hinanden og er loyale mod de beslutninger, der er truffet. Vi taler med og ikke om hinanden og har fokus på ordentlighed i dagligdagen og behandler hinanden, som vi gerne selv vil behandles. Sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet i øvrigt Der holdes fast møde i sikkerhedsgrupperne med jævne mellemrum. (Min. 4 gange årligt). Informationer fra sikkerhedsgruppen videreformidles til personalet af sikkerhedsrepræsentanten Sikkerhedsgruppens referater lægges på intra, og sikkerhedsgruppen orienterer om nye tiltag. Kontaktperson: Hver medarbejder har valgt en kontaktperson blandt kolleger, der er forpligtet på at holde øje og tage kontakt til vedkommende efter en voldsom hændelse, f.eks. en voldsom fastholdelse, magtanvendelse, vold fra elev eller verbale grovheder fra forældre. Navn på kontaktperson findes hos ledelse. Nye medarbejdere gøres opmærksom på dette, og alle har selv ansvar for, at det er det korrekte navn, der ligger hos leder. I ovenstående tilfælde tager leder en opfølgende samtale med medarbejder samt øvrige implicerede. Omsorgs- og kriseplan: 16

17 Der er udarbejdet en omsorgs- og kriseplan for Heldagsskolen Vejby, der også omhandler personalet. Den findes i en mappe på sekretærens kontor. I mappen er en plasticlomme, hvor hver medarbejder opfordres til at have navn og telefon nr til kontaktpersoner i tilfælde af ulykke. Evt. også navn og telefon nr til børns institution samt bedsteforældre. Rygepolik: På skolens grund må der ryges på anvist plads udenfor. Rygerne er forpligtet til at tømme skodkumme og holde pænt og ryddeligt. Middelfart kommune tilbyder med jævne mellemrum sine medarbejdere Rygestop kurser. Yderligere henvises til kommunens rygepolitik. Alkoholpolitik: Der henvises til kommunens alkoholpolitik. Mobiltelefoner: Medarbejderne må have deres mobiltelefoner på sig i arbejdstiden, og har selv ansvar for, at dette forvaltes på en for alle parter ordentlig måde. 17

18 SELVORGANISERING OG EJERSKAB: Her hos os betyder selvorganisering og ejerskab: At medarbejderne har frihed til selv at planlægge arbejdsdagen ud fra de afstukne rammer og opgaver. At medarbejderen kan komme med ønsker til arbejdstid. At der kan gives skemafri dage, hvis det er muligt. Disse dage går på skift i personalegruppen for dem, der ønsker det. At medarbejderne selv er med til at planlægge deres ferieplan, men ferie skal primært afvikles i undervisningsfri perioder. At medarbejderne tager stilling og løser planlægningen i fællesskab At man som selvstyrende team selv har ansvar for at løse opgaver i teamet. At der er gensidig tillid mellem ledelse og medarbejdere At alle tager ansvar for egne og skolens opgaver som helhed At alle yder deres bedste og henter hjælp ved kolleger eller ledelse, når der er brug for det At vi er loyale overfor Heldagsskolen Vejlby - også i fritiden Ejerskabet af personalepolitik Her hos os Der er fælles introduktionsforløb til den nye personalepolitik på Heldagsskolen Vejlby. Vi forventer, at medarbejderne læser område Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik og arbejder ud fra den i hverdagen. Personalepolitikken synliggøres ved at indgå i introduktionsmaterialet til nye medarbejdere. Personalepolitikken evalueres jævnligt, første gang i starten af

19 Kendskab til de forventninger, der bliver stillet til os Ledelsen er ansvarlig for, at medarbejderne løbende bliver orienteret/ undervist i de overordnede lovmæssige krav. Ledelsen er ligeledes ansvarlig for, at medarbejderne kender og arbejder ud fra skolens formål og værdier. Ved ansættelsessamtalen skal de gensidige forventninger afstemmes og følges op til MUS samtalen. Medbestemmelse, inddragelse og indflydelse. Medarbejderne har medindflydelse og medansvar for planlægning af egen arbejdsdag. Planlægning af mange arbejdsopgaver uddelegeres således til medarbejdere, team og faggrupper. Medarbejderne inddrages i forandringsprocesserne på arbejdspladsen. Synliggørelse af mål, rammer og ressourcer De overordnede mål, rammer og ressourcer fremgår af Heldagsskolens udviklingsplan.lærere og pædagoger har eget budget til undervisning samt aktiviteter. Alle medarbejdere bliver hvert kvartal informeret om skolens økonomi og får således kendskab til, hvordan de økonomiske ressourcer er tildelt. På personalemødet orienteres om budgetopfølgning og den samlede økonomi. 19

20 Gensidige faglige og personlige forventninger til hinanden som ledere og medarbejdere Det er forventningen, at man som leder og medarbejder Er ærlig og åben. Er opsøgende/undersøgende/reflekterende. Er fleksibel, positiv og aktiv i udviklingen af et godt arbejdsmiljø. Er engageret og er med til at udvikle Heldagsskolen. Er omsorgsfuld og har hjerte og hjerne med på arbejde. Er omstillingsparat og har mod på nye udfordringer. Er professionelle og arbejder på et højt fagligt niveau. Er opmærksomme på og drager omsorg for hinanden. Er bevidst om at brugen af humor er vigtig for arbejdsglæden. Selvstyrende teams Forudsætningen for velfungerende selvstyrende teams er, at de er veldefinerede. Dvs.: Relation: Alle teams har udarbejdet leveregler, som er synliggjorte i hvert team Personalepolitikken Her hos os udstikker aftalerne på Heldagsskolen Vejlby sammen med de kommunale politikker. Teamet: - Teamet består af personalet om hver enkelt klasse ( lærere og pædagoger ) 20

21 - Giver hinanden besked ved sygdom, raskmelding, forsinkelser og lign. - Vi vurderer ikke på hinandens sygdom og lign., men forsøger at skabe et godt arbejdsmiljø, der giver arbejdsglæde og gerne skulle nedbringe sygdom. - Aflaster og støtter hinanden - Vi giver udtryk for egne behov, og forsøger at være opmærksomme og hensynsfulde over for andres. - Vi holder teammøde indenfor aftalt tidsramme - Der er aftalt dagsorden, så der ikke opstår frustrationer, og man føler man spilder tiden. Værdier i teamsamarbejdet: - Ligeværdighed, herunder gensidig respekt for hinanden som mennesker og fagpersoner. - Medinddragelse i beslutninger om elever. - Loyalitet over for beslutninger. - Lytter til hinandens forslag og forsøger ikke at være forelskede i egne ideer. - Aftaler, hvem der laver hvad og overholder og respekterer disse aftaler. - Bakker hinanden op over for forældre. - Opfølgning af aftaler. 21

22 - Fælles pædagogik over for elever. - Uenigheder drøftes uden elevers tilstedeværelse - Plads til nye ideer. - Omstillingsparate - Omsorg for hinanden - Humor Arbejds områder: - Gensidig information - Fælles planlægning af undervisning, klassens indretning, aktiviteter m.m. - Drøftelser om elever, dagligdag m.m. - Kontakt til forældre, psykolog, sagsbehandlere m.fl. - Oversigt over elevernes mindmaps m.m. - Planlægning af skole/hjem samtaler, tværfaglige møder m.m. - Udarbejdelse af statusrapporter, handleplaner - Forberedelse af tværfaglige møder - Kollegial supervision eller supervision udefra - Deltagelse i eksterne møder vedr. elever. 22

23 Det selvstyrende team har følgende beføjelser: - To team kan gå sammen og træffe aftaler/ beslutninger m.m. - Teamet tilrettelægger selv sin arbejdsdag, herunder: o Skema (undervisningstiden.) Lærer har ansvar for, at fag er dækket ind efter bekendtgørelsen. o Undervisning på tværs af klasserne o Planlægning af eftermiddage til kl. 14 (mandag torsdag) o Ture ud af huset o Beføjelse til at give en elev fri en enkelt dag o Kontakten til hjemmet og andre eksterne samarbejdsparter o Planlægger og afvikler selv skole/hjem samtaler o Råderum over klassens budget o Lejrskole: hver klasse skal selv bestemme indhold og ikke nødvendigvis hele skolen samlet. o Mulighed for at lave interne aftaler samt fleksibilitet i forhold til at dække hinanden ind ved f.eks. korte ærinder. (Der skal ikke bruges vikar, skal ikke godkendes af leder) 23

24 o Ved sygdom, kurser eller andet planlagt fravær: Det tilstræbes, at der er vikardækning, hvis det ikke er kollegialt, pædagogisk eller undervisningsmæssigt forsvarligt med det personale der er på arbejde den dag i det pågældende store team. Der afholdes teamudviklingssamtaler hvert 2. år eller efter behov. Evaluering af indflydelse og delegering til medarbejderne med henblik på øget selvorganisering. En gang om året drøftes indflydelse og delegering på et personalemøde. Der delegeres løbende nye opgaver og kompetencer til medarbejderne. 24

25 25

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE

PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE - VEJVISEREN PÅ SKANSEN 2014 2 Indhold Indhold... 3 MÅLSÆTNING... 6 ORGANISATIONSPLAN... 7 FONDEN MARIEHJEMMENE... 8 BESTYRELSEN FOR BOFÆLLESSKABERNE:...

Læs mere

Velkommen til Beder Skole

Velkommen til Beder Skole Velkommen til Beder Skole Arbejdsmiljøhåndbog 1 FORORD Beder skoles arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i: Elementerne i arbejdet med social kapital. 2 o De 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005

PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. Bjerget Februar 2005 PERSONALEHÅNDBOG for medarbejdere i Børnehaven Bjerget. 1 Bjerget Februar 2005 Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces.

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen... 1 2. Vores vision... 3 3. Vores mission... 3 4. Vores værdigrundlag... 3 5. Menneskesyn... 5 6. Vores

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere